Thông tư 69/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
70
lượt xem
3
download

Thông tư 69/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 69/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí cấp không thu tiền một số báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 69/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦   c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   6 9 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   9   t h ¸ n g   0 7   n ¨ m  2 0 0 4   H í n g   d É n     q u ¶ n   l ý   v µ   s ö   d ô n g   k i n h   p h Ý   c Ê p   k h « n g   t h u  t i Ò n   m é t   s è   b ¸ o ,   t ¹ p   c h Ý   c h o   v ï n g   d © n   t é c   t h i Ó u   s è   v µ   m i Ò n  nói  ­ C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch Nhµ  níc sè  01/2002/QH11 ngµy   16/12/2002   vµ   c¸c   v¨n   b¶n   hiÖn   hµnh   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   01/7/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; ­   C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   1637/Q§­TTg   ngµy   31/12/2001   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc cÊp mét sè  b¸o, t¹p chÝ   cho vïng d©n téc thiÓu sè vµ miÒn nói;  Sau khi cã   ý  kiÕn thèng nhÊt cña c¸c Bé, ngµnh liªn   quan, Bé  Tµi chÝnh híng dÉn viÖc qu¶n lý  vµ  sö  dông kinh   phÝ  cÊp kh«ng thu tiÒn mét sè  b¸o, t¹p chÝ  cho vïng d©n   téc thiÓu sè vµ miÒn nói nh sau:    I­  §èI T¦îNG NHËN B¸O, T¹P CHÝ  Vµ  Sè  L¦îNG PH¸T   HµNH §èi tîng nhËn b¸o, t¹p chÝ  vµ  sè  lîng ph¸t hµnh thùc  hiÖn theo quy  ®Þnh tõ  kho¶n 1  ®Õn kho¶n 8, §iÒu 2 QuyÕt  ®Þnh   sè   1637/Q§­TTg   ngµy   31/12/2001   cña   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc cÊp kh«ng mét sè  lo¹i b¸o, t¹p chÝ  cho vïng  d©n   téc   thiÓu   sè   vµ   miÒn   nói   vµ   c«ng   v¨n   sè   869/CP­VX  ngµy 30/6/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc c¬ chÕ tµi chÝnh cho   B¸o D©n téc vµ  Ph¸t triÓn cña Uû  ban D©n téc, cô  thÓ  nh sau: 1. C¸c líp thuéc c¸c trêng häc: 1.1.    C¸c líp  thuéc  Trêng tiÓu  häc  cña c¸c  x∙ miÒn  nói, vïng cao, biªn giíi, h¶i ®¶o ®îc cÊp 01 tê chuyªn ®Ò  Nhi ®ång D©n téc thiÓu sè vµ miÒn nói. 1.2.   C¸c líp thuéc Trêng phæ th«ng trung häc c¬  së  cña c¸c x∙ miÒn nói, vïng cao, biªn giíi, h¶i ®¶o ®îc cÊp  01 tê Chuyªn ®Ò ThiÕu niªn TiÒn phong D©n téc thiÓu sè vµ  miÒn nói.   1.3. C¸c líp thuéc Trêng d©n téc néi tró bËc tiÓu häc  cña c¸c tØnh miÒn nói, vïng d©n téc thiÓu sè   ®îc cÊp 01  tê Chuyªn ®Ò Nhi ®ång D©n téc thiÓu sè vµ MiÒn nói.
  2. 2 1.4.   C¸c   líp  thuéc   Trêng  d©n   téc  néi   tró  bËc   trung   häc c¬ së cña c¸c tØnh miÒn nói, vïng d©n téc thiÓu sè ® ­ îc   cÊp   mét   tê   chuyªn   ®Ò   ThiÕu   niªn   tiÒn   phong   D©n   téc  thiÓu sè vµ MiÒn nói. 2. Th viÖn: 2.1.  Th viÖn c¸c Trêng d©n téc néi tró ®îc cÊp: ­ 05 tê  Chuyªn  ®Ò  V¨n nghÖ  D©n téc thiÓu sè  vµ  MiÒn  nói. ­ 05 tê T¹p chÝ V¨n ho¸ c¸c D©n téc. ­ 05 tê  T¹p chÝ D©n téc. ­ 01 tê b¸o D©n téc vµ Ph¸t triÓn. 2.2. Th  viÖn c¸c tØnh, huyÖn vïng miÒn nói, d©n téc   thiÓu sè ®îc cÊp: ­ 02 tê  Chuyªn  ®Ò  V¨n nghÖ  D©n téc thiÓu sè  vµ  MiÒn  nói. ­ 02 tê T¹p chÝ V¨n ho¸ c¸c D©n téc. ­ 02 tê T¹p chÝ D©n téc . ­ 02 tê T¹p chÝ D©n téc häc. ­ 02 tê T¹p chÝ D©n téc vµ Thêi ®¹i. 3. Uû ban Nh©n d©n cÊp x∙: 3.1.     Uû   ban   Nh©n   d©n   x∙   vïng   miÒn   nói   vµ   d©n   téc   thiÓu sè ®îc cÊp: ­ 01 tê  B¶n tin ­ ¶nh D©n téc thiÓu sè  vµ  miÒn nói  cña Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam. ­ 01 tê  Chuyªn  ®Ò  D©n téc thiÓu sè  vµ  miÒn nói cña  Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam. 3.2. Uû  ban Nh©n d©n c¸c x∙ miÒn nói, d©n téc thiÓu   sè thuéc vïng biªn giíi ®îc cÊp: ­ 01 tê B¶n tin­ ¶nh D©n téc thiÓu sè vµ MiÒn nói cña   Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam. ­ 01 tê  Chuyªn  ®Ò  D©n téc thiÓu sè  vµ  MiÒn nói cña  Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam. ­ 01 tê B¸o biªn phßng thuéc Bé T lÖnh Biªn phßng. 3.3.     Uû   ban   Nh©n   d©n   c¸c   x∙   thuéc   Ch¬ng   tr×nh   135/TTg ®îc cÊp:  ­ 01 tê B¶n tin­ ¶nh D©n téc thiÓu sè vµ MiÒn nói cña   Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam. ­ 01 tê  Chuyªn  ®Ò  D©n téc thiÓu sè  vµ  MiÒn nói cña  Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam.
  3. 3 ­  01 tê  Chuyªn  ®Ò  D©n téc thiÓu sè  vµ  MiÒn nói cña  c¸c tê b¸o: N«ng nghiÖp ViÖt Nam, N«ng th«n ngµy nay, Søc   khoÎ   vµ   §êi   sèng,   Kinh   tÕ   n«ng   th«n,   Khoa   häc   vµ   §êi  sèng, V¨n ho¸ vµ B¸o C«ng nghiÖp ViÖt Nam. ­ 01 tê b¸o D©n téc vµ Ph¸t triÓn. 4. §¶ng uû cña c¸c x∙ thuéc Ch¬ng tr×nh 135/TTg: ­ 01 tê b¸o D©n téc vµ Ph¸t triÓn. 5. Uû ban Nh©n d©n cÊp huyÖn: 5.1     Uû   ban   Nh©n   d©n   c¸c   huyÖn   miÒn   nói,   d©n   téc   thiÓu sè ®îc cÊp:   ­ 03 tê B¶n tin­ ¶nh D©n téc thiÓu sè vµ miÒn nói cña   Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam. ­ 03 tê  Chuyªn  ®Ò  D©n téc thiÓu sè  vµ  miÒn nói cña  Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam. 5.2. Uû  ban Nh©n d©n c¸c huyÖn cã  c¸c x∙ thuéc Ch ¬ng   tr×nh 135/TTg ®îc cÊp: ­ 03 tê B¶n tin­ ¶nh D©n téc thiÓu sè vµ miÒn nói cña   Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam. ­ 03 tê  Chuyªn  ®Ò  D©n téc thiÓu sè  vµ  miÒn nói cña  Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam. ­ 01 tê  Chuyªn  ®Ò  D©n téc thiÓu sè  vµ  miÒn nói cña  c¸c tê b¸o: N«ng nghiÖp ViÖt Nam, N«ng th«n ngµy nay, Søc   khoÎ   vµ   §êi   sèng,   Kinh   tÕ   n«ng   th«n,   Khoa   häc   vµ   §êi  sèng, V¨n ho¸ vµ B¸o C«ng nghiÖp ViÖt Nam. ­ 02 tê  b¸o D©n téc vµ  Ph¸t triÓn (trong  ®ã  Ban D©n  téc §Þnh c  huyÖn 01 tê, Ban chØ  ®¹o Ch¬ng tr×nh 135 cña  huyÖn 01 tê) 6. Uû ban Nh©n d©n cÊp tØnh: 6.1. Uû  ban Nh©n d©n c¸c tØnh vïng miÒn nói, d©n téc   thiÓu sè ®îc cÊp: ­ 03 tê B¶n tin­ ¶nh D©n téc thiÓu sè vµ miÒn nói cña   Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam. ­ 03 tê  chuyªn  ®Ò  D©n téc thiÓu sè  vµ  miÒn nói cña  Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam. ­ 02 tê  b¸o D©n téc vµ  Ph¸t triÓn (trong  ®ã  Ban D©n  téc tØnh 01 tê, Ban chØ  ®¹o Ch¬ng tr×nh 135 cña tØnh 01  tê). 6.2.     Uû   ban   Nh©n   d©n   tØnh   cã   c¸c   x∙   thuéc   Ch¬ng   tr×nh 135/TTg ®îc cÊp: ­ 03 tê B¶n tin­ ¶nh D©n téc thiÓu sè vµ miÒn nói cña   Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam.
  4. 4 ­  03 tê  Chuyªn  ®Ò  D©n téc thiÓu sè  vµ  miÒn nói cña  Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam. ­ 01 tê  Chuyªn  ®Ò  D©n téc thiÓu sè  vµ  MiÒn nói cña  c¸c tê b¸o: N«ng nghiÖp ViÖt Nam, N«ng th«n ngµy nay, Søc   khoÎ   vµ   §êi   sèng,   Kinh   tÕ   n«ng   th«n,   Khoa   häc   vµ   §êi  sèng, V¨n ho¸ vµ B¸o C«ng nghiÖp ViÖt Nam. ­ 01 tê  b¸o D©n téc vµ  Ph¸t triÓn (Ban chØ  ®¹o Ch¬ng  tr×nh 135/TTg). 7. Ban D©n téc   tØnh (Bé  phËn lµm c«ng t¸c D©n téc ­  miÒn nói): ­ 01 tê  Chuyªn  ®Ò  D©n téc thiÓu sè  vµ  MiÒn nói cña  c¸c tê b¸o: N«ng nghiÖp ViÖt Nam, N«ng th«n ngµy nay, Søc   khoÎ   vµ   §êi   sèng,   Kinh   tÕ   n«ng   th«n,   Khoa   häc   vµ   §êi  sèng, V¨n ho¸ vµ B¸o C«ng nghiÖp ViÖt Nam. ­ 01 tê b¸o D©n téc vµ Ph¸t triÓn. 8. §ån, tr¹m biªn phßng: C¸c  ®ån, tr¹m biªn phßng  ®ãng trªn  ®Þa bµn miÒn nói,  vïng d©n téc thiÓu sè ®îc cÊp:  ­ 01 tê B¶n tin­ ¶nh D©n téc thiÓu sè vµ miÒn nói cña   Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam. ­ 01 tê  chuyªn  ®Ò  D©n téc thiÓu sè  vµ  miÒn nói cña  Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam. ­ 01 tê  Chuyªn  ®Ò  D©n téc thiÓu sè  vµ  MiÒn nói cña  c¸c tê b¸o: N«ng nghiÖp ViÖt Nam, N«ng th«n ngµy nay, Søc   khoÎ   vµ   §êi   sèng,   Kinh   tÕ   n«ng   th«n,   Khoa   häc   vµ   §êi  sèng, V¨n ho¸ vµ B¸o C«ng nghiÖp ViÖt Nam. ­ 01 tê  chuyªn  ®Ò  V¨n nghÖ  D©n téc thiÓu sè  vµ  MiÒn  nói. ­ 01 tê T¹p chÝ V¨n ho¸ c¸c d©n téc. ­ 01 tê T¹p chÝ D©n téc . ­ 01 tê b¸o D©n téc vµ Ph¸t triÓn.    9. C¸c th«n b¶n vïng MiÒn nói, D©n téc thiÓu sè   ®îc  cÊp: ­ 01 tê  B¶n tin­¶nh D©n téc thiÓu sè  vµ  miÒn nói cña  Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam  ­ 01 tê B¸o D©n téc vµ Ph¸t triÓn. II. Sè Kú PH¸T HµNH CñA TõNG LO¹I B¸O,  T¹P CHÝ, CHUY£N §Ò:
  5. 5 1.   Chuyªn  ®Ò  Nhi  ®ång d©n téc thiÓu sè  vµ  MiÒn nói  lµ 24 kú/n¨m (mçi th¸ng ph¸t hµnh 2 kú). 2. Chuyªn  ®Ò  ThiÕu niªn TiÒn phong D©n téc thiÓu sè  vµ MiÒn nói 24 kú/n¨m (mçi th¸ng 2 kú). 3. B¶n tin ­ ¶nh D©n téc thiÓu sè  vµ  MiÒn nói   cña  Th«ng tÊn x∙ ViÖt Nam 12 kú/n¨m (mçi th¸ng1 kú). 4. Chuyªn  ®Ò  D©n téc thiÓu sè  vµ  MiÒn nói cña Th«ng  tÊn x∙ ViÖt Nam 12 kú/n¨m (mçi th¸ng 1 kú). 5. B¶y chuyªn  ®Ò  D©n téc thiÓu sè  vµ  MiÒn nói thuéc  Ch¬ng tr×nh 135/TTg 52 kú/n¨m (mçi tuÇn 1kú). 6. Chuyªn ®Ò V¨n nghÖ D©n téc thiÓu sè vµ MiÒn nói 12  kú/n¨m (mçi th¸ng 1 kú). 7. T¹p chÝ V¨n ho¸ c¸c D©n téc 12 kú/n¨m (mçi th¸ng 1  kú). 8. T¹p chÝ D©n téc 12 kú (mçi th¸ng 1 kú). 9. T¹p chÝ D©n téc häc 06 kú (2 th¸ng 1 kú). 10. T¹p chÝ  D©n téc vµ  Thêi  ®¹i 12 kú/n¨m (mçi th¸ng  1 kú). 11. B¸o Biªn phßng 52 kú/n¨m (mçi tuÇn 1 kú). 12. B¸o D©n téc vµ  Ph¸t triÓn 52 kú/n¨m (mçi tuÇn 1  kú). Sè  lîng b¶n b¸o, t¹p chÝ  ph¸t hµnh trong mét kú   ®îc  tÝnh trªn c¬  së  sè  lîng thùc tÕ   ®∙ ph¸t hµnh  ®Õn c¸c  ®èi   tîng nhËn nªu t¹i ®iÓm I trªn vµ sè b¶n nép l u chiÓu theo  quy  ®Þnh. §Ó   ®¶m b¶o viÖc chuyÓn b¸o, t¹p chÝ, chuyªn  ®Ò  ®Õn tõng  ®èi tîng  ®îc nhanh chãng, thuËn lîi; thùc hiÖn  theo dâi, qu¶n lý  chÆt chÏ, c¸c b¸o, t¹p chÝ, chuyªn  ®Ò  thèng nhÊt ph¸t hµnh qua C«ng ty ph¸t hµnh b¸o chÝ  Trung  ¬ng thuéc Bé  Bu chÝnh vµ  ViÔn th«ng (trõ  B¸o Biªn phßng  cã qu©n bu riªng).     Bé   Gi¸o   dôc   vµ   §µo   t¹o   chñ   tr×,   phèi   víi   c¸c   Bé,  ngµnh liªn quan thèng nhÊt c«ng bè danh s¸ch, ®Þa chØ c¸c   líp, trêng tiÓu häc, trung häc c¬  së, trêng d©n téc néi  tró, th  viÖn c¸c trêng  ®îc nhËn b¸o, t¹p chÝ, chuyªn  ®Ò  cÊp kh«ng vµ  tæng hîp göi Uû  ban D©n téc, C¬  quan ph¸t  hµnh. Uû   ban D©n  téc chñ   tr×, phèi  hîp  víi c¸c  Bé, ngµnh  liªn quan  thèng  nhÊt c«ng  bè  danh  s¸ch,   ®Þa chØ Uû  ban  Nh©n   d©n   tØnh,   huyÖn,  x∙,  th«n   b¶n,   ®ån   biªn   phßng   ® îc  nhËn b¸o, t¹p chÝ  chuyªn  ®Ò  cÊp kh«ng vµ  tæng hîp göi C¬  quan ph¸t hµnh.
  6. 6 III.  LËP, PH¢N Bæ Dù TO¸N, THùC HIÖN  Vµ QUYÕT TO¸N KINH PHÝ 1. LËp dù to¸n kinh phÝ: Hµng n¨m, Uû ban D©n téc chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi  chÝnh, C¬  quan b¸o, t¹p chÝ, ph¸t hµnh vµ  c¸c ngµnh liªn  quan; c¨n cø vµo ®èi tîng nhËn b¸o, sè lîng b¸o, t¹p chÝ,  chuyªn   ®Ò  cÊp  kh«ng  vµ  chi phÝ  xuÊt b¶n, ph¸t  hµnh  cña  tõng lo¹i b¸o, t¹p chÝ, chuyªn  ®Ò   ®∙  ®îc c¬  quan cã  thÈm  quyÒn duyÖt, lËp dù to¸n nhu cÇu kinh phÝ, tæng hîp trong   dù   to¸n   chi   ng©n   s¸ch   cña   Uû   ban   D©n   téc,   göi   Bé   Tµi   chÝnh,   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  ®Ó   tæng   hîp   b¸o   c¸o   ChÝnh  phñ, tr×nh Quèc héi phª duyÖt vµ giao dù to¸n. Nguån kinh   phÝ  cÊp   kh«ng b¸o, t¹p chÝ, chuyªn  ®Ò  cho c¸c  ®èi tîng  vïng D©n téc thiÓu sè  vµ  MiÒn nói quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy do ng©n s¸ch Trung ¬ng ®¶m b¶o. 2. Ph©n bæ vµ thùc hiÖn dù to¸n kinh phÝ: Trªn c¬  së  dù  to¸n ng©n s¸ch cÊp kh«ng b¸o, t¹p chÝ  n¨m  ®îc th«ng b¸o, Uû  ban D©n téc dù  kiÕn ph©n bæ kinh  phÝ  cho tõng b¸o, t¹p chÝ, c¬  quan ph¸t hµnh göi Bé  Tµi  chÝnh  ®Ó  thÈm  ®Þnh theo quy  ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch Nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt. Sau khi cã   ý  kiÕn thÈm   ®Þnh   thèng   nhÊt   cña   Bé   Tµi   chÝnh,   Uû   ban   D©n   téc   thùc  hiÖn ký  hîp  ®ång tr¸ch nhiÖm víi tõng  ®¬n vÞ  göi  Bé  Tµi   chÝnh, Kho b¹c Nhµ  níc n¬i Uû  ban D©n téc giao dÞch  ®Ó  phèi hîp thùc hiÖn. C¨n  cø vµo  dù  to¸n  ng©n s¸ch   ®îc giao,  hîp  ®ång ký  kÕt gi÷a Uû  ban D©n téc víi   c¸c B¸o, T¹p chÝ, C¬  quan  ph¸t hµnh, Bé  Tµi chÝnh cÊp kinh phÝ  theo hîp  ®ång b»ng  lÖnh chi tiÒn cho Uû  ban D©n téc,  ®ång thêi thay Uû  ban  D©n téc thanh to¸n kinh phÝ cho c¸c B¸o, T¹p chÝ, C¬ quan  ph¸t hµnh b»ng uû  nhiÖm   chi. LÇn  ®Çu øng 70% kinh phÝ  theo gi¸ trÞ  hîp  ®ång, lÇn 2 cÊp 30% cßn l¹i sau khi c¸c   B¸o, T¹p chÝ, C¬  quan ph¸t hµnh hoµn thµnh viÖc cung cÊp  ®ñ b¸o, t¹p chÝ, chuyªn ®Ò theo hîp ®ång, cã x¸c nhËn cña  C«ng ty Ph¸t hµnh B¸o chÝ  Trung ¬ng  ®èi víi c¸c B¸o, T¹p  chÝ,   x¸c   nhËn   cña   Uû   ban   D©n   téc   ®èi   víi   C«ng   ty   Ph¸t  hµnh B¸o chÝ Trung ¬ng. HÕt   n¨m,   Uû   ban   d©n   téc   chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   c¸c  b¸o, t¹p chÝ, c¬ quan ph¸t hµnh ®èi chiÕu, x¸c nhËn vÒ sè  lîng  b¶n  b¸o,  t¹p chÝ, chuyªn   ®Ò  thùc  tÕ   ®∙ chuyÓn   ®Õn  cho tõng  ®èi tîng trong n¨m, thùc hiÖn thanh lý  hîp  ®ång  ®∙ ký, göi Bé Tµi chÝnh ®Ó lµm c¨n cø quyÕt to¸n kinh phÝ   cho tõng c¬ quan, ®¬n vÞ. 3. QuyÕt to¸n kinh phÝ:
  7. 7 Kinh phÝ  Nhµ níc cÊp ®Ó xuÊt b¶n, ph¸t hµnh b¸o, t¹p  chÝ chuyªn ®Ò cÊp kh«ng cho vïng d©n téc thiÓu sè vµ miÒn  nói  ®îc c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  ghi chÐp, h¹ch to¸n, b¸o c¸o  quyÕt to¸n theo chÕ   ®é  kÕ  to¸n hiÖn hµnh. Uû  ban D©n téc  cã   tr¸ch   nhiÖm   xÐt   duyÖt   quyÕt   to¸n   kinh   phÝ   cÊp   kh«ng   b¸o, t¹p chÝ, chuyªn  ®Ò, tæng hîp göi Bé  Tµi chÝnh    ®Ó  thÈm ®Þnh b¸o c¸o quyÕt to¸n theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh   cña LuËt ng©n s¸ch Nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi  hµnh LuËt ng©n s¸ch Nhµ níc.  IV. Tæ CHøC THùC HIÖN 1.     Ban   D©n   téc­   MiÒn   nói   (hoÆc   c¬   quan   phô   tr¸ch  c«ng t¸c D©n téc, MiÒn nói) cña c¸c ®Þa ph¬ng cã ®èi tîng  hëng chÝnh s¸ch cÊp kh«ng mét sè b¸o, t¹p chÝ, chuyªn ®Ò,   cã tr¸ch nhiÖm: Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   c¸c   ngµnh   liªn   quan   (Së   Tµi  chÝnh, Së  V¨n ho¸­ Th«ng tin, Së  Gi¸o dôc­§µo t¹o), c¨n  cø vµo sè lîng b¸o, t¹p chÝ, chuyªn ®Ò cÊp kh«ng cho tõng  ®èi   tîng,   b¸o   c¸o   Uû   ban   Nh©n   d©n   tØnh   cã   v¨n   b¶n   chØ  ®¹o, híng dÉn cô  thÓ  viÖc tiÕp nhËn b¸o, t¹p chÝ, chuyªn  ®Ò   tõ   c¬   quan   ph¸t   hµnh,   n¬i   ®Ó   c¸c   Ên   phÈm,   ®èi   tîng  khai th¸c sö  dông, qu¶n lý  vµ   ®èi tîng cã  tr¸ch nhiÖm h­ íng dÉn, tuyªn truyÒn díi c¸c h×nh thøc, ph¬ng tiÖn kh¸c  nhau  ®èi víi tõng   lo¹i b¸o, t¹p chÝ, chuyªn  ®Ò  cho phï  hîp   víi   t×nh   h×nh   thùc   tÕ   ë   ®Þa   ph¬ng.   Quy   ®Þnh   tr¸ch  nhiÖm cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn huyÖn, x∙, thñ tr ëng ®¬n vÞ  cã   ®èi tîng nhËn b¸o,  t¹p  chÝ,  chuyªn   ®Ò  cÊp kh«ng  cña  Nhµ níc trong viÖc qu¶n lý, khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶  nh÷ng Ên phÈm nµy. §Þnh   kú   hµng   quý   kiÓm   tra   sè   lîng   b¸o,   t¹p   chÝ,  chuyªn  ®Ò  cña c¬  quan ph¸t hµnh  ®∙ cung cÊp cho tõng  ®èi  tîng theo quy  ®Þnh, c«ng t¸c qu¶n lý,  ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶  trong   viÖc   khai   th¸c   sö   dông   tõng   lo¹i   b¸o,   t¹p   chÝ,   chuyªn  ®Ò  vµ  c¸c khã  kh¨n tån t¹i  ®Ó  cã  biÖn ph¸p nh»m  chÊn chØnh kÞp thêi.   2. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  Th«ng t  sè  28/2002/TT­BTC ngµy  26/03/2002 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn qu¶n lý  vµ  sö  dông  kinh phÝ  cÊp kh«ng thu tiÒn mét sè  lo¹i b¸o, t¹p chÝ  cho  vïng d©n téc thiÓu sè  vµ  miÒn nói. Trong qu¸ tr×nh thùc  hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó   híng dÉn bæ sung, söa ®æi cho phï hîp.
  8. 8
Đồng bộ tài khoản