intTypePromotion=1

Thông tư 70/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
70
lượt xem
3
download

Thông tư 70/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 70/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 70/2005/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 70/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 08 năm 2005 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 70/2005/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2005 HƯ NG D N QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I QU U TƯ PHÁT TRI N THÀNH PH HÀ N I Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n Quy ch qu n lý tài chính i v i Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này áp d ng cho Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i (sau ây g i t t là Qu ). 2. Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i là t ch c tài chính nhà nư c tr c thu c UBND Thành ph Hà N i. Qu ư c thành l p ti p nh n v n t Ngân sách Nhà nư c; huy ng các ngu n v n nhàn r i c a các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c u tư phát tri n, cho vay h tr các d án và chương trình m c tiêu quan tr ng nh m thúc Ny phát tri n kinh t xã h i c a Thành ph Hà N i. 3. Qu có tư cách pháp nhân, có v n i u l , có các quy n theo pháp lu t và ch u trách nhi m v tài s n trong ph m vi gi i h n s v n i u l do Qu qu n lý. Qu ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và các ngân hàng thương m i ho t ng h p pháp t i Vi t Nam ph c v các ho t ng giao d ch, thanh toán. 4. Ho t ng c a Qu th c hi n theo nguyên t c t ch v tài chính, b o toàn và phát tri n v n, t bù p chi phí và t ch u r i ro. 5. Qu có trách nhi m ăng ký, kê khai và th c hi n y nghĩa v v i Nhà nư c v các kho n thu ph i n p và ư c hư ng các ưu ãi v thu theo quy nh c a pháp lu t. II. N I DUNG QU N LÝ TÀI CHÍNH 1. V n ho t ng V n ho t ng c a Qu bao g m v n i u l và v n huy ng.
  2. 1.1. V n i u l c a Qu khi thành l p là 1.000 (m t nghìn) t ng Vi t Nam, ư c hình thành t các ngu n sau: a) Ti p nh n v n i u l hi n có c a Qu Phát tri n nhà Thành ph Hà N i; b) Ngân sách Thành ph Hà N i c p ngoài ph n ã cân i th c hi n d toán chi ư c giao hàng năm; c) Qu d tr b sung v n i u l ; d) Ti n óng góp t nguy n, các kho n vi n tr , tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c hình thành v n i u l . Vi c thay i v n i u l c a Qu do UBND Thành ph Hà N i quy t nh trên cơ s ý ki n ng thu n c a B trư ng B Tài chính. 1.2. V n huy ng: Qu ư c huy ng v n trung và dài h n t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c, bao g m: a) Vay tr c ti p t t ch c, cá nhân; b) Phát hành trái phi u u tư c a Qu ; c) Các hình th c huy ng khác theo quy nh c a pháp lu t. Trong hai năm u k t ngày Qu chính th c i vào ho t ng, m b o an toàn v n, t ng v n huy ng không quá 01 (m t) l n v n i u l th c có; trư ng h p c n thi t, Qu báo cáo B Tài chính quy t nh i u ch nh gi i h n huy ng v n c a Qu . 2. V n nh n u thác qu n lý 2.1. Qu ư c nh n u thác u tư, cho vay, thu h i n ; nh n u thác c p phát v n u tư cho các công trình, d án t : Ngân sách Nhà nư c, các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c thông qua h p ng nh n u thác gi a Qu v i t ch c, cá nhân u thác. 2.2. Các ngu n v n Qu nh n u thác qu n lý nêu t i i m 2.1 m c này không tính vào v n ho t ng c a Qu . 3. Nguyên t c s d ng v n Vi c s d ng các ngu n v n c a Qu ph i m b o các nguyên t c sau ây: 3.1. T ch v tài chính, b o toàn và phát tri n v n; 3.2. S d ng v n úng m c ích, úng i tư ng và có hi u qu ; 3.3. Thu h i k p th i v n g c và lãi m b o hoàn v n và bù p chi phí;
  3. 3.4. áp ng yêu c u thanh toán thư ng xuyên c a Qu ; 4. Gi i h n s d ng v n 4.1. Gi i h n u tư tr c ti p vào các d án c a Qu t i a b ng 50% t ng s v n i u l th c có và v n huy ng t i th i i m th c hi n. 4.2. Gi i h n cho vay i v i m t d án t i a b ng 15% t ng s v n i u l th c có và v n huy ng c a Qu t i th i i m th c hi n. 4.3. Gi i h n góp v n thành l p t ch c kinh t t i a b ng 20% t ng s v n i u l th c có và v n huy ng t i th i i m th c hi n 4.4. Gi i h n u tư trên th trư ng v n (tr Trái phi u Chính ph ) t i a b ng 20% t ng s v n i u l th c có và v n huy ng t i th i i m th c hi n. Gi i h n u tư vào m t lo i ch ng khoán t i a b ng 2% t ng s v n i u l th c có và v n huy ng t i th i i m th c hi n. 5. Thanh toán và b o toàn v n 5.1. Qu có trách nhi m hoàn tr y , úng h n v n và lãi i v i t t c các kho n vay trong và ngoài nư c, bao g m c các kho n tín d ng qu c t do Chính ph cho phép Qu ti p nh n. 5.2. Qu có trách nhi m mua b o hi m tài s n, b o hi m r i ro nghi p v và các lo i b o hi m khác theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 5.3. Khi x y ra r i ro, t n th t v n, tài s n, Qu ph i k p th i xác nh rõ nguyên nhân, m c t n th t và l p phương án x lý: a) Trư ng h p r i ro t n th t do nguyên nhân ch quan c a cá nhân, t p th thì cá nhân, t p th gây ra t n th t tài s n ph i b i thư ng. M c b i thư ng do H i ng qu n lý Qu quy t nh phù h p v i quy nh c a pháp lu t. b) Trư ng h p r i ro, t n th t do các nguyên nhân khách quan s ư c bù p b ng qu d phòng r i ro. N u là r i ro, t n th t b t kh kháng do thiên tai, bão l t, ho ho n..., thì sau khi ã ư c nh n ti n b i thư ng c a cơ quan b o hi m (n u có) và s d ng qu d phòng r i ro bù p mà v n không thì H i ng qu n lý Qu báo cáo rõ nguyên nhân và m c thi t h i UBND Thành ph Hà N i xem xét, quy t nh (sau khi tham kh o ý ki n c a B Tài chính). 6. Kh u hao tài s n c nh, chi xây d ng cơ b n, mua s m và qu n lý tài s n c nh 6.1. Qu th c hi n ch trích và s d ng kh u hao tài s n c nh theo quy nh hi n hành như i v i doanh nghi p nhà nư c. 6.2. Ngu n v n xây d ng m i, s a ch a và mua s m tài s n c nh c a Qu ư c hình thành t các ngu n sau:
  4. a) M t ph n c a v n i u l xây d ng cơ s v t ch t ban u. M c v n s d ng xây d ng cơ s v t ch t ban u t i a không quá 8% v n i u l th c có và do Giám c Qu trình H i ng qu n lý Qu báo cáo UBND Thành ph Hà N i quy t nh. b) Ngu n v n kh u hao cơ b n tài s n c nh. c) Các ngu n v n khác như ngu n v n vi n tr c a các t ch c trong và ngoài nư c theo các d án tài tr . 6.3. Qu th c hi n công tác xây d ng cơ b n, mua s m tài s n c nh trong ph m vi ngu n v n xây d ng cơ b n ã có và theo quy nh c a Chính ph v qu n lý u tư và xây d ng III. THU, CHI TÀI CHÍNH 1. Các kho n thu c a Qu - Thu nh p t ho t ng u tư tr c ti p; - Thu lãi cho vay v n; - Thu lãi ti n g i t i Kho b c Nhà nư c và các ngân hàng thương m i; - Thu phí nh n u thác theo h p ng u thác; - Thu nh p t ho t ng trên th trư ng v n; - Thu c p bù chênh l ch lãi su t do ngân sách Thành ph Hà N i c p (n u có); - Thu t thanh lý tài s n c nh; - Các kho n thu khác phát sinh trong quá trình ho t ng. 2. Chi phí ho t ng 2.1. Chi phí nghi p v : - Chi tr lãi các kho n huy ng; - Chi phí liên quan n vi c góp v n thành l p t ch c kinh t (n u có); - Chi tr phí d ch v u thác theo h p ng u thác; - Chi phí cho vi c phát hành trái phi u, c phi u và huy ng v n; - Chi phí cho các ho t ng tham gia th trư ng v n; - Chi phí d ch v , hoa h ng môi gi i theo d toán, h p ng kinh t ;
  5. - Chi phí phát sinh trong vi c thNm nh u tư, cho vay, ki m tra, thu h i n c a các d án u tư ho c các i tư ng ư c Qu cho vay v n u tư; - Chi trích l p qu d phòng r i ro. M c trích c th do H i ng qu n lý Qu quy nh hàng năm nhưng không ư c th p hơn 0,2% t ng s dư n cho vay bình quân trong năm (không k dư n cho vay u thác). - Chi mua b o hi m tài s n, b o hi m r i ro nghi p v và các lo i b o hi m khác theo quy nh c a pháp lu t; - Chi bù p t n th t tài s n theo quy nh; - Các chi phí nghi p v khác. 2.2. Chi phí qu n lý: - Chi lương, các lo i ph c p lương; - Trích b o hi m xã h i, b o hi m y t và các kho n ph i n p theo lương theo quy nh hi n hành; - Chi trích l p qu d phòng tr c p m t vi c làm. Vi c trích l p qu d phòng tr c p m t vi c làm th c hi n như quy nh i v i doanh nghi p nhà nư c; - Trích kinh phí công oàn; - Trích kh u hao tài s n c nh theo quy nh hi n hành; - Chi mua s m công c lao ng và phương ti n làm vi c; - Chi tr ti n thuê tr s làm vi c và thuê tài s n c nh khác (n u có); - Chi s a ch a và b o dư ng tài s n; - Chi công tác phí; - Chi cư c phí thông tin tuyên truy n, qu ng cáo; - Chi văn phòng phNm, n ch ; - Chi ào t o, hu n luy n nghi p v ; - Chi nghiên c u khoa h c; - Chi trang ph c, phương ti n b o h lao ng; - Chi ăn gi a ca: m c chi m i ngư i không vư t quá m c lương t i thi u Nhà nư c quy nh cho công nhân viên ch c;
  6. - Các kho n chi khác c n thi t, h p lý khác như i n, nư c, v sinh, ti p khách, h i ngh , giao d ch,... - Chi d phòng gi m giá tài s n; - Chi thanh lý tài s n c nh; - Chi ph c p cho các thành viên kiêm nhi m c a H i ng qu n lý và các ch c danh kiêm nhi m khác; chi thuê chuyên gia trong và ngoài nư c (n u có); - Các chi phí khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Qu n lý thu, chi tài chính c a Qu Các kho n thu, chi c a Qu ư c h ch toán theo danh m c các kho n thu, chi nêu trên và trên cơ s các ch ng t h p lý, h p l . 3.1. Qu có trách nhi m th c hi n thu úng, thu và k p th i các kho n thu phát sinh trong quá trình ho t ng h ch toán vào thu nh p c a Qu ; không ư c các kho n thu ngoài s ho c không h ch toán vào thu nh p. 3.2. Qu ư c chi cho ho t ng c a Qu theo quy nh sau: a) Các kho n chi nghi p v : theo s th c t phát sinh c a các kho n chi quy nh i m 2.1, m c 2, ph n III Thông tư này. b) Các kho n chi qu n lý: - Giám c Qu xây d ng các nh m c kinh t - k thu t, nh m c chi phí gián ti p trình UBND Thành ph Hà N i phê duy t làm căn c i u hành ho t ng c a Qu . - Chi lương: ch ti n lương, thư ng, ph c p c a Qu ư c th c hi n như iv i doanh nghi p nhà nư c. - Chi phí kh u hao tài s n c nh: M i tài s n c nh c a Qu ph i ư c huy ng vào ho t ng kinh doanh và trích kh u hao theo quy nh nêu t i i m 6.1 m c 6 ph n II Thông tư này. - i v i nh ng kho n chi không úng ch , cá nhân quy t nh chi ph i ch u trách nhi m b i hoàn; các kho n chi vư t các nh m c ư c duy t ph i xác nh rõ trách nhi m và có phương án trình UBND Thành ph Hà N i x lý. Qu không ư c h ch toán vào chi phí các kho n sau: - Các kho n chi vư t nh m c Nhà nư c quy nh; - Các kho n thu c n i dung chi c a qu khen thư ng, phúc l i như: chi ti n thư ng, tr c p khó khăn, chi ng h các t ch c oàn th xã h i, cơ quan, a phương khác…
  7. - Các kho n chi thu c các ngu n kinh phí ài th . 4. Phân ph i chênh l ch thu chi c a Qu 4.1. Xác nh chênh l ch thu chi: Chênh l ch thu chi = Thu nh p tr i chi phí h p lý, h p l . 4.2. Phân ph i chênh l ch thu chi theo trình t sau: a) Th c hi n các nghĩa v thu theo quy nh c a pháp lu t v thu hi n hành; b) Tr các kho n: ti n ph t vi ph m k lu t n p thu ngân sách, các kho n chi phí h p l chưa ư c tr trư c khi xác nh thu thu nh p doanh nghi p ph i n p; c) Tr các kho n l chưa ư c tr vào thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p; d) Chia lãi cho các i tác góp v n theo h p ng h p tác kinh doanh (n u có); e) L i t c còn l i ư c trích l p các qu sau ây: - Qu d tr b sung v n i u l : m c trích b ng 15% cho n khi b ng v n i u l ; - Qu d phòng tài chính: m c trích b ng 10% cho n khi b ng 25% v n i u l ; - Qu phát tri n ho t ng nghi p v : m c trích b ng 50%; - Qu khen thư ng và qu phúc l i: m c trích hai qu th c hi n như i v i doanh nghi p nhà nư c; S l i nhu n còn l i sau khi ã trích các qu nêu trên ư c b sung toàn b vào qu phát tri n ho t ng nghi p v . 5. M c ích s d ng các Qu 5.1. Qu d tr b sung v n i u l dùng b sung v n i u l c a Qu . 5.2. Qu d phòng tài chính dùng x lý t n th t v tài chính theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n. 5.3. Qu phát tri n ho t ng nghi p v dùng chi cho phát tri n các ho t ng nghi p v c a Qu ( u tư, nâng c p, i m i công ngh , trang b i u ki n làm vi c…). 5.4. Qu d phòng tr c p m t vi c làm dùng chi tr c p cho ngư i lao ng thư ng xuyên b m t vi c làm theo quy nh c a pháp lu t, chi cho vi c ào t o l i cán b , viên ch c c a Qu .
  8. 5.5. Qu khen thư ng dùng thư ng cu i năm ho c thư ng nh kỳ cho cán b , viên ch c c a Qu , thư ng t xu t cho nh ng cá nhân, t p th có nh ng sáng ki n, c i ti n mang l i hi u qu ho t ng c a Qu . 5.6. Qu phúc l i dùng chi xây d ng ho c s a ch a các công trình phúc l i c a Qu ; chi cho các ho t ng phúc l i công c ng c a t p th cán b , viên ch c c a Qu . IV. CH K TOÁN, TH NG KÊ VÀ KI M TOÁN 1. Qu th c hi n thu, chi, m s k toán, ghi chép ch ng t , h ch toán, quy t toán thu, chi tài chính và l p báo cáo quy t toán tài chính theo quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê và các quy nh c a B Tài chính. 2. Năm tài chính c a Qu b t u t ngày 01/01 và k t thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 3. Qu nh kỳ th c hi n vi c ki m kê, ánh giá l i tài s n theo quy nh hi n hành. 4. Báo cáo tài chính c a Qu ph i ư c ki m toán theo quy nh c a pháp lu t. Giám c Qu ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a các s li u báo cáo. 5. Qu th c hi n công b , công khai k t qu ho t ng, tài s n, v n, công n c a Qu hàng năm theo hư ng d n c a B Tài chính và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a n i dung ã công b . 6. Qu có trách nhi m báo cáo Quy t toán thu hàng năm v i cơ quan thu theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a cơ quan thu . 7. Qu nh kỳ báo cáo UBND Thành ph Hà N i, B Tài chính, ng g i S Tài chính Hà N i, S K ho ch và u tư Hà N i các tài li u sau ây: a) Hàng quý, ch m nh t 25 ngày sau khi k t thúc quý: - Báo cáo ngu n v n và s d ng v n; - Báo cáo thu nh p và chi phí. b) Hàng năm, ch m nh t 45 ngày sau khi k t thúc niên : - B ng cân i k toán; - Báo cáo quy t toán thu nh p, chi phí; - Báo cáo cân i ngu n và s d ng v n. Qu ch u s thanh tra, ki m tra, ki m soát c a cơ quan tài chính theo quy nh c a pháp lu t. V. L P K HO CH TÀI CHÍNH
  9. Qu có trách nhi m xây d ng k ho ch tài chính hàng năm và dài h n trình UBND Thành ph Hà N i phê duy t, bao g m: 1. K ho ch ngu n v n và s d ng v n; 2. K ho ch thu chi tài chính; 3. K ho ch phân ph i chênh l ch thu, chi. Qu có trách nhi m g i B Tài chính, ng g i S K ho ch và u tư Hà N i, S Tài chính Hà N i k ho ch tài chính ã ư c UBND Thành ph Hà N i phê duy t. VI. T CH C TH C HI N 1. Qu ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c s d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n tài s n, ti n v n c a Nhà nư c, v n huy ng c a các t ch c cá nhân khác trong quá trình ho t ng theo m c tiêu ho t ng c a Qu . 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét, gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Th Băng Tâm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản