Thông tư 72/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
63
lượt xem
2
download

Thông tư 72/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 72/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động trong ngành hàng hải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 72/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 72/1999/TT­B T C   g µy  12 th¸ng 6 n¨ m  1999  íng  c n H d É n  thùc hi Ö n  L u Ët thu Õ    trÞ gia t¨ng ® èi víi gi¸   c¸c h o¹t ® é n g  trong n g µ n h  h µ n g  h¶i C¨n  LuËt thuÕ          02/1997/QH  cø    gi¸trÞgiat¨ngsè  ngµy  10/5/1997; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/5/1998 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ    GTGT   NghÞ  vµ  ®Þnh  102/1998/N§­ sè  CP  ngµy 21/12/1998  cña ChÝnh  phñ söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  NghÞ  ®Þnh  28/1998/N§­CP; §Ó  thùc hiÖn    LuËt thuÕ                    gi¸trÞgia t¨ngphïhîp víiho¹t®éng kinh doanh    dÞch  trong ngµnh  vô    hµng    Tµi chÝnh  h¶i,Bé    híng dÉn    thihµnh LuËt thuÕ  GTGT           ®èi víi ho¹t®éng  c¸c trongngµnh    hµng    sau: h¶inh  I­ h¹ m  vi ¸p d ô n g  thu Õ  G T G T  P 1­ §èit      îng chÞu  thuÕ  GTGT: a. VËn    êng    t¶i® biÓn, ®uêng    s«ng    néi®Þa:  lµ ho¹t®éng        vËn    t¶igi÷a  c¸cc¶ng    biÓn,c¶ng    s«ng trongníc.   b. DÞch  khaith¸cc¶ng    vô      biÓn,c¶ng    s«ng gåm:  bèc xÕp, l kho  ,  u  b∙i  hç  trî     d¾t  lai tÇu,buéc      cëid©y, ®ãng      më n¾p  hÇm  hµng,quÐt    dän hÇm  hµng,   cung  cÊp    níc ngät,thùc phÈm,      nhiªn liÖu cho        c¸c tµu biÓn vËn      t¶inéi ®Þa   hoÆc   cung cÊp    gi¸ntiÕp qua    mét ®¬n  kh¸c cho      vÞ    c¸ctµu biÓn  vËn    t¶iquèc  tÕ, kiÓm   m,    ®Õ giao nhËn hµng    ho¸,phÝ  cÇu bÕn,  cho  thuªthiÕtbi,ph¬ng        tiÖn... c.DÞch  hµng      vô  h¶igåm: ­ §¹ilýtµu biÓn:Lµ              c¸cdÞch  lµm        vô  thñ tôc®Ó cho    tµu biÓn    ra,vµo    c¸c c¶ng biÓn.PhÝ        ®¹ilýnµy  îcthu theo  ®     biÓu phÝ quy ®Þnh  cña Ban VËt    gi¸ ChÝnh  phñ  ® îctÝnh    vµ    thu cho  tõng chuyÕn    tµu; ­ §¹ilývËn  ,           t¶i  lýhµng    ®¹i ho¸,giao nhËn, mua   giao nhËn        b¸n    tµu,mua   b¸n thiÕtbÞ, phô        tïng,       lýcho    container; ®¹i thuªvá  ­ DÞch  cho      vô  c¸c ®¬n  trong níchoÆc     vÞ      c¸c ®¬n  cã  vÞ  vèn  ®Çu      tníc ngoµit¹ ViÖtNam        i   thuªtµu. ­M«i      giíhµng    dÞch  lµm  i h¶i:Lµ  vô  trung gian (bªnthø            ba) ®Ó thùc hiÖn    viÖc mua  b¸n tµu hoÆc  ho¹t®éng    mua, b¸n kh¸c trong ngµnh      hµng      h¶i.§îc x¸c ®Þnh      lµ m«i    gií hµng    i h¶itrong tr   êng    hîp lµm m«i    gií thÓ  i hiÖn  gi÷a 3  râ    bªn:bªn    mua  bªn    b¸n,bªn  vµ  m«i  igií . ­Söa    ch÷a  khÝ  c¬  hµng    h¶icho    c¸cph¬ng  tiÖn vËn        t¶i ®Þa. néi d.DÞch  xuÊtkhÈu    vô    thuyÒn  viªn. 2­ §èit      îng kh«ng  thuéc diÖn    chÞu  thuÕ  GTGT:
  2. 2 a. VËn      t¶ibiÓn quèc    tÕ:VËn    t¶ibiÓn quèc  ® îchiÓu      tÕ    lµtµu biÓn  cña  nícngoµihoÆc       cña    c¸c ®¬n  trong níc tham    vÞ      gia vËn    t¶ihµng      ho¸ tõ c¶ng  ViÖt Nam       ra c¶ng    nícngoµihoÆc     ngîcl¹     ivËn    , t¶ihµng    ho¸ gi÷a c¸c c¶ng        níc ngoµi. b. DÞch  trùc tiÕp    vô    bèc xÕp  hµng ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  cña    c¸c c¶ng  lªn,xuèng  vËn      tµu  t¶ibiÓn quèc  mµ     tÕ  cíc phÝ  bèc xÕp  nµy n»m  trong cíc     vËn    t¶ibiÓn quèc  do  tÕ  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ quy ®Þnh    thu b»ng ngo¹itÖ    (USD) theo c¸ct¸cnghiÖp:       ­ XÕp       dì hµng    ho¸ hÇm   ­ toa    t«,sµ    tµu    xe, «    lan hoÆc  ngîc l¹     ixÕp    ; dì hµng    ho¸,hÇm      lan,kho    tµu ­sµ    b∙ic¶ng  hoÆc   ngîcl¹ .   i ­ XÕp       dì containerhÇm     tµu    xe, «t«,sµ    ­ toa      lan hoÆc  ngîc l¹     ixÕp    ; dì containerhÇm     lan,kho      tµu,sµ    b∙ic¶ng hoÆc   ngîcl¹ .   i (Ho¹t®éng    bèc xÕp    trªnkh«ng bao gåm  bèc xÕp containerkh«ng    cã  hµng  bèc  vµ  xÕp hµng    ho¸ ®Õn     c¸cc¶ng  c¹n). c.DÞch  cho      vô  nícngoµithuªtµu ®Þnh  hoÆc           h¹n  tµu trÇn. d.Thuª      tµu cña    nícngoµisau  cho      ®ã  c¸c®¬n  nícngoµithuªl¹ . vÞ        i e.Ho¹t®éng        trùctiÕp cung    cÊp    nícngät,thùc phÈm,      nhiªnliÖu cho      tÇu  biÓn tham    gia vËn   t¶ibiÓn  quèc    tÕ. Trong  êng    tr hîp nµy  ph¶icô    thÓ  chøng  tõ cung    cÊp    trùc tiÕp cho  tõng  con  tÇu, tªn chñ      tÇu, lÞch    tr×nh ngµy  khëi  hµnh,®i      nícnµo.Trong  êng      tr hîp lÞch tr×nh cña      con tÇu  x¸c ®Þnh  îccô  ®∙    ®   thÓ    tõ mét  lµ ®i    c¶ng  ViÖt Nam,    sau    ®ã qua  mét  c¶ng  ViÖt Nam     kh¸c ®i      ra mét c¶ng  thÓ  cô  ngoµil∙nhthæ      ViÖtNam           th× c¸cho¹t®éng  cung  cÊp      nãitrªn cho con  tÇu nµy  còng  thuéc ®èi t      îng kh«ng  chÞu thuÕ  GTGT.    Kh¸iniÖm     trùc tiÕp cung  cÊp    îc hiÓu      trªn®   lµ trùc tiÕp xuÊt ho¸    ®¬n  cho  chñ  tÇu cña con  tÇu tham    giavËn   t¶ibiÓn quèc  tÕ. VÝ   1: C¶ng      dô    A trùc tiÕp cung cÊp  x¨ng dÇu  níc ngät con  vµ      tÇu B,  lÞch tr×nh cña    con tÇu  nµy  íckhirêic¶ng  ®∙  tr       A  biÕt® îclµvËn          t¶ihµng    ho¸ theo    lé tr×nh c¶ng    A ®Õn  TOKYO   hoÆc  c¶ng        A ­ H¶i phßng    ­ TOKYO   th×  c¸c ho¹t ®éng    cung cÊp nµy  cña  c¶ng    A kh«ng  thuéc ®èi  îng  t chÞu thuÕ  GTGT   c¶ng  xuÊtho¸ ®¬n  vµ  A      th«ng  êng  th cho chñ  tÇu. VÝ   2: C¶ng  cung  dô    A  cÊp x¨ng dÇu  níc ngät   vµ      cho      sau  ®¹ilýC,  ®ã  ®¹ilýnµy      cung  cÊp  cho con  tÇu  tham    B  gia vËn    t¶iquèc    êng  lÞch tÕ, tr hîp    tr×nh cña    con  tÇu nµy còng  x¸c ®Þnh  îc nh  dô  trªn®©y   dÞch  ®∙    ®   vÝ  1    th×  vô cung  cÊp    trªn cña c¶ng    A cho        ®¹i lý C vÉn  thuéc  ®èi  îng  t chÞu  thuÕ  GTGT,  c¶ng  xuÊt ho¸ ®¬n  A      cho        ®¹ilýC vÉn  dïng    ho¸ ®¬n GTGT.  DÞch  vô  cung cÊp    nícngät,x¨ng    dÇu  cña        ®¹ilýC cho  con tÇu  kh«ng  B  thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ GTGT,          khi®¹i lýC xuÊt ho¸    ®¬n  cho chñ  tÇu dïng  ho¸ ®¬n  b¸n  hµng th«ng  êng. th VÝ   3: C¶ng  trùctiÕp  dô    A    cung cÊp    níc ngät,x¨ng    dÇu cho chñ tÇu B  nhng con tÇu  kh«ng  ®Çy  lÞch tr   thÓ  B  cã  ®ñ    inh,cô  nªu      trªn®Ó chøng  minh  ho¹t®éng    vËn    t¶ibiÓn quèc  th×  tÕ  dÞch  cung  vô  cÊp  nµy cña c¶ng    A vÉn  thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ GTGT,    khixuÊtho¸ ®¬n      ph¶idïng ho¸ ®¬n        GTGT. g. Söa    ch÷a  ph¬ng  tiÖn vËn    tham    t¶icã  gia vËn    t¶ibiÓn quèc  (bao  tÕ  gåm   c¸c phô    c¶    tïngthay thÕ  ®¬n  söa    do  vÞ  ch÷a cung cÊp).Trêng      hîp ®¬n  vÞ vËn   t¶itrong níc cã      tham    gia vËn    t¶ibiÓn quèc  nhng  tÕ  kh«ng thÓ    t¸ch riªng ® îc doanh      thu cho  tõng con tµu  tõng  vµ  chuyÕn  tÇu tham    gia vËn    t¶i
  3. 3 biÓn quèc  th× c¨n cø  tÕ      vµo    tû träng gi÷a doanh        thu vËn    t¶ibiÓn quèc  vµ  tÕ  doanh  vËn    thu  t¶ibiÓn    néi ®Þa   cña  n¨m  íc ®Ó     tr   x¸c ®Þnh.  NÕu  n¨m  íc tû tr     träng vËn      t¶ibiÓn quèc  chiÕm    tÕ  trªn50%   tæng doanh    thu vËn      t¶i(cã kiÓm  trax¸c nhËn      cña  quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp  qu¶n    lý®¬n  vÞ)  trong n¨m  th×    sau  nÕu  ®¬n  cã  vÞ  ph¬ng  tiÖn mang  söa  ®i  ch÷a  th× ®¬n  söa  vÞ  ch÷a kh«ng  ph¶inép    thuÕ GTGT         ®èi víiho¹t®éng  söa  ch÷a nµy  ngîcl¹ . vµ    i       C«ng    VÝ dô:   tyvËn    t¹  t¶iA  ithµnh phè    H¶i Phßng n¨m 1998  doanh  cã  sè vËn    t¶ibiÓn  quèc  chiÕm   tÕ  51%   tæng doanh  vËn  ,   sè  t¶i  träng doanh  tû   sè vËn    t¶inµy  x¸cnhËn  cã    b»ng    v¨n b¶n cña Côc thuÕ    H¶i Phßng.N¨m     1999  C«ng    ty mang  con tµu    söa  X ®i  ch÷a, viÖc    söa tµu nµy  C«ng      do  ty B thùc  hiÖn. Ho¹t®éng      söa con  X  tµu  cña  C«ng    sÏ kh«ng  ty B    thuéc  ®èi  îng chÞu  t   thuÕ GTGT. 3­ §èit      îng nép  thuÕ  GTGT: §èit    îng nép thuÕ GTGT       lµ c¸c ®¬n  cã  vÞ  thùc hiÖn      c¸c dÞch  thuéc  vô  diÖn chÞu thuÕ GTGT   c¸c dÞch  ® îc quy  vµ    vô    ®Þnh  it¹ ®iÓm   môc  cña  1  1  Th«ng   tnµy,bao    gåm: ­C«ng      tyh¹ch to¸nkinhtÕ        ®éc  lËp; ­ Chi    nh¸nh    c¸c C«ng    ty ®ãng  i t¹ ®Þa  ph¬ng kh¸c ®Þa     ph¬ng C«ng    ty ®ãng    chÝnh; trôsë  ­V¨n    phßng  Tæng  c«ng    tyHµng    h¶iViÖtNam.   II. h ¬ n g  p h¸p tÝn h thu Õ  P ThuÕ  GTGT  ph¶inép    ®èi    víiC«ng    ty h¹ch    to¸n kinh tÕ    ®éc  lËp  c¸c vµ    chi nh¸nh    phô thuéc, v¨n    phßng  Tæng  c«ng    îc tÝnh  ty ®   theo ph¬ng ph¸p  khÊu    trõthuÕ : ThuÕ   GTGT   = ThuÕ   ­ ThuÕ   GTGT ph¶inép   GTGT   ®Çu   ®Çu   vµo  îckhÊu  ®   ra trõ 1­    ThuÕ   GTGT   ®Çu     ra : ThuÕ   GTGT   ®Çu     îcx¸c ®Þnh    së    ra ®     trªnc¬  gi¸tÝnh  thuÕ GTGT   nh©n  (x)thuÕ    suÊt.§èivíi         kho¶n    c¸c cíc,phÝ c¶ng  biÓn    thu theo  biÓu      gi¸cíctheo   quyÕt ®Þnh  cña Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ, gi¸tÝnh      thuÕ  GTGT       lµ gi¸cha cã  thuÕ GTGT   îctÝnh  sau: ®   nh                                                          Gi¸theo møc        gi¸qui®Þnh                                                       cña  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ Gi¸cha  thuÕ    cã  GTGT                 =                                                + ThuÕ                                 1     suÊt
  4. 4 ThuÕ   GTGT   ®Çu     Gi¸cha  thuÕ  ra =    cã  GTGT        x  ThuÕ   suÊt C¸c  së  c¬  kinh doanh    xuÊt ho¸    ®¬n thu tiÒn cung  øng  dÞch  lµ ho¸ vô      ®¬n  GTGT.  C¸ch    x¸c ®Þnh   gi¸cha  thuÕ  thuÕ  cã  vµ  GTGT   theo  c«ng  thøc  nªu trªn.Riªng  êng  xuÊt ho¸ ®¬n    tr hîp      GTGT   cho chñ  tµu    níc ngoµithu      trùc tiÕp cíc,phÝ      c¶ng biÓn theo  biÓu    cíc,phÝ Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ    qui®Þnh  th× khiviÕtho¸ ®¬n          GTGT   chØ   ghidßng tæng  tiÒn thanh  sè    to¸n,kh«ng      t¸ch riªng       gi¸cha  thuÕ  cã  GTGT   thuÕ  vµ  GTGT     trªnho¸  ®¬n.  §¬n  xuÊt ho¸ vÞ      ®¬n  trong tr   êng    hîp nµy      khikª khaithuÕ  îctÝnh      ®   l¹ theo  i c«ng  thøc      trªn®Ó x¸c®Þnh    thuÕ GTGT   ®Çu   ra. Gi¸ tÝnh    thuÕ  thuÕ  vµ  suÊt thuÕ    GTGT  ®Çu   ®èi víitõng    ra      ho¹t®éng  quy  ®Þnh  sau: nh  ­ §èivíi       dÞch  vËn          vô  t¶i gi¸cícvËn    lµ t¶icha  thuÕ  cã  GTGT.  ThuÕ   suÊt  thuÕ  GTGT       ®èi víidÞch  nµy    vô  lµ10%. ­ §èivíidÞch  khaith¸cc¶ng        vô      biÓn    gi¸tÝnh thuÕ  îc tÝnh  ®   theo c«ng  thøc nªu trªn,thuÕ    suÊt tÝnh    riªng theo    tõng dÞch  cô  vô  thÓ. Gi¸ dÞch      vô  khaith¸cc¶ng      biÓn cha  thuÕ  cã  GTGT     vµo  c¨n cø  biÓu    i     c¸c lo¹  cíc,phÝ, gi¸   lÖ  phÝ  theo quy    ®Þnh cña Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ. ­ §èi víidÞch  m«i  i       vô  gií hµng        h¶i,gi¸tÝnh thuÕ    tiÒn  lµ sè  thu  îc tõ ®     dÞch  m«i  i vô  gií cha  thuÕ    cã  GTGT,  nÕu  doanh thu  cã  ®∙  thuÕ  GTGT  th×  ph¶iquy    ®æi  theo c«ng thøc nªu        trªn®Ó x¸c ®Þnh    gi¸cha  thuÕ  cã  GTGT,  thuÕ suÊtthuÕ    GTGT   cña    ho¹t®éng  nµy    lµ20%. ­ §èivíidÞch  ®¹ilýtµu        vô      biÓn,gi¸tÝnh      thuÕ    theo  c¨n cø  biÓu    gi¸quy  ®Þnh  cña Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  tÝnh  æi  vµ  ® theo c«ng  thøc nªu    trªn,  thuÕ  suÊt    thuÕ  GTGT   cña    ho¹t®éng  nµy    lµ20%.  C¸c ®¬n  lµm        vÞ  ®¹ilýtµu biÓn  cã      c¸c ho¹t®éng  dÞch  kh¸c nÕu  c¬  ph¸p      vô    ®ñ  së  lýt¸chriªngtõng    dÞch  vô  th× thuÕ  suÊt  thuÕ  GTGT   tÝnh riªng cho    tõng dÞch  cô  vô  thÓ, tr  êng    hîp kh«ng    t¸ch riªng ® îc th×  dông      ¸p  chung  theo  møc  thuÕ  suÊt cña    ho¹t®éng    ®¹ilýtµu biÓn         lµ20%. ­ C¸c  së    c¬  kinh doanh    lµm      ®¹ilývËn  ,     t¶i  lýgiao nhËn  ®¹i   hµng   ho¸ cã  c¸c  kho¶n  thu  cho  hé  kh¸ch  hµng, thuÕ    GTGT   ®Çu   ® îc x¸c  ra    ®Þnh    trªn nguyªn t¾c    bao  gåm   toµn  c¸c kho¶n    bé    thu cña  kh¸ch hµng. Doanh        thu tÝnh  thuÕ   lµ tæng  thu    ) cíc vËn    trõ (­    t¶iquèc  (nÕu    c¸c kho¶n    tÕ  cã) vµ    chiphÝ  ph¸tsinh ngoµiViÖtNam   chøng            cã  tõcña    nícngoµi.Doanh      thu nµy      lµc¨n cø  ®Ó   xuÊtho¸ ®¬n      GTGT   tÝnh  vµ  thuÕ  GTGT   ®Çu     ra.Doanh      kh¸ch  thu thu hé  hµng  chØ   lµdoanh      thu ®Ó tÝnh  thuÕ  GTGT,  kh«ng  îccoilµdoanh      ®       thu ®Ó tÝnh   c¸c kho¶n  kh¸c nh      thu nhËp  chÞu  thuÕ  nhËp, tiÒn ¬ng... thu    l  PhÇn    cíc vËn   t¶iquèc  (c¨n cø  tÕ    vµo  thùc tÕ      cíc vËn    t¶iquèc  ph¶itr¶hoÆc   tÕ      theo  hîp ®ång, tho¶ thuËn        gi÷a ®¬n  ®¹ilývµ    vÞ      kh¸ch hµng) vµ        c¸ckho¶n    chiphÝ  ph¸tsinh ngoµiViÖt Nam   chøng            cã  tõ cña    nícngoµilµc¨n cø          ®Ó ®¬n  ®¹i vÞ    lý xuÊt ho¸      ®¬n  b¸n  hµng  cho kh¸ch  hµng. Trong  êng    tr hîp  chñ hµng  chÊp  nhËn, ®¹ilýcã        thÓ  xuÊt ho¸ ®¬n      b¸n hµng  th«ng  êng  hé  th thu  chñ  toµn  tµu  bé  kho¶n    cíc vËn    t¶ichñ  hµng  ph¶itr¶,sau        ®ã ®¬n  ®¹ilýxuÊt mét    vÞ        ho¸ ®¬n  GTGT   cho  chñ  tµu theo  tiÒn  sè  thùc  hëng, vµ    c¨n  ho¸  cø  ®¬n  nµy   x¸c ®Þnh  thuÕ  GTGT   ®Çu     ra cña ®¬n  ®¹ilý. vÞ   
  5. 5 VÝ   1:  dô  C«ng      ty A lµm      ®¹i lý vËn    t¶ibiÓn, nhËn        ®¹i lý trän gãi cho      C«ng    vËn  tyB  chuyÓn  tÊn  1  hµng    Néi ®i  tõ Hµ    Singapore,gi¸®¹ilýträn gãi             lµ1000USD.   Trêng      hîp 1: C«ng    ®i    tyA  thuªC«ng      tyC chuyªn chë  tÊn    1  hµng nµy    tõ C¶ng    H¶i Phßng  Singapore,gi¸cíc vËn    ®i        t¶ibiÓn quèc  tr¶cho  tÕ    C«ng    ty vËn    t¶ibiÓn      C lµ 600 USD.  VËn     t¶ibiÓn quèc  lµ ®èi  îng  tÕ    t kh«ng chÞu  thuÕ GTGT,  vËy  v×  C«ng    xuÊtho¸ ®¬n  tyA      cho C«ng    nh  tyB  sau: +  Mét ho¸ ®¬n  b¸n hµng b×nh  êng      th ghi gi¸ thanh to¸n 600    USD     lµ kho¶n  vËn    t¶ibiÓn  quèc  chihé  tÕ    C«ng   tyB. +  Mét    ho¸ ®¬n  GTGT     tiÒn cßn      ghisè    l¹lµ400  i USD     thuÕ  (®∙cã  GTGT).  ThuÕ   GTGT     x¸c®Þnh ph¶inép          ghitrªnho¸ ®¬n  lµ: 400USD x 10% = 36.36 USD   1  10% +  ­ Trêng  2: Do    hîp    C«ng    cha    ty A  x¸c ®Þnh  gi¸cíc vËn    râ      t¶ibiÓn  quèc  tÕ ph¶itr¶cho      C«ng    ty vËn    t¶ibiÓn  trong tr C,    êng  nµy    hîp  cíc vËn    t¶iquèc  tÕ  îc x¸c ®Þnh  ®     theo  ®ång  hîp  hoÆc  tho¶  thuËn gi÷a C«ng      ty Avµ C«ng    ty B.    trong tr VÝ dô    êng    hîp nµy tho¶ thuËn    lµ 800 USD,  ®ã   do  C«ng    xuÊt ty A    ho¸ ®¬n    cho  C«ng    nh  tyB  sau: +  Mét    ho¸ ®¬n  hµng      b¸n  ghicícvËn    t¶iquèc  kh«ng  tÕ  tÝnh  thuÕ  GTGT   800  USD. + Mét    ho¸ ®¬n GTGT     tiÒn  ghisè  cßn    l¹ 200  i USD     thuÕ  (gi¸cã  GTGT),  thuÕ  GTGT  C«ng    x¸c®Þnh  tyA    ph¶inép      lµ:  200  USD x  10% =  18,18  USD 1  10% +  VÝ   2: C«ng    lµm  dô    tyA  dÞch  ®¹ilývËn    l«hµng  vô      t¶i1    cho  C«ng      tyB tõ NhËt    B¶n  ViÖt Nam,  vÒ    Tæng  tiÒn C«ng    ph¶itr¶cho  sè    tyB      C«ng    lµ tyA    100  iÖu ®ång  tr   (bao gåm   cícvËn  c¶    chuyÓn  ngêimua     ph¶ichÞu  c¸c chi   vµ      phÝ  kh¸c t¹    iNhËt  B¶n).Gi¸cícvËn        chuyÓn  b»ng  êng  ® biÓn      tõ nícngoµic¨n     cø  vËn  ®¬n  vËn  chuyÓn  cña  h∙ng tµu    níc ngoµi X     sau      khi qui ®æi  tiÒn ra    ViÖt Nam     tr     lµ 80  iÖu ®ång. C¸c      chiphÝ  kh¸c t¹    i NhËt  B¶n  chøng      cã  tõ lµ 5  tr   iÖu ®ång. C«ng    xuÊt 2      tyA    ho¸ ®¬n  cho C«ng    nh  tyB  sau:  ho¸ ®¬n   1    b¸n  hµng  kh«ng  thuÕ        cã  gi¸trÞ gia t¨ng lµ 85  iÖu ®ång      tr   (bao  gåm     cíc vËn    t¶i biÓn  quèc  vµ    tÕ  c¸c kho¶n    chiphÝ   ph¸tsinh t¹    i NhËt B¶n  ®Çy     cã  ®ñ chøng  tõ),1      ho¸ ®¬n          gi¸trÞ gia t¨ng cho C«ng    b»ng  tiÒn  ty B  sè  cßn      tr   l¹ lµ 15  iÖu i ®ång, sè    thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng®Çu    ra C«ng    ® îcx¸c®Þnh  tyA      lµ: 15  iÖu tr   ®ång x 10%   = 1,363  iÖu   tr   ®ång 1 +    10%
  6. 6        VÝ  3: C«ng    lµm      dô    tyA  ®¹ilýcho  chñ hµng  chuyªn chë  tÊn  B    1  hµng   tõ Hµ  Néi  §µi Loan. Toµn  sè  ®i      bé  tiÒn  chñ hµng   B ph¶i tr¶lµ 50  iÖu ®ång        tr   (bao gåm   thuÕ  c¶  GTGT). Chñ          tµu C lµngêichuyªn chë  quyÒn      uû  cho C«ng  tyA      thu toµn  sè  bé  tiÒn cícphÝ      vËn chuyÓn        tr   trängãilµ50  iÖu ®ång. C«ng    tyA    xuÊt 1      ho¸ ®¬n b¸n  hµng  th«ng  êng  th cho  chñ  hµng  thu hé  B    chñ  C  tµu  lµ50  iÖu ®ång. C¨n  theo      tr     cø  hîp ®ång  hoÆc   tho¶ thuËn  gi÷a C«ng    vµ    tyA  chñ    cíctµu chñ      tµu C,      tµu C thùc tÕ  îchëng    tr     ®   lµ40  iÖu®ång, sè    tiÒn C«ng    tyA  îchëng    tr     ®   lµ10  iÖu ®ång, C«ng    xuÊt 1      tyA    ho¸ ®¬n  GTGT   cho chñ    tµu ghisè    tiÒn    tr   lµ 10  iÖu ®ång, thuÕ    GTGT  ®Çu    ra cña C«ng    ghitrªnho¸  ty A      ®¬n  lµ: 10  iÖu tr   ®ång x 10%   =    0,909  iÖu tr   ®ång 1    + 10% ­ C¸c      ho¹t®éng  kh¸c nh    söa  ch÷a ph¬ng  tiÖn vËn      t¶inéi®Þa,  thuªtµu     cña    nícngoµisau  cho    ®ã  ®¬n  trong nícthuª(kÓ  ®¬n  cã  vÞ        c¶  vÞ  vèn  ®Çu    t níc ngoµi t¹ ViÖt Nam), mua  b¸n thiÕt i  bÞ  phô tïng,  ®¹i  cho thuª  lý  vá  container,    vÊn  t hµng h¶i.   c¸cho¹t®éng  .vµ      . dÞch  kh¸c(trõ®¹ilýtµu biÓn, vô              m«i  ihµng    gií  h¶i:thuÕ suÊt  thuÕ  GTGT   20%)  lµ  trong ngµnh  hµng    h¶i, doanh  thu tÝnh thuÕ GTGT       lµ c¸c kho¶n doanh  thu thu  îc tõ c¸c dÞch  ®       vô  trªncha  thuÕ    cã  GTGT, thuÕ suÊtthuÕ    GTGT     lµ10%. §Ó  thèng nhÊt quy    ®Þnh  ®ång  vÒ  tiÒn ghitrong ho¸ ®¬n, tr           êng      hîp c¸c dÞch  hµng    vô  ho¸ nÕu    thu theo biÓu        cíclµngo¹itÖ          th× trªnho¸ ®¬n    ghib»ng  ®ång  nguyªn    tÖ, nhng    trªnho¸ ®¬n ph¶i ghi râ        æi  ®ång      tû gi¸qui ® ra  tiÒn  ViÖtNam         ®Ó x¸c®Þnh  thuÕ  GTGT   ®Çu     gi¸qui® æi    ra.Tû      ra tiÒn ViÖtNam       c¨n  tû gi¸giao  cø      dÞch  b×nh qu©n    trªnthÞ  êng  tr ngo¹itÖ  ªnNg©n     li   hµng  i t¹  thêi®iÓm     xuÊtho¸ ®¬n.     2­ ThuÕ     GTGT   ®Çu   vµo: C¸c  ®èi îng  t nép  thuÕ  qui ®Þnh  i nh    t¹ ®iÓm   môc  Th«ng    3  1  t nµy cã  tr¸chnhiÖm   khai       kª    x¸c ®Þnh  thuÕ GTGT   ®Çu   vµo theo nguyªn t¾c: thuÕ    GTGT   ®Çu  vµo  cña hµng    ho¸ dÞch  mua  vô  vµo dïng cho    ho¹t®éng  s¶n  xuÊt  kinh doanh    dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT     ph¸tsinh trong th¸ng nµo    îctæng        th× ®   hîp    kª khaitÝnh    khÊu    trõngay  trong th¸ng;tr     êng  trong th¸ng kª khainép  hîp          thuÕ  thuÕ  cã  GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu      ®   trõlính¬n  thuÕ GTGT  ®Çu       ­ ra th× ® îctÝnh    khÊu    trõtiÕp vµo    th¸ngkª khaithuÕ        tiÕp theo.   §èivíi   së      c¬  kinh doanh  doanh    c¸c   cã  thu hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ  vµ kh«ng  chÞu  thuÕ  GTGT   ph¶i h¹ch    to¸n riªng thuÕ      GTGT   ®Çu   vµo (bao  gåm   thuÕ  c¶  GTGT   cña    c¸c kho¶n    cña    chi hé  c¸c ®¬n   lµm      vÞ  ®¹i lý)cña  hµng    ho¸ dÞch  chÞu  vô  thuÕ  kh«ng  vµ  chÞu  thuÕ GTGT       ®Ó x¸c ®Þnh  thuÕ  ®Çu  vµo  îc khÊu    kh«ng  îc khÊu    ®   trõ vµ  ®   trõ,thuÕ  GTGT   ph¶i nép. Trêng      hîp c¬  kinh doanh    së    kh«ng  h¹ch    to¸nriªng® îcth×        ¸p dông  ph¬ng  ph¸p tÝnh  ph©n    bæ theo    (%)  tû lÖ  doanh  chÞu  thu  thuÕ  GTGT   víitæng  so    doanh    thu ®Ó     x¸c®Þnh  thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  îckhÊu  ®   trõ.
  7. 7 III.Kª k h ai, é p  thu Õ  G T G T    n 1. §èivíic¸c C«ng            tyh¹ch    to¸n®éc  kª khainép  lËp      thuÕ GTGT   i t¹ ®Þa   ph¬ng    n¬i C«ng    ty ®ãng      trôsë. NÕu   C«ng    c¸c ®¬n  nµy  c¸c chi ty vµ    vÞ  cã      nh¸nh,cöa    hµng... h¹ch to¸nphô      thuéc cïng ho¹t®éng        kinh doanh  i   t¹ ®Þa    ph­ ¬ng    n¬iC«ng   ty,®¬n  ®ãng    th× thuÕ  vÞ  trôsë    GTGT   C«ng    do  ty,®¬n  kª vÞ    khai nép    tËp trung thay cho      c¸c chi nh¸nh, cöa    hµng  trùc thuéc  c¸c      vµ  chi nh¸nh, cöa    hµng  nµy  hµng  th¸ng ph¶i lËp    b¶ng  thuÕ  kª  GTGT   göi vÒ   vµ    C«ng    ty,®¬n  thùc hiÖn  vÞ    tæng      hîp kª khainép    thuÕ  vµo  NSNN. C¸c    chinh¸nh,cöa    hµng    trùcthuéc    ho¹t®éng kinh doanh  ®Þa     ë  ph¬ng  kh¸c n¬i C«ng        ty ®ãng    th×    trôsë  chinh¸nh,cöa   hµng  ph¶ikª khainép        thuÕ  GTGT   i t¹ ®Þa  ph¬ng    n¬ikinh doanh    (®Þa  ph¬ng nªu  i t¹ Th«ng   tnµy  îcx¸c ®     ®Þnh    lµtØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng). 2. Hoµn    thuÕ GTGT:  C¸c C«ng    ty,®¬n  kinh  vÞ  doanh  dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT   thuéc ®èi îng ph¶ikª khainép    t         thuÕ GTGT,  nÕu    ph¸tsinh thuÕ    ®Çu  vµo  îc khÊu      ®   trõ lính¬n thuÕ  ®Çu   thuéc  êng  ra  tr hîp  îc hoµn  ®   thuÕ  GTGT   C«ng    th×  ty,®¬n  kinh doanh  vÞ    ph¶ilËp  s¬      hå  ®Ò nghÞ  hoµn  thuÕ  theo chÕ       quan  ®é göi c¬  thuÕ xÐt    gi¶iquyÕt  hoµn thuÕ cho  C«ng    ty,®¬n  vÞ. IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n   T 1. Tæng    C«ng    tyHµng   h¶iViÖt Nam,  Giao    Së  th«ng vËn  , t¶i Côc thuÕ  c¸c tØnh, thµnh      phè    trùc thuéc    TW híng  dÉn    c¸c ®¬n  thùc  vÞ  hiÖn  viÖc    kª khai,  tÝnh thuÕ,nép    thuÕ  GTGT   theo híng dÉn        t¹ Th«ng   i tnµy. 2. VÒ       ho¸ ®¬n  chøng    tõ:thùc hiÖn    theo    qui®Þnh hiÖn hµnh cña  Ph¸p  luËtvÒ      ho¸ ®¬n,  chøng    tõ,®èi      víic¸c kho¶n  kh«ng  thu  thuéc ®èi  îng  t chÞu  thuÕ GTGT       th× ph¸thµnh    ho¸ ®¬n    b¸n hµng  th«ng  êng,c¸ckho¶n    th     thu thuéc  ®èi t    îng chÞu  thuÕ GTGT       th× ph¸thµnh    ho¸ ®¬n GTGT. 3. Th«ng     t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ sau  ngµy  tõ ngµy    15  kÓ    ký.C¸c  néi dung    kh¸c kh«ng    híng dÉn  iTh«ng   nµy  t¹  t vÉn  îc thùc  ®   hiÖn  theo    qui ®Þnh  t¹ Th«ng  t i  sè 89/1998/TT­ BTC  ngµy 27/6/1998 vµ  Th«ng  t  sè  175/1998/TT­ BTC   ngµy 24/12/1998  cña  Tµi chÝnh. C¸c    Bé      v¨n b¶n híng dÉn    thùc hiÖn    thuÕ  GTGT         ®èi víic¸c ®¬n  ®∙  vÞ  ban  hµnh kh«ng        phï hîp víihíng  dÉn    t¹ Th«ng   i tnµy  ®Òu     b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    chøc,c¸ c¸c tæ      nh©n ph¶n    Bé    ¸nh vÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu,gi¶i       quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản