Thông tư 71/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
48
lượt xem
2
download

Thông tư 71/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 71/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 71/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 71/2003/TT-BTC ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2003 Híng dÉn vÒ phÝ thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng TriÓn khai thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ, ChÝnh phñ ®· cã NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 quy ®Þnh râ nguyªn t¾c x¸c ®Þnh møc thu, chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ, ®ång thêi cã ph©n cÊp cho Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (díi ®©y gäi t¾t lµ cÊp tØnh) ban hµnh mét sè lo¹i phÝ. C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP nªu trªn, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thªm mét sè ®iÓm vÒ c¸c lo¹i phÝ nµy nh sau: I. Nh÷ng lo¹i phÝ thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh Theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 57/2002/N§-CP, Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ®èi víi nh÷ng lo¹i phÝ sau: 1. PhÝ x©y dùng; 2. PhÝ ®o ®¹c, lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh; 3. PhÝ thÈm ®Þnh cÊp quyÒn sö dông ®Êt; 4. PhÝ chî; 5. PhÝ ®Êu thÇu, ®Êu gi¸ (®èi víi phÝ do c¬ quan ®Þa ph¬ng tæ chøc thu); 6. PhÝ sö dông ®êng bé (®èi víi ®êng thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý); 7. PhÝ qua cÇu (®èi víi cÇu thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý); 8. PhÝ qua ®ß; 9. PhÝ qua phµ (®èi víi phµ thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý); 10. PhÝ sö dông lÒ ®êng, bÕn, b·i, mÆt níc; 11. PhÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu ®Êt ®ai; 12. PhÝ th viÖn (®èi víi th viÖn thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý); 13. PhÝ an ninh, trËt tù; 14. PhÝ tr«ng gi÷ xe ®¹p, xe m¸y, « t«; 15. PhÝ tham quan danh lam th¾ng c¶nh (®èi víi danh lam th¾ng c¶nh thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý); 16. PhÝ tham quan di tÝch lÞch sö (®èi víi di tÝch lÞch sö thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý); 17. PhÝ tham quan c«ng tr×nh v¨n ho¸ (®èi víi c«ng tr×nh v¨n ho¸ thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý);
  2. 2 18. PhÝ dù thi, dù tuyÓn (®èi víi c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o thuéc ®Þa ph- ¬ng qu¶n lý); 19. PhÝ vÖ sinh; 20. PhÝ phßng, chèng thiªn tai. II. x¸c ®Þnh møc thu vµ qu¶n lý, sö dông tiÒn phÝ thu ®îc Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh 57/2002/N§-CP th× Héi ®ång nh©n d©n quy ®Þnh ®èi víi phÝ ®îc ph©n cÊp bao gåm viÖc quy ®Þnh møc thu, chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông ®èi víi tõng phÝ cô thÓ. ViÖc quy ®Þnh nµy c¨n cø vµo nguyªn t¾c chung sau: 1. VÒ møc thu: b¶o ®¶m nguyªn t¾c x¸c ®Þnh møc thu quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh 57/2002/N§-CP vµ híng dÉn t¹i phÇn A, môc III cña Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. 2. VÒ qu¶n lý, sö dông tiÒn phÝ thu ®îc: b¶o ®¶m nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i §iÒu 11, §iÒu 12, §iÒu 13, §iÒu 17 cña NghÞ ®Þnh 57/2002/N§-CP vµ híng dÉn t¹i phÇn C vµ phÇn D, môc III cña Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC nªu trªn. 3. §èi víi c¸c lo¹i phÝ cã ý nghÜa quan träng cña tØnh, cã sè thu lín, cã thÓ quy ®Þnh møc thu cô thÓ ®îc, nh phÝ cÇu, ®êng bé thuéc ph¹m vi tØnh qu¶n lý, phÝ x©y dùng... th× viÖc quyÕt ®Þnh møc thu ®èi víi tõng lo¹i phÝ ®îc ph©n cÊp cho Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh ph¶i b¶o ®¶m ®óng tr×nh tù quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ lµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh tr×nh Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ còng cã nh÷ng kho¶n thu phÝ nÕu ban hµnh nh vËy võa cô thÓ, nhá nhÆt mµ kh«ng kÞp thêi, kh«ng phï hîp víi ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n, thÝ dô nh: phÝ ®ß, phÝ chî n«ng th«n,... nÕu Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh ra v¨n b¶n cho tõng ®ß, tõng chî cô thÓ sÏ mÊt thêi gian kh«ng cÇn thiÕt, kh«ng kÞp thêi. §Ó kh¾c phôc t×nh h×nh trªn, díi ®©y xin híng dÉn mét sè nguyªn t¾c cô thÓ ®Ó ®Þa ph¬ng vËn dông, nh sau: a) Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh tr×nh Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh khung møc thu cho c¶ tØnh vÒ tõng lo¹i phÝ. C¨n cø vµo khung møc thu ®· ®îc Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh, Uû ban nh©n d©n tØnh sÏ quy ®Þnh møc thu cô thÓ cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh cña tõng ®Þa bµn cã xuÊt hiÖn, ph¸t sinh hoÆc cÇn thiÕt ph¶i thu phÝ ®Ó ¸p dông, thùc hiÖn ngay. b) §èi víi mét sè lo¹i phÝ mµ ChÝnh phñ hoÆc Bé Tµi chÝnh ®· cã v¨n b¶n quy ®Þnh, gåm: phÝ ®Êu thÇu, ®Êu gi¸, phÝ sö dông ®êng bé, phÝ qua cÇu, phÝ qua phµ, phÝ dù thi, dù tuyÓn th× møc thu ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n ®ã cho ®Õn khi cã híng dÉn thay thÕ hoÆc söa ®æi, bæ sung th× thùc hiÖn theo v¨n b¶n míi (thÝ dô nh: phÝ sö dông ®êng bé, tõ ngµy 01/3/2003 thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 109/2002/TT-BTC ngµy 06/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö
  3. 3 dông phÝ sö dông ®êng bé). Trêng hîp møc thu cña lo¹i phÝ nµo kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã v¨n b¶n trao ®æi thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh tríc khi tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh. c) §èi víi c¸c lo¹i phÝ kh¸c (ngoµi c¸c lo¹i phÝ ®· nªu t¹i tiÕt b, ®iÓm nµy): tuú tõng ®iÒu kiÖn, t×nh h×nh cô thÓ cña ®Þa ph¬ng n¬i ph¸t sinh ho¹t ®éng thu phÝ, cÇn lu ý mét sè ®iÓm vÒ néi dung vµ møc thu nh sau: c.1. §èi víi phÝ x©y dùng - PhÝ x©y dùng lµ kho¶n thu vµo chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc lµm nhµ ë, nh»m môc ®Ých hç trî ®Çu t x©y dùng, c¶i t¹o c¬ së h¹ tÇng c«ng céng trªn ®Þa bµn mµ chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. - Møc thu phÝ: cã thÓ ®îc tÝnh b»ng tû lÖ % trªn gi¸ trÞ c«ng tr×nh x©y dùng (kh«ng bao gåm gi¸ trÞ thiÕt bÞ l¾p ®Æt), tuú thuéc vµo lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng (lµ nhµ ë hoÆc lµ c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh) vµ khu vùc d©n c mµ ¸p dông møc thu kh¸c nhau cho phï hîp. Møc thu ¸p dông ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng lµm nhµ ë thÊp h¬n ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh. Møc thu tèi ®a kh«ng qu¸ 0,5% ®èi víi c«ng tr×nh cã møc vèn x©y dùng nhãm A, kh«ng qu¸ 1% ®èi víi c«ng tr×nh cã møc vèn x©y dùng nhãm B vµ kh«ng qu¸ 2% ®èi víi c«ng tr×nh cã møc vèn x©y dùng nhãm C. c.2. §èi víi phÝ ®o ®¹c, lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh - PhÝ ®o ®¹c, lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh lµ kho¶n thu vµo c¸c chñ dù ¸n ®Çu t ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn giao ®Êt, cho thuª ®Êt míi hoÆc ®îc phÐp thùc hiÖn viÖc chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, nh»m hç trî thªm cho chi phÝ ®o ®¹c, lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh ë nh÷ng n¬i cha cã b¶n ®å ®Þa chÝnh cã to¹ ®é. - Møc thu phÝ: c¨n cø vµo c¸c bíc c«ng viÖc, yªu cÇu c«ng t¸c ®o ®¹c, lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ tuú thuéc vµo vÞ trÝ, diÖn tÝch ®Êt ®îc giao, ®îc thuª hoÆc ®îc phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông lín hay nhá cña tõng dù ¸n, nhng møc thu tèi ®a kh«ng qu¸ 1.000 ®ång/m2. c.3. §èi víi phÝ thÈm ®Þnh cÊp quyÒn sö dông ®Êt - PhÝ thÈm ®Þnh cÊp quyÒn sö dông ®Êt lµ kho¶n thu vµo c¸c ®èi tîng ®¨ng ký, nép hå s¬ cÊp quyÒn sö dông ®Êt cã nhu cÇu hoÆc cÇn ph¶i thÈm ®Þnh theo quy ®Þnh, nh»m bï ®¾p chi phÝ thÈm ®Þnh hå s¬, c¸c ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn giao ®Êt, cho thuª ®Êt nh: ®iÒu kiÖn vÒ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, ®iÒu kiÖn vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, ®iÒu kiÖn vÒ sinh ho¹t, s¶n xuÊt, kinh doanh... PhÝ thÈm ®Þnh cÊp quyÒn sö dông ®Êt ¸p dông ®èi víi c¶ trêng hîp chuyÓn quyÒn së h÷u nhµ g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt. - Møc thu: tuú thuéc vµo diÖn tÝch ®Êt cÊp quyÒn sö dông, tÝnh chÊt phøc t¹p cña tõng lo¹i hå s¬ cÊp quyÒn sö dông ®Êt, nh cÊp míi, cÊp l¹i; viÖc sö dông ®Êt vµo môc ®Ých kh¸c nhau (lµm nhµ ë, ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh) vµ c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa ph¬ng mµ ¸p dông møc thu kh¸c nhau cho phï hîp, b¶o ®¶m nguyªn t¾c møc thu ®èi víi ®Êt sö dông lµm nhµ ë thÊp
  4. 4 h¬n ®Êt sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt, kinh doanh, møc thu cao nhÊt kh«ng qu¸ 5.000.000 ®ång/hå s¬. c.4. §èi víi phÝ chî - PhÝ chî lµ kho¶n thu vÒ sö dông diÖn tÝch b¸n hµng ®èi víi nh÷ng ng- êi bu«n b¸n trong chî nh»m bï ®¾p chi phÝ ®Çu t, qu¶n lý chî cña ban qu¶n lý, tæ qu¶n lý hoÆc doanh nghiÖp qu¶n lý chî. - Møc thu: tuú thuéc vµo quy m« chî, tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña tõng lo¹i chî, diÖn tÝch b¸n hµng cña ngêi bu«n b¸n t¹i chî vµ t×nh h×nh cô thÓ cña ®Þa ph¬ng mµ ¸p dông møc thu kh¸c nhau cho phï hîp, nh: + §èi víi chî cã hé ®Æt cöa hµng, cöa hiÖu bu«n b¸n cè ®Þnh, thêng xuyªn t¹i chî, møc thu phÝ cã thÓ quy ®Þnh cho c¶ th¸ng, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 200.000 ®ång/m2/th¸ng; + §èi víi chî cã ngêi bu«n b¸n kh«ng thêng xuyªn, kh«ng cè ®Þnh t¹i chî, møc thu phÝ cã thÓ tÝnh theo tõng ngêi ®em hµng ho¸ vµo b¸n hoÆc tÝnh theo sè lîng hµng ho¸ nhËp chî. Møc thu tèi ®a kh«ng qu¸ 8.000 ®ång/ng- êi/ngµy. Trêng hîp tÝnh theo sè lîng hµng ho¸ nhËp chî, tuú thuéc vµo tÝnh chÊt, gi¸ trÞ cña hµng ho¸ nhËp chî, møc thu cã thÓ tÝnh theo kg, con... hoÆc theo träng t¶i cña xe chë hµng ho¸ nhËp chî, nhng kh«ng qu¸ 100.000 ®ång/xe hoÆc l« hµng ho¸ nhËp chî. c.5. §èi víi phÝ qua ®ß - PhÝ qua ®ß lµ kho¶n thu cña chñ ®ß hoÆc bÕn kh¸ch ®èi víi ngêi thuª ®ß ®Ó chë kh¸ch, hµng ho¸ ngang qua s«ng, kªnh hoÆc ®i däc s«ng, kªnh, hå hoÆc cËp vµo tµu kh¸ch ®Ó ®ãn, tr¶ hµnh kh¸ch trong khi tµu kh¸ch ®ang hµnh tr×nh. Kho¶n phÝ nµy dïng ®Ó bï ®¾p chi phÝ ®Ó ch¹y ®ß vµ chi phÝ qu¶n lý cña bÕn kh¸ch (nÕu cã). - Møc thu phÝ: tuú thuéc vµo lo¹i ®ß (chuyÓn ®éng b»ng chÌo, buåm, d©y kÐo hoÆc b»ng m¸y), tÝnh chÊt ho¹t ®éng lµ ®ß ngang, ®ß däc hay ®ß mµn, kho¶ng c¸ch ch¹y ®ß vµ t×nh h×nh cô thÓ cña ®Þa ph¬ng mµ ¸p dông møc thu kh¸c nhau cho phï hîp, nh: + §èi víi ®ß ngang: møc thu ®èi víi hµnh kh¸ch tèi ®a kh«ng qu¸ 5.000 ®ång/ngêi; ®èi víi hµnh kh¸ch cã ®em theo xe ®¹p, xe m¸y th× cã thÓ thu thªm nhng kh«ng qu¸ 5.000 ®ång/xe; ®èi víi hµng ho¸ qua ®ß chØ thu ®èi víi hµng ho¸ cã khèi lîng tõ 50 kg trë lªn (díi 50 kg ®îc tÝnh nh ®èi víi xe ®¹p, xe m¸y ®i kÌm theo hµnh kh¸ch) víi møc thu tuú thuéc vµo träng lîng cña hµng ho¸ qua ®ß, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 5.000 ®ång/mét ®¬n vÞ tÝnh lµ 50 kg. Tr- êng hîp lµ hµng ho¸ cång kÒnh th× møc thu cã thÓ cao h¬n, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 2 lÇn møc thu ®èi víi hµng ho¸ th«ng thêng. + §èi víi ®ß däc: do hµnh kh¸ch hoÆc chñ hµng tho¶ thuËn víi chñ ®ß hoÆc bÕn kh¸ch cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn, t×nh h×nh cô thÓ, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 5.000 ®ång/km/ngêi hoÆc 50 kg hµng ho¸. + §èi víi ®ß mµn: møc thu tèi ®a kh«ng qu¸ 10.000 ®ång/ngêi. c.6. §èi víi phÝ sö dông lÒ ®êng, bÕn, b·i, mÆt níc - PhÝ sö dông lÒ ®êng, bÕn, b·i, mÆt níc lµ kho¶n thu vµo c¸c ®èi tîng ®îc phÐp sö dông lÒ ®êng, bÕn, b·i, mÆt níc (hå, ao, s«ng, kªnh, r¹ch...) vµo
  5. 5 môc ®Ých ®i l¹i, sinh ho¹t, s¶n xuÊt, kinh doanh, phï hîp víi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý, sö dông lÒ ®êng, bÕn, b·i, mÆt níc. - Møc thu phÝ: tuú thuéc vµo t×nh h×nh cô thÓ cña tõng ®Þa ph¬ng vÒ viÖc qu¶n lý, sö dông lÒ ®êng, bÕn, b·i, mÆt níc mµ quy ®Þnh møc thu cho phï hîp, nh: + §èi víi viÖc t¹m dõng, ®ç xe « t« ë nh÷ng lÒ ®êng ®îc phÐp ®ç theo quy ho¹ch sö dông ®Êt, giao th«ng ®êng bé, ®« thÞ, møc thu kh«ng qu¸ 5.000 ®ång/xe/lÇn t¹m dõng vµ kh«ng qu¸ 100.000 ®ång/xe/th¸ng. + §èi víi viÖc sö dông bÕn, b·i, mÆt níc (kh«ng thuéc trêng hîp Nhµ níc giao ®Êt thu tiÒn sö dông ®Êt vµ cho thuª ®Êt), møc thu tèi ®a mét n¨m b»ng 50% møc gi¸ mÆt ®Êt, mÆt níc do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh trong khung gi¸ cña ChÝnh phñ hoÆc kh«ng qu¸ 3% doanh thu thu ®îc tõ viÖc s¶n xuÊt, kinh doanh cña tæ chøc, c¸ nh©n ®îc phÐp sö dông bÕn, b·i, mÆt níc vµo s¶n xuÊt, kinh doanh. c.7. §èi víi phÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu ®Êt ®ai - PhÝ khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu ®Êt ®ai lµ kho¶n thu ®èi víi ngêi cã nhu cÇu khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu vÒ ®Êt ®ai cña c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn qu¶n lý hå s¬, tµi liÖu vÒ ®Êt ®ai (nh: c¬ quan ®Þa chÝnh, Uû ban nh©n d©n x·, phêng, quËn, huyÖn,...) nh»m bï ®¾p chi phÝ qu¶n lý, phôc vô viÖc khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu ®Êt ®ai cña ngêi cã nhu cÇu. - Møc thu phÝ: tèi ®a kh«ng qu¸ 200.000 ®ång/hå s¬, tµi liÖu (kh«ng bao gåm chi phÝ in Ên, sao chôp hå s¬, tµi liÖu). c.8. §èi víi phÝ th viÖn - PhÝ th viÖn lµ kho¶n thu nh»m bï ®¾p c¸c chi phÝ cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña th viÖn khi cung cÊp c¸c dÞch vô phôc vô b¹n ®äc vèn tµi liÖu cña th viÖn. - Møc thu phÝ: tuú thuéc t×nh h×nh cô thÓ, ®iÒu kiÖn vµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng, cung cÊp c¸c dÞch vô phôc vô b¹n ®äc mµ cã møc thu kh¸c nhau cho phï hîp. VÒ nguyªn t¾c, phÝ th viÖn bao gåm: + PhÝ thÎ ®äc tµi liÖu, tèi ®a kh«ng qu¸ 20.000 ®ång/thÎ/n¨m ®èi víi b¹n ®äc lµ ngêi lín; kh«ng qu¸ 10.000 ®ång/thÎ/n¨m ®èi víi b¹n ®äc lµ thiÕu nhi. + PhÝ sö dông phßng ®äc ®a ph¬ng tiÖn, phßng ®äc tµi liÖu quý hiÕm vµ c¸c phßng ®äc ®Æc biÖt kh¸c (nÕu cã), tèi ®a kh«ng qu¸ 02 lÇn møc thu phÝ thÎ ®äc tµi liÖu. §èi víi c¸c ho¹t ®éng dÞch vô kh¸c, nh: dÞch thuËt, sao chôp tµi liÖu, khai th¸c sö dông m¹ng th«ng tin th viÖn trong níc vµ quèc tÕ, lËp danh môc tµi liÖu theo chuyªn ®Ò, cung cÊp c¸c s¶n phÈm th«ng tin ®· ®îc xö lý theo yªu cÇu b¹n ®äc, vËn chuyÓn tµi liÖu cho b¹n ®äc trùc tiÕp hoÆc qua bu ®iÖn... lµ gi¸ dÞch vô, thùc hiÖn trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a th viÖn vµ b¹n ®äc cã nhu cÇu. c.9. §èi víi phÝ an ninh, trËt tù - PhÝ an ninh, trËt tù lµ kho¶n thu ®èi víi c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh c tró trªn ®Þa bµn ®Þa ph¬ng, lµ mét trong nh÷ng nguån kinh phÝ cña Quü an
  6. 6 ninh, trËt tù cña ®Þa ph¬ng, nh»m môc ®Ých hç trî thªm cho ho¹t ®éng gi÷ g×n an ninh, trËt tù ë ®Þa ph¬ng cña c«ng an x·, phêng, ®éi d©n phßng, tæ tuÇn tra. - Møc thu phÝ: tuú thuéc t×nh h×nh cô thÓ cña tõng ®Þa ph¬ng nh tæ chøc ho¹t ®éng cña ®éi d©n phßng, tæ tuÇn tra, quy m«, ®Þa bµn cña tõng phêng, x·, mËt ®é d©n c, ®iÒu kiÖn vÒ thu nhËp cña c¸c hé gia ®×nh mµ ¸p dông møc thu cho phï hîp: + §èi víi hé gia ®×nh kh«ng s¶n xuÊt kinh doanh, møc thu tèi ®a kh«ng qu¸ 5.000 ®ång/hé/th¸ng; + §èi víi hé gia ®×nh cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, møc thu tèi ®a kh«ng qu¸ 20.000 ®ång/hé/th¸ng; + §èi víi ®¬n vÞ hµnh chÝnh, sù nghiÖp, møc thu tèi ®a kh«ng qu¸ 50.000 ®ång/®¬n vÞ/th¸ng; + §èi víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, møc thu tèi ®a kh«ng qu¸ 100.000 ®ång/c¬ së/th¸ng. c.10. §èi víi phÝ tr«ng gi÷ xe ®¹p, xe m¸y, « t« - PhÝ tr«ng gi÷ xe ®¹p, xe m¸y, « t« lµ kho¶n thu vµo chñ ph¬ng tiÖn cã nhu cÇu tr«ng gi÷ xe ®¹p, xe m¸y, « t« t¹i c¸c ®iÓm ®ç, b·i tr«ng gi÷ ph¬ng tiÖn c«ng céng phï hîp víi quy ho¹ch vµ quy ®Þnh vÒ kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng, ®« thÞ cña ®Þa ph¬ng. - Møc thu phÝ: tuú thuéc vµo ph¬ng thøc nhËn tr«ng gi÷ xe ®¹p, xe m¸y, « t« mµ cã møc thu t¬ng øng víi c¸c h×nh thøc thu cho phï hîp, nh: + Møc thu phÝ lît ban ngµy ®èi víi xe ®¹p kh«ng qu¸ 500 ®ång/lît, ®èi víi xe m¸y kh«ng qu¸ 1.000 ®ång/lît, ®èi víi « t« th× tuú theo sè ghÕ hoÆc träng t¶i cña xe, nhng còng kh«ng qu¸ 10.000 ®ång/lît. + Møc thu phÝ tr«ng gi÷ ban ®ªm cã thÓ cao h¬n møc thu phÝ ban ngµy, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ hai lÇn møc thu phÝ ban ngµy. Trêng hîp tr«ng gi÷ c¶ ngµy vµ ®ªm th× møc thu phÝ c¶ ngµy vµ ®ªm tèi ®a b»ng møc thu phÝ ban ngµy céng víi møc thu phÝ ban ®ªm. + Møc thu phÝ theo th¸ng tèi ®a kh«ng qu¸ n¨m m¬i lÇn møc thu phÝ ban ngµy. + §èi víi c¸c ®iÓm, b·i tr«ng gi÷ ë c¸c bÖnh viÖn, trêng häc, chî... lµ nh÷ng n¬i cã nhiÒu nhu cÇu tr«ng gi÷ ph¬ng tiÖn cÇn ¸p dông møc thu phÝ thÊp h¬n c¸c n¬i kh¸c. + §èi víi c¸c ®iÓm, b·i tr«ng gi÷ « t« cã ®iÒu kiÖn tr«ng gi÷ nh÷ng xe « t« cã chÊt lîng cao, yªu cÇu vÒ ®iÒu kiÖn phôc vô cao h¬n nh÷ng ®iÒu kiÖn tr«ng gi÷ th«ng thêng vµ c¸c ®iÓm, b·i tr«ng gi÷ xe t¹i c¸c ®Þa ®iÓm danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö, c«ng tr×nh v¨n ho¸ mµ kh¸ch tham quan thêng cã nhu cÇu göi xe nhiÒu giê, thùc hiÖn c«ng viÖc tr«ng gi÷ khã kh¨n h¬n nh÷ng n¬i kh¸c, th× cã thÓ sö dông hÖ sè ®iÒu chØnh tõ 1 ®Õn 2 ®èi víi nh÷ng tr- êng hîp cã nhu cÇu. c.11. §èi víi phÝ tham quan danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö, c«ng tr×nh v¨n ho¸
  7. 7 - PhÝ tham quan danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö, c«ng tr×nh v¨n ho¸ lµ kho¶n thu nh»m bï ®¾p mét phÇn hoÆc toµn bé chi phÝ vÒ duy tu, b¶o dìng, qu¶n lý ®èi víi danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö, c«ng tr×nh v¨n ho¸ ®ã. - Møc thu phÝ: tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ, quy m«, h×nh thøc ho¹t ®éng tæ chøc tham quan cña tõng danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö, c«ng tr×nh v¨n ho¸ mµ cã møc thu phÝ kh¸c nhau cho phï hîp, nhng ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c sau: + Møc thu ®îc ¸p dông thèng nhÊt ®èi víi ngêi ViÖt Nam vµ ngêi níc ngoµi ®Õn tham quan; + §èi víi ngêi lín, møc thu kh«ng qu¸ 15.000 ®ång/lÇn/ngêi. + §èi víi trÎ em, møc thu kh«ng qu¸ 7.000 ®ång/lÇn/ngêi. + §èi víi nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö, c«ng tr×nh v¨n ho¸ ®îc tæ chøc quèc tÕ c«ng nhËn cã thÓ ¸p dông møc thu cao h¬n, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ hai lÇn møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy. c.12. §èi víi phÝ vÖ sinh - PhÝ vÖ sinh lµ kho¶n thu nh»m bï ®¾p mét phÇn hoÆc toµn bé chi phÝ ®Çu t cho ho¹t ®éng thu gom vµ xö lý r¸c th¶i trªn ®Þa bµn ®Þa ph¬ng, nh: chi phÝ cho tæ chøc ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ thu gom, vËn chuyÓn vµ xö lý r¸c th¶i... - Møc thu phÝ: cã thÓ ®îc ph©n biÖt theo c¸c lo¹i ®èi tîng lµ c¸ nh©n c tró, hé gia ®×nh, ®¬n vÞ hµnh chÝnh, sù nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh trªn ®Þa bµn n¬i cã tæ chøc ho¹t ®éng thu gom vµ xö lý r¸c th¶i ®Ó quy ®Þnh cho phï hîp, nh: + §èi víi c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh, møc thu tèi ®a kh«ng qu¸ 2.000 ®ång/ngêi/th¸ng hoÆc kh«ng qu¸ 20.000 ®ång/hé/th¸ng. + §èi víi c¸c hé kinh doanh bu«n b¸n nhá, trêng häc, nhµ trÎ, trô së lµm viÖc cña c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, møc thu tèi ®a kh«ng qu¸ 100.000 ®ång/®¬n vÞ/th¸ng. + §èi víi c¸c cöa hµng, kh¸ch s¹n, nhµ hµng kinh doanh hµng ¨n uèng, tuú theo quy m« cña tõng ®èi tîng mµ cã møc thu cho phï hîp nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 200.000 ®ång/cöa hµng/th¸ng hoÆc kh«ng qu¸ 120.000 ®ång/m3 r¸c. + §èi víi c¸c nhµ m¸y, bÖnh viÖn, c¬ së s¶n xuÊt, chî, nhµ ga, bÕn tµu, bÕn xe, møc thu tèi ®a kh«ng qu¸ 120.000 ®ång/m3 r¸c. + §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cã thÓ tÝnh theo sè lîng r¸c th¶i ra hoÆc tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m trªn gi¸ trÞ x©y l¾p c«ng tr×nh, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 120.000 ®ång/m3 r¸c hoÆc kh«ng qu¸ 0,05% gi¸ trÞ x©y l¾p c«ng tr×nh. + Riªng r¸c th¶i nguy h¹i (r¸c th¶i c«ng nghiÖp, y tÕ nguy h¹i...) cÇn ph¶i b¶o ®¶m thùc hiÖn quy ®Þnh nghiªm ngÆt tõ kh©u thu gom ®Õn vËn chuyÓn vµ xö lý r¸c, Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh møc thu ®èi víi tõng trêng hîp cô thÓ cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ®Þa ph¬ng. c.13. §èi víi phÝ phßng, chèng thiªn tai
  8. 8 - PhÝ phßng, chèng thiªn tai lµ kho¶n thu ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh vµ hé gia ®×nh (nÕu cÇn thiÕt) trªn ®Þa bµn n¬i cã nguy c¬ hoÆc th- êng xuyªn bÞ thiªn tai nh»m phôc vô cho viÖc phßng, chèng thiªn tai cña ®Þa ph¬ng. - Møc thu phÝ: + §èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh: tuú thuéc vµo tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña tõng c¬ së mµ ¸p dông møc thu phÝ kh¸c nhau cho phï hîp, nh: * Kh«ng cã t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i trêng, møc thu tèi ®a kh«ng qu¸ 100.000 ®ång/n¨m. * Cã t¸c ®éng xÊu, trùc tiÕp ®Õn m«i trêng, nh khai th¸c tµi nguyªn, kho¸ng s¶n... th× møc thu cã thÓ cao h¬n, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 1.000.000 ®ång/n¨m. + §èi víi c¸c hé gia ®×nh, møc thu tèi ®a kh«ng qu¸ 5.000 ®ång/hé/n¨m. III. Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan 1. ViÖc quyÕt ®Þnh thu phÝ, ph¹m vi, ®èi tîng ®iÒu chØnh cña tõng lo¹i phÝ (bao gåm c¶ ®èi tîng kh«ng thu, ®èi tîng ®îc miÔn, gi¶m phÝ) nªu t¹i Th«ng t nµy do Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña tõng ®Þa ph¬ng. §èi víi c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc phÐp thu phÝ, do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh cho phï hîp nhng ph¶i b¶o ®¶m theo ®óng quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ. 2. ViÖc qu¶n lý, sö dông tiÒn phÝ thu ®îc ph¶i dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh râ kho¶n phÝ ®ã lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc hay kh«ng thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. NÕu lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc th× Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh lu«n tû lÖ phÇn tr¨m trªn sè phÝ thu ®îc ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ thu ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thu phÝ. Trêng hîp Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh cha quy ®Þnh phÇn phÝ ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ thu phÝ ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thu phÝ th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã thÓ quyÕt ®Þnh t¹m thêi tû lÖ phÇn tr¨m trªn sè phÝ thu ®îc ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ thu ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thu phÝ vµ ph¶i b¸o c¸o Héi ®ång nh©n d©n t¹i phiªn häp gÇn nhÊt. 3. ViÖc ¸p dông møc thu phÝ cña mét ho¹t ®éng cô thÓ cÇn ph¶i ®îc quy ®Þnh ¸p dông thèng nhÊt cho c¶ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc vµ phÝ kh«ng thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. Trêng hîp lµ phÝ kh«ng thuéc ng©n s¸ch nhµ níc th× møc phÝ ®ã (møc phÝ ¸p dông thèng nhÊt) ®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 4. VÒ chøng tõ thu phÝ: §èi víi phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, tæ chøc, c¸ nh©n khi thu phÝ ph¶i lËp vµ cÊp biªn lai thu cho ®èi tîng nép phÝ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh vÒ ph¸t hµnh, qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ. §èi víi phÝ kh«ng thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, tæ chøc, c¸ nh©n khi thu phÝ ph¶i lËp vµ giao ho¸ ®¬n cho ®èi tîng nép phÝ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh vÒ ph¸t hµnh, qu¶n lý, sö dông ho¸ ®¬n b¸n hµng. Tr-
  9. 9 êng hîp tæ chøc, c¸ nh©n thu phÝ cã nhu cÇu sö dông ho¸ ®¬n tù in, chøng tõ thu phÝ kh¸c víi mÉu chøng tõ quy ®Þnh chung hoÆc chøng tõ ®Æc thï nh tem, vÐ in s½n møc thu phÝ th× ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ c¬ quan thuÕ cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt theo chÕ ®é quy ®Þnh. 5. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản