intTypePromotion=1

Thông tư 70/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:42

0
93
lượt xem
11
download

Thông tư 70/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 70/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 70/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T h«ng t c ñ a b é  t µi h Ý n h   è  70/2000/TT­B T C  n g µ y    c S 17 th¸ng 7 n¨ m  2000 H í ng  d É n  q u y Õ t to¸n  è n  ® Ç u  t  V C¨n cø  Ët Ng ©n    Lu   s¸ch Nhµ   íc  µy      n  ng 20 th¸ng3    n¨m  1996;   C¨n  LuËt söa  æi, bæ   cø    ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Ng ©n  m s® c Lu   s¸ch Nhµ     nícngµy  th¸ng5    20    n¨m 1998; C¨n    cø NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng7  CP ng 08    n¨m 1999 cña    ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d C¨n    cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  th¸ng 5  CP ng 05    n¨m 2000  cña    ChÝnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   ph v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  cña  m s®   Quy  Õ   ch qu¶n  ýl  ®Ç u    µ  ©y  ùng  Ìm  tv x d k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7   CP ng 08    n¨m  1999 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph Bé  µi  Ýnh  íng dÉn  Õt to¸nvèn  u   nh  T  ch h  quy     ®Ç t  sau: P h Ç n  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. TÊt  c¸c dù    u    ña    ¬    c¶    ¸n ®Ç tc c¸c c quan  µ  ícvµ    nh n   c¸c doanh  nghiÖp  nhµ  ícsau    µn  µnh  a  ù  vµo  n  khiho th ® d ¸n  khaith¸csö  ông  u     d ®Ò ph¶iquyÕt    to¸nvèn  u  .Chñ  u   chÞu    ®Ç t  ®Ç t  tr¸chnhiÖm   Ëp  µ quyÕt    µn  é  èn    l v  to¸nto b v ®Ç u    ù    µn  µnh  íi ¬  td ¸n ho th v   quan  ã  Èm  Òn. c c th quy 2. C¸c  ù    u    ïng  èn  ©n    d ¸n ®Ç td v ng s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   ­   n  td do  n ícb¶o    l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   íc,vèn  doanh   vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n   do  nghiÖp  cña  µ  íchuy  ng    u      iÓn ph¶i® îcc¬  nh n   ®é ®Ó ®Ç tph¸ttr       quan  ã  Èm  Òn  c th quy thÈm    µ    Öt quyÕt to¸n  èn  u  . trav phª duy      v ®Ç t 3."Vèn  u    îcquyÕt to¸n"  µtoµn  é    Ý hîp ph¸p ®∙  ùc hiÖn    ®Ç t®      l   b chiph       th   trong qu¸ tr×nh ®Ç u   ®Ó   a  ù    µo       t  ® d ¸n v khaith¸csö  ông.    Ý  îp ph¸p    d  Chi ph h     lµchiphÝ     theo  ng  îp   ng  ∙  ý  Õt  µ  ÕtkÕ   ù    îc    Öt, ®ó h  ®å ® k k v thi   d to¸n®  phª duy   b¶o  ¶m   ng  ® ®ó quy  Èn, ®Þnh  chu   møc,  n    Õ     µichÝnh    Õ     ®¬ gi¸,ch ®é t   ­ k to¸n vµ  ÷ng  nh quy  nh   Ön  µnh  ña  µ   íc cã  ªnquan. Vèn  u    ® îc ®Þ hi h c Nh n   li     ®Ç t   quyÕt    to¸ntrong gií h¹n      tæng  i møc  u   ® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt  ®Ç t    c th quy phª duy hoÆc   iÒu  ® chØnh  Õu  ã). (n c 4. Quy Õt    to¸n vèn  u      ®Ç t ph¶ix¸c ®Þnh  y   ,  Ýnh       ®Ç ®ñ ch x¸c tæng møc   vèn  u    ∙  ùc hiÖn;ph©n  nh  â nguån  èn ®Ç u  ;vèn  u    ®Ç t® th     ®Þ r  v  t  ®Ç tchuyÓn  thµnh  µis¶n  è  nh,  µis¶n u  ng, hoÆc     Ý   t  c ®Þ t  l ®é   chiph kh«ng  µnh  µis¶n  th t  cña  ù    d ¸n.Qua  Õt    èn  u   x¸c®Þnh  è îng,n¨ng  ùcs¶n  Êt,gi¸ quy to¸nv ®Ç t    sl   l  xu     trÞTSC§  íit¨ngdo  u      m     ®Ç tmang  ¹ ®Ó   ã  Õ   ¹ch huy  ng, sö  ông  Þp  l  i c k ho   ®é   d k thêivµ      ph¸thuy  Öu  hi qu¶  ña  ù   ®Ç u   ®∙  µn  µnh.Trªn c¬  ë      c d ¸n   t  ho th     s ®ã x¸c ®Þnh  tr¸chnhiÖ m  ña  ñ  u  ,cÊp    ñ  u  ,c¬    c ch ®Ç t  trªnch ®Ç t  quan  qu¶n  ýnhµ  ­ l  n ícvÒ   u    µ  ©y  ùng trong qu¸ tr×nh     ®Ç tv x d       qu¶n  ý, ö  ông  èn  u  . l  ds v ®Ç t 5. §èivíic¸c dù    ã m   gå m   Òu  ù    µnh  Çn          ¸n nh A  nhi d ¸n th ph hoÆc   Óu dù  ti   ¸n,trong ®ã   Õu  õng dù    µnh  Çn     n t   ¸n th ph hoÆc   Óu dù    ã  Ó  c  Ëp vËn  ti   ¸n c th ®é l  
 2. 2 hµnh khai th¸cvµ  ùc  Ön      th hi theo  ©n  ú  u    îc ghi trong  ph k ®Ç t ®     v¨n b¶n    phª duyÖt B¸o  nghiªn cøu  Òn  c¸o    ti kh¶    ×  çi  ù  thµnh  Çn  thith m d ¸n  ph hoÆc   Óu ti   dù    îcthùc hiÖn  Õt to¸nnh  ét  ù    u    c  Ëp. ¸n ®     quy     m d ¸n ®Ç t®é l 6. §èivíidù    ã  Òu  ¹ng  ôc        ¸n c nhi h m c«ng  ×nh m µ   çi  ¹ng  ôc  tr   m h m (hoÆc   nhã m   ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh)khihoµn  µnh  Õu  c  Ëp  Ën  µnh  tr    th n ®é l v h khaith¸c    sö  ông  µ  Ðt thÊy  Çn  Õtth× cÊp  ã  Èm  Òn  d vx  c thi     c th quy phª  Öt  Õt    duy quy to¸n cã  Ó  th cho  Ðp  Õt    ¹ng  ôc  ph quy to¸nh m (hoÆc  ã m   ¹ng  ôc)  nh h m bao  å m     g chi phÝ   ©y  ¾p, thiÕtbÞ   µ    Ý   x l    v chiph kh¸c cã  ªnquan  ùc tiÕp  ña  ¹ng  ôc     li   tr   ch m (hoÆc  ã m   ¹ng  ôc  nh h m c«ng  ×nh)nãitrªn; tr     Sau    µn  é  ù    µn  µnh  khito b d ¸n ho th chñ  u    ®Ç tph¶itæng  Õt    µn  é  ù    µ  ©n      Ý    quy to¸nto b d ¸n v ph bæ chiph kh¸c cho    tõng h¹ng m ôc      theo quy  nh.   ®Þ 7. Quy Õt    to¸n vèn  u    ph¶i ®Çy   ,  ng  éi dung, ®¶m     ®Ç t   ®ñ ®ó n    b¶o  êi th   gian lËp,thÈm    µ    Öt      trav phª duy  theo quy  nh  ña    ®Þ c Th«ng   µy. tn 8. Th«ng    qua  Õt  quy to¸n vèn  u    ¸nh    Õt    ®Ç t ® gi¸k qu¶  qu¸  ×nh  u  , tr ®Ç t  rótkinhnghiÖm      nh»m     êng  t¨ngc c«ng   qu¶n  ý  u   vµ  ©y  ùng. t¸c  l  ®Ç t  x d P h Ç n  II q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó I. é i d u n g  b¸o   n c¸o  u y Õ t to¸n v è n  Ç u  t q ® 1.B¸o    ùc hiÖn  èn  u    µng    c¸o th   v ®Ç th n¨m: 1.1.§èivíi ñ  u  :      ch ®Ç t a.Hµng    n¨m, khikÕt  óc n¨m  Õ   ¹ch chñ  u       th   k ho   ®Ç tph¶ilËp b¸o    ùc     c¸o th   hiÖn  èn  u    v ®Ç t trong n¨m  öi c¬    g   quan  thanh to¸n,c¬    quan  cho vay  èn, c¬  v  quan  Õt  nh  u     quy ®Þ ®Ç t theo  Óu  É u   è  bi m s 01/BC­ THN   nh  Ìm  ®Ý k th«ng   t nµy.B¸o    ùc hiÖn  èn  u    µng    c¸o th   v ®Ç th n¨m  å m     éidung  g c¸cn   sau: * T×nh  ×nh  ùc hiÖn  u      h th   ®Ç ttrongn¨m  Õ   ¹ch:   k ho ­Gi¸trÞkhèil ng   ùc hiÖn       î  th   trong n¨m  µ  ükÕ   õkhëic«ng.   v lu   t     ­Sè  èn  îcthanh   v ®  to¸n,  cho  vay  trong n¨m  µ  ükÕ   õkhëic«ng.   v lu   t       ­    Þ  èi l ng  µn  µnh    iÒu  Ön  Gi¸ tr kh  î ho th ®ñ ® ki thanh to¸n vèn  a  îc   ch ®   thanh to¸n. * Nguån  èn  u  .   v ®Ç t * C«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  ôc  tr   h m c«ng  ×nh hoµn  µnh  a  µo  tr   th ® v s¶n  Êt, xu   sö  ông  d trong n¨m.   b. B¸o c¸o  ùc  Ön  èn  u    hµng  th hi v ®Ç t n¨m  ña  ù    ñ  u    ph¶i c d ¸n,ch ®Ç t   ph©n  Ých  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch,kÕt  t ® gi¸t h th   k ho   qu¶  u    ®Ç ttrong n¨m,     c¸cvÊn    ã    ®Ò kh kh¨n tån t¹ vµ  Õn  Þ  Ön        ki ngh bi ph¸p gi¶i i     Õt. quy 1.2.§èivíi ¬        quan  Êp    ña  ñ  u  : c c trªnc ch ®Ç t  a. C¨n  vµo  c¸o thùc hiÖn  èn  u    µng    cø  b¸o      v ®Ç th n¨m  ña    ñ  u  , c c¸cch ®Ç t  UBND  tØnh,thµnh  è, c¸c Bé   µnh    ph     ng chØ  o  ¬  ®¹ c quan chøc n¨ng tæng  îp h 
 3. 3 b¸o    ùc hiÖn  èn  u    µng  c¸o th   v ®Ç th n¨m  ña  n  Þ  c ®¬ v theo  Óu  É u   è  bi m s 02/BC­ THN   nh  Ìm  ®Ý k th«ng   µy  öi Bé   µi chÝnh, Tæng   ôc  èng  theo  éi tn g   T     c th kª  n  dung sau:  * T×nh  ×nh  ùc hiÖn  u      h th   ®Ç ttrongn¨m  Õ   ¹ch:   k ho ­Gi¸trÞkhèil ng   ùc hiÖn       î  th   trong n¨m  µ  ükÕ   õkhëic«ng.   v lu   t     ­Sè  èn  îcthanh   v ®  to¸n, cho     vay  trongn¨m  µ  ükÕ   õkhëic«ng.   v lu   t       ­ Gi¸trÞ khèil ng hoµn  µnh    iÒu  Ön  Êp  èn       î   th ®ñ ® ki c v thanh    a  îc to¸nch ®   thanh to¸n. * Nguån  èn  u  .   v ®Ç t * Dù       ¸n,c«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  ôc  tr   h m c«ng  ×nh hoµn  µnh  a  µo    tr   th ® v s¶n xuÊt,sö  ông   d trong n¨m.   b. B¸o  tæng  îp  ùc hiÖn  èn  u     µng    c¸o  h th   v ®Ç t h n¨m  ña    é   µnh, c c¸c B ng   ®Þa   ¬ng  ph ph¶iph©n  Ých  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch,kÕt      t ® gi¸t h th   k ho   qu¶ ®Ç u    t trong n¨m,    Ên    ã  c¸c v ®Ò kh kh¨n  ån  ¹  µ  Õn  Þ   Ön  t t i ki ngh bi ph¸p    v gi¶i quyÕt. 1.3.C¨n  b¸o    cø  c¸o  ùc hiÖn  èn  u    µng  th   v ®Ç t h n¨m  ña    é   µnh, c c¸c B ng   ®Þa   ¬ng; Bé   µi chÝnh  µ  ph   T  v Tæng   ôc  èng    tæng  îp,b¸o    Ýnh  c Th kª   h  c¸o Ch phñ.  2.B¸o    Õt to¸nvèn  u  :   c¸o quy     ®Ç t 2.1.§èi víidù  (t Óu dù    ù  thµnh  Çn        ¸n  i   ¸n,d ¸n  ph hoÆc   ¹ng  ôc  h m c«ng  tr×nh theo quy  nh  ¹  iÓ m     iÓ m   phÇn    ®Þ ti® 5, ® 6  I Th«ng    µy) hoµn  µnh, tn   th   chñ  u    ®Ç tph¶ilËp    b¸o    Õt    èn  u    öic¬  c¸o quy to¸nv ®Ç t g   quan  thanh to¸n,c¬    quan cho  vay  èn,c¬  v   quan  Èm      Öt  Õt    èn  u  .B¸o    th traphª duy quy to¸nv ®Ç t  c¸o quyÕt to¸nvèn  u    ù    µn  µnh     ®Ç td ¸n ho th ph¶ithÓ  Ön  â c¸cnéidung    hi r       sau: Tæng  møc  èn  u    ùc hiÖn  ù ¸n: v ®Ç tth   d  ­ Tæng   èn  u    ùc  Ön  ù  tõ giai®o¹n  Èn  Þ   u     n     v ®Ç t th hi d ¸n      chu b ®Ç t ®Õ kÕt  óc x©y  ùng  a  ù    µo  th   d ® d ¸n v s¶n  Êt,sö  ông. xu   d ­ C¸c  ån  èn:Vèn  ©n    ngu v   ng s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o    n  td do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      td ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc,vèn  doanh   i   Nh n   do  nghiÖp  nhµ    níchuy  ng    u      iÓn  µ    ån  èn    ®é ®Ó ®Ç tph¸ttr  v c¸cngu v kh¸c. ­C¬   Êu  èn:X ©y  ¾p,thiÕtbÞ, chiphÝ   cv  l      kh¸c.   C¸c    Ý  chiph kh«ng  Ýnh  µo    Þtµi t v gi¸tr     s¶n  ña  ù  c d ¸n: ­  Öt h¹ido  Thi     thiªntai  ch  äa  µ    ,®Þ h v c¸c nguyªn  ©n  Êt  nh b kh¶ kh¸ng  kh«ng  éc ph¹m    µ  i t ng ® îcb¶o  Ó m. thu   viv ®è  î     hi ­Gi¸trÞkhèil ng ® îchuû  á       î     b theo quyÕt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn.     c c c th quy c.Gi¸trÞtµi       s¶n  µn  b giao cho    s¶n  Êtsö  ông: xu   d   ­ Gi¸trÞtµis¶n  è  nh        c ®Þ (TSC§)  µ  µis¶n u  ng  v t  l ®é (TSL§) do  u    ¹o   ®Ç tt   ra  µ toµn  é    Ý   u     l  b chi ph ®Ç t cho  ù  sau    ∙  õ ®i    d ¸n  khi ® tr   c¸c kho¶n    Ý  chi ph kh«ng  Ýnh  µo    Þ tµis¶n  µ  îcquy  æi  Ò   Æt   t v gi¸tr     v®  ® vm b»ng    ¹ thêi®iÓ m   gi¸t i     bµn giao ® a  µo    v s¶n  Êt,sö  ông.Ph¬ng  xu   d   ph¸p quy  æi  èn  u    Ò   Æt     ® v ®Ç tv m b»ng    ¹ thêi®iÓ m   µn  gi¸t     i b giao thùc hiÖn      theo híng dÉn  ña  é  ©y  ùng.     c BX d
 4. 4 ­ TSC§  îcph©n  ¹  µ    nh    Þ theo    ®  lo i x¸c ®Þ v gi¸tr   nguyªn t¾c:Chi phÝ  ùc      tr   tiÕp  ªnquan  n   li   ®Õ TSC§   µo  ×  Ýnh  n th t cho TSC§   ;    Ý   ®ã chi ph chung  ªn li   quan  n   Òu  µis¶n  è  nh  ×  ©n    ®Õ nhi t   c ®Þ th ph bæ theo  û lÖ    Ý   ùctiÕp  t   chiph tr   cña  õng TSC§  víi t  so    tæng  è    Ý  ùctiÕp cña  µn  é  s chiph tr     to b TSC§. ­ Trêng  îp tµis¶n  bµn    h     giao cho  Òu  n  Þ  ö  ông    nhi ®¬ v s d ph¶ix¸c ®Þnh      ®Çy    ®ñ danh  ôc  µ    Þcña  m v gi¸tr   TSC§,  TSL§  ña  ù    ∙  µn  c d ¸n ® b giao cho  õng   t  ®¬n  Þ. v 2.2.§èi víidù          ¸n  quy  ¹ch  µn  µnh:Chñ   u    Ëp  ho ho th   ®Ç t l b¸o  quyÕt c¸o    to¸n  èn   v quy  ¹ch.B¸o    Õt to¸nvèn  ho   c¸o quy     quy  ¹ch ph¶n    ån  èn  ∙  ho   ¸nh ngu v ® nhËn  µ  ö  ông  vsd theo  ù  d to¸n ® îc cÊp  ã  Èm      c th quyÒn  phª duyÖt  µ    v b¶n thuyÕtminh  Õt    k qu¶  ùc hiÖn  ù  th   d ¸n. 2.3.§èi víi    Ý   Èn  Þ   u    trong tr ng  îp  ù  ® îc huû  á        chiph chu b ®Ç t     ê h d ¸n    b hoÆc     o¹n  ùc  Ön  u    îc chuyÓn  giai® th hi ®Ç t ®   sang  n  Þ  ®¬ v kh¸c   ùc hiÖn    th   theo  Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm   Òn  ×  ñ  u    ph¶i lËp  quy ®Þ cc c th quy th ch ®Ç t   b¸o    c¸o quyÕt to¸nvèn  Èn  Þ  u      i víi ù       chu b ®Ç tnh ®è     ¸n quy  ¹ch hoµn  µnh. d ho   th 2.4.§èi víic¸c dù  ®Ç u    ã  ö  ông  èn  íc ngoµi,khihoµn  µnh,         ¸n  tc s d v n     th   ngoµi b¸o    c¸o quyÕt  to¸n ® îc lËp, thÈm          tra,phª duyÖt  theo quy  nh   ¹  ®Þ ti th«ng   µy; Chñ   u    tn   ®Ç t cßn  ph¶ilËp    b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n vèn  u      ®Ç t theo    yªu cÇu  riªng cña    chøc  èc  Õ  îc ghi trong  Öp  nh    c¸c tæ  qu t ®     hi ®Þ vay  èn  Õu  v (n cã).   II.h å  s ¬  q u y Õ t    to¸n v è n ® Ç u   : t 1.Hå   ¬ quyÕt to¸nvèn  u    ù    µn  µnh gå m   ã:   s     ®Ç td ¸n ho th   c 1.1.B¸o    Õt to¸ntheo m É u   Óu:   c¸o quy       bi ­ Danh  ôc    b¶n    m c¸c v¨n  ph¸p  ýcã  ªnquan  Óu  l   li   (bi 01/QT§T):ph¶n      ¸nh c¬  ë  s ph¸p  ýcña  µn  é  ù    õ khiphª  Öt  ñ  ¬ng  u  ,chuÈn  Þ  l  to b d ¸n t     duy ch tr ®Ç t  b ®Ç u  ,chuÈn  Þ   ùc hiÖn  ù    ùc hiÖn  ù    t  b th   d ¸n,th   d ¸n,cho  n     Õt  óc dù  ®Õ khik th   ¸n. ­ BiÓu b¸o c¸o tæng hîp quyÕt to¸n vèn ®Ç u  t µn thµnh (biÓu   ho 02/QT§T):ph¶n  tæng    ×nh  ×nh  µ  Õt    ¸nh  qu¸tt h v k qu¶  u    ù    òng    ån ®Ç td ¸n c nh t   t¹ vµ  Õn  Þ  Çn    Õt cña  ñ  u  .   ki ngh c gi¶i i quy   ch ®Ç t ­ B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  u      c¸o t h th   ®Ç tqua   c¸c n¨m  Óu  (bi 03/QT§T):ph¶n    ¸nh  ×nh  ×nh  ö  ông  èn  u    õ khichuÈn  Þ  u    n     µn  µnh  t h sd v ®Ç tt     b ®Ç t®Õ khiho th ® a  µo  v khaith¸c, ö  ông.    d s   ­ B¸o c¸o  ùc  Ön  èn  u   theo  th hi v ®Ç t c«ng  ×nh  µn  µnh  Óu    tr ho th (bi 04/ QT§T):ph¶n  vèn  u    ùc hiÖn    ¸nh  ®Ç tth   theo tõng c«ng  ×nh trong tr ng  îp dù      tr    ê h   ¸n cã  õhaic«ng  ×nh trëlªn.   t    tr     ­ B¸o    è îng vµ    ÞTSC§  íit¨ng(biÓu    c¸o s l   gi¸tr   m    05/QT§T):Ph¶n    è ­   ¸nh s l îng  µ    Þ tõng  v gi¸tr   TSC§   íi t¨ng theo    m    gi¸quy  æi  ©n  ® ph theo  i  îng  ö  ®è t s dông. ­ B¸o    è îng vµ    Þ TSL§  µn    c¸o s l   gi¸tr   b giao (biÓu    06/QT§T):Ph¶n  sè    ¸nh  l ng vµ    Þ theo    î   gi¸tr   gi¸quy  æi  ña  õng  ¹  ® ct lo inguyªn liÖu,vËt liÖu,nhiªnliÖu,            phô  ïng,c«ng  ô    ng  t  c lao ®é kh«ng      Èn  µTSC§  µ      Ý  ®ñ tiªuchu l   v c¸c chiph kh¸c   thuéc TSL§  µn    b giao cho  n  Þ  ö  ông.   ®¬ v s d  
 5. 5 ­ T×nh  ×nh    h c«ng  î (biÓu  n  07/QT§T):Ph¶n  c¸c kho¶n    ¸nh    c«ng  î (ph¶i n    thu,ph¶itr¶)cha    Õt       gi¶iquy xong  n   êi®iÓ m   Õt    èn  u     µ  ®Õ th   quy to¸n v ®Ç t v kiÕn  Þ  Ön  ngh bi ph¸p xö  ý.  l ­ B¶n  i  Õu    Ën  è  Öu  ®è chi x¸c nh s li thanh  to¸n vèn  u    cña  ¬    ®Ç t c quan  thanh to¸n,cho    vay  èn  Óu  v (bi 08/QT§T).Trêng  îp  ù  do  Òu  ¬    h d ¸n  nhi c quan  thanh    µ  to¸nv cho  vay  èn  × ph¶icã  i chiÕu    Ën  ña  õng c¬  v th     ®è   x¸cnh c t   quan.   ­ B¶n    thuyÕt minh  c¸o quyÕt    èn  u    (biÓu    b¸o    to¸nv ®Ç t  09/QT§T):Ph¶n    ¸nh  ÷ng  nh thay  æi  ñ  Õu  ña  ù    ÷ng  ã  ® ch y c d ¸n;nh kh kh¨n  Ën  î trong qu¸  thu l  i   tr×nh thùc hiÖn  ù   vµ    ÊtbiÖn      d ¸n   ®Ò xu   ph¸p gi¶i     Õt. quy 1.2. V¨n    b¶n    ®Ò nghÞ  phª duyÖt  quyÕt to¸n vèn  u    dù  hoµn    ®Ç t ¸n  thµnh:§èivíi ù    ã m   do  Êp    ñ  u    ý  öiBé  µichÝnh;§èivíi       ¸n nh d A  c trªnch ®Ç tk g   T        dù    ¸n cßn  ¹do  ñ  u    ý  öicÊp  ã  Èm  Òn    Öt (b¶n  èc). l   ch ®Ç tk g   i c th quy phª duy   g 1.3.C¸c  b¶n    v¨n  ph¸p  ýcã  ªnquan  l   li   (b¶n  èc  g hoÆc  b¶n sao  Ìm  k theo  biÓu    01/QT§T) 1.4.C¸c      biªnb¶n  nghiÖm       o¹n,biªnb¶n  thu giai®    tæng nghiÖ m    bµn  thu   giao dù  hoµn  µnh  a  µo  ö  ông    ¸n  th ® v sd hoÆc     biªnb¶n nghiÖm     µn  thu b giao  dù    ÷a chñ  u    µ  µ  Çu  ¸n gi   ®Ç tv nh th (b¶n  èc g hoÆc   b¶n  sao). 1.5.C¸c      biªnb¶n  µn  b giao tµis¶n  ÷a chñ  u    íi   n  Þ  ö  ông     gi   ®Ç tv   ®¬ v s d c¸c (b¶n  èc,n Õu  ã). g  c  1.6.Toµn  é  c¸c b¶n  Õt    b   quy to¸n khèil ng    ña  Êtc¶    ãi thÇu     î A­B c t   c¸c g   trongdù       ¸n (b¶n  èc  g ). 1.7.C¸c  îp ®ång    h  kinh tÕ  ÷a chñ  u    íic¸c nhµ  Çu;c¸c ®¬n  Þ,   gi   ®Ç tv     th     v  c¸nh©n    tham    ùc hiÖn  ù    giath   d ¸n (b¶n  èc  g hoÆc   b¶n sao). 1.8.Hå   ¬  êi  Çu; hå  ¬  ù  Çu  ña    µ  Çu  óng thÇu; phª    s m th   s d th c c¸c nh th tr     duyÖt  å  ¬  êi  Çu; phª  Öt  Õt  h s m th   duy k qu¶  óng thÇu; c¸c v¨n  tr       b¶n    bæ sung  trongqu¸ tr×nh ®Êu  Çu  µ  ùc hiÖn  ãithÇu       th v th   g  (b¶n  èc  g hoÆc  b¶n  sao). 1.9.Hå   ¬  µn    s ho c«ng,NhËt  ý      k thic«ng  (b¶n  èc  g hoÆc   b¶n  sao).            1.10.B¸o    Õt    c¸o k qu¶  Óm     Õt    èn  u    ña  chøc  ki to¸nquy to¸nv ®Ç t c tæ  kiÓm    c  Ëp (b¶n  èc,n Õu  ã  to¸n®é l   g  c ). Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh thÈm    quyÕt    vèn  u  ,khithÊy  Çn          tra  to¸n   ®Ç t    c thiÕtc¬    quan thÈm    Õt    îcyªu  Çu  ñ  u      traquy to¸n®   c ch ®Ç tcung  Êp  c thªm    c¸c tµiliÖu kh¸ccã  ªnquan ®Õ n  quyÕt to¸nvèn  u   cña  ù         li          ®Ç t  d ¸n. 2. Hå   ¬  Õt    s quy to¸n vèn  u    ù  quy  ¹ch  µ  Õt    ®Ç t d ¸n  ho v quy to¸n chiphÝ      chuÈn  Þ  u  : b ®Ç t 2.1.B¸o    Õt to¸ntheo m É u   Óu:   c¸o quy       bi ­B¸o      c¸o tæng  îp quyÕt to¸nvèn  u    µn  µnh  Óu  è  h     ®Ç tho th (bi s 10/QT§T). ­B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  u      c¸o t h th   ®Ç tqua    c¸cn¨m  Óu  è  (bi s 03/QT§T); ­B¸o    ×nh  ×nh    c¸o t h c«ng  î(biÓu  è  n  s 07/QT§T). ­ B¶n  i  Õu    Ën  è  Öu  ®è chi x¸c nh s li thanh  to¸n vèn  u    cña  ¬    ®Ç t c quan  thanh to¸n,cho    vay  èn  Óu  v (bi 08/QT§T).Tr ng  îp  ù  do  Òu  ¬  ê h d ¸n  nhi c quan  thanh    µ  to¸nv cho vay  èn  × ph¶icã  i chiÕu    Ën  ña  õng c¬  v th     ®è   x¸cnh c t   quan.   2.2.V¨n    b¶n ®Ò   Þ    ngh phª  Öt quyÕt    èn  u    ña  ñ  u    duy   to¸nv ®Ç t c ch ®Ç t göicÊp  ã  Èm  Òn    Öt quyÕt to¸n(b¶n  èc).   c th quy phª duy      g
 6. 6 2.3.Hîp  ng    ®å kinh  Õ, biªn b¶n  t    nghiÖ m     µn  thu,b giao  å  ¬  µiliÖu, h s t    quyÕt  nh    Öt  ù    ®Þ phª duy d ¸n quy  ¹ch,quyÕt  nh  û  á  ù    u    èi ho   ®Þ hu b d ¸n ®Ç t(§   víiquyÕt    to¸n chi phÝ   Èn  Þ   u   ) cña  Êp  ã  Èm   Òn     chu b ®Ç t   c c th quy (b¶n  èc  g hoÆc  b¶n sao). Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh thÈm    quyÕt    vèn  u  ,khithÊy  Çn          tra  to¸n   ®Ç t    c thiÕtc¬    quan thÈm    Õt    îcyªu  Çu  ñ  u      traquy to¸n®   c ch ®Ç tcung  Êp  c thªm    c¸c tµiliÖu kh¸ccã  ªnquan ®Õ n  quyÕt to¸nvèn  u   cña  ù         li          ®Ç t  d ¸n. 3.Yªu  Çu  i víi å  ¬  Õt to¸n:   c ®è     s quy   h ­ Hå   ¬  Õt    èn  u      s quy to¸nv ®Ç t ph¶i® îc lËp  y     éidung, ®óng        ®Ç ®ñ n     c¸c biÓu  É u   ïhîp víi õng lo¹ dù    îcquy  nh  ¹ ®iÓ m     m ôc    Çn    m ph       t   i ¸n ®     ®Þ t  i 1,2  IIph II Th«ng   µy.Sè   Öu trong c¸c biÓu  É u   c¸o ph¶irâ rµng;kiÕn  Þ  ô  tn   li      m b¸o         ngh c thÓ,ng ¾n  än,d Ô   Óu.   g   hi ­ Hå   ¬  c¸o quyÕt      s b¸o    to¸nph¶icã  y    ÷  ý  ña  Õ     ëng,tr   ®Ç ®ñ ch k c k to¸ntr  ­ ëng ban  qu¶n  ýdù  (®èi víidù  ® îc thµnh  Ëp  l   ¸n      ¸n    l Ban  qu¶n  ý); l  Gi¸m  c  ®è ®iÒu  µnh  ù  (®èivíidù  thùc hiÖn  ×nh  h d ¸n      ¸n    h thøc  ñ   Ö m   iÒu  µnh  Ch nhi ® h dù    µ  ÷  ý  ña  ñ  u  . ¸n)v ch k c ch ®Ç t 4.N¬i nhËn  µ u hå  ¬  Õt to¸n:    v l   s quy   4.1.§èivíi ù    ã m         ¸n nh d A: Hå   ¬  Õt    ña    ù  nhã m   ® îc lËp  µnh  bé  ã    Þ s quy to¸n c c¸c d ¸n  A    th 04  c gi¸tr   nh  nhau  µ  îcl gi÷t¹ c¸cc¬  v ®  u    i   quan    sau:Chñ  u  ,C Êp    ñ  u  ,C¬     ®Ç t  trªnch ®Ç t  quan  ñ  ×thÈm    µ  u  ÷Quèc  ch tr   trav L tr   gia. Ngoµi ra chñ  u       ®Ç tph¶igöiB¸o    Õt       c¸o quy to¸ntheo  É u   Óu  m bi cho    c¸c c¬  quan thanh    to¸n,  cho  vay  èn  u  . v ®Ç t 4.2.§èivíi ù    ã m   C:       ¸n nh d B,  Hå   ¬  Õt      ù    ã m   C   îclËp thµnh  bé  ã    Þnh  s quy to¸nc¸c d ¸n nh B,  ®     03  c gi¸tr   nhau  µ  îcl gi÷ t¹    ¬  v ®  u    i c quan  c¸c sau:Chñ   u  ,C¬     ®Ç t  quan  Èm    µ    th trav phª duyÖt,c¬    quan u  ÷(nÕu  ã). l tr   c Ngoµi ra chñ  u       ®Ç tph¶igöi     B¸o    Õt    c¸o quy to¸ntheo  É u   Óu  m bi cho    c¸c c¬  quan  thanh  to¸n,  cho  vay  èn  u  . v ®Ç t III.th È m  tra q u y Õ t to¸n  è n ® Ç u  t:    v 1.Néi dung  Èm    Õt to¸nvèn  u  :    th traquy     ®Ç t a.§èivíi ù    ùc hiÖn        ¸n th   d theo ph¬ng    thøc chØ  nh  Çu:   ®Þ th a.1.ThÈ m     Ýnh    trat ph¸p lýcña  ù     d ¸n: ­ ThÈ m     i chiÕu    tra,   ®è danh  ôc, néidung      m    c¸cv¨n b¶n  ph¸p lýcña  ù       d ¸n ®¶m   b¶o  ïhîp quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ph     ®Þ hi h c Nh n ­ ThÈ m     Ýnh    trat ph¸p lýcña    îp ®ång     c¸ch   kinh tÕ  chñ  u    ý  íi     do  ®Ç tk v   c¸c nhµ  Çu    Ên,x©y  ¾p,cung  th (tv   l  øng  ËttthiÕtbÞ). v      a.2.ThÈ m     è  èn  u    ùc hiÖn  µng    tras v ®Ç tth   h n¨m:
 7. 7 ­ ThÈ m     õng nguån  èn    trat   v tham    u    ùc hiÖn  ù    µng  gia®Ç tth   d ¸n h n¨m    so víi ¬  Êu  ån  èn  ∙    nh    c ngu v ® x¸c ®Þ c trong quyÕt  nh  u    µ    ®Þ ®Ç tv theo  Õ   ¹ch k ho   ®Ç u    tn¨m. ­Ph ©n  Ých,so    t   s¸nh c¬  Êu  èn  u    ùc hiÖn  ©y  ¾p,thiÕtbÞ, chi   c v ®Ç tth   (x l       phÝ  kh¸c)víic¬  Êu  èn  u    ∙  îcghitrong quyÕt  nh  u    µ      c v ®Ç t® ®       ®Þ ®Ç t v tæng  dù    îcduyÖt. to¸n®   a.3.ThÈ m       Þkhèil ng x©y  ¾p  µn  µnh:   tragi¸tr    î   l ho th ­ThÈ m       Þkhèil ng x©y  ¾p  ña  ù      Þ  Õt to¸nso  íi   tragi¸tr    î   l c d ¸n ®Ò ngh quy     v   gÝa  Þ khèil ng x©y  ¾p  ña  ù    îcduyÖt,x¸c ®Þnh  tr    î   l c d to¸n®      nguyªn nh©n      t¨ng gi¶m. ­ThÈ m     Öc    ông  nh    travi ¸p d ®Þ møc,  n    ña  µ   íc®èi víi ®¬ gi¸c Nh n       c«ng    t¸c x©y  ¾p trongtõng thêikú. l       a.4.ThÈ m       Þkhèil ng thiÕtbÞ  µn  µnh:   tragi¸tr    î     ho th ­ ThÈ m     ù  ï hîp  Ò     tra s ph   v danh  ôc,  ñng  ¹   è îng,tiªuchuÈn  ü  m ch lo i s l     , k thuËt,   cña  ÕtbÞ  víi   c¶  gi¸ thi   so    Õt ®Þnh  u  ,hîp ®ång  quy   ®Ç t    kinhtÕ.   ­  È m        Th tragi¸mua,    giac«ng,chÕ   ¹othiÕtbÞ.   t    ­ ThÈ m         trac¸c kho¶n    Ý   ã  ªnquan  n   ÕtbÞ:  Ën  chiph c li   ®Õ thi   v chuyÓn,  b¶o  qu¶n,l kho,l b∙i  u   u  . a.5. ThÈ m       tra c¸c kho¶n    Ý   chi ph kh¸c b»ng c¸ch  s¸nh  è  èn    so  s v ®Ò nghÞ  Õt    ña  õng  ¹    Ý   ∙  ùc hiÖn  víidù    îc duyÖt quy to¸n c t lo i ph ® th   chi so    to¸n ®     vµ  Ýnh  ch s¸ch,chÕ       ®é quy  nh vÒ   ®Þ   qu¶n  ýchiphÝ  l    kh¸c trong ®Ç u    x©y      t  dùng. a.6.ThÈ m       ÞthiÖth¹ikh«ng  Ýnh  µo    Þtµis¶n:   tragi¸tr      t v gi¸tr     ­    Þ thiÖth¹ido  Gi¸ tr       thiªntai  ch  ¹  µ      ,®Þ ho v c¸c nguyªn  ©n  Êt    nh b kh¶ kh¸ng kh¸ckh«ng  éc ph¹m        thu   vib¶o  Ó m. hi ­    Þ khèi l ng  îc huû  á  Gi¸ tr    î ®   b theo  Õt  nh   ña  Êp  Õt  nh   quy ®Þ cc quy ®Þ ®Ç u  . t a.7.ThÈ m     Öc    nh    Þ tµis¶n  µn    tra vi x¸c ®Þ gi¸tr     b giao  a  µo  ö  ông  ®v sd cho  n  Þ  ®¬ v khaith¸csö  ông:    d ThÈ m     Öc    nh    Þ thùc tÕ  u    µng  travi x¸c ®Þ gi¸tr     ®Ç t h n¨m  µ    Þ quy  v gi¸tr   ® æi  Ò   Æt   vm b»ng  ¹  êi®iÓ m   µn  ti   th b giao  µis¶n,bao  å m   µis¶n  è  nh   t    g t  c ®Þ míit¨ngvµ      TSL§  µn b giao ® a  µo    v khaith¸csö  ông.    d a.8.ThÈ m     ×nh  ×nh    trat h c«ng  î,vËtt  ÕtbÞ  ån ®äng: n    ,thi   t   ­C¸c    kho¶n  îph¶ithu,ph¶itr¶. n       ­Gi¸trÞvËtt  ÕtbÞ  ån ®äng.        ,thi   t   ­Gi¸trÞtµi       s¶n  ña  c Ban qu¶n  ýdù  l   ¸n. b.§èivíi ù    Çn        ¸n,ph c«ng  Öc  ùc hiÖn  d vi th   theo ph¬ng    thøc ®Êu  Çu:   th   ­ Thùc  Ön  Èm    Õt      hi th traquy to¸ntheo    éidung  îcquy  nh t¹ c¸c c¸cn   ®  ®Þ  i     tiÕt:             thuéc  Õt  ®iÓ m   m ôc  I Çn    a.1,a.2,a.5,a.6,a.7,a.8  ti   a  1  II ph IITh«ng    t nµy. ­ ThÈ m     èil ng vµ    Þx©y  ¾p,thiÕtbÞ    Þ  Õt        trakh  î   gi¸tr   l    ®Ò ngh quy to¸nso víi   óng thÇu  µ  ù    ù  Çu.   tr   gi¸ v d to¸nd th
 8. 8 ­  È m     èi l ng  µ    Þ  ©y  ¾p, thiÕt bÞ   Th tra kh  î v gi¸tr x l    ph¸t sinh  µi gãi   ngo     thÇu,nguyªn nh©n        t¨nggi¶m. c.§èivíi ù          ¸n quy  ¹ch vµ    Ý  Èn  Þ  u  : d ho   chiph chu b ®Ç t ­ThÈ m     å  ¬    trah s ph¸p lýcña  ù     d ¸n; ­ThÈ m     è  èn  u    ùc hiÖn  µng    tras v ®Ç tth   h n¨m; ­ ThÈ m         trac¸c kho¶n    Ý   chiph kh¸c b»ng    c¸ch so    s¸nh  è  èn    Þ  s v ®Ò ngh quyÕt    ña  õng  ¹    Ý  ∙  ùc hiÖn  víidù    îcduyÖt  µ    to¸nc t lo i ph ® th   chi so    to¸n®   v c¸c chÝnh s¸ch,chÕ       ®é quy  nh  vÒ   ®Þ   qu¶n  ý chi phÝ   l    kh¸c trong  u     ©y    ®Ç t x dùng; ­ThÈ m     ×nh  ×nh    trat h c«ng  îcña  ù  n  d ¸n. Sau    Èm    khith trab¸o  quyÕt  c¸o  to¸n vèn  u  , c¬    ®Ç t  quan  Èm    th traph¶i   cã      b¸o c¸o b»ng    v¨n b¶n  öic¬  g   quan  ã  Èm  Òn    Öt quyÕt to¸n. c th quy phª duy     2.C¬     quan  Èm    Õt to¸nvèn  u  : th traquy     ®Ç t Tríckhiphª duyÖt quyÕt to¸nvèn  u  ,c¬           ®Ç t  quan  ®¬n  Þ) chñ  ×thÈm   ( v  tr   tra ph¶i tiÕn  µnh  Èm         h th tra b¸o c¸o  Õt  quy to¸n vèn  u   ; ViÖc  ©n  Êp    ®Ç t   ph c thÈm    Õt to¸nvèn  u   ® îcquy  nh  ô  Ó    traquy     ®Ç t    ®Þ c th nh sau: 2.1.§èivíi ù    ã m         ¸n nh d A:  Bé  µichÝnh lµc¬  T      quan  ñ  ×tæ  ch tr   chøc  Èm    Õt    èn  u   th traquy to¸nv ®Ç tc¸cdù    ã m   cña  µ   íc;Trêng  îp cÇn  ÕtBé  µichÝnh  îc  µnh      ¸n nh A  Nh n   h  thi   T   ®  th lËp  tvÊn    Õn  µnh  Èm    íc khiphª  Öt  Õt  tæ   ®Ó ti h th tratr     duy quy to¸n;Tæ    Ên    tv thÈm    Õt    èn  u    do  é   ëng  é   µi chÝnh  Õt  nh    traquy to¸n v ®Ç t   B tr BT  quy ®Þ bao gå m   idiÖn    é: Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch &  Çu ,Bé   ©y  ùng,Bé  ®¹   c¸c B   T     K ho   § t  X d   qu¶n  ýngµnh,c¸cBé  ã  ªnquan,UBND   l      c li     tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  ®èivíi   ù    ®Þa  ¬ng  (     d ¸n do  c¸c ph qu¶n  ý). l  2.2.§èivíi   ù          d ¸n cßn  ¹  c¸c li: ­ Dù   trung  ng    ¸n  ¬ qu¶n  ýdo  n  Þ  ã  l   ®¬ v c chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  Èm      v th tra quyÕt    éc cÊp  ã  Èm  Òn  to¸nthu   c th quy phª  Öt  Õt    èn  u    Õt duy quy to¸nv ®Ç tquy   ®Þnh  ñ  ×tæ  ch tr   chøc  Èm  th tra. ­ Dù   ®Þa   ¬ng    ¸n  ph (tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng) qu¶n  ýdo  ¬  l  Së  µichÝnh   Ët    ñ  ×tæ  T  ­V gi¸ch tr   chøc  Èm  th tra. Trêng  îp cÇn  Õt, Êp  ã  Èm  Òn    Öt quyÕt to¸nvèn  u   h  thi  c c th quy phª duy      ®Ç tquyÕt  nh  Öc  µnh  Ëp     Ên  ùc hiÖn  Èm    íckhiphª  Öt    ®Þ vi th l Tæ tv th   th tratr     duy quyÕt to¸nvèn  u  .    ®Ç t  3.H×nh    thøc tæ    chøc  Èm        Õt to¸nvèn  u  : th trab¸o c¸o quy     ®Ç t Ng êi cã  Èm     th quyÒn  phª duyÖt quyÕt to¸n vèn  u        ®Ç t quyÕt  nh   ®Þ h×nh  thøc  Èm     th tra quyÕt to¸n vèn  u   . C¬     ®Ç t   quan  ã  Èm   c th quyÒn     phª duyÖt  Õt    quy to¸nph¶icã  Õt  nh b»ng      quy ®Þ   v¨n b¶n giao nhiÖ m   ô  Èm      v th tra cho  ¬  c quan  ®¬n  Þ) chøc  ( v  n¨ng  ùc hiÖn  Èm    Õt to¸nvèn  u  . th   th traquy     ®Ç t  ­ Trêng  îp c¬    h   quan  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt  Õt    Õt  nh   duy quy to¸nquy ®Þ thuªtæ    chøc  Óm     c  Ëp  ùc hiÖn  Óm     ki to¸n®é l th   ki to¸nb¸o    Õt    èn  c¸o quy to¸nv ®Ç u    ×  ñ  u    ý  îp  ng  íitæ  t th ch ®Ç t k h ®å v   chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp  ¹t®éng    l ho   hîp ph¸p    Öt Nam   ùc hiÖn  Óm     c¸o quyÕt    èn  u       ë Vi   th   ki to¸nb¸o    to¸nv ®Ç t theo   néidung  µ    v møc  Ý  îcc¬  ph ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt  Õt      duy quy to¸ncho
 9. 9 phÐp.    Tæ chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp  Þu    l ch tr¸ch nhiÖ m   íc ph¸p  Ët vÒ   éi   tr   lu   n   dung  µ  Õt  v k qu¶  Óm        Õt to¸ndo  × nh  ùc hiÖn. ki to¸nb¸o c¸o quy     m th     ¬  C quan  ®¬n  Þ)  ñ  ×thÈm    Õt    ùc hiÖn  Óm     Õt  ( v ch tr   traquy to¸nth   ki trak qu¶  Óm     ki to¸nb¸o    Õt    èn  u    ña  chøc  Óm     c  Ëp c¸o quy to¸nv ®Ç tc tæ  ki to¸n®é l   víi   éidung    n  c¸c sau: ­ KiÓ m       traB¸o    Õt  c¸o k qu¶  Óm     ki to¸nb¸o    quyÕt    ã  ï hîp víi c¸o   to¸nc ph       hîp  ng  Óm     µ  éi dung  Èm    Õt    èn  u    ®∙  îc quy  ®å ki to¸nv n   th traquy to¸nv ®Ç t   ®   ®Þnh  hay kh«ng;   ­ KiÓ m     ÷ng    tranh c¨n  ph¸p  ývÒ   cø  l   qu¶n  ý®Ç u     µ  ©y  ùng  c¬  l  tv x d do  quan qu¶n  ý Nhµ   íc cã  Èm   Òn  l  n   th quy ban  µnh  µ   chøc  Óm   h m tæ  ki to¸n sö    dông    Óm    :c¬  Õ   ®Ó ki to¸nnh   ch qu¶n  ý, l thanh    èn  u  ,tiªuchuÈn,quy  to¸nv ®Ç t      ph¹m, quy  Èn  ©y  ùng,h Ö   èng  nh    chu x d   th ®Þ møc­  n  Ýa; ®¬ g   ­ KiÓ m     ¹ nh÷ng  Õt    tral i   k qu¶ cßn kh¸c nhau  ÷a B¸o  kiÓm         gi   c¸o  to¸n b¸o c¸o   Õt to¸ncña  chøc  Óm    c  Ëp víi  quy     tæ  ki to¸n®é l     B¸o    Õt to¸ncña  ñ  c¸o quy     ch ®Ç u  ; t ­ Xem   Ðt  ÷ng  Õn  Þ    x nh ki ngh cßn kh¸c nhau  ÷a chñ  u    µ  chøc    gi   ®Ç t v tæ  kiÓm    c  Ëp. to¸n®é l IV. th È m  q u y Ò n  p hª d u y Ö t q u y Õ t to¸n v è n ® Ç u  t: 1.ThÈ m   Òn    Öt quyÕt to¸nvèn  u  :   quy phª duy      ®Ç t a. Bé   ëng  é   µi chÝnh     tr BT  phª  Öt  Õt  duy quy to¸n vèn  u   c¸c dù      ®Ç t   ¸n nhã m   cña  µ   íctheo uû  Òn  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ; A  Nh n     quy c Th t   ph b. §èi víic¸c dù  cßn  ¹ th×  êi cã  Èm   Òn  Õt  nh  u            ¸n  li   ng   th quy quy ®Þ ®Ç t ®ång  êilµngêiphª  Öt  Õt    èn  u  .Riªng ®èi víic¸c dù      th       duy quy to¸nv ®Ç t          ¸n do Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  û  Òn    ph tr     ¬ u quy cho  Gi¸m  c  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu      ®è S K ho v§ t quyÕt  nh  u    th×  ñ   Þch  û   ®Þ ®Ç t   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  ã  Ó  û  Òn    ¬ c th u quy cho Gi¸m  c  ë  µi  Ýnh    Ët      Öt quyÕt    èn  u    ù    µn  ®è S T  ch ­V gi¸phª duy   to¸nv ®Ç td ¸n ho thµnh. 2.C¬  quan  Ën  Õt ®Þnh    Öt quyÕt to¸nvèn  u    nh quy   phª duy      ®Ç t: 2.1.§èivíi ã m        nh A:  ­Thñ íng Ch Ýnh  ñ;   t  ph ­Bé  µichÝnh;   T  ­C Êp    ñ  u  ;   trªnch ®Ç t  ­Bé    qu¶n  ýngµnh; l  ­C¬     quan  cho  vay,thanh    èn  u  ;   to¸nv ®Ç t ­C¬     quan  ã  ªnquan   Õu  ã  c li   (n c ). 2.2.§èivíi ù          ¸n cßn  ¹ : d li
 10. 10 * Dù     trung ¬ng    ¸n do    qu¶n  ý: l  ­  ¬    C quan  Õt ®Þnh  u  ; quy   ®Ç t ­  é  µichÝnh;  B T   ­  ¬    C quan cho    vay,thanh    èn  u     to¸nv ®Ç t * Dù     ®Þa  ¬ng    ¸n do  ph qu¶n  ý: l  ­   UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung¬ng;   ph tr       ­  ë  µichÝnh   Ët     S T   ­V gi¸; ­  ¬    C quan  cho  vay,thanh    èn  u  .   to¸nv ®Ç t V. c hi p h Ý  th È m  tra, hª d u y Ö t q u y Õ t to¸n v è n ® Ç u  t  p     Ý  Èm    µ  Chi ph th trav phª  Öt  Õt    èn  u    îctÝnh  µo    duy quy to¸nv ®Ç t®   v chi phÝ kh¸ctrong tæng  ù    îcduyÖt cña  ù    µ  c¬      d to¸n®     d ¸n v do  quan  ñ  ×thÈm   ch tr   traquyÕt to¸nqu¶n  ýviÖc  ö  ông.      l  sd 1. Tû  Ö  µ    l v møc  Ých chiphÝ  Èm    tr     th tra,phª  Öt  Õt    èn  u   duy quy to¸nv ®Ç t : 1.1.C¨n  tæng    cø  møc  u    µ  Æc   iÓ m   ña  ù      Ý thÈm    ®Ç tv ® ® c d ¸n,chiph   tra vµ phª  Öt  Õt  duy quy to¸n vèn  u    îc tÝnh    ®Ç t ®   b»ng  û lÖ  Çn  t   ph tr¨m (%)    trªn tæng møc  u      ®Ç tnh sau:   Tû  Ö  Ých chiphÝ  Èm      Öt quyÕt to¸n l tr     th tra,phª duy     >  >5  >    10 >  >  > 100    500 >1.000     Tæng  møc  ®Ç u   0,1 0,5    ÷0,5 t  ÷5,0 ÷ ÷100 ÷500 ÷1.000 ÷5.000   5.000   10 (Tû  ng) ®å Tû  Ö  Ých (%) l tr   0,10 0,09 0,08 0,05 0,04 0,02 0,01 ≥0,5 ≥5  ≥  ≥ 80  ≥ 250  ≥  ≥ Møc  trÝch tuyÖt 0,5      10             400   1000 ®èi (Tr.®ång)   1.2.§èivíi ù    ã m   cã  Òu  ù    µnh  Çn        ¸n nh d A  nhi d ¸n th ph (hoÆc  Óu dù    ti   ¸n) møc   Ých    Ý   Èm     µ  tr chi ph th tra v phª duyÖt  quyÕt to¸n dù   thµnh  Çn     ¸n  ph (hoÆc  Óu dù    µn  µnh  îctÝnh  ti   ¸n)ho th ®  theo c«ng    thøc sau:   Møc  Ých cho  tr   Møc   Tæng  møc ®Ç u    ù      td ¸n dù    µnh  ¸n th trÝch   thµnh  Çn  ph (hoÆc  Óu ti   phÇn  (hoÆc      = cña  µn  x to dù  ¸n) x 80% tiÓu dù    ¸n) bé  ù  d ¸n Tæng  møc ®Ç u    ù    td ¸n 1.3.§èivíidù  cã  ¬  Êu  èn  ÕtbÞ   Õm   õ 51%   ëlªnso        ¸n  c c v thi   chi t  tr     tæng  møc   u    ×  ®Ç t th møc   Ých    Ý   thÈm     µ  tr chiph   tra v phª  Öt  Õt  duy quy to¸n b»ng    70%  møc  hoÆc   û lÖ chiphÝ ¬ng  t      t øng  quy  nh  ¹  Õt1.1 ®iÓ m   m ôc    ®Þ ti     ti 1  V phÇn    IITh«ng   µy. tn
 11. 11 1.4.Chi phÝ  Èm    µ     th trav phª  Öt  Õt    èn  u    îcph©n    duy quy to¸nv ®Ç t ®   bæ cho    ¹ c«ng      c¸clo i   t¸cnh sau: ­Tèi®a  %   µnh      10  d cho  c«ng      Öt quyÕt to¸nvèn  u  ; t¸cphª duy      ®Ç t ­ Tèi thiÓu  %   µnh     90  d cho c«ng    Èm    Õt    èn  u  ;Tr­ t¸cth traquy to¸nv ®Ç t  êng  îp  h thuª tæ    chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp  ùc  Ön  Èm       l th hi th tra b¸o c¸o  Õt  quy to¸nth×    Ý    chiph thanh    to¸ncho  chøc  Óm     c  Ëp  èi®a  tæ  ki to¸n®é l t   b»ng  75%   tæng møc chiphÝ thÈm    µ    Öt nãitrªn.      trav phª duy     2.Qu¶n  ý, ö  ông  Ý thÈm   vµ    Öt quyÕt to¸n:   l  ds ph   tra  phª duy     2.1.C¨n      cø  møc    Ý  thÈm    µ  chiph   trav phª  Öt  Õt    èn  u    duy quy to¸nv ®Ç t cña  ù    îcduyÖt trong tæng  ù  d ¸n ®       d to¸n; ñ  u    ùc hiÖn        ch ®Ç tth   chitr¶cho  c«ng  t¸cthÈm       tra,phª  Öt  Õt  duy quy to¸n ®¶m     b¶o chÆt  Ï,®óng  Õ   ,  ng  ch   ch ®é ®ó néidung    quy  nh  ¹ tiÕt2.2 ®iÓ m     ôc  phÇn    ®Þ t      i 2 m V  IITh«ng   µy. tn   Trêng  îp thuªtæ  h    chøc  Óm     c  Ëp  ùc hiÖn  Óm     ki to¸n®é l th   ki to¸nb¸o    c¸o quyÕt    ×  ñ  u    to¸nth ch ®Ç tthanh    to¸ncho  chøc  Óm     c  Ëp    Ý   tæ  ki to¸n®é l chiph kiÓm     to¸nb¸o    Õt    c¸o quy to¸ntheo  îp ®ång  ∙  ý  µ  h  ® k v kh«ng  îcvîtmøc    ®   quy ®Þnh  ¹ tiÕt1.4 ®iÓ m   m ôc  phÇn    t      i 1  V  IITh«ng   µy. tn   2.2.Néi dung    Ý  Èm    µ     chiph th trav phª  Öt  Õt    èn  u    ña  duy quy to¸nv ®Ç t c dù    µn  µnh: ¸n ho th ­Chi tr¶thïlaocho  µnh    tvÊn  Èm    Õt to¸nvèn  u  .        th viªntæ   th traquy     ®Ç t ­ Thanh    to¸n cho  chøc  Óm     tæ  ki to¸n ®éc  Ëp    l kho¶n    Ý   Óm   chiph ki to¸n  b¸o c¸o quyÕt to¸ntheo          quy  nh  Õu  ã). ®Þ (n c ­ Chi tr¶cho    chøc,c¸nh©n       c¸ctæ     trong vµ  µinícthùc hiÖn  Èm      ngo       th tra quyÕt    to¸ntheo    Çu  ña  ¬  yªu c c c quan  ®¬n  Þ) chñ  ×thÈm    µ    Öt  ( v  tr   trav phª duy quyÕt to¸nvèn  u    Õu  ã).    ®Ç t(n c ­ Chi    c«ng    Ý,  t¸cph v¨n  phßng  È m,  Þch  Ët,in Ên,  éi nghÞ,  éi ph d thu     h  h  th¶o,c¸c kho¶n       chikh¸c phôc  ô    v cho c«ng    Èm     µ  t¸cth trav phª  Öt  Õt  duy quy to¸n. VI. T h êi gian l Ë p, th È m     tra, hª d u y Ö t   p q u y Õ t to¸n v è n ® Ç u  t: 1/§èivíi ù    ã m         ¸n nh d A:  ­  êi gian  Ëp  Th   l xong b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn  u    chË m   Êt  µ 06    ®Ç t nh l   th¸ngsau    ù    u    µn  µnh  a  µo    khid ¸n ®Ç tho th ® v khaith¸csö  ông.    d ­ Thêi gian  Èm     Õt      th traquy to¸n vèn  u       ®Ç t kh«ng qu¸  th¸ng sau    06    khi nhËn    å  ¬  c¸o quyÕt    èn  u   hîp lÖ  ®ñ h s b¸o    to¸nv ®Ç t    theo  quy  nh  ¹ m ôc    ®Þ ti  II phÇn    IITh«ng   µy. tn ­ Thêigian phª  Öt  Õt    èn  u          duy quy to¸nv ®Ç tkh«ng    th¸ng sau    qu¸ 01    khi nhËn  îc B¸o  kÕt  ®  c¸o  qu¶  Èm     Õt  th traquy to¸n vèn  u     c¬    ®Ç t do  quan  ®¬n  ( vÞ) chñ  ×thÈm    ×nh duyÖt.   tr   tratr   2.§èivíi ù          ¸n cßn  ¹ : d li ­ Thêigian lËp        xong  c¸o quyÕt    èn  u    Ë m   Êt lµ3  b¸o    to¸nv ®Ç tch nh     th¸ng  sau    ù    u    µn  µnh  a  µo  khid ¸n ®Ç tho th ® v khaith¸csö  ông.    d
 12. 12 ­ Thêigian thÈm    Õt    èn  u          traquy to¸nv ®Ç tkh«ng    th¸ng ®èi víi ù  qu¸ 02       d ¸n  ã m   vµ  th¸ng ®èi  íidù  nhã m     nh B  01    v   ¸n  C sau    Ën    å  ¬  khinh ®ñ h s b¸o    c¸o quyÕt to¸nvèn  u   hîp lÖ     ®Ç t    theo quy  nh  ¹ m ôc    Çn   Th«ng   µy.   ®Þ t  i IIph II   tn ­ Thêigian      phª  Öt  Õt    èn  u    duy quy to¸nv ®Ç t kh«ng    ngµy  qu¸ 15  sau    khi nhËn  îc b¸o  ®  c¸o  Õt  k qu¶  Èm     Õt  th tra quy to¸n vèn  u     c¬    ®Ç t do  quan  ®¬n  ( vÞ) chñ  ×thÈm    Ëp tr×nh.   tr   tral   VII.  Tr¸ch n hi Ö m   ñ a c h ñ  ® Ç u    v µ  c¸c  c t c ¬  q u a n  c ã  liªn q u a n:   1.Tr¸chnhiÖ m  ña  ñ  u  :     c Ch ®Ç t  1.1.B¸o   thùc hiÖn  èn  u   hµng    c¸o     v ®Ç t  n¨m:  ­ C¨n  t×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù  chñ  u     ã    cø  h th   d ¸n  ®Ç t c tr¸chnhiÖ m   Ëp      l b¸o thùc hiÖn  èn  u    µng    v ®Ç th n¨m  y    éidung  ®Ç ®ñ n   theo  ng  É u   Óu  è    ®ó m bi s 01 BC­THN.    ­LÊy    Õn    Ën  ña  ¬    ý ki x¸cnh c c quan cho    vay,thanh    èn.   to¸nv ­ G öi  c¸o thùc hiÖn  èn  u    hµng    b¸o      v ®Ç t   n¨m  í c¸c c¬  t     quan  i thanh to¸n,   cho vay  èn, c¬  v   quan  Õt  nh  u      ¶m   quy ®Þ ®Ç t ® b¶o  êigian  th   quy  nh  ¹ ®Þ ti  Th«ng   µy. tn 1.2.§èivíi      c«ng    Õt to¸nvèn  u    t¸cquy     ®Ç t: ­ Phèihîp víic¸c ®¬n  Þ  Ën  Çu,tvÊn  gi¶iquyÕt    ån t¹  Ò   Ët          v nh th       c¸c t   i v   v t  thiÕtbÞ   ∙  Ën; thanh  ,    ® nh   to¸n c«ng  î vµ    Ên      n   c¸c v ®Ò ph¸tsinh kh¸c hîp         ®ång  ∙  ý. ®k ­ KiÓ m     Õt      Þ hoµn  µnh    traquy to¸n gi¸tr   th theo  îp ®ång  îp®ång  ©y  h  (h   x l¾p, cung    øng  Ët t thiÕtbÞ,  îp  ng   Ên)  ña  ñ  u    íic¸c ®¬n  Þ  v      h ®å tv c ch ®Ç t v     v nhËn  Çu tham    ùc hiÖn  ù  th   giath   d ¸n. ­ KiÓ m     ¸nh      Þ  µis¶n    kª,® gi¸gi¸tr  t   cßn  ¹ cña  l i Ban qu¶n  ýdù      l   ¸n ®Ó giao  cho  n  Þ  ®¬ v s¶n  Êt,sö  ông  xu   d hoÆc  thanh  ýthu håivèn  i víi l      ®è     Ban  qu¶n  ý l  dù    ¸n chØ  qu¶n  ý01  ù    êng  îp Ban  l   d ¸n.Tr h  qu¶n  ýdù    l   ¸n qu¶n  ýnhiÒu  ù    l  d ¸n th×  ùc hiÖn  Óm     ¸nh      Þ cßn  ¹ cña  ÷ng  µis¶n  ã  ªnquan  th   ki kª,® gi¸gi¸tr   l i nh t  c li   ®Õ n   ù    µn  µnh    µn  d ¸n ho th ®Ó b giao cho  n  Þ    ®¬ v s¶n  Êt,sö  ông. xu   d   ­ Kho¸    kÕ     sæ   to¸n,s ¾p  Õp, ph©n  ¹  å  ¬,tµiliÖu ®Ó   ôc  ô      x   lo i s     h   ph v cho c«ng    Õt to¸nvèn  u  . t¸cquy     ®Ç t ­ §èichiÕu,x¸c nhËn  è  èn  ∙  îcthanh          sv ®®  to¸nhoÆc   îcvay;§èichiÕu  ®     c«ng  î,tµis¶n  ∙  n    ® chuyÓn giao cho    ¬    c¸cc quan  ã  ªnquan. c li   ­ LËp  µ    v qu¶n  ýhå  ¬  Õt  l   s quy to¸n vèn  u     y   ,  ng  éi dung    ®Ç t ®Ç ®ñ ®ó n  theo  quy  nh  ¹  th«ng   µy; §ång  êichÞu  ®Þ t i  tn   th   tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    vt ch x¸c ®èi  íisè  Öu,tÝnh    v   li   ph¸p  ý®èi  íitµiliÖu trong b¸o  quyÕt  l  v        c¸o  to¸n vèn    ®Ç u  . t ­ Cung  Êp  y     µiliÖu li     c ®Ç ®ñ t     ªnquan  n   Õt  ®Õ quy to¸n vèn  u       ®Ç t theo  yªu cÇu  ña  ¬    c c quan  Èm    Õt to¸n. th traquy   ­ Ký  îp ®ång  Óm     c¸o quyÕt    víitæ    h  ki to¸nb¸o    to¸n     chøc  Óm     c  ki to¸n®é lËp  îp  h ph¸p  sau    ã  v¨n    khic   b¶n  Êp  Ën  ña  Êp  ã  Èm   Òn  phª  ch thu c c c th quy   duyÖt quyÕt to¸nvèn  u  .      ®Ç t
 13. 13 ­ Thu  åi®Çy    è  èn  ∙    h  ®ñ s v ® thanh    to¸ncho    µ  Çu  ính¬n  so  íi c¸c nh th l     v  quyÕt to¸n® îcduyÖt.       2. Tr¸ch nhiÖ m   ña  n  Þ  Ën  Çu    Ên, x©y  ¾p,cung  Êp  Õt     c ®¬ v nh th (tv   l  c thi   bÞ): ­ Phèihîp víichñ  u    ö  ýdøt ®iÓ m     Ên           ®Ç tx l     c¸c v ®Ò cßn  ån t¹  t  i theo  îp  h ®ång  ∙  ý  Õt;Cung  Êp  µ  Þu  ®kk   c v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    i víi è    vt ch x¸c®è     s liÖu  µ  Ýnh  vt ph¸p  ý ®èi  íic¸c tµiliÖu  ã  ªnquan  n   Öc  Ëp  l  v      c li   ®Õ vi l b¸o    c¸o quyÕt to¸nvèn  u   cña  ñ  u  .    ®Ç t  ch ®Ç t ­ Hoµn    y  ,  Þp  êi  è  èn  µ   ñ  u    ∙    tr¶®Ç ®ñ k th  s v m ch ®Ç t® thanh    ính¬n  to¸nl   so  íi v   Õt to¸n® îcduyÖt. quy         3.Tr¸chnhiÖ m  ña  ¬      c c quan cho  vay,thanh    èn  u  :   to¸nv ®Ç t  3.1 §èivíi      c«ng        ùc hiÖn  èn  u    µng  t¸cb¸o c¸o th   v ®Ç th n¨m: KiÓ m     i  Õu,x¸c nhËn  è  èn  ∙  tra®è chi     s v ® cho vay,thanh      to¸n trong n¨m    vµ  ükÕ   õkhëic«ng  n   ú      lu   t     ®Õ k b¸o c¸o . 3.2 §èivíi      c«ng   quyÕt to¸nvèn  u  : t¸c     ®Ç t ­  Þu   Ch tr¸ch nhiÖ m   Óm     i  Õu, x¸c nhËn  èn  u    ®∙      ki tra,®è chi     v ®Ç t cho vay,thanh    i víi ù      to¸n®è     ¸n trongph¹m   qu¶n  ýcña  n  Þ. d   vi  l  ®¬ v ­ Cã   Ën  Ðt,®¸nh    Õn  Þ  íic¬    nh x  gi¸,ki ngh v   quan  ®¬n  Þ)  Èm      ( v th tra,phª duyÖt quyÕt to¸nvèn  u   vÒ  qu¸ tr×nh ®Ç u   cña  ù         ®Ç t        t  d ¸n theo c¸cnéidung      sau: chÊp  µnh  ×nh  ù XDCB,  Êp  µnh  nh    h tr t  ch h ®Þ møc   n      Õ     ®¬ gi¸,c¸c ch ®é chÝnh  s¸ch theo quy  nh  ña  µ   íc.     ®Þ c Nh n   ­ Phèi hîp víichñ  u    thu håisè  èn  ∙         ®Ç t       v ® thanh    to¸ncho    µ  Çu  c¸c nh th lính¬n  víi   so    Õt to¸n® îcduyÖt. quy         4.Tr¸chnhiÖ m  ña  chøc  Óm    c  Ëp:     c tæ  ki to¸n®é l    ­ ChØ   îcphÐp  Óm     c¸o quyÕt    èn  u    i víic¸c dù  ®  ki to¸nb¸o    to¸nv ®Ç t®è       ¸n hoµn  µnh    ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt quyÕt      th khi® ®   c th quy phª duy   to¸ncho  Ðp  ph b»ng    v¨n b¶n. ­ ViÖc  Óm     ki to¸n b¸o    c¸o  Õt  quy to¸n vèn  u     ù  hoµn  µnh    ®Ç t d ¸n  th ph¶i   ®¶m  b¶o  y  ,  ng  éidung  ®Ç ®ñ ®ó n  quy  nh  µ  ëng  ®Þ vh møc    Ý  Óm    chiph ki to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸ntheo ®óng          quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn ­  Þu  Ch tr¸chnhiÖm   Ò   éi dung  µ  Õt    v n  v k qu¶  Óm   ki to¸n b¸o    c¸o  Õt quy   to¸n®∙  ùc hiÖn.Trêng  îp c¬    th     h   quan  ã  Èm  Òn  Èm    µ  c th quy th trav phª  Öt  duy quyÕt  to¸n hoÆc   ¬     c quan  ph¸p  Ët ph¸thiÖn  Õt  lu     k qu¶  Óm   ki to¸n b¸o      c¸o quyÕt  to¸n   tæ    do  chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp  ùc  Ön    ãt so  íikÕt      l th hi sais   v   qu¶ thÈm    ña  ¬  trac c quan  ñ  ×thÈm    Õt    õ   ch tr   traquy to¸nt   0,5%  ®èi víinhã m          A, 0,8%  i víi ã m     ®è     nh B, 1,0% ®èi víi ã m    trëlªnth× tæ       nh C         chøc  Óm    c  ki to¸n®é lËp  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   Ët chÊt ®èi víi Öth¹ido  Õt    vv       thi     k qu¶  Óm    ki to¸n sai; êng  îp nghiªm  ängth× xö  ýtheo quy  nh  ña   Tr h  tr     l     ®Þ c Ph¸p  Ët. lu 5.Tr¸chnhiÖ m  ña  ¬ quan  Èm      Öt quyÕt to¸nvèn  u  :     c c  th tra,phª duy      ®Ç t ­ H íng dÉn, kiÓm    «n  c  ñ  u    ùc hiÖn c«ng    Õt          tra,® ®è ch ®Ç tth     t¸cquy to¸n vèn  u    ®Çy  ,  ng  éidung  µ  ¶m   ®Ç t  ®ñ ®ó n  v® b¶o thêigian theo       quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy. tn ­ H íng dÉn, chØ  o  ñ  u   gi¶iquyÕt    íng m ¾ c           ®¹ ch ®Ç t    c¸cv   ph¸tsinh trong     qu¸ tr×nh   Õt to¸nvèn  u  .    quy     ®Ç t
 14. 14 ­ Tæ     chøc  Èm     th trab¸o c¸o  quyÕt    to¸n vèn  u       ®Ç t theo  éi dung, yªu n     cÇu  µ  êigian quy  nh  ¹ Th«ng   µy. v th     ®Þ t i tn ­   îcyªu cÇu  ñ  u   cung  Êp  µiliÖu cã  ªnquan  n   Öc  Õt   §     ch ®Ç t  c t     li   ®Õ vi quy to¸nvèn  u   cña  ù    ®Ç t  d ¸n. ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   Õt    v k qu¶  Èm    th trab¸o    Õt    èn  u    c¸o quy to¸nv ®Ç t hoÆc   éidung  Õt  n  k qu¶  Óm    ¹ (®èivíi ù      chøc  Óm    c   ki tral   i     ¸n thuªtæ  d ki to¸n®é lËp thùc hiÖn  Óm       quyÕt to¸nvèn  u  ).     ki to¸nb¸o c¸o      ®Ç t ­Phª  Öt quyÕt to¸nvèn  u    ù    µn  µnh  éc   Èm  Òn.   duy      ®Ç td ¸n ho th thu  th quy ­ H íng  Én,  «n  c,  ¹o ®iÒu  Ön    d ® ®è t   ki ph¸p  ý ®Ó   ñ  u    l  ch ®Ç t thu  åi sè  h  vèn  ∙  ® thanh    to¸ncho    µ  Çu  ính¬n  víi c¸cnh th l   so    Õt to¸n® îcduyÖt. quy         6. Tr¸ch nhiÖ m   ña    é, Ngµnh, §Þa  ¬ng, cÊp    ñ  u    i     c c¸c B     ph   trªnch ®Ç t ®è   víi   ù    ã m   thuéc quyÒn    d ¸n nh c¸c A    qu¶n  ý: l  ­§èivíi   ù    ã m   khihoµn  µnh  a  µo  ö  ông    é, ngµnh,       d ¸n nh c¸c A    th ® v sd c¸cB     §Þa  ¬ng  ph hoÆc   ¬  c quan  Êp    ña  ñ  u    cã  c trªnc ch ®Ç t   tr¸chnhiÖ m   «n  c,   ® ®è   híng dÉn  ñ  u    Ëp b¸o    Õt    ch ®Ç tl   c¸o quy to¸n;kiÓm    å  ¬      Õt to¸n   trah s b¸o c¸o quy     vèn  u    ®Ç ttheo  ng  ®ó quy  nh  íckhiký  öiBé   µi chÝnh    Èm    µ  ®Þ tr     g   T   ®Ó th trav phª duyÖt quyÕt to¸nvèn  u  .        ®Ç t ­  Cö      c¸n  é  ã  b c n¨ng  ùc,phÈ m   Êt ®Ó   l  ch   tham    gia c«ng    Èm     t¸cth tra quyÕt to¸nkhicã    Çu.       yªu c   VIII. h Õ   é  b¸o c¸o,  C ®  ki Ó m  tra: 1.ChÕ     c¸o: ®é b¸o  a.B¸o    ùc hiÖn  èn  u    µng    c¸o th   v ®Ç th n¨m:  ­   ñ   u    ã   Ch ®Ç tc tr¸chnhiÖm   Ëp   c¸o thùc hiÖn  èn  u    µng      l  b¸o      v ®Ç th n¨m göi c¸c Bé,  µnh   µ     Ng v UBND  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  Ë m   ¬ ch nhÊt 15  µy    ng sau    Õt  óc n¨m  khik th   theo biÓu  É u   è      m s 01/BC­THN. ­ C¸c  é,  µnh, UBND     B Ng   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch   nhiÖ m  tæng  îp b¸o    öiBé   µi chÝnh, Tæng   ôc  Thèng    chË m   Êt h  c¸o g   T     c  kª   nh   30 ngµy    sau    Õt  óc n¨m  khik th   theo biÓu  É u   è      m s 02/BC­THN. b. B¸o    ×nh  ×nh  Èm      c¸o t h th tra,phª  Öt  Õt    ù  ®Ç u     µn  duy quy to¸nd ¸n  t ho thµnh theo biÓu  É u   è      m s 01/BCTHQT: ­ B¸o    c¸o  ý: C¸c  é,  µnh, UBND   qu   B Ng   tØnh, thµnh  è  ã    ph c tr¸ch nhiÖ m     tæng  îp b¸o    ×nh  ×nh  Èm    h  c¸o t h th tra,phª  Öt  Õt    èn  u    ù    duy quy to¸nv ®Ç t d ¸n hoµn  µnh  éc  ¹m    ×nh  th thu ph vim qu¶n  ýtheo  õng  ý  öivÒ   é   µi chÝnh  l  t qu g   B T   vµo  Çn  u   ña  tu ®Ç c th¸ng®Ç u   ý    qu sau. ­ B¸o c¸o n¨m:    é,  µnh, UBND   c¸c B Ng   tØnh, thµnh  è  ã    ph c tr¸ch nhiÖm     tæng  îp b¸o    ×nh  ×nh  Èm      Öt  Õt    ù    u    µn  h   c¸o t h th tra, phª duy quy to¸nd ¸n ®Ç t ho thµnh  éc  ¹m    thu ph vi qu¶n  ý göi Bé   µi chÝnh, Tæng   ôc  èng  chË m   l    T     c Th kª  nhÊt 30 ngµy     sau    Õt  óc n¨m    khik th   ®Ó tæng  îp b¸o c¸o Ch Ýnh  ñ. h      ph 2.KiÓ m     ö  ýviph¹m:   trax l    
 15. 15 C¸c  ¬  c quan qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   u    l  n   ®Ç t ph¶ith ng    ê xuyªn kiÓm     ×nh    trat h×nh  ùc hiÖn c«ng    Õt    èn  u      Þp  êiuèn  ¾n  µ  ö  ý th     t¸cquy to¸nv ®Ç t®Ó k th   n v x l  viph¹m.     p h Ç n  III §I Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc   õ ngµy  t  c hi l   t   01/8/2000  µ  v thay thÕ        c¸c v¨n b¶n  ­ h íng  Én  Öc  Õt  d vi quy to¸n vèn  u     ∙    ®Ç t ® ban  µnh  íc ®©y.  èi víic¸c dù    h tr   §       ¸n hoµn  µnh  a  µo  ö  ông,Chñ   u    ∙  ép  c¸o quyÕt    èn  u    th ® v sd   ®Ç t® n b¸o    to¸nv ®Ç t víic¬    quan  ñ  ×thÈm    Õt    èn  u    õ ngµy  ch tr   traquy to¸nv ®Ç t t   31/7/2000  ëvÒ   tr   tr c (theo  Êu  í  d c«ng  v¨n  n)  îc thùc  Ön  ®Õ ®  hi theo  Th«ng  sè  t 136/1999/TT­ BTC   µy  ng 19/11/1999 cña  é  µichÝnh.   BT    Nhµ   íc khuyÕn  Ých  n  kh c¸c doanh nghiÖp  µ  chøc  v tæ  kinh  Õ  t ngoµi   quèc  doanh  Ëp,thÈm      Öt quyÕt    èn  u   theo quy  nh  ¹ l  tra,phª duy   to¸nv ®Ç t    ®Þ ti   Th«ng   µy. tn   Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ã  qu¸ tr     n c kh kh¨n,víng m ¾ c     Þ    é,     ®Ò ngh c¸cB   Ngµnh, §Þa  ¬ng    ph ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   é   µi chÝnh  ®Ó   k th   B T     nghiªncøu      bæ sung  µ  µn  Ön. v ho thi
 16. 16 C Êp    ña  ñ  u   trªnc Ch ®Ç t M É u   è:01­ s   QT§T .. . ................. . . ................ Ban  µnh kÌm theo TT  è  h       s 70/2000/TT­ BTC Chñ  u   ®Ç t ngµy  th¸ng7 n¨m  17     2000  ña  é  µichÝnh c BT  .. . ................. . . ................ Dù  ¸n .. . ................. . . ................ C¸c v¨n b ¶ n  p h¸p l ý STT Tªn    v¨n b¶n Duy Öt C¬   quan  Ng êiký  Öt Ghi   duy   duyÖt chó Sè Ngµy,th¸ng,     Hä   Chøc  ô v n¨m tªn 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Quy Õt  nh  u   ®Þ ®Ç t 2 Quy Õt   ®Þnh   phª  duyÖt thiÕt Õ  kü   k thuËt 3 Quy Õt   ®Þnh   phª  duyÖt tæng  ù    d to¸n 4 Quy Õt ®Þnh  ®iÒu  chØnh  thiÕt Õ  kü   k thuËt vµ  tæng  dù  to¸n 5 .. . . .. 6 .. . . . .. .. . . .. .. . . .. Ngµy...th¸ng..      n¨m... . . .. Ng êilËp  Óu   bi KÕ   to¸n tr ng  ë Chñ   u   ®Ç t (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,®ãng  Êu,ghirâ hä    d      tªn)
 17. M É u   è: 02­ s   QT§T C Êp    ña  ñ  u   trªnc Ch ®Ç t .. . ................. . . ................ Ban  µnh kÌm theo TT  è  h       s 70/2000/TT­ BTC Chñ  u   ®Ç t ngµy  th¸ng7 n¨m  17     2000  ña  é  µichÝnh  c BT  .. . .................. . . ................. Dù  ¸n .. . .................. . . ................. B¸o c¸o t æ n g  h î p q u y Õ t to¸n v è n ® Ç u  t h o µ n  th µ nh ­Tªn  ù      d ¸n (c«ng  ×nh). . ....................................... tr . . ....................................... ­§Þa  iÓ m   ©y  ùng... . .........................................   ® xd . ......................................... ­C«ng  Êt.. . ................................................   su . ................................................. ­Tæng    møc ®Ç u  .. . ...........................................   t . . .......................................... ­Thêigian khëic«ng  µ  µn  µnh.. . .............................         v ho th . . .............................   Phª  Öt:Tõ.. . .......  n... . ................................. duy . . .......®Õ . . . . ................................   ùc  Õ:Tõ... . .........®Õ n... . ................................ Th t   . . ........  .. . . ................................ ­C ¬     quan  Ën  Çu:. . .......................................... nh th . . ......................................... I. æ n g  d ù  to¸n ® î c d u y Ö t:  T §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   Sè   TT V¨n  b¶n  Ðt duyÖt x  Néi dung  Ðt   x  Tæng  ù    îc d to¸n®   Chia ra   duyÖt duyÖt Sè Ngµy,th¸ng,n¨m     X ©y  ¾p l ThiÕt   Chi phÝ    bÞ kh¸c A B 1 2 3 4 5 6
 18. Gi¶itr×nh thay ® æi,thiÕtkÕ,  ù            d to¸n .. . ......................................................................... . . ........................................................................ .. . ......................................................................... . . ........................................................................ II. h ù c  hi Ö n  ® Ç u  t  T 1.Nguån  èn  u     v ®Ç t §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   Nguån  èn  u   v ®Ç t Theo  ù  d ¸n Thùc  Ön hi Ghi chó   ­Vèn  ©n    Ng s¸ch ­Vèn    vay ­Vèn  ùbæ     t   sung ­ . .. .. . .. Tæng  éng: c 2.Vèn  u    ùc hiÖn:   ®Ç tth   §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   §îcduyÖt   Thùc  Ön hi T¨ng    (+)Gi¶m  ) (­ ­Tæng  èn  u     v ®Ç t Chia ra:X ©y  ¾p    l ThiÕtbÞ   Chi phÝ    kh¸c
 19. 3.Gi¸trÞTSC§  íit¨ngvµ  µis¶n u  ng  µn      m     t  l ®é b giao: 3.1.Gi¸trÞTSC§  íit¨ng:     m  ­Theo    ùc tÕ:. . .........................................................................   gi¸th   . . ......................................................................... ­Theo      gi¸quy  æi:.. . ......................................................................... ® . . ........................................................................ 3.2.Gi¸trÞTSL§  µn      b giao: ­Theo    ùc tÕ:. . .........................................................................   gi¸th   . . ......................................................................... Theo    gi¸quy  æi:.. . ......................................................................... ® . ......................................................................... III.B µ n  giao, u y Õ t to¸n    q 1.C«ng  ×nh hoµn  µnh  µn    tr   th b giao §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   Sè   TT Biªnb¶n  µn    b giao Tªn  c«ng  ×nh tr Dù     îcduyÖt to¸n®   Gi¸trÞtµis¶n     Sè  Ngµy,th¸ng,n¨m     Thùc  Õ t Quy  æi ® TSC§ TSL§ TSC§ TSL§ 2.Vèn  u    ù      Þ  Õt to¸n:   ®Ç td ¸n ®Ò ngh quy   Néi dung   Tæng  è  Vèn  u    µnh  µI Vèn  u    µnh  µi Chi phÝ  îcphÐp  s ®Ç tth t  ®Ç tth t    ®  kh«ng  tiÒn s¶n  è  nh c ®Þ s¶n u  ng l ®é tÝnh  µo    Þc«ng  v gi¸tr   tr×nh Thùc  Ön Quy  æi Thùc  Ön Quy  æi Thùc  Ön Quy  æi hi ® hi ® hi ® 1.Vèn  u    ù      Þ  Õt to¸n   ®Ç td ¸n ®Ò ngh quy   2.Vèn  u      Þ  Öt quyÕt to¸nkú  µy    ®Ç t®Ò ngh duy      n
 20. 3.ThuyÕt    minh  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  u  : t h th   ®Ç t (Tr×nh  µy  ÷ng  Ðt  ínvÒ   ×nh  ×nh  µ  Õt  b nh n l  t h v k qu¶  u  ,khã  ®Ç t  kh¨n,thuËn  î  ®iÓ m,    l iu  , khuyÕt ®iÓ m     trong c«ng      t¸cqu¶n  ý) l .. . ................................................................................................. . . ................................................................................................. .. . ..... . . .... .. . ................................................................................................. . . ................................................................................................. .. . ..... . . ..... IV. Ki Õ n  n g h Þ .. . ................................................................................................. . . ................................................................................................. .. . ..... . . ..... .. . ................................................................................................. . . ................................................................................................. .. . ...... . . .....                    Ngµy...  th¸ng..  .n¨m... . . . . .. Ng êilËp  Óu   bi KÕ   to¸n tr ng  ë Chñ   u   ®Ç t (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn)   ý,®ãng  Êu, ghirâ hä  (K   d       tªn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2