Thông tư 72/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
150
lượt xem
7
download

Thông tư 72/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 72/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 72/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA tH¤NG T ¦ c ñ a   b é   t µ i   c h Ý n h   S è   7 2 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 5   t h ¸ n g   7   n ¨ m  2 0 0 4   H í n g   d É n   v i Ö c   q u ¶ n   l ý   v µ   x ö   l ý   t a n g   v Ë t ,   p h ¬ n g   t i Ö n  tÞch thu sung quü Nhµ níc do vi ph¹m hµnh chÝnh C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  14/1998/N§­CP ngµy 6 th¸ng 3 n¨m   1998   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý   tµi   s¶n   nhµ   níc;   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   134/2003/N§­CP   ngµy   14   th¸ng   11   n¨m   2003   cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p   lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002, Bé Tµi chÝnh híng   dÉn viÖc qu¶n lý  vµ  xö  lý  tang vËt, ph¬ng tiÖn tÞch thu   sung quü Nhµ níc do vi ph¹m hµnh chÝnh nh sau: I. PH¹M VI Vµ §èI T¦îNG ¸P DôNG  1.  Th«ng  t  nµy híng  dÉn viÖc  x¸c  ®Þnh gi¸  trÞ,  b¶o  qu¶n,  ph©n  lo¹i, chuyÓn  giao,  xö  lý  vµ  tæ chøc  b¸n  ®Êu  gi¸ tang vËt, ph¬ng tiÖn (sau  ®©y gäi chung lµ  tµi s¶n)  tÞch thu sung quü  Nhµ  níc do vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  qu¶n  lý  c¸c kho¶n thu, chi ph¸t sinh tõ  viÖc qu¶n lý, xö  lý  tµi s¶n tÞch thu sung quü Nhµ níc. 2.   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh   tÞch   thu   tang  vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  vi ph¹m hµnh chÝnh  theo  quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002;  c¬ quan tµi chÝnh nhµ níc vµ Kho b¹c Nhµ níc c¸c cÊp; Héi  ®ång b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n c¸c cÊp; Trung t©m dÞch vô  b¸n  ®Êu gi¸ cÊp tØnh; tæ chøc, c¸ nh©n cã  quyÒn vµ  nghÜa vô  liªn quan  ®Õn viÖc b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n tÞch thu sung quü  Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn Th«ng t nµy. II. X¸C §ÞNH GI¸ TRÞ TµI S¶N VI PH¹M HµNH CHÝNH  1. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n: Trong   trêng   hîp   cÇn   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   tÞch   thu   tµi  s¶n,   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh   t¹m   gi÷   mêi   ®¹i  diÖn c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp xem xÐt, ®Þnh gi¸ tµi s¶n  ®Ó  ra quyÕt  ®Þnh tÞch thu. ViÖc x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  tµi s¶n  ®îc thùc hiÖn nh sau: ­ C¨n cø vµo sè  lîng, chÊt lîng tµi s¶n cÇn ra quyÕt  ®Þnh tÞch thu; c¨n cø gi¸ c¸c lo¹i tµi s¶n tÞch thu sung  quü  Nhµ  níc trªn  ®Þa bµn do Së  Tµi chÝnh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung  ¬ng  quy   ®Þnh  (nÕu cã); c¨n cø gi¸ tµi 
 2. 2 s¶n cïng lo¹i trªn thÞ  trêng  ®Þa ph¬ng hoÆc gi¸ tµi s¶n  cã  cïng c¸c chØ tiªu kü  thuËt, chÊt lîng víi tµi s¶n cÇn  ®Þnh   gi¸;   tham   kh¶o   gi¸   tÝnh   thuÕ   xuÊt   nhËp   khÈu,   gi¸  tÝnh lÖ  phÝ  tríc b¹, gi¸ tÝnh thuÕ  tµi nguyªn vµ  gi¸ tµi  s¶n trªn hå s¬ tµi liÖu kÌm theo nh  hîp ®ång kinh tÕ, hîp  ®ång mua b¸n, vËn chuyÓn, hîp  ®ång b¶o hiÓm, ho¸  ®¬n mua  b¸n tµi s¶n, tê  khai nhËp khÈu, c¸c lo¹i giÊy tê  kh¸c cã  liªn quan; ngêi cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh tÞch thu vµ  ®¹i diÖn c¬  quan tµi chÝnh x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  cña tõng tµi  s¶n. ­ Trong  trêng hîp  tµi s¶n   ®∙ qua  sö  dông,  th×  ph¶i  x¸c  ®Þnh tû  lÖ  (%) chÊt lîng cßn l¹i cña tõng tµi s¶n.  §èi   víi   c¸c   tµi   s¶n   khã   x¸c   ®Þnh   chÊt   lîng   th×   cã   thÓ  thuª c¬  quan cã  thÈm quyÒn cña Nhµ  níc hoÆc  ®¬n vÞ  t vÊn  chuyªn ngµnh x¸c ®Þnh. ­ Gi¸ trÞ  tµi s¶n cña mét vô  vi ph¹m (khi cã  quyÕt  ®Þnh tÞch thu sung quü  Nhµ  níc)  ®îc x¸c  ®Þnh trªn c¬  së  ®¬n gi¸ tµi s¶n vµ  sè  lîng tµi s¶n thùc tÕ  bÞ  tÞch thu  sung quü Nhµ níc. ­ Trêng hîp tµi s¶n vi ph¹m hµnh chÝnh thuéc lo¹i ch a  ®îc Së  Tµi chÝnh quy  ®Þnh gi¸, khã   ®Þnh gi¸ hoÆc cha cã  sù  thèng nhÊt gi÷a ngêi cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh tÞch   thu vµ ®¹i diÖn c¬ quan tµi chÝnh, th× ngêi cã thÈm quyÒn  ra quyÕt  ®Þnh ph¶i thµnh lËp Héi  ®ång  ®Þnh gi¸ tµi s¶n.  Thµnh phÇn Héi ®ång ®Þnh gi¸ tµi s¶n bao gåm: + §¹i diÖn c¬  quan tµi chÝnh cïng cÊp ­ Chñ  tÞch Héi  ®ång + §¹i diÖn c¬  quan cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh tÞch  thu (hoÆc c¬  quan tr×nh cÊp cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh  tÞch thu) ­ Phã Chñ tÞch Héi ®ång + §¹i  diÖn  c¬  quan  chuyªn  m«n kü   thuËt  (nÕu cÇn)  ­  Thµnh viªn +   §¹i   diÖn   Trung   t©m   dÞch   vô   b¸n   ®Êu   gi¸   cÊp   tØnh  (nÕu cã) ­ Thµnh viªn +   Mét   sè   thµnh   viªn   thuéc   c¬   quan   tµi   chÝnh   vµ   c¬  quan ra quyÕt ®Þnh tÞch thu ®Ó thµnh lËp Tæ c«ng t¸c gióp  viÖc cho Héi ®ång theo quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch Héi ®ång. Héi   ®ång   ®Þnh   gi¸   tµi   s¶n   tÞch   thu   lµm   viÖc   theo   nguyªn t¾c tËp thÓ. C¸c quyÕt  ®Þnh cña Héi  ®ång ph¶i  ®îc  qu¸ nöa sè thµnh viªn Héi ®ång t¸n thµnh. Trong tr êng hîp  biÓu quyÕt ngang nhau th×  quyÕt  ®Þnh theo phÝa cã   ý  kiÕn  cña Chñ tÞch Héi ®ång. Trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy cã  quyÕt  ®Þnh   thµnh   lËp,   Héi   ®ång   ®Þnh   gi¸   ph¶i   thùc   hiÖn   viÖc 
 3. 3 ®Þnh gi¸ tµi s¶n vi ph¹m. Héi  ®ång  ®Þnh gi¸ tµi s¶n cã  thÓ  thuª c¬  quan cã  chøc n¨ng  ®Þnh gi¸  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸  trÞ   tµi   s¶n   tríc   khi   quyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ   tõng   lo¹i   tµi  s¶n. 2. Trêng hîp c¬ quan cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh tÞch   thu tang vËt, ph¬ng tiÖn kh«ng bÞ giíi h¹n vÒ gi¸ trÞ tµi  s¶n   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Ch¬ng   IV   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi  ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002, th× cã thÓ ®Þnh gi¸ tµi s¶n sau  khi cã quyÕt ®Þnh tÞch thu. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n  ®∙ cã quyÕt ®Þnh tÞch thu ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i  ®iÓm 1 Môc nµy. ViÖc   ®Þnh   gi¸   tµi   s¶n   theo   híng   dÉn   t¹i   ®iÓm   1   vµ  ®iÓm 2 Môc nµy ph¶i  ®îc lËp thµnh biªn b¶n theo MÉu sè  1  ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy. 3. Gi¸ trÞ  tµi s¶n  ®îc x¸c  ®Þnh t¹i Môc nµy  ®îc sö  dông  ®Ó  chuyÓn giao cho c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  qu¶n lý, sö  dông;  chuyÓn   giao  cho  c¬   quan  tµi  chÝnh   hoÆc   Trung   t©m   dÞch vô b¸n ®Êu gi¸ cÊp tØnh ®Ó b¸n ®Êu gi¸. III. B¶O QU¶N, PH¢N LO¹I, CHUYÓN GIAO Vµ Xö  Lý  TµI S¶N TÞCH THU SUNG QUü NHµ N¦íC 1. Ph©n lo¹i vµ  xö  lý  tµi s¶n  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh tÞch  thu sung quü Nhµ níc 1.1. C¬ quan ra quyÕt ®Þnh tÞch thu chñ tr× xö lý c¸c  lo¹i tµi s¶n nh sau: a) §èi víi tµi s¶n lµ hµng ho¸, vËt phÈm dÔ bÞ h  háng  (hµng  t¬i sèng, dÔ  bÞ  «i thiu,  khã  b¶o qu¶n,  hµng  thùc  phÈm  ®∙ qua chÕ  biÕn nhng h¹n sö  dông cßn díi 30 ngµy…),  th×  c¬  quan (ngêi) ra quyÕt  ®Þnh tÞch thu ph¶i tiÕn hµnh   lËp biªn b¶n vµ  tæ chøc b¸n ngay theo h×nh thøc b¸n c«ng  khai,   kh«ng   nhÊt   thiÕt   ph¶i   th«ng   qua   b¸n   ®Êu   gi¸.   Sè  tiÒn thu ®îc göi vµo tµi kho¶n t¹m gi÷ më t¹i Kho b¹c Nhµ   níc cña c¬ quan tµi chÝnh cÊp huyÖn n¬i b¾t gi÷ tµi s¶n. b) §èi víi tµi s¶n lµ thuèc t©n dîc, vò khÝ, chÊt næ,  chÊt   phãng   x¹,   ph¬ng  tiÖn   kü  thuËt   ®Æc   chñng  liªn   quan  ®Õn an ninh, quèc phßng; vËt cã gi¸ trÞ lÞch sö, v¨n ho¸;  di vËt, cæ vËt; b¶o vËt quèc gia; hµng l©m s¶n quý  hiÕm  nhãm IA, IB vµ  c¸c tµi s¶n kh¸c kh«ng  ®îc phÐp lu hµnh,  th×  c¬  quan ra quyÕt  ®Þnh tÞch thu chñ  tr×  phèi hîp víi  c¬  quan tµi chÝnh vµ  c¸c ngµnh cã  liªn quan tæ chøc bµn  giao cho c¬  quan nhµ  níc chuyªn ngµnh qu¶n lý  tµi s¶n  ®ã  ®Ó tæ chøc qu¶n lý, xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 4. 4 c) §èi víi c¸c tµi s¶n lµ  v¨n ho¸ phÈm  ®éc h¹i, hµng  gi¶ kh«ng cã  gi¸ trÞ  sö  dông, vËt phÈm g©y h¹i cho søc  khoÎ  con ngêi, vËt nu«i, c©y trång buéc ph¶i tiªu huû  vµ   c¸c hµng ho¸ kh¸c kh«ng ®îc phÐp lu th«ng trªn thÞ trêng,  th×  c¬  quan ra quyÕt  ®Þnh tÞch thu lËp Héi  ®ång xö  lý   ®Ó   tiªu huû. Thµnh phÇn Héi ®ång bao gåm ®¹i diÖn c¬ quan ra  quyÕt   ®Þnh   tÞch   thu,   c¬   quan   tµi   chÝnh   vµ   c¸c   c¬   quan  qu¶n lý  nhµ  níc cã  liªn quan. ViÖc tiªu huû  ph¶i  ®îc lËp  thµnh biªn b¶n cã   ®Çy  ®ñ  ch÷  ký  cña c¸c thµnh viªn Héi  ®ång. d) §èi víi  ®éng vËt hoang d∙ cßn sèng khoÎ  m¹nh hoÆc  sau khi cøu hé  khoÎ  m¹nh, th×  c¬  quan kiÓm l©m phèi hîp  víi c¬  quan tµi chÝnh vµ  c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan tæ chøc   th¶ vÒ  m«i trêng  thiªn  nhiªn  phï  hîp  víi  sinh  th¸i cña  tõng   loµi,   hoÆc   b¸n   cho   c¸   nh©n,   tæ   chøc   ®îc   phÐp   g©y  nu«i ph¸t triÓn, nghiªn cøu khoa häc, phôc vô nhu cÇu v¨n   ho¸  ®êi sèng theo gi¸ thÞ  trêng t¹i  ®Þa ph¬ng. ViÖc th¶  ®éng vËt vÒ m«i trêng thiªn nhiªn ph¶i ®îc lËp thµnh biªn  b¶n cã   ®Çy  ®ñ  ch÷  ký  cña c¸c thµnh viªn tham gia; Trêng  hîp ®îc phÐp b¸n cho c¸ nh©n, tæ chøc ph¶i thùc hiÖn theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Sè  tiÒn thu  ®îc tõ  b¸n  ®éng vËt  hoang d∙  ®îc nép vµo tµi kho¶n t¹m gi÷  cña c¬  quan tµi  chÝnh  më  t¹i Kho b¹c Nhµ  níc cÊp tØnh (trong  trêng  hîp  ngêi ra quyÕt ®Þnh tÞch thu lµ Chi côc trëng Chi côc KiÓm  l©m vµ  Côc trêng Côc kiÓm l©m) hoÆc cÊp huyÖn (trong tr ­ êng hîp ngêi ra quyÕt   ®Þnh  tÞch thu lµ  Tr¹m trëng  Tr¹m  KiÓm l©m, H¹t trëng H¹t kiÓm l©m, H¹t trëng H¹t phóc kiÓm  l©m s¶n, §éi trëng §éi kiÓm l©m c¬ ®éng). e) §èi víi tµi s¶n lµ tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, th× c¬  quan ra quyÕt  ®Þnh tÞch thu ph¶i tiÕn hµnh lËp biªn b¶n  vµ  nép ngay sè  tiÒn vµ  ngo¹i tÖ   ®ã  vµo tµi kho¶n t¹m gi÷   cña   c¬   quan   tµi   chÝnh   më   t¹i   Kho   b¹c   Nhµ   níc   cÊp   tØnh  (®èi víi tµi s¶n do c¬  quan thuéc cÊp Trung  ¬ng vµ  cÊp  tØnh ra quyÕt  ®Þnh tÞch thu) hoÆc cÊp huyÖn (®èi víi tµi  s¶n do c¬  quan cÊp huyÖn hoÆc cÊp x∙ ra quyÕt  ®Þnh tÞch  thu).  C¬  quan  tµi  chÝnh  cÊp huyÖn  vµ  cÊp tØnh   ®îc thùc  hiÖn   ghi   thu   quü   ngo¹i   tÖ   tËp   trung   (theo   nguyªn   tÖ);  ®ång thêi quy  ®æi ngo¹i tÖ   ®ã  ra  ®ång ViÖt Nam theo tû  gi¸ h¹ch to¸n do Bé Tµi chÝnh c«ng bè ®Ó h¹ch to¸n. 1.2. §èi víi c¸c tµi s¶n cßn l¹i (ngoµi c¸c tµi s¶n  quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 nªu trªn) ®îc xö lý nh sau: a) C¨n cø gi¸ trÞ tµi s¶n cã quyÕt ®Þnh tÞch thu sung  quü  Nhµ  níc cña tõng vô  vi ph¹m  ®îc x¸c  ®Þnh t¹i Môc II  Th«ng t  nµy, c¬  quan ra quyÕt  ®Þnh tÞch thu chuyÓn giao  c¸c hå  s¬  vÒ  tµi s¶n cña tõng vô  vi ph¹m hµnh chÝnh bao  gåm: QuyÕt ®Þnh tÞch thu, Biªn b¶n tÞch thu, Biªn b¶n x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   tµi   s¶n   vô   vi   ph¹m   vµ   c¸c   b¶n   sao   hå  s¬,  giÊy tê  tµi liÖu cã  liªn quan  ®Õn c¸c tµi s¶n tÞch thu 
 5. 5 cho c¬  quan tµi chÝnh cÊp tØnh  ®èi víi tµi s¶n tÞch thu  cña mét vô vi ph¹m cã gi¸ trÞ tõ 10.000.000 ®ång trë lªn;  c¬  quan tµi chÝnh cÊp huyÖn  ®èi víi tµi s¶n tÞch thu cña  mét vô vi ph¹m cã gi¸ trÞ díi 10.000.000 ®ång.  b) C¨n cø vµo c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  qu¶n lý  tµi  s¶n nhµ níc, sau khi tiÕp nhËn ®îc ®Çy ®ñ c¸c hå s¬ do c¬  quan   ra   quyÕt   ®Þnh   tÞch   thu   chuyÓn   giao,   c¬   quan   tµi   chÝnh cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬  quan ra quyÕt  ®Þnh  tÞch thu tiÕn hµnh ph©n lo¹i tµi s¶n  ®Ó  quyÕt  ®Þnh hoÆc  tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n xö lý tµi s¶n  nh sau: ­ §èi víi c¸c tµi s¶n cã  thÓ  chuyÓn giao cho c¸c c¬  quan, tæ chøc cña Nhµ níc qu¶n lý, sö dông (ph¬ng tiÖn ®i  l¹i, trang thiÕt bÞ  lµm viÖc…), c¬  quan tµi chÝnh c¨n cø  vµo tiªu chuÈn,   ®Þnh møc sö  dông tµi s¶n vµ  thùc tr¹ng  tµi s¶n cña tõng  ®¬n vÞ   ®Ó  quyÕt  ®Þnh hoÆc tr×nh cÊp cã  thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh chuyÓn giao. ­ §èi víi tµi s¶n lµ  vµng b¹c, kim lo¹i quý,  ®¸ quý,  chøng   chØ   cã   gi¸   ®îc   nép   vµo   Kho   b¹c   Nhµ   níc   cÊp   tØnh  (®èi víi c¸c lo¹i tµi s¶n do c¬ quan cña Trung  ¬ng vµ cÊp  tØnh ra quyÕt   ®Þnh  tÞch thu sung quü  Nhµ  níc)  hoÆc  cÊp  huyÖn (®èi víi c¸c tµi s¶n do c¬  quan cÊp huyÖn hoÆc cÊp  x∙ ra quyÕt  ®Þnh tÞch thu sung quü  Nhµ  níc) n¬i b¾t gi÷  tµi s¶n ®Ó tæ chøc b¸n ®Êu gi¸. ViÖc   b¸n   ®Êu   gi¸   vµng   b¹c,   ®¸   quý,   kim   lo¹i   quý,   chøng chØ cã  gi¸ do Së  Tµi chÝnh hoÆc c¬  quan tµi chÝnh  cÊp huyÖn  tr×nh  Uû  ban nh©n d©n cïng cÊp xem xÐt quyÕt  ®Þnh.  Tr×nh  tù, thñ  tôc b¸n  ®Êu gi¸ thùc hiÖn  theo  quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt vÒ  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n. Sè  tiÒn thu  ®îc ph¶i nép vµo tµi kho¶n t¹m gi÷  cña c¬  quan  tµi chÝnh cïng cÊp më t¹i Kho b¹c Nhµ níc. ­ §èi víi c¸c tµi s¶n cßn l¹i th×  giao cho Trung t©m  dÞch vô  b¸n  ®Êu gi¸ cÊp tØnh hoÆc Héi  ®ång  ®Þnh gi¸, b¸n  ®Êu gi¸ thuéc c¬  quan tµi chÝnh b¸n  ®Êu gi¸. Kh«ng thùc  hiÖn viÖc b¸n chØ ®Þnh ®èi víi c¸c lo¹i tµi s¶n nµy. c) Trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ph¬ng ¸n xö  lý  tµi s¶n tÞch thu sung quü  Nhµ  níc  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn phª duyÖt, c¬ quan ra quyÕt ®Þnh tÞch thu phèi   hîp víi c¬  quan tµi chÝnh cïng cÊp vµ  c¸c ngµnh cã  liªn  quan thùc hiÖn viÖc chuyÓn giao tµi s¶n ®Ó xö lý theo ph­ ¬ng ¸n ®∙ ®îc phª duyÖt: ­ §èi víi tµi s¶n cã  quyÕt  ®Þnh chuyÓn giao cho c¸c  c¬ quan, tæ chøc cña Nhµ níc, th× thùc hiÖn theo híng dÉn  t¹i Th«ng t sè 43 TC/QLCS ngµy 31/7/1996 cña Bé Tµi chÝnh   híng dÉn viÖc tiÕp nhËn vµ  bµn giao tµi s¶n gi÷a c¸c c¬  quan   hµnh   chÝnh   sù   nghiÖp,   tæ   chøc   kinh   tÕ   theo   quyÕt  ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.
 6. 6 ­  ViÖc chuyÓn giao tµi s¶n cã  quyÕt  ®Þnh b¸n  ®Êu gi¸  ®îc thùc hiÖn nh sau: + §èi víi tµi s¶n tÞch thu cña mét vô  viÖc vi ph¹m  hµnh chÝnh cã  gi¸ trÞ  díi 10 triÖu  ®ång, th×  chuyÓn giao  cho c¬ quan tµi chÝnh cÊp huyÖn n¬i b¾t gi÷ tµi s¶n ®Ó tæ   chøc b¸n ®Êu gi¸. + §èi víi tµi s¶n tÞch thu cña mét vô  viÖc vi ph¹m  hµnh   chÝnh   cã   gi¸   trÞ   tõ   10   triÖu   ®ång   trë   lªn,   th×   chuyÓn giao cho Trung t©m dÞch vô b¸n ®Êu gi¸ cÊp tØnh ®Ó  tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ theo Hîp ®ång uû quyÒn b¸n ®Êu gi¸ ký   gi÷a Së  Tµi chÝnh vµ  Trung t©m dÞch vô  b¸n  ®Êu gi¸ cÊp  tØnh (MÉu sè  2 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy). Trong tr­ êng hîp t¹i ®Þa ph¬ng cha thµnh lËp Trung t©m dÞch vô b¸n  ®Êu gi¸, th× chuyÓn giao c¸c tµi s¶n nµy cho Së Tµi chÝnh  ®Ó tæ chøc b¸n ®Êu gi¸. 2.   Khi   chuyÓn   giao   tµi   s¶n,   c¬   quan   ra   quyÕt   ®Þnh  tÞch thu ph¶i bµn giao  ®Çy  ®ñ  c¸c hå  s¬  cho c¬  quan tiÕp   nhËn tµi s¶n bao gåm: QuyÕt ®Þnh tÞch thu sung quü Nhµ n­ íc; QuyÕt  ®Þnh phª duyÖt ph¬ng ¸n xö  lý  tµi s¶n cña c¬  quan nhµ níc cã thÈm quyÒn; Biªn b¶n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi  s¶n; c¸c giÊy  tê,  tµi  liÖu  liªn quan  ®Õn quyÒn  së  h÷u,  quyÒn sö  dông hîp ph¸p tµi s¶n (nÕu cã) vµ  c¸c tµi liÖu  kh¸c cã  liªn quan. C¸c hå  s¬, giÊy tê  nµy ph¶i  ®îc ghi  vµo Biªn b¶n bµn giao tµi s¶n theo MÉu sè  3 ban hµnh kÌm   theo Th«ng t nµy. 3. B¶o qu¶n tµi s¶n vi ph¹m hµnh chÝnh khi cã  quyÕt  ®Þnh tÞch thu sung quü Nhµ níc. 3.1. C¬  quan ra quyÕt  ®Þnh tÞch thu: Cã  tr¸ch nhiÖm   b¶o   qu¶n   toµn   bé   tµi   s¶n   tõ   khi   ra   quyÕt   ®Þnh   t¹m   gi÷  hoÆc tÞch thu cho ®Õn khi chuyÓn giao tµi s¶n cho c¬ quan  tiÕp nhËn theo ph¬ng ¸n xö  lý   ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn  phª duyÖt. 3.2. C¬  quan tiÕp nhËn tµi s¶n: Sau khi ph¬ng ¸n xö  lý   ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn phª duyÖt ph¶i tæ chøc tiÕp  nhËn ngay.  Trêng  hîp  c¸c  c¬  quan,   ®¬n vÞ  tiÕp  nhËn tµi  s¶n kh«ng cã  n¬i cÊt gi÷  tµi s¶n hoÆc cha tiÕp nhËn  ®îc  sè tµi s¶n ®îc giao, c¬ quan, ®¬n vÞ tiÕp nhËn tµi s¶n ® ­ îc phÐp uû  quyÒn c¬  quan ra quyÕt  ®Þnh tÞch thu hoÆc c¬  quan   kh¸c   b¶o   qu¶n   hé   vµ   ph¶i   tr¶   c¸c   chi   phÝ   cã   liªn  quan cho c¬ quan ®îc uû quyÒn b¶o qu¶n. ViÖc uû quyÒn b¶o  qu¶n tµi s¶n ph¶i  ®îc lËp thµnh hîp  ®ång theo MÉu sè  4  ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy .
 7. 7 IV. Tæ CHøC B¸N §ÊU GI¸ TµI S¶N TÞCH THU  SUNG QUü NHµ N¦íC  1. B¸n ®Êu gi¸ th«ng qua Héi ®ång ®Þnh gi¸ vµ b¸n ®Êu  gi¸ tµi s¶n. 1.1. Héi ®ång ®Þnh gi¸ vµ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n nhµ níc  (sau  ®©y gäi chung lµ  Héi  ®ång b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n)  ®îc  thµnh  lËp   ë  cÊp huyÖn  vµ  cÊp tØnh  (®èi  víi nh÷ng tØnh,  thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng   cha   thµnh  lËp  Trung   t©m  dÞch vô b¸n ®Êu gi¸ cÊp tØnh). 1.2. Trong thêi h¹n 15 ngµy (®èi víi tµi s¶n lµ   ®éng  s¶n),   30   ngµy   (®èi   víi   tµi   s¶n   lµ   bÊt   ®éng   s¶n)   kÓ   tõ  ngµy tiÕp nhËn tµi s¶n tÞch thu sung quü Nhµ níc, c¬ quan  tµi chÝnh  ph¶i  tr×nh Uû  ban nh©n d©n cïng  cÊp  ra quyÕt  ®Þnh hoÆc  uû  quyÒn  cho c¬  quan  tµi chÝnh ra quyÕt   ®Þnh  thµnh lËp Héi ®ång b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n ®Ó tæ chøc b¸n ®Êu   gi¸ sè  tµi s¶n  ®∙ tiÕp nhËn. Thµnh phÇn Héi  ®ång b¸n  ®Êu  gi¸ tµi s¶n gåm: ­ L∙nh  ®¹o c¬  quan tµi chÝnh cïng cÊp ­ Chñ  tÞch Héi  ®ång; ­ §¹i  diÖn  c¬  quan  ra quyÕt   ®Þnh  tÞch thu  (hoÆc  c¬  quan tr×nh  cÊp cã  thÈm  quyÒn ra quyÕt   ®Þnh  tÞch thu) ­  Phã Chñ tÞch Héi ®ång; ­ Tuú  theo  ®Æc  ®iÓm,  tÝnh  chÊt  cña tõng  vô  viÖc  vµ  t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng, ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh   thµnh   lËp   Héi   ®ång   quyÕt   ®Þnh   c¸c   thµnh   viªn  kh¸c   (ViÖn KiÓm s¸t, C«ng an, Thanh tra vµ  c¬  quan chuyªn m«n  kü  thuËt...) tham gia Héi  ®ång cho phï  hîp. Chñ  tÞch Héi  ®ång b¸n  ®Êu gi¸  ®îc huy  ®éng mét sè  thµnh viªn thuéc c¬  quan tµi chÝnh vµ c¬ quan ra quyÕt ®Þnh tÞch thu ®Ó thµnh  lËp Tæ c«ng t¸c gióp viÖc cho Héi ®ång. 1.3. ViÖc thµnh lËp Héi  ®ång b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n do  c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   1.2   nªu   trªn  quyÕt ®Þnh cho phï hîp víi thùc tÕ ®Þa ph¬ng. Trong trêng  hîp  ®Æc biÖt, Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh thµnh  lËp Héi  ®ång b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n cho tõng cuéc b¸n  ®Êu  gi¸. Sau khi tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸,  thanh  quyÕt  to¸n  c¸c  kho¶n thu, chi vÒ   ®Êu gi¸ vµ  nép  ®Çy  ®ñ  sè  tiÒn thu  ®îc  vµo Ng©n s¸ch Nhµ  níc, Héi  ®ång b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n chÊm  døt ho¹t ®éng. 1.4. Bé phËn qu¶n lý c«ng s¶n thuéc c¬ quan tµi chÝnh   c¸c cÊp, lµ  thµnh  viªn  thêng  trùc  cña c¸c Héi  ®ång b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n, cã  nhiÖm vô  duy tr×  c¸c ho¹t  ®éng cña  Héi ®ång b¸n ®Êu gi¸, thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c theo sù ph©n  c«ng cô thÓ cña Chñ tÞch Héi ®ång.
 8. 8 1.5. NhiÖm vô cña Héi ®ång b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n: ­ X¸c  ®Þnh gi¸ khëi  ®iÓm cho cuéc  ®Êu gi¸ trªn c¬  së  gi¸ trÞ  tµi s¶n  ®∙  ®îc x¸c  ®Þnh t¹i Môc II Th«ng t  nµy.  Trêng hîp gi¸ tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸ cã  sù  biÕn  ®éng lín so   víi møc gi¸  ®∙ x¸c  ®Þnh t¹i Môc II Th«ng t  nµy, hoÆc qu¸  3 th¸ng kÓ  tõ  ngµy  ®Þnh gi¸ lÇn tríc, th×  Héi  ®ång ph¶i  tiÕn hµnh  ®Þnh gi¸ l¹i theo híng dÉn t¹i  ®iÓm 1 Môc II  Th«ng t nµy. ­   Tæ   chøc   b¸n   ®Êu   gi¸   theo   ®óng   c¸c   nguyªn   t¾c   vµ  tr×nh tù, thñ tôc do ph¸p luËt vÒ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n quy   ®Þnh; Thùc hiÖn viÖc thanh quyÕt to¸n c¸c kho¶n thu, chi  ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Êu gi¸ vµ nép ®Çy ®ñ  sè  tiÒn thu  ®îc tõ  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n vµo Ng©n s¸ch Nhµ   níc sau khi trõ   ®i c¸c kho¶n chi phÝ  vÒ  b¸n  ®Êu gi¸ theo   quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt. ­ Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh   thµnh lËp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.  2.  B¸n  ®Êu  gi¸ th«ng  qua  Trung  t©m dÞch  vô  b¸n  ®Êu  gi¸ cÊp tØnh. 2.1. Trung t©m dÞch vô b¸n ®Êu gi¸ cÊp tØnh lµ ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu do Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh  phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   theo   ®Ò  nghÞ   cña   c¸c   ngµnh   cã   liªn   quan.   Tªn   gäi,   chøc   n¨ng,   nhiÖm vô  cô  thÓ  vµ  c¬  quan chñ  qu¶n cña  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp   nµy   do   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc   tÕ  t¹i  ®Þa ph¬ng, nhng ph¶i cã  chøc n¨ng b¸n  ®Êu gi¸ tµi  s¶n tÞch thu sung quü Nhµ níc. 2.2. Trong thêi h¹n 30 ngµy  ®èi víi tµi s¶n lµ   ®éng  s¶n, 50 ngµy  ®èi víi tµi s¶n lµ  bÊt  ®éng s¶n kÓ  tõ  ngµy  ký  Hîp  ®ång uû  quyÒn b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n nhµ  níc víi c¬  quan tµi chÝnh, Trung t©m ph¶i thùc hiÖn viÖc tæ chøc b¸n   ®Êu gi¸ tµi s¶n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  b¸n  ®Êu  gi¸. Gi¸ khëi  ®iÓm  ®Ó  tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸  ®îc x¸c  ®Þnh  theo híng dÉn t¹i ®iÓm 1.5 Môc nµy.  2.3. Sè tiÒn thu ®îc tõ b¸n tµi s¶n tÞch thu sung quü  Nhµ  níc,  Trung  t©m ph¶i nép 100%  vµo  tµi  kho¶n  t¹m gi÷  cña Së  Tµi chÝnh më  t¹i Kho b¹c Nhµ  níc, sau khi trõ   ®i  kho¶n   phÝ   ®Êu   gi¸   ®îc   hëng   vµ   c¸c   chi   phÝ   vËn   chuyÓn,  giao nhËn, b¶o qu¶n tµi s¶n trong trêng hîp  ®îc uû  quyÒn  thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nµy. PhÝ ®Êu gi¸ do Héi ®ång nh©n  d©n   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   quy   ®Þnh   theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ.
 9. 9 V. QU¶N Lý Vµ Sö DôNG C¸C KHO¶N THU, CHI PH¸T SINH  Tõ VIÖC Xö Lý TµI S¶N TÞCH THU SUNG QUü NHµ N¦íC 1. Qu¶n lý  tiÒn thu  ®îc tõ  b¸n tµi s¶n tÞch thu sung  quü Nhµ níc: 1.1. Toµn bé sè tiÒn thu ®îc tõ viÖc b¸n tµi s¶n tÞch  thu sung quü Nhµ níc ®Òu ph¶i ®îc tËp trung vµo tµi kho¶n  t¹m gi÷  cña c¬  quan tµi chÝnh më  t¹i Kho b¹c Nhµ  níc vµ  do c¬  quan tµi chÝnh qu¶n lý. Sè  tiÒn thu  ® îc tõ  b¸n tµi  s¶n do cÊp nµo b¸n, th×  tËp trung vµo tµi kho¶n t¹m gi÷  cña   c¬   quan   tµi   chÝnh   cÊp   ®ã   më   t¹i   Kho   b¹c   Nhµ   níc.  Riªng  ®èi víi hµng ho¸, vËt phÈm dÔ  bÞ  h  háng, tiÒn mÆt  lµ   ®ång ViÖt Nam, ngo¹i tÖ   ®∙ quy  ®æi ra  ®ång ViÖt Nam,  ®éng vËt hoang d∙, th×  thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i tiÕt  a, d, e ®iÓm 1.1 Môc III Th«ng t nµy. 1.2.  Toµn  bé  c¸c  kho¶n  thu  ®îc tõ  viÖc  b¸n  tµi s¶n  tÞch thu sung quü  Nhµ  níc sau khi  ®∙ trõ   ®i c¸c chi phÝ  quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 Môc nµy ®îc nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc  cïng cÊp ®Ó qu¶n lý, sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Qu¶n lý c¸c kho¶n chi: 2.1. C¬  quan tµi chÝnh c¸c cÊp c¨n cø vµo c¸c   quy  ®Þnh   cña   Nhµ   níc,   quy   m«,   tÝnh   chÊt   cña   tõng   vô   viÖc,  tÝnh hîp lý, hîp lÖ  vÒ  c¸c kho¶n chi phÝ  cã  liªn quan vµ   ®Ò  nghÞ  cña c¸c c¬  quan, tæ chøc tham gia qu¶n lý, xö  lý   tµi s¶n ®Ó chi tr¶ cho nh÷ng kho¶n sau: ­ Chi phÝ   ®iÒu tra, x¸c minh, mua tin, b¾t gi÷; chi  phÝ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n; chi phÝ kiÓm nghiÖm, gi¸m ®Þnh,   ®Þnh   gi¸   tµi   s¶n   t¹m   gi÷;   chi   båi   thêng   tæn   thÊt   do  nguyªn   nh©n   kh¸ch  quan   (nÕu   cã)   tíi   thêi   ®iÓm  cã   quyÕt   ®Þnh phª duyÖt ph¬ng ¸n xö  lý  cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn.  Trêng hîp c¬  quan ra quyÕt  ®Þnh tÞch thu  ®∙  ®îc Nhµ  níc  bè  trÝ  kho b∙i, biªn chÕ,  ph¬ng  tiÖn  vËn t¶i, kinh phÝ  thêng  xuyªn   th×   kh«ng   ®îc   thanh   to¸n   c¸c   kho¶n  chi  phÝ  liªn quan ®Õn viÖc vËn chuyÓn, b¶o qu¶n nh÷ng tµi s¶n ®ã. ­   Chi   phÝ   giao,   nhËn,   bèc   dì,   vËn   chuyÓn,   b¶o   qu¶n  tµi s¶n tÞch thu sung quü  Nhµ  níc tõ  thêi  ®iÓm cã  quyÕt  ®Þnh phª duyÖt ph¬ng ¸n xö  lý  cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn  ®Õn khi hoµn thµnh viÖc xö lý. ­ C¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh xö lý b¸n tµi  s¶n vi ph¹m hµnh chÝnh bÞ tÞch thu: Chi phÝ ®Þnh gi¸ khëi  ®iÓm;  Chi  thuª  gi¸m  ®Þnh,  thuª  söa ch÷a tµi s¶n  ®Ó  b¸n  hoÆc   chi   kh¾c   phôc   tæn   thÊt   vÒ   tµi   s¶n   do   nguyªn   nh©n  kh¸ch quan; PhÝ b¸n ®Êu gi¸ cña Trung t©m dÞch vô b¸n ®Êu 
 10. 10 gi¸;   chi   phÝ   b¸n   ®Êu   gi¸   do   Héi   ®ång   b¸n   ®Êu   gi¸   thùc  hiÖn.  Héi   ®ång  b¸n  ®Êu  gi¸ tµi  s¶n  ®îc c¬  quan  tµi  chÝnh  t¹m øng tríc tèi  ®a kh«ng qu¸ 5% trªn gi¸ trÞ  (theo gi¸  khëi  ®iÓm) cña tµi s¶n b¸n  ®Êu gi¸  ®Ó  cã  nguån chi cho  c«ng t¸c b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n. KÕt thóc cuéc b¸n  ®Êu gi¸,  Héi  ®ång b¸n  ®Êu gi¸ ph¶i  thanh  quyÕt  to¸n  sè  tiÒn  t¹m  øng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. ­ Chi båi dìng lµm thªm giê; båi dìng c«ng t¸c kiªm  nhiÖm cña c¸ nh©n tham gia ®iÒu tra, b¾t gi÷, qu¶n lý, xö  lý  tµi s¶n tÞch thu sung quü  Nhµ  níc. Møc chi cô  thÓ  do  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng quyÕt ®Þnh theo ®Ò nghÞ cña Së Tµi chÝnh. ­   Chi   hç   trî   ®Ó   bæ   sung   kinh   phÝ   cho   c¸c   lùc   lîng  tham gia xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh  cña ph¸p luËt.  Chi cho c«ng t¸c s¬  kÕt, tæng kÕt,  khen  thëng   ®èi  víi  c¸c  tËp  thÓ,  c¸ nh©n  cã  thµnh  tÝch trong  c«ng t¸c qu¶n lý, xö lý tµi s¶n tÞch thu sung quü Nhµ n íc  trong c¸c dÞp s¬ kÕt, tæng kÕt. ­ C¸c kho¶n chi kh¸c cã  liªn quan  ®Õn viÖc b¾t gi÷,  tÞch thu, b¶o qu¶n, xö lý tµi s¶n. 2.2. §èi víi mét sè lo¹i chi phÝ phôc vô c«ng t¸c ®Æc  thï  cña c¸c ngµnh  cã  thÈm  quyÒn  ra quyÕt  ®Þnh  tÞch  thu  nh chi phÝ   ®iÒu tra, x¸c minh, mua tin, b¾t gi÷…, c¸c Bé  qu¶n lý  ngµnh thèng nhÊt víi Bé  Tµi chÝnh vÒ  møc chi  ®¶m  b¶o phôc vô  nh÷ng c«ng t¸c  ®Æc thï, lµm c¬  së  cho viÖc  thanh quyÕt to¸n. 3. Nguån kinh phÝ: 3.1. Nguån kinh phÝ   ®Ó  chi theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2  Môc nµy  ®îc sö  dông tõ  tµi kho¶n t¹m gi÷  cña c¬  quan tµi   chÝnh më  t¹i Kho b¹c Nhµ  níc. Trong trêng hîp viÖc xö  lý  tµi s¶n kh«ng  cã  nguån  thu (tµi s¶n ph¶i tiªu  huû,  tµi  s¶n b¸n thu kh«ng  ®ñ  bï  chi,…) th×  chi phÝ  do Ng©n s¸ch  Nhµ níc cÊp. 3.2. §èi víi c¸c tµi s¶n chuyÓn giao cho c¸c c¬ quan,   tæ   chøc   cña   Nhµ   níc   qu¶n   lý,   sö   dông,   th×   c¸c   chi   phÝ  ph¸t sinh tõ  khi cã  quyÕt  ®Þnh phª duyÖt ph¬ng ¸n xö  lý  cña   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   ®Õn   khi   hoµn   thµnh   viÖc   bµn  giao do c¬ quan, tæ chøc ®îc tiÕp nhËn tµi s¶n chi tr¶. VI. QU¶N Lý TµI S¶N TÞCH THU SUNG QUü NHµ N¦íC DO  C¥ QUAN Cã THÈM QUYÒN GIAO Bé TµI CHÝNH Xö Lý 1. Giao Côc Qu¶n lý c«ng s¶n:
 11. 11 1.1. Phèi hîp víi c¬  quan ra quyÕt  ®Þnh tÞch thu x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n, tæ chøc tiÕp nhËn, xö lý hoÆc tr×nh  cÊp cã  thÈm quyÒn xö  lý; thùc hiÖn viÖc chuyÓn giao tµi  s¶n cho c¸c c¬  quan qu¶n lý, sö  dông hoÆc giao cho Trung  t©m Th«ng tin, t vÊn, dÞch vô  vÒ  tµi s¶n vµ  bÊt  ®éng s¶n   (Côc Qu¶n lý  c«ng s¶n)  ®Ó  tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ theo quyÕt  ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 1.2.   Tæ   chøc   viÖc   x¸c   ®Þnh   gi¸   khëi   ®iÓm   nh÷ng   tµi  s¶n giao cho Trung t©m Th«ng tin, t  vÊn dÞch vô  vÒ  tµi  s¶n vµ bÊt ®éng s¶n ®Ó b¸n ®Êu gi¸. 1.3.  XÐt  duyÖt  vµ  tæ chøc  chi tr¶  c¸c kho¶n  chi  cã  liªn quan ®Õn viÖc xö lý tµi s¶n tÞch thu sung quü Nhµ n ­ íc ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 Môc V Th«ng t nµy. 2. Toµn bé  sè  tiÒn thu  ®îc vÒ  b¸n tµi s¶n tÞch thu  sung quü  Nhµ  níc thuéc Bé  Tµi chÝnh xö  lý   ®îc nép 100%  vµo tµi kho¶n “TiÒn göi thu chi qu¶n lý  tµi s¶n nhµ  níc”  cña Côc Qu¶n lý  c«ng s¶n më  t¹i Kho b¹c Nhµ  níc vµ   ®îc  nép vµo Ng©n s¸ch Trung ¬ng (Sau khi trõ ®i c¸c kho¶n chi  phÝ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 Môc V Th«ng t nµy). 3. Tr×nh tù, thñ  tôc x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  tµi s¶n; xö  lý  vµ chuyÓn giao tµi s¶n; tr×nh tù, thñ tôc tæ chøc b¸n ®Êu  gi¸; phÝ ®îc hëng vÒ b¸n ®Êu gi¸ cu¶ Trung t©m Th«ng tin,  t vÊn, dÞch vô tµi s¶n vµ bÊt ®éng s¶n; qu¶n lý c¸c kho¶n   thu, chi vÒ xö lý tµi s¶n ®îc thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy  ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  nµy   vµ   ph¸p   luËt   vÒ   b¸n   ®Êu   gi¸   hiÖn  hµnh. VII. Tæ CHøC THùC HIÖN 1.  Côc Qu¶n  lý  c«ng  s¶n,  Së  Tµi chÝnh,   c¬  quan  tµi  chÝnh cÊp huyÖn cã tr¸ch nhiÖm gióp Bé trëng Bé Tµi chÝnh  vµ  Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp híng dÉn, kiÓm tra viÖc qu¶n  lý, xö lý tµi s¶n tÞch thu sung quü Nhµ níc theo híng dÉn  t¹i Th«ng t  nµy vµ  thùc hiÖn chÕ   ®é  b¸o c¸o 6 th¸ng vµ  hµng n¨m theo MÉu sè 5 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. 2. C¨n cø Th«ng t  liªn tÞch sè  115/2003/TTLT/BTC­BNV  ngµy 28/11/2003  cña Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  Néi vô  híng  dÉn  chøc n¨ng, nhiÖm vô  vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña c¬  quan chuyªn  m«n vÒ  lÜnh vùc tµi chÝnh thuéc Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp;  c¨n cø híng dÉn cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  nhiÖm vô  qu¶n lý  tµi   s¶n nhµ  níc t¹i Së  Tµi chÝnh, Gi¸m  ®èc Së  Tµi chÝnh cã  tr¸ch  nhiÖm   tr×nh  Uû   ban   nh©n  d©n  tØnh,   thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp  thuéc Së  thùc hiÖn c¸c dÞch vô  liªn quan  ®Õn tµi s¶n nhµ 
 12. 12 níc,   trong   ®ã   cã   dÞch   vô   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n   tÞch   thu  sung quü Nhµ níc.  3. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. B∙i bá  c¸c quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  vµ  xö  lý  tµi s¶n tÞch thu sung quü  Nhµ  níc do vi ph¹m hµnh chÝnh  t¹i   QuyÕt   ®Þnh   1766/1998/Q§­BTC   ngµy   7/12/1998   vµ   QuyÕt  ®Þnh   sè   29/2000/Q§­BTC   ngµy   29/02/2000   cña   Bé   trëng   Bé  Tµi chÝnh.  4. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu ph¸t sinh víng m¾c,  ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh (Côc   Qu¶n lý c«ng s¶n) ®Ó phèi hîp gi¶i quyÕt. MÉu  sè 1 C ¥   Q U A N   § Þ N H  CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM GI¸ TµI S¶N (*) §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Biªn b¶n ®Þnh gi¸ tµi s¶n(**) (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 72/2004/TT­BTC  ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2004 cña Bé Tµi chÝnh) ­   C¨n   cø   vµo   QuyÕt   ®Þnh   xö   lý   sè:........,   ngµy.........., cña.............. ­ C¨n cø vµo B¶ng gi¸........ do.........ban hµnh;  ­ C¨n cø vµo gi¸ b¸n c¸c s¶n phÈm míi cïng lo¹i trªn  thÞ trêng ®Þa ph¬ng t¹i thêi ®iÓm kh¶o s¸t gi¸;  ­................ ­ C¨n cø vµo Biªn b¶n x¸c  ®Þnh tû  lÖ  chÊt lîng cßn  l¹i ngµy.......... hoÆc GiÊy chøng nhËn gi¸m ®Þnh chÊt l­ îng sè:........., ngµy.............. cña................ H«m   nay,   ngµy.........   th¸ng............  n¨m..........., t¹i.............., chóng t«i gåm: 1.   ¤ng,   bµ:...........................,   chøc  vô......................... C¬  quan:.................................................... .................. 2.   ¤ng,   bµ:...........................,   chøc  vô.........................   C¬  quan:.................................................... .................
 13. 13 3.   ¤ng,   bµ:...........................,   chøc  vô......................... C¬  quan:.................................................... .................. 4.   ¤ng,   bµ:............................,   chøc  vô........................ C¬  quan:.................................................... .................. Cïng   thèng   nhÊt   x¸c   ®Þnh   møc   gi¸   cña   l«   hµng   theo  QuyÕt   ®Þnh   xö   lý   sè:...............  lµ:..................... ®ång,   B»ng  ch÷:..................................................... ............... (KÌm  theo  biªn  b¶n nµy  cã  b¶ng  kª chi tiÕt  gi¸  trÞ  cña tõng lo¹i tµi s¶n) Biªn b¶n  ®îc lËp thµnh.......b¶n,  ®îc c¸c thµnh viªn  cïng nhÊt trÝ th«ng qua. §¹i diÖn §¹i diÖn ................. ................. (Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký vµ ghi râ hä tªn) §¹i diÖn §¹i diÖn ................. ................. (Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký vµ ghi râ hä tªn) (*):   C¬   quan   ®Þnh   gi¸   tµi   s¶n   lµ:   C¬   quan   ra  quyÕt   ®Þnh   t¹m   gi÷   tµi   s¶n   vµ   c¬   quan   tµi   chÝnh  hoÆc Héi ®ång ®Þnh gi¸ cña c¬ quan tµi chÝnh (**):   MÉu   biªn   b¶n   nµy   ¸p   dông   cho   c¶   viÖc  ®Þnh   gi¸   tµi   s¶n   t¹m   gi÷,   tµi   s¶n   ®∙   cã   quyÕt  ®Þnh   tÞch   thu   sung   quü   nhµ   níc   vµ   ®Þnh   gi¸   khëi  ®iÓm ®Ó b¸n ®Êu gi¸.
 14. 14 C¥ QUAN §ÞNH GI¸ CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM TµI S¶N §éc LËp ­ Tù Do ­ H¹nh Phóc                                  Ng µy...... th¸ng...... n¨m …. B¶NG K£ CHI TIÕTGI¸ TRÞ TµI S¶N (KÌm theo Biªn b¶n ®Þnh gi¸ ngµy..... th¸ng..... n¨m ….) STT Tªn tµi  §¬n Sè §¬n  Tû lÖ % Tæng gi¸  s¶n vÞ  lîng gi¸ chÊt lîng cßn  trÞ tÝnh l¹i 1 2 3 4 5 6 7 Ch÷  ký  (ghi râ  hä  tªn) cña nh÷ng ngêi tham gia  ®Þnh  gi¸
 15. 15 MÉu sè 2 CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc HîP §åNG Uû QUYÒN B¸N §ÊU GI¸ TµI S¶N NHµ N¦íC (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t  sè 72/2004/TT­BTC  ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2004 cña Bé Tµi chÝnh) Sè:......../ H§§G ngµy:............................. ­ C¨n cø vµo Bé luËt D©n sù níc CHXHCNVN; ­   C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy  02/7/2002; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh 14/1998/N§­CP ngµy 06/3/1998  cña   ChÝnh phñ; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh 134/2003/N§­CP ngµy 14/11/2003 cña   ChÝnh phñ; ­ C¨n cø Ph¸p luËt vÒ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n hiÖn hµnh; ­   C¨n   cø   quyÕt   ®Þnh   xö   lý   sè....   ngµy.....   cña........................... H«m   nay,   ngµy.........   th¸ng..........  n¨m..........., t¹i.................. Chóng t«i gåm: 1.   §¹i   diÖn   C¬   quan   tµi   chÝnh   (Bªn  A).................................... §Þa  chØ:..................................................... ............................... Tµi   kho¶n  sè:...................................................... ..................... ¤ng   (Bµ):......................   Chøc  vô:............................................ 2.  §¹i diÖn  Trung  t©m dÞch  vô  b¸n   ®Êu gi¸  cÊp tØnh  ( Bªn B):................................ §Þa  chØ:..................................................... ...............................
 16. 16 Tµi   kho¶n  sè:...................................................... ..................... ¤ng   (Bµ):..........................   Chøc  vô:........................................ Cïng nhau thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång uû quyÒn b¸n ®Êu   gi¸ theo c¸c ®iÒu kho¶n sau: §i Ò u   1:   Bªn A  ®ång  ý  uû  quyÒn cho bªn B b¸n  ®Êu  gi¸   tµi   s¶n   lµ   toµn   bé   l«   hµng   theo   QuyÕt   ®Þnh   xö   lý   sè....   ngµy......   cña................   (cã   b¶ng   kª   chi  tiÕt kÌm theo).  §i Ò u  2:  QuyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn A: 1. Tæ chøc bµn giao tµi s¶n cho bªn B: ­ Thêi gian:  ­ §Þa ®iÓm: 2. Trong trêng Hîp Bªn B kh«ng cã  kho b∙i tiÕp nhËn  tµi s¶n, th×  Bªn A tiÕp nhËn hoÆc uû  quyÒn b¶o qu¶n tµi  s¶n (nÕu bªn B yªu cÇu) vµ  cã  tr¸ch nhiÖm bµn giao tµi  s¶n cho ngêi mua  ®îc tµi s¶n sau khi bªn B  ®∙ hoµn tÊt  c¸c thñ tôc b¸n ®Êu gi¸. 3. X¸c  ®Þnh gi¸ khëi  ®iÓm: Bªn A cã  tr¸ch nhiÖm cung  cÊp gi¸ khëi  ®iÓm  ®Ó  b¸n  ®Êu gi¸ cho bªn B tríc khi   tæ  chøc phiªn ®Êu gi¸. 4. Bªn A cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n cho bªn B: ­ PhÝ b¸n ®Êu gi¸:  ­   Chi   phÝ   dÞch   vô   kh¸c   (nÕu   cã):   phÝ   b¶o   qu¶n   tµi  s¶n, … §i Ò u  3:  QuyÒn  vµ nghÜa vô cña Bªn B:  1. Trong thêi  h¹n  15 ngµy   ®èi  víi  tµi  s¶n  lµ   ®éng  s¶n, 30 ngµy  ®èi víi tµi s¶n lµ  bÊt  ®éng s¶n kÓ  tõ  ngµy  ký  Hîp  ®ång nµy, Trung t©m dÞch vô  b¸n  ®Êu gi¸ cÊp tØnh  ph¶i thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c thñ  tôc  ®Ó  tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. 2. Th«ng b¸o thêi gian ®Þa ®iÓm b¸n ®Êu gi¸ cho bªn A  vµ yªu cÇu bªn A cung cÊp gi¸ khëi ®iÓm tr íc thêi ®iÓm tæ  chøc phiªn b¸n ®Êu gi¸.
 17. 17 3.   Nép   hoÆc   híng   dÉn   cho   ngêi   mua   ®îc   tµi   s¶n   nép  toµn bé  sè  tiÒn thu  ®îc tõ  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n vµo Tµi  kho¶n t¹m gi÷ cña Bªn A t¹i Kho b¹c Nhµ níc… 4. §îc thanh to¸n : PhÝ  b¸n  ®Êu gi¸ vµ  c¸c kho¶n chi  phÝ dÞch vô kh¸c ®îc ký kÕt t¹i Hîp ®ång nµy. §i Ò u  4:  Thñ tôc thanh to¸n 1. H×nh thøc thanh to¸n: 2. Thêi h¹n thanh to¸n:  §i Ò u   5:   Xö  ph¹t vi ph¹m hîp  ®ång: Trong trêng hîp  Bªn A hoÆc Bªn B vi ph¹m Hîp  ®ång hoÆc cã  tranh chÊp  ® îc  xö  lý  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  b¸n  ®Êu gi¸ vµ  hîp  ®ång kinh tÕ. Hîp ®ång ®îc lËp thµnh 04 b¶n, mçi bªn gi÷ 02 b¶n cã  gi¸ trÞ nh nhau. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× víng  m¾c hai bªn cïng bµn b¹c gi¶i quyÕt. §¹i diÖn §¹i diÖn Trung t©m dÞch vô b¸n ®Êu gi¸  C¬ quan Tµi chÝnh..... cÊp tØnh (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
 18. 18 C é NG HO µ  X∙ H é I CH ñ  NGH Ü A VI Ö T NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc BI£N B¶N THANH Lý HîP §åNG Uû QUYÒN  B¸N §ÊU GI¸ TµI S¶N NHµ N¦íC H«m   nay,   ngµy.....   th¸ng....   n¨m....,  t¹i......................... Chóng t«i gåm: 1.   §¹i   diÖn   C¬   quan   tµi   chÝnh   (Bªn  A):......................... ¤ng  (bµ):.................................................... .................... Chøc  vô:...................................................... ................... 2.   §¹i   diÖn   Trung   t©m   dÞch   vô   b¸n   ®Êu   gi¸   (Bªn   B):......................................... ¤ng  (bµ):.................................................... .................... Chøc  vô:...................................................... ................... Sau   khi   xem   xÐt   viÖc   thùc   hiÖn   c¸c   ®iÒu   kho¶n   ghi  trªn   Hîp   ®ång   uû   quyÒn   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n   nhµ   n íc  sè:...............,   ngµy.............,   cïng   nhau   thèng  nhÊt thanh lý hîp ®ång nµy nh sau: 1. Bªn B ®∙ hoµn thµnh viÖc b¸n ®Êu gi¸ sè tµi s¶n do   bªn   A   uû   quyÒn.   Sè   tiÒn   thu   ®îc   tõ   viÖc   b¸n   ®Êu   gi¸  lµ:...... ®ång vµ ®∙ ®îc chuyÓn vµo tµi kho¶n t¹m gi÷ cña  Bªn A më t¹i Kho b¹c nhµ níc. 2. Bªn A  ®∙ thanh to¸n cho bªn B sè  tiÒn lµ:........  ®ång. Trong ®ã:  ­ PhÝ ®Êu gi¸: ­ C¸c chi phÝ kh¸c (nÕu cã): 3.   Hîp   ®ång   uû   quyÒn   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n   nhµ   níc  sè..... ngµy...... hÕt hiÖu lùc kÓ tõ ngµy.............
 19. 19 Bªn B Bªn A (Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký vµ ghi râ hä tªn)
 20. 20 MÉu sè 3 C é NG HO µ  X∙ H é I CH ñ  NGH Ü A VI Ö T NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc BI£N B¶N BµN GIAO TµI S¶N TÞCH THU  DO VI PH¹M HµNH CHÝNH (*) (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 72/2004/TT­BTC  ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2004 cña Bé Tµi chÝnh) ­ C¨n cø §iÒu 61 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  ngµy 02/07/2002; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh 134/2003/N§­CP ngµy 14/11/2003 cña   ChÝnh phñ; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh 14/1998/N§­CP ngµy 06/03/1998 cña  ChÝnh phñ; ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh sè:....  ngµy..., cña....... ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh phª duyÖt ph¬ng ¸n xö  lý  sè.....  ngµy.... cña..... ­ C¨n cø Hîp ®ång uû quyÒn b¸n ®Êu gi¸ sè... ngµy....   (Trong   trêng  hîp  chuyÓn   giao  cho  Trung   t©m   dÞch   vô   b¸n   ®Êu gi¸) H«m   nay,   ngµy.....   th¸ng....   n¨m....,  t¹i................, chóng t«i gåm: A.   §¹i   diÖn   bªn  giao:.................................................... ...................... 1.   ¤ng   (Bµ):......................................,  chøc vô...................................... 2.   ¤ng   (Bµ):......................................,  chøc vô...................................... B.   §¹i   diÖn   bªn  nhËn:.................................................... ..................... 1.   ¤ng   (Bµ):......................................,  chøc vô...................................... 2.   ¤ng   (Bµ):......................................,  chøc vô..................................... C.   §¹i   diÖn   c¬   quan   chøng  kiÕn:.................................................... ... 1.   ¤ng   (Bµ):......................................,  chøc vô......................................
Đồng bộ tài khoản