intTypePromotion=1

Thông tư 74/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
120
lượt xem
2
download

Thông tư 74/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 74/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg ngày 27/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định thạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 74/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 74/2000/TT-BTC ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2000 Híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 39/2000/Q§-TTg ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ Quy ®Þnh t¹m thêi u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n C¨n cø LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sè 02/1997/QH9 ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997 vµ LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp sè 03/1997/QH9 ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997; C¨n cø LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 48/1998/N§-CP ngµy 11/7/1998 cña ChÝnh phñ vÒ chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 39/2000/Q§-TTg ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I- Ph¹m vi ¸p dông: §èi tîng ®îc hëng u ®·i t¹m thêi vÒ thuÕ bao gåm c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc chøng kho¸n sau ®©y : - C«ng ty chøng kho¸n; - C«ng ty qu¶n lý quü vµ quü ®Çu t chøng kho¸n; - Tæ chøc ph¸t hµnh cã chøng kho¸n ®îc niªm yÕt . - C¸ nh©n ®Çu t chøng kho¸n; II- Néi dung quy ®Þnh t¹m thêi u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n 1/ VÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: a- T¹m thêi kh«ng thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n cña C«ng ty chøng kho¸n trong thêi gian 3 n¨m (tõ 1/1/2000 ®Õn 31/12/2002) . Ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 29 NghÞ ®Þnh sè 48/1998/N§-CP ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ bao gåm: - M«i giíi; - Tù doanh; - Qu¶n lý danh môc ®Çu t;
  2. 2 - B¶o l·nh ph¸t hµnh; - T vÊn ®Çu t chøng kho¸n. b- §Ó ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng c¸c c«ng ty chøng kho¸n ph¶i h¹ch to¸n riªng doanh thu ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n vµ sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh. §èi víi doanh thu kh«ng chÞu thuÕ GTGT C«ng ty chøng kho¸n sö dông ho¸ ®¬n (GTGT), khi lËp ho¸ ®¬n th× dßng “thuÕ suÊt GTGT” vµ “tiÒn thuÕ GTGT” kh«ng ghi vµ g¹ch chÐo. Ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n kh«ng chÞu thuÕ GTGT ®Çu ra th× kh«ng ®îc trõ sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®èi víi c¸c hµng ho¸ hoÆc dÞch vô thuéc c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kh«ng chÞu thuÕ. 2/ VÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. a- §èi víi C«ng ty chøng kho¸n vµ C«ng ty qu¶n lý quü ngoµi viÖc ®îc h- ëng c¸c u ®·i vÒ thuÕ phï hîp víi quy ®Þnh cña LuËt thuÕ TNDN hiÖn hµnh cßn ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thªm mét n¨m, gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong 2 n¨m tiÕp theo. b- §èi víi tæ chøc ph¸t hµnh cã chøng kho¸n ®îc niªm yÕt, ngoµi viÖc ®- îc hëng c¸c u ®·i vÒ thuÕ phï hîp víi quy ®Þnh cña LuËt thuÕ TNDN hiÖn hµnh cßn ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong 2 n¨m tiÕp theo kÓ tõ khi niªm yÕt chøng kho¸n lÇn ®Çu t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n. c- C¸c u ®·i vÒ thuÕ TNDN nªu t¹i ®iÓm a,b trªn ®îc xö lý theo nguyªn t¾c sau: - NÕu n¨m miÔn thuÕ theo LuËt thuÕ TNDN trïng víi n¨m miÔn thuÕ theo quyÕt ®Þnh 39/2000/Q§-TTG th× ®îc kÐo dµi thªm mét n¨m. - NÕu trong n¨m võa ®îc gi¶m thuÕ 50% theo LuËt thuÕ TNDN võa ®îc gi¶m thuÕ 50% theo QuyÕt ®Þnh 39/2000/Q§-TTG th× ®îc x¸c ®Þnh 1 n¨m miÔn thuÕ. - ¦u ®·i vÒ thuÕ TNDN thùc hiÖn sau khi cã chøng kho¸n niªm yÕt lÇn ®Çu nhng b¾t ®Çu tÝnh tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ. VÝ dô: C«ng ty cæ phÇn A lµ c¬ së s¶n xuÊt míi thµnh lËp n¨m 1999, tõ 1/1/2001 C«ng ty A cã thu nhËp chÞu thuÕ th× C«ng ty A ®îc miÔn thuÕ thu nhËp 2 n¨m ®Çu lµ 2001 vµ 2002 vµ ®îc gi¶m 50% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp n¨m 2003 vµ 2004 theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Gi¶ ®Þnh C«ng ty A cã cæ phiÕu ®îc niªm yÕt lÇn ®Çu t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n trong c¸c trêng hîp sau: - Niªm yÕt lÇn ®Çu vµo n¨m 2001: Theo LuËt thuÕ TNDN ®îc miÔn 2 n¨m lµ 2001 vµ 2002; hai n¨m u ®·i gi¶m 50% lµ 2003 vµ 2004.Theo QuyÕt ®Þnh sè 39/2000/Q§-TTg ngµy 27/3/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ th× ®îc u ®·i gi¶m 50% hai n¨m lµ 2002 vµ 2003. Nhng n¨m 2002 võa cã miÔn thuÕ võa cã gi¶m thuÕ nªn viÖc gi¶m thuÕ nµy ®îc chuyÓn sang n¨m 2003 vµ 2004. Tæng hîp l¹i c«ng ty ®îc miÔn thuÕ 4 n¨m: 2001 - 2002 - 2003 - 2004.
  3. 3 Trêng hîp C«ng ty B t¹i thêi ®iÓm niªm yÕt lÇn ®Çu n¨m 2001 kh«ng cã u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo LuËt thuÕ TNDN th× C«ng ty sÏ ®îc gi¶m 50% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña 2 n¨m lµ 2002 vµ 2003 . - N¨m miÔn gi¶m thuÕ ®îc tÝnh cho 12 th¸ng, kÓ tõ ngµy chøng kho¸n cña c«ng ty ®îc niªm yÕt t¹i trung t©m giao dÞch chøng kho¸n d- Thñ tôc hå s¬ xÐt miÔn gi¶m thuÕ Ngoµi c¸c qui ®Þnh vÒ hå s¬ thñ tôc qui ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n híng dÉn theo LuËt thuÕ TNDN, c¸c c«ng ty cßn bæ sung c¸c tµi liÖu sau: - §èi víi c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quÜ vµ quÜ ®Çu t chøng kho¸n: + C«ng v¨n ®Ò nghÞ miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ göi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ nªu râ lý do gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ + GiÊy phÐp thµnh lËp c«ng ty + GiÊy phÐp ho¹t ®éng kinh doanh + B¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh, quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. - §èi víi trêng hîp c«ng ty qu¶n lý quÜ niªm yÕt chøng chØ quÜ ®Çu t ph¶i nép thªm b¶n sao giÊy phÐp thµnh lËp vµ ph¸t hµnh chøng chØ quÜ ®Çu t. - §èi víi Tæ chøc ph¸t hµnh cã chøng kho¸n ®îc niªm yÕt: + C«ng v¨n ®Ò nghÞ miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ göi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ nªu râ lý do gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ; + GiÊy phÐp ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng; + GiÊy phÐp chÊp thuËn niªm yÕt chøng kho¸n trªn trung t©m giao dÞch chøng kho¸n. ®- ViÖc xÐt miÔn thuÕ gi¶m thuÕ theo th«ng t nµy do c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý doanh nghiÖp thùc hiÖn vµ ®îc tiÕn hµnh hµng n¨m sau khi c¸c doanh nghiÖp cã b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh, b¸o c¸o quyÕt toÊn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. §Ó gi¶m bít c¸c khã kh¨n cho doanh nghiÖp trong n¨m ®îc xÐt miÔn thuÕ gi¶m thuÕ c¬ quan thuÕ cã thÓ t¹m miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ. Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®Çy ®ñ hå s¬ ®Ò nghÞ miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ, c¬ quan thuÕ cã thÈm quyÒn ph¶i ra quyÕt ®Þnh chÝnh thøc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ (hoÆc quyÕt ®Þnh t¹m miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ) cho doanh nghiÖp hoÆc th«ng b¸o cho doanh nghiÖp biÕt lý do cha gi¶i quyÕt, kh«ng gi¶i quyÕt. 3/ §iÒu kiÖn hëng u ®·i thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thu nhËp doanh nghiÖp. §iÒu kiÖn ®Ó c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1; 2, môc II Th«ng t nµy ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thu nhËp doanh nghiÖp lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 48/1998/N§-CP ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ hoÆc v¨n b¶n x¸c nhËn niªm yÕt chøng kho¸n lÇn ®Çu cña Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n (®èi víi tæ chøc ph¸t hµnh cã chøng kho¸n ®îc niªm yÕt).
  4. 4 4/ VÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao: C¸c c¸ nh©n ®Çu t chøng kho¸n ®îc miÔn thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao ®èi víi kho¶n thu nhËp tõ cæ tøc, l·i tr¸i phiÕu, chªnh lÖch mua b¸n chøng kho¸n. III- Tæ chøc thùc hiÖn. 1/ Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy ký. 2/ C¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ thuÕ ngoµi c¸c u ®·i trªn c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n kinh doanh chøng kho¸n thùc hiÖn theo quy ®Þnh chung cña ph¸p luËt. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c c¬ së kinh doanh, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2