Thông tư 70-TC/TCT của Bộ tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
153
lượt xem
6
download

Thông tư 70-TC/TCT của Bộ tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 70-TC/TCT của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu Ngân sách đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị theo Nghị định số 60-CP ngày 5-7-1994 và việc mua bán và kinh doanh nhà ở theo Nghị định số 61-Cp ngày

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 70-TC/TCT của Bộ tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T   C ñ A   é   µI C H Ý N H  S è  70­T C/T C T  N G µ Y  18­8­1994 H í N G  D É N   BT T H ù C   Ö N  C¸ C  K H O ¶ N  T H U  N G © N   C H  ® è I V íI HI S¸  VI Ö C  C Ê P  GI Ê Y   C H ø N G  N H Ë N  Q U Y Ò N  S ë  H ÷ U  N H µ  ë,  U Y Ò N  S ë  H ÷ U  N H µ   , Q ë  Q U Y Ò N  S ö   ô N G  ® Ê T  ë  T ¹I ® «  T H Þ  T H E O  N G H Þ  ® Þ N H  S è   D   60­C P   N G µ Y  5­7­1994 V µ  VI Ö C  M U A  B¸ N  V µ  KI N H  D O A N H  N H µ  ë   T H E O  N G H Þ  ® Þ N H   è  61­C P  N G µ Y   S 5­7­1994 C ñ A  C H Ý N H  P H ñ Thi hµnh    NghÞ   nh  è  CP   Ò   ®Þ s 60­ v "QuyÒn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  s h nh ë v quy s dông  t    ¹ ®«  Þ",vµ  ®Ê ë t i th   NghÞ   nh  è  CP   Ò     ®Þ s 61­ v "Mua  vµ  b¸n  kinh doanh     nhµ  "  µy  7­ ë ng 5­ 1994  ña  Ýnh  ñ, c¨n  vµo    Ýnh  c Ch ph   cø  c¸c ch s¸ch thu  Ön  hi hµnh, Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc    ép  Õ  µ      T  h d vi thu,n thu v c¸c kho¶n  kh¸c li   thu    ªn quan  n   Öc  ùc hiÖn    ®Õ vi th   c¸cNghÞ   nh      ®Þ trªnnh sau: A.  èIVíIVIÖ C  Ê P   ÊY  §   C GI CHøNG   Ë N   NH QUY Ò N   ë   ÷ U   µ   , SH NH ë   QUY Ò N   ö  ô NG  ®Ê T     ¹I®«  Þ SD   ë T   TH Ng êi ® îc cÊp  Êy     gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ  , quyÒn  ö  ông  nh quy s h nh ë   sd ®Êt    ã  Üa  ô  ép  Õ  µ    ë c ngh v n thu v c¸ckho¶n    thu kh¸cnh    sau: I.TR êNG   îP  ã   Y     ÊY  ê  îP  Ö   H C ®Ç ®ñ GI TH L 1. C¸c  êng  îp ® îcgiao ®Êt    îp lÖ  ícngµy  10­   tr h      ë h   tr   15­ 1993  µ    êng  v c¸ctr hîp sö  ông  t  ã  Êy têhîp lÖ   d ®Ê c gi       kh¸cph¶inép:     a.L Ö   Ý  Êp  Êy chøng  Ën;   ph c gi   nh b.Thu Õ   µ  t    nh ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  ËtvÒ   Õ  µ,®Êt. lu   thu nh   2. C¸c  êng  îp ® îcgiao ®Êt    îp lÖ  õ ngµy  10­   tr h      ëh   t  15­ 1993  n   µy  ®Õ ng 5­ 7­1994 ph¶inép:   a. TiÒn  ö  ông  t    sd ®Ê b»ng  40%     t  UBND   gi¸®Ê do  tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung  ng  ¬ quy  nh.  Õ u     ®Þ N khigiao  t  µ   a  ép  ×  ®Ê m ch n th nay  ph¶itruy    nép; b.L Ö   Ý  Êp  Êy chøng  Ën;   ph c gi   nh c.Thu Õ   µ  t    nh ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õ  µ,®Êt.     thu nh   3.C¸c  êng  îp ® îcgiao ®Êt    õngµy  7­   tr h      ët  5­ 1994  ph¶inép:   a. TiÒn  ö  ông  t    sd ®Ê theo    t  UBND   gi¸®Ê do  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  ¬ quy  nh; ®Þ b.L Ö   Ý  Êp  Êy chøng  Ën;   ph c gi   nh c.Nép  Ö  Ý  ícb¹;   l ph tr   d.Thu Õ   µ  t    nh ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  ËtvÒ   Õ  µ,®Êt. lu   thu nh   II  êNG   îP  . TR H KH«NG   ã     ÊY  ê  îP  Ö   íC  µ Y   C ®ñ GI T H L TR NG BAN   µ NH   H NGH Þ   NH   è   CP ®Þ S 60­ 1.Trêng  îp hoµn  µn    h  to kh«ng  ã  Êy têhîp lÖ. c gi       N Õ u   ã    iÒu  Ön  îc cÊp  Êy  c ®ñ ® ki ®   gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    nh quy s h nh ë vµ  Òn  ö  ông  t  ,ph¶inép: quy sd ®Ê ë    
  2. 2 a. TiÒn  ö  ông  t    sd ®Ê theo    t  UBND   gi¸®Ê do  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  ¬ theo quy  nh;   ®Þ b.L Ö   Ý  Êp  Êy chøng  Ën;   ph c gi   nh c.L Ö   Ý  ícb¹;   ph tr   d.Thu Õ   µ  t    nh ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  ËtvÒ   Õ  µ,®Êt. lu   thu nh   2. Trêng  îp cã  Êy  ê hîp lÖ  Ò   Òn  ö  ông  t    ng    h   gi t     v quy sd ®Ê ë nh kh«ng  ã  c giÊy  ê hîp  Ö  Ò   ©y  µ  t  lv x nh hoÆc   ë  ÷u  µ; khi ® îc xÐt  Êp  Êy  s h nh       c gi chøng  nhËn  Òn  ë  ÷u  µ  ,quyÒn  ö  ông  t  ,ph¶inép: quy s h nh ë   sd ®Ê ë     a. TiÒn  ö  ông  t    sd ®Ê theo  íng  Én  ¹  h d tikho¶n    1, kho¶n  m ôc   Çn    2  Iph A nãitrªn;   b.L Ö   Ý  Êp  Êy chøng  Ën;   ph c gi   nh c.Thu Õ   µ  t    nh ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  ËtvÒ   Õ  µ,®Êt. lu   thu nh   3. Trêng  îp  ã  Êy  Ðp  ©y  µ    ng  a  ã  Êy  ê hîp  Ö  Ò     h c gi ph x nh ë nh ch c gi t   lv quyÒn  ö  ông  t  ;Khi® îcxÐt cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    sd ®Ê ë         gi   nh quy s h nh ë vµ  Òn  ö  ông  t  ,ph¶inép: quy sd ®Ê ë     a. TiÒn  ö  ông  t    sd ®Ê theo    t  UBND   gi¸®Ê do  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  ¬ quy  nh; ®Þ b.L Ö   Ý  Êp  Êy chøng  Ën;   ph c gi   nh c.L Ö   Ý  ícb¹;   ph tr   d.Thu Õ   µ  t    nh ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õ  µ,®Êt.     thu nh   B.  èIVíIVIÖ C  §   MUA   B¸N  µ   V KINH  DOANH   µ   NH ë Theo  quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  CP   µy  7­ ®Þ t i 2  ®Þ s 61­ ng 5­ 1994  × viÖc  th   mua    µ  b¸n v kinhdoanh  µ      nh ë bao  å m     ×nh  g c¸ch thøc: 1.B¸n  µ    éc së  ÷u  µ   íccho  êi®ang    nh ë thu   h Nh n   ng   thuª; 2.Kinh    doanh  µ  ; nh ë 3.Mua,    µ      b¸n nh ë kh«ng nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinhdoanh.   Ch Õ       ép  ©n  ®é thu n Ng s¸ch Nhµ   íc®èi víi õng h×nh    n     t  thøc nh    sau: I.B¸N  µ     NH THU é C   ë   ÷ U   µ   íC  SH NH N CHO   êI® ANG   NG   THUª 1. §èivíibªn       b¸n  µ: viÖc    ép  µ  nh   thu,n v qu¶n  ýsö  ông  l  d kho¶n  Òn thu ti     vÒ  b¸n  µ    nh ë theo  quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  CP   µy  7­ ®Þ t i§i 11  ®Þ s 61­ ng 5­ 1994,kÓ   kho¶n    Ý    c¶  chiph cho  Öc  nhµ  Ïthùc hiÖn  vi b¸n  s    theo híng dÉn      riªng   cña  é  µichÝnh. BT  2.Bªn    mua  µ  nh ph¶inép    ¹ thuÕ  µ  Ö  Ý    c¸clo  i v l ph sau: a.  Ö   Ý   Êp  Êy  L ph c gi chøng  Ën  µ  ú  nh v tu theo  c¸c c«ng  Öc  Ò   a   vi v ®Þ chÝnh  ô  Ó  îcthùc hiÖn  µ   c th ®     m bªn  nhµ  b¸n  hoÆc  bªn mua   µ  nh ph¶inép  Ö    l phÝ  a  Ýnh  ®Þ ch theo quy  nh.   ®Þ b. L Ö   Ý  ícb¹ khi® îcc¬    ph tr         quan  ã  Èm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën  c th quy c gi   nh quyÒn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t  . s h nh ë v quy sd ®Ê ë c.Thu Õ   µ  t    nh ®Ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  ËtvÒ   Õ  µ, ®Êt  Ó   õ lu   thu nh   k t  ngµy  îcsö  ông  µ  ® d nh mua,  theo hîp ®ång.   
  3. 3   . èIVíIVIÖ C  II      § KINH  DOANH   µ   NH ë Theo  Òu  NghÞ   nh   è  CP,  §i 12  ®Þ s 61­ kinh doanh  µ    nh ë bao  å m     g c¸c h×nh  thøc: ­Mua,    µ;   b¸n nh   ­Cho    µ;   thuªnh ­Ho¹t®éng  Þch  ô      d v mua,    µ  µ  b¸n nh v cho    µ.thuªnh   Ch Õ       ép  ©n  ®é thu n ng s¸ch Nhµ   íccô  Ó      n   th nh sau: 1. Mua  nhµ    b¸n  bao  å m   x©y  µ    hay  u    ©y  ùng  ¬  ë  g c¶  nh ®Ó b¸n  ®Ç tx d cs h¹ tÇng    theo quy  ¹ch x©y  ùng  µ        ho   d nh ë ®Ó chuyÓn  Òn  ö  ông  t. quy s d ®Ê Tæ   chøc, c¸ nh©n     kinh doanh    mua  b¸n  µ, bao  å m   x©y  µ    nh   g c¶  nh ®Ó b¸n hay  u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  ®Ç t x d csht theo  quy  ¹ch  ©y  ùng  µ      ho xd nh ë ®Ó chuyÓn  Òn  ö  ông  t,nép  Õ  µ  Ö  Ý    íng dÉn  íi y: quy s d ®Ê   thu v l ph nh h   d  ®© a.Bªn    µ    b¸n nh ph¶inép:   ­Thu Õ     m«n  µi; b ­ Thu Õ     doanh    Õ  î tøc trªndoanh  vµ  î tøc b¸n  µ  ïng  íi thu,thu l       i thu  l    i nh c v  chuyÓn  Òn  ö  ông  t  ã  µ    quy sd ®Ê c nh ®ã theo  quy  nh  ña  Ët thuÕ  ®Þ c Lu   doanh  thu,LuËt thuÕ  îtøc.     l  i Tæ   chøc, c¸ nh©n  ã  ö  ông  µis¶n, tiÒn  èn  ña  µ   íc th×     csd t    v c Nh n   ph¶i  nép  Êu  kh hao  ¬  c b¶n, kho¶n    thu  ö  ông  èn  sd v NSNN   theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh; ­TiÒn  ö  ông  t    îcgiao ®Êt      sd ®Ê khi®     ®Ó kinh doanh.   b.Bªn    mua  µ  nh ph¶inép:  ­L Ö   Ý  Êp  Êy chøng  Ën;   ph c gi   nh ­  Ö   Ý   íc b¹  íc khi ® îc c¬  L ph tr   tr       quan  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  c th quy c gi chøng  nhËn  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t  ; quy s h nh ë v quy s d ®Ê ë ­ Thu Õ   µ, ®Êt  nh   theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   Õ   µ, ®Êt  õ lu   thu nh   t  ngµy  îcquyÒn  ö  ông  µ  ®  sd nh mua  theo hîp ®ång.    2.Cho    µ.   thuªnh a.Tæ     chøc,c¸nh©n     cho    µ  thuªnh ph¶inép  Õ  µ  Ö  Ý      thu v l ph nh sau: ­Thu Õ     m«n  µi; b ­ Thu Õ     doanh    Õ  î tøc.N Õ u   ã  ö  ông  µis¶n, tiÒn  èn  ña  thu,thu l     i csd t    vc Nhµ   ícth× ph¶inép  Êu  n      kh hao,nép  Òn sö  ông  èn    ti   d v theo quy  nh;   ®Þ ­Thu Õ   µ,®Êt    nh   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õ  µ,®Êt;     thu nh   ­ TiÒn  ö  ông  t    sd ®Ê hoÆc   Òn thuª®Êt    îcNhµ   ícgiao ®Êt  ti     khi®   n    hoÆc   cho    t    thuª®Ê ®Ó kinh doanh.  b. Bªn    µ    thuªnh ph¶itr¶tiÒn thuªvµ  ùc hiÖn  y      Üa  ô  ∙         th   ®Ç ®ñ c¸c ngh v® ghitrong hîp ®ång       thuª. c.N Õ u   ã    Çu  ôc  ô  ÷ng    c yªu c ph v nh c«ng  Öc  Ò   a  Ýnh  × bªn    vi v ®Þ ch th   yªu cÇu  ph¶inép  Ö  Ý  a  Ýnh    l ph ®Þ ch theo quy  nh.   ®Þ 3.Ho¹t®éng  Þch  ô  Ò       d v v mua,    µ  b¸n v cho    µ. thuªnh Ho¹t®éng  Þch  ô  Ò     d v v mua,    b¸n,cho  thuªnhµ  å m   Þch  ô    g d v m«i  í vµ  gi   i c¸cho¹t®éng  Þch  ô     d v kh¸cli     ªnquan  n   Öc  ®Õ vi mua,    b¸n,cho    µ. thuªnh Bªn  Õn  µnh    ¹t®éng  Þch  ô    y   ti h c¸c ho   d v trªn®© ph¶inép  Õ    thu m«n   µi, b  thuÕ   doanh  thu  µ  Õ   î tøc  v thu l i   theo  quy  nh   Ön  µnh  ña  Ët thuÕ  ®Þ hi h c lu   doanh    Ët thuÕ  îtøc ®èi víi õng ho¹t®éng  Þch  ô. thu,Lu   l        i t   d v
  4. 4 II   èIVíITR êNG   îP  I§     . H MUA  B¸N  µ   NH KH«NG   NH»M   ô C   CH   M ®Ý KINH DOANH Thu Õ   µ    v c¸c kho¶n   thu kh¸c ®èi víibªn       b¸n  µ  µ  nh v bªn mua   µ  nh kh«ng  nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinh doanh      nh sau: 1. Bªn    b¸n  µ  nh ph¶inép: Thu Õ       chuyÓn  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê theo Ph¸p  luËtvÒ   Õ    thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t. quy sd ®Ê 2.Bªn    mua  µ  nh ph¶inép:   a.L Ö   Ý  Êp  Êy chøng  Ën;   ph c gi   nh b. L Ö   Ý   íc b¹  íc khi® îc c¬    ph tr   tr       quan  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  c th quy c gi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t vµ  Òn  ë  ÷u  µ  ; quy s d ®Ê   quy s h nh ë c. Thu Õ   µ, ®Êt    nh   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   Õ   µ, ®Êt  õ lu   thu nh   t  ngµy  îcquyÒn  ö  ông  µ  ®  sd nh mua  theo hîp ®ång.    C.    Tæ CHøC   ù C   Ö N TH HI 1. C¸c  ê khaivÒ   µ  t,®¬n    ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u  µ, quyÒn    t    nh ®Ê   xin ® k quy s h nh   sö  ông  t  ùc  Ön  d ®Ê th hi theo  É u   èng  Êt  m th nh mua   ¹  ¬  t i quan  c qu¶n  ý nhµ, l    ®Êt    a  ¬ng. Gi¸m çi  ë ®Þ ph    b¶n  èng  Êt trong c¶  íclµ 200  /tê.TiÒn    th nh     n    ®   b¸n thu ® îcsö  ông    ﮾ p     Ý  Ò   Òn giÊy vµ    n.   d ®Ó b   chiph v ti     inÊ 2. C¸c    kho¶n  Ö  Ý   íc b¹,tiÒn  ö  ông  t  îc nép  Ëp  l ph tr     sd ®Ê ®   t trung t¹  ¬   i c quan  Õ.  thu Khi  thu, c¬    quan  Õ  thu ph¶i cÊp    biªn laithu  Bé   µi  Ýnh     do  T ch (Tæng  ôc  Õ) ph¸thµnh  c thu     cho  êinép    µm    xÐt cÊp  Êy chøng  ng   ®Ó l c¨n cø    gi   nhËn  Òn  ë  ÷u  µ,quyÒn  ö  ông  t. quy s h nh   sd ®Ê 3.L Ö   Ý  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông    ph c gi   nh quy s h nh ë v quy s d ®Êt    îcthu m ét  Çn  íi ë®     l v  møc      Ö  Ý  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  thu nh l ph c gi   nh quy s dông  t  ®Ê quy  nh  ®Þ trong chÝnh    s¸ch thu lÖ  Ý  a  Ýnh.     ph ®Þ ch 4. TÊt  c¸c tr ng  îp  Õp  ôc giao  t    ö  ông  µo  ôc   ch    c¶    ê h ti t   ®Ê ®Ó s d vm ®Ý kh«ng  ph¶ilµs¶n  Êt n«ng     xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp  theo quy  nh  ¹ ®iÒu    ®Þ ti  23 LuËt ®Êt  ai,n Õu    ®  kh«ng  éc ®èi t ng miÔn    u   thu    î   thu ®Ò ph¶ithu tiÒn sö  ông      d ®Êt  theo  ng  ®ó c¸c quy  nh   µ  íng  Én  Ön  µnh. C¬   ®Þ vh d hi h   quan  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê chØ   îc cÊp  Êy  ®  gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  ®Ê sau    ∙  ã    khi® c ®ñ chøng  õchøng  t  minh  ∙  ép  Òn sö  ông  t. ® n ti   d ®Ê 5. Ngoµic¸c kho¶n    ép  ∙  íng dÉn         thu n ® h   nh trªn,   µnh,c¸c ®Þa  ­   ng c¸c    ph ¬ng  kh«ng  îctiÕn hµnh    ®    thu thªm  ét  m kho¶n  µo n kh¸c trong ph¹m    i t ng     vi®è  î   nªu  ¹ Th«ng   µy. t  i tn Th«ng   µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  7­ t n c hi l     5­ 1994  dông  ¸p  cho    chøc, c¸ c¸c tæ     nh©n  Öt Nam.  Vi   C¸c  êng  îp  ã  ªnquan  n   chøc, c¸ nh©n  êi níc tr h c li   ®Õ tæ     ng     ngoµi, ùc hiÖn   th   theo v¨n b¶n  íng dÉn     h  riªng. Trong    ×nh thùc hiÖn, n Õu    qu¸ tr       ph¸tsinh víng m ¾ c,    Þ    a       ®Ò ngh c¸c ®Þ ph¬ng        é  µichÝnh  b¸o c¸o ®Ó B T   xem   Ðt vµ    Õt kÞp  êi x   gi¶i quy   th .
Đồng bộ tài khoản