Thông tư 74/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
47
lượt xem
1
download

Thông tư 74/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 74/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đánh giá lại khoản nợ tồn đọng không có tài sản đảm bảo của Ngân hàng thương mại Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 74/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  74/2002/TT­B T C   g µ y  9 th¸ng 9 n¨ m  2002 c n H í ng d É n   Ö c ® ¸n h  gi¸ ¹i o¶ n  n î t å n ® ä n g   h« n g  c ã  t µi vi  l  kh k  s¶n  ¶ o  b ® ¶ m  c ñ a N g © n  h µ n g  th¬ n g  m ¹ i n h µ  n íc Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 149/Q§­ TTg  µy  ng 5/10/2001  ña  ñ   íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi phª  Öt    xö  ýnî tån  ng  ña    ©n   µng  duy ®Ò ¸n  l     ®ä c c¸c Ng h th ng  ¹i,Bé  µichÝnh  íng dÉn  Öc  ¸nh    ¹ kho¶n  î kh«ng  ã  µis¶n  ¬ m   T  h  vi ® gi¸l   i n  c t  b¶o  ¶m   ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i nhµ  íc m µ   i îng  ® c Ng h th m  n  ®è t vay  µ c¸c doanh  l    nghiÖp  µ  íc,®ang  ¹t®éng    nh n   ho   nh sau: I/ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g    N 1.Ph¹m      ông:   vi¸p d   Th«ng   µy  îc¸p dông    ¸nh    ¹ kho¶n  î tån ®äng  tn ®     ®Ó ® gi¸l   i n    kh«ng  ã  µi c t  s¶n  b¶o  ¶m   ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i nhµ  íc ®∙  ® c c¸c ng h th m  n   qu¸  ¹n  h thanh  to¸n   ®Õ n   êi®iÓ m   µy  th   ng 31/12/2000,hiÖn    cßn    î ®Õ n   êi®iÓ m   ö  ýnî m µ   dn  th   x l    ®èi t ng nîlµc¸cdoanh   î         nghiÖp  µ  íchiÖn  nh n   cßn  ån t¹   ang  ¹t®éng. t   i® , ho   2.§èit ng ¸p dông:    î     §èit ng ¸p dông  µc¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  íc,doanh   î     l    h th m  n  nghiÖp  µ  nh níchiÖn    cßn  ån t¹   ang  ¹t®éng  t   i® , ho   kh«ng  éc diÖn  thu   ph¶igi¶ithÓ,ph¸ s¶n        cã  îtån ®äng  n    kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ¹ ng©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  íc. ® t  i h th m  n 3.M ét  è    Ö m:    s kh¸ini Trong  th«ng   µy,nh÷ng    Ö m   tn   kh¸ini sau  y  îchiÓu    ®© ®   nh sau: a) “Nîtån ®äng      kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m”  µkho¶n  î tån ®äng  ® l  n    kh«ng  ¸p  ông  d c¸c  Ön  bi ph¸p  Ç m   è, thÕ   Êp,  Ën  c c  ch nh g¸n  î  n b»ng  µis¶n  ña  t  c doanh nghiÖp  µ  íc vµ    Ön  nh n   c¸c bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® kh¸c nh    b¶o    l∙nhb»ng  µi t  s¶n  ña  c bªn  thø    ba, b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  t  h th t  vay,nhËn  µi   t  s¶n  toµ ¸n giao. do      b) “§¸nh gi¸l¹ kho¶n  î tån ®äng       i n    kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ña  ©n   ® c Ng hµng  ¬ng  ¹i nhµ  íc”lµ viÖc    nh    Þ tµis¶n  ùc cã  ña  th m  n    x¸c ®Þ gi¸tr     th   c doanh  nghiÖp  µ  íc®Ó   nh n   thanh    î tån ®äng  to¸nn     kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ® nh»m   x¸c®Þnh    Þthùc cßn  µ    gi¸tr     v kh¶  n¨ng    åikho¶n  îtån ®äng  thu h   n    kh«ng  ã  µi c t  s¶n b¶o  ¶m   ña  ©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  íc.   ® c ng h th m  n    4.C¸c    nguyªn t¾c    chung:   a)  C¸c doanh nghiÖp  µ  íc hiÖn  nh n   cßn  ån  ¹   ang  ¹t ®éng  t t i® , ho   ph¶i  thanh      to¸nc¸c kho¶n  î tån ®äng  n    cho    ñ  î,bao  å m   kho¶n  î kh«ng  c¸c ch n   g c¶  n  cã  µis¶n  t  b¶o  ¶m.  êng  îp  ® Tr h kh«ng cßn  hoÆc   Õu  thi kh¶  n¨ng thanh    to¸n th× b¸o c¸o c¬        quan  ã  Èm  Òn  ö  ýtheo c¸cquy  nh  Ön  µnh. c th quy x l     ®Þ hi h b) ViÖc    nh  µ  ¸nh    ¹ kho¶n  îtån ®äng    x¸c®Þ v® gi¸l   i n    kh«ng  ã  µis¶n    c t  b¶o ®¶m  nh»m   ôc    óp    ©n  µng  ¬ng  ¹i nhµ  íc ®¸nh    îc kh¶  m tiªugi c¸c ng h th m  n  gi¸®   n¨ng  ùc tÕ  ã  Ó    åikho¶n  înµy.     th   c th thu h   n      
 2. 2 c)ViÖc    nh    Þtµis¶n  ña    x¸c®Þ gi¸tr     c doanh  nghiÖp    ¸nh    ¹ kho¶n  ®Ó ® gi¸l  i nîtån ®äng     kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ® chØ    ông      nh    Þthùc ¸p d ®Ó x¸c®Þ gi¸tr     cßn  µ  v kh¶  n¨ng thu  åi c¸c kho¶n  î kh«ng  ã  µis¶n  h    n  c t  b¶o  ¶m   ña  ©n   ® c ng hµng  ¬ng  ¹i nhµ  íc.Kh«ng  dông      nh  ¹ gi¸trÞ thùc cßn  µ  th m  n  ¸p  ®Ó x¸c ®Þ li         v kh¶ n¨ng  thu  åi c¸c  h  kho¶n  î  n kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ña  ® c c¸c  ñ  î  ch n kh¸c  µ v kh«ng  dông    iÒu  ¸p  ®Ó ® chØnh  ¹    Þ tµis¶n      l i tr     gi¸ trªnsæ s¸ch  Õ   k to¸n cña    doanh  nghiÖp.    d) C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i nhµ  íc ph¶i ph©n  ¹  î,lËp  å  ¬, chñ  ng h th m  n    lo i   n hs  ®éng  ö  ýnî tån ®äng  x l      theo  íng dÉn  ña  ©n   µng  µ  íc.Riªng  h  c Ng h nh n   kho¶n  nî tån ®äng     kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   Çn  ¸nh    ¹ th× ng©n  µng  ¬ng  ® c® gi¸l     i h th m¹i nhµ  íc cïng  íidoanh    n  v  nghiÖp  ùc  Ön  ¸nh    ¹ kho¶n  î theo    th hi ® gi¸l i  n  quy ®Þnh  ña  c Th«ng   µy. Trêng  îp  Òu  ©n  µng  ¬ng  ¹i nhµ  íc ®Ò u   tn   h nhi ng h th m  n  cã kho¶n  îtån ®äng  n    kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ¹ m ét  ® ti  doanh  nghiÖp  µ  ­ nh n ícth× c¸cng©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  ícph¶iphèihîp víi     h th m  n         nhau  ng©n  µng  (do  h cã  î línnhÊt chñ  ×)®Ó   ïng thùc hiÖn  ¸nh    ¹ vµ    nh    Þ thùc n      tr   c    ® gi¸l   x¸c ®Þ i gi¸tr     cßn  ña  c kho¶n  îkh«ng  ã  n  c b¶o  ¶m   ña  õng ng©n  µng. ® ct  h II/ h ¬ n g  p h¸p ® ¸n h gi¸  P 1.X¸c  nh    Þtµis¶n  ña    ®Þ gi¸tr     c doanh  nghiÖp:   1.1.Tæng    Þtµis¶n  ña    gi¸tr     c doanh  nghiÖp  µgi¸trÞtoµn  é  µis¶n  µi l      b t  (t   s¶n u  ng  µ  u    ¾n   ¹n,tµis¶n  è  nh  µ  u    µi h¹n)hiÖn  ã  l ®é v ®Ç t ng h    c ®Þ v ®Ç t d     c trªnsæ   Õ     éc  Òn  ë  ÷u, qu¶n  ývµ  ö  ông  ña    k to¸nthu quy sh   l  s d c doanh  nghiÖp  t¹  êi®iÓ m   ö  ýnî,bao  å m   gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t  i  th x l    g c¶      sd ®Ê trong tr ng  îp  ê h   doanh  nghiÖp  Õ  Êp  th ch kho¶n  vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  gi¸tr   sd ®Êt. a) C¨n  x¸c®Þnh    Þtµis¶n:    cø    gi¸tr        ­ Tµi liÖu,chøng  õ vµ  è  Öu kÕ     ña       t   s li   to¸nc doanh  nghiÖp  ¹  êi®iÓ m   ti   th x¸c®Þnh    Þ  ùc cßn  ña    gi¸tr  th   c kho¶n  î kh«ng  ã  µis¶n  n  c t  b¶o  ¶m   µ  c¸o ® v b¸o    tµichÝnh  ý  Çn  Êt.   qu g nh ­ Sè  îng vµ  Êt l ng tµis¶n    l   ch  î     theo  Õt  k qu¶  Óm    êi®iÓ m   Çn  Êt  ki kª th   g nh vµ  Õt  k qu¶  ©n  ¹  µis¶n  ña  ph lo i   t c doanh  nghiÖp  ¹ thêi®iÓ m     nh    Þ ti     x¸c ®Þ gi¸tr   thùc cßn  ña    c kho¶n  îkh«ng  ã  µi n  c t  s¶n  b¶o  ¶m. ® ­ TÝnh    n¨ng  ü  Ëtcña  µis¶n,nhu  Çu  ö  ông  µ    Þ  êng  ña  k thu   t    c sd v gi¸th tr c tµis¶n  ¹ thêi®iÓ m     nh    Þ  ùc cßn  ña    t    i x¸c ®Þ gi¸tr  th   c kho¶n  î kh«ng  ã  µis¶n  n  c t  b¶o  ¶m. ® ­    Þ quyÒn  ö  ông  t  Gi¸ tr   sd ®Ê trong  êng  îp  tr h doanh  nghiÖp  Õ  Êp  th ch kho¶n vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê theo    êi®iÓ m   gi¸th   thÕ  Êp. ch b) C¸ch    nh    Þtµis¶n:   x¸c®Þ gi¸tr     ­ Gi¸ trÞ tµis¶n  ña        c doanh  nghiÖp  îcx¸c ®Þnh  ®   theo  è îng vµ      s l   gi¸ghi trªnsæ   Õ       k to¸nhoÆc   theo  è   ghitrªnsæ   Õ     êi®iÓ m   Ëp b¸o c¸o tµi s d       k to¸nth   l       chÝnh  ý  Çn  Êt. qu g nh +  èivíi µis¶n  è  nh, tµis¶n u  ng  Ýnh  §    t c ®Þ    l ®é t theo  è îng tµis¶n  µ    sl    v gi¸ cña  µis¶n        Õ     êi®iÓ m   Ëp b¸o c¸o tµichÝnh  ý  Çn  Êt. t  ghitrªnsæ k to¸nth   l       qu g nh  
 3. 3 +  èi víitµis¶n  µ vèn  §    l  b»ng  Òn,c¸c kho¶n  ti     ph¶ithu,chiphÝ   ë       d dang  (bao  å m     Ý   g chi ph s¶n  Êt kinh  xu   doanh, chi phÝ   ù     s nghiÖp, chi phÝ   u      ®Ç t x©y  ùng),tµis¶n  ý  îc,ký  ü  ¾n   ¹n  µ  µi h¹n,tµis¶n  u     ¾n   d    k c   qu ng h vd     ®Ç t ng h¹n  µ  u    µi h¹n  Ýnh  v ®Ç t d   t theo  è    ùc tÕ      Õ   s d th   trªnsæ k to¸n thêi®iÓ m   Ëp    l  b¸o c¸o tµi Ýnh  ý  Çn  Êt.      ch qu g nh   +  èivíi µis¶n  h×nh  Ýnh  §    t v«  t theo    Þ cßn  ¹ ®ang  ¹ch to¸ntrªnsæ   gi¸tr   l  i h    kÕ   to¸n.   ­ChØ     nh  ¹gi¸trÞtµi   x¸c®Þ l        i s¶n  trong m ét  è  êng  îp sau  y:   s tr h  ®© +  µi s¶n  T  kh«ng  Çn  ïng,tµis¶n  ê  c d    ch thanh  ý,vËt tø  ng, kÐ m   Êt  l      ®ä   m phÈ m   Êt tÝnh  ch   theo  è îng tµis¶n  sl    theo  Õt  k qu¶  ©n  ¹  µ    µis¶n  ã  ph lo i gi¸t   v c kh¶ n¨ng    åi® îc(trõtµis¶n  thu h         b¶o  ¶m   ® kho¶n  î). n  +    Ý  ©y  ùng  ¬  Chi ph x d c b¶n  ë  d dang  ña  ÷ng  c nh c«ng  ×nh ®∙  Þ   nh   tr   b ®× ho∙n thic«ng  ícthêi®iÓ m   ö  ýnî (trõnh÷ng     tr     x l      c«ng  ×nh dïng  µm  Õ  Êp  tr   l th ch kho¶n  î)tÝnh  n  theo gi¸cã      kh¶  n¨ng    åi® îc.  thu h     1.2.Gi¸ trÞ tµis¶n      nh        ®Ó x¸c ®Þ kh¶ n¨ng thanh    î b»ng    to¸n n   (=)tæng  gi¸trÞ tµis¶n  ña      c doanh  nghiÖp  Ýnh  (t theo  Õt1.1 kho¶n  m ôc    õ®i  ) ti     1  II)   (­  tr gi¸trÞcña  ÷ng  µi    nh t  s¶n sau  y: ®© a) Tµis¶n  éc dù  ÷nhµ  íc®Ó   ¹ doanh     thu   tr   n   t  i nghiÖp. b)  µi s¶n  éc  T  thu c«ng  ×nh phóc  î  µ  Î nhµ  É u   tr   l inh tr   : , m gi¸o,b Önh    µ    x¸ v c¸ctµis¶n  óc  îkh¸c®Ç u       ph l   i   tb»ng  ån  ü   ngu Qu khen  ëng,Quü   óc  î  µ  th   ph l inh; ë  ña    é,c«ng  ©n    Ó   nhµ    îc®Ç u    c c¸n b   nh viªnk c¶  ë®   tb»ng  èn  ©n  v ng s¸ch nhµ    níc. c) Nî    ph¶ithu    kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  håi (sau    õdù  thu    khitr   phßng  î ph¶i n    thu khã  ßi).Nî    ®   ph¶ithu kh«ng  ã     c kh¶ n¨ng    åitheo  thu h   quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 5 NghÞ   nh  è  ®Þ s 69/2002/N§­   µy  CP ng 12/7/2002 cña  Ýnh  ñ,bao  å m       Ch ph   g c¸c kho¶n sau  y:  ®© ­ C¸c kho¶n  î ph¶i thu  n    cßn  ¹  a  li ch thu  îc cña    ®  c¸c kh¸ch  î lµ doanh  n    nghiÖp,tæ    chøc  ∙  µn  µnh  Öc    Ó, ph¸ s¶n.C¸c  ® ho th vi gi¶ith       kho¶n  î ph¶ithu n     cña    c¸ckh¸ch nî®∙  õng  ¹t®éng      ng ho   kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    chitr¶. ­ C¸c    kho¶n  î ph¶ithu  ña    n    c c¸c kh¸ch nî lµ c¸ nh©n  ∙  Õt,m Êt  Ých,      ® ch   t   ®ang    µnh    Þ   ¹ttïnhng  thih ¸n b ph     kh«ng  ã  êithõa  Õ   c ng   k theo  ph¸p  ËthoÆc   lu   ngêithõa  Õ     k theo  ph¸n  Õt  ña  µ    quy c To ¸n kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng      chitr¶.Kh¸ch  î n  ®ang  Þ  ¬  b c quan  ph¸p luËttruytè,giam  ÷,xÐt xö  ng  ã      chøng         gi     nh c ®ñ c¨n cø  minh  µnîkh«ng  ã  l    c kh¶  n¨ng    åi. thu h   ­ C¸c    kho¶n  î ph¶ithu cña    îp      n     c¸c H t¸cx∙ n«ng  nghiÖp  ∙    Ó, cña  ® gi¶ith   c¸c Hîp        t¸cx∙ n«ng nghiÖp  ∙  îc chuyÓn  æi  µ  ¨ng  ý  ®®  ® v® k kinh doanh    theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 16/CP  µy  ng 12/02/1997  ña  Ýnh  ñ  ng  c Ch ph nh qu¸  ã kh kh¨n   vÒ   µichÝnh  t  (kinhdoanh    thua  ç)kh«ng  ã  l  c kh¶  n¨ng    î vµ  ña    îp    tr¶n   c c¸c H t¸c x∙n«ng    nghiÖp  ang  ® cßn  ¹t®éng  ho   (kinhdoanh  ã  i  µ   è  Òn nînµy  ­   c l∙ )m s ti     , ® îcsö  ông    u    ¬  ë  ¹ tÇng,nhng  n    d ®Ó ®Ç tc s h     ®Õ nay    ¬  ë  ¹  Çng    ∙  c¸c c s h t ®ã ® bÞ    áng,thiÖth¹ido  hh       thiªntai b∙o lôttµn ph¸ ® îcnhµ  íccho    î.    ,            n  xo¸n   ­ C¸c    kho¶n  î ph¶ithu  ña    n    c c¸c con  î ®∙  îc c¬  n   ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy quyÕt ®Þnh    cho    îtheo quy  nh  ña  xo¸n     ®Þ c ph¸p luËt.   ­Kho¶n    chªnh  Öch  l cßn  ¹cña    l i c¸ckho¶n  îkh«ng    åi® îcsau    ∙  n  thu h     khi® xö  ýtr¸chnhiÖ m    ©n, tËp  Ó  l    c¸nh   th ph¶ibåith ng  ËtchÊt.    ê v  
 4. 4 ­Kho¶n    chªnh  Öch  Öth¹ido  nîph¶ithu. l thi     b¸n       ­ C¸c    kho¶n  î ph¶ithu nhá  µ   ù      Ý  i  ßi  î lính¬n    Þ n     m d to¸nchiph ® ® n     gi¸tr   kho¶n ph¶ithu.          ­ C¸c    kho¶n  î ph¶i thu  ∙  n    ® qu¸  êi  ¹n  th   h thanh  to¸n tõ 3      n¨m  ëlªnm µ   tr     kh¸ch nî cßn  ån  ¹   ang  ¹t®éng  ng     t t i® , ho   nh kinh doanh    thua  çhoÆc     ã  l  qu¸ kh kh¨n kh«ng  ã    c kh¶  n¨ng thanh  to¸n,doanh    nghiÖp  ∙  Ých  ùc    ông  Òu  ®t c ¸p d nhi gi¶i  ph¸p nhng  Én    v kh«ng    îcnî. thu ®     1.3.Gi¸trÞtµis¶n      nh        ®Ó x¸c®Þ kh¶ n¨ng  thanh    îkh«ng  ã  µis¶n  to¸nn   c t  b¶o  ¶m   ® b»ng      Þ tµis¶n      nh  (=)gi¸tr     ®Ó x¸c ®Þ kh¶ n¨ng thanh    î (tÝnh  to¸n n   theo tiÕt1.2 kho¶n  m ôc    õ®i (­        1  II)     )c¸ckho¶n  tr sau  y:  ®© a) G Ý a   Þ cña  µis¶n  ∙  Ç m   è,thÕ  Êp, tµis¶n  nî,tµis¶n  ïng    tr   t  ®c c  ch     g¸n      d b¶o    l∙nhcho  bªn  ba, tµis¶n  thø      b¶o  ¶m   ×nh  µnh  õ vèn  ® h th t  vay,tµis¶n  µ     to ¸n giao cho  n  Þ      ®¬ v kh¸c(tµi    s¶n b¶o  ¶m   ® kho¶n  î). n  N Õ u     Þ thùc  Õ  ña  µis¶n  gi¸tr   t c t  b¶o  ¶m   ® kho¶n  î nhá  ¬n  n  h kho¶n  î n  (tÝnh cho  õng  t kho¶n  î)cã  n   b¶o  ¶m   ×  Ýnh  ® th t b»ng    Þ tµis¶n.N Õ u     gi¸tr       gi¸ trÞthùc tÕ  ña  µis¶n      c t  b¶o  ¶m   ® kho¶n  îb»ng  n  hoÆc   ính¬n  l  kho¶n  îcã    n   b¶o ®¶m   × tÝnh  th   b»ng    Þkho¶n  î; gi¸tr   n b) Nî    ph¶itr¶c¸n bé        c«ng  ©n    nh viªn(bao  å m   trî Êp    Öc); g c¶   c th«ivi   c)Nî    B¶o  Ó m     éi; hi x∙h d) Sè    Ü     d qu khen  ëng,phóc  î  th   l i  . 2.X¸c  nh  Ö   è    ®Þ h s kh¶  n¨ng  thanh    îkh«ng  ã  µi to¸nn   c t  s¶n  b¶o  ¶m: ® H Ö   è  s kh¶  n¨ng Gi¸trÞtµis¶n      nh      ®Ó x¸c®Þ kh¶  n¨ng    thanh    îkh«ng  to¸nn   thanh    îkh«ng  ã  µis¶n  to¸nn   c t  b¶o  ¶m ® cã  µis¶n  t  b¶o  ¶m   = ® ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­ Tæng   Nî  ã  µi c t  Nî    c¸n Nî  nîph¶i ­     s¶n ­ bé  ­ BHXH tr¶*   b¶o  ¶m ® CNV   *  Tæng   î  n ph¶i tr¶:theo     b¸o c¸o  µichÝnh  ý  Çn  Êt,m∙  è  t  qu g nh   s 300,  M É u   è  s B01­ DN. 3. X¸c  nh    Þ thùc    ®Þ gi¸tr   cßn  ña  c kho¶n  î tån  ng  n  ®ä kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m: ® C¨n  H Ö   è  cø  s kh¶  n¨ng thanh to¸n nî kh«ng  ã  µis¶n     c t  b¶o  ¶m   Ýnh ® (t   theo kho¶n  m ôc     µ  2  II)v kho¶n  î  ån  ng  n t ®ä kh«ng  ã  µis¶n  ¶m   c t  ® b¶o  ¹ ti  ng©n  µng  ¬ng  ¹i nhµ  íc,x¸c ®Þnh    Þ thùc  h th m  n   gi¸tr   cßn  ña  c kho¶n  î tån n    ®äng  kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ¹ ng©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  íc(thuécph¹m  ® t i h th m  n    vivµ  i t ng ¸p dông).   ®è  î       N Õ u   Ö   è  H s kh¶  n¨ng thanh  to¸n nî kh«ng  ã  µis¶n     c t  b¶o  ¶m   ính¬n  ® l  b»ng  ≥)  th×  hoÆc   ( 1  kh«ng    nh   ¹    Þ thùc  x¸c ®Þ l i tr   gi¸ cßn  ña  c kho¶n  î tån n    ®äng kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m.  êng  îp  Ö   è  ® Tr h H s kh¶  n¨ng thanh to¸n nî    kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   á  ¬n    th× x¸c®Þnh  ¹ gi¸trÞthùc cßn  ña  ® nh h (
 5. 5 Gi¸trÞthùc cßn  ña       c Gi¸trÞkho¶n  î    n  H Ö   è  s kh¶  n¨ng  kho¶n  îtån ®äng  n    tån ®äng    kh«ng  thanh    î to¸nn   kh«ng  ã  µis¶n    = c t  b¶o cã  µi t  s¶n    x b¶o kh«ng  ã  µis¶n  c t  ®¶m   ña  ©n  µng  c ng h ®¶m   ña  ©n  c ng b¶o  ¶m ® th ng  ¹i ¬m hµng  ¬ng  ¹i th m Trêng  îp  Òu  ©n  µng  ¬ng  ¹i nhµ  íc ®Ò u   ã  h nhi ng h th m  n  c kho¶n  î  ån nt  ®äng  kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ¹  ét  ® ti m doanh  nghiÖp  µ  ícth×    nh   nh n   x¸c ®Þ gi¸trÞ thùc cßn  ña       c kho¶n  î tån  ng  n   ®ä kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ña  õng ® ct  ng©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  íc. h th m  n 4. X¸c  nh    Þ ®∙  Êt  ña    ®Þ gi¸tr   m c kho¶n  î tån ®äng  n    kh«ng  ã  µis¶n    c t  b¶o ®¶m: Gi¸ trÞ  ∙  Êt  ña    ®m c kho¶n  î  ån  ng  n t ®ä kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   µ ® l  chªnh  Öch  ÷a gi¸trÞ kho¶n  î tån ®äng  l gi       n    kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m       ® ghitrªn sæ   s¸ch kÕ     íi   Þthùc cßn  ña    to¸nv   tr   gi¸   c kho¶n  înµy. n  5. Xö   ýkho¶n  î tån  ng    l  n   ®ä kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ® sau    ¸nh    khi® gi¸ l¹  i  : a) §èivíi      doanh  nghiÖp  µ  íc:  nh n    Kho¶n  î tån ®äng  n    kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ® sau    ¸nh    ¹ vµ  îc khi® gi¸l   ®   i LiªnBé   µi chÝnh­ Ng ©n   µng  µ  íc thÈm  nh  µ    T    h nh n   ®Þ v Ban  chØ  o  ¬  Êu  ®¹ c c l¹ tµichÝnh  ©n  µng  ¬ng  ¹iphª duyÖt,doanh     i ng h th m      nghiÖp  Ën  î víi ©n  nh n     ng hµng  theo gi¸x¸c®Þnh  ¹vµ      l   thanh    i to¸ntheo quy  nh  Ön  µnh    ®Þ hi h hoÆc   tho¶  thuËn  íing©n  µng  v  h chuyÓn  µnh  èn  ãp    Çn  ña  ©n  µng  µo  th v g cæ ph c ng h v c«ng      Çn  êng  îp doanh  tycæ ph (tr h   nghiÖp  ang  ùc hiÖn    Çn  ® th   cæ ph ho¸).      Chªnh  Öch  ÷a    Þ kho¶n  î tån  ng  l gi gi¸tr   n  ®ä kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ® ghitrªnsæ       s¸ch kÕ     íi   Þcña    to¸nv   tr   gi¸ kho¶n  î nµy  n  sau      nh  ¹  ¹ch khix¸c ®Þ l ih   , to¸n vµo    thu  Ëp  Êt  êng    ö  ý kho¶n  ç hoÆc   î ph¶i thu  nh b th ®Ó x l   l  n    kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    åi(nÕu  ã)cña  thu h   c  doanh  nghiÖp.    b) §èivíi ©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  íc:        Ng h th m  n    ­ Kho¶n  îtån ®äng    n    kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ® sau    ¸nh    ¹ vµ  ­ khi® gi¸l   ® i îc Ban    chØ  o  ¬  Êu  ¹ tµichÝnh  ©n  µng  ¬ng  ¹i phª  Öt,ng©n  ®¹ c c l i     ng h th m  duy   hµng  «n   c  ® ®è thanh  to¸n theo    quy  nh   Ön  µnh  ®Þ hi h hoÆc  tho¶  Ën  íi thu v   doanh  nghiÖp chuyÓn  µnh  èn  ãp    Çn  ña  ©n  µng  µo  th v g cæ ph c ng h v c«ng   ty cæ   Çn  êng  îp doanh  ph (tr h   nghiÖp  ang  ùc hiÖn    Çn  ® th   cæ ph ho¸).           Chªnh  Öch  ÷a    Þ kho¶n  î tån  ng  l gi gi¸tr   n  ®ä kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ® ghitrªnsæ       s¸ch kÕ     íigi¸trÞ cña    to¸nv       kho¶n  î nµy  n  sau      nh  ¹ (trõ khix¸c ®Þ l    i nh÷ng  kho¶n  î tån ®äng  ©n  µng  ∙  ö  ông  ù  n    ng h ®sd d phßng  ñiro xö  ý® a    r     l   ra ngoµib¶ng    tæng  Õt  µis¶n)ng©n  µng  ¬ng  ¹i® îch¹ch to¸nvµo    Ý  k t    h th m       chiph bÊt th ng. Ng ©n    ê   s¸ch nhµ  íccÊp  ï vèn    n  b  cho  ©n  µng  ¬ng  ¹i theo    ng h th m  ®Ò ¸n  ö  ýnî tån  ng  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i ® îc Ban  x l    ®ä c ng h th m    chØ   o  ®¹ phª  Öt duy   phÇn  chªnh  Öch  µy.   l n     ­ Trêng  îp doanh    h  nghiÖp  éc ®èi t ng ® îcbæ   thu    î     sung  thªm  èn,Bé   µi v   T  chÝnh  xem   Ðt quyÕt  nh  x  ®Þ chuyÓn    Þ thùc cßn  ña  gi¸tr     c kho¶n  î thµnh  èn  n  v Nhµ   íc cÊp    n  bæ sung  cho doanh nghiÖp, ®ång  êing©n    th   s¸ch nhµ  íc cÊp    n  bï vèn    cho    ©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  íct ng  c¸c ng h th m  n  ¬ øng  íi è  î tån ®äng  v   n    s theo 
 6. 6 ® Ò   xö  ý nî tån  ng  îc Ban  ¸n  l     ®ä ®  chØ   o  ®¹ phª  Öt  õ nguån    Ý     duy t   chi ph c¶i c¸ch  doanh nghiÖp  µ   íc vµ  nh n   c¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i ®∙  îc Thñ   íng ng h th m  ®  t  ChÝnh  ñ    Öt.     ph phª duy      III/T æ  c h ø c ® ¸n h gi¸ ¹i µ  th È m  ® Þ n h  k Õ t q u ¶      l  v ® ¸ n h gi¸ h o ¶ n  n î t å n ® ä n g  k h « n g  c ã  t µi ¶ n   k  s b ¶ o  ® ¶ m        1/Ng ©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  íc   h th m  n a) X¸c  nh    ®Þ c¸c kho¶n vay,®èi t ng vay  éc  ¹m    ¸nh    ¹ theo    î   thu ph vi® gi¸l   i   ®óng  íng  Én  ¹  h d tiTh«ng   µy  µ    t n v c¸c v¨n  b¶n  ªnquan, b¸o  li     c¸o  ªnBé   µi li   T   chÝnh   ©n  µng  µ   ícViÖtNam. ­Ng h Nh n     b) Chñ   ×phèihîp víidoanh    tr        nghiÖp  µ  íc,Së   µi chÝnh­ vËt gi¸, ¬  nh n   T       c quan qu¶n  ýcÊp    ña  l  trªnc doanh  nghiÖp  é  (B qu¶n  ýngµnh, Tæng   l    c«ng    ty) tæ chøc  ùc  Ön  Öc    nh     Þ tµis¶n  ña  th hi vi x¸c ®Þ gi¸tr     c doanh  nghiÖp  µ    v x¸c ®Þnh    Þ thùc cßn  µ    Þ ®∙  Êt  ña  gi¸tr     v gi¸tr   m c kho¶n  î kh«ng  ã  µis¶n    n  c t  b¶o ®¶m  theo  íng  Én  ña  h d c Th«ng   µy, lËp  tn   b¸o c¸o theo  É u   è  kÌm  m s 01  theo  Th«ng   µy. tn c) LËp  å  ¬,b¸o    Õt    h s   c¸o k qu¶    nh    Þthùc cßn  ña  õng  x¸c ®Þ gi¸tr     ct kho¶n  nîkh«ng  ã  µis¶n    c t  b¶o  ¶m.  å   ¬      ® H s b¸o c¸o bao  å m:   g    ­ B¶n sao  Õ   c vay  èn, v¨n  kh í   v  b¶n  ã  ªnquan  c li   chøng minh doanh  nghiÖp cßn  îng©n  µng. n  h   ­ Biªn b¶n    nh    Þ thùc  Õ  µis¶n  ña    x¸c ®Þ gi¸tr   t t  c doanh  nghiÖp, gi¸trÞ     thùc cßn  ña    c kho¶n  î kh«ng  ã  n  c b¶o  ¶m   ng©n  µng  ¬ng  ¹ivµ  ® do  h th m   doanh  nghiÖp  Ëp. l ­ B¸o    c¸o  µichÝnh  ña  t  c doanh nghiÖp n¨m 2000  µ  v B¸o c¸o  µichÝnh  t  quý  Çn  Êt lµm    x¸c®Þnh    Þtµis¶n  g nh   c¨n cø    gi¸tr     doanh  nghiÖp.  ­C¸c      v¨n b¶n    ×nh kÌm  gi¶itr   theo. d) Tæng  îp b¸o    Õt    h   c¸o k qu¶    nh    Þthùc cßn  ña    x¸c ®Þ gi¸tr     c c¸ckho¶n  în  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® theo  Óu  è    Bi s 3, 3A,  3B,    5, 5A,  kÌm  5B  theo c«ng  sè  v¨n  174 /NHNN­TD   µy  ng 21/2/2002  ña  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   íng dÉn  c Ng h Nh n     h  viÖc  ö  ýnîqu¸ h¹n  ã  ßi  ån ®äng  x l       kh ® t   kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m.  Õn  Þ  ® Ki ngh ph¬ng    ö  ý. ¸n x l  B¸o  kÕt  c¸o  qu¶    nh    Þ thùc cßn  ña    x¸c ®Þ gi¸tr     c c¸c kho¶n  î kh«ng  ã  n  c b¶o  ¶m   Ìm  ® k theo Hå   ¬        s b¸o c¸o quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  m ôc  I ãitrªn ®Þ t i c  1  II      n göiNg ©n   µng  µ   íc vµ  é   µi chÝnh    Èm  nh  µ    h Nh n   B T   ®Ó th ®Þ v tæng  îp  ×nh h tr   Ban  chØ   o  ¬  Êu  ¹  µichÝnh  ©n   µng  ¬ng  ¹i  ®¹ c c l it   Ng h th m xem   Ðt, quyÕt x    ®Þnh.       2/Doanh    nghiÖp  µ  íc nh n   a) X¸c  nh    Þ tµis¶n    Ýnh    µ  ©n  Ých  ®Þ gi¸tr     ®Ó t to¸nv ph t kh¶ n¨ng  thanh  to¸nnî cña     doanh  nghiÖp  theo    c¸cchØ    tiªuquy  nh  ¹ kho¶n        m ôc   ®Þ ti   1, 2, 3, 4  IInãitrªn, ng  êitrªnc¬  ë    Õ         ®å th     s c¸cch ®é quy  nh  Ön  µnh  µ  ùc tr¹ng ®Þ hi h v th     t×nh  ×nh  µichÝnh  ña  h t  c doanh  nghiÖp    Êt c¸c gi¶iph¸p  ö  ý.Doanh  ®Ò xu       x l 
 7. 7 nghiÖp  Ëp  l b¸o  theo    éidung    öi®Õ n     ©n  µng  ¬ng  ¹i c¸o  c¸c n   trªng   c¸c ng h th m  nhµ  íclµchñ  îvµ  ¬  n    n   c quan  µichÝnh  ïng cÊp. t  c  b)  èi hîp  íing©n  µng  ¬ng  ¹i nhµ  íc vµ    ¬  Ph   v  h th m  n   c¸c c quan  ªnquan  li   thùc hiÖn    nh    Þ tµis¶n  ña    x¸c ®Þ gi¸tr     c doanh  nghiÖp  µ  ¸nh    ¹ kho¶n  î v® gi¸l   i n  tån ®äng    kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m       nh    Þthùc cßn  ña  ® ®Ó x¸c ®Þ gi¸tr     c kho¶n  nîtheo c¸cqui®Þnh  ¹ Th«ng   µy.       t i tn c) Cung  Êp  y    è  Öu kÕ     c ®Ç ®ñ s li   to¸n,t×nh  ×nh  µichÝnh    h t  theo    Çu   yªu c cho  ©n  µng  ¬ng  ¹i nhµ  íc vµ  éi  ng  Èm   nh  ¸nh    ¹ c¸c ng h th m  n   H ®å th ®Þ ® gi¸l i     kho¶n  îkh«ng  ã  µis¶n  n  c t  b¶o  ¶m. ® 3/Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   h Nh n     a) Chñ   ×, èihîp víi   ¬    tr  ph       c quan  ã  ªnquan  íng dÉn, chØ  o,®«n  c¸c c li   h    ®¹   ®èc    ©n  µng  ¬ng  ¹i nhµ  íc tæ  c¸c ng h th m  n   chøc  ùc  Ön    nh     Þ th hi x¸c ®Þ gi¸tr   thùc cßn  ña  c kho¶n  î  n kh«ng  ã  µi s¶n  c t  b¶o  ¶m   ® theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 149/2001/Q§­ TTg  µy  ng 5/10/2001  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  µ  c Th t   ph v quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn b)  íng dÉn, chØ  o    ©n  µng  ¬ng  ¹i nhµ  íctæng  îp danh  H     ®¹ c¸c ng h th m  n  h  s¸ch c¸cdoanh     nghiÖp  ã  c kho¶n  îvay  n  kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   éc diÖn  ® thu   ph¶i®¸nh    ¹    gi¸l itæng    Þtõng m ãn  , gi¸tr     vay,®ång  êitham    ïng víi é  µi   th   giac     T   B chÝnh  Èm   nh  å  ¬    nh    Þ thùc  th ®Þ h s x¸c ®Þ gi¸tr   cßn  ña  c kho¶n  î kh«ng  ã  n  c b¶o  ¶m   c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  ícvµ  ® do    h th m  n   doanh  nghiÖp  µ  íclËp. nh n   c) Tæng   îp,b¸o    h  c¸o  ×nh  ×nh  µ  Õt  t h v k qu¶    nh    Þ thùc    x¸c ®Þ gi¸tr   cßn cña  kho¶n  îtån ®äng  n    kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m,  ö  ýc¸ckho¶n  înµy  ® x l    n  theo  thÈm  Òn  µ  Õn  Þ  ¬ng    ö  ýgöiBé   µi chÝnh  ng  êitr×nh quy v ki ngh ph ¸n x l     T   ®å th     Thñ íng Ch Ýnh  ñ    ö  ýc¸c kho¶n  î kh«ng  éc  Èm  Òn  îcxö  t  ph ®Ó x l     n  thu th quy ®  lý.      4/  é  µichÝnh  B T   a) Chñ   ×cïng víisù    tr       tham    ña  ©n   µng  µ  ícthÈm  nh  hå  gia c Ng h nh n   ®Þ   s¬    nh    Þ thùc cßn  ña  x¸c ®Þ gi¸tr     c kho¶n  î kh«ng  ã  µis¶n  n  c t  b¶o  ¶m   c¸c ® do    Ng ©n  µng  ¬ng  ¹ivµ  h th m   doanh nghiÖp  µ  íclËp. nh n     b) Thùc  Ön  Öc  Êp  ïc¸ckho¶n    hi vi c b     chªnh  Öch  îtån ®äng  l n    kh«ng  ã  µi c t  s¶n b¶o  ¶m   ® theo      ö  ýnî tån ®äng  õ nguån    Ý     ®Ò ¸n x l       t  chiph c¶ic¸ch doanh    nghiÖp  µ    ©n  µng  ¬ng  ¹i®∙  îcThñ íng ChÝnh  ñ    Öt. v c¸cng h th m ®  t  ph phª duy c) Tham     ïng víi ©n  µng  µ  íctæng  îp,b¸o    ×nh  ×nh  µ    gia c     Ng h nh n   h   c¸o t h v kÕt qu¶    nh    Þ thùc cßn  ña  x¸c ®Þ gi¸tr     c kho¶n  î kh«ng  ã  n  c b¶o  ¶m   µ  Õn  ® v ki nghÞ  ¬ng    ö  ýtr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ph ¸n x l     t  ph xem   Ðt,quyÕt  nh  i víi x  ®Þ ®è     c¸ckho¶n  îkh«ng  éc thÈm  Òn  ö  ý.   n  thu   quy x l   d) C¨n  vµo  cø  B¸o  tæng  îp kÕt  c¸o  h  qu¶    nh    Þ thùc cßn  ña  x¸c ®Þ gi¸tr     c c¸c kho¶n  î tån  ng    n  ®ä kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   µ  å   ¬  ® v H s b¸o  c¸o  ña    ©n   c c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹i nhµ  íc,Bé   µi chÝnh  µnh  Ëp  éi ®ång  Èm  nh  ¸nh  th m  n  T  th lH  th ®Þ ® gi¸l¹c¸ckho¶n  îkh«ng  ã  µis¶n       i n  c t  b¶o  ¶m.   ®   ­Thµnh  Çn  éi ®ång    ph H   bao  å m: g +  ¹idiÖn  é  µichÝnh lµm  ñ  Þch  éi ®ång, §  BT    Ch t H  +  ¹idiÖn  ©n  µng  µ   íc,thµnh  §  Ng h Nh n   viªn. +  ¹idiÖn  ©n  µng  ¬ng  ¹iTrung  ng,thµnh  §  Ng h th m  ¬  viªn.
 8. 8 +  ¹idiÖn    §  chinh¸nh  ©n   µng  ¬ng  ¹i t¹  a   ¬ng  ¬icã  Ng h th m  i ®Þ ph (n   kho¶n  nîtån ®äng     kh«ng  ã  c b¶o  ¶m),thµnh  ®   viªn. Trong  êng  îp  Çn  Õt,Héi  ng  ã  Ó  êi  tr hc thi   ®å c th m thªm  i diÖn  ë   µi ®¹   ST  chÝnh­ vËtgi¸, idiÖn  ¬       ®¹ c quan qu¶n  ýcÊp    ña  l  trªnc doanh  nghiÖp  é  (B qu¶n  lýngµnh,Tæng      c«ng  ty). ­   éi  ng  Èm   nh  ¸nh    ¹ c¸c kho¶n  î kh«ng  ã  µis¶n      H ®å th ®Þ ® gi¸l i     n  c t  b¶o ®¶m   ã  Ö m  ô  c nhi v sau: +  È m   nh  å  ¬,b¸o    Õt  Th ®Þ h s   c¸o k qu¶    nh    Þthùc cßn  ña  õng  x¸c®Þ gi¸tr     ct kho¶n  î kh«ng  ã  µis¶n  n  c t  b¶o  ¶m   ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i nhµ  íc theo ® c Ng h h m  n    qui®Þnh  ¹ kho¶n    ôc  I   t i 1,m II Th«ng   µy.   tn   +  êng  îp  Çn  Õt®Õ n   µm  Öc  íidoanh  Tr hc thi   l vi v   nghiÖp  Èm   nh  ¹ th ®Þ l i kÕt qu¶    nh    Þtµis¶n  ña  x¸c®Þ gi¸tr     c doanh  nghiÖp,gi¸trÞc¸ckho¶n  îkh«ng       n  cã  µis¶n  t  b¶o  ¶m   ña  ® c doanh  nghiÖp.   K Õt  qu¶  Èm  nh  ña  éi ®ång  îclËp    th ®Þ c H  ®   biªnb¶n, cã  y    ÷  ý    ®Ç ®ñ ch k cña    µnh    Ýnh  c¸cth viªnch thøc theo m É u   è  kÌm      s 02  theo Th«ng   µy.   tn 5/ Bé   ëng    é, Thñ  ëng  ¬    tr c¸c B   tr c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  thu   phñ, Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ  ¬v Héi ®ång    qu¶n  Þc¸cTæng  tr     c«ng    èihîp víi é  µichÝnh  µ  ©n  µng  typh       T   B v Ng h nhµ  ícchØ  o  n  ®¹ doanh  nghiÖp  chøc  ùc hiÖn    nh    Þ thùc cßn  tæ  th   x¸c ®Þ gi¸tr     cña kho¶n  îkh«ng  ã  n  c b¶o  ¶m   ® theo c¸cqui®Þnh  ¹ Th«ng   µy.     t i tn IV/ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý,¸p  ông  15  k t  k  d ®Ó   ¸nh    ¹ c¸c kho¶n  î tån  ng  ® gi¸l i     n   ®ä kh«ng  ã  µis¶n  ¶m   c t  ® b¶o  ña  ©n   c ng hµng  ¬ng  ¹i ®Ó     nh    Þ thùc  th m  x¸c ®Þ gi¸tr   cßn  ña  c kho¶n  î ®Ó   ö  ý theo  n  x l  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 149/Q§­TTg  µy  ng 5/10/2001 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph   Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c     n  Þ  öiý  Õn  Ò   qu¸ tr       cv   c¸c ®¬ v g   ki v Bé  µichÝnh    T  ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
 9. 9 M É u  s è  0 1: C é N G  H O µ  X∙  é I C H ñ   G H Ü A   Ö T  N A M H N VI §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph   . . ......ngµy  .  .. . ...... . , .. .th¸ng.. . . ¨m200... .   ..n      Biªn b ¶ n  x¸c ® Þ n h  gi¸ Þ t µi ¶ n d o a n h  n g hi Ö p  v µ  tr  s ® ¸ n h gi¸ ¹i h o ¶ n  n î k h « n g  c ã  t µi ¶ n b ¶ o  ® ¶ m     l  k  s Doanh  nghiÖp.. . ......................... . . ........................ thuéc.. . ............................... . . ..............................          ¹ithêi®iÓ m   . . . 200.         T     .. / ./ . . C¨n  Th«ng   è  cø  t s 74/2002/TT­BTC   µy  ng 09/9/2002  ña  é   µi chÝnh  c BT  híng dÉn  Öc  ¸nh    ¹ kho¶n  î tån ®äng    vi ® gi¸l   i n    kh«ng  ã  µis¶n b¶o  ¶m   ña  c t    ® c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  íc; h th m  n ­Thµnh  Çn  éi ®ång  å m:   ph H   g 1/§¹idiÖn  ©n  µng  ¬ng  ¹itrung ¬ng    ng h th m    +  ¤ng  µ): . .............................. (b . . .............................. +  ¤ng  µ): . .............................. (b . . .............................. 2/§¹idiÖn       Chi nh¸nh  ©n  µng  ¬ng  ¹i(tØnh,thµnh  è) ng h th m    ph +  ¤ng  µ): . .............................. i   c (b . . ..............................G ¸m®è +  ¤ng  µ): . .............................. KÕto¸ntr ng (b . . ..............................     ë +  ¤ng  µ): . ................................. (b . . ................................. 3/§¹idiÖn  ë  µichÝnh­ VËt     ST    gi¸ +  ¤ng  µ): . .............................. (b . . .............................. +  ¤ng  µ): . .............................. (b . . .............................. 4/§¹idiÖn  ¬ quan  ñ     (c   ch quan  Êp    ña  c trªnc doanh  nghiÖp) +  ¤ng  µ): . .............................. (b . . .............................. +  ¤ng  µ): . .............................. (b . . .............................. 5/§¹idiÖn     doanh  nghiÖp.. . .. +  ¤ng  µ): . .............................. i   c (b . . ..............................G ¸m®è +  ¤ng  µ): . .............................. KÕto¸ntr ng (b . . ..............................     ë +  ¤ng  µ): . ................................. (b . . .................................
 10. 10 ­ C¨n cø b¸o c¸o tµi Ýnh quý.. . ./ . (n¨m 200... )cña doanh   ch . . . 200. .   .  nghiÖp,c¨n cø  Õt      k qu¶  Óm    ùc tÕ  ¹ thêi®iÓ m     nh    Þ doanh  ki kª th   t i     x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  µ    µiliÖu cã  ªnquan  v c¸c t     li   (biªnb¶n  Óm     c¸o tµichÝnh, Biªn   ki trab¸o          b¶n  Óm    Õt to¸nthuÕ... ki traquy     ) Héi  ng  ®å x¸c  nh     Þ  ®Þ gi¸ tr doanh nghiÖp  ∙  Õn  µnh  µm  Öc  õ ® ti h l vi t   ngµy   .. .®Õn   ngµy   .. .  th¸ng   .. .  n¨m   200..   t¹ C«ng  . . . . i  ty. . ......................... . . ........................ K Õ t q u ¶  x¸c ® Þ n h  gi¸ Þ t µi ¶ n d o a n h  n g hi Ö p,  tr  s gi¸ Þ k h o ¶ n  n î k h « n g  c ã  t µi ¶ n b ¶ o  ® ¶ m :  tr  s §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt      ChØ       tiªu Sè  Öu li   Sè  Öu li   Chªnh  Öch l theo sæ     x¸c®Þnh     kÕ   to¸n l¹i 1 2 3 4 A/  µi s¶n  ang  ïng    II) T  ® d (I+  I.TSC§  µ  u    µi h¹n   v ®Ç td   1.  µi s¶n  è  nh     Þ    T  c ®Þ (gi¸tr cßn l¹ ) i         a.TSC§  ÷u  ×nh hh         b.TSC§  h×nh v«  2. C¸c    kho¶n  u    µichÝnh  µi ®Ç tt   d  h¹n 3.Chi phÝ     XDCB   ë  d dang 4. C¸c kho¶n ký cîc,ký ü  dµi  qu   h¹n II  .TSL§  µ  u    ¾ n   ¹n v ®Ç tng h Trong    ®ã : 1.TiÒn:         Òn  Æt   ån qòy   a.Ti m t        Òn  öing©n  µng   b.Ti g   h       Òn  ang    c.Ti ® chuyÓn 2.C¸ckho¶n  ®Ç u  t tµi chÝnh    ng ¾n  ¹n h 3.C¸c    kho¶n ph¶ithu   trong®ã:  î  ã  ßi   N kh ® 4.V Ët   µng    ån kho   th ho¸ t   5.Tµis¶n u  ng     l ®é kh¸c 6.Chi phÝ  ù     s nghiÖp B/  µi  T s¶n  kh«ng  Çn   ïng      c d (I+ II) I.TSC§  µ  u    µi h¹n   v ®Ç td   1.  µi s¶n  è  nh     Þ    T  c ®Þ (gi¸tr cßn l¹ ) i 2. C¸c    kho¶n  u    µichÝnh  µi ®Ç tt   d 
 11. 11 h¹n 3. Chi  Ý     ph XDCB   ë d dang  (c«ng  tr×nh bÞ  nh    ®× ho∙n thi    c«ng) 4. C¸c kho¶n ký cîc,ký ü  dµi  qu   h¹n II    u   ng   µ   u    ng ¾ n   .TS l ®é v ®Ç t h¹n ­V Ët   µng    ®äng    th ho¸ ø  ­Nî    kh«ng  ã c kh¶  n¨ng    åi thu h .. . .. . . .. C/  µi s¶n  ê  T  ch thanh  ý l 1.Tµis¶n  è  nh    Þcßn  ¹ )   c ®Þ (gi¸   tr li .. . ... . . ... 2.Tµis¶n u  ng    l ®é .. . ... . . ... D/  Tæng     Þ  µi s¶n  gi¸ tr t   doanh   nghiÖp  (A   B   C     +  +  ) trong®ã:   I.Tµi s¶n  ù   ÷nhµ  íc    d tr   n .. . .. II  µi  .T s¶n  ×nh   µnh  õ  ü   h th t qu phóc  lî ,khen  thëng, tµi i   s¶n  phóc  î  li kh¸c .. . . .. II   î  ã  ßi IN kh ® . .. . . . .. IV.Tµi s¶n  Õ  Êp,  Ç m   è    th ch c c 1.Tµis¶n  è  nh    Þcßn  ¹ )   c ®Þ (gi¸   tr li .. . ... . . ... 2.Tµis¶n u  ng    l ®é .. . .... . . ... §/ Gi¸ trÞ  µis¶n       t  ®Ó x¸c  nh   ®Þ kh¶  n¨ng  thanh  to¸n  î  (D  DI  n  ­ ­ D    D   I II­ II ) E/  î  N ph¶i tr¶   Trong  : ®ã 1.Ph¶itr¶c«ng  ©n       nh viªn 2.Nî    b¶o  Ó m     éi hi x∙h 3.Nî  ã  µis¶n    c t  b¶o  ¶m ® 4.Nî    kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m ® 4.1.Nî  ån ®äng   t  kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ña  ©n   µng  ¬ng  ® c ng h th m¹inhµ  íc   n 4.2.Nî  ån ®äng   t  kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ña    i t ng kh¸c ® c c¸c®è  î   G/  ü   qu khen  ëng, phóc  î th   li
 12. 12 H/    Þ  µis¶n    gi¸ tr t   ®Ó x¸c  nh   ®Þ kh¶  n¨ng  thanh  to¸n nî  tån  ®äng  kh«ng  cã  tµi s¶n  b¶o  ®¶m (§­ DIV­ E1­  ­   E2 G) K/ X¸c ®Þ nh  l¹i  kho¶n  nî tån  ®äng 1.   Ö   è    H s kh¶  n¨ng thanh to¸n nî    kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m ® 2. Gi¸ trÞ thùc      cßn  ña  c kho¶n  î n  tån  ng   ®ä kh«ng  ã  µi s¶n    c t  b¶o ®¶m 3. gi¸trÞ®∙  Êt  ña        m c kho¶n  î tån n    ®äng  kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m ® Ghi chó:Tµis¶n       kh«ng  Çn  ïng,tµis¶n  ê  cd    ch thanh  ý, µis¶n  ù  ÷nhµ  l    t d tr   níc,tµis¶n  ×nh  µnh  õ quü  óc  î      h th t  ph l ikhen  ëng, tµis¶n  óc  î kh¸c,nî , th    ph l  i    khã  ßi,tµis¶n  Õ  Êp  Ç m   è, nî tån  ng  ®    th ch c c   ®ä kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ® ph¶icã    b¶ng      ÕtkÌm  kª chiti   theo. c. P H ¦ ¥ N G  P H¸ P  T Ý N H  V µ  N G U Y £ N  N H ¢ N  T¡N G, GI¶ M: D/ KI Õ N  N G H Þ  : Biªnb¶n  ∙  îcc¸cthµnh    Êt trÝth«ng    ®®     viªnnh     qua  µ  ý  / v k tªn. . § D. s ë  t µi ch Ý n h  V G § D. N g © n  h µ n g  th¬ n g  m ¹ i                       § D. C ¬  q u a n  c h ñ  q u ¶ n § D. C hi n h¸nh n g © n   µ n g   h th¬ n g  m ¹ i        Õ     ëng         Gi¸m  c                K to¸ntr ®è
 13. 13 § D  D o a n h   g hi Ö p n K Õ  to¸n tr n g ë Gi¸ m  ® è c
 14. 14 M É u  s è  0 2 C é N G  H O µ  X∙  é I C H ñ   G H Ü A   Ö T  N A M H N VI   éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc § l    do   ph   . . ......ngµy  .  .. . ...... . , .. .th¸ng.. . . ¨m200... .   ..n     Biªn b ¶ n  th È m  ® Þ n h  k Õ t q u ¶  ® ¸ n h gi¸ ¹i  l k h o ¶ n  n î k h « n g  c ã  t µi ¶ n b ¶ o  ® ¶ m    s cña.. . ............................... . . ............................... thuéc.. . .............................. . . ............................  .          ¹ithêi®iÓ m   . . . 200.         T     .. / ./ . . C¨n  Quy Õt  nh  è  . . cø  ®Þ s .. . .Q§/BTC  µy  . . . 200.  ña  é   µi chÝnh  ng .. / ./ .c B T   . vÒ   Öc  µnh  Ëp  éi  ng  Èm   nh  ¸nh    ¹  vi th l H ®å th ®Þ ® gi¸l i kho¶n  î kh«ng  ã  µi n  c t  s¶n b¶o  ¶m   ña  ©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  íc. ® c ng h th m  n ­Thµnh  Çn  éi ®ång  å m:   ph H   g +  ¤ng  µ): . ................................. (b . . ................................. +  ¤ng  µ): . ................................. (b . . ................................. +  ¤ng  µ): . ................................. (b . . ................................. +  ¤ng  µ): . ................................. (b . . ................................. ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 149/2001/Q§­TTg  µy  th¸ng 10  ng 5    n¨m 2001  cña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Th t   ph v vi phª  Öt      ö  ýnî tån ®äng  ña    duy ®Ò ¸n x l       c c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i; h th m ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts 74/2002/TT­ BTC   µy  ng 09/9/2002 cña  é  µichÝnh    BT  híng dÉn  Öc  ¸nh    ¹kho¶n  îkh«ng  ã  µis¶n    vi ® gi¸l   i n  c t  b¶o  ¶m   ña  ©n  µng  ® c Ng h th ng  ¹inhµ  íc; ¬ m  n ­ C¨n  hå  ¬, b¸o  cø  s   c¸o  Õt  k qu¶  x¸c  nh     Þ thùc  ®Þ gi¸tr   cßn  ña  õng  ct kho¶n   nî   kh«ng   cã   tµi   s¶n   b¶o   ®¶m   cña   Ng ©n   hµng... . .........................  . . .........................  ., Héi ®ång  ®∙ lµm  viÖc tõ ngµy.. .®Õ n  ngµy.. .th¸ng.. .n¨m  200... .  .  .    t¹  . . .......................thÈm  Þnh  Öc    nh    Þ tµis¶n  i . .......................  .. .. d vi x¸c ®Þ gi¸tr     doanh  nghiÖp,x¸c ®Þnh    Þ c¸c kho¶n  î kh«ng  ã  µis¶n     gi¸tr     n  c t  b¶o  ¶m   ña  ® c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  íc. h th m  n 
 15. 15 K Õ t q u ¶  th È m  ® Þ n h  x¸c ® Þ n h  gi¸ Þ t µi ¶ n   tr  s d o a n h  n g hi Ö p, gi¸ Þ k h o ¶ n  n î k h « n g  c ã    tr t µi ¶ n b ¶ o  ® ¶ m :  s §¬n  Þ  Ýnh   ng vt :®å    ChØ       tiªu Sè  Öu b¸o li     Sè  Öu li   Chªnh  c¸o cña  n     ®¬ thÈm   lÖch vÞ ®Þnh  1 2 3 4 A/  µi s¶n  ang  ïng    II) T  ® d (I+  I.TSC§  µ  u    µi h¹n   v ®Ç td   1.  µi s¶n  è  nh     Þ    T  c ®Þ (gi¸tr cßn l¹ ) i         a.TSC§  ÷u  ×nh hh         b.TSC§  h×nh v«  2. C¸c    kho¶n  u    µichÝnh  µi ®Ç tt   d  h¹n 3.Chi phÝ     XDCB   ë  d dang 4. C¸c kho¶n ký cîc,ký ü  dµi  qu   h¹n II  .TSL§  µ  u    ¾ n   ¹n v ®Ç tng h Trong    ®ã : 1.TiÒn:         Òn  Æt   ån qòy   a.Ti m t        Òn  öing©n  µng   b.Ti g   h       Òn  ang    c.Ti ® chuyÓn 2.C¸ckho¶n  ®Ç u  t tµi chÝnh    ng ¾n  ¹n h 3.C¸c    kho¶n ph¶ithu   trong®ã:  î  ã  ßi   N kh ® 4.V Ët   µng    ån kho   th ho¸ t   5.Tµis¶n u  ng     l ®é kh¸c 6.Chi phÝ  ù     s nghiÖp B/  µi  T s¶n  kh«ng  Çn   ïng      c d (I+ II) I.TSC§  µ  u    µi h¹n   v ®Ç td   1.Tµis¶n  è  nh    c ®Þ 2. C¸c    kho¶n  u    µichÝnh  µi ®Ç tt   d  h¹n 3. Chi  Ý     ph XDCB   ë d dang  (c«ng  tr×nh bÞ  nh    ®× ho∙n thi   c«ng) 4. C¸c kho¶n ký cîc,ký ü  dµi  qu   h¹n II    u   ng   µ   u    ng ¾ n   .TS l ®é v ®Ç t h¹n: ­ Ët   µng    ®äng  V th ho¸ ø  ­Nî    kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    åi thu h .. . .. . . ..
 16. 16 C/  µi s¶n  ê  T  ch thanh  ý l 1.Tµis¶n  è  nh    Þcßn  ¹ )   c ®Þ (gi¸   tr li .. . ... . . ... 2.Tµis¶n u  ng    l ®é .. . ... . . ... D/  Tæng     Þ  µi s¶n  gi¸ tr t   doanh   nghiÖp (A  B  C) +  +  Trong  :®ã I.Tµi s¶n  ù   ÷nhµ  íc    d tr   n .. . .. II  µi  .T s¶n  ×nh   µnh  õ  ü   h th t qu phóc  lî ,khen  thëng, tµi i   s¶n  phóc  î  likh¸c  .. . . .. II   î  ã  ßi IN kh ® . .. . . . .. IV.Tµi s¶n  Õ  Êp,  Ç m   è    th ch c c 1.Tµis¶n  è  nh    Þcßn  ¹ )   c ®Þ (gi¸   tr li .. . ... . . ... 2.Tµis¶n u  ng    l ®é .. . .... . . ... §/ Gi¸ trÞ  µis¶n       t  ®Ó x¸c  nh   ®Þ kh¶  n¨ng  thanh to¸n  î   dI­ n (D­ dII­ ) dIII E/  î  N ph¶i tr¶   Trong  : ®ã 1.Ph¶itr¶c«ng  ©n       nh viªn 2.Nî    b¶o  Ó m     éi hi x∙h 3.Nî  ã  µis¶n    c t  b¶o  ¶m ® 4.Nî    kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m ® 4.1.Nî  ån ®äng   t  kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ña  ©n   µng  ¬ng  ® c ng h th m¹inhµ  íc   n 4.2.Nî  ån ®äng   t  kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m   ña    i t ng kh¸c ® c c¸c®è  î   G/  ü   qu khen  ëng, phóc  î th   li H/    Þ  µis¶n    gi¸ tr t   ®Ó x¸c  nh   ®Þ kh¶  n¨ng  thanh  to¸n nî  tån  ®äng  kh«ng  cã  tµi s¶n  b¶o  ®¶m   (§­ DIV­ E1   ­   ­E2 G) K/ X¸c ®Þ nh  l¹i kho¶n  nî tån  ®äng 1. H Ö   è    s kh¶ n¨ng thanh to¸n nî    kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m ®
 17. 17 2. Gi¸ trÞ thùc      cßn  ña  c kho¶n  în  tån  ng   ®ä kh«ng  ã  µi s¶n    c t  b¶o ®¶m 3. gi¸trÞ®∙  Êt  ña        m c kho¶n  î tån n    ®äng  kh«ng  ã  µis¶n  c t  b¶o  ¶m ® c. P H ¦ ¥ N G  P H¸ P  T Ý N H  V µ  N G U Y £ N  N H ¢ N  T¡N G, GI¶ m D/  Õ T   U Ë N   µ   Õ N   G H Þ   K L V KI N : 1.K Õt  Ën:   lu 2.KiÕn  Þ:   ngh Biªnb¶n  ∙  îcc¸cthµnh    Êt trÝth«ng    ®®     viªnnh     qua  µ  ý  v k tªn. § D. N g © n  h µ n g  N N V N § D. B é  T µ i c h Ý n h V ô  T C N H C ô c  T C D N § D. N g © n  h µ n g  T M   W T § D. C hi n h¸nh n g © n   µ n g  T M h § D. B é ,  æ n g   n g   t c« ty § D. S ë  t µi ch Ý n h  V G § D. d o a n h  n g hi Ö p
Đồng bộ tài khoản