intTypePromotion=1

Thông tư 70/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
67
lượt xem
3
download

Thông tư 70/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 70/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 70/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  70/2001/TT/BT C  n g µ y  24 th¸ng 8 n¨ m  2001 H í ng  BT S d É n  ch Õ  ® é  q u ¶ n  lý t µi c h Ý n h  N h µ  n íc    ® è i víi g u å n  vi Ö n  trî h« n g  h o µ n  l¹i  n  k C¨n  LuËt  ©n   cø  Ng s¸ch  µ   íc ®∙  îc Quèc  éi níc Céng  µ    éi Nh n   ®   h    ho x∙ h   chñ  Üa  Öt Nam   ngh Vi   kho¸ IX,kú  äp      h thø  th«ng  9  qua  µy  ng 20/3/1996;LuËt    söa  ® æi, bæ  sung  m ét  sè  §iÒu  cña  LuËt Ng ©n  s¸ch Nhµ  níc sè  06/1998/QH10  µy  ng 20/5/1998 vµ        c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  íi Ët hiÖn  µnh; h  d Lu   h   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 17/2001/N§­   µy  CP ng 04/5/2001  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  ç  î   iÓnchÝnh  l  s d ngu h tr  ph¸ttr   thøc; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 64/2001/Q§­TTg  µy  ng 26/4/2001  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  Ön  î   Ýnh  ñ  íc l  s d vi tr  ch phi ph n   ngoµi; Bé  µiCh Ýnh  íng dÉn  Õ     T  h  ch ®é qu¶n  ýtµi Ýnh  µ   íc®èi víi ån  l    ch Nh n       ngu viÖn  î tr kh«ng  µn  ¹cña  ícngoµinh  ho l   i n    sau: I. g u yªn t ¾ c c h u n g:  N 1. ViÖn  îkh«ng  µn  ¹ lµ c¸c kho¶n  îgióp    tr  ho l i       tr  kh«ng ph¶i hoµn    íi   tr¶d   h×nh  thøc  Òn,hiÖn  Ët,tr  ti   v  i thøc,tõ c¸c ChÝnh  ñ, c¸c tæ       ph     chøc  éc    thu Liªn Hîp  èc, c¸c tæ  Qu     chøc  ªnCh Ýnh  ñ,c¸c tæ  li   ph     chøc  èc  Õ,c¸c tæ  qu t     chøc    phi ChÝnh  ñ  ph (NGO)  íc ngoµi,c¸c tæ  n      chøc  kinh  Õ, hoÆc     ©n  êi níc t  c¸ nh ng     ngoµi cho  Öt Nam     Vi   nh»m   ph¸ttr Ón kinh  Õ      éi,hoÆc     ôc  ch   i   t ­ x∙ h   c¸c m ®Ý nh©n  o  ®¹ kh¸c ® îcthùc hiÖn       th«ng qua      Ön  Ýnh  c¸c v¨n ki ch thøc  ý  Õt  ÷a k k gi   hai bªn,® îc cÊp  ã  Èm   Òn       c th quy phª  Öt  µ    duy v c¸c kho¶n  î óp  ©n  o, tr  gi nh ®¹   cøu  î Èn  Êp  tr kh c nh»m   ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  Õn  chi tranh,thiªntai    . M äi  ù  s chuyÓn giao kh¸c kh«ng  éc  ¹m      thu ph viquy  nh    u   îc ®Þ trªn®Ò ®   coilµquµ     tÆng,kh«ng  éc ®èi t ng qu¶n  ýhíng dÉn  ¹ Th«ng   µy.   thu    î   l    t  i tn C¸c kho¶n  Ön  î vi tr  kh«ng  µn  ¹ nícngoµilµnguån    ña  ©n  ho l     i    thu c ng s¸ch  nhµ  ícvµ  n   ph¶i® îch¹ch to¸n®Çy  ,  Þp  êivµo  ©n        ®ñ k th   ng s¸ch nhµ  íc   n 2.  é   µi  Ýnh   èng  Êt  B T Ch th nh qu¶n  ý tµichÝnh  µ   íc ®èi  íim äi  l    Nh n   v  nguån  Ön  îkh«ng  µn  ¹   õ kh©u  vi tr  ho l i t   , tham      Õn  Ò   Æt   µichÝnh  gia ý ki v m t  trong viÖc    nh  ñ  ¬ng  ö  ông  Ön  î tham    Èm  nh  ù      x¸c ®Þ ch tr sd vi tr  ; gia th ®Þ d ¸n, ph©n    ån  èn  bæ ngu v cho    ù    n   c¸cd ¸n;®Õ nghiªncøu    ban  µnh  ¬  Õ   h c ch qu¶n  ý l  tµichÝnh, thùc  Ön  Öc    Ën  Ön  îvµ  ¹ch      hi vi x¸c nh vi tr  h to¸n c¸c nguån  Ön  î    vi tr  vµo  ©n  ng s¸ch;híng dÉn  µ  Óm    Öc  Êp  µnh    Õ         v ki travi ch h c¸c ch ®é qu¶n  ýtµi l    chÝnh,thÈm    Õt to¸n, íng dÉn  µn    traquy    h  b giao tµis¶n,vËtt  Òn vèn  ña          ,ti   c c¸c dù    ¸n sau    Õt  óc theo nh÷ng  khik th     quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn ­ Vô     hoÆc   Ban  µi chÝnh    Õ   T  ­ k to¸n cña    é,  µnh, ®oµn  Ó  ã    c¸c B Ng   th c tr¸chnhiÖm   óp Thñ  ëng  é, Ngµnh, tæ    gi   tr B    chøc  oµn  Ó  ® th qu¶n  ýtµichÝnh  l    ®èi  íitoµn  é    ¬ng  ×nh,dù    v  b c¸c ch tr   ¸n,kho¶n  Ön  îkh«ng  µn  ¹ do  é,  vi tr  ho l i B   Ngµnh  Trung  ng  Õp nhËn  µ  ùc hiÖn. ¬ ti   v th  
 2. 2 ­  ë   µi  Ýnh  Ët    S T ch V gi¸ c¸c  TØnh,  µnh  è  ùc thuéc  Th ph tr   Trung  ng; ¬  Phßng  µi chÝnh    Ët    Ën,  T  ­ V gi¸Qu Huy Ön; Ban  µi chÝnh    êng  ã  T  x∙,ph c tr¸ch  nhiÖ m   óp UBND     Êp  gi   c¸c c qu¶n  ýtµichÝnh  i víi µn  é    ¬ng  ×nh, l    ®è    to b c¸c ch tr   dù      ¸n,c¸c kho¶n  Ön  î vi tr  kh«ng  µn  ¹ do    n  Þ  éc ®Þa  ¬ng  Õp ho l   c¸c ®¬ v thu   i ph ti   nhËn  µ  ùc hiÖn;gi¸m    ×nh  ×nh  ùc hiÖn    ¬ng  ×nh,dù    Ön  v th     s¸tt h th   c¸c ch tr   ¸n vi trî  Trung  ng  ùc hiÖn    a  µn. ¬ th   trªn®Þ b 3. Gi¸m  c    ¬ng  ×nh,dù    ñ  ëng    n  Þ  ùctiÕp  ö    ®è c¸c ch tr   ¸n,Th tr c¸c ®¬ v tr   s dông  ån  Ön  î ngu vi tr  kh«ng  µn  ¹ chÞu  ho l i  tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  ËtvÒ   Öc    tr   lu   vi thùc hiÖn  ng    ôc    i îng vµ      ®ó c¸c m tiªu,®è t   c¸c cam   Õt  k kh¸c ®∙      ghitrong tõng    ch¬ng  ×nh,dù  còng    Õ     tr   ¸n  nh ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  íng  Én  ¹  l    h d tiTh«ng   t nµy. II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó :  N A.  Ë p  v µ  t æ n g  h î p d ù  to¸n L Hµng n¨m, c¨n cø  híng dÉn  Ëp  ù    ©n         l d to¸nNg s¸ch Nhµ   íccña  é   µi   n  BT  chÝnh, c¸c v¨n b¶n      cam   Õt  k hoÆc   tho¶  Ën  µ  Õ   ¹ch  iÓn khaich¬ng  thu v k ho tr     tr×nh,dù  hoÆc     ¸n  th«ng b¸o  ©n  èi viÖn  îcña  ¬  ph ph   tr  c quan  ñ  ch qu¶n   cho ®¬n  Þ, t×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù  trong n¨m;    n  Þ  v  h th   d ¸n    c¸c ®¬ v hoÆc   ñ  ù    ch d ¸n lËp  ù        ©n  d to¸nthu,ching s¸ch nhµ  ícvÒ   Ön  î   n   vi tr  kh«ng  µn  ¹ vµ  èn  i ho l   v ®è   i øng  Õu  ã) cïng víidù    ©n  (n c       to¸nng s¸ch cña  ×nh  öic¬    m g   quan  ñ ch qu¶n  ù  d ¸n vµ  ¬    c quan  µi Ýnh  ng  Êp: t  ch ®å c ­Dù     éc c¸cBé, Ngµnh  öiVô  µichÝnh  Õ     ña  é, Ngµnh.   ¸n thu       g  T  K to¸nc B   ­Dù     éc c¸c®Þa  ¬ng  öic¬    ¸n thu     ph g   quan  µichÝnh  ïng cÊp. T  c  C¸c  é, Ngµnh  B  Trung  ng  µ    ë   µi chÝnh    Ët    ã  ¬ v c¸c S T   ­ V gi¸c tr¸chnhiÖm     tæng  îp dù        ©n  h   to¸nthu,ching s¸ch Nhµ   ícvÒ   Ön  î   n   vi tr  kh«ng  µn  ¹ thuéc ho l  i   ph¹m    ×nh  vim qu¶n  ývµ  l   nhu  Çu  èn  i øng  Õu  ã)göiBé  µichÝnh  µ  c v ®è   (n c     T   v Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu     K ho   § t®Ó tæng  îp chung  h  trong NSNN.   Dù  to¸n vÒ   èn  i    v ®è øng  îc lËp  ®  theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 17/2001/N§­   µy  CP ng 4/5/2001  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   íng dÉn  chitiÕt th       thihµnh  dông    ¸p  chung cho  c¸c ch¬ng  ×nh,dù  viÖn  î    tr   ¸n  tr ODA   µ  Ön  î v vi tr  phichÝnh  ñ  ícngoµi.   ph n   Dù  to¸n thu,chi ng©n       s¸ch  µ  íc vÒ   Ön  îkh«ng  µn  ¹ ® îc lËp nh n   vi tr  ho l i       theo BiÓu  è  ban  µnh  Ìm    s 3  h k theo Th«ng   µy.   tn B.  h Õ  ® é  s ö  d ô n g  vi Ö n   î: C tr ­ TÊt  c¸c ho¹t®éng        c¶      chitiªuph¶icã  ù    ô  Ó  µ    vµo      d to¸nc th v c¨n cø  c¸c kho¶n  ôc  ∙  îc c¬  m ® ®   quan  µitrîchÊp  Ën, chi tiªu®óng  i îng,®óng  t   thu       ®è t   m ôc  ch  µ  ®Ý v kh«ng  îcchivît ®     møc  ∙  ® tho¶ thuËn  íi Ýa  ícngoµi.   v  ph n   ­ Trêng  îp v¨n kiÖn  ù      h    d ¸n kh«ng  ã  ù    y      Õt, ô  Ó  × c d to¸n®Ç ®ñ chiti   th th   c ®¬n  Þ  ùc hiÖn  Çn    c¸c ®iÒu  v th   c c¨n cø    kho¶n  ∙  ® cam   Õt  íiphÝa  ícngoµi k v  n    vµ    ®Þnh  c¨n cø  møc      chitiªutrong níc®Ó       chi.
 3. 3 ­ Ngoµi c¸c kho¶n    ô  Ó  ∙  îcghirâ trong c¸c v¨n kiÖn  ù           chic th ® ®           d ¸n,c¸c ®¬n  Þ  v kh«ng  îctù ý  ïng  ån  Òn  Ön  î     ®   d ngu ti vi tr  ®Ó chicho  Êt  m ét  ôc   b cø  m ®Ých  ×  g kh¸c.Gi¸m  c    ù  hoÆc   ¬    ®è c¸c d ¸n  c quan  Êp    c trªnqu¶n  ýtrùc tiÕp l      kh«ng  îc®iÒu  µ  ån  ®  ho ngu kinhphÝ  Ön  î ÷a c¸c®¬n  Þ,trõtr ng  îp ® ­   vi tr gi     v    ê h   îcphÐp    b»ng    v¨n b¶n  ña  chøc  Ön  î µ  ¬  c tæ  vi tr  c quan    Öt dù  v phª duy   ¸n. ­ L∙itiÒn  öing©n  µng  ña    ¬ng  ×nh,dù    Ön  î éc  Ön     g  h c c¸c ch tr   ¸n vi tr  thu di ng©n  s¸ch  Êp  c ph¸t®ang    trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, ®¬n   Þ   tr th hi   v ph¶i sö  ông   d ®óng  theo  cam   Õt  íinhµ  µitrî Trêng  îp kho¶n    Òn  öiviÖn  î k v  t    . h  l∙ ti g   i tr kh«ng  ®Ò   Ëp  c trong v¨n kiÖn  ù       d ¸n hoÆc   ã    Ëp  c ®Ò c trong v¨n kiÖn  ù    ng  ù     d ¸n nh d ¸n ®∙  Õt  óc m µ     k th   kho¶n    Òn göiviÖn  î a  ö  ông  Õt  × tÊtc¶  l∙ti     i tr ch s d h th     kho¶n  l∙tiÒn göiviÖn  î   µnguån  ña  ©n     i    tr  l   ®ã c Ng s¸ch Nhµ   íc.Khi quyÕt    ù      n   to¸nd ¸n hoµn  µnh  îcphª duyÖt,®¬n  Þ  th ®     v ph¶inép    kho¶n    Òn göiviÖn  î   µo  l∙ti     i tr  v ®ã Ng ©n  s¸ch Nhµ   íc.Tríckhidù    Õt  óc hoÆc   íckhicã  Õt  nh      n       ¸n k th   tr     quy ®Þ phª duyÖt  Õt    ù    µn  µnh,n Õu  ù    ã    quy to¸nd ¸n ho th   d ¸n c bæ sung  thªm  éidung    n  chi tiªuhoÆc   n  Þ  ã  ôc  ch        ®¬ v c m ®Ý chitiªukh¸c,®¬n  Þ    v chØ  îcphÐp  ö  ông  ®  sd kho¶n    Òn göiviÖn  î µy    ã  Õt  nh  l∙ti     i tr n khic quy ®Þ phª  Öt  ña  Êp  ã  Èm   duy c c c th quyÒn  Ò   ôc   ch  µ  éi dung      µ  ã  vm ®Ý vn  chi tiªuv c chøng  õ cÊp  t  ph¸tcña  ¬    c quan  µi Ýnh  Êp    íi ×nh  t  ch (c ph¸td   h thøc ghithu ghichi)       . ­§èivíi   ¬ng  ×nh,dù    Ön  î éc diÖn  ©n        ch c¸c tr   ¸n vi tr  thu   ng s¸ch cÊp    íi   ph¸td   h×nh  thøc  Êp    ån  c ph¸tngu kinh phÝ   µnh  Ýnh  ù    h ch s nghiÖp,viÖc    mua   ¾ m,  s trang thiÕtbÞ   µ    Þch  ô      v c¸c d v ph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh    th     ®Þ trong v¨n kiÖn  ù     d ¸n  µ    v c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc vÒ   ®Þ hi h c Nh n   mua   ¾ m   µng  s h ho¸,trang     thiÕtbÞ.   ­ Trêng  îp c¸c ch¬ng  ×nh,dù    ö  ông  Òn,hµng  Ön  î   u     h   tr   ¸n s d ti   vi tr  ®Ó ®Ç t x©y  ùng  ¬    d c b¶n, söa  ÷a  ôsë, c«ng  ×nh kiÕn  ócvµ      ch tr     tr   tr   c¸c c«ng  ×nh tr   kÕt  Êu  ¹ tÇng  c h  ph¶itæ    chøc  u  Çu  ®Ê th hoÆc   än  Çu  ch th theo  quy  nh    ®Þ ghi trong v¨n kiÖn  ù    Õu     d ¸n,n kh«ng  ã  c tho¶  Ën  ×  ùc hiÖn  thu th th   theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  Ýnh  ñ  Ò   h c Ch ph v qu¶n  ý®Êu   Çu    l  th c¸c c«ng  ×nh  u    ©y  tr ®Ç t x dùng  ¬  c b¶n. ­ Trêng  îp c¸cch¬ng  ×nh,dù    ö  ông  Òn viÖn  î    ¬ng      h   tr   ¸n s d ti   tr ®Ó tr¶l cho c¸n bé  Öt Nam     Vi   tham    gia qu¶n  ý,thùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù  viÖn  î ×  l    ch tr   ¸n  tr th ngêi ® îc hëng ¬ng      õ nguån  Ön  î    l chitr¶t   vi tr  ph¶icã  Üa  ô  ép  Õ      ngh v n thu thu nhËp  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh  Ò   Õ    Ëp.    h v thu thu nh C.  h ù c  hi Ö n  ti Õ p n h Ë n, q u ¶ n  lý v µ  h ¹ ch to¸n  T q u a  N S N N  n g u å n  vi Ö n  trî 1.Gi¶ing©n  èn  Ön  î    v vi tr : Khi ch¬ng  ×nh,dù  viÖn  î® îc ký  Õt  µ    tr   ¸n  tr    k v phª  Öt,c¬  duy   quan  ñ  ch qu¶n  ¬ng  ×nh,dù  vµ  ¬  ch tr   ¸n  c quan  ñ  ¬ng  ×nh,dù  cã  ch ch tr   ¸n  tr¸chnhiÖ m     khÈn  ¬ng  µn  Êtc¸c ®iÒu  Ön  µ  ñ  ôc cÇn  Õtcho  Öc    ©n   tr ho t     ki v th t   thi   vi gi¶ing vèn  Ön  î Trêng  îp  Öc    ©n  èn  Ön  îcña  ¬ng  ×nh,dù    vi tr .   h vi gi¶ing v vi tr  ch tr   ¸n ph¶ithùc hiÖn      qua  ét  ©n  µng  ¬ng  ¹i th×  Öc  ùa chän  ©n  µng  m ng h th m   vi l   ng h ® îc uû  Òn  ótvèn  Ï do  é   µi ChÝnh  Õt  nh.  ©n   µng  ¬ng    quy r  s  B T   quy ®Þ Ng h Th m¹i ® îc Bé   µi chÝnh  û  Òn  µm  Þch  ô  ótvèn  Ön  î îc hëng  Ý      T  u quy ld v r  vi tr   ® ph theo  quy  nh  Ön  µnh  chñ  ¬ng  ×nh,dù    ®Þ hi h do  ch tr   ¸n thanh    to¸nb»ng  ån  ngu vèn  i øng  ®è   trong níchoÆc      theo tho¶ thuËn  íi     v   tµitrî bªn    .
 4. 4 2.X¸c  Ën  Ön  î   nh vi tr : Gi¸m  c    ¬ng  ×nh,dù  viÖn  î thñ  ëng    n   Þ   Ën  ®è c¸c ch tr   ¸n  tr ,   tr c¸c ®¬ v nh viÖn  î Þu  tr ch tr¸chnhiÖ m   µm  ñ tôc x¸c nhËn  Ön  î   l th       vi tr theo    c¸c quy  nh  íi ®Þ d  ®©y: 2.1.C¸c    kho¶n  Ön  îkh«ng  µn  ¹ ph¶i lµm    Ën  Ön  îbao  vi tr  ho l i    x¸c nh vi tr  gå m: ­ C¸c    c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  tr   d c b¶n  c¸c nhµ  Çu  ùc hiÖn  do    th th   theo  ×nh  h thøc  ×a  "ch kho¸ trao tay"thÓ  Ön      hi qua      c¸c v¨n b¶n  µn  b giao,quyÕt    to¸n,c¸c    Hîp  ng  ®å giao nhËn  Çu.   th ­  µng  H ho¸,thiÕtbÞ         ghi trong danh  ôc   Ìm  m k theo  ù  hoÆc   d ¸n  trong  th«ng    Ön  î îcnhËp  Èu,® Æt  b¸o vi tr    ® kh   mua  trong níc.   ­ Ngo¹itÖ      hoÆc   Òn ViÖt Nam   phÝa  ícngoµichuyÓn  ti     do  n    giao cho      c¸c ®¬n  Þ   v trong  íc nhËn  µ  ùc tiÕp  ö  ông    ùc  Ön    n  v tr   sd ®Ó th hi c¸c tho¶  Ën  thu viÖn  î tr (bao  å m   kho¶n  µitrî g c¶  t   cho  ¹t®éng  ho   mang  Ýnh  Êtc«ng  ô  Ý  t ch   v ph cña    v¨n phßng  ù    d ¸n theo cam   Õt    k trong v¨n kiÖn  ù     d ¸n). ­ C¸c  Þch  ô   Ên, dÞch  ô  ü  Ët® îc thanh    õ nguån  ña      d v tv   v k thu     to¸nt   c c¸c ch¬ng  ×nh,dù    Ön  î tr   ¸n vi tr  kh«ng  µn  ¹ thÓ  Ön  ho l  i hi qua  îp  ng  îcký  Õt  H ®å ® k gi÷a chñ  ù    íi   d ¸n v  c«ng     Ên  tytv trongvµ  µiníc.   ngo   2.2.GiÊy    Ën  Ön  î   x¸cnh vi tr : ­ GiÊy    Ën  Ön  î îc lËp    x¸c nh vi tr    ® theo  É u   m ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   t nµy.(MÉu  è  vµ  è      s 1  s 2) ­GiÊy    Ën  Ön  î å m   phÇn:   x¸cnh vi tr  g 2  Ph Çn   cña  Êy    Ën  Ön  îlµ phÇn    Ën  ña  ¬  1  gi x¸c nh vi tr    x¸c nh c c quan  µi t  chÝnh. Ph Çn  lµphÇn    2    kª khaicña  n  Þ  Ën  Ön  n  Þ  Ën  Ön  î   ®¬ v nh vi tr   . v nh vi tr  ph¶ikª khai®Çy      ÷  Ön         ®ñ c¸cd ki ghitrong m É u   Êy x¸cnhËn  Ön  î µ    gi     vi tr  ph¶i v   chÞu tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Ýnh  Ýnh    ña   Öu,sè  Öu do  n     tr   lu   t ch x¸c c tli   li   ®¬ vÞ  ùkª khai. t      GiÊy    Ën  µng  Ön  î îclËp  µnh  b¶n.  Õ u   µng  Ön  î µ x¸c nh h vi tr    th ® 5   N h vi tr    l «    m¸y  t«,xe  ph¶ilµm    thªm  b¶n    ¨ng  ý u  µnh. 1  ®Ó ® k lh GiÊy    Ën  Òn viÖn  î îclËp thµnh  b¶n. x¸cnh ti   tr      ® 4  2.3.Thêi®iÓ m   µ  a  iÓ m     Ën:     v ®Þ ® x¸cnh Khi nhËn  îc tiÒn,hµng  Ön  î   ®    vi tr  hoÆc   th«ng b¸o  Ën  µng; giÊy    nh h   b¸o Cã   ña  ©n   µng  Ò   Òn  Ön  î hoÆc   c Ng h v ti vi tr ;   ngay sau    khi nghiÖ m  thu  µn  b giao,quyÕt      îp ®ång    to¸nc¸ch   giao nhËn  Çu,c¸c hîp ®ång    th       mua  ¾ m   µ    s v c¸c hîp  ng  Ò   Þch  ô   Ên, dÞch  ô  ü  Ët,c¸c ®èi îng  ®å vd v tv   v k thu     t quy  nh      ®Þ ë trªn cã tr¸chnhiÖ m   öi ®Õ n   é   µi chÝnh    g  BT  hoÆc   ¹idiÖn  §  Ban  qu¶n  ý vµ  Õp  l   Ti nhËn  Ön  î èc  Õ  ¹ Thµnh  è  å   Ý   vi tr  qu t t   i ph H Ch Minh  hoÆc   ¹idiÖn  §  Ban  qu¶n  ý l  vµ  Õp  Ën  Ön  î èc  Õ  ¹ §µ  ½ ng     å  ¬  Ti nh vi tr  qu t t i N   c¸ch s theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ ti   3  íi y    µm  ñ tôcx¸cnhËn  Ön  î d  ®© ®Ó l th       vi tr . 3.C¸c  µiliÖu cÇn  Õt®Ó     Ën  Ön  î   t    thi   x¸cnh vi tr : 3.1.§èivíi µng  Ön  î å m:      h vi tr  g +  å   ¬  H s ph¸p lývÒ   Ön  î     vi tr :
 5. 5 ­ V¨n    b¶n    Öt  ¬ng  ×nh,dù    phª duy ch tr   ¸n hoÆc   cho  Ðp  ña  ¬  ph c c quan  ã  c thÈm  Òn; quy   ­ V¨n  Ön  ù    ¬ng  ×nh,HiÖp  nh,    ki d ¸n,ch tr   ®Þ NghÞ   nh  , C«ng  µ m   ®Þ th   h trao ® æi, hoÆc     b¶n      c¸c v¨n  tho¶  Ën  ∙  îc ký  Õt  Ýnh  thu ® ®   k ch thøc  íi®èi    v  t¸c nícngoµihoÆc       th«ng  b¸o  Ön  î ã    â danh  ôc,  è îng,chñng  ¹  µ  vi tr  ghir   c m sl   lo iv gi¸trÞhµng      ¹ ®∙  îcphª chuÈn...    ho¸ c¸clo i ®       . + V¨n b¶n    Öt  îp ®ång  ¬ng  ¹itheo  phª duy h   th m  quy  nh  Ön  µnh,kÌm  ®Þ hi h   ho¸ ®¬n  ¬ng  ¹i (Invoice)hoÆc     n  Bé   µi chÝnh    µnh  Õu     th m    ho¸ ®¬ do  T   ph¸th n mua  µng  h trong níc.   +  VËn  ®¬n  ® êng biÓn (Bil of lading) l    hoÆc  vËn ®¬n  hµng kh«ng  (airwayBil )   l. +  B¶n      Õt(PackingList) kª chiti     Trêng  îp cha  ã    n, vËn  n  × ph¶icã  Êy b¸o  Ën  µng  ña  h  c ho¸ ®¬   ®¬ th     gi   nh h c tæ  chøc  Ën  v chuyÓn. N Õ u   ét    µng  Ön  îgöi cho  Òu  ¬i,ph¶i kÌm  m l« h vi tr    nhi n     theo  Êy  û  gi u quyÒn  ña    n  Þ  ªnquan  µ  c c¸c®¬ v li   v b¶ng    ©n  kª ph chiahµng  Ön  î   vi tr . §èi víic¸c ch¬ng  ×nh,dù  ® îc tæ       tr   ¸n    chøc  u   Çu  ¹  Öt Nam     ®Ê th t i Vi   ®Ó mua   ¾ m   s trang  Õt bÞ,  µng  thi   h ho¸  µ  Þch  ô   vÊn,  vd vt nghiªn cøu..    .b»ng  nguån  Òn viÖn  î ngoµic¸c tµiliÖu ®∙  ti   tr   ,         quy  nh    ®Þ ë trªn, Çn     c bæ sung  thªm  c¸ctµi Öu li         ªnquan  li sau: ­ Biªn b¶n  Ò   Õt      v k qu¶  u  Çu  ®Ê th hoÆc   Õt  nh  quy ®Þ c«ng  Ën  n  Þ  nh ®¬ v tróngthÇu  Õu  ã).   (n c ­ Hîp  ng    ®å cung  Êp  µng    Þch  ô  îc ký  Õt  ÷a Chñ   ù  vµ  ch ho¸,d v ®   k gi   d ¸n  ®¬n  Þ  óngthÇu. v tr   ­ Hîp  ng  ¹ith ng  Õu    ®å ngo   ¬ n ph¶inhËp  Èu  µng    kh h ho¸,hoÆc     n     ho¸ ®¬ theo m É u   Bé  µichÝnh    do  T   quy  nh  Õu  ®Þ n mua  µng  h s¶n  Êttrong níc. xu     3.2.§èivíi Òn viÖn  î å m:      ti   tr g ­Hå   ¬    s ph¸p lývÒ   Ön  î     vi tr . ­C¸c    chøng  õchøng  t  minh  Öc  vi chuyÓn  Òn viÖn  î ti   tr . 3.3.§èi víic¸c dù  lµ c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¬          ¸n    tr x d c b¶n  c¸c nhµ  Çu  do    th thùc hiÖn    theo h×nh    thøc ch×a    kho¸traotay:    ­Hå   ¬    s ph¸p lýdù        ¸n ­Hîp  ng    ®å giao nhËn  Çu  îp®ång  ©y  ùng,hîp ®ång    th (H   xd    mua  ¾ m   µ  s v hîp ®ång   Ên).   tv ­Biªnb¶n     nghiÖm    µn  thu,b giao hoÆc     thanh  ýhîp ®ång. l    3.4.  êng  îp  yªu  Çu  Èn  Êp    Tr h do  c kh c hoÆc   ×   v c¸c nguyªn  ©n  nh kh¸ch  quan  kh¸c m µ   n  Þ  Ën  Ön  î   ®¬ v nh vi tr  kh«ng  Þp  µm  ñ tôc x¸c nhËn  Ön  î k l th       vi tr  th×  µng  ý,®¬n  Þ  ã  h qu   v c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp    Þ viÖn  î ∙  Õp  Ën  h gi¸tr   tr  ti nh ® b¸o      Þ  ¬  c¸o ®Ò ngh c quan  µichÝnh  ng  Êp          ©n  t  ®å c ghithu ghichiNg s¸ch nhµ    níctiÒn,hµng  Ön  î     vi tr  theo m É u   è  ban  µnh  Ìm    s 7  h k theo Th«ng   µy.   tn   4.H¹ch    µo  ©n    to¸nv Ng s¸ch Nhµ   íc:   n 4.1.C¸c    chøng  õsau  y  µc¨n cø    ¹ch to¸n: t  ®© l     ®Ó h  
 6. 6 ­  Êy    Ën  Ön  îdo  é   µi chÝnh  Êp  Gi x¸c nh vi tr  B T   c cho    n   Þ   Ën  c¸c ®¬ v nh viÖn  îhoÆc tr   , ­  Ò   Þ     ghi chi ng©n  § ngh ghi thu­     s¸ch   ña  n   Þ   Ën  Ön  îtheo  c ®¬ v nh vi tr  M É u   è  ®Ýnh  Ìm,hoÆc s 7  k  ­ C¸c    chøng  õ kh¸c chøng  t    minh  Öc  vi chuyÓn giao  µ  ö  ông  Ön  î vsd vi tr  nh:Hîp  ng    ®å giao nhËn thÇu,Hîp  ng  ¬ng  ¹i,Hîp  ng   Ên,chøng  õ       ®å th m  ®å tv   t  cña  ©n  µng  îc uû  Òn  ótvèn, biªn b¶n  ng h ®   quy r      thanh  ý Hîp  ng,  l  ®å b¸o    c¸o quyÕt    ∙  îcphª duyÖt  ña  n  Þ  to¸n® ®     c ®¬ v (quyÕtto¸ndù      Õt  óc hoÆc       ¸n khik th   quyÕt to¸nn¨m)     v.v. . . 4.2.TrÞ    ¹ch    gi¸h to¸n vµo  ©n    ng s¸ch    Êp  µ trÞ gi¸b»ng  c¸c c l      VND   îc ®  quy  æi  õ nguyªn  Ö  ® t  t theo  û gi¸h¹ch  t    to¸n do  é   µi chÝnh    BT  c«ng  è  b trong  tõng thêikú.(Trõtr ng  îp nhµ  µitrî ∙       ê h   t     quy  nh  ûgi¸) ® ®Þ t  . ­ Trêng  îp nhËn  µng  Ön  î   h  h vi tr  kh«ng  ã  Þ gi¸nguyªn tÖ  ×  ¹m  Ýnh  c tr       th t t trªnc¬  ë    cña  Æt   µng ¬ng  ù nhËp  Èu  ïng thêikú;khikiÓm      s gi¸c¶  m h t t  kh c         tra thùc  Õ  ã  t c ph¸tsinh    chªnh  Öch  õa, thiÕu  l th   kh«ng  ng  ñng  ¹   ®ó ch lo i kh«ng  , ®óng    ®∙    gi¸c¶  kª khaix¸c nhËn; hoÆc          c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  tr   d c b¶n  îc ®  ®Ç u    t b»ng  ån  èn  Ön  î n Õu  Ðt  Êy    ngu v vi tr   , x th gi¸c«ng  ×nh  a  îp  ý th× tr ch h l     trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy      60  k t  nghiÖ m     µn  thu b giao hoÆc   µy  µm  Êy    ng l gi x¸c nhËn  Ön  î ®¬n  Þ  ã    vi tr  , v c tr¸chnhiÖ m     nh  ¹ gi¸trÞ viÖn  î µ  öi   x¸c ®Þ li       tr  g   v biªn b¶n  nh    ¹ cho  ¬    ®Þ gi¸l i   c quan  µichÝnh  ïng  Êp    µm  t  c c ®Ó l c¨n    ¹ch  cø  h to¸nvµo  ©n    ng s¸ch.ViÖc  nh  ¹ gi¸trÞ viÖn  î îcthùc hiÖn  ëiHéi ®ång    ®Þ l      i tr    ®   b    ®Þnh    c¬  gi¸do  quan  ñ ch qu¶n  ña  n  Þ  µnh  Ëp  íisù  c ®¬ v th l v   tham    ña  i gia c ®¹   diÖn  ¬  c quan  µichÝnh    Ët gi¸cïng  Êp. Quy  ×nh  nh  ¹ gi¸thùc hiÖn  t  ­v     c  tr ®Þ li       theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 4.3.Nguån    kinh phÝ   éc  ù  viÖn  î nhng  phÝa  íc ngoµi trùc   thu d ¸n  tr   , do  n     tiÕp        chi,nh chicho chuyªn     Ên, chicho  o  ¹o,tham  gia t v     ®µ t   quan, kh¶o      s¸t, thùc tËp  µ    v kho¶n    chikh¸c ® îcthùc hiÖn    ícngoµim µ        ën     kh«ng  ã c chøng  õ t  x¸c®Þnh  Öc      × kh«ng  ¹ch to¸nvµo  ©n    vi chitiªu,   th h   ng s¸ch nhµ  íc.   n 4.4.Thêi®iÓ m   ¹ch      h to¸n:ViÖc  ¹ch to¸nvµo  ©n    h   Ng s¸ch Nhµ   ícnguån    n  viÖn  î tr  kh«ng  µn  ¹ ® îcthùc hiÖn  ho l     i   ngay sau    ¬  khic quan  µichÝnh    Êp  t  c¸c c cã  ét  m trong c¸cchøng  õchøng     t  minh  Öc  Õp nhËn  µ  ö  ông  Ön  î îc vi ti   vsd vi tr   ® quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc    Çn  ®Þ t  i 4.1,m 4,ph C. 4.5.Ph ©n  Êp  ¹ch to¸nviÖn  î µo  ©n    ch   tr v Ng s¸ch Nhµ   íc:   n ­ §èivíi         kho¶n  Ön  î c¸c vi tr  kh«ng  µn  ¹ cña  Ýnh  ñ    íc,c¸c tæ  ho l   i Ch ph c¸c n     chøc,c¸nh©n    ícngoµicho  Ýnh  ñ  ÖtNam      ën     Ch ph Vi   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtthuéc nguån    ña  ©n       thu c Ng s¸ch Trung  ng  Bé   µi chÝnh  µm  ñ tôc   ¬ do  T   l th     h¹ch to¸nghithu ghichiqua  ©n          Ng s¸ch Nhµ   ícTrung  ng.   n  ¬ ­ §èivíi         kho¶n  Ön  î c¸c vi tr kh«ng  µn  ¹ cña    chøc,c¸nh©n    íc ho l   i c¸ctæ     ën   ngoµi viÖn  îtrùc tiÕp    tr    cho  Êp  c TØnh,  µnh  è  Th ph theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtthuéc nguån    ña  ©n      thu c Ng s¸ch Nhµ   íccÊp    n  tØnh,do  ë  µichÝnh  Ët    ST  V gi¸c¸c TØnh,  µnh  è  µm  ñ tôc h¹ch               Th ph l th     to¸nghithu ghichiqua  ©n   Ng s¸ch  TØnh, Thµnh  è.   ph ­ §èivíi         kho¶n  Ön  î c¸c vi tr  kh«ng  µn  ¹ cña    chøc,c¸nh©n    íc ho l  i c¸ctæ     ën   ngoµitrùctiÕp cho  Êp  Ön       c huy theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtthuéc nguån    lu     thu cña  ©n   Ng s¸ch  Êp  c huyÖn,   Phßng  µi chÝnh  Ön  µm  ñ  ôc h¹ch  do  T  huy l th t   to¸nghithu            ghichiqua  ©n  Ng s¸ch cÊp  Ön.   huy
 7. 7 ­ §èivíi         kho¶n  Ön  î c¸c vi tr  kh«ng  µn  ¹ cña    chøc,c¸nh©n    íc ho l  i c¸ctæ     ën   ngoµi trùc tiÕp     cho    êng, thÞ  Ên  x∙,ph   tr theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtthuéc lu     nguån  thu  ña  ©n   c Ng s¸ch    êng, thÞ  Ên,do  x∙,ph   tr   Ban  µi chÝnh    êng, T  x∙,ph   thÞ  Ên lµm  ñ tôch¹ch to¸nghithu ghichiqua  ©n  tr   th             Ng s¸ch cÊp  êng,x∙.   ph   4.6.Ph¬ng    thøc h¹ch to¸nghichiviÖn  î         tr cho    i t ng sö  ông: c¸c®è  î   d 4.6.1. èivíi   ù    éc diÖn  Êp        d ¸n thu   § c¸c c ph¸t: ­C Êp    èn  u    ©y  ùng  ¬    ph¸tv ®Ç tx d c b¶n: H¹ch to¸n ghi thu  ©n      ng s¸ch  Ön  î  ¬ng  vi tr ,Ch 160,  ¹i 10,  Lo   Kho¶n    8 (hoÆc    ôc ¬ng  9),M t øng  ña  ôc  ôc NSNN   Ön  µnh; ghichit¹m  cM l  hi h     øng  èn  v ®Ç u    ©y  ùng  ¬  tx d c b¶n  qua  Ö   èng  h th Kho  ¹c Nhµ   ícvµ  b  n   sao  öib¶ng      g  kª chi tiÕttªnvµ  a      ®Þ chØ    n  Þ  ö  ông  Ön  î   ¬  c¸c®¬ v s d vi tr  ®Ó c quan  Kho  ¹c  µ   ­ B Nh n íc cÊp    ph¸tcho  n   Þ     ®¬ v theo  Õ     ch ®é qu¶n  ý vèn  u    x©y  ùng  ¬    l  ®Ç t d c b¶n hiÖn  µnh. h Trêng  îp    h c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  tr   d c b¶n  µn  µn  ho to b»ng  ån  èn  ngu v viÖn  î tr (kh«ng  ã  èn  i øng  c v ®è   trong níc), ¬      quan  µichÝnh  ¹ch to¸nghithu c t  h       Ng ©n  s¸ch viÖn  îvµ      ùc tiÕp    tr  ghi chitr   cho    n  Þ  ô  ëng  c¸c ®¬ v th h (kh«ng    ghi chit¹m    øng  èn  u    ©y  ùng  ¬  v ®Ç tx d c b¶n  qua  Ö   èng  h th Kho  ¹c  µ   íc). B Nh n   ­C Êp      ph¸tkinh phÝ  µnh  Ýnh  ù    h ch s nghiÖp:    ¹ch  H to¸n ghi thu  Ön  înh    µ          vi tr  trªnv ghi chicho    n  Þ  ô  ëng  c¸c ®¬ v th h theo Ch ¬ng,Lo¹i      ,Kho¶n,M ôc ¬ng    t øng  ña  ôc  ôcNSNN   Ön  µnh.Trêng  cM l  hi h   hîp m ét  n  Þ  ù    Êp   ©n     ®¬ v d to¸nc INg s¸ch Trung  ng  ã  Òu  n  Þ  ô h­   ¬ c nhi ®¬ v th   ëng  × kÌm  th   theo  Önh      L thu chiNSNN     ghicho  n  Þ  ù    Êp   µb¶ng    ®¬ v d to¸nc Il   kª chitiÕttªn,®Þa      chØ,    Þ viÖn  î ô  Ó  gi¸tr   tr  th cho  õng  n  Þ  ô hëng  éc c t ®¬ v th   thu   ®¬n  Þ  ù    Êp   .  v d to¸nc I®ã C¸c  n  Þ  ù    Êp   ã  ®¬ v d to¸nc Ic tr¸chnhiÖ m  i chiÕu,   ®è     kiÓm     µ  tra v th«ng  b¸o  Õp  ti cho    n  Þ  éc  Êp  ña  × nh  c¸c ®¬ v thu c cm theo  É u   m th«ng  b¸o  Êp    èn  Ön  î c ph¸tv vi tr  cho    n  Þ  ùcthuéc  Bé   µi chÝnh  c¸c ®¬ v tr   do  T   quy  nh.  Óu  è  ban  µnh  Ìm  ®Þ (Bi s 5  h k theo  Th«ng   µy).Th«ng  tn   b¸o  µy  îc n ®  coilµ chøng  õ cÊp     t  ph¸tvèn    NSNN   cho  n  Þ  ô  ëng  ùc tiÕp.C¨n    ®¬ v th h tr     cø th«ng  b¸o  Êp  èn  ña  n  Þ  ù  c v c ®¬ v d to¸n cÊp      n  Þ  ô  ëng  Ön  î   I,c¸c ®¬ v th h vi tr  ph¶i h¹ch    to¸n gi¸trÞ viÖn  î® îc cÊp      tr    ph¸tvµo      sæ s¸ch  Õ   k to¸n,qu¶n  ývµ    l  quyÕt to¸nhµng     n¨m  íi n  Þ  Êp    ña  × nh. v  ®¬ v c trªnc m Trêng  îp ch¬ng  ×nh,dù    Ön  î m ét  n  Þ  h  tr   ¸n vi tr  do  ®¬ v Trung  ng  µm  ñ  ¬ l ch ch¬ng  ×nh,dù  nhng  tr   ¸n  trong    ã  Òu  Óu  ù  ® îc tr Ón  ®ã c nhi ti d ¸n    i khai thùc     hiÖn  ¹    a  ¬ng; hoÆc   ¬ng  ×nh,dù    m ét  é, m ét  µnh  µm  t i ®Þ ph c¸c   ch tr   ¸n do  B  ng l chñ  ¬ng  ×nh,dù    ng  ã  Òu  Óu dù    îctr Ón khaithùc hiÖn  ¹ ch tr   ¸n nh c nhi ti   ¸n ®   i       ti  c¸c Bé,    µnh    c¸c ng kh¸c th×    trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,dù  Bé    tr th   ch tr   ¸n  Tµi chÝnh  µm  ñ tôc ghithu Ng ©n     l th         s¸ch Trung  ng, ghichicho  n  Þ  ñ    ¬     ®¬ v ch dù      ¬ng  ×nh,dù  kÕt  óc,chñ  ù  tiÕn  µnh  µn  ¸n,khich tr   ¸n  th   d ¸n  h b giao  µis¶n  t  theo híng dÉn  ¹ ®iÓ m   m ôc  phÇn    ña      t i 4  E  IIc Th«ng   µy.C¨n  vµo  Õt    tn   cø  k qu¶ bµn  giao tµis¶n     sau    Õt  óc dù    khik th   ¸n,bªn  µn  b giao ® îcghigi¶m  µis¶n  µ      t  v gi¶m  ån  èn  ×nh  µnh  µis¶n  ,  tiÕp nhËn  ngu v h th t  ®ã bªn    ph¶ighit¨ngtµis¶n  µ         v ghi t¨ng nguån  èn  ×nh  µnh  µis¶n        vh th t  ®ã theo  ng  Õ     ¹ch  ®ó ch ®é h to¸n kÕ     to¸nhiÖn  µnh.§èivíi   ¬ng  ×nh,dù    Ön  î µ       ña  ¬    h       chc¸c tr   ¸n vi tr  vaitrßc c quan  m chñ qu¶n   ë Trung  ng  ¬ chØ  µhç  î ü  Ëthay  l   tr  thu   k chØ  o  ®¹ chuyªn m«n,    kh«ng  cã  é  b m¸y  qu¶n  ýtµichÝnh  ù    × sÏghithu ng©n  l    d ¸n th         s¸ch Trung  ng,ghichi   ¬    
 8. 8 cho    n  Þ  ùctiÕp  Ën, sö  ông  Ön  î (Trõnh÷ng  ¬ng  ×nh,dù  c¸c ®¬ v tr   nh   d vi tr .   ch tr   ¸n cã    quy  nh  ®Þ riªng). §èivíic¸c tæ        chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éinghÒ   x∙ h   nghiÖp  a  ã    ch c tªntrong   danh  ôc  ¬ng  m Ch quy  nh  ña  ôc   ôc NSNN,  ®Þ cM l  hoÆc   kh«ng  îc Nhµ   íc ®  n  ®¶m   b¶o  ©n  i  c ®è kinh phÝ   ¹t®éng    ho   theo quy  nh  ña  Ët  ©n   ®Þ c Lu Ng s¸ch  Nhµ   íc,viÖc  ¹ch to¸nghithu vÉn  n  h       theo quy  nh  ®Þ trªn, ng      µo  ­   nh ghichiv Ch ¬ng  150  "C¸c  n   Þ   ®¬ v kh¸c",lo¹ ,   i kho¶n, h¹ng, m ôc   ¬ng        t øng  ña  ôc   ôc cM l  NSNN   Ön  µnh,coinh  ét  hi h     m kho¶n  ç  î ña  h tr  c NSNN   cho  n  Þ  .  µis¶n  ®¬ v ®ã T   ® îc h×nh  µnh  õ nguån  ç  î µy  µ tµis¶n  µ   íc ph¶i® îc qu¶n  ýtheo    th t  h tr n l    Nh n      l  c¸cquy  nh  Ön  µnh  Ò     ®Þ hi h v quy  Õ   ch qu¶n  ýtµis¶n  µ   íct¹ c¸cHéi. l    Nh n      i Trêng  îp    chøc    éi,tæ  h c¸c tæ  x∙ h   chøc    éi nghÒ   x∙ h   nghiÖp  ùc  Ön  th hi nh÷ng  ¬ng  ×nh,dù  viÖn  îcã    Þ lín,x¸c ®Þnh  îc ®Þa   ch tr   ¸n  tr  gi¸tr       ®  chØ  ña  c ®¬n  Þ  ô  ëng  Ön  î vµ  ã  Ó  Õt      Ön  îcho    n  Þ  v th h vi tr   c th quy to¸n chivi tr  , c¸c ®¬ v thô hëng, khicã    Ën  ña  n  Þ  ô hëng, th×  ghichicho  n  Þ  ô       x¸c nh c ®¬ v th         ®¬ v th   hëng theo Ch ¬ng,Lo¹i,       Kho¶n,M ôc ¬ng    t øng  ña  ôc  ôcNg ©n  cM l  s¸ch Nhµ   íc   n  hiÖn  µnh. h §èi víikho¶n  Ön  î a    nh  n  Þ  ö  ông: H¹ch     vi tr  ch x¸c ®Þ ®¬ v s d   to¸n ghi thu     ng©n  s¸ch theo  ©n  Êp    ph c quy  nh,  ng  êix¸c ®Þnh  ¬ng  sö  ông  ®Þ ®å th     ph ¸n  d theo  ng  ®ó cam   Õt,m ôc    ∙  k  tiªu® tho¶  Ën  íiphÝa  Ön  î tr×nh  Êp  ã  thu v   vi tr   , c c thÈm  Òn  Õt  nh, sau    ©n  èicho    n  Þ  ö  ông  µ  µm  quy quy ®Þ   ®ã ph ph   c¸c®¬ v s d vl thñ tôccÊp    ©n     ph¸tng s¸ch theo c¸cquy  nh         ®Þ ë trªn. 4.6.2.  C¸c  ù    éc diÖn  d ¸n thu   cho  vay  ¹ : li §èi víic¸c dù  ®Ç u    vµo  Ünh  ùc        ¸n  t l v s¶n  Êt kinh  xu   doanh  éc  Ön  thu di ChÝnh  ñ  ph cho  doanh  nghiÖp vay  ¹   é   µi chÝnh  ý  îp  ng  û  Ö m   l iB T   , k h ®å u nhi cho  ü   ç  î Qu h tr    iÓn hoÆc   ph¸ttr   cho    ©n   µng  ¬ng  ¹i lµm  Ö m   ô  c¸c Ng h th m  nhi v cho vay  ¹ ®èi víic¸c doanh  l        i nghiÖp  ö  ông  èn  Ön  î qu¶n  ývµ    åi sd v vi tr   , l   thu h   tiÒn vèn    vay,®ång  êithùc hiÖn  ñ tôch¹ch to¸nghithu vµ        th     th             ghichicho    vay qua NST W   Þ gi¸nguån  Ön  îtheo  tr     vi tr  quy  nh   ña  ôc   ôc NSNN   Ön  ®Þ cM l  hi hµnh.   4.6.3.§èi víic¸c  ù  cã  ét  îp  Çn  ü  Ýn  ông       d ¸n  m h ph qu t d cho  vay  quay  vßng, cho    vay    i  xo¸ ®ã gi¶m  Ìo hoÆc   ngh   cho    c¸c doanh nghiÖp  õa  µ  á  v v nh vay:Thùc  Ön      Ön  î ghichiM ôc    hi ghithu vi tr       , 151 hoÆc   ôc  M 152, tiÓu  ôc ­   m t ¬ng øng theo Ch ¬ng,Lo¹i      ,Kho¶n ¬ng  t øng  ña  ôc  ôcNSNN   Ön  µnh. cM l  hi h   ViÖc    nh    Êt vµ  ©n  èi,sö  ông  Òn l∙cÇn  ó    ét  è  x¸c ®Þ l∙su   ph i ph   d ti    i ch ý m s ®iÓ m   sau  y: ®© ­ N Õu     trong v¨n  Ön  ù  ®∙    ki d ¸n  quy  nh  â    Êt vµ  Öc  ö  ông    ®Þ r l∙ su   vi s d i l∙i suÊtth× thùc hiÖn       theo ®óng      c¸cquy  nh  . ®Þ ®ã ­ Trêng  îp  µ  µitrî   h nh t     kh«ng quy  nh  ô  Ó  ×    Êt cho  ®Þ c th th l∙ su   i vay  îc ®  thùc hiÖn    theo møc    Êtu  ∙ihiÖn  µnh    ông  i víi   l∙su   ®   i h ¸p d ®è     kho¶n  cho  vay    xo¸ ®ãi gi¶m  Ìo ®ang  ùc hiÖn  ¹ ®Þa  ¬ng.   ngh   th   t i ph ­ Sè      ® îcph©n  èivµ  ö  ông    l∙thu     i ph   s d theo  nguyªn t¾c:Sau    õphÝ       khitr   dÞch  ô  ©n  µng  Õu  ã),dµnh  û lÖ  îp  ý®Ó     v ng h (n c   t   h l  bæ sung    c¸c kho¶n    chi phÝ  ña  c ban  qu¶n  ýdù      Êp, cßn  ¹ bæ   l   ¸n c¸c c   l   sung  ån  èn  i ngu v cho  ü  qu quay  vßng.
 9. 9 C¬  quan  µichÝnh  ng  Êp  èi hîp  ¬  t  ®å c ph   c quan  ùc  Ön  ù  quy  th hi d ¸n  ®Þnh  ô  Ó    Êt vµ  Öc  ö  ông    c th l∙ su   vi s d i c¸c kho¶n    l∙ theo  ÷ng  i nh nguyªn  ¾c  t chung  ∙  ® quy  nh    Çn    ®Þ ë ph trªncho  õng dù  t   ¸n. ­  Þnh  ú  µng  ý, c¬  § kh qu   quan  ùc  Ön  ù  b¸o  th hi d ¸n  c¸o  íic¬  v   quan  µit  chÝnh  ng  Êp  ×nh  ×nh  ö  ông  è    ãitrªn. ®å c t h sd s l∙n   i  C¨n  b¸o    ¬  cø  c¸o,c quan  µit  chÝnh  µm  ñ tôc ghithu,ghichicÊp    l th             ph¸thoÆc  cho  vay  qua  ©n  ng s¸ch c¸c    cÊp  Þgi¸kho¶n      åi® îcsö  ông  tr     l∙thu h     d i cho    ôc    ô  Ó. c¸cm tiªuc th Khi kÕt  óc ch¬ng  ×nh,dù  viÖn  î chñ  ù  cã    th   tr   ¸n  tr   , d ¸n  tr¸chnhiÖ m   µn    b giao nguån  èn  µy    v n cho  ©n Ng s¸ch ®Þa  ¬ng  ¬ithùc hiÖn  ù    õtr ng    ph n    d ¸n (tr   ê hîp cã    tho¶ thuËn    riªngvíi µ  µitrî îcghitrongv¨n kiÖn  ù       nh t         ®    d ¸n).       D. K Õ  to¸n, q u ¶ n  lý  µi   t  s¶ n vi Ö n  trî: Trong  qu¸  ×nh  ö  ông  Ön  î c¸c ®¬n  Þ   tr sd vi tr ,     v ph¶i ph¶n    ¸nh  Þp  êi, k th   ®Çy      ån  Òn,hµng  ∙  Ën    Ò  îng vµ    Þ)trªnchøng  õ vµ  ®ñ c¸cngu ti   ® nh (c¶ v l   gi¸tr     t  sæ  s¸ch  Õ   k to¸n theo  ng    ®ó quy  nh   ña  Ët  ©n   ®Þ c Lu Ng s¸ch  µ  íc,Ph¸p  nh n   lÖnh  Õ     èng    Õ     ¹ch    Õ     Ön  µnh  µ  cÇu  ña  K to¸nth kª,ch ®é h to¸nk to¸nhi h v yªu  c nhµ  µitrî Õu  ã). t   (n c   Trêng  îp  h chøng  õ gèc  t  ph¶igöi cho  µ  µitrî ×  íc khigöi,chñ  ­    nh t     tr       th ch ¬ng  ×nh,dù  viÖn  îph¶i sao  é  tr   ¸n  tr    b chøng  õ gèc  ,  Ëp  t  ®ã l b¶ng  nh÷ng  kª  chøng  õ gèc  ∙  öicho  µ  µitrî ghirâ sè  t  ®g  nh t         chøng  õ,ngµy  , t  th¸ng,néidung     thu,chivµ  è  Òn ghitrªn      s ti      chøng  õ.B¶ng    µy  ã  ÷  ý  ña  êilËp,kÕ   t  kª n c ch k c ng     to¸ntr ng  µ  ñ tr ng  n  Þ. (BiÓu  è  ban  µnh  Ìm    ë v th   ë ®¬ v   s 6  h k theo  Th«ng   µy). tn   B¶n  sao chøng  õ gèc  µy  îcsö  ông        Õ     µ  îcl tr÷,b¶o  t  n ® d ®Ó ghisæ k to¸nv ®  u    qu¶n  theo  Õ     ch ®é qu¶n  ýchøng  õ gèc  Ön  µnh  µ  µm  cø  l  t  hi h v l c¨n  cho  Öc  vi kiÓm    Õ     µ  Õt to¸ndù    µn  µnh. trak to¸nv quy     ¸n ho th Trêng  îp sè  Òn  Ön  î ùc tÕ  ö  ông  ã  h   ti vi tr  th   s d c chªnh  Öch  víisè  Òn  l so    ti ghitrªngiÊy x¸cnhËn  Ön  î cã  ù        vi tr  do  s kh¸cbiÖtgi÷a tû gi¸mua  ¹itÖ  ña           ngo   c ng©n  µng  ín(hoÆc  á) h¬n  û gi¸h¹ch  h l  nh   t    to¸n cña  é   µi chÝnh    BT  c«ng  è, b  ®¬n  Þ  ùc hiÖn  ¹ch to¸nkho¶n  v th   h   chªnh  Öch  ûgi¸vµo  µikho¶n  l t    t  413 (Chªnh  lÖch  û gi¸) Ìm  t    k theo  chøng  õ cña  ©n  µng.Sè     ña  µikho¶n  µy  Ï® îc t  ng h   dc t   n s    xö  ýkhixÐt duyÖt quyÕt to¸nhµng  l           n¨m, hoÆc     Õt  óc dù    khik th   ¸n. C¸c  n   Þ   îc sö  ông  ån  Ön  îkh«ng  µn  ¹  íih×nh  ®¬ v ®   d ngu vi tr  ho li   d thøc  hµng    ÕtbÞ... nhng  a  îcbµn  ho¸,thi     . ch ®   giao quyÒn  ë  ÷u  a  Õt  óc dù    s h (ch k th   ¸n)trong qu¸  ×nh  ö  ông      tr sd cho  Öc  ùc hiÖn  ù      n  Þ  Én  vi th   d ¸n,c¸c ®¬ v v ph¶i   thùc hiÖn  ¹ch    y         µikho¶n  ªnquan  µib¶ng  ©n  i    h to¸n ®Ç ®ñ trªnc¸c t   li   ngo   c ®è tµikho¶n    ôc  ô    ®Ó ph v cho    Çu  yªu c qu¶n  ý. l Trong    ×nh  ùc hiÖn  ù    ñ  ù  cã  Ó  Õn  Þ   qu¸ tr th   d ¸n,ch d ¸n  th ki ngh thanh  ý l  c¸ctrang thiÕtbÞ, hµng    ∙    êih¹n  ö  ông         ho¸ ® qu¸ th   s d theo  quy  nh, hoÆc   ∙  ®Þ   ® h  áng  h kh«ng  Ó  ôc  ô  ù    Öc  th ph v d ¸n.Vi thanh  ýph¶i® îcsù  ng    l      ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  chøc  µitrî c tæ  t   hoÆc   ña  ¬  c c quan  ñ  ch qu¶n  ù  d ¸n. ViÖc  ö  ý tµis¶n  õ nguån  Ön  îph¶i tu©n  ñ    x l    t  vi tr    th c¸c quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  µ   ícvÒ   ö  ýtµis¶n  c Nh n   x l     kh«ng  Çn  ïng vµ  c d   kh«ng  cßn  ö  ông  îc sd ®  trong c¸c c¬      quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp.Sau    Õt  óc,c¸c ch¬ng  ×nh,   khik th     tr   dù    Ön  î ¸n vi tr  ph¶itiÕn  µnh  µn    h b giao tµis¶n.Trang  ÕtbÞ   õ nguån  Ön       thi   t   vi trîkhi® îc bµn      giao cho  n  Þ  ö  ông  µ tµis¶n  ña  µ   íc,®¬n  Þ  ã  ®¬ v s d l    c Nh n   vc tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý theo  Õ     l  ch ®é qu¶n  ý vµ  l   thanh  ý tµis¶n  µ   íc hiÖn  l    Nh n  
 10. 10 hµnh.Nguyªn  ¾c,thÓ    t  thøc vµ  éidung  µn    n  b giao tµis¶n  îctiÕn hµnh     ®    theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 14/1998/N§/CP  µy  ng 6/3/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ  Qu¶n  ýtµis¶n  µ   ícvµ  l    Nh n   Th«ng   è  TC/QLCS   µy  th¸ng 7    ts 42  ng 31    n¨m 1996  ña  é  µichÝnh  íng dÉn  Öc  Õp nhËn  µ  µn  c BT  h  vi ti   v b giao tµis¶n  ÷a c¸c    gi     c¬ quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp, tæ    chøc  kinh  Õ  t theo  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ cc quan  ã  Èm  Òn. c th quy §èi víinh÷ng  ¬ng  ×nh,dù  ®ang     ch tr   ¸n  trong thêigian  ùc hiÖn  ×  è     th   th s d  Òn viÖn  î   µikho¶n  ña    ¬ng  ×nh,dù    ¹ thêi®iÓ m   èin¨m   ti   tr trªnt   c c¸cch tr   ¸n t     i cu   ng©n s¸ch ® îcchuyÓn     sang n¨m sau    ùc hiÖn  Õp. ®Ó th   ti E. C h Õ   é  b¸o c¸o, ®  ki Ó m  tra, q u y Õ t to¸n:   1.Ch Õ         ®é b¸o c¸o: Hµng  ý  µ  n¨m,  qu v c¶  Gi¸m  c    ¬ng  ×nh,dù    ñ  ëng    ®è c¸c ch tr   ¸n,Th tr c¸c ®¬n  Þ  ùctiÕp sö  ông  ån  Ön  î v tr    d ngu vi tr  kh«ng  µn  ¹ ph¶ilËp  c¸o t×nh  ho l  i   b¸o    h×nh  Õp nhËn  µ  ö  ông  ån  Ön  î ti   vsd ngu vi tr  theo  Óu  è  ban  µnh  Ìm  Bi s 4  h k theo  Th«ng    µy  öi c¬  t n g   quan  ñ  ch qu¶n  ù    ¬   d ¸n.C quan  ñ  ch qu¶n  ù  cã  d ¸n  tr¸ch   nhiÖ m  tæng  îp toµn  é  ×nh  ×nh  Õp nhËn  µ  ö  ông  ña    ù    éc  h  bt h ti   vsd c c¸cd ¸n thu ph¹m    viqu¶n  ýtheo quy  nh  l    ®Þ sau: ­C¸c  ù    éc Bé, ngµnh    d ¸n thu     Trung  ng  öivÒ   ô  µichÝnh  Õ     ña  ¬ g  VT  k to¸nc Bé, Ngµnh  × nh      m ®Ó tæng  îp göiBé  µichÝnh. h   T  ­ C¸c  ù  thuéc  a   ¬ng  öivÒ   ë   µichÝnh  Ët        d ¸n  ®Þ ph g   S t  V gi¸®Ó tæng  îp h  göiBé  µiCh Ýnh.   T  B¸o c¸o  Õp  Ën  µ  ö  ông  Ön  îph¶i ph¶n  ti nh vsd vi tr    ¸nh  y       éi ®Ç ®ñ c¸c n   dung  theo yªu  Çu  µ  ng  êih¹n  c v ®ó th   quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ t i§i 35  ®Þ s 17/2001/N§­   µy  CP ng 4/5/2001  ña  Ýnh  ñ  µ  Òu  cña  c Ch ph v §i 20  b¶n Quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 64/2001/Q§­TTg  µy  ng 26/4/2001 cña  ñ    Th t ng ChÝnh  ñ. í  ph   2.Ch Õ     Óm    ®é ki tra: C¬   quan  µichÝnh    Êp  ã  t  c¸cc c tr¸chnhiÖm   êng    th xuyªn kiÓm    µ  íng   trav h   dÉn    n  Þ  ùcthuéc thùc hiÖn  c¸c®¬ v tr       nghiªm  ócc¸cchÕ     t    ®é qu¶n  ýtµichÝnh  l    nguån  Ön  î vi tr  kh«ng  µn  ¹® îcquy  nh  ¹ Th«ng   µy: ho l     i ®Þ t i tn ­ Vô  µichÝnh  Õ     ña    é, Ngµnh  Óm    µ  íng dÉn    ­   T  K to¸nc c¸cB   ki trav h   c¸cch ¬ng  ×nh,dù    Ön  î tr   ¸n vi tr  kh«ng  µn  ¹ do    n  Þ  ùcthuéc  é, Ngµnh  ho l   c¸c ®¬ v tr   i B  Trung  ng  Õp nhËn  µ  ùc hiÖn. ¬ ti   v th   ­ Së   µi chÝnh  Ët        T  V gi¸c¸c TØnh,  µnh  è  µ    Th ph v c¸c Phßng  µi chÝnh  T  vËt gi¸quËn, huyÖn, thÞ    Óm     µ  íng dÉn    ¬ng  ×nh,dù             x∙ki trav h   c¸c ch tr   ¸n,c¸c kho¶n  Ön  î vi tr  kh«ng  µn  ¹ do    n  Þ  ùcthuéc ®Þa  ¬ng  Õp nhËn  ho l   c¸c®¬ v tr   i   ph ti   vµ  ùc hiÖn. th   ­ Trêng  îp cÇn  Õt, é  µichÝnh  Óm    i víi   ¬ng  ×nh,dù    h  thi   T   B ki tra®è     ch c¸c tr   ¸n hoÆc   c¸c kho¶n  Ön  îkh«ng  µn  ¹  c¸c  n   Þ   ùc thuéc  é,  vi tr  ho l ido  ®¬ v tr   B Ngµnh  Trung  ng  ¬ hoÆc   a  ¬ng  Õp nhËn  µ  ùc hiÖn. ®Þ ph ti   v th   3.Ch Õ     Õt to¸n.   ®é quy  
 11. 11 Hµng  n¨m  µ    Õt  óc dù    v khik th   ¸n,c¨n  vµo    cø  c¸c quy  nh  Ön  µnh, ®Þ hi h   Gi¸m  c  ¬ng  ×nh,dù  viÖn  î thñ  ëng    n  Þ  ö  ông  Ön  î ®è ch tr   ¸n  tr   tr , c¸c ®¬ v s d vi tr  cã tr¸chnhiÖ m  Ëp b¸o c¸o quyÕt to¸nthu chiviÖn  î ô  Ó      l           tr  th nh sau: c 3.1.§èivíi   ù    u    ©y  ùng  ¬        d ¸n ®Ç tx d c¸c c b¶n:ViÖc  Õt    ùc hiÖn    quy to¸nth   theo  ng  ®ó quy  nh  ¹ Th«ng   ®Þ ti   t70/2000/TT­BTC   µy  ng 17/7/2000 cña  é   µi   BT  ChÝnh  íng dÉn  Õt to¸nvèn  u  . h  quy     ®Ç t 3.2.§èivíi   ù    µnh  Ýnh  ù        d ¸n h c¸c ch s nghiÖp: Néi  dung  µ  É u   Óu  vm bi b¸o  c¸o quyÕt to¸n thùc  Ön    hi theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ¹ Quy Õt  nh  è  h t i ®Þ s 999 TC/Q§/C§KT  µy  ng 2/11/1996  ña  é  ëng  c B tr Bé   µi chÝnh  Ò   Öc  T  v vi ban  µnh  Ö   èng  Õ     Õ     µnh  Ýnh  ù  h H th Ch ®é K to¸nh ch s nghiÖp. 3.2.1.  Quy Õt    to¸nn¨m: Bé  µiCh Ýnh  ñ  ×thÈm    c¸o quyÕt    T  ch tr   trab¸o    to¸nn¨m  Ò   ån    µ  v ngu thu v sö  ông  Ön  î ña    é,  µnh  d vi tr  c c¸c B Ng Trung  ng  ïng  íiviÖc  Èm     Õt  ¬c v  th traquy to¸n kinh phÝ   µnh  Ýnh  ù      h ch s nghiÖp. C¨n  vµo    cø  biªn b¶n  Èm     Õt    th tra quy to¸nnguån  Ön  î Bé   µi chÝnh  Ïth«ng  duyÖt    vi tr   T   , s  b¸o  tæng  è  Õt      s quy to¸nchi hµnh  Ýnh  ù  ch s nghiÖp,trong ®ã   ã  Õt to¸nnguån  Ön  î ña  é, Ngµnh      c quy     vi tr  c B  Trung  ng. Vèn  i  ¬  ®è øng  ña    ù  ® îc quyÕt  c c¸c d ¸n    to¸n nh    quyÕt  to¸n nguån    kinhphÝ  ©n    Ng s¸ch Nhµ   íccÊp    n  theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h Së  µichÝnh  Ët      T  V gi¸c¸c TØnh, Thµnh  è  µ    ph v Phßng  µichÝnh  Ët    T  V gi¸ quËn,huyÖn, thÞ    ñ  ×thÈm    Õt to¸nthu vµ  ö  ông  Ön  î µng      x∙Ch tr   traquy       s d vi tr h n¨m  ña    n  Þ  éc  a   ¬ng  c c¸c ®¬ v thu ®Þ ph qu¶n  ýcïng  íiviÖc  Èm     Õt  l  v  th traquy to¸nkinh phÝ  µnh  Ýnh  ù      h ch s nghiÖp. 3.2.2.  Quy Õt    ù  to¸nd ¸n: TÊt  c¸c ch¬ng  ×nh,dù    µ  c¶    tr   ¸n v kho¶n  Ön  î îccÊp  ã  Èm  Òn  vi tr    ® c th quy phª duyÖt    Õt  óc ®Ò u     khik th   ph¶i® îcquyÕt to¸n®Çy    µ  öi®Õ n   ¬        ®ñ v g   c quan  tµichÝnh  ng  Êp    ®å c theo ®óng    quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 3.3.M ét  è  iÓ m   Çn u      Õt to¸n:   s® c l ý khiquy   3.3.1.Khi dù  kÕt  óc ®∙  Õt        ¸n  th   quy to¸nxong  íinhµ  µitrî µ   Én    v  t     v cßn m thõa  Òn,Gi¸m  c  ù    c¸o ph¬ng    ö  ývíic¬  ti   ®è d ¸n b¸o    ¸n x l     quan  ñ  ch qu¶n  µ  ¬  vc quan  µichÝnh  ng  Êp    t  ®å c (nh quy  nh  ¹ phÇn  öib¸o    Õt  ®Þ ti   g   c¸o quy to¸n)xem     xÐt,quyÕt ®Þnh.       3.3.2.ViÖc    phª  Öt  Õt    ù    µn  µnh  duy quy to¸nd ¸n ho th ph¶i®¶m     b¶o  ©n  tu thñ c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh.    ®Þ hi h c BT  3.3.3.Cïng  íiviÖc  öib¸o  quyÕt    ù  hoµn  µnh,chñ  ù      v  g  c¸o  to¸nd ¸n  th   d ¸n ph¶ib¸o    ¬ng  xö  ýtµis¶n,c«ng  î vµ    Ên    ån t¹    c¸o ph ¸n  l       n   c¸c v ®Ò t   i kh¸c víic¬     quan  ñ  ch qu¶n  µ  ¬  v c quan  µichÝnh  ng  Êp. C¬   t  ®å c   quan  ñ ch qu¶n  ù    ã  d ¸n c tr¸chnhiÖm     tham kh¶o    Õn  ña  ¬  ý ki c c quan  µichÝnh  ng  Êp  µ    Õn  t  ®å c v ý ki cña    ¬  c¸c c quan  ÷u  h quan    ®Ó xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ hoÆc   ×nh  Êp  ã  tr c c thÈm   Òn  Õt  nh  quy quy ®Þ phª  Öt  ¬ng  xö  ýtån  ¹  ña  ù  tr c khi duy ph ¸n  l   t i c d ¸n  í     phª duyÖt quyÕt to¸ndù    µn  µnh.         ¸n ho th     III.t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  
 12. 12 1. Th«ng   µy    t n thay  Õ  th Th«ng   è  t s 22/1999/TT/BTC  µy  ng 26/02/1999  cña  é  µichÝnh  µ  ã  Öu  ùcthi µnh  BT  v c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k 2.Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    é, ngµnh,®Þa  ­   qu¸ tr       cv   c¸cB     ph ¬ng, ®¬n   Þ,    v c¸c  ñ  ù  cÇn  ch d ¸n  ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   é   µi chÝnh    k th   B T   ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
 13. 13 M É u   è  s1 (KÌm  theo Th«ng   è    ts 70/2001/TT/BTC  µy  ng 24/8/2001 cña  é  µichÝnh)   BT               Bé  µichÝnh t  Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   Sè:…   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh phóc l    do     TC/XNVT Gi Ê y x¸c n h Ë n  h µ n g  vi Ö n trî h « n g  h o µ n  l¹i  k I.  x¸c  h Ë n  c ñ a b é  t µi c h Ý n h n   Sau    Èm tra, é  µichÝnh    Ën  è  µng    khith     T  B x¸cnh s h kª khaië  Æt    m sau  ê t  x¸cnhËn  Ön  î µy  éc nguån  Ön  î   vi tr n thu   vi tr kh«ng  µn  ¹ . ho l i Gi¸trÞviÖn  î îcph©n  ¹ theo     tr    ® lo i   quy  nh  ña  ôc  ôcng©n  ®Þ cm l  s¸ch nhµ    níchiÖn  µnh      h nh sau: Ch ¬ng       Lo¹i                         Kho¶n         M ôc Sè  Òn: ti Ngµy…..th¸ng…..n¨m               
 14. 14 Ii. h Ç n  t ù kª k h ai c ñ a ® ¬ n  v Þ  n h Ë n  vi Ö n trî:  p A.  ÷ng  ÷  Ön  ¬  Nh d ki c b¶n: 1.Nguån  Ön  î ña:   vi tr c  ChÝnh  phñ          Tæ  chøc quèc tÕ  PhiCh Ýnh  ñ   ph 2.Tªn  chøc  Ön  î   tæ  vi tr : Tªn  ¬ng  ×nh,dù¸n,phidù    Thùc  Ön  õ:            n: ch tr       ¸n: hi t            ®Õ 4.Tæng    ÞviÖn  î    gi¸tr   tr  Nguyªn  Ö:                   : t                   Quy    ra USD: 5.V¨n    b¶n    Öt cña  Êp  ã  Èm  Òn: phª duy   c c th quy Sè:                     Ngµy:              cña:                                       6.§¬n  Þ  ñ  ù    ¬ng  ×nh:   v ch d ¸n,ch tr 7.§¬n  Þ  ùctiÕp sö  ông  µng  Ön  î   v tr    d h vi tr : Trùc  éc (Bé,c¬  thu     quan  TW): qu¶n  ý l Trùc  éc (TØnh,TP): thu       qu¶n  ý l 8.§¬n  Þ  îcuû  Ö m  Ën  µng  Ön  î     v ®   nhi nh h vi tr     : B.    Õtl«hµng: Chi ti     1.Tªn  Çu/m¸ybay:   t   c¶ng: ngµy  n ®Õ 2.Hµng  Æt    ® mua  trong níct¹ :    i Sè, ngµy  ña  Ën  Tªn  µng  Sè îng   cv h l  TrÞ      µng gi¸l«h ®¬n  hoÆc     n   ho¸ ®¬ ho¸ (kiÖn) b¸n hµng   Nguyªn  Quy  Thµnh  Òn ti   tÖ ra  ViÖtNam   USD * Tû      gi¸quy  æi  ® (VND/1  USD): Ngµy…. th¸ng…    n¨m… Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d   Chó  : ý ­GiÊy    Ën  µng  Ön  î îcviÕttrªn2  Æt   ña  êgiÊy.   x¸cnh h vi tr        m ® c t  ­Kh«ng  Õttay,tÈy xo¸.   vi      
 15. 15 ­ N Õ u   ã  Òu  ¹ hµng    × lËp b¶ng      c nhi lo i  ho¸ th     kª riªng®Ýnh  Ìm,®ãng  Êu    k  d treo. M É u   è  s 02 (KÌm  theo Th«ng   è    ts 70/2001/TT/BTC  µy  ng 24/8/2001 cña  é  µichÝnh)   BT               Bé  µichÝnh t  Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   Sè:…   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh phóc l    do     TC/XNVT Gi Ê y x¸c n h Ë n  ti Ò n vi Ö n trî h « n g  h o µ n  l¹i  k I.  x¸c  h Ë n  c ñ a b é  t µi c h Ý n h n   Sau    Èm    é   µi chÝnh    Ën  è  Òn    khith tra,B T   x¸c nh s ti kª khaië  Æt    m sau  ê t  x¸cnhËn  Ön  î µy  éc nguån  Ön  î   vi tr  n thu   vi tr  kh«ng  µn  ¹ . ho l i Gi¸trÞviÖn  î îcph©n  ¹ theo     tr    ® lo i   quy  nh  ña  ôc  ôcng©n  ®Þ cm l  s¸ch nhµ    níchiÖn  µnh      h nh sau: Ch ¬ng       Lo¹i                         Kho¶n         M ôc Sè  Òn: ti Ngµy…..th¸ng…..n¨m               
 16. 16 Ii. h Ç n  t ù kª k h ai c ñ a ® ¬ n  v Þ  n h Ë n  vi Ö n trî:  p A.  ÷ng  ÷  Ön  ¬  Nh d ki c b¶n: 1.Nguån  Ön  î ña:   vi tr c  ChÝnh  phñ          Tæ  chøc quèc tÕ  PhiCh Ýnh  ñ   ph 2.Tªn  chøc  Ön  î   tæ  vi tr : Tªn  ¬ng  ×nh,dù      ù    Thùc  Ön  õ:            n: ch tr   ¸n,phid ¸n: hi t            ®Õ 4.Tæng    ÞviÖn  î    gi¸tr   tr  Nguyªn  Ö:                   : t                   Quy    ra USD: 5.V¨n    b¶n    Öt cña  Êp  ã  Èm  Òn: phª duy   c c th quy Sè:                     Ngµy:              cña:                                       6.§¬n  Þ  ñ  ù    ¬ng  ×nh:   v ch d ¸n,ch tr 7.§¬n  Þ  ùctiÕp sö  ông  Òn viÖn  î   v tr    d ti   tr : Trùc  éc (Bé,c¬  thu     quan  TW): qu¶n  ý l Trùc  éc (TØnh,TP): thu       qu¶n  ý l 8.§¬n  Þ  îcuû  Ö m  Ën  Òn viÖn  î     v ®   nhi nh ti   tr     : 9.Sè  µikho¶n  ña  n  Þ  Ën  Òn viÖn  î   t  c ®¬ v nh ti   tr : T¹i: B.    Õtc¸ckho¶n  Òn: Chi ti     ti 1.§îcnhËn     b»ng  nguyªn tÖ:   2.Quy      ra USD 3.Tû      gi¸quy  æi  ® (VND/1  USD) 4.Quy  æi    Òn ViÖtNam   ® ra ti     5.§îcnhËn     b»ng  Òn ViÖtNam ti     6.Tæng  è  Òn ViÖtNam   îcnhËn:   s ti     ®  Trong  : ®ã +  ö  ông  Sd cho: +  ö  ông  Sd cho: …… Ngµy…. th¸ng…    n¨m… Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d   Chó  : ý ­GiÊy    Ën  Òn viÖn  î îcviÕttrªn2  Æt   ña  êgiÊy.   x¸cnh ti   tr        m ® c t  ­Kh«ng  Õttay,tÈy xo¸.   vi      
 17. BiÓu  è  s3 (KÌm  theo Th«ng   è    ts 70/2001/TT/BTC  µy  ng 24/8/2001cña  é  µichÝnh) BT  Bé  µnh)…. (ng D ù  to¸n thu n s n n  v Ò  vi Ö n trî h « n g  h o µ n  l¹i µ  v è n ® è i ø n g  n¨ m  2 00....  k  v B é , c ¬  q u a n  T W , th µ n h p h è :... §¬n  Þ  Ën  Tæ   v nh chøc  TrÞ    gi¸ Thêigian Luü  Õ   Õp Dù     M ôc  ch  dông  Ön Vèn  i     k ti   to¸n ®Ý vi ®è   Dù   ¸n viÖn  î cam   Õt tr k thùc  nhËn  n   n¨m  ®Õ 200... sö  î tr øng  hiÖn  õ.. cuèin¨m  íc t  .   tr ®Õ n... Tæng  è T§: Ghi thu NS s     XDCB HCSN XDCB HCSN 1000  1000 USD 1000 USD 1000 USD 1000 USD 1000 USD 1000  ® 1000 ® USD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tæng  ès Tªn   ®¬n  vÞ  nhËn Dù   ¸n Dù   ¸n Dù   ¸n Tªn   ®¬n  vÞ  nhËn Dù   ¸n Dù   ¸n Dù   ¸n
 18. N g êilËp  Óu   bi Ngµy…  th¸ng… n¨m  200… Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d
 19. BiÓu  è  s4 (KÌm  theo Th«ng   è    ts 70/2001/TT/BTC  µy  ng 24/08/2001 cña  é  µichÝnh)   BT  C¬   quan    b¸o c¸o: b¸o c¸o ti Õ p n h Ë n  s ö  d ô n g  n g u å n  vi Ö n trî h « n g  h o µ n  l¹i u ý ..... n¨ m.....  k  q   Tªn  ù    d ¸n,C/tr×nh Tæ  chøc  TrÞ    gi¸cam   Õt k Luü  Õ   Õp nhËn  k ti   §∙t/nhËn    trong quý    (n¨m)vµ  ö  ông    sd cho Vèn  i øng  ®è   nícngoµi   ®Õ n   èin¨m  íc cu   tr ® îcNS   Êp  c §¬n  Þ  Ën v nh Tæng  è s XDCB HCSN USD 1000  ® USD 1000  ® USD 1000  ® USD 1000  ® 1000  ® I­ VT  theo CT,  d/¸n *  Dù  ¸n  (§/vÞ     nhËn) Dù   ¸n Dù   ¸n Dù   ¸n II­ kh«ng    VT  theo * §¬n  Þ  Ën...   v nh . * .. . .......   . . ...... Ph Çn  thuyÕtminh:   * §¸nh      gi¸chung  ×nh  ×nh  ùc hiÖn,møc    ©n, nh÷ng  t h th     gi¶ing   nguyªn nh©n  µ  Õu  èt¸c®éng  íqu¸ tr×nh gi¶i ©n.   vy t    t    i    ng * Nh÷ng    nguyªn nh©n  µm  Ë m     ©n  ña    ù      l ch gi¶ing c c¸cd ¸n trong b¶ng    µ  Ön    trªnv bi ph¸p gi¶i     Õt. quy Ng êilËp biÓu    Ngµy….  th¸ng…. n¨m….  
 20. Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v Ký    µ  ng  Êu tªnv ®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2