Thông tư 75/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
82
lượt xem
8
download

Thông tư 75/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 75/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ chi hội nghị ở xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 75/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 75/1999/TT­B T C   g µy  14 th¸ng 6 n¨ m  1999 c n H íng d É n   h Õ  ® é   hi héi n g h Þ  ë x∙ c c C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  Th«ng   93/1998/TT­ cø  t sè  BTC  ngµy 30/6/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    quy  ®Þnh  chÕ  chitiªuhéinghÞ; ®é        §Ó  thùc hiÖn    Ph¸p lÖnh  thùc hµnh      tiÕtkiÖm, chèng    l∙ngphÝ, t¹o®iÒu       kiÖn cho    x∙®¶m  b¶o  trÝsö  bè    dông  kinh phÝ        chihéinghÞ    tiÕtkiÖm    phïhîp  kh¶ n¨ng  c©n    ®èi cña ng©n s¸ch x∙ hµng      n¨m; Bé      Tµi chÝnh  quy ®Þnh  chÕ   ®é      chihéinghÞ  x∙nh  ë    sau: I/ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1­ Chi phÝ        héinghÞ  nªu  trong Th«ng     tnµy  îc¸p dông  ®     thèng  nhÊt cho    c¸cx∙trong c¶    cho            nícvµ  c¸chéinghÞ  tÝnh  cã  chÊt theo    nhiÖm       kú,héinghÞ  ®Þnh  chØ  kú  ®¹o  iÓn khaic«ng  .cña    chøc  tr     t¸c.   . c¸c tæ  §¶ng,chÝnh    quyÒn,  ®oµn  thÓ  c¸ctæ  vµ    chøc  kh¸ccña    x∙. 2­    chøc    Khi tæ  héi nghÞ ph¶ichuÈn  kü      bÞ  néi dung; c©n    nh¾c thµnh  phÇn  thêigian héinghÞ. §¬n  tæ  vµ          vÞ  chøc    héinghÞ    néidung, tÝnh  c¨n cø      chÊt,sè îng ®¹ibiÓu,thêigian héinghÞ    trï   l             ®Ó dù   kinhphÝ    cho    héinghÞ. 3­ Ban    Tµi chÝnh    x∙,Kho    b¹c nhµ    cø  níc c¨n  chøc  n¨ng,nhiÖm   ® îc   vô    giao  tr¸chnhiÖm   cã    cÊp  ph¸t,kiÓm       tra viÖc      chitiªucña    héi nghÞ    ®Ó ®¶m   b¶o ®óng  chÕ  quy  ®é  ®Þnh. 4­ C¸c cuéc    héinghÞ    iÓn khaic¸c dù    ®Ó tr       ¸n,môc    tiªuquèc    ¸n  gia,dù  môc    tiªukh¸ccña    cÊp    c¬  trªndo  quan qu¶n    ¸n môc    lýdù    tiªuchi. II/ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1/Héi nghÞ  tÝnh      cã  chÊt®Þnh  hµng    kú  n¨m: ­Héi nghÞ        Héi ®ång  nh©n  d©n  x∙. ­§¹ihéitheo nhiÖm  cña    chøc          kú  c¸ctæ  chÝnh  trÞ. ­ Héi nghÞ  iÓnkhaic«ng        tr     t¸c®Çu  n¨m, tæng    kÕt  c«ng    t¸ccuèin¨m    cña  c¸cc¬    quan  §¶ng,chÝnh    quyÒn, ®oµn    thÓ  x∙. ë  Néi dung      chibao  gåm: ­ TiÒn    thuª héi tr     êng trong  êng  tr hîp    x∙ kh«ng  ®Þa   cã  ®iÓm     héi nghÞ  ph¶ithuª.  
  2. 2 ­ C¸c    kho¶n    chiphôc  héi nghÞ    vô    nh: Chi phÝ    in (hoÆc mua)    tµiliÖu,   chiphÝ    trang trÝhéinghÞ...        thanh    to¸ntheo thùc chitrªntinhthÇn            tiÕtkiÖm,  chèng  ph«  ¬ng  tr h×nh thøc. ­ TiÒn      nícuèng    ®¹ibiÓu  héinghÞ  îcbè    dù    ®   trÝ møc  b×nh  qu©n  1.000  ®ång/ngêi/ngµy. ­ TiÒn    a    ¨n tr cña      c¸c ®¹ibiÓu  kh¸ch mêi  héinghÞ  vµ    dù    chØ thùc hiÖn    chitrong tr     êng  héi nghÞ  ngµy. Møc     hîp    c¶    chib×nh  qu©n cho mét    ®¹ibiÓu  dù häp  trong kho¶ng      tõ5.000  ®ång ®Õn   10.000  ®ång/ngêi/ngµy. 2/C¸c      héinghÞ  tÝnh  cã  chÊtchØ    ®¹o  iÓnkhaic«ng    tr     t¸cchØ  îcbè    ®   trÝ chitiÒn nícuèng        th«ng  êng  th theo møc      chib×nh qu©n 1000  ®ång/ngêi. 3/ C¸c    kho¶n    chikhen  ëng    th thi®ua trong c¸c héinghÞ        tæng kÕt hµng  n¨m, chicho      c«ng    t¸ctuyªntruyÒn,tham      quan,nghØ      m¸t cho   îng dù    ®èi t   héi nghÞ  kh«ng  îctÝnh  ®   vµo kinh phÝ      héinghÞ, tÝnh    vµo kho¶n    chikhen  ëng, th   c«ng    t¸ctuyªntruyÒn,quü      phóc    lîcña    i x∙(nÕu  cã). 4/ Tríc khitæ        chøc    héi nghÞ, ®¬n  ph¶ilËp  to¸n chigöi Ban      vÞ    dù        Tµi chÝnh    ®Ó tæng  hîp b¸o c¸o Chñ tÞch    Uû ban nh©n  d©n    x∙ duyÖt  thùc vµ    hiÖn  cÊp    ph¸tthanh    to¸ntheo chÕ  quy    ®é  ®Þnh hiÖn  hµnh. 5/ Kinh    phÝ    héinghÞ  nÕu    chikh«ng hÕt  îcsö  ®   dông  thªm cho    c¸c nhu  cÇu    chithiÕtthùc nh»m       phôc  tèth¬n  vô    cho c«ng    t¸cqu¶n    lýcña    x∙.Trêng  hîp      chihéi nghÞ    to¸n nÕu  vîtdù    kh«ng  lýdo  cã    chÝnh  ®¸ng, thñ  ëng    tr ®¬n  vÞ hoÆc   ngêiduyÖt        chisaiph¶i® îcxö        lýtheo  quy ®Þnh  i t¹ Ph¸p lÖnh  thùc  hµnh    tiÕtkiÖm, chèng    l∙ngphÝ. III/Tæ c h ø c thùc hi Ö n   Th«ng   tnµy    ¸p dông cho  thÞ  c¶  trÊn,phêng    trong c¶    cho    nícvµ  mäi  ­ tr êng hîp    héi nghÞ  sö  cã  dông  kinh phÝ    tõ ng©n  s¸ch      x∙,c¸c quü cña      x∙,c¸c nguån    tµichÝnh  kh¸c cña    chøc    c¸c tæ  kinh tÕ, x∙ héithuéc          chÝnh quyÒn    x∙ qu¶n lý. Th«ng   nµy  hiÖu      t cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  ban hµnh,  nh÷ng  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy ®Òu     b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nh÷ng  quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng     tnµy  nÕu  víng cã    m ¾c,    ®Ò nghÞ    c¸c®Þa  ph¬ng tæng    hîp ph¶n    Bé    ¸nh vÒ  TµichÝnh ®Ó     híng   dÉn thªm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản