intTypePromotion=1

Thông tư 72/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
90
lượt xem
4
download

Thông tư 72/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 72/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 56/2003/TT-BTC ngày 9/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế tài chính đối với Ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 72/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t c ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   S è   7 2 / 2 0 0 3 / T T ­ B T C   n g µ y   3 1   t h ¸ n g   7   n ¨ m  2003 Söa ®æi mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 56/2003/TT­BTC  ngµy 09/6/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn  qui chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch  x ∙   h é i   b a n   h µ n h   k Ì m   t h e o   q u y Õ t   ® Þ n h   s è   1 8 0 / 2 0 0 2 / Q § ­ T T g  ngµy 19/12/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ §Ó   t¹o   ®iÒu   kiÖn   thuËn   lîi   cho   ho¹t   ®éng   cña   Ng©n   hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi, Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi mét   sè   ®iÓm   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   56/2003/TT­BTC   ngµy   09/6/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn   qui   chÕ   qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi ban   hµnh   kÌm   theo   quyÕt   ®Þnh   sè   180/2002/Q§­TTg   ngµy   19/12/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ nh sau: 1­   Söa   quy   ®Þnh   vÒ   l∙i   suÊt   huy   ®éng   vèn   díi   h×nh  thøc nhËn  tiÒn  göi cña c¸c tæ chøc,  c¸ nh©n trong  níc;  huy   ®éng   tiÕt   kiÖm   cña   ngêi   nghÌo;   vay   vèn   cña   c¸c   Tæ  chøc tµi chÝnh, Tæ chøc tÝn dông trong níc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2.1 ­ Môc I ­ Ch¬ng II nh sau:  "Trêng hîp Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi huy  ®éng vèn   díi   h×nh   thøc   nhËn   tiÒn   göi   cña   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   trong níc; huy ®éng tiÕt kiÖm cña ngêi nghÌo; vay vèn cña   c¸c Tæ chøc tµi chÝnh, Tæ chøc tÝn dông trong níc, l∙i   suÊt huy ®éng vèn kh«ng ®îc vît qu¸ møc l∙i suÊt huy ®éng   cïng kú  h¹n, cïng thêi  ®iÓm cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i   Nhµ níc trªn cïng ®Þa bµn." 2­ Söa quy  ®Þnh vÒ  chi thï  lao cho c¸n bé  x∙ phêng  quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.4 ­ Môc V ­ Ch¬ng II nh sau: "Chi tr¶ thï  lao cho c¸n bé  x∙, ph êng víi møc 80.000   ®/x∙, phêng/th¸ng". 3­ Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   ®Ò   nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2