Thông tư 72/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
44
lượt xem
1
download

Thông tư 72/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 72/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 72/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  è  72/2000/TT­B T C  n g µ y   S 19 th¸ng 8  n¨ m  2009  H í ng d É n   ¬   h Õ  t µi cc  ch Ý n h  th ù c hi Ö n  c h ¬ n g   × nh  tr kiªn c è  h o¸ kªnh  ¬ n g m C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 66/2000/Q§­TTg  µy  ng 13/06/2000  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ét  è  Ýnh  ph v m s ch s¸ch  µ  ¬  Õ   µichÝnh  ùc  Ön  ¬ng   v c ch t   th hi ch tr×nh    è  ãa  kiªnc h kªnh  ¬ng, Bé   µi chÝnh  íng  Én  Ò   ¬  Õ   µichÝnh   m   T  h d v c ch t   thùc hiÖn  ¬ng  ×nh kiªncè      ch tr     ho¸ kªnh  ¬ng    m nh sau: I. h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c h u n g  N ­ §èi t ng  îc vay  èn  Ýn  ông  ®∙itheo     î ®   vtd u    quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy  µ tn l   c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ù    u      è  ãa      ph tr     ¬ c c¸cd ¸n ®Ç tkiªnc h kªnh  m ¬ng  ¹ II  ¹ II do  a  ¬ng  lo i , i I ®Þ ph   lo     qu¶n  ý. l ­ Hµng    n¨m, c¸c dù    u      è        ¸n ®Ç tkiªnc ho¸ kªnh  ¬ng m ph¶i® îcbè  Ý vèn      tr   trong dù      ©n    to¸nching s¸ch ®Þa  ¬ng  õ nguån    Õ  ö  ông  t    ph t  thu thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp  ÝtnhÊt  (  40%), thuû  î phÝ   µ    ån    l  i v c¸c ngu thu  kh¸c.§Æc   Öt ®èi  íi   bi   v  h Ö   èng  th kªnh  ¬ng  ¹ II  m lo i I   ph¶i®¶m     b¶o  ¬ng  © m   µ   ícvµ  ©n  ©n   ph ch Nh n   nh d cïng lµm.   ­ C¨n  vµo    cø  tæng møc   èn  Ýn  ông  µnh  vtd d cho    è  ãa  kiªnc h kªnh  ¬ng  m hµng n¨m  îcduyÖt,nhu  Çu  µ  ®    c v kh¶  n¨ng  ©n  i c¸c nguån  èn  u    ña  c ®è     v ®Ç tc ®Þa   ¬ng  Ó   nguån  ng  ãp  ña  ©n  ©n  ph k c¶  ®ã g c nh d cho    è  kiªnc ho¸ kªnh  ­ m ¬ng,Bé  µichÝnh  Õt ®Þnh    T  quy   møc  vay cho  õng  t tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng. ViÖc  ¬  cho vay  èn  îc thùc hiÖn  v ®    qua  Ö   èng  ü   ç  î u   h th Qu h tr  ®Ç t ph¸ttr Ón.  i II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1.Hå   ¬    s vay  èn: v § Ó   ã    quyÕt  nh  c c¨n cø  ®Þ møc  vay  èn  Ýn  ông  ®∙ithùc hiÖn  ¬ng  vtd u      ch tr×nh kiªncè        ho¸ kªnh  ¬ng,c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  öiBé  m      ph tr       g  TµichÝnh        c¸cv¨n b¶n  å m: g ­ V¨n    b¶n    Þ  ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  Ò     ph v vay  èn  v tÝn  ông  ®∙ithùc hiÖn  ¬ng  ×nh kiªncè    d u      ch tr     ho¸ kªnh  ¬ng, trong ®ã   m     ph¶i  x¸c®Þnh  â vµ  y      ¬  ë    r   ®Ç ®ñ c¸cc s sau  y: ®© +  Tæng  nhu  Çu  èn  u      ùc hiÖn    è  ãa  c v ®Ç t®Ó th   kiªnc h kªnh  ¬ng. m +  Møc  èn  a  ¬ng  v ®Þ ph huy  ng: Tõ  ©n  ®é   ng s¸ch vµ    ån    c¸cngu huy  ng  ®é kh¸c,kÓ   nguån    c¶  huy  ng  ña  ©n. ®é c d +  è   èn  S v cßn  Õu,®Ò   Þ   thi   ngh vay  Trung  ng, trong ®ã   ©n  ¬    ph khai cô    thÓ  êigian vay  th     cho  õng n¨m, tr cm ¾t  Ýnh  t    í  t cho    c¸cn¨m  2000,2001,2002.    
  2. 2 +  Õ   ¹ch tr¶nîcho  õng n¨m. K ho       t  (BiÓu  tæng  îp nhu  Çu  h  c vay  èn  µ  ù  Õn    îtheo m É u   nh  Ìm). v v d ki tr¶n     ®Ý k ­ Quy Õt  nh    ®Þ phª  Öt  ña  û   duy c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  Ò   ù    ph v d ¸n tæng  Ó    è  ãa    th kiªnc h kªnh  ¬ng  Ìm  m (k theo dù      ¸n tæng  Ó). th Hå   ¬    öivÒ   é   µi chÝnh  Ë m   Êt vµo  µy  s trªng   B T   ch nh   ng 31/8/2000    é  ®Ó B Tµi chÝnh  ã    quyÕt  nh  ô  Ó    c c¨n cø  ®Þ c th møc  cho  vay  µng  h n¨m  i víitõng  ®è     ®Þa  ¬ng. ph 2.Møc  èn    v cho vay: C¨n  nhu  Çu  Ò   cø  c v vay  Ýn  ông  td cho    è  kiªn c ho¸ kªnh  ¬ng  ña    m c c¸c ®Þa   ¬ng  µ  ph v tæng  møc   èn  Ýn  ông  ®∙ihµng  vtd u    n¨m cho    è    kiªnc ho¸ kªnh  m ¬ng  ∙  îc ChÝnh  ñ  ®®  ph Quy Õt  nh,  é   µi chÝnh  Õt  nh  ®Þ BT  quy ®Þ møc   èn  v cho vay  µng  h n¨m cho  õng  t tØnh, thµnh  è  èi®a     ph t   b»ng  møc  chªnh  Öch  l thiÕu  ÷a tæng  gi   nhu  Çu  èn    ùc hiÖn  ù    ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  c v ®Ó th   d ¸n ® ®   c th quy phª  Öt  víi è  èn  ®Þa  ¬ng  duy so    v do  s ph ph¶ihuy  ng    ®é theo    nh  ¹ §iÒu  qui®Þ ti  3 Quy Õt  nh  è  ®Þ s 66/2000/Q§­ TTg  µy  ng 13/6/2000 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph 3. C¨n  chuyÓn  èn    cø  v vay: H Ö   èng  ü   ç   îph¸ttr Ón thùc  Ön    th Qu H tr   i   hi chuyÓn  èn  v cho   c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ vay    ¬  ë: trªnc s ­Quy Õt  nh    ®Þ cho  vay  èn  ña  é  ëng  é  µichÝnh. v c B tr BT  ­ Hîp  ng    ®å vay  èn  ÷a Së  µichÝnh    Ët    ®îcuû  Òn  ña  ñ  v gi   T   ­ V gi¸(   quy c Ch tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è)  íichi nh¸nh  ü  ç  îph¸ttr Ón   ph v     qu h tr   i  tØnh,thµnh  è    ph theo m É u   nh  Ìm.   ®Ý k 4.L∙i Êtcho     su   vay:0%.   5.  ¬ng  Ph thøc  Êp  Òn  c ti vay: C¨n  vµo    cø  quy  nh   iÓ m   phÇn    ®Þ ® 3  II Th«ng   nµy, c¸c Chi  t    nh¸nh  ü   ç   îph¸ttr Ón c¸c tØnh, thµnh  è  ùc Qu H tr   i       ph th   hiÖn  Öc  vi chuyÓn  èn  v cho  ©n  ng s¸ch tØnh, thµnh  è    ph vay  theo  ng  ®ó møc   vèn  îcvay  ¹ quyÕt  nh  ña  é  ëng  é   µichÝnh,kh«ng  ùc hiÖn    ®  ti  ®Þ c B tr BT    th   cho vay  i víi õng huyÖn, tõng dù    ô  Ó.ViÖc    Õt cô  Ó  i víi õng  ®è     t      ¸n c th   gi¶iquy   th ®è     t huyÖn, tõng dù    tØnh,thµnh  è  Õt ®Þnh  µ  Þu      ¸n do    ph quy   v ch tr¸chnhiÖm     theo  c¬  Õ   ©n  Êp  ch ph c qu¶n  ývèn  u    ña  l  ®Ç tc tØnh  µ  Õ     v ch ®é qu¶n  ývèn  u    l  ®Ç t x©y  ùng  ¬  d c b¶n  Ön  µnh. hi h   6.Thêih¹n    îvèn      tr¶n   vay: Sau  th¸ng (kÓ  õ ngµy  ý  îp  ng  12    t  k h ®å vay  èn) b ¾t  u     î.Thêi v  ®Ç tr¶ n     gian    î lµ 4  tr¶n     n¨m;  riªng ®èi  íic¸c tØnh  Òn  ói,c¸c tØnh  ã  ån      v    mi n   c ngu thu ng©n  s¸ch nhµ  íctrªn®Þa   µn    éi®Þa)    n    b (thu n   chØ  ¶m   ® b¶o  íi30%   Ö m   d  nhi vô    ©n  ching s¸ch ®Þa  ¬ng,thêigian tr¶nîlµ5    ph            n¨m. Trêng  îp,khi®Õ n   ¹n    î vèn  h   h tr¶n   vay n¨m  íc,®Þa   ¬ng  a      tr   ph ch tr¶,chi nh¸nh  ü   ç   î Qu H tr    iÓn t¹m  êicha  ph¸ttr   th   chuyÓn  èn  v vay  Õp ®Õ n     ti   khitØnh,  thµnh  è  µn    ph ho tr¶theo  îp ®ång  ý  Õt,chinh¸nh  ü  ç  î h  kk     qu h tr    iÓn míi ph¸ttr     tiÕp tôc chuyÓn  èn     v vay  cho  a   ¬ng; tr ng  îp ® Æc   Ötph¶icã    Õn  ®Þ ph  ê h   bi     ý ki cña  é  µichÝnh. BT  7.V Ò     qu¶n  ývèn  Ýn  ông  l  td vay    u    ùc hiÖn  ¬ng  ×nh kiªncè  ®Ó ®Ç tth   ch tr     ho¸ kªnh  ¬ng.   m ­ Khi nhËn  èn     v vay  chinh¸nh  ü  ç  î do    qu h tr    iÓn chuyÓn  ph¸ttr   cho  ©n   ng s¸ch tØnh, thµnh  è, Së   µi chÝnh  V Ët    ¹ch    ph   T   ­  gi¸h to¸n vµo    thu  ©n  ng s¸ch  ®Þa  ¬ng  ¬ng  ph (ch 160  ¹ 10  lo i kho¶n  m ôc    05  086  Óu m ôc        îvèn  ti   15).Khitr¶n  
  3. 3 vay, h¹ch    to¸n chi ng©n     s¸ch  a   ¬ng  ¬ng  ®Þ ph (ch 160  ¹  kho¶n  m ôc   lo i10  05  158  Óu m ôc  ti   15). ­ Nguån  èn  Ýn  ông    vtd vay  cho    è    kiªnc ho¸ kªnh  ¬ng  m chØ  îcsö  ông  ® d cho  ôc      è  m tiªukiªn c ho¸ kªnh  ¬ng, c¸c c«ng  ×nh  û  î   m    tr thu l ikh«ng  ö  ông  , sd vµo  Öc  vi kh¸c. ­ViÖc  Êp      c ph¸tcho    ù      è    c¸cd ¸n kiªnc ho¸ kªnh  ¬ng  ùc hiÖn    m th   nh sau: +  èi víidù  kiªncè  ãa  §     ¸n    h kªnh  ¹  , lo i   cø  µo  Õt  nh  ña  Êp  II c¨n  v quy ®Þ cc cã  Èm  Òn,  ¬  th quy c quan  µichÝnh  ùc hiÖn  Êp    t  th   c ph¸tqua  Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  ®Ó  Kho  ¹c  µ   íc thanh  b Nh n   to¸n vèn  u      ®Ç t cho    ñ  ù  vµ  îc quyÕt c¸c ch d ¸n  ®     to¸nvµo    ©n    ching s¸ch ®Þa  ¬ng    ph theo quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ývèn  u    ©y  l  ®Ç tx dùng  ¬  c b¶n  Ön  µnh. hi h +  èivíi Çn  §   ph kinh phÝ  µ   íchç  î   ùc hiÖn    è  ãa    Nh n   tr  th   ®Ó kiªnc h kªnh  ¹  lo i II     vµo  Õt  nh  ç  î ña  û   Ic¨n cø  , quy ®Þ h tr  c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è, Së    ph   TµichÝnh   Ët    ùc hiÖn  î Êp  ã  ôc      ­ V gi¸th   tr  c cm tiªucho  Ön  µ  Ön  î Êp  huy v huy tr  c cã  ôc    m tiªucho    ã  Ó  îcÊp  x∙ (c th tr  b»ng  Ön  Ët hoÆc   hi v   b»ng  Òn  ti theo    c¸c ®Þnh  møc   a   ¬ng  ®Þ ph quy  nh). X∙  ã  ®Þ   c tr¸chnhiÖ m   ö  ông  ã  Öu      sd c hi qu¶ phÇn  ç  î Ëttcña  µ   ícvµ  h tr     v Nh n   huy  ng    ng  ña  ©n. ®é lao®é c d ­ Chi cho    è       kiªnc ho¸ kªnh  ¬ng  îcquyÕt    µo    ©n  m ®  to¸nv ching s¸ch ®Þa     ph¬ng (theoph©n  Êp    c qu¶n  ývèn  u    ©y  ùng  ¬  l  ®Ç tx d c b¶n  ña  a  ¬ng). c ®Þ ph III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1.  û   U ban  ©n   nh c¸c tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch   nhiÖ m: ­ LËp  å  ¬    h s vay  èn    è    v kiªnc ho¸ kªnh  ¬ng  µ  öivÒ   é  µichÝnh  m vg  BT  theo  ®óng quy  nh  ¹ m ôc  phÇn    ®Þ t i 1  IITh«ng   µy. tn ­ ChØ   o    µnh, c¸c cÊp    ®¹ c¸c ng    qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  èn  Ýn  ông  l  s d ngu v t d theo  ng  ôc    µ  ng  ®ó m tiªuv ®ó quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ývèn  u     ©y  ùng  ¬  l  ®Ç t x d c b¶n  µ  ùc hiÖn  µn    èn  v th   ho tr¶v vay  cho  ü  ç  î qu h tr    iÓn theo  ng  ph¸ttr   ®ó cam   kÕt vay  èn. v ­ §Þnh  ú  µng  ý,n¨m  c¸o t×nh  ×nh  ùc hiÖn    è  ãa    kh qu   b¸o    h th   kiªnc h kªnh  m ¬ng  öi Thñ  íng  Ýnh  ñ, ®ång  öi Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   g  t Ch ph   g   K ho v§ t   N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n vµ  é  µichÝnh.  BT  2.Bé  µichÝnh  ã    T  c tr¸chnhiÖ m:   ­ Quy Õt  nh    ®Þ møc vay  èn  µng  vh n¨m  ô  Ó  c th cho  õng  t tØnh,thµnh  è    ph sau    Ën  îchå  ¬    Þ  ña  khinh ®   s ®Ò ngh c tØnh,thµnh  è   ph theo  ng  ®ó quy  nh   ®Þ t¹ ®iÓ m   m ôc      i 3  IITh«ng   µy. tn ­ Phèihîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ          K ho   § B ttr   t  ph xem   Ðt, x  quyÕt ®Þnh    møc  èn  u    õng©n  v ®Ç tt   s¸ch. ­  ö   ý c¸c vÊn    Ò   Æt   µichÝnh  X l    ®Ò v m t  ph¸tsinh    trong qu¸  ×nh  iÓn tr tr   khaithùc hiÖn  ¬ng  ×nh kiªncè        ch tr     ho¸ kªnh  ¬ng. m 3.H Ö   èng  ü   ç  î   iÓncã    th Qu H tr  ph¸ttr   tr¸chnhiÖ m:  
  4. 4 ­ ChuyÓn  èn    v vay  cho    c¸c tØnh,thµnh  è    ph ngay sau    ã  b¶n  ý  khic v¨n  k kÕt  Õ  cvay  î)gi÷a h Ö   èng  ü   ç  î   iÓnvíi   (kh í   n    th Qu h tr  ph¸ttr     tØnh,thµnh  è  c¸c   ph theo ®óng  Õt ®Þnh  ña  é  ëng  é  µichÝnh.   quy   c B tr BT  ­Thu  åikho¶n  îvay    n   ¹n.   h  n  khi®Õ h ­ TÝnh      to¸nnhu  Çu  Êp  ï l∙suÊt vµ  Ý  c c b    i   ph ph¶icÊp    cho  ü   ç  î Qu h tr   ph¸t tr Ón    ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  i ®Ó tr Th t Ch ph quyÕt  nh   ®Þ theo  ng  ®ó quy  nh   ¹  ®Þ ti Th«ng   è  ts 43/2000/TT­ BTC   µy  ng 23/5/2000 cña  é  µichÝnh.   BT  ­  µng  H n¨m,  ã  c tr¸chnhiÖ m     b¸o c¸o  Õt  k qu¶ chuyÓn  èn  v vay  µ  ×nh  vt h×nh    åinî vay  ×nh Thñ íng chÝnh  ñ,®ång  öiBé  Õ   ¹ch vµ  u   thu h     tr   t  ph   g   k ho   ®Ç t  é  µichÝnh. ,B T   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý.Sè  èn    15  k t  k   v vay c¸c ®Þa   ¬ng  ∙  îc Quü   ç  îph¸ttr Ón cho    ph ®®  h tr   i   vay  íc ®©y   òng  îc thùc tr   c ®    hiÖn  theo quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng    µy, c¸c quy  nh  íc ®©y     íiTh«ng    tn     ®Þ tr   tr¸ v   i t nµy  u     á. Qu¸  ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  íng  ¾ c     Þ    ®Ò b∙ib   tr       cv m ®Ò ngh c¸c tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ph tr     ¬ ph¶n  vÒ   é  µichÝnh      Õt. ¸nh  B T   ®Ó gi¶i quy
  5. 5 T æ n g  h î p n h u  c Ç u  v a y v è n T h ù c  hi Ö n  c h ¬ n g  tr × nh kiªn c è  h o¸ kªnh m ¬ n g Theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 66/2000/Q§­TTg  µy  ng 13/6/2000 cña  ñ íng ChÝnh    Th t   phñ       (Ban  µnh  Ìm         h k theo Th«ng   è    ts 72/2000/TT­ BTC   µy  ng 19/7/2000  cña  é  µichÝnh) BT      ¬n  Þ:TriÖu  ng   § v   ®å ChØ   tiªu Sè  Òn ti I.Tæng     nhu  Çu  èn  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh kiªncè    c v th   ch tr     ho¸ kªnh  ­ m ¬ng G å m: 1.Vèn  ©n    ng s¸ch bè  Ý   tr Trong  : ®ã ­Bè  Ýb»ng  ån  Õ  ö  ông  t    tr   ngu thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp ­Thuû  îphÝ   l  i 2. Vèn    huy  ng  ña  ©n  Ó  vËt t  µy  ®é cd (k c¶   ,ng c«ng    ng    lao ®é quy tiÒn) 3.C¸c  ån  èn    ngu v kh¸c(nÕu  ã)   c 4.Vèn      ®Ò nghivay   II  ù   Õn  Õ   ¹ch vay  èn . ki k ho   D v ­N¨m    2000 ­N¨m    2001 ­N¨m    2002 ­N¨m    2003 ­N¨m    2004 ­N¨m    2005 II   êih¹n tr¶nîvèn  ITh         . vay ­N¨m    2000 ­N¨m    2001 ­N¨m    2002 ­N¨m    2003 ­N¨m    2004 ­N¨m    2005 ­N¨m    2006 ­. ..
  6. 6
  7. 7 Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Hµ   éi, µy   n  ng  th¸ng     n¨m  2000 K h Õ  í c v a y n î s è ......... (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 72/2000/TT­ BTC   µy  ng 19/7/2000 cña  é  µi    BT chÝnh) Tªn  n  Þ  ®¬ v cho  vay:Chi nh¸nh  ü   ç  î   iÓntØnh  µnh phè)    Qu H tr  ph¸ttr   (th   .. . ........................................... . . ........................................... .. . . . .. §Þa chØ: .. . ............................................... . . ............................................... .. . ........................................... . . ........................................... .. . .. . .. §iÖn   tho¹i: .. . ............................................... . . ............................................... Tªn  n  Þ  ®¬ v vay: Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   (thµnh  phè).. . ..................... . . .................... §Þa chØ: .. . ................................................ . . ............................................... .. . ........................................... . . ........................................... .. . .. . . .. §iÖn   tho¹i: .. . ................................................ . . ............................................... ® i Ò u  k h o ¶ n  c a m  k Õ t 1.   Chi   nh¸nh   Quü   Hç   trî   ph¸t   tr Ón   tØnh   (thµnh  i phè).. . ..............  chuyÓn   cho   ng©n   s¸ch   tØnh   (thµnh . . ..............   phè).. . ............................ . . ............................   vay   sè  tiÒn.. . ..................   ®ång   theo   Quy Õt   ®Þnh   . . ................. sè  . . ........... 2 .. . .........../ 000/Q§­BTC   µy  . th¸ng.. .n¨m  ng ..   . . . 2000  ña  é   ëng  c B tr Bé  µichÝnh. T  2.L∙i Êtvay:0%.    su     3. Thêi h¹n    î gèc: 1      tr¶ n     n¨m (12 th¸ng)tÝnh  õ ngµy  Ëp  Õ   c vay    t  l kh í   vèn.TØnh    cam   Õt  µn    èn  k ho tr¶v vay  µng h n¨m  cho    Chi nh¸nh  ü  ç  î qu H tr    ph¸t tr Ón theo  ng  i  ®ó quy  nh  Ò   êigian  µ  ®Þ v th   v møc   µn    Õ u   ho tr¶.N qu¸  êih¹n  th   kh«ng tr¶ sÏ thùc hiÖn nh quy ®Þnh  t¹ ®iÓ m  6  phÇn  II i  Th«ng  t è   s 72/2000/TT­ BTC   µy  th¸ng07  ng 19    n¨m  2000  ña  é  µichÝnh. c BT 
  8. 8 V¨n b¶n  µy  îc lµm  µnh  b¶n  ã    Þ ph¸p  ýnh  n ®  th 4  c gi¸tr   l   nhau, m çi      bªn gi÷2    b¶n. TUQ   ñ  Þch  ch t UBND Chi nh¸nh  ü  ç  î   iÓn   qu h tr  ph¸ttr TØnh  µnh phè).. . ...... (th   . . ..... TØnh  µnh phè).. . .... (th   . . ... Gi¸m  c  ë  ®è S TC­VG Gi¸m  c ®è
Đồng bộ tài khoản