Thông tư 74-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:40

0
67
lượt xem
1
download

Thông tư 74-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 74-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 74-TC/TCT của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  74 T C/T C T  n g µ y   c 20 th¸ng 10 n¨ m  1997 h í ng d É n   th ù c hi Ö n  q u y  ® Þ n h  v Ò  thu Õ   è i víi ® c¸c h × n h  thøc ® Ç u  t theo  u Ë t § Ç u  t L n íc n g o µ i  ¹i Ö t N a m t  Vi ­ C¨n  vµo  Ët §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam   îc Quèc  éiníc Céng     cø  Lu   tn    i Vi   ®  h    hoµ    éichñ  Üa  ÖtNam   x∙h   ngh Vi   th«ng qua  µy  ng 12/11/1996; ­ C¨n  vµo    Ët,Ph¸p  Önh  Õ  Ön  µnh  ña  íc Céng  µ      cø  c¸c Lu   l thu hi h c n  ho x∙ héichñ  Üa  Öt Nam;      ngh Vi   c¸c NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph quy  nh    Õt ®Þ chiti   thi µnh    Ët,Ph¸p  Önh  Õ;  h c¸cLu   l thu ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  ng 18/2/1997 cña  Ýnh  ñ      Ch ph quy ®Þnh    Õtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam; chiti     h Lu   tn      i   ­ C¨n  quy  Õ   Ò       cø  ch v chinh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªn Ng h n    h li   doanh  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   ho   tiVi   ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 189/H§BT   ngµy 15/6/1991  ña  éi ®ång  é   ëng  c H  B tr (nay  µ Ch Ýnh  ñ) nícCéng  µ    l  ph     ho x∙ héichñ  Üa  ÖtNam;   ngh Vi   ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 36/CP  µy  ng 24/4/1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v ban  µnh  h quy  Õ   ch khu c«ng nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao; Bé   µi chÝnh  íng  Én  ùc  Ön    T  h d th hi c¸c quy  nh   Ò   Õ   i  íic¸c  ®Þ v thu ®è v   h×nh  thøc ®Ç u      ttheo LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam         tn      i   nh sau: P h Ç n  thø n h Ê t N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g I. h ¹ m  vi ¸p d ô n g:  P 1.Th«ng   µy    ông  i víi   tn ¸p d ®è   : ­ C¸c    doanh nghiÖp  ªndoanh, doanh  li     nghiÖp 100%   èn  íc ngoµi® îc v n     thµnh  Ëp theo LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam. l      tn      i   ­ Ng ©n   µng  ªndoanh  ÷a  ©n   µng  Öt Nam   íing©n  µng  íc   h li   gi Ng h Vi   v  h n  ngoµi;     nh¸nh  ©n  µng  ícngoµiho¹t®éng  ¹ ViÖtNam. Chi ng h n     t  i   ­ C¸c    doanh  nghiÖp  ªndoanh  îcthµnh  Ëp    ¬  ë    Öp  nh   li   ®  l trªnc s c¸c Hi ®Þ ký  ÷a ChÝnh  ñ  éng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   µ  Ýnh  ñ  íc gi   ph C ho x∙h   ngh Vi   v Ch ph n   ngoµi.N Õ u   Öp  nh  ã      Hi ®Þ c c¸c quy  nh  Üa  ô  Õ  ®Þ ngh v thu cho  doanh nghiÖp  li   ªndoanh  kh¸c víi íng dÉn  ¹ Th«ng   µy  ×  ùc hiÖn     h  ti  tn th th   theo quy  nh  ña  ®Þ c HiÖp  nh  . ®Þ ®ã ­ C¸c    bªn  ícngoµitham    îp t¸ckinh doanh    ¬  ë  îp ®ång  äi n    gia h       trªnc s h   (g   t¾tlµc¸cbªn  ícngoµihîp doanh)theo LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam.      n            tn     i   Riªng  i  íic¸c  ®è v   bªn  ¹t®éng    ¬  ë  îp  ng  ©y  ùng  kinh ho   trªn c s h ®å x d ­    doanh    ­ chuyÓn giao (BOT),hîp ®ång  ©y  ùng         xd ­ chuyÓn  giao ­ kinh doanh       (BTO),hîp ®ång  ©y  ùng       xd ­ chuyÓn  giao (BT) n Õu      trong quy  Õ   ¹t®éng    ch ho  
 2. 2 do  Ýnh  ñ  Ch ph ban  µnh  ã  h c quy  nh  Üa  ô  Õ  ®Þ ngh v thu kh¸c víihíng  Én  ¹    d t i Th«ng   µy  × ¸p dông  tn th     theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c b¶n quy  Õ   ¹t®éng. ch ho   2. Th«ng   µy  íng  Én    ¹  Õ  îc quy  nh  ¹  Ët  Çu   íc   tn h d c¸c lo ithu ®   ®Þ tiLu § tn   ngoµi t¹  Öt    iVi Nam,    ¹  Õ   µ    c¸c lo ithu v c¸c nghÜa  ô  µichÝnh  v t  kh¸c nh thuÕ    doanh    Õ    ô ® Æc   Öt,thuÕ  thu,thu tiªuth   bi   m«n   µi,thuÕ  µinguyªn,tiÒn thuª b  t        m Æt   t, m Æt   íc,m Æt   Ón..  dông  i  íic¸c doanh  ®Ê   n  bi .¸p  ®è v     nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµivµ    nícngoµihîp doanh  îcthùc hiÖn  tn     c¸cbªn       ®    theo  quy  nh   ®Þ t¹    b¶n  i v¨n  c¸c ph¸p  ËthiÖn  µnh  ña  íc Céng  µ    éichñ  Üa  Öt lu   h c n  ho x∙ h   ngh Vi   Nam. II.  C¸c t õ n g ÷  s ö  d ô n g  trong T h « n g  t ® î c hi Ó u  n h  s a u: C¸c  õng÷  îcsö  ông  t  ® d trong Th«ng   ã  ïng nghÜa  íi   õng÷  ∙  ­   tc c   v   t  c¸c ®® îc®Þnh  Üa  ¹ LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   µ    ngh t i     tn     i   v NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  ngµy 18/2/1997 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v quy  nh    Õtthihµnh  Ët §Çu   íc ®Þ chiti     Lu   tn   ngoµi t¹  Öt Nam,  µi ra  ét  è  õ ng÷   i Vi   ngo   m s t   trong Th«ng   nµy  îc hiÓu  t ®  nh sau: ­ "N¨m  Ýnh  Õ"  µ n¨m  ¬ng  Þch  ¾t  u   õ ngµy  th¸ng 1  µ  Õt    t thu l   d l b ®Ç t   1   v k thóc ngµy  th¸ng 12  µng    31   h n¨m.  êng  îp doanh  Tr h  nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç t n   ngoµivµ      c¸c bªn  îp doanh  îcBé   µi chÝnh  h  ®  T  cho    ông  ¸p d n¨m  µichÝnh    t  12 th¸ng kh¸c  íin¨m  ¬ng  Þch  ×  v  d l th n¨m  Ýnh  Õ   µ n¨m  µichÝnh  µ     t thu l   t  m c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi vµ    c v ®Ç t     c¸c bªn  íc ngoµi hîp  n    doanh  îc ®  phÐp    ông. ¸p d ­ "N¨m  u       ®Ç tiªnkinh doanh  ã  ilµn¨m  µichÝnh  u     ã  icha  ï   c l∙     " t  ®Ç tiªnc l∙ , b  trõsè  ç® îcchuyÓn  ña      l    c c¸cn¨m  íc. tr ­  îp  ng  "H ®å giao  Þch, mua   d   b¸n kh«ng  theo    Þ  êng"  µ c¸c hîp gi¸th tr l      ®ång giao  Þch, mua   d   b¸n  Þ   b ¶nh  ëng  ëi c¸c  h b  quan  Ö   ¬ng  ¹i kh«ng  h th m  b×nh  êng    th nh giao dÞch  ÷a c¸cC«ng    ªnkÕt..   gi     tyli   . ­"C«ng    ªnkÕt":   tyli   Hai c«ng    îccoilµhaic«ng    ªnkÕt    ty®         tyli   trong c¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© (i)M ét    C«ng    ã  ng  ãp  µo  èn  ty c ®ã g v v ph¸p  nh  ®Þ hoÆc   èn    Çn   v cæ ph cña  ét  m C«ng    tykh¸c. (i     i Hai c«ng    ïng  Þu  ù  Óm     ùctiÕp  ) ty c ch s ki so¸ttr   hay    Õp  ña  ét  gi¸nti c m C«ng    tykh¸choÆc       haic«ng    ïng cã  ét  tyc   m c«ng    tykh¸cgãp  èn    Çn.   v cæ ph P h Ç n  thø h ai H í ng d É n  th ù c hi Ö n  c¸c q u y  ® Þ n h  v Ò  thu Õ I. h u Õ  lîi  T  tøc: 1.§èit ng chÞu  Õ:    î   thu TÊt  c¸c kho¶n  î tøc  c¶    li   thu  îc tõ bÊt  ú  ¹t®éng  ®    k ho   kinh  Õ  µo  ña  tn c doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi;Bªn  ícngoµihîp doanh; Ng ©n   µng  c v ®Ç tn     n       h
 3. 3 li   ªndoanh hoÆc     chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµit¹ ViÖt Nam   u   éc ®èi Ng h n   i     ®Ò thu     t ng chÞu  Õ  îtøc,bao  å m: î  thu l     i g ­Lîi   õho¹t®éng      t    tøc kinhdoanh.   ­Lîi   õc¸cho¹t®éng      t      tøc kh¸c. 2.§èit ng nép  Õ:    î   thu C¸c  doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,bªn  íc ngoµi hîp  c v ®Ç t     n    doanh,   Ng ©n   µng  ªndoanh,chinh¸nh  ©n   µng  ícngoµit¹  Öt Nam   µ ®èi t h li      Ng h n   i Vi   l    ­ îng nép  Õ  îtøc.   thu l   i Trêng  îp  ét  h m C«ng    íc ngoµi ®Ç u    ïng  ét  óc vµo  Òu  ty n     tc m l  nhi doanh  nghiÖp  hoÆc   Òu  îp  ng  îp    nhi h ®å h t¸ckinh  doanh  ×  Õ  î tøc  îc tÝnh  th thu l  i ®  riªng cho  õng    t doanh nghiÖp  hoÆc   õng  îp  ng  îp    t h ®å h t¸ckinh  doanh  çi (m   m ét  doanh  nghiÖp hoÆc   çi hîp ®ång  µm ét  i t ng chÞu  Õ). m   l  ®è  î   thu 3.X¸c  nh  îtøc chÞu  Õ:   ®Þ l    i thu Lîi   Þu    ch tøc Tæng  c¸c Tæng    c¸c thuÕ trong  = kho¶n  thu ­ kho¶n    îp + chih   Lîi     kh¸c tøc n¨m  Ýnh  Õ t thu trongn¨m   lý, îp lÖ      trong h   n¨m C¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi khi x¸c  nh   î tøc  Þu  c v ®Ç t      ®Þ li  ch thuÕ   îc trõ sè  ç ® îc chuyÓn  ®     l    theo quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i§i 61  ®Þ s 12/CP  µy  ng 18/2/1997 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët §Çu   ®Þ chiti     Lu   t nícngoµit¹ ViÖtNam.     i   ViÖc chuyÓn  ç® îcthùc hiÖn  l      b»ng c¸ch chuyÓn  µn  é  è  çcña  Êt    to b s l   b kú  n¨m  Ýnh  Õ  µo  t thu n sang  n¨m  ã    Õp theo n¨m    c l∙ti   i   ph¸tsinhlçvµ  îcdïng lî    ®     i tøc cña  ÷ng    nh n¨m  Õp  ti theo    ï kho¶n  ç®ã   ®Ó b   l   hoÆc   ©n    u   è  ç ph bæ ®Ò s l   cña  ét  m n¨m    ®Ó chuyÓn  sang    c¸c n¨m    ph¸tsinh l∙ theo  ù  Õn  ña     i d ki c doanh  nghiÖp.Khib ¾t  u      ®Ç s¶n  Êt kinh doanh,doanh  xu       nghiÖp  ph¶i®¨ng  ý  íi ¬    k v  c quan  Õ  ¬ng  thu ph ph¸p  ùc hiÖn  th   chuyÓn  çcña  l  doanh  nghiÖp  µ  ùc hiÖn  v th   ®óng  ¬ng  ph ph¸p vµ  êigian chuyÓn  ç®∙  ¨ng  ý.   th     l  ® k Thêigian chuyÓn  çkh«ng    n¨m.     l  qu¸ 5  a.Tæng      c¸ckho¶n    thu trongn¨m:   Tæng     c¸c kho¶n thu  ña  c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi hoÆc   c v ®Ç t n     bªn  íc ngoµihîp  n    doanh  bao  å m     g c¸c kho¶n  do    ô  thu  tiªuth s¶n  È m,  ph cung  cÊp  Þch  ô  µ    d v v c¸c kho¶n  thu kh¸c cña    doanh  nghiÖp  hoÆc  bªn  íc ngoµi n    trong  n¨m  Ýnh  Õ.  ¬   t thu C quan  Õ   ã  thu c quyÒn  x¸c  nh   ¹    ®Þ lic¸c kho¶n    thu trong tr ng  îp      ê h c¸c doanh  nghiÖp  ph¶n  ¸nh kh«ng  y     ®Ç ®ñ hoÆc     c¸c kho¶n  thu kh«ng  îcx¸c ®Þnh    ¬  ë  îp ®ång    ®   trªnc s h   mua    b¸n,giao dÞch    theo    Þ  gi¸th tr ng. ê §èi víiHîp  ng  îp       ®å h t¸ckinh doanh    theo  ×nh  h thøc chia s¶n  È m   ×    ph th kho¶n    Ò     ô s¶n  È m   îctÝnh    thu v tiªuth   ph ®  nh sau: + S¶n  È m   îcchia n Õu    ô t¹  Þ  êng  Öt Nam   ×    ph ®    tiªuth   i th tr Vi   th c¸c kho¶n  thu ® îcx¸c®Þnh            trªngi¸b¸n s¶n  È m   ¹ thÞ  êng  ÖtNam. ph t   tr i Vi  
 4. 4 + S¶n  È m   îc chia xuÊt khÈu  níc ngoµith×    ph ®      ra      c¸c kho¶n  ® îc x¸c thu      ®Þnh    ¬  ë    ÊtFOB   ¹ c¸ccöa  Èu  ÖtNam. trªnc s gi¸xu   t    i kh Vi   Trêng  îp bªn  ícngoµikh«ng  h  n    cung  Êp  îcgi¸tiªuthô s¶n  È m   c ®       ph hoÆc   viÖc    ô s¶n  È m   tiªuth   ph kh«ng  îcthùc hiÖn  ®    theo  nguyªn t¾c    giao dÞch    mua   b¸n theo gi¸thÞ  êng,th× kho¶n    îcx¸c®Þnh        tr    thu ®     theo c¸cnguyªn t¾c  èng       ch chuyÓn    giaquy  nh  ¹ m ôc  phÇn  ba  ña  ®Þ t i IV  thø  c Th«ng   µy. tn b.C¸c    kho¶n    îp lý, îp lÖ  chih       trong n¨m: h   C¸c kho¶n    ã  ªnquan  n   Öc  ×nh  µnh  îtøc chÞu  Õ  chic li   ®Õ vi h th l    i thu trong   kú  Ýnh  Õ  ña  t thu c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµihoÆc   c v ®Ç tn     bªn  ícngoµi n    hîp doanh  Êt  Ó   dông  Õ     Õ   b k ¸p  ch ®é k to¸n nµo, ® îc x¸c ®Þnh        bao  å m     g c¸c kho¶n sau  y: ®© b1. Chi  Ò     v nguyªn  Ët liÖu,n¨ng îng,nhiªn liÖu,hµng  v    l      ho¸  ùc  Õ  ö  th t s dông  µo  v s¶n  Êtkinhdoanh  xu     hoÆc   cung øng  Þch  ô. d v b2. TiÒn ¬ng, tiÒn    l   c«ng  µ    v c¸c kho¶n mang  Ýnh  Êt tiÒn ¬ng  Òn t ch   l ti   c«ng; tiÒn  gi÷a  vµ      ¨n  ca  c¸c kho¶n  ô  Êp, trîcÊp    ph c     tr¶ cho  êi lao  ng  ng   ®é ViÖt Nam   µ  íc ngoµi trªnc¬  ë  îp  ng    vn      s h ®å lao  ng  µ/hoÆc  ®é v tho¶  c lao í    ®éng  Ëp  Ó  ï hîp víiph¸p  Ëtlao déng  i víic¸c doanh  t th ph       lu     ®è       nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµi. tn   b3. KhÊu    hao  µ    Ý   öa  ÷a  µis¶n  è  nh  ïng  v chiph s ch t   c ®Þ d cho s¶n  Êt xu   kinh doanh,cung      øng  Þch  ô.Møc  Êu  d v  kh hao  µis¶n  è  nh  îcx¸c®Þnh   t  c ®Þ ®   theo  ét  û lÖ  è  nh  m t   c ®Þ trong toµn  é  êigian  ö  ông  µis¶n  è  nh  µ    b th   sd t  c ®Þ v ph¶i phï hîp víi  quy ®Þnh  t¹ Quy Õt ®Þnh  sè  1062 TC/Q§/CSTC  ngµy  i 14/11/1996 cña  é  ëng  é  µichÝnh.   B tr BT  C¸c kho¶n  Ých  Êu  tr kh hao  µis¶n  è  nh  îtmøc   t  c ®Þ v  quy  nh  ña  é   ®Þ cB Tµi chÝnh; c¸c kho¶n  Êu       kh hao  ña    µis¶n  è  nh  ∙  Ých khÊu    c c¸c t   c ®Þ ® tr   hao h Õt,c¸c kho¶n  Êu     kh hao  ña    µis¶n  è  nh  c c¸c t   c ®Þ kh«ng  ïng  d trong s¶n  Êt   xu   kinh  doanh  : tµis¶n  è  nh  ê  nh     c ®Þ ch thanh  ý hoÆc   em   i  ªndoanh    l  ® ® li   ®Ó thµnh  Ëp  ªndoanh  íi. . l li   m . kh«ng  îc tÝnh  µo    ®  v c¸c kho¶n    Ý       chi ph khi x¸c ®Þnh  îtøc chÞu  Õ. l    i thu Trêng  îp  h Bªn  Öt Nam   Vi   tham    ãp  èn  gia g v ph¸p  nh  ®Þ hoÆc   ãp  èn  gv hîp doanh b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ×  Öc  Ých khÊu  gi¸tr   sd ®Ê th vi tr   hao  µis¶n  t  cè  nh  µgi¸trÞquyÒn  ö  ông  t  Ïthùc hiÖn  ®Þ l      sd ®Ê s     trong thêigian tÝnh  õthêi      t    ®iÓ m  doanh nghiÖp  hoÆc   îp  h doanh  ¾t  u   b ®Ç s¶n  Êt  xu kinh  doanh  n   ®Õ h Õt  êi®iÓ m   ãp  èn  ña  th   g v c Bªn  ÖtNam.Vi   V Ý   ô:Doanh  d  nghiÖp  ® îccÊp  Êy phÐp  u    µy  A    gi   ®Ç tng 3/1/1995 víi êi      th gian ho¹t®éng  µ30     l   n¨m, Bªn  ÖtNam   ãp  èn    Vi   g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  gi¸tr   sd ®Êt  trong  n¨m  Ó   õ ngµy  Êp  Êy  Ðp  u   ; Ngµy  30  k t  c gi ph ®Ç t   3/7/1997 doanh  nghiÖp  b ¾t  u   i  µo  A  ®Ç ® v s¶n  Êt.Nh   Ëy,thêigian khÊu  xu   v       hao    ÞquyÒn  gi¸tr   sö  ông  t  ãp  èn  ªndoanh  µ27  d ®Ê g v li   l   n¨m  th¸ng. 6  b4. Chi  Ý     ph nghiªncøu    khoa  äc  h c«ng  Ö,  ngh s¸ng  Õn,c¶itiÕn  ki     c«ng  nghÖ. b5. C¸c    kho¶n  Ö  Ý   ©n  µng, c¸c kho¶n      Òn  l ph ng h    tr¶l∙ ti vay  i trong ph¹m    vimøc  Çn    Êt cho    tr l∙su   i vay  Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   do  h Nh n     c«ng  è  i víi b ®è     c¸c kho¶n    vay trong níc;c¸c kho¶n  Ö  Ý   ©n   µng, l∙ suÊt tiÒn      l ph Ng h    i   vay    tr¶ theo  îp  ng  Ýn  ông  ∙  îc Ng ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën  i  íic¸c h ®å td ®®  h Nh n   nh ®è v     kho¶n vay    ícngoµi.N Õ u   îp ®ång  Ýn  ông  a  îcNg ©n   µng  µ   íc ën     h  td ch ®   h Nh n  
 5. 5 chÊp  Ën  × l∙suÊt vµ  Ý  îcx¸c®Þnh  nh th     i   ph ®     theo  è  ùc tÕ      ïhîp víi s th   chitr¶ph       quy  nh  ®Þ trong hîp ®ång  Ýn  ông  ng     td nh kh«ng    qu¸ møc  Çn l∙suÊt cho    tr    i   vay do  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Ng h Nh n     c«ng  è. b §èivíi         Chi nh¸nh  ©n   µng  ícngoµihoÆc   ©n   µng  ªndoanh  c¸c Ng h n    Ng h li   lµ l∙suÊt,chiÕtkhÊu  îp lýtr¶cho       i     h      c¸c kho¶n  Òn göi,vèn  i  ti     ® vay hoÆc     c¸c c«ng  ô  µichÝnh  c t  kh¸c. C¸c  kho¶n    Ý       Òn  chiph tr¶l∙ ti vay  ªnquan  n   èn  i li   ®Õ v ph¸p  nh  ®Þ hoÆc   vèn  iÒu  Ö, vèn  îc cÊp  ®èi víiho¹t®éng  ©n  µng)  u   ® l  ®  (      ng h ®Ò kh«ng  îc ®  tÝnh  µo    v c¸ckho¶n    Ý  îp lý, îp lÖ      nh  îtøc chÞu  Õ. chiph h       khix¸c®Þ h l    i thu b6. Chi  Ý   ªnquan  ùc tiÕp  n   Öc u    ph li   tr   ®Õ vi l th«ng, tiªuthô     s¶n  È m   ph hoÆc  cung  Êp  Þch  ô      Ý   cd v nh chiph b¶o  qu¶n, ®ãng  ãi hµng    g  ho¸,chiphÝ      bèc  Õp, vËn  x   chuyÓn. b7. C¸c    kho¶n  Òn  ép  ü  ti n qu b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ  hi x∙ h   hi y  cho  êi ng   lao®éng  éc nghÜa  ô  ña    thu   v c doanh nghiÖp; b8. Chi phÝ      b¶o  Ó m   hi tr¸chnhiÖm,    b¶o  Ó m   µis¶n  hi t  theo  îp ®ång  ý  h  k víic¸c C«ng       ty b¶o  Ó m   Öt Nam   hi Vi   hoÆc  C«ng    ty b¶o  Ó m   hi kh¸c ® îc phÐp     ho¹t ®éng  îp    h ph¸p  ¹  Öt  t iVi Nam   (sau  y   îc gäi lµ doanh  ®© ®       nghiÖp   b¶o hiÓ m).§èivíi ¹       i lo nghiÖp  ô v b¶o  Ó m   ù nguyÖn  µ   hi t  m theo  Ëp  t qu¸n  èc  Õ, qu t   doanh  nghiÖp  tham  gia b¶o  Ó m   îc quyÒn  ùa  än  ¬i mua   hi ®  l ch n   b¶o  Ó m   hi hoÆc   ¹ thêi®iÓ m     t    i ph¸tsinh nhu  Çu    c b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   ­ hi ch a  ¸p  ® øng  îc nhu  Çu  ®  c b¶o  Ó m     hi ph¸tsinh th×    doanh  nghiÖp  tham      gia b¶o hiÓ m   îc tham    ®  gia b¶o  Ó m   ¹  hi tiC«ng    ty b¶o  Ó m   íc ngoµi.Chi phÝ   hi n     tham  giab¶o  Ó m   îctÝnh  µo    Ý      nh  îtøc chÞu  Õ.   hi ®  v chiph khix¸c®Þ l    i thu Trong  êng  îp  Çn  Õt,Bé   µi chÝnh  tr hc thi   T   yªu  Çu  c doanh nghiÖp tham  gia b¶o  Ó m     hi chøng minh  Öc  vi doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi kh«ng  ¸p  ® øng  îc ®  nhu  Çu  c b¶o  Ó m   hi hoÆc   Ëp  t qu¸n  èc  Õ  ã  ªnquan  n   Öc  qu t c li   ®Õ vi tham    gia b¶o  Ó m.  Õ u   hi N doanh nghiÖp  mua  b¶o  Ó m   ña  íc ngoµikh«ng  ng  íi hi c n    ®ó v  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam   × chiphÝ       th     mua  b¶o  Ó m   hi kh«ng  îctÝnh  ®  vµo    Ý      nh  îtøc chÞu  Õ. chiph khix¸c®Þ l    i thu b9.Chi phÝ  u  iÖn, inÊn  µiliÖu,chiphÝ     b®    t     b¶o qu¶n kho  µng  µ  öa, t nh c   phßng  Ý  th nghiÖm;    Ý   chi ph b¶o  é   h lao  ng,  ®é b¶o  Ö   v m«i  êng; chi phÝ  tr    tuyÓn  é,  o  ¹o;   Ý  m ®µ t   ph phßng  chi ch¸ych÷a    ch¸y,b¶o  Ö.   v b10. Chi  Ý     ph mua   ¾ m   s hoÆc     Òn  ö  ông    µiliÖu  ü  Ët, tr¶ ti s d c¸c t   k thu   dÞch  ô  ü  Ët;Chi  Ý   v k thu   ph chuyÓn  giao c«ng nghÖ, b¶n  Òn,  quy b»ng s¸ng  chÕ, nh∙n  Öu  µng  hi h ho¸ theo c¸c  îp  ng  h ®å chuyÓn  giao c«ng nghÖ,  îp h  ®ång  x¨ng  ∙  îcBé  li­ ® ®   Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr hoÆc   ¬  c quan  ã  c thÈm  Òn    Öt. quy phª duy b11. Chi  Ý     ph cho    c¸c phiªn häp  ña  éi  ng    c H ®å qu¶n  Þ doanh  tr   nghiÖp  li   ªndoanh  ï hîp víi§iÒu  Ö  ªndoanh  µ/hoÆc  Õt  Þ  ña  éi ®ång  ph       l li   v quy ngh c H   qu¶n  Þ. tr b12. TiÒn    thuªnhµ, thuª®Êt        ph¶itr¶.Trêng  îp c¸c doanh     h    nghiÖp thuª   nhµ,thuª®Êt    Òn tr cnhiÒu     tr¶ti   í   n¨m  × chiphÝ    µ,thuª®Êt  îcph©n  th     thuªnh     ®  bæ   theo thêigian sö  ông.     d b13.TiÒn    µis¶n,m¸y  ãc, thiÕtbÞ    thuªt     m     ph¶itr¶. êng  îp thuªdµih¹n    Tr h        th× sè  Òn thuªsÏ® îcph©n      ti         bæ theo thêigian sö  ông.     d
 6. 6 b14.Chi phÝ       thuªc«ng    tyqu¶n  ýtr¶theo  îp ®ång    l    h  thuªqu¶n  ý®∙  îc l  ®   Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Êp  Ën. K ho   § tch nh b15.C¸c    kho¶n    chikh¸ccha  îcliÖtkª ë        Ý    ®       trªnnh chiph qu¶ng    Õp c¸o,ti   thÞ,khuyÕn  ¹i li     m   ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   ¹t®éng  tr     ho   s¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp,hoa  ång    h m«i  í   gi iTæng     . c¸c kho¶n    µy  chin kh«ng  îcvîtqu¸ ®     5%   ña  c tæng    Ý   îp  ý,hîp  Ö  ∙  îc liÖtkª      nh  î tøc  Þu  chiph h l   l ® ®     ®Ó x¸c ®Þ l   ch i thuÕ.Riªng ®èi víi           doanh  c¸c nghiÖp  ¹t®éng  ho   trong lÜnh  ùc  ¬ng    v th nghiÖp,   tæng    Ý     chi ph ®Ó x¸c  nh   ®Þ møc   èng  Õ   kh ch kh«ng  bao  å m     g gi¸mua   ña  c hµng    ra. ho¸ b¸n  b16.C¸c    kho¶n  Õ,phÝ  µ  Ö  Ý  thu   v l ph mang  Ýnh  ÊtthuÕ  t ch   ph¶inép  õ   (tr   thuÕ  îtøc vµ  Õ  l     thu chuyÓn  înhuËn    ícngoµi). i l  i ra n   TÊt  c¸c kho¶n    Ý  trªnph¶icã  c¶    chiph nªu      chøng  õ hîp lÖ,bÊt kú  t         kho¶n  chinµo    kh«ng  ã  c chøng  õ hîp  Ö  u   t  l ®Ò kh«ng  îc tÝnh  µo    Ý       ®  v chiph khix¸c ®Þnh  îtøc chÞu  Õ  îtøc. l    i thu l   i c.Lîi       kh¸c: tøc Lîitøc    kh¸c cña      c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi vµ  c v ®Ç t     bªn  íc n  ngoµihîp doanh     bao  å m: g c1.L∙itiÒn göing©n  µng,l∙cho        h   i vay (kh«ng  Ó     k c¸cdoanh  nghiÖp kinh  doanh  trong lÜnh  ùc  Ýn  ông);chªnh  Öch  b¸n  µ    vtd   l do  v mua   ¹itÖ; chªnh  ngo     lÖch  b¸n vµ  do    mua  chøng kho¸n;chªnh  Öch  ûgi¸(ri     l t     ªngchªnh  Öch  ûgi¸do  l t    ®¸nh    ¹ sè    Òn m Æt,  Òn göi,tiÒn ®ang  gi¸l   d ti   i ti       chuyÓn, c¸ckho¶n  îph¶ithu,    n     nî ph¶itr¶cã  èc  ¹itÖ        g ngo   kh¸c víi ng  Òn ® îcphÐp  ö  ông  ¹ch to¸nth×    ®å ti     sd h    kh«ng  a  µo  îtøc kh¸c). ® v l    i c2.L∙i   îctõquyÒn  ë  ÷u  µ  ö  ông  µi     ®    thu sh vsd t s¶n  ña  c doanh  nghiÖp  Þ  b tæn  Êtbao  å m   l∙(lç) thanh  ýtµis¶n.§èivíi   êng  îp tµi th   g c¶      i do  l          tr c¸c h   s¶n  ña  c doanh  nghiÖp  Þ  b tæn  Êt, Þ  áng  o  th   h b ® nguyªn nh©n  ñ    ch quan  × c¸ckho¶n  th     lçli     ªnquan  í tµis¶n    t    i ®ã kh«ng  îch¹ch to¸nvµo    çkh¸cm µ   ®     l∙l   i   ph¶ix¸c®Þnh      ®èi t ng båith ng   î     ê theo chÕ   .   ®é c3.Thu  Ëp  õ c¸c kho¶n    ã  ßi  ∙      Õ       nh t     thu kh ® ® xo¸ sæ k to¸nnay  ßi  îc; ®®  C¸c  kho¶n  î ph¶itr¶kh«ng    nh  îcchñ  î;C¸c  n     x¸c ®Þ ®  n  kho¶n    Ëp  õ ho¹t thu nh t     ®éng  s¶n  Êtkinhdoanh  ña  ÷ng  xu     c nh n¨m  ícbÞ  á  ãtmíiph¸thiÖn  tr   b s       ra. c4.C¸c    kho¶n  îtøc thu ® îcdo  ãp  èn  ña  l         g v c doanh  i nghiÖp. Lîitøc    thu  îc tõ c¸c ho¹t®éng  ®        kinh doanh    íc ngoµi ph¶i ® îc tÝnh    ën        vµo  î tøc  l   kh¸c ®Ó     nh  î tøc chÞu  Õ. §èi víilî tøc  i   x¸c ®Þ l    i thu         thu  îc tõ ho¹t i ®      ®éng  kinh doanh      ícd∙ ký  Öp  nh    ë c¸c n     Hi ®Þ tr¸nh®¸nh  Õ    Çn  íiViÖt   thu hail v     Nam   × xö  ýtheo quy  nh  ña  Öp  nh. th   l     ®Þ c Hi ®Þ C¸c kho¶n  î tøc  l   sau    ép  Õ  î tøc  ® îc tõ ho¹t®éng  i khin thu l   thu      i   chuyÓn  nhîng  èn  ãp  ña  v g c doanh  nghiÖp  µ  õ ho¹t®éng  ªndoanh, li   Õt  íic¸c v t    li     ªnk v     doanh nghiÖp trong níckh«ng  Ýnh  µo  îtøc kh¸c khix¸c ®Þnh  îtøc chÞu     t v l   i     l    i thuÕ. c5.C¸c    kho¶n  îtøc kh¸c. l    i d. Riªng  i  íic¸c doanh    ®è v     nghiÖp  ¹ttrong lÜnh  ùc  ho     v cho  thuª tµis¶n     nh:Cho    thuªnhµ, v¨n phßng       hoÆc  kinh doanh  ¬  ë  ¹ tÇng  ã    íctiÒn   c s h  c thu tr     thuª cña  Òu    nhi n¨m  ×  î tøc  Þu  Õ  î tøc  ña  th l  i ch thu l   i c doanh  nghiÖp  îc x¸c ®   ®Þnh    nh sau:
 7. 7 Lîi  tøc Lîi   Þu  Õ    ch thu tøc Lîi   Þu  Õ  õ   ch thu t   tøc chÞu  Õ  thu trong n¨m  =   ®èi víi    doanh      + thu thu ho¹t®éng    kh¸ctrong     (A) tiÒn tr c(B)   í  n¨m  (C) Trong  : ®ã Tæng   Thu Õ   doanh    thu Chi phÝ  ã  ªnquan    c li   *B   = doanh   thu ­ ph¶inép  i víi   ®è     ­ ®Õ n   Öc  ×nh  µnh  vi h th thu tiÒn tr    ­ doanh      Òn thu thu ti   doanh    Þu  Õ  thu ch thu íc tr c í (D) Chi phÝ  ã  ªnquan  n   Öc  ×nh  µnh    c li   ®Õ vi h th doanh    Þu  Õ    ­ thu ch thu (D) ® îcx¸c®Þnh  i víi õng ho¹t®éng       ®è    t   nh sau: d1. Chi phÝ   ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng     xd c s h  hoÆc     Ý   ©y  ùng  µ  öa, chiph x d nh c   v¨n phßng  i  íic¸c doanh  ®è v     nghiÖp  cho thuª nhµ  , v¨n    ë  phßng hoÆc  kinh  doanh  ¬  ë  ¹ tÇng: c s h  §èi víiho¹t®éng       kinh doanh  ¬  ë  ¹  Çng    csht hoÆc   kinh doanh    cho thuª  nhµ  , v¨n phßng  µc¸ckho¶n    Ý  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ë    l    chiph x d c s h  hoÆc     Ý   chiph x©y  ùng  µ  , v¨n phßng  ªnquan  ùctiÕp tí diÖn  Ých  d nh ë     li   tr      i t cho      Òn thuªthu ti   m ét  Çn.§èivíic¸c tr ng  îp cho  l        ê h   thuªthu tiÒn tr cvíithêih¹n       í       thuªng ¾n  ¬n    h thêih¹n  ö  ông  èithiÓu    sd t  trong khung  êigian sö  ông  µis¶n  è  nh  ña    th    d t  c ®Þ c b¶n  ô  ôc 1  ph l   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1062  TC/Q§/CSTC   µy  ng 14/11/1996  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  ×    Ý   ©y  ùng  îc ph©n    c B tr BT  th chiph x d ®  bæ theo thêih¹n thuªthùc tÕ.C¸c          doanh  nghiÖp  ã  Ó  ¨ng  ý  êih¹n  ö  ông  c th ® k th   s d tµis¶n  è  nh  ïhîp víi   c ®Þ ph       quy  nh  ¹ ®iÓ m   nªu  ®Þ t i b3  trªn. V Ý   ô: d Doanh  nghiÖp  cã  A  chøc  n¨ng cho      thuªv¨n phßng,n¨m    1996 cho doanh  nghiÖp  thuª1.000      B    m2 v¨n phßng  trong 10    n¨m  íi è  Òn thuªlµ1.000.000 v   ti       s   USD,  cho doanh nghiÖp    C thuª1.000      m2 trong 30    n¨m  íisè  Òn 3.000.000 v   ti     USD  vµ  cho doanh nghiÖp D  thuª 1.000 m2  trong 30 n¨m  víi è  tiÒn  s   3.000.000 USD.  Gi¶  ö    Ý   ©y  ùng  s chi ph x d cho  1m2  v¨n phßng cho thuª lµ    1.250 USD,  êigian  ö  ông  èithiÓu  ña  µ   öa  ¹  th   sd t  c nh c lo ikiªn cè    theo   quy ®Þnh  ña  ô  ôc1  c ph l   ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1062 TC/Q§/CSTC  µl  25 n¨m,    Ý   ©y  ùng  ©n    chiph x d ph bæ cho    êng  îp  îc x¸c ®Þnh      c¸c tr h®   nh sau (gi¶sö    doanh  nghiÖp  ®¨ng  ý  êigian khÊu  A  k th     hao  µ  öa  µ25  nh c l   n¨m): ­  èi víidoanh  §   thu cho doanh nghiÖp    B thuª v¨n    phßng, chi phÝ   ©y     x dùng  îcph©n        nh  îtøc chÞu  Õ  ®  bæ ®Ó x¸c®Þ l    i thu n¨m  1996  µ: l   250  USD/m2  1.000  x  m2 Chi phÝ  ©y  ùng    xd x  10     =    500.000  = n¨m USD   25  n¨m
 8. 8 ­  èi víidoanh  §   thu cho doanh nghiÖp    µ  C v doanh nghiÖp    D thuª v¨n    phßng,chiphÝ  ©y  ùng  îcph©n        nh  îtøc chÞu  Õ  µ:    xd ®  bæ ®Ó x¸c®Þ l    i thu l Chi phÝ  ©y  ùng  (1.250 USD/m2  1.000    xd =    x  m2)  2  2.500.000 USD x  =    Trêng  îp  h trong  n¨m   Ýnh  Õ   ã  t thu c c¸c  ¹ng  ôc   h m c«ng  ×nh  a    tr ch x¸c ®Þnh  îcc¸cchiphÝ  ©y  ùng  ùc tÕ  × chiphÝ  ña    ¹ng  ôc  µy  ­ ®    xd th   th     c c¸ch m n® îct¹m    nh    ¬  ë  ù      Ý    x¸c ®Þ trªnc s d to¸nchiph theo    ×nh kinh tÕ  ü  Ëtvµ  gi¶itr     k thu   ph©n    bæ cho  Ön  Ých  di t cho      Òn m ét  Çn.Khihoµn  µnh  Õt to¸n thuªthu ti   l   th quy     c«ng  ×nh  Ï tÝnh  tr s  to¸n l¹    Ý   ©y  ùng    i ph x chi d theo  ùc  Õ, m äi  th t   chªnh  Öch  l gi÷a chiphÝ  ©y  ùng  ùc tÕ  µ    Ý     xd th   v chiph theo  ù    îc®iÒu  d to¸n®   chØnh  µo  v kÕt qu¶  kinh doanh  ña    c n¨m  µichÝnh  Õp theo n¨m  t  ti     c«ng  ×nh hoµn  µnh. tr   th d2. C¸c    Ý    chiph kh¸c ph¸tsinh trong n¨m  ©n           ph bæ cho  Çn  ph doanh    thu thu tiÒn tr c,cô  Ó:     í   th Chi phÝ      ph¸t Tæng    c¸ckho¶n    Ý  chiph sinh trongn¨m      kh¸cph¸tsinh trongn¨m         ph©n tÝnh  Õ thu bæ   cho  doanh  = x Doanh      thu thu thu  thu tiÒn tr c    í Tæng  doanh      thu ph¸tsinh  tiÒn tr c  í trong n¨m   ­ Trêng  îp      h c¸c doanh  nghiÖp  kinh doanh  ¬  ë  ¹  Çng,cho    csht   thuªnhµ,     v¨n phßng  ang    ® trong thêigian ® îchëng  ®∙ivÒ   Õ  × lîtøc chÞu  Õ        u    thu th       i thu cña doanh  nghiÖp    Òn tr c(B1)® îcx¸c®Þnh    thu ti   í       nh sau: B B1 = x Sè  n¨m    thu ­ Sè  n¨m  îc ®  Sè  n¨m    Òn tr thu ti   ­ tiÒn tr c  í miÔn  Õ thu íc Trong  : ®ã Sè  n¨m  ® îc miÔn  = Sè  n¨m  miÔn  thuÕ  ­ Sè  n¨m   Ýnh  õ  t t n¨m  thuÕ theo  Êy  Ðp  u   gi ph ®Ç doanh nghiÖp  ã  i c l∙ t Hai n¨m    gi¶m  Õ  îctÝnh  thu ®   b»ng  ét  m n¨m  Ôn  Õ mi thu * Lîi   õc¸cho¹t®éng      t      tøc kh¸c(C):   Doanh   thu Thu Õ   doanh  Chi phÝ    Lîi    tøc C = thu ® îctõc¸c ­        thu ph¶inép      ­ ph¸tsinh +   kh¸c ho¹t®éng    ®èi víi ¹t     ho kh¸c ®éng  kh¸c
 9. 9 Trong  : ®ã ­Chi phÝ     kh«ng  bao  å m     Ý  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng. g chiph x d c s h  ­ C¸c    Ý   chi ph kh¸c ph¸tsinh      trong n¨m  Ýnh  Õ   t thu kh«ng bao  å m     g chi phÝ  ∙  ©n      Ýnh  îtøc ®èi víi ® ph bæ ®Ó t l        i doanh      Òn tr c. thu thu ti   í ­ Trong  êigian miÒn    th     gi¶m  Õ  îtøc,lîtøc tõc¸cho¹t®éng  thu l               i i kh¸c® îc    xö  ýmiÔn  l  gi¶m  Õ  ×nh  êng. Trêng  îp    ¹t®éng  thu b th   h c¸c ho   kh¸c ph¸tsinh lç       th× sè  çnµy  îcbï trõvíi îtøc tõ doanh      Òn tr c®Ó     nh  îtøc   l  ®           li thu thu ti   í   x¸c®Þ l    i chÞu  Õ  thu trong n¨m.   V Ý   ô: d VíivÝ  ô    d nªu  trªn,  doanh  nghiÖp  ngoµidoanh    A    thu cho      thuªv¨n phßng  ®èi  íic¸c doanh  v    nghiÖp  C,    B,  D trong n¨m    1996 doanh  nghiÖp  cßn    îc thu ®   doanh    õ c¸c ho¹t®éng  thu t       kh¸c lµ500.000     USD,    Ý    chiph ph¸tsinh trong n¨m       kh«ng  Ó     Ý   ©y  ùng  µ  Õ   k chi ph x d v thu doanh  thu  µ 300.000  l  USD.  Gi¶  ö  s doanh  nghiÖp    îc miÒn  Õ  î tøc  n¨m  Ó   õ khi cã    µ  A®   thu l  i 2  k t     l∙ v gi¶m  i 50%   trong 2    n¨m  Õp theo.Doanh  ti     nghiÖp  ® îccÊp  Êy  Ðp  u    A    gi ph ®Ç tn¨m  1993,   thêih¹n  ¹t ®éng  ña    ho   c doanh  nghiÖp  µ 40  l   n¨m   µ  íc n¨m   v tr   1996  doanh  nghiÖp  a  ã  iViÖc    nh  î tøc chÞu  Õ  ña  ch c l∙  . x¸c ®Þ l    i thu c doanh  nghiÖp  nh  A  sau: * Lîi   Þu  Õ  i víi     ch thu ®è     tøc doanh    thu cho      Òn tr c: thuªthu ti   í +  èivíi §   doanh    thu cho      thuªv¨n phßng    õdoanh  thu t   nghiÖp  B: ­Tæng    doanh    thu cho      Òn tr clµ thuªthu ti   í   1.000.000 USD     ­Chi phÝ  ©y  ùng  ©n    µ    xd ph bæ l 500.000  USD 300.000USD ­Chi phÝ     kh¸cph©n  =   x 1.000.000US = 40.000USD bæ D 7.500.000US D ­Thu Õ     doanh    thu ph¶inép  i víi   ®è     doanh      Òn tr c: thu thu ti   í 1.000.000 USD   4%   40.000    x  =  USD ­ Sè     n¨m doanh nghiÖp  ® îc miÔn  Õ  µ:2  A    thu l   n¨m  2  +  n¨m  50%   3  x  =  n¨m Lîi  tøc 1.000.000USD   ­540.000USD   ­ 40.000USD chÞu  = x (10 n¨m     ­3) thuÕ  cßn  ¹ li 10 =  294.000  USD ­Sè  îtøc ® îcmiÔn  Õ  îtøc lµ:   l      i thu l     i 126.000  USD
 10. 10 +  èivíi §   doanh    thu cho      õdoanh  thuªthu t   nghiÖp    µ  C v D: ­Tæng    doanh    thu cho      Òn tr clµ: thuªthu ti   í   6.000.000 USD     ­Chi phÝ  ©y  ùng  ©n    µ    xd ph bæ l 2.500.000 USD     300.000  USD ­Chi phÝ     kh¸cph©n  =   x  6.000.000  = 240.000  bæ USD USD   7.500.000  USD ­Thu Õ     doanh    thu ph¶inép  i víi   ®è     doanh      Òn tr c: thu thu ti   í 6.000.000 USD   4%   240.000    x  =  USD ­ Sè     n¨m doanh nghiÖp  ® îc miÔn  Õ  µ:2  A    thu l   n¨m  2  +  n¨m  50%   3  x  =  n¨m Lîi  tøc 6.000.000USD   ­2.740.000USD   ­ 240.000USD chÞu  = x (30 n¨m     ­3) thuÕ  cßn  ¹ li 10 =  2.718.000 USD   ­Sè  îtøc ® îcmiÔn  Õ  îtøc lµ:302.000    l      i thu l       i USD * Lîi   Þu  Õ  i víi     ch thu ®è     tøc doanh    thu kh¸c: ­Doanh      thu kh¸ccña    doanh  nghiÖp  A: 500.000  USD   ­Thu Õ     doanh    thu ph¶inép:   20.000  USD ­Chi phÝ  ©n     ph bæ =   300.000  40.000  240.000  20.000  ­  ­  =  USD   ­Lîi   Þu  Õ     ch thu tøc =   500.000  20.000  20.000  460.000  ­  ­  =  USD N¨m  1996  µn  é  îtøc nµy  to b l    i kh«ng  ph¶inép  Õ  îtøc.   thu l   i Nh   Ëy,tæng  îp l¹ n¨m  v  h    i 1996  doanh  nghiÖp  ph¶inép  Õ  îtøc trªn A    thu l       i tæng  îtøc chÞu  Õ  µ:3.012.000 USD   µ  îcmiÔn  Õ  îtøc trªntæng  l    i thu l     v®  thu l       i lîtøc chÞu  Õ  µ:888.000     i thu l   USD.
 11. 11 Ph¬ng  ph¸p  Ýnh  î tøc chÞu  Õ  t l    i thu nªu    îc sö  ông    Õt    trªn®   d ®Ó quy to¸n thuÕ  i  íic¸c doanh  ®è v     nghiÖp  kinh doanh  ¬  ë  ¹  Çng    csht khu  Õ   Êt,c¸c ch xu     doanh  nghiÖp kinh doanh  ¬  ë  ¹ tÇng    c s h  khu c«ng  nghiÖp,c¸c doanh     nghiÖp  kinh doanh  cho thuª v¨n    phßng, nhµ      ë (kh«ng  bao  å m     g c¸c doanh  nghiÖp  kinh doanh    kh¸ch s¹n)cña       c¸c n¨m  µichÝnh  íc®©y.  t  tr   Riªng ®èi víic¸c tr ng         ê hîp doanh  nghiÖp  kinh doanh  ¬  ë  ¹  Çng  csht khu  c«ng  nghiÖp    c¸c n¨m  íc tr   ®©y   ∙  ùc  Ön  Õt  ® th hi quy to¸n thuÕ    theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng    TC/CSTC   t 27  ngµy  25/5/1996  ña  é   µi chÝnh  × kh«ng  c BT  th   ph¶i®iÒu    chØnh  ¹ quyÕt  l i to¸n.   C¸c chªnh  Öch  ÷a sè  Öu quyÕt    µ  è  Öu theo  l gi   li   to¸nv s li   c¸ch tÝnh    y  ­   trªn®© ® îc®iÒu    chØnh  trong quyÕt to¸ntµichÝnh         n¨m  1997. 4.X¸c  nh  è  Õ    ®Þ s thu ph¶inép:   Sè   Õ   î tøc  thu l i   ph¶i nép  =   Lîi  tøc   chÞu  x  Thu Õ  suÊt thuÕ  lî  i trongn¨m  Ýnh  Õ   t thu thuÕ tøc Trong  : ®ã ­Lîi   Þu  Õ  îtøc ® îcx¸c®Þnh        ch thu l         tøc i nh quy  nh  ¹ ®iÓ m   nªu  ®Þ t  i 3  trªn. ­ Thu Õ   Êt thuÕ  î tøc ® îc quy  nh  ô  Ó    su   l      i ®Þ c th trong giÊy  Ðp  u  .   ph ®Ç t  Trêng  îp  Êy  Ðp  u    kh«ng  h gi ph ®Ç t quy  nh  Õ   Êt  Õ   î tøc  ×    ®Þ thu su thu l   i th ¸p dông  Õ  ÊtthuÕ  îtøc 25%. thu su   l    i Trong qu¸  ×nh  ¹t®éng  Õu  tr ho   n doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi c v ®Ç t n     hoÆc   bªn  íc ngoµi hîp  n    doanh kh«ng  t c¸c tiªuchuÈn    îc hëng  Õ  ®¹       ®Ó ®   thu suÊt thuÕ  îtøc  ®∙ivµ  Ôn    l   u    mi i gi¶m  Õ  îtøc quy  nh  ¹    Òu  vµ  thu l     i ®Þ t i §i 54  c¸c 56  ña  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  ng 18/2/1997  ña  Ýnh  ñ  ×  ¬  c Ch ph th c quan  thuÕ  a  ¬ng  c¸o ngay  íi ®Þ ph b¸o    v  Tæng  ôc  Õ   µ  ¬  c Thu v c quan  Êp  Êy phÐp  c gi   ®Ç u      iÒu  t®Ó ® chØnh  ¹møc  Õ  µ    ®∙ighitronggiÊy phÐp  u  . l  i thu v c¸cu          ®Ç t 5.Thñ  ôcnép  Õ  îtøc:   t  thu l   i Thu Õ   î tøc ® îc t¹m  3  l      i thu  th¸ng m ét  ú  ¾t  u   õ ngµy  u     ña    k b ®Ç t   ®Ç tiªnc n¨m  Ýnh  Õ, kÕt  óc n¨m  Ýnh  Õ  t thu   th   t thu hoÆc     Õt  óc hîp ®ång  ×    khik th     th thu theo quyÕt to¸nthùc tÕ.        §èivíic¸c hîp ®ång  îp t¸ckinh doanh  ã  êih¹n  íim ét         h     c th   d   n¨m  ×  Õ  th thu lîtøc ® îcnép  kú,kú  nhÊt t¹m  ép  µo  ÷a thêih¹n  ña  îp ®ång, h Õt      i 2    thø    n v gi     c h     h¹n hîp ®ång  ÏquyÕt to¸ntheo thùc tÕ.    s         §èivíi   îp ®ång  îp t¸ckinh doanh  µ      h  c¸c h     m trong giÊy phÐp  u    c¬      ®Ç tdo  quan  Êp  Êy  Ðp  u    Êp  ã  c gi ph ®Ç t c c quy  nh  ¬ng  ®Þ ph ph¸p    nh  Õt    x¸c ®Þ k qu¶ kinh doanh    hoÆc   ¬ng  ph ph¸p  Ýnh  Õ  î tøc riªngth×  Öc  Ýnh  Õ  îc t thu l     i   vi t thu ®   thùc hiÖn    theo quy  nh  ¹ giÊy phÐp  u  .   ®Þ t  i   ®Ç t ­  Ë m   Êt  ngµy  Ó   õ    Õt  óc  ú  ép  Õ   Ch nh 5  k t khi k th k n thu nªu  trªn,doanh    nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi hoÆc   c v ®Ç t     bªn  íc ngoµi hîp  n    doanh ph¶i lËp  ê   t  khaithuÕ  îtøc (mÉu  è  kÌm    l    i s 1  theo)nép    cho  ¬  c quan  Õ  ¹ ®Þa  ¬ng  ¬i thu t  i ph n  ® Æt   ô së  iÒu  µnh  Ýnh, vµ  ùc  Ön  ép  Õ  µo  tr   ® h ch   th hi n thu v Kho  ¹c  µ  íc b nh n   theo th«ng b¸o  ña  ¬  c c quan  Õ. Trong  thu   vßng  ngµy  Ó   õ khinhËn  îc tê 5  k t    ®    khai,c¬    quan  Õ thu ph¸thµnh    th«ng b¸o  è  Õ  s thu ph¶i nép  öi cho  i îng   g  ®è t   nép  Õ. thu
 12. 12 Trêng  îp  h qu¸  êih¹n  th   quy  nh  ép  ê khai m µ   ®Þ n t    doanh nghiÖp hoÆc   bªn  ícngoµihîp doanh  n     kh«ng  ép  ê khaithuÕ, c¬  n t      quan  Õ  ã  Òn  n   thu c quy Ê ®Þnh  è  Õ  ¹m  ép  µ  s thu t n v ph¸thµnh    th«ng b¸o  Õ  µ  ö  ý ph¹tchË m     thu v x l     kª khai. Ch Ë m   Êt lµ 5  µy  µy  µm  Öc) kÓ   õ ngµy  Ën  îc th«ng    nh     ng (ng l vi   t   nh ®  b¸o thuÕ  ña  ¬  c c quan  Õ, doanh  thu   nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµihoÆc   c v ®Ç tn     bªn  íc n  ngoµihîp doanh     ph¶inép    è  Õ    ®ñ s thu theo th«ng  vµo  b¸o  Kho  ¹c nhµ  ícdo  b  n  c¬ quan  Õ  thu chØ  nh. ®Þ ­ ChË m   Êt lµsau  ngµy  Ó   õ ngµy  Õt  óc n¨m  µichÝnh, doanh    nh     90  k t  k th   t    nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi hoÆc   c v ®Ç t n     bªn  íc ngoµi hîp  n    doanh  ph¶i nép  ê   t  khaithuÕ  î tøc c¶    l     n¨m  ïng víib¸o    Õ     ∙  îckiÓm     ëim ét    i c    c¸o k to¸n® ®   to¸nb   tæ chøc  Óm     c  Ëp  îcphÐp  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   ki to¸n®é l ®   ho   tiVi   cho  ¬  c quan  Õ  thu t¹  a   ¬ng  îi® Æt  ôsë  iÒu  µnh  Ýnh, ®ång  êithùc hiÖn  ép  è  i®Þ ph n  tr   ® h ch   th     ns thuÕ  î tøc cßn  Õu  Õu  ã) vµo  ©n  l    i thi (n c   ng s¸ch  µ  íc theo  nh n   th«ng b¸o  Õ  thu cña  ¬  c quan  Õ.thu 6.Hoµn  Õ  îtøc do    u  :   thu l     t¸ ®Ç t i i a.  µ   u    níc ngoµi dïng  î nhuËn  îc chia ®Ó   i®Ç u    vµo    Nh ®Ç t     li  ®    t¸  t c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµim µ   c v ®Ç tn     trong giÊy  Ðp  ã    ph c quy  nh  îc ®Þ ®  ¸p dông    møc  Õ  Êt thuÕ  îtøc u  ∙i: thu su   l    ®   i 10%, 15%,  20%   trong m ét  êigian   th     hoÆc   µn  é  êigian  ùc  Ön  ù  sÏ ® îc Bé   µi chÝnh  µn  ¹  ét  to b th   th hi d ¸n      T   ho li m phÇn  hoÆc   µn  é  è  Õ  îtøc ®∙  ép  ªnquan  n   è  înhuËn  i u   to b s thu l     n li   i ®Õ s l   i t¸ ®Ç   t  Õu  ã    iÒu  Ön  ,n c ®ñ ® ki quy  nh  ¹ ®iÓ m   §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti  1  59  ®Þ s 12/CP.   Møc  µn  Õ  îtøc do    u      ho thu l     t¸ ®Ç tnh sau: i i ­ 100%   Õu   u    vµo    ù  ¸p  ông  n ®Ç t c¸c d ¸n  d møc   Õ  Êt thuÕ  î tøc thu su   l    i 10%. ­75%   Õu  u    µo    ù      ông    n ®Ç tv c¸cd ¸n ¸p d møc  Õ  ÊtthuÕ  îtøc 15%. thu su   l    i ­ 50%   Õu   u   õ vµo    ù  ¸p  ông  n ®Ç t   c¸c d ¸n  d møc   Õ   Êt thuÕ  î tøc thu su   l    i 20%. Trêng  îp Nhµ   u    ícngoµidïng  înhuËn  îcchia®Ó   i u    µo  h  ®Ç tn     l  i ®    t¸ ®Ç tv   c¸c dù    îccÊp  Êy  Ðp  u    ícngµy    ¸n ®   gi ph ®Ç ttr   23/11/1996  ×  th møc  µn  Õ  ho thu lîtøc do    u    ùc hiÖn        t¸ ®Ç tth   i i nh sau: ­ 100%   Õu   u    vµo    ù  ¸p  ông  n ®Ç t c¸c d ¸n  d møc   Õ  Êt thuÕ  î tøc thu su   l    i 14%. ­ 75%   Õu  u    µo    ù      ông    n ®Ç tv c¸cd ¸n ¸p d møc  Õ  Êt thuÕ  îtøc 15%   thu su   l    i ®Õ n   20%. ­ 50%   Õu   u   õ vµo    ù  ¸p  ông  n ®Ç t   c¸c d ¸n  d møc   Õ   Êt thuÕ  î tøc thu su   l    i 21%   n   íi ®Õ d   25%. Trêng  îp  µ  u    íc ngoµidïng  î nhuËn  îc chia cña    h nh ®Ç t n     l i ®    c¸c n¨m  íc tr   n¨m 1996    i u    õ 3  ®Ó t¸ ®Ç tt   n¨m  ëlªnvµ  ∙  îcBé   Õ   ¹ch  µ  Çu   Êp  tr     ® ®   K ho v§ tc giÊy  Ðp  iÒu  ph ® chØnh hoÆc   quyÕt  nh  ng    ra  ®Þ ®å ý cho  Ðp  i u    ¹ ph t¸ ®Ç t t  i ViÖtNam   ícngµy    tr   23/11/1996 th× møc  µn  Õ  îtøc lµ100%.    ho thu l       i b. Sè   Õ  îtøc hoµn      thu l     i tr¶cho  Çn  înhuËn  i u    îcx¸c®Þnh    ph l  i t¸ ®Ç t®       nh sau: L
 13. 13 Th = x S x  T 100%    ­S Trong  : ®ã Th: Lµ  è  Õ  îtøc ® îchoµn    s thu l       i tr¶. L:Lµ  è  înhuËn  îcchiasau    ∙  ép  Õ  îtøc ®em     u  .   s l  i ®    khi® n thu l     i t¸ ®Ç t i S:  µ  Õ  ÊtthuÕ  îtøc ghitrong giÊy phÐp  u  . L thu su   l      i     ®Ç t T: Lµ  ûlÖ  Õ  îtøc ® îchoµn      t   thu l       i tr¶theo quy  nh  trªn.   ®Þ nªu  c.Thñ  ôchoµn  Õ  îtøc t¸ ®Ç u  :   t  thu l       i i t § Ó   Ën  ¹ ® îc sè  Õ  î tøc  ∙  ép  nh l i   thu l     i ® n cho  è  î nhuËn  i u   , nhµ  s l  i t¸ ®Ç t   ®Ç u    ícngoµihoÆc   êi® îcuû  Òn  tn     ng     quy ph¶ixuÊt tr×nh ®Çy            ®ñ c¸c chøng  tõ sau  y   íic¬    ®© v   quan  thu  Õ  ¹  a   ¬ng  ¬i ® Æt   ô së  iÒu  µnh  thu t i®Þ ph n  tr   ® h chÝnh  ña  c doanh  nghiÖp: ­ C«ng      v¨n hoÆc   n    µn  Õ  î tøc do  i u  .Néi dung  n   ®¬ xin ho thu l     t¸  i ®Ç t    ®¬ ph¶ighi râ    a       tªn,®Þ chØ,  è  µikho¶n  ña  n  Þ  Ën  Òn  µn  Õ  î s t  c ®¬ v nh ti ho thu l   i tøc ®Ó     u  .   t¸ ®Ç t i ­ Cam   Õt  Ò   ö  ông  î nhuËn    i u     õ 3    k vsd l i ®Ó t¸ ®Ç t t   n¨m  ëlªncña  µ  tr     nh ®Ç u    ícngoµi. tn   ­ GiÊy  Ðp  u      ph ®Ç t(b¶n  sao  c«ng chøng) hoÆc   Êy phÐp  iÒu    gi   ® chØnh  do  ¬  c quan  Êp  Êy  Ðp  u    Êp, trong ®ã   c gi ph ®Ç tc     quy  nh  â  ®Þ r cho  Ðp  ñ  ph ch ®Ç u    ïng  î nhuËn  îc chia ®Ó   i u    µ  ñ  u    ¸p  td l i ®    t¸ ®Ç t v ch ®Ç t ® øng    iÒu  ®ñ ® kiÖn  îchoµn  Õ  îtøc do    u  . ®  thu l     t¸ ®Ç t i i ­ V¨n b¶n    Ën  x¸c nh bªn  íc ngoµi ®∙  ãp    èn  n    g ®ñ v ph¸p  nh   ña  éi ®Þ c H  ®ång qu¶n  Þ ®èi  íic¸c doanh  tr   v    nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc     Ën  ña  ¬  x¸c nh cc quan  Óm     i  íic¸c doanh  ki to¸n®è v     nghiÖp 100%   èn  íc ngoµihoÆc   v n    bªn  íc n  ngoµihîp doanh.(B¶n  Ýnh       ch hoÆc  b¶n sao c«ng chøng). ­Tê    khaivÒ   înhuËn    u      l  i t¸ ®Ç t(theom É u   è  kÌm  i   s 2  theo). ­ C¸c    chøng  õ ®∙  ép  Õ  ña  t   n thu c doanh  nghiÖp (b¶n sao) vµ    Ën    x¸c nh cña  Kho  ¹c nhµ  ícvÒ   è  Õ  îtøc doanh  b  n   s thu l     i nghiÖp  ∙  ép. ®n Khi nhËn  îc ®Çy         ®  ®ñ c¸c chøng  õ nªu  t  trªn,c¬    quan  Õ  a   ¬ng  thu ®Þ ph tiÕn  µnh  Óm       nh  è  Õ  î tøc  ∙  ép  ña  h ki tra,x¸c ®Þ s thu l   i ® n c doanh  nghiÖp  µ  v tÝnh  è  Õ  îtøc ® îchoµn    s thu l       i tr¶cho  ñ  u  ,råigöihå  ¬    µn  Õ  î ch ®Ç t      s xinho thu l   i tøc  Ò   é   µi chÝnh  ô  ©n   vBT  (V Ng s¸ch) ®Ó   é   µi chÝnh    BT  xem   Ðt  quyÕt  x ra  ®Þnh  tho¸i     cho  µ  u  . tr¶ nh ®Ç t Trong vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬, Bé   µi chÝnh  30  k t  nh ®ñ h s   T   th«ng  b¸o quyÕt ®Þnh  ña  × nh      cm cho  µ  u  . nh ®Ç t Trêng  îp nhµ  u    h  ®Ç tkh«ng  ùc hiÖn  i u    ×  µ  u    th   t¸ ®Ç tth nh ®Ç tph¶inép    tr¶ng©n    s¸ch phÇn  Õ  î tøc ®∙  îc hoµn  Ó   l∙ tÝnh  õ khinhµ  u      thu l     ®   i k c¶   i t    ®Ç t nhËn  îcsè  Òn thuÕ  îchoµn  í khinhµ  u    µn    ©n  ®   ti   ®  t    i ®Ç tho tr¶ng s¸ch sè  Òn   ti   thuÕ  îc hoµn  Ó     Ýnh  ®  k trªn(t theo    Êt tiÒn  öi Ng ©n   µng) vµ  Þ   ö  ý l∙ su   i g  h   b x l  theo ph¸p luËt.    
 14. 14 II. h u Õ  c h u y Ó n  lîi h u Ë n  ra n í c n g o µ i  T  n 1.§èit ng chÞu  Õ:    î   thu LîinhuËn  µ     chøc    m c¸ctæ  kinh tÕ  ícngoµihoÆc     ©n  ícngoµithu   n    c¸nh n     ® îc do    tham    u     èn  íibÊt  h×nh  gia ®Ç t v d   cø  thøc  µo  n quy  nh  ®Þ trong  Ët Lu   §Çu   íc ngoµi t¹  Öt Nam   å m   sè  Õ  î tøc  îc hoµn    tn    i Vi   g c¶  thu l   i ®  tr¶cho  è  î s l i nhuËn  i u    µ  înhuËn    îcdo  t¸ ®Ç tv l     i thu ®   chuyÓn  îng vèn    nh   khichuyÓn    ái ra kh   l∙nhthæ  Öt Nam     Vi   hoÆc   ÷ l¹ ngoµiViÖt Nam   u   µ ®èi  îng  Þu  Õ  gi    i     ®Ò l   t ch thu chuyÓn  înhuËn    ícngoµi. l i ra n   §èivíic¸c tr ng  îp bªn  íc ngoµisö  ông  î nhuËn  îc chia ®Ó        ê h   n   d l i ®    thanh  to¸n c«ng  î cho    n  c«ng    Ñ,  ty m hoÆc   ö  ông  î nhuËn  îc chia ®Ó       sd l i ®    chi tiªu cho V¨n phßng  idiÖn  ña  ®¹   c C«ng    Ñ   ¹  Öt Nam,  u     µ chuyÓn  î tym t i Vi   ®Ò coil   l  i nhuËn  níc ngoµi vµ  ra      bªn  íc ngoµi ph¶inép  Õ  n      thu chuyÓn  î nhuËn  níc l  i ra    ngoµi. Tæ   chøc kinh tÕ  ícngoµihoÆc     ©n  ícngoµicã  înhuËn    n    c¸nh n    l  i chuyÓn  ra nícngoµiph¶ikª khaivµo  ép  Õ            n thu chuyÓn  înhuËn    ícngoµi. l i ra n   2.X¸c  nh  è  Õ    ®Þ s thu ph¶inép:   Sè   Õ  thu chuyÓn  î nhuËn  níc ngoµiph¶inép  îcx¸c ®Þnh  l i ra        ®   b»ng  è  s lînhuËn    i chuyÓn    ícngoµihoÆc   îccoilµchuyÓn    ícngoµihoÆc   è  ra n     ®      ra n     s lînhuËn  µ  u    ÷ l¹ ngoµil∙nhthæ  Öt Nam   ©n    Õ  Êt thuÕ    i nh ®Ç tgi     i    Vi   nh (x)thu su   chuyÓn  î nhuËn  l  i quy  nh  ¹  Êy  Ðp  c¬  ®Þ ti Gi ph do  quan  Êp  Êy  Ðp  u   c gi ph ®Ç t cÊp. Trêng  îp,giÊy  Ðp  u    îc cÊp    h  ph ®Ç t ®   kh«ng quy  nh  Õ  Êt thuÕ  ®Þ thu su   chuyÓn  înhuËn    ícngoµith× thuÕ  ÊtthuÕ  l  i ra n      su   chuyÓn  îra nícngoµithùc l      i     hiÖn  theo quy  nh  t¹  Òu  NghÞ  ®Þnh   ®Þ i§i 57  12/CP  µy  ng 18/2/1997 cña  ChÝnh  ñ. ph 3.Thñ  ôcnép  Õ:   t  thu ­ Thu Õ  chuyÓn  î  l inhuËn  níc ngoµi thu  ra      theo  õng  Çn  t l chuyÓn  î l  i nhuËn  níc ngoµi.Riªng  êng  îp    ra      tr h c¸c doanh nghiÖp  ÷ l¹ lî nhuËn  µi gi   i    i ngo   ViÖtNam   ùc hiÖn  Öc      th   vi kª khai,   ép  µng   nh thu th¸ng. ­ Tríc khichuyÓn  î nhuËn  níc ngoµi hoÆc   Ë m   Êt  µo  µy         l i ra      ch nh v ng 5 th¸ng  sau  i  íitr ng  îp  ö  ông  î  ®è v   ê h sd l inhuËn  µo  v c¸c  ôc   ch       m ®Ý coi nh chuyÓn  î nhuËn  níc ngoµi,gi÷ l¹ lî nhuËn  µil∙nhthæ  Öt Nam;    l i ra       i   i ngo     Vi   tæ chøc  kinh tÕ    hoÆc     ©n  ícngoµiph¶ilËp  ê khaithuÕ  ép  c¸ nh n      t    n cho  ¬  c quan  thuÕ  ùctiÕp qu¶n  ýdoanh  tr     l  nghiÖp  µ   chøc  m tæ  kinh tÕ    hoÆc     ©n  íc c¸ nh n  ngoµi®ã   u    èn  Éu  è  kÌm    ®Ç tv (m s 3  theo), ng  êinép  è  Õ   ®å th   s thu theo   kª khai   vµo Kho  ¹c Nhµ   íc.Trong  b  n  vßng  ngµy  Ó   õ ngµy    Ën  îctê khai, ¬  5  k t  khinh ®       c quan  Õ  Óm    Ýnh  Õ  Õu    Ön  ã  ù    ãttrongtêkhaithuÕ  thu ki tra,t thu n ph¸thi c s sais        th× thùc hiÖn    µnh      ph¸th th«ng    è  Õ  b¸o s thu ph¶inép    cho  µ  u    ícngoµi. nh ®Ç tn     Nhµ   u    ícngoµicã  ®Ç tn     tr¸chnhiÖ m  ép      n bæ sung  è  Õ  s thu cßn  Õu vµo    thi   Kho b¹c nhµ  íc.   n Trêng  îp  h qu¸  êih¹n  th   quy  nh  ép  ê khai m µ   ®Þ n t    doanh nghiÖp hoÆc   bªn  ícngoµihîp doanh  n     kh«ng  ép  ê khaithuÕ, c¬  n t      quan  Õ  ã  Òn  n   thu c quy Ê ®Þnh  è  Õ  ¹m  ép  µ  s thu t n v ph¸thµnh    th«ng b¸o  Õ  µ  ö  ý ph¹tchË m     thu v x l     kª khai. Ch Ë m   Êt lµ 5  µy  µy  µm  Öc) kÓ   õ ngµy  Ën  îc th«ng    nh     ng (ng l vi   t   nh ®  b¸o thuÕ  ña  ¬  c c quan  Õ, doanh  thu   nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµihoÆc   c v ®Ç tn     bªn  íc n  ngoµihîp doanh     ph¶inép    è  Õ    ®ñ s thu theo th«ng  vµo  b¸o  Kho  ¹c nhµ  ícdo  b  n  c¬ quan  Õ  thu chØ  nh. ®Þ
 15. 15 Kho  ¹c  µ  íc giao  ¹  b nh n   li cho  êi nép  Õ   li   ng   thu 1  ªnchøng  õ  ép  Õ  tn thu chuyÓn  înhuËn    µm  ñ tôcchuyÓn  Òn ra nícngoµi. l  i ®Ó l th     ti       Hµng  n¨m, chË m   Êt 90  µy  Ó   õkhikÕt  óc n¨m  µichÝnh    ñ    nh   ng k t     th   t  c¸cch ®Ç u    ícngoµiph¶ib¸o c¸o c¬  tn           quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  ýdoanh  thu tr     l  nghiÖp  Ò   v sè  î nhuËn  îc chia,t×nh  ×nh  ö  ông  î nhuËn  µ  ép  Õ  l i ®    h sd l i v n thu chuyÓn  î l i nhuËn  níc ngoµi ®èi  íisè  î nhuËn  îc chia cña    ra      v   l  i ®    c¸c n¨m  íc.Trêng  îp tr   h  chñ  u    ícngoµi®∙  ép  Õ  ®Ç tn     n thu chuyÓn  înhuËn    ícngoµi,nhng  l i ra n     sau    ®ã kh«ng  chuyÓn  níc ngoµi vµ  ra      kh«ng  ö  ông  sd cho  c¸c  ôc   ch      m ®Ý coi nh chuyÓn  înhuËn    ícngoµi,ng©n  l i ra n     s¸ch nhµ  ícsÏhoµn  ¹ sè  Õ  ∙  ép.   n    l   thu ® n   i Hå   ¬    µn  ¹sè  Õ  ∙  ép: s xinho l   thu ® n i ­ §¬n    µn  ¹ sè  Õ  ∙  ép. Néi    xin ho l i thu ® n     dung  n  ®¬ ph¶i ghi râ  ý do        l   xin hoµn  ¹ tiÒn  Õ  ∙  ép; Tªn, ®Þa   li  thu ® n     chØ,  è  µikho¶n  ña  n  Þ     îc s t  c ®¬ v xin ®   hoµn    è  Õ  ∙  ép. tr¶s thu ® n ­ B¶ng    è  Òn  Õ  ∙  ép  Ìm    kª s ti thu ® n k theo    c¸c chøng  õ nép  Òn  µo    t  ti v kho b¹c (b¶n    sao). ­ X¸c  Ën  ña    nh c Kho  ¹c vÒ   è  Òn thuÕ  ∙  ép    â sè  Õ  ∙  ép  b   s ti   ® n (ghir   thu ® n vµo  ¬ng,lo¹   ch   ikho¶n,h¹ng  ,   theo quy  nh  ña  ôc  ôcng©n    ®Þ cm l  s¸ch). ­ X¸c  Ën  ña  ¬    nh c c quan  Õ  Ò   è  Õ  ∙  ép  õa  µ    Þ  ö  ý thu v s thu ® n th v ®Ò ngh x l   cña  ¬  c quan    Õ  Ò   è  Õ  ∙  ép  õa. thu thu v s thu ® n th Hå   ¬    µn  Õ  öi vÒ   é   µi chÝnh  ô  ©n  s xin ho thu g   B T   (V ng s¸ch)®Ó   é   µi   BT  chÝnh  Óm      Õt ®Þnh  µn    Òn thuÕ  ∙  ép. ki trara quy   ho tr¶ti   ®n III.T h u Õ  ® è i v íi o ¹t ® é n g  c h u y Ó n  n h î ng v è n    h   C¸c  doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµichuyÓn  îng phÇn  èn  ãp  c v ®Ç tn     nh   vg cña  ×nh  m trong li     ªndoanh,c¸c bªn  ícngoµitrong doanh     n      nghiÖp  ªndoanh, li     doanh nghiÖp  100%   èn  ícngoµihoÆc   v n    bªn  ícngoµihîp doanh  ùc hiÖn  n     th   viÖc chuyÓn  îng  èn  nh v theo  quy  nh  ¹  Òu  LuËt  Çu   íc ngoµi t¹ ®Þ ti §i 34  § tn     i ViÖt Nam     ph¶ithùc hiÖn  ép  Õ  i víiho¹t®éng      n thu ®è       chuyÓn  îng vèn  nh   theo  quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn C¸c  ViÖtNam   bªn    trong doanh    nghiÖp  ªndoanh  ã    li   c ph¸tsinh ho¹t®éng     chuyÓn  îng vèn  ùc hiÖn  Öc  ép  Õ  nh   th   vi n thu theo  íng dÉn  ¹ Th«ng   TC/ h  ti   t96  TCT  µy  ng 30/12/1995 cña  é  µichÝnh.   BT  Thu Õ   i víi ¹t®éng  ®è       ho chuyÓn  îng vèn  nh   bao  å m   Õ  îtøc vµ  Õ  g thu l     thu i chuyÓn  înhuËn    ícngoµi. ô   Ó: l  i ra n     th C 1.Thu Õ   îtøc:Lîi     îctõho¹t®éng    l       thu ®       i tøc chuyÓn  îng vèn  µ®èi t ng nh   l    î   chÞu  Õ  îtøc theo LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam. thu l     i     tn      i   Thu Õ   îtøc = l    i Lîi     tøc x Thu Õ   ÊtthuÕ  îtøc ho¹t su   l      i ph¶inép   chÞu  ®éng  chuyÓn  îng vèn nh   thuÕ 1.1.Lîitøc chÞu  Õ: Lîitøc tõ viÖc       thu         chuyÓn  îng  èn  îc x¸c ®Þnh   nh v ®   nh  sau:
 16. 16 Lîi     tøc Gi¸trÞ    Gi¸trÞban     Chi phÝ    chÞu = chuyÓn  ­ ®Ç u   ña  Çn  c ph ­ chuyÓn  thuÕ nhîng vèn chuyÓn  ­ nh nhîng îng Trong  : ®ã +    Þ chuyÓn  îng  îc x¸c ®Þnh   µ tæng    Þ thùc  Õ  µ     Gi¸ tr   nh ®   l  gi¸tr   t m bªn chuyÓn  îng  nh thu  îc theo  îp  ng  ®  h ®å chuyÓn  îng. Trêng  îp  îp  ng  nh   h h ®å chuyÓn  îng kh«ng  nh   quy  nh    ®Þ gi¸thanh    to¸nhoÆc     Þ thanh    gi¸tr   to¸nkh«ng  ® îcx¸c®Þnh     theo  nguyªn t¾c    giao dÞch    Þ  êng  ÷a bªn    gi¸th tr gi   chuyÓn  îng nh   vµ bªn  îc chuyÓn  îng,c¬  ®  nh   quan  Õ  ã  Òn  Óm     µ  n  nh    thu c quy ki trav Ê ®Þ gi¸ trÞ thanh    ña  îp ®ång    ¬  ë    to¸nc h   trªnc s tham  kh¶o    thÞ  êng  µ    îp gi¸c¶  tr v c¸c h   ®ång  chuyÓn  îng t ng  ù. nh  ¬ t   +    Þ ban  u   ña  Çn  èn  Gi¸tr   ®Ç c ph v chuyÓn  îng ® îcx¸c ®Þnh    ¬  ë  nh       trªnc s sæ  s¸ch,chøng  õ kÕ     Ò   èn  ãp  ña  ñ  u     ¹  êi®iÓ m     t   to¸n v v g c ch ®Ç t t i   th chuyÓn  nhîng vèn  ∙  îcHéi ®ång    ®®    qu¶n  Þdoanh  tr   nghiÖp  ªndoanh  li   c«ng  Ën  i nh ®è   víi  doanh  nghiÖp  ªndoanh,hoÆc   Õt  li     k qu¶  Óm    ña  ¬  ki to¸nc c quan  Óm    ki to¸n ®èi víi    doanh nghiÖp 100%   èn  ícngoµi,hoÆc     v n    c¸c bªn  tham    îp doanh  gia h   c«ng  Ën  ïhîp víi Ëtph¸p hiÖn  µnh  ña  ÖtNam. nh ph         lu   h c Vi   Trêng  îp    ñ  u     h c¸c ch ®Ç t sau  Õp  ôc chuyÓn  îng  ¹ phÇn  èn  ãp  ti t   nh li  vg cña  × nh,    Þ ban  u   ña  Çn  èn  em   m gi¸tr   ®Ç c ph v® chuyÓn  îng  õng  Çn    nh t l sau ®ã   îc x¸c  nh   ®  ®Þ b»ng    Þ  gi¸tr chuyÓn  îng  ña  îp  ng  nh c h ®å chuyÓn  îng nh   ngay  íc ®ã   éng  íigi¸trÞ thùc  Õ  èn  ãp    tr   c v      tv g bæ sung  thªm  Õu  ã)    (n c x¸c ®Þnh  theo nguyªn t¾c  t¹ kho¶n  µy.     nªu    i n + Chi  Ý   ph chuyÓn  îng  µ c¸c kho¶n    ùc  Õ  ªnquan  ùc tiÕp  nh l    chi th t li   tr   ®Õ n   Öc  vi chuyÓn  îng,theo chøng  õgèc  îcc¬  nh     t  ®   quan  Õ thu c«ng  Ën.Tr­ nh   êng  îp chiphÝ  h   chuyÓn  îng ph¸tsinh ë  ícngoµith×    nh      n     c¸c chøng  õ gèc    t  ®ã ph¶i ® îc m ét  ¬     c quan c«ng chøng hoÆc   Óm   ki to¸n ®éc  Ëp  ña  íc cã      l c n   chi phÝ    ph¸tsinh x¸cnhËn.    Chi phÝ    chuyÓn  îng bao  å m:    Ý    µm    ñ tôcph¸p lýcÇn  nh   g chiph ®Ó l c¸cth        thiÕtcho  Öc    vi chuyÓn  îng;c¸c kho¶n  Ý  µ  Ö  Ý  nh    ph v l ph ph¶inép    µm  ñ   khil th   tôc chuyÓn  nhîng; c¸c chi Ý  giao dÞch, ®µ m  ph¸n, ý kÕt hîp ®ång   ph  k chuyÓn  îng..cã  nh   chøng  õchøng  . t  minh. 1.2.Thu Õ   ÊtthuÕ  îtøc:   su   l  i ­Thu Õ   ÊtthuÕ  îtøc ®èi víi ¹t®éng    su   l          i ho chuyÓn  îng vèn  µ25%. nh   l  ­  êng  îp  µ   u    níc ngoµi chuyÓn  îng  èn  Tr h nh ®Ç t     nh v cho  c¸c doanh  nghiÖp  µ  íccña  Öt Nam   nh n   Vi   hoÆc   cho    c¸c doanh  nghiÖp  µ   m trong ®ã   µ    nh níc n ¾ m     Çn    èi th×  µ  u    níc ngoµi ® îc miÔn  Õ   î tøc   cæ ph chi ph   nh ®Ç t      thu l     i chuyÓn  îng  èn. ViÖc  Ôn  Õ  î tøc  i  íiho¹t®éng  nh v  mi thu l   i ®è v     chuyÓn  îng nh   vèn  c¬  do  quan  ã  Èm  Òn  Èn  vµ    c th quy chu y  ghitrong v¨n    b¶n  Èn  viÖc  chu y  chuyÓn  îng vèn. nh   ­  êng  îp  µ   u    níc ngoµi chuyÓn  îng  èn  Tr h nh ®Ç t     nh v cho  c¸c doanh  nghiÖp  Öt Nam   Vi   kh«ng ph¶ilµc¸c doanh       nghiÖp  ãitrªnth× ph¶inép  Õ  n        thu lîtøc chuyÓn  îng vèn  íi Õ  Êt10%.    i nh   v  thu su   1.3.Thñ  ôckª khai, ép  Õ  îtøc chuyÓn  îng vèn:   t     n thu l     i nh  
 17. 17 Ch Ë m   Êt 5  µy  µm  Öc  Ó   õngµy  ¬  nh   ng l vi k t   c quan  ã  Èm  Òn  Èn  c th quy chu y  Öc  vi chuyÓn  îng  èn, bªn  nh v  chuyÓn  îng  èn  nh v hoÆc   êi ® îc uû  Òn  ng     quy (kÓ  tr ng  îp  c¶  ê h bªn  chuyÓn  îng  èn  îc miÔn  Õ   î tøc  i  íiho¹t nh v ®  thu l i   ®è v     ®éng  chuyÓn  îng vèn) ph¶ilËp  ê khaithuÕ  î tøc chuyÓn  îng vèn  ép  nh       t    l    i nh   n cho  ¬  c quan  Õ  a  ¬ng  ¬iqu¶n  ýdoanh  thu ®Þ ph n  l  nghiÖp  µ   m bªn  chuyÓn  ­ nh îng ®Ç u    èn    tv (theo m É u   è  ®Ýnh  Ìm) kÌm    s 4  k  theo  îp ®ång  h  chuyÓn  îng, nh   quyÕt  nh  Èn  viÖc  ®Þ chu y  chuyÓn  îng  èn  ña  ¬  nh v c c quan  ã  Èm   Òn, c th quy   b¶n  sao  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  Ën  èn  nh v chuyÓn  îng (nÕu  nh   lµ doanh    nghiÖp  Öt Nam), chøng  Ën  èn  ãp  µ    Vi     nh v g v c¸c chøng  õ gèc  ña  t  c c¸c kho¶n    Ý; ®ång  êinép    è  Õ    chiph   th   ®ñ s thu ph¶inép  µo    v Kho  ¹c nhµ  íc b  n  vµ  öib¶n  g  sao  Êy  ép  Òn  Õ  gi n ti thu cho  ¬  c quan  Èn  viÖc  chu y  chuyÓn  îng nh   vèn. Trêng  îp ph¸thiÖn  Öc    h    vi kª khai, Ýnh    è  Õ   t to¸ns thu ph¶inép  a  Ýnh    ch ch x¸c,trong vßng  ngµy  µy  µm  Öc)kÓ   õ khinhËn  îctê khai,c¬      10  (ng l vi   t     ®      quan  thuÕ  ph¶ith«ng  sè  Õ    b¸o  thu ph¶inép    cho  êinép  Õ  ng   thu hoÆc   cÇu  êi yªu  ng   nép  Õ  thu cung  Êp    µiliÖu  Çn  Õt®Ó     nh  Ýnh    è  Õ  c c¸c t   c thi   x¸c ®Þ ch x¸c s thu ph¶inép.   IV. h u Õ  x u Ê t k h È u, thu Õ  n h Ë p  k h È u  T TÊt  c¸c hµng  c¶    ho¸  µ   m doanh  nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi vµ    c v ®Ç t n     c¸c bªn  îp doanh  îcphÐp  Êt khÈu,nhËp  Èu  h  ®  xu     kh qua    í ViÖtNam,  Ó     biªngi   i   k c¶ hµng  ho¸  õ  Þ  êng  Öt Nam   t th tr Vi   b¸n cho    c¸c doanh  nghiÖp trong khu  Õ   ch xuÊt vµ  µng    ña     h ho¸ c c¸c doanh nghiÖp  trong khu  Õ   Êt b¸n  µo  Þ  ­   ch xu   v th tr êng  Öt Nam,  u   µ ®èi îng  Þu  Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu  µ  Vi   ®Ò l   t ch thu xu     nh kh v ph¶inép  Õ    thu theo quy  nh  ña  Ët thuÕ  ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu.   ®Þ c Lu   xu     nh kh 1.MiÔn, gi¶m  Õ  ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu:     thu xu     nh kh Ngoµi c¸c tr ng  îp ® îcmiÔn     ê h     gi¶m  Õ  thu quy  nh  ¹  ®Þ tiThu Õ   Êt khÈu, xu     thuÕ   Ëp  Èu    nh kh c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi vµ    c v ®Ç t     c¸c bªn  îp h  doanh  cßn  îcmiÔn  ®  gi¶m  Õ  thu theo §iÒu  cña    63  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  ng 18/2/1997  ña  Ýnh  ñ. ThÈ m   Òn  Ðt miÔn  Õ  i víic¸c tr ng  îp c Ch ph   quy x  thu ®è       ê h   ® îcmiÔn  Õ    thu theo §iÒu  NghÞ   nh  è    63  ®Þ s 12/CP  îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: ­ C¨n  vµo  Êy  Ðp  u  ,gi¶itr×nh kinh tÕ  ü  Ëtcña  õng  ù    cø  Gi ph ®Ç t        k thu   t d ¸n,Bé  ¬ng  ¹ixÐt duyÖt danh  ôc  Æt   µng  Ëp  Èu  Ôn  Õ    Th m      m m h nh kh mi thu theo  quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti §i 63  ®Þ s 12/CP  µy  ng 18/2/1997 cho  õng  t doanh  nghiÖp. ­ C¨n  danh  ôc  Æt   µng  Ëp  Èu  Ôn  Õ  ña  é  ¬ng  ¹i,   cø  m m h nh kh mi thu c B Th m  Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ theo  âi viÖc  Ëp  d  nh khÈu  ña    c c¸c doanh  nghiÖp. §Þnh  ú  µng  ý    ôc    kh qu c¸c C H¶i  quan ph¶i tËp    hîp b¸o c¸o  Ò   é   µi chÝnh  µ  vBT  v Tæng   ôc    c H¶i quan  kim  ¹ch  Êt,nhËp  ng xu   khÈu  µ  è îng  v s l c¸c  Æt   µng  Êt, nhËp  Èu  ñ  Õu   ña  m h xu   kh ch y c c¸c  doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi. c v ®Ç tn   2.Kª    khaivµ      Õ  Êt,nhËp  Èu:   truythu thu xu   kh ­ Hµng  ãa  Êt,nhËp  Èu  ña      h xu   kh c c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç t n   ngoµihoÆc       c¸c bªn  ícngoµihîp doanh  ∙  îcmiÔn  Õ  Êt,nhËp  Èu  n     ®®  thu xu   kh trong c¸ctr ng  îp nãitrªn, Õu  ö  ông  µo  ôc  ch     ê h      n sd vm ®Ý kh¸cvíi ôc  ch  ­    m ®Ý ® îc miÔn  Õ  Êt,nhËp  Èu, hoÆc   îng    thu xu   kh   nh b¸n  ¹  Þ  êng  Öt Nam   × ti th tr Vi   th  
 18. 18 ph¶i ® îc Bé   ¬ng  ¹i cho  Ðp  µ      Th m  ph v ph¶i truy nép  ¹  è  Õ   Êt,nhËp      l is thu xu   khÈu  ∙  îcmiÔn. ®®   §èi víihµng     ho¸  Ëp  Èu  ¹  êi®iÓ m   Ët  Õ    ô  Æc   Öt nh kh t i   th Lu thu tiªuth ® bi   cha  ã  Öu  ùcvµ  ∙  îcmiÔn  Õ  Ëp  Èu, nhng    ö  ông  µo  ôc   c hi l   ® ®   thu nh kh   khis d vm ®Ých  kh¸c víim ôc  ch     ®Ý ban  u,  ®Ç hoÆc   îng  nh b¸n  ¹  Þ  êng  Öt Nam   ti th tr Vi   vµo  êi®iÓ m   Ët thuÕ    ô  Æc   Öt cã  Öu  ùc th×  µiviÖc  th   Lu   tiªuth ® bi   hi l   ngo   ph¶i   truynép  Õ  Ëp  Èu    thu nh kh (theo thuÕ  Êt hiÖn  µnh  ¹  êi®iÓ m     ép)   su   h ti   th truyn   c¸c doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµihoÆc     c v ®Ç tn     c¸c bªn  ícngoµihîp doanh  n     ph¶inép  thuÕ    ô ® Æc   Öt.   c¶  tiªuth   bi ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  ö  ông  µo  ôc  ch    th   2  k t  sd vm ®Ý kh¸c víi ôc      m ®Ých  ® îc miÔn  thuÕ  nhËp khÈu, hoÆc  nhîng b¸n hµng ho¸,  c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµihoÆc     c v ®Ç tn     c¸c bªn  îp doanh  ã  h  c tr¸chnhiÖ m     ph¶i   khai b¸o  íic¬    v   quan  H¶i  quan tØnh, thµnh  è  ¬i ® Æt   ô së  iÒu  µnh    ph n   tr   ® h chÝnh  ña  c doanh  nghiÖp,hoÆc     khaib¸o  íic¬    v   quan    H¶i quan  ¬inhîng b¸n n     hµng    ho¸,hoÆc  khaib¸o  íic¬    v   quan   H¶i quan  ¬i doanh  n  nghiÖp  ¨ng  ý  ê ® k t  khai nhËp  Èu  µng    kh h ho¸ (theo  É u   è  kÌm  m s 5  theo).Qu¸  êih¹n    µ     th   trªn m kh«ng  khaib¸o  ×    th doanh  nghiÖp  hoÆc     c¸c bªn  îp doanh  ÏbÞ   ö  ¹ttheo  h  s   x ph   quy  nh  ña  Ët  Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu  µ  Ët thuÕ    ô ®Þ c Lu thu xu     nh kh v Lu   tiªuth   ® Æc   Öt. bi ­ Thu Õ   Ëp  Èu  µ  Õ    ô ® Æt  Öttruythu ® îcx¸c ®Þnh      nh kh v thu tiªuth   bi           trªn c¬  ë      tÝnh  Õ  å m   Õ  Êt,tû gi¸,   Ýnh  Õ  ¹  êi®iÓ m   s c¸c c¨n cø  thu g thu su       t gi¸ thu t i   th nhîng b¸n    theo  quy  nh  ña  Ët thuÕ  Êt khÈu,thuÕ  Ëp  Èu  µ  Ët ®Þ c Lu   xu     nh kh v Lu   thuÕ    ô ® Æc   ÖthiÖn  µnh. tiªuth   bi   h ­ Trong    ×nh qu¶n  ýthu  Õ      qu¸ tr   l   thu c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç t n   ngoµivµ      c¸c bªn  îp doanh,c¬  h    quan  qu¶n  ýthu thuÕ  l    doanh  nghiÖp  ã  c tr¸ch   nhiÖ m  gi¸m    Öc  ö  ông  µng  s¸tvi s d h ho¸  Êt nhËp  Èu  îc miÔn  Õ, khi xu   kh ®   thu     ph¸thiÖn    êng  îp nhîng b¸n  µng    ∙  îcmiÔn  Õ  ×  µiviÖc    c¸c tr h    h ho¸ ® ®   thu th ngo   thu  Õ  thu doanh  thu theo quy  nh  ¹  Ët  Õ  ®Þ tiLu thu doanh    ôc  ëng  ôc  thu,C tr c thuÕ  tØnh,thµnh  è  îcquyÒn    Õt  nh      Õ  Ëp  Èu  µ    ph ®   ra quy ®Þ truythu thu nh kh v ph¹ttheo      c¸c quy  nh  ¹  Ët  Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu. Sè   Òn ®Þ tiLu thu xu     nh kh   ti   truythu vµ  ¹t® îcxö  ýnh      ph     l   sau: +  è   Õ   Ëp  Èu, thuÕ     ô  Æc   Öt (nÕu  ã) truy thu  ép  S thu nh kh   tiªuth ® bi   c    n ng©n s¸ch Trung  ng    ¬ 100%. +  è  Òn ph¹tvµ  Þch    ép  ©n  S ti     t thu n ng s¸ch ®Þa  ¬ng  ©n    ph (ng s¸ch tØnh):     100%  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   è  TC/TCT  µy  t s 09  ng 24/1/1995  ña  é   µi c BT  chÝnh. P h Ç n  thø b a Q u y Õ t to¸n vi Ö c th ù c hi Ö n  n g h Ü a  v ô  thu Õ v µ  ki Ó m  tra t × nh h × n h  n é p  thu Õ  t¹i o a n h  n g hi Ö p  d
 19. 19 I. u y Õ t to¸n thu Õ  h µ n g  n¨ m  Q K Õt  óc m çi  th   n¨m  µichÝnh, c¸c doanh  t     nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi c v ®Ç t n     hoÆc  Bªn  íc ngoµi hîp  n    doanh  ph¶itiÕn  µnh  Ýnh    h t to¸n viÖc  ùc hiÖn      th   c¸c nghÜa  ô  Ò   Õ  µ  Ëp  v v thu v l b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n thuÕ, göi cho  ¬       c quan  Õ. thu   ViÖc  Õt  quy to¸n thuÕ  µng    h n¨m  îc tiÕn  µnh  ®  h theo  éi dung  n  quy  nh  íi ®Þ d  ®©y: 1. Trong  êi gian  ngµy  Ó   õ  µy  Õt  óc  th   90  k t ng k th n¨m   µichÝnh,    t  c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     bªn  íc ngoµi hîp  n    doanh  ph¶inép    cho  ¬  c quan  Õ   ¬i ®¨ng  ý  ép  Õ   thu n   kn thu b¸o  c¸o  ×nh  ×nh  t h s¶n  Êt  xu kinh   doanh, b¸o    c¸o  Õ   k to¸n ®∙  îc kiÓm    ®  to¸n vµ    b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n thuÕ     (theo   m É u   è  ®Ýnh  Ìm  s 6  k Th«ng   µy),®ång  êinép  è  Õ  tn   th   s thu cßn  Õu  thi theo    b¸o c¸o quyÕt to¸nthuÕ  Õu  ã)vµo  ©n       (n c   ng s¸ch Nhµ   íc.   n  C¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     bªn  íc ngoµi hîp  n    doanh  kh«ng  îcphÐp  ï trõsè  ép  õa  ña  ¹  Õ  µy  íi è  ép  Õu  ña  ¹  ®  b     n th c lo i thu n v   n thi c lo i s thuÕ  kh¸ckhilËp quyÕt to¸nthuÕ  µng         h n¨m. 2. C¨n  b¸o      cø  c¸o s¶n  Êt,kinh doanh  µ  c¸o quyÕt    µichÝnh  xu     v b¸o    to¸nt   cña doanh  nghiÖp,Côc  Õ      thu c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW   Ýnh    ¹   ph tr     t to¸nl i   tõng  ¹  Õ   lo ithu doanh  nghiÖp  ph¶i nép    trong n¨m  µichÝnh, ®ång  êi®èi t    th     chiÕu  íi   ê khaithuÕ  nh  ú  v   t  c¸c   ®Þ k trong n¨m      nh  Ýnh    ùc cña    ®Ó x¸c ®Þ t x¸cth   c¸c  ê  t khai thuÕ,    b¸o c¸o quyÕt  to¸n thuÕ.  êng  îp    Tr h b¸o  c¸o  Õ   thu doanh  nghiÖp  Ëp  l kh«ng  Ýnh    ¬  ch x¸c c quan  Õ  chøc  Óm     ×nh  ×nh  ép  thu tæ  ki trat h n thuÕ  ña  c doanh  nghiÖp.  II. Ó m  tra t × nh h × n h  n é p  thu Õ  t¹i  Ki d o a n h  n g hi Ö p Trong    ×nh qu¶n  ýthuÕ  i víi   qu¸ tr   l  ®è     doanh  c¸c nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç t n   ngoµivµ  nícngoµihîp doanh,Côc  Õ    bªn         thu tØnh,thµnh  è  ùcthuéc chÞu    ph tr     tr¸chnhiÖ m  chøc  Óm    Õ  nh  ú    tæ  ki trathu ®Þ k hoÆc   t  Êtt¹ doanh  ®é xu     i nghiÖp  khicÇn  Õt. t  Êt m çi    thi   nh   Ý n¨m  ét  Çn    ôc  Õ  m l c¸c C thu ph¶itæ    chøc  Óm     ki tra t×nh  ×nh  ép  Õ  i víi   êng  îp sau  y: h n thu ®è     tr c¸c h  ®© ­ C¸c    doanh nghiÖp  ang  ® trong thêigian ® îcmiÔn, gi¶m  Õ  ng            thu nh b¸o c¸o quyÕt to¸ntµichÝnh         kh«ng  ã  i c l∙ . ­C¸c    doanh  nghiÖp  ã  è    ín. c s thu l ­ C¸c  doanh nghiÖp b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ     kh«ng  Ýnh    ch x¸c hoÆc   kh«ng  â rµng  r  hoÆc   c¸o quyÕt    Õ    b¸o    to¸nthu ghikh«ng  y      ®Ç ®ñ c¸c chØ    tiªu phôc  ô  Öc  Ýnh    Õ. v vi t to¸nthu ­ C¸c doanh nghiÖp kh«ng  ép  n b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ     hoÆc   ép  n kh«ng  ng  êih¹n. ®ó th   ­ C¸c doanh nghiÖp  ã  ×nh  ×nh  µichÝnh  Õn  ng  íntrong  ct h t  bi ®é l  n¨m   tÝnh  Õ  víi   thu so    n¨m  íc®ã. c¸c tr   C¸c  êng  îp kh¸ctrongvßng  n¨m    ôc  Õ  tr h      3  c¸cC thu ph¶itæ    chøc  Óm    ki tra tèi Óu 1  Çn.  thi   l Tríc khikiÓm        tradoanh nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi hoÆc   c v ®Ç t n     bªn  íc n  ngoµihîp doanh,c¬       quan  Õ  thu ph¶icã  Õt ®Þnh  Óm      quy   ki tra,trong ®ã   râ   nªu    néi dung  Óm     µ  êih¹n  Óm       ki tra v th   ki tra.Quy Õt  nh   Óm     îc göi tí ®Þ ki tra ®       i
 20. 20 doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi hoÆc   i diÖn  cv ®Ç t     ®¹   Bªn  íc ngoµi hîp n     doanh  ícngµy  ¾t  u   Óm    ngµy.Trong  êng  îp cÇn  Óm    tr   b ®Ç ki tra3    tr h  ki trathªm  c¸c néidung     kh¸c víinéidung         ghitrong quyÕt  nh  Óm       ®Þ ki trahoÆc   Ðo  µi k d  thêih¹n kiÓm    × c¬     trath   quan  Õ  thu ph¶icã  Õt ®Þnh  Óm        quy   ki trabæ sung. K Õt qu¶  Óm    ki traph¶i® îclËp thµnh        biªnb¶n  ã  ÷  ü  ña  idiÖn  ã  c ch k c ®¹   c thÈm  Òn  ña  quy c doanh  nghiÖp hoÆc   nícngoµihîp doanh  µ  idiÖn  ¬  bªn       v ®¹   c quan  Õ  Õn  µnh  Óm     thu ti h ki tra.Biªn b¶n  Óm     µy  ¬    ki tran c quan  Õ  ã  thu c tr¸ch  nhiÖ m   öi vÒ   é   µi chÝnh  g  BT  (Tæng  ôc  c Thu Õ)  ïng  íib¸o  c v  c¸o  Õ   k to¸n cña    doanh  nghiÖp  (b¶n  sao). Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi hoÆc   c v ®Ç t n     bªn  íc ngoµi hîp  n    doanh  n Õu kh«ng  Êt trÝvíi     Õn  ¬  nh       ý ki c quan  Õ  Õt  Ën  c¸c thu k lu trong biªnb¶n  Óm      ki trath×  ã  Òn  Õu  ¹ilªnTæng   ôc    c quy khi n     c Thu Õ   µ  é   µi chÝnh. Trong    vBT    qu¸ tr×nh chê    Õt  Õu  ¹i,   gi¶iquy khi n   doanh nghiÖp  hoÆc   bªn  ícngoµihîp doanh  n     vÉn  ph¶ithùc hiÖn      nghiªm chØnh    Õt  Ën  ¬  c¸ck lu c quan  Õ  ∙  a  thu ® ® ra. III.Q u y Õ t to¸n thu Õ  k hi d o a n h  n g hi Ö p  c ã  v è n ® Ç u  t n í c n g o µ i,     bªn n í c n g o µ i h Õ t th êi ¹ n  h h o ¹t ® é n g  h o Æ c  gi¶i    th Ó Khi c¸c bªn  îp     h doanh  Õt  óc  îp  ng  k th h ®å hoÆc     khi doanh  nghiÖp  ã  c vèn  u    ícngoµih Õt  êih¹n ho¹t®ång  ®Ç tn     th       hoÆc     Ó  gi¶ith theo  Ët ®Ç u    ­ Lu   tn ícngoµit¹ ViÖtNam,    hîp doanh       i   c¸cbªn    hoÆc   doanh nghiÖp  ph¶ilËp b¸o        c¸o tµichÝnh  µ    v b¸o    Õt    Õ  öicho  ¬  c¸o quy to¸nthu g   c quan  Õ  ¬i®¨ng  ý  ép  thu n   kn thuÕ.C¬     quan  Õ  Çn  Õn hµnh  thu c ti   ngay    c¸cc«ng  Öc  vi sau: 1.  ùc  Ön  Th hi c«ng    Óm     t¸c ki tra b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ   ¬ng  ù      t t nh quyÕt to¸nthuÕ  µng     h n¨m  t¹ m ôc     y. nªu   i Itrªn®© 2. X¸c  nh   ®Þ quyÒn   î vµ  l i tr¸ch nhiÖ m   ña  çi      c m bªn  trong c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ    îp  ng  îp t¸ckinh doanh.Néi dung  c v ®Ç tn     c¸c H ®å h        chñ  Õu  ña  y c c«ng    µy  µ: t¸cn l ­ X¸c  nh  Ò   è  èn  u    ña    ñ  u    ang  ã    µikho¶n    ®Þ v s v ®Ç t c c¸c ch ®Ç t ® c trªnt   cña doanh  nghiÖp bao  å m   èn  g v b»ng  Òn,tµis¶n  è  nh, vËt t  µng    ti     c ®Þ    ,h ho¸. X¸c  Ën  nh cho    ñ  u     íc ngoµi sè  èn  u     ã  Ó  c¸c ch ®Ç t n     v ®Ç t c th chuyÓn  níc ra    ngoµi. ­ X¸c  nh      ®Þ c¸c kho¶n   l∙ hoÆc   çvµ  Òn  î  i l   quy l itr¸chnhiÖm   ña    ñ  ,   c c¸c ch ®Ç u    ªnquan  n   è    t li   ®Õ s l∙ hoÆc   ç ®ã.  i l  X¸c  Ën  nh kho¶n  î tøc  µ     ñ  l  i m c¸c ch ®Ç u    ícngoµi® îchëng  ã  Ó  tn      c th chuyÓn    ícngoµi. Ýnh    µ  n  nh   ra n     T to¸nv Ê ®Þ sè  Õ  thu chuyÓn  î nhuËn  níc ngoµi trªnsè  î tøc  ã  Ó  l  i ra        l  i c th chuyÓn  níc ra    ngoµi.Sè   Õ    thu chuyÓn  înhuËn    ícngoµinµy  Ï® îcthu ngay  l i ra n     s      cho  ©n   Ng s¸ch  µ   íc trõ tr ng  îp    ñ  u     íc ngoµi xuÊt tr×nh    Nh n     ê h c¸c ch ®Ç t n       c¸c chøng  õ t  chøng  minh  îc sè  î tøc ®ã   ®   l     kh«ng  i chuyÓn  níc ngoµiv×  ét  ra      m trong c¸c lý      do sau: +  ö  ông      u    ¹ ViÖtNam   Sd ®Ó t¸ ®Ç tt   i i   theo Quy Õt  nh  ña  ¬    ®Þ c c quan  Êp  c giÊy phÐp  u  .   ®Ç t +  ö  ông  Sd cho    c¸cnhu  Çu      ña    ©n  ¹ ViÖtNam   µic¸clî c chitiªuc c¸nh t  i   ngo      i tøc kh¸c®∙      khaib¸o.   +    ïng t¹ ViÖtNam   Chi d     i   cho    ôc  ch  c¸cm ®Ý kh¸c.
Đồng bộ tài khoản