Thông tư 75/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
79
lượt xem
10
download

Thông tư 75/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 75/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc phát hành trái phiếu ra công chúng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 75/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ C ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   7 5 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   2 3   t h ¸ n g   7   n ¨ m  2004 Híng dÉn viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra c«ng chóng Thi hµnh NghÞ   ®Þnh sè  144/2003/N§­CP ngµy 28/11/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   chøng   kho¸n   vµ   thÞ   trêng   chøng   kho¸n   (gäi t¾t lµ  NghÞ   ®Þnh 144),  Bé  Tµi chÝnh híng dÉn viÖc   ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra c«ng chóng nh sau: I. QUI §ÞNH CHUNG 1. Th«ng t nµy quy  ®Þnh viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra  c«ng chóng  trªn l∙nh thæ níc Céng hoµ  X∙ héi Chñ  nghÜa  ViÖt Nam, ngo¹i trõ  viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ,  tr¸i   phiÕu   chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng,   tr¸i   phiÕu   cña   doanh  nghiÖp  ®îc ChÝnh phñ  b¶o l∙nh thanh to¸n, tr¸i phiÕu cña  c¸c tæ chøc tÝn dông. 2. Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh ra c«ng chóng theo quy  ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  nµy   cã   thÓ   lµ   tr¸i   phiÕu   cã   b¶o   ®¶m,   tr¸i  phiÕu   kh«ng   cã   b¶o   ®¶m,   tr¸i   phiÕu   chuyÓn   ®æi   vµ   tr¸i  phiÕu cã kÌm theo chøng quyÒn. Tr¸i phiÕu cã  b¶o  ®¶m lµ  lo¹i tr¸i phiÕu  ®îc mét tæ  chøc tµi chÝnh b¶o l∙nh thanh to¸n mét phÇn hoÆc toµn bé,   hoÆc  ®îc b¶o  ®¶m b»ng tµi s¶n cña tæ chøc ph¸t hµnh hoÆc  cña mét tæ chøc thø ba. Tr¸i phiÕu kh«ng cã  b¶o  ®¶m lµ  lo¹i tr¸i phiÕu ph¸t   hµnh dùa trªn uy tÝn cña tæ chøc ph¸t hµnh mµ  kh«ng cã  bÊt cø sù  b¶o  ®¶m nµo b»ng tµi s¶n hoÆc b¶o l∙nh thanh  to¸n.  Tr¸i   phiÕu   chuyÓn   ®æi   lµ   lo¹i   tr¸i   phiÕu   cã   thÓ   chuyÓn  ®æi thµnh cæ phiÕu phæ th«ng cña cïng mét tæ chøc  ph¸t hµnh theo nh÷ng ®iÒu kiÖn ®îc x¸c ®Þnh tríc. 3. Chøng chØ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh ra c«ng chóng theo  Th«ng t  nµy ph¶i ghi  ®Çy  ®ñ  c¸c néi dung theo qui  ®Þnh  cña   ph¸p   luËt.   Trêng  hîp  tr¸i   phiÕu   ph¸t  hµnh   díi   d¹ng  bót to¸n ghi sæ, ngêi mua tr¸i phiÕu  ®îc cÊp giÊy chøng  nhËn quyÒn së h÷u. II. QUY §ÞNH Cô THÓ 1. §iÒu kiÖn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra c«ng chóng
 2. 2 Tæ   chøc   ®¨ng   ký   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ra   c«ng   chóng  ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1.1.  Vèn  ®iÒu lÖ   ®∙ gãp t¹i  thêi  ®iÓm  ®¨ng  ký  ph¸t  hµnh tèi thiÓu lµ 10 tû ®ång, tÝnh theo gi¸ trÞ sæ s¸ch; 1.2. Ho¹t  ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cã  l∙i nghÜa lµ  tæ chøc  ®¨ng ký  ph¸t hµnh  tr¸i  phiÕu ph¶i  cã  lîi nhuËn  sau thuÕ  trong n¨m liÒn tríc n¨m  ®¨ng ký  ph¸t hµnh lµ  sè  d¬ng,  ®ång thêi kh«ng cã  lç  luü  kÕ  tÝnh  ®Õn n¨m  ®¨ng ký  ph¸t hµnh; 1.3. Ph¬ng ¸n kh¶ thi vÒ  viÖc sö  dông vµ  tr¶ nî  vèn  thu  ®îc tõ   ®ît ph¸t hµnh tr¸i phiÕu lµ  ph¬ng ¸n  ®∙  ®îc  Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi c«ng ty cæ phÇn) hoÆc Héi ®ång  thµnh  viªn  (®èi víi c«ng ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n tõ  hai  thµnh viªn trë  lªn) hoÆc Chñ  së  h÷u vèn (®èi víi c«ng ty  tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn) hoÆc Chñ  së  h÷u Nhµ  níc (®èi víi doanh nghiÖp nhµ  níc) th«ng qua. Trêng hîp  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu chuyÓn  ®æi cña c«ng ty cæ phÇn th×  ph¬ng ¸n kh¶ thi ph¶i ®îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua; 1.4.   Ph¶i   cã   tæ   chøc   b¶o   l∙nh   ph¸t   hµnh.   ViÖc   b¶o  l∙nh ph¸t hµnh cã  thÓ  ¸p dông víi toµn bé  hoÆc mét phÇn  khèi lîng tr¸i phiÕu dù kiÕn ph¸t hµnh; 1.5.   §¹i   diÖn   ngêi   së   h÷u   tr¸i   phiÕu   qui   ®Þnh   t¹i  Kho¶n   5,   §iÒu   8   NghÞ   ®Þnh   144   lµ   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i,  C«ng ty chøng kho¸n cã  giÊy phÐp ho¹t  ®éng lu ký  do Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc cÊp, ngo¹i trõ  c¸c trêng hîp sau  ®©y:  ­ §ång  thêi  lµ  tæ chøc  b¶o  l∙nh viÖc  thanh  to¸n  nî  cña tæ chøc ®¨ng ký ph¸t hµnh tr¸i phiÕu;  ­ Lµ  cæ  ®«ng lín cña tæ chøc  ®¨ng ký  ph¸t hµnh hoÆc  tæ chøc cã  cæ  ®«ng lín lµ  tæ chøc  ®¨ng ký  ph¸t hµnh hoÆc   cã  cïng cæ  ®«ng lín víi tæ chøc  ®¨ng ký  ph¸t hµnh tr¸i  phiÕu; ­ Lµ tæ chøc cã chung ngêi ®iÒu hµnh víi tæ chøc ®¨ng  ký ph¸t hµnh tr¸i phiÕu hoÆc cïng chÞu sù chi phèi cña tæ  chøc kh¸c. 2. Hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh  2.1. §¬n  ®¨ng ký  ph¸t hµnh lËp theo mÉu t¹i Phô  lôc  sè 01 kÌm theo Th«ng t nµy; 2.2.   B¶n   sao   hîp   lÖ   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh,  kÓ  c¶ c¸c GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  thay   ®æi  kinh  doanh; 2.3. §iÒu lÖ  c«ng ty cã  néi dung phï  hîp víi c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt;
 3. 3 2.4. QuyÕt  ®Þnh th«ng qua viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu   ra c«ng chóng, QuyÕt  ®Þnh th«ng qua ph¬ng ¸n kh¶ thi vÒ  viÖc sö  dông vµ  tr¶ nî  vèn thu  ®îc tõ   ®ît ph¸t hµnh tr¸i  phiÕu  cña  Héi   ®ång  qu¶n trÞ  (®èi víi c«ng  ty cæ phÇn),  cña Héi  ®ång thµnh viªn (®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u  h¹n tõ  hai thµnh viªn trë  lªn), cña Chñ  së  h÷u vèn (®èi  víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn) hoÆc cña  Chñ së h÷u Nhµ níc (®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc). Trêng hîp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi cña c«ng ty   cæ   phÇn   th×   QuyÕt   ®Þnh   th«ng   qua   viÖc   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu ra c«ng chóng vµ  QuyÕt  ®Þnh th«ng qua ph¬ng ¸n kh¶  thi vÒ  viÖc sö  dông vµ  tr¶ nî  vèn thu  ®îc ph¶i  ®îc §¹i  héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua. Trêng hîp  ®ît ph¸t hµnh tr¸i phiÕu bao gåm mét phÇn   b¸n   th¼ng   cho   c¸c   nhµ   ®Çu   t  cã   tæ   chøc   th×   QuyÕt   ®Þnh  th«ng  qua  viÖc   ph¸t   hµnh   tr¸i  phiÕu   ra   c«ng   chóng  ph¶i   nªu râ tØ lÖ chµo b¸n ra c«ng chóng. 2.5. B¶n c¸o b¹ch  ®îc lËp theo mÉu t¹i Phô  lôc sè  02  kÌm theo Th«ng t nµy vµ ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau ®©y: ­ Cã   ®Çy  ®ñ  c¸c th«ng tin cÇn thiÕt, trung thùc, râ  rµng nh»m gióp cho ngêi  ®Çu t  vµ  c«ng ty chøng kho¸n cã  thÓ   ®¸nh gi¸  ®óng vÒ  t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh ho¹t  ®éng kinh  doanh  vµ  triÓn väng  cña  tæ chøc   ®¨ng  ký  ph¸t  hµnh;  ­ C¸c sè  liÖu tµi chÝnh trong B¶n c¸o b¹ch ph¶i phï  hîp   víi   c¸c   sè   liÖu   cña   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   ®∙   ®îc   kiÓm  to¸n trong hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh; ­ Ph¶i cã  ch÷  ký  cña Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tr­ ëng Ban KiÓm so¸t, Gi¸m  ®èc (Tæng gi¸m  ®èc), KÕ  to¸n tr ­ ëng cña tæ chøc  ®¨ng ký  ph¸t hµnh vµ  Ngêi  ®¹i diÖn theo  ph¸p luËt cña tæ chøc b¶o l∙nh ph¸t hµnh chÝnh (nÕu cã).  Trêng hîp ®¹i diÖn ký thay ph¶i cã giÊy uû quyÒn. 2.6. Danh s¸ch vµ  s¬  yÕu lý  lÞch thµnh viªn Héi  ®ång  qu¶n trÞ,  Ban  Gi¸m   ®èc, Ban KiÓm so¸t  lËp  theo  mÉu t¹i  Phô lôc sè 03 kÌm theo Th«ng t nµy;  2.7. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh 02 n¨m liªn tôc liÒn tríc  n¨m ®¨ng ký ph¸t hµnh ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau ®©y: ­ Tu©n thñ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña Nhµ níc; ­ C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m ph¶i cã  x¸c nhËn cña tæ  chøc kiÓm to¸n;  ý  kiÕn kiÓm to¸n  ®èi víi c¸c b¸o c¸o tµi  chÝnh ph¶i thÓ  hiÖn chÊp nhËn toµn bé  hoÆc chÊp nhËn cã  ngo¹i   trõ.   Trêng   hîp   ý   kiÕn   kiÓm   to¸n   lµ   chÊp   nhËn   cã  ngo¹i trõ, th× c¸c kho¶n môc ngo¹i trõ kh«ng ¶nh hëng lín  ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña tæ chøc ®¨ng ký ph¸t hµnh; 
 4. 4 ­ Trêng hîp kho¶ng thêi gian kÓ tõ ngµy kÕt thóc niªn   ®é cña b¸o c¸o tµi chÝnh gÇn nhÊt ®Õn thêi ®iÓm göi hå s¬   ®¨ng ký  ph¸t hµnh lªn Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc vît qu¸  90 ngµy, th×  tæ chøc  ®¨ng ký  ph¸t hµnh ph¶i lËp c¸c b¸o  c¸o tµi chÝnh bæ sung ®Õn th¸ng hoÆc quý gÇn nhÊt;  ­   Trêng   hîp   cã   nh÷ng   biÕn   ®éng   bÊt   thêng   sau   thêi  ®iÓm kÕt thóc niªn  ®é  cña b¸o c¸o tµi chÝnh gÇn nhÊt, tæ  chøc  ®¨ng ký  ph¸t hµnh cÇn lËp b¸o c¸o tµi chÝnh bæ sung  ®Õn th¸ng hoÆc quý gÇn nhÊt; ­ B¸o c¸o tµi chÝnh nÕu lµ  b¶n sao, th×  ph¶i lµ  b¶n  sao hîp lÖ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.8. Cam kÕt b¶o l∙nh ph¸t hµnh theo mÉu t¹i Phô  lôc  sè  04 kÌm theo Th«ng t nµy. Trêng hîp cã  tæ hîp b¶o l∙nh   ph¸t hµnh, th× cam kÕt b¶o l∙nh ph¸t hµnh cña tæ chøc b¶o  l∙nh ph¸t hµnh chÝnh ph¶i kÌm theo hîp  ®ång gi÷a c¸c tæ  chøc b¶o l∙nh ph¸t hµnh. C¸c tµi liÖu vÒ cam kÕt b¶o l∙nh  ph¸t hµnh  ®îc göi sau c¸c tµi liÖu kh¸c, nhng chËm nhÊt  ph¶i tríc ngµy Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc cÊp GiÊy chøng  nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh; 2.9. Hîp  ®ång gi÷a tæ chøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu víi   §¹i diÖn ngêi së  h÷u tr¸i phiÕu theo mÉu t¹i Phô  lôc sè  05 kÌm theo Th«ng t nµy; 2.10.   Cam   kÕt   thùc   hiÖn   nghÜa   vô   cña   tæ   chøc   ph¸t  hµnh ®èi víi ngêi ®Çu t; bao gåm c¸c ®iÒu kiÖn ph¸t hµnh,  thanh to¸n, tØ lÖ  nî  trªn vèn chñ  së  h÷u, b¶o  ®¶m quyÒn  cña tr¸i chñ vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c. Trêng   hîp   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   chuyÓn   ®æi   hay   tr¸i   phiÕu  kÌm  theo   chøng   quyÒn,   cam   kÕt   thùc   hiÖn  nghÜa   vô   cña tæ chøc ph¸t hµnh bao gåm c¸c néi dung chñ  yÕu sau  ®©y: ­ §iÒu kiÖn, thêi h¹n tiÕn hµnh chuyÓn ®æi; ­ Tû lÖ chuyÓn ®æi vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ chuyÓn ®æi; ­ Ph¬ng ph¸p tÝnh vµ ®Òn bï thiÖt h¹i trong tr êng hîp  tæ chøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu kh«ng ph¸t hµnh ® îc cæ phiÕu  ®Ó ®¸p øng quyÒn chuyÓn ®æi; ­ C¸c ®iÒu kho¶n kh¸c (nÕu cã). 2.11.  B¶n  liÖt  kª chi tiÕt  tµi  s¶n b¶o  ®¶m kÌm  tµi  liÖu hîp lÖ  chøng minh quyÒn së  h÷u cña tæ chøc  ®¨ng ký  ph¸t hµnh hoÆc cña tæ chøc thø ba vµ  hîp  ®ång b¶o hiÓm  (nÕu cã)  ®èi víi c¸c tµi s¶n nµy; Biªn b¶n x¸c  ®Þnh gi¸  trÞ  tµi s¶n b¶o  ®¶m hoÆc GiÊy chÊp thuËn b¶o l∙nh thanh  to¸n cña tæ chøc b¶o l∙nh trong trêng hîp ph¸t hµnh tr¸i  phiÕu cã b¶o ®¶m;
 5. 5 2.12. Trêng hîp tæ chøc  ®¨ng ký  ph¸t hµnh lµ  tæ chøc  niªm yÕt ®îc miÔn c¸c tµi liÖu qui ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 2.2,  2.3, 2.6 vµ 2.7 trªn ®©y. 3. B¶o l∙nh ph¸t hµnh  3.1.   Tæ   chøc   b¶o   l∙nh   ph¸t   hµnh   ph¶i   cã   GiÊy   phÐp  ho¹t ®éng b¶o l∙nh ph¸t hµnh do Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­ íc cÊp. 3.2. Tæ chøc b¶o l∙nh ph¸t hµnh chØ ® îc phÐp b¶o l∙nh  cho mét  ®ît ph¸t hµnh víi tæng gi¸ trÞ  tr¸i phiÕu kh«ng  vît qu¸ 30% vèn tù cã cña tæ chøc b¶o l∙nh ph¸t hµnh. Vèn   tù cã nªu t¹i ®iÓm nµy lµ vèn tù cã thÓ hiÖn trªn b¸o c¸o  tµi chÝnh cã  kiÓm to¸n gÇn nhÊt tríc thêi  ®iÓm nép hå  s¬  vµ   gi¸   trÞ   tr¸i   phiÕu   ®îc   phÐp   b¶o   l∙nh   ph¸t   hµnh   ®îc  tÝnh theo gi¸ ph¸t hµnh. 3.3. Trêng hîp b¶o l∙nh ph¸t hµnh cã  tõ  hai tæ chøc  b¶o l∙nh trë  lªn th×  ph¶i lËp tæ hîp b¶o l∙nh ph¸t hµnh  vµ  tæ hîp ho¹t  ®éng trªn c¬  së  hîp  ®ång gi÷a c¸c tæ chøc   b¶o l∙nh ph¸t hµnh. Tæ chøc b¶o l∙nh ph¸t hµnh chÝnh thay   mÆt tæ hîp ký kÕt hîp ®ång b¶o l∙nh ph¸t hµnh víi tæ chøc   ph¸t hµnh. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc b¶o l∙nh ph¸t hµnh   trong   viÖc   ph©n   phèi   tr¸i   phiÕu   cã   thÓ   lµ   tr¸ch   nhiÖm  liªn ®íi hoÆc ®éc lËp. 3.4.   C¸c   tµi   liÖu   chøng   minh   tæ   chøc   b¶o   l∙nh   ph¸t  hµnh   ®¸p   øng   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   thùc   hiÖn   b¶o   l∙nh   theo   quy  ®Þnh trªn ®îc göi kÌm theo cam kÕt b¶o l∙nh ph¸t hµnh cho  Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc. 4. §¨ng ký ph¸t hµnh  4.1. Hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra c«ng chóng   ®îc lËp thµnh 02 bé  (01 bé  gèc vµ  01 bé  sao y b¶n chÝnh)   vµ ®îc göi ®Õn Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc. 4.2. ViÖc söa ®æi, bæ sung hå s¬ ®îc tiÕn hµnh khi tæ  chøc  ®¨ng ký  ph¸t hµnh thÊy cÇn söa  ®æi, bæ sung hoÆc Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ níc yªu cÇu söa ®æi, bæ sung. B¶n söa  ®æi, bæ sung ph¶i cã ch÷ ký cña nh÷ng ngêi ®∙ ký trong hå  s¬   ®¨ng ký  ph¸t hµnh göi cho Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc  hoÆc cña nh÷ng ngêi cã  cïng chøc danh víi nh÷ng ng êi nãi  trªn. 4.3.   C¸c   tæ   chøc   ®¨ng   ký   ph¸t   hµnh   kh«ng   ®îc   ph¸t  hµnh tr¸i phiÕu ra c«ng chóng khi cha cã  GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  ph¸t hµnh cña Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc vµ  cha  c«ng bè B¶n c¸o b¹ch. 4.4. Trêng hîp sau khi ®∙ cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký   ph¸t hµnh, Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc hoÆc tæ chøc ph¸t  hµnh thÊy cÇn bæ sung, söa  ®æi hå  s¬   ®¨ng ký  ph¸t hµnh  th×  tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i nép tµi liÖu bæ sung B¶n c¸o 
 6. 6 b¹ch vµ  th«ng b¸o kÞp thêi trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin  ®∙ c«ng bè  viÖc ph¸t hµnh,   ®ång thêi cung  cÊp  cho  ngêi  ®Çu t theo yªu cÇu. 4.5. Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn   ®îc  ®Çy  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc cÊp  GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ra   c«ng   chóng; Trêng hîp tõ chèi cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t   hµnh ra c«ng chóng, Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc cã v¨n b¶n  gi¶i thÝch râ lý do. 5. Th«ng tin tríc khi ph¸t hµnh vµ  C«ng bè  viÖc ph¸t  hµnh 5.1. Trong thêi gian Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc xem  xÐt hå  s¬   ®¨ng ký  ph¸t hµnh, tæ chøc  ®¨ng ký  ph¸t hµnh,  tæ chøc b¶o l∙nh ph¸t hµnh vµ  c¸c  ®èi tîng cã  liªn quan  kh«ng  ®îc qu¶ng c¸o, chµo mêi vµ  ph©n phèi tr¸i phiÕu ra   c«ng   chóng   díi   bÊt   kú   h×nh   thøc   nµo.   Tµi   liÖu   dïng   ®Ó  th¨m dß thÞ  trêng kh«ng  ®îc cã  nh÷ng th«ng tin sai lÖch  so víi nh÷ng néi dung chÝnh trong B¶n c¸o b¹ch  ®Çy  ®ñ   ®∙  göi Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc. 5.2. ViÖc ph¸t hµnh ph¶i  ®îc c«ng bè  trong thêi h¹n  qui ®Þnh víi c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i mÉu Th«ng b¸o ph¸t  hµnh (Phô lôc sè 06 kÌm theo Th«ng t nµy). 5.3. C¸c tµi liÖu phôc vô cho viÖc ph¸t hµnh bao gåm:   B¶n Th«ng b¸o ph¸t hµnh, B¶n c¸o b¹ch hoÆc B¶n c¸o b¹ch  tãm t¾t vµ  tµi liÖu bæ sung B¶n c¸o b¹ch (nÕu cã)  ®∙  ® îc  Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc chÊp thuËn. Tæ chøc ph¸t hµnh  vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan kh«ng ®îc ph©n ph¸t c¸c  tµi liÖu cã th«ng tin sai lÖch g©y hiÓu nhÇm cho ngêi ®Çu  t. B¶n c¸o b¹ch tãm t¾t ph¶i  thÓ  hiÖn  trung thùc  nh÷ng  néi dung trong B¶n c¸o b¹ch  ®Çy  ®ñ  vµ  bao gåm nh÷ng tiªu  ®Ò   lín   gièng   B¶n   c¸o   b¹ch   ®Çy   ®ñ   ®∙   ®îc   Uû   ban   Chøng  kho¸n Nhµ níc chÊp thuËn. 6. Ph©n phèi tr¸i phiÕu  6.1.   Tæ   chøc   ph¸t   hµnh   hoÆc   tæ   chøc   ph©n   phèi   ph¶i  ph©n   phèi  tr¸i   phiÕu   theo  ph¬ng   thøc   nªu   trong   B¶n   c¸o  b¹ch ®Çy ®ñ ®∙ ®¨ng ký víi Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc. 6.2.   Khi   tiÕn   hµnh   ph©n   phèi   tr¸i   phiÕu   ra   c«ng   chóng, tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho   nh÷ng ngêi  ®Çu t  c¸ nh©n  ®îc mua tr¸i phiÕu. PhiÕu  ®¨ng  ký  mua tr¸i phiÕu ph¶i nªu râ   ®Þa  ®iÓm cung cÊp B¶n c¸o  b¹ch. 6.3.   TiÒn   mua   tr¸i   phiÕu   ph¶i   ®îc   chuyÓn   vµo   tµi  kho¶n phong to¶ më t¹i ng©n hµng cho ®Õn khi hoµn tÊt ®ît  ph¸t hµnh.
 7. 7 6.4.   Trêng   hîp   ngêi   mua   tr¸i   phiÕu   bÞ   thiÖt   h¹i   do   th«ng  tin  trong  B¶n c¸o b¹ch vµ  c¸c tµi liÖu ph¸t  hµnh  kh¸c lµ sai lÖch hoÆc che dÊu sù thùc, Tæ chøc ph¸t hµnh,  Chñ tÞch vµ c¸c thµnh viªn trong Héi ®ång qu¶n trÞ, Tr ëng  Ban KiÓm so¸t, Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc), KÕ to¸n tr ëng vµ  nh÷ng ngêi tham gia vµo viÖc so¹n th¶o hå s¬ ®¨ng ký ph¸t  hµnh, Tæ chøc t vÊn, Tæ chøc b¶o l∙nh ph¸t hµnh, Tæ chøc  kiÓm to¸n  ®éc lËp vµ  nh÷ng ngêi ký  b¸o c¸o kiÓm to¸n x¸c  nhËn b¸o c¸o tµi chÝnh cho tæ chøc ph¸t hµnh sÏ  bÞ  xö  lý   theo c¸c qui  ®Þnh  vÒ  xö  ph¹t hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc  chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n. 6.5.   Tæ   chøc   ph¸t   hµnh,   tæ   chøc   b¶o   l∙nh   ph¸t   hµnh  ph¶i chuyÓn giao tr¸i phiÕu hoÆc giÊy chøng nhËn quyÒn së  h÷u tr¸i phiÕu cho ngêi mua trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ  ngµy kÕt thóc ®ît ph¸t hµnh. 6.6.   Tæ   chøc   ph¸t   hµnh   hoÆc   tæ   chøc   ph©n   phèi   ph¶i  hoµn   thµnh   ®ît   ph©n   phèi   tr¸i   phiÕu   trong   thêi   h¹n   90  ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   ph¸t   hµnh   cã  hiÖu lùc. Khi hÕt thêi h¹n trªn, nÕu cßn tr¸i phiÕu cha  ph©n phèi hÕt, tæ chøc ph¸t hµnh muèn ph©n phèi tiÕp ph¶i   cã   v¨n   b¶n   ®Ò   nghÞ   Uû   ban   Chøng   kho¸n   Nhµ   níc   gia   h¹n  GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  ph¸t hµnh, trong  ®ã  nªu râ  lý  do  vµ ph¬ng ¸n ph©n phèi sè tr¸i phiÕu cßn l¹i. 7. Thu håi GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh  7.1. Trong thêi h¹n 05 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy Uû  ban   Chøng   kho¸n   Nhµ   níc   quyÕt   ®Þnh   thu   håi   GiÊy   chøng  nhËn  ®¨ng  ký  ph¸t  hµnh,  tæ chøc ph¸t hµnh  ph¶i  c«ng bè  viÖc bÞ thu håi trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®∙ ®¨ng t¶i  viÖc ph¸t hµnh víi nh÷ng néi dung sau ®©y: ­ Sè, ngµy QuyÕt ®Þnh thu håi giÊy chøng nhËn ®¨ng ký   ph¸t hµnh; ­ Lý do bÞ thu håi GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh; ­   Thêi   gian   hoµn   tr¶   sè   tiÒn   mua   hoÆc   ®Æt   cäc   mua  tr¸i phiÕu cho ngêi ®Çu t; ­ §Þa ®iÓm hoµn tr¶ sè tiÒn mua hoÆc tiÒn ®Æt cäc cho  ngêi ®Çu t; ­ Ph¬ng thøc thanh to¸n. 7.2. Ngoµi c¸c trêng hîp thu håi theo quy ®Þnh cô thÓ  t¹i §iÒu 17 NghÞ   ®Þnh 144, GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  ph¸t  hµnh   cßn   bÞ   thu   håi   trong   trêng   hîp   tæ   chøc   ph¸t   hµnh  kh«ng hoµn thµnh viÖc ph©n phèi tr¸i phiÕu trong thêi h¹n   quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6.6, môc II Th«ng t nµy. 8. ChÕ ®é b¸o c¸o vµ c«ng bè th«ng tin 
 8. 8 8.1. B¸o c¸o kÕt qu¶  ®ît ph¸t hµnh lËp theo mÉu t¹i  Phô  lôc sè  07 kÌm theo Th«ng t  nµy vµ   ®îc göi kÌm theo  b¶n x¸c nhËn cña Ng©n hµng n¬i më  tµi kho¶n phong to¶ vÒ  sè tiÒn thu ®îc trong ®ît ph¸t hµnh. 8.2.  ViÖc  b¸o c¸o  vµ  c«ng  bè  th«ng  tin  cña tæ chøc  ph¸t hµnh  ®îc thùc hiÖn theo qui  ®Þnh t¹i ch¬ng VI, NghÞ  ®Þnh 144 vµ  Th«ng t híng dÉn vÒ  chÕ   ®é  c«ng bè  th«ng tin   do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. 8.3. Hµng n¨m tæ chøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã  nghÜa   vô göi c¸c b¸o c¸o sau ®©y cho Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n íc  vµ §¹i diÖn ngêi së h÷u tr¸i phiÕu:  8.3.1 B¸o c¸o vÒ  tû  lÖ  vay nî, b¶o l∙nh cña tæ chøc  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu  ®èi víi tæ chøc kh¸c cã  thÓ  lµm cho  tæng sè  d nî  cña tæ chøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu v ît qu¸ tû  lÖ vay nî ®∙ cam kÕt; 8.3.2  B¸o c¸o c¸c sù  kiÖn cã  thÓ  lµ  nguyªn nh©n dÉn  ®Õn viÖc tæ chøc ph¸t hµnh kh«ng cã kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn  duy tr× tµi s¶n ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶ (nÕu cã). III. Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  C«ng b¸o. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   v íng   m¾c   ®Ò   nghÞ  c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   liªn   quan   ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh ®Ó nghiªn cøu, híng dÉn, gi¶i quyÕt. PL01­MauDon  PL02­MauBCB­PHTP. PL03­MauSYLL.doc PL04­MauBLPHTP.do HPTP.doc doc c            PL05­MauHDDDTP.d PL06­MauTBPHTP.do PL07­MauBCKQPHTP oc c .doc             
 9. 9 Phô lôc sè 01: MÉu PHTP_ 01 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 75 /2004/TT­BTC ngµy 23   th¸ng 7 n¨m 2004  cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra   c«ng chóng) CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc §¥N §¡NG Ký PH¸T HµNH TR¸I PHIÕU  T R ¸ I   P H I Õ U : . . . .  (tªn tr¸i phiÕu)  KÝnh göi:  Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc                     I. Giíi thiÖu vÒ tæ chøc ®¨ng ký ph¸t hµnh 1. Tªn tæ chøc ®¨ng ký ph¸t hµnh (®Çy ®ñ):  2. Tªn giao dÞch: 3. Vèn ®iÒu lÖ:  4. §Þa chØ trô së chÝnh: 5.   §iÖn   tho¹i:  Fax: 6.   N¬i   më   tµi   kho¶n:  Sè hiÖu tµi kho¶n: 7. C¨n cø ph¸p lý ho¹t ®éng kinh doanh ­ GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh sè..., ngµy...   th¸ng... n¨m... ­ Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu:               M∙ sè: ­ S¶n phÈm/dÞch vô chÝnh: ­ Tæng møc vèn kinh doanh (thêi ®iÓm...): 8. T×nh h×nh kinh doanh trong 02 n¨m gÇn nhÊt:   §¬n   vÞ:   1000  ®ång TT ChØ tiªu X­1 X 1 Tæng doanh thu 2 ThuÕ  3 Lîi nhuËn sau thuÕ
 10. 10 4 Vèn cña c¸c nhµ ®Çu t* 5 Tû   suÊt   lîi   nhuËn   sau   thuÕ/Vèn  cña c¸c nhµ ®Çu t 6 Nî ph¶i tr¶ 7 Nî ph¶i thu 8 Tû lÖ nî/Vèn cña c¸c nhµ ®Çu t *   ChØ   tiªu   Vèn   cña   c¸c   nhµ   ®Çu   t  ¸p   dông   theo   quy  ®Þnh trong hÖ  thèng chuÈn mùc kÕ  to¸n ViÖt nam do Bé  Tµi  chÝnh ban hµnh. II. Môc ®Ých ph¸t hµnh tr¸i phiÕu: III. Tr¸i phiÕu ®¨ng ký ph¸t hµnh 1. Tªn tr¸i phiÕu: 2. Lo¹i tr¸i phiÕu:  3. Thêi h¹n tr¸i phiÕu:... n¨m 4. Kú h¹n tr¶ l∙i: 5. L∙i suÊt:.... %/n¨m 6. MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu:............ ®ång 7. Sè lîng tr¸i phiÕu ®¨ng ký ph¸t hµnh:    8. Sè  lîng tr¸i phiÕu b¸n th¼ng cho c¸c nhµ   ®Çu t cã  tæ chøc (nÕu cã): (Tû   lÖ   %   so   víi   tæng   sè   tr¸i   phiÕu   ph¸t  hµnh:..........%) 9. Gi¸ b¸n dù kiÕn: 10. Tµi s¶n ®¶m b¶o (nÕu cã): ­   Tæng   gi¸   trÞ   cña   tµi   s¶n   ®¶m   b¶o:   ..............   ®ång. ­ Gi¸ trÞ  tµi s¶n  ®îc b¶o hiÓm:  ...................  ®ång. ­ Tû  lÖ  tr¸i phiÕu  ®îc  ®¶m b¶o: .................. %  (tæng   gi¸   trÞ   tµi   s¶n   ®¶m   b¶o   trªn   tæng   gi¸   trÞ   tr¸i  phiÕu)  11.   Thêi   gian   dù   kiÕn   ph¸t   hµnh:   tõ   ngµy.....   ®Õn   ngµy..... 12. Thêi gian  ®¨ng ký  mua dù  kiÕn: tõ  ngµy.....  ®Õn   ngµy.....  13. Ph¬ng thøc thanh to¸n l∙i vµ gèc tr¸i phiÕu:   IV. C¸c bªn liªn quan (Tæ chøc b¶o l∙nh ph¸t hµnh, t vÊn, kiÓm to¸n...)
 11. 11 V. Cam kÕt: Chóng t«i xin  ®¶m b¶o r»ng nh÷ng sè  liÖu trªn  ®©y lµ  ®Çy  ®ñ  vµ   ®óng sù  thùc, kh«ng ph¶i lµ  sè  liÖu gi¶ hoÆc  thiÕu  cã  thÓ  lµm cho ngêi mua tr¸i phiÕu  bÞ  thiÖt  h¹i.  Chóng t«i cam kÕt: ­ Nghiªn cøu ®Çy ®ñ vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c v¨n   b¶n ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n. ­   Kh«ng   cã   bÊt   kú   tuyªn   bè   chÝnh   thøc   nµo   vÒ   viÖc  ph¸t   hµnh  tr¸i   phiÕu   trªn  c¸c  ph¬ng  tiÖn   th«ng   tin   ®¹i  chóng  tríc khi  ®îc Uû  ban  Chøng  kho¸n  Nhµ  níc cÊp giÊy  chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh. ­   Thanh   to¸n   l∙i   vµ   gèc   theo   ®óng   thêi   h¹n   tr¸i  phiÕu. ­ Sö dông vèn huy ®éng ®óng môc ®Ých. ­ ChÞu mäi h×nh thøc xö  lý  nÕu vi ph¹m c¸c cam kÕt  nªu trªn.  VI. Hå s¬ kÌm theo: 1. B¶n sao hîp lÖ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; 2. §iÒu lÖ c«ng ty;  3. QuyÕt ®Þnh cña H§QT (hoÆc §¹i héi ®ång cæ ®«ng)/H§   thµnh viªn/Chñ  së  h÷u vèn/Chñ  së  h÷u Nhµ  níc chÊp thuËn  viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu; 4. QuyÕt ®Þnh cña H§QT (hoÆc §¹i héi ®ång cæ ®«ng)/H§   thµnh  viªn/Chñ   së  h÷u  vèn/Chñ  së   h÷u   Nhµ   n íc   th«ng   qua  ph¬ng ¸n kh¶ thi vÒ viÖc sö dông vµ tr¶ nî vèn thu ®îc tõ  ®ît ph¸t hµnh; 5. B¶n c¸o b¹ch; 6.  Danh s¸ch  vµ  s¬   yÕu lý  lÞch  cña  tõng thµnh  viªn  H§QT, BG§, BKS; 7. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh 2 n¨m ... (X­1 vµ X); 8. Cam kÕt b¶o l∙nh ph¸t hµnh; 9. Cam kÕt thùc hiÖn nghÜa vô  cña tæ chøc ph¸t hµnh  ®èi víi ngêi ®Çu t; 10. Hîp ®ång víi §¹i diÖn ngêi së h÷u tr¸i phiÕu; 11.  B¶n liÖt  kª tµi  s¶n  ®¶m  b¶o,  hîp  ®ång  b¶o hiÓm  (nÕu cã) vµ  tµi liÖu chøng minh quyÒn së  h÷u (trêng hîp  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã b¶o ®¶m); 12.  Biªn  b¶n x¸c  ®Þnh gi¸  trÞ  tµi  s¶n  ®¶m  b¶o hoÆc  GiÊy chÊp thuËn b¶o l∙nh thanh to¸n (tr êng hîp ph¸t hµnh  tr¸i phiÕu cã b¶o ®¶m); 13. C¸c tµi liÖu kh¸c nÕu cã.
 12. 12 ..., ngµy... th¸ng...  n¨m... (tªn tæ chøc ph¸t hµnh) TM. HéI §åNG QU¶N TRÞ CHñ TÞCH HéI §åNG QU¶N TRÞ       (Ký, ghi râ hä tªn vµ  ®ãng dÊu)
 13. 13 Phô lôc sè 02: MÉu PHTP_02 (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 75 /2004/TT­BTC ngµy 23   th¸ng 7 n¨m  2004  cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra   c«ng chóng) (trang b×a) Uû BAN CHøNG KHO¸N NHµ N¦íC CÊP CHøNG NHËN §¡NG Ký PH¸T HµNH  TR¸I PHIÕU CHØ Cã NGHÜA Lµ  VIÖC §¡NG Ký PH¸T HµNH TR¸I PHIÕU  §∙   THùC   HIÖN   THEO  C¸C   QUY   §ÞNH   CñA   PH¸P   LUËT   LI£N   QUAN   Mµ  KH¤NG HµM ý §¶M B¶O GI¸ TRÞ CñA TR¸I PHIÕU. MäI TUY£N Bè TR¸I  VíI §IÒU NµY Lµ BÊT HîP PH¸P. B¶N C¸O B ¹ CH  (hoÆc B ¶ N   C ¸ O   B ¹ C H   T ã M   T ¾ T ) C¤NG TY:  ABC (GiÊy chøng nhËn §KKD sè.... do.... cÊp ngµy... th¸ng...   n¨m....) PH¸T H µ NH TR¸I PHI Õ U RA C¤NG CH ó NG (§¨ng ký ph¸t hµnh sè...../§KPH do Chñ tÞch Uû ban Chøng  kho¸n Nhµ níc  cÊp ngµy.... th¸ng..... n¨m.....) Tæ CHøC B¶O L∙NH PH¸T HµNH CHÝNH: C«ng ty:......... C«ng ty:......... T æ   C H ø C   § å N G   B ¶ O   L ∙ N H  (nÕu cã): C«ng ty:......... C«ng ty:......... B¶n c¸o b¹ch nµy vµ  tµi liÖu bæ sung sÏ   ®îc cung cÊp  t¹i:................. Phô tr¸ch c«ng bè th«ng tin:
 14. 14 Hä tªn...................... Sè   ®iÖn  tho¹i:....................... §èi víi BCB tãm t¾t thªm dßng ch÷ in ®Ëm nh sau: Ghi chó: nh÷ng th«ng tin trong B¶n c¸o b¹ch nµy chØ   lµ nh÷ng th«ng tin tãm t¾t, muèn biÕt th«ng tin chi tiÕt,   xin   tham   kh¶o   B¶n   c¸o   b¹ch   ®Çy   ®ñ   ®îc   cung   cÊp  t¹i ................ (trang b×a) C¤NG TY:   ABC (GiÊy chøng nhËn §KKD sè.... do.... cÊp ngµy... th¸ng...  n¨m....) PH¸T H µ NH TR¸I PHI Õ U RA C¤NG CH ó NG Tªn tr¸i phiÕu: Lo¹i   tr¸i   phiÕu:  (cã   ®¶m   b¶o?   kh«ng   cã   ®¶m   b¶o?   chuyÓn ®æi? cã kÌm theo chøng quyÒn?) Thêi gian ®¸o h¹n: L∙i suÊt: Kú h¹n tr¶ l∙i: MÖnh gi¸: Gi¸ b¸n: Tæng sè lîng ph¸t hµnh: ( nªu râ  sè lîng ph¸t hµnh ra  c«ng chóng vµ  sè  lîng b¸n th¼ng cho c¸c nhµ   ®Çu t  cã  tæ  chøc, nÕu cã) Tæng gi¸ trÞ ph¸t hµnh:  Tæ CHøC B¶O L∙NH PH¸T HµNH CHÝNH: 1.  C¤NG   TY:..........  (ghi   râ   ®Þa   chØ  trô   së   chÝnh,   sè   ®iÖn tho¹i, sè fax giao dÞch)  2.   C¤NG   TY:..........  (ghi  râ   ®Þa  chØ   trô   së  chÝnh,   sè  ®iÖn tho¹i, sè fax giao dÞch)  3. .............. Tæ CHøC §åNG B¶O L∙NH PH¸T HµNH (nÕu cã): 1.   C¤NG   TY:..........  (ghi  râ   ®Þa  chØ   trô   së  chÝnh,   sè  ®iÖn tho¹i, sè fax giao dÞch)  2.   C¤NG   TY:..........  (ghi  râ   ®Þa  chØ   trô   së  chÝnh,   sè  ®iÖn tho¹i, sè fax giao dÞch)  3. .............. 
 15. 15 Tæ CHøC KIÓM TO¸N: C¤NG   TY:..........  (ghi   râ   ®Þa   chØ   trô   së   chÝnh,   sè  ®iÖn tho¹i, sè fax giao dÞch) .............. Tæ CHøC T¦ VÊN: C¤NG  TY  :..........  (ghi râ   ®Þa chØ trô  së  chÝnh,  sè   ®iÖn tho¹i, sè fax giao dÞch) .............. Tæ CHøC §¹I DIÖN NG¦êI Së H÷U TR¸I PHIÕU: C¤NG TY: .......... (ghi râ ®Þa chØ trô së chÝnh, sè ®iÖn  tho¹i, sè fax giao dÞch)
 16. 16 (trang b×a) M ô C L ô C Nh÷ng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh ®èi víi néi dung B¶n  c¸o b¹ch    Trang C¸c kh¸i niÖm T×nh h×nh vµ ®Æc ®iÓm cña tæ chøc ph¸t hµnh Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh Môc ®Ých ph¸t hµnh KÕ ho¹ch sö dông sè tiÒn thu ®îc tõ ®ît ph¸t hµnh C¸c ®èi t¸c liªn quan tíi ®ît ph¸t hµnh C¸c nh©n tè rñi ro ¶nh hëng ®Õn gi¸ c¶ tr¸i phiÕu ph¸t  hµnh Phô lôc N é I DUNG B¶N C¸O B ¹ CH     I. NH÷NG NG¦êI CHÞU TR¸CH NHIÖM CHÝNH  §èI VíI NéI DUNG B¶N C¸O B¹CH  1. Tæ chøc ph¸t hµnh  ¤ng/Bµ:................................   Chøc   vô:   Chñ  tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ ¤ng/Bµ:................................ Chøc vô: Gi¸m  ®èc (Tæng gi¸m ®èc) ¤ng/Bµ:................................   Chøc   vô:   KÕ  to¸n trëng Chóng t«i ®¶m b¶o r»ng c¸c th«ng tin vµ sè liÖu trong   B¶n c¸o b¹ch nµy lµ  phï  hîp víi thùc tÕ  mµ  chóng t«i  ® îc  biÕt, hoÆc ®∙ ®iÒu tra, thu thËp mét c¸ch hîp lý. 2. Tæ chøc b¶o l∙nh ph¸t hµnh, Tæ chøc t vÊn  §¹i   diÖn   theo   ph¸p   luËt:  ¤ng/Bµ: ..........................
 17. 17 Chøc vô:  B¶n c¸o b¹ch nµy lµ  mét phÇn cña hå  s¬  xin phÐp ph¸t  hµnh do (tªn tæ chøc b¶o l∙nh ph¸t hµnh, tæ chøc t  vÊn)  tham gia lËp trªn c¬ së hîp ®ång t vÊn (hîp ®ång b¶o l∙nh  ph¸t hµnh) víi (tªn tæ chøc ph¸t hµnh). Chóng t«i ®¶m b¶o   r»ng viÖc  ph©n  tÝch,  ®¸nh  gi¸  vµ  lùa chän  ng«n  tõ  trªn  B¶n c¸o b¹ch nµy  ®∙  ®îc thùc hiÖn mét c¸ch hîp lý  vµ  cÈn   träng dùa trªn c¬  së  c¸c th«ng tin vµ  sè  liÖu do (tªn tæ   chøc ph¸t hµnh) cung cÊp. II. C¸C KH¸I NIÖM (Nh÷ng   tõ,   nhãm   tõ   viÕt   t¾t   hoÆc   khã   hiÓu,   hoÆc   cã  thÓ g©y hiÓu lÇm ®îc thÓ hiÖn trong b¶n c¸o b¹ch cÇn ph¶i  ®Þnh nghÜa) III. T×NH H×NH Vµ §ÆC §IÓM CñA Tæ CHøC PH¸T HµNH 1. Tãm t¾t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 2. C¬  cÊu tæ chøc c«ng ty (vµ  c¬  cÊu trong tËp  ®oµn,  nÕu cã) (thÓ hiÖn b»ng s¬ ®å vµ kÌm theo diÔn gi¶i) 3. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty (thÓ hiÖn b»ng s¬  ®å vµ kÌm theo diÔn gi¶i) 4. Danh s¸ch nh÷ng c«ng ty mÑ  vµ  c«ng ty con cña tæ  chøc ph¸t hµnh, nh÷ng c«ng ty mµ  tæ chøc ph¸t hµnh  ®ang  n¾m gi÷  quyÒn kiÓm so¸t hoÆc cæ phÇn chi phèi, nh÷ng c«ng  ty n¾m quyÒn kiÓm so¸t hoÆc cæ phÇn chi phèi  ®èi víi tæ  chøc ph¸t hµnh; 5. Ho¹t ®éng kinh doanh 5.1.   S¶n   lîng   s¶n   phÈm/gi¸   trÞ   dÞch   vô   qua   c¸c   n¨m  (tû   lÖ   tõng   lo¹i   s¶n   phÈm/dÞch   vô  trong   doanh  thu,   lîi   nhuËn) 5.2. Nh∙n hiÖu th¬ng m¹i,  ®¨ng ký  ph¸t minh s¸ng chÕ  vµ b¶n quyÒn  5.3. C¸c hîp  ®ång lín  ®ang  ®îc thùc hiÖn hoÆc  ®∙  ®îc  ký  kÕt (nªu tªn, trÞ  gi¸, thêi gian thùc hiÖn, s¶n phÈm,  ®èi t¸c trong hîp ®ång) 6. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong  2 n¨m gÇn nhÊt ­ KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
 18. 18 ChØ tiªu N¨m X­1 N¨m X % t¨ng  gi¶m Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n Doanh thu thuÇn Lîi   nhuËn   tõ   ho¹t   ®éng  kinh doanh Lîi nhuËn kh¸c  Lîi nhuËn tríc thuÕ Lîi nhuËn sau thuÕ Tû   lÖ   lîi   nhuËn   chia  hoÆc tr¶ cæ tøc  ­   C¸c   chØ   tiªu   kh¸c   (tïy   theo   ®Æc   ®iÓm   riªng   cña   ngµnh, cña c«ng ty ®Ó lµm râ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh  trong hai n¨m gÇn nhÊt) 7. ChÝnh s¸ch chia lîi nhuËn hoÆc cæ tøc (nªu râ tû lÖ  lîi   nhuËn   ®∙   chia   hoÆc   tû   lÖ   cæ   tøc   trong   hai   n¨m   gÇn  nhÊt vµ  c¸c chÝnh s¸ch liªn quan  ®Õn viÖc chia lîi nhuËn  hoÆc   tr¶   cæ   tøc,   trêng  hîp  ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   chuyÓn  ®æi) 8. T×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh 8.1 C¸c chØ tiªu c¬ b¶n (trong n¨m gÇn nhÊt) ­   Thanh   to¸n   c¸c   kho¶n   nî   ®Õn   h¹n:   (cã   thanh   to¸n  ®óng h¹n vµ ®Çy ®ñ c¸c kho¶n nî kh«ng?) ­   C¸c   kho¶n   ph¶i   nép   theo   luËt   ®Þnh:   (cã   thùc   hiÖn  theo luËt ®Þnh?) ­ Tæng d  nî  vay: (ghi râ  nî  qu¸ h¹n, tæng d   nî  b¶o  l∙nh (nÕu  cã),  qu¸ h¹n ng¾n h¹n, trung  h¹n vµ  dµi  h¹n,  nguyªn nh©n dÉn ®Õn nî qu¸ h¹n, kh¶ n¨ng thu håi) ­ T×nh h×nh c«ng nî  hiÖn nay: (tæng sè  nî  ph¶i thu,  tæng sè nî ph¶i tr¶) 8.2   C¸c   chØ   tiªu   tµi   chÝnh   chñ   yÕu   (tuú   theo   tõng  ngµnh) C¸c chØ tiªu N¨m X ­  N¨m X Ghi chó 1 1.   ChØ   tiªu   vÒ   kh¶   n¨ng   thanh  to¸n + HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n: TSL§/Nî ng¾n h¹n + HÖ sè thanh to¸n nhanh: TSL§ ­ Hµng tån kho Nî ng¾n h¹n 2. ChØ tiªu vÒ c¬ cÊu vèn*
 19. 19 + HÖ sè Nî/Tæng tµi s¶n + HÖ sè Nî/Vèn cña c¸c nhµ ®Çu t­ ** 3. ChØ tiªu vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng + Vßng lu©n chuyÓn hµng ho¸: Gi¸ vèn hµng b¸n Hµng tån kho b×nh qu©n + Vßng quay tµi s¶n: Doanh thu thuÇn/Tæng tµi s¶n  4. ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi + HÖ  sè  Lîi nhuËn sau thuÕ/Doanh   thu + HÖ  sè  Lîi nhuËn sau thuÕ/Doanh   thu  thuÇn +   HÖ   sè   Lîi   nhuËn   sau   thuÕ/Vèn  cña c¸c nhµ ®Çu t ** +   HÖ   sè   Lîi   nhuËn   sau   thuÕ/Tæng   tµi s¶n +   HÖ   sè   Lîi   nhuËn   tõ   H§KD/Doanh   thu thuÇn +   HÖ   sè   Lîi   nhuËn   tõ   H§KD/Tæng  tµi s¶n ........................... * ChØ tiªu Nî   ®Ó  tÝnh to¸n c¸c hÖ  sè  trªn lµ  Tæng nî  ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. **  ChØ  tiªu   vèn   cña  c¸c  nhµ   ®Çu  t  ¸p   dông  theo  quy  ®Þnh trong HÖ  thèng chuÈn mùc kÕ  to¸n ViÖt Nam do Bé  Tµi  chÝnh ban hµnh. 9. H§QT, Ban Gi¸m ®èc, Ban KiÓm so¸t  ­   Danh   s¸ch   (Tªn,   tuæi,   chøc   vô   hiÖn   t¹i,   c¸c   c«ng  t¸c  ®∙ tr¶i qua, b»ng cÊp, tû  lÖ  së  h÷u chøng kho¸n cña  b¶n th©n vµ nh÷ng ngêi liªn quan); ­ QuyÒn  lîi  m©u thuÉn  víi  lîi  Ých  cña tæ  chøc ph¸t  hµnh (nÕu cã); ­ Lîi Ých liªn quan ®èi víi ®ît ph¸t hµnh (nÕu cã). 10. Tµi s¶n (Nh÷ng nhµ xëng, tµi s¶n thuéc së h÷u cña  c«ng ty) 11.   KÕ   ho¹ch   lîi   nhuËn  (Ýt   nhÊt   trong   03   n¨m   tiÕp  theo)  ChØ tiªu N¨m X+1 N¨m X+2 N¨m X+3 % t¨ng  ®ån % t¨ng gi¶m  ®ån % t¨ng  ®ån g so víi n¨m  g gi¶m so  g gi¶m so  X+2 víi n¨m X víi n¨m 
 20. 20 X+1 Doanh thu thuÇn Lîi   nhuËn   sau  thuÕ Tû   lÖ   lîi   nhuËn  sau   thuÕ/Doanh  thu thuÇn Tû   lÖ   lîi   nhuËn  sau   thuÕ/Vèn   cña  c¸c nhµ ®Çu t Tû   lÖ   lîi   nhuËn  sau   thuÕ/Tæng   tµi  s¶n Lîi nhuËn  ®Ó  chia  hoÆc Cæ tøc ­ Nªu c¨n cø ®Ó ®¹t ®îc kÕ ho¹ch lîi nhuËn nãi trªn. 12. §¸nh gi¸ cña tæ chøc t vÊn vÒ kÕ ho¹ch lîi nhuËn  13.   KÕ   ho¹ch   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   trong   03   n¨m   tíi  (lo¹i, tæng gi¸ trÞ, thêi h¹n,...) 14. Th«ng tin vÒ  nh÷ng cam kÕt nhng cha thùc hiÖn cña  tæ chøc ph¸t hµnh  (th«ng  tin  vÒ   c¸c   lo¹i  tr¸i   phiÕu   ®∙  ph¸t   hµnh  nhng   cha   ®Õn  h¹n  thanh   to¸n   hoÆc  chuyÓn   ®æi,   th«ng tin vÒ c¸c hîp ®ång thuª sö dông ®Êt…); 15. C¸c th«ng tin, c¸c tranh chÊp kiÖn tông liªn quan  tíi   c«ng  ty  cã   thÓ   ¶nh  hëng   ®Õn  gi¸  c¶  tr¸i  phiÕu  ph¸t  hµnh (nÕu cã) IV. TR¸I PHIÕU PH¸T HµNH  1. C¸c v¨n b¶n ph¸p lý liªn quan ®Õn ®ît ph¸t hµnh 2. Lo¹i tr¸i phiÕu 3. L∙i suÊt 4. Kú h¹n tr¶ l∙i 5. MÖnh gi¸ 6. Tæng sè tr¸i phiÕu dù kiÕn ph¸t hµnh (nªu râ  tû  lÖ  tr¸i phiÕu  ®îc b¸n th¼ng cho c¸c nhµ   ®Çu t  cã  tæ chøc,  nÕu cã)  7. Gi¸ ph¸t hµnh dù kiÕn  8. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸
Đồng bộ tài khoản