intTypePromotion=1

Thông tư 75-TC/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
133
lượt xem
8
download

Thông tư 75-TC/TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 75-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 75-TC/TCDN của Bộ Tài chính

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  75 T C/T C D N  n g µ y 12 th¸ng  c 11 n¨ m  1996 h í ng d É n   vi Ö c q u ¶ n  lý, ö  d ô n g  v è n v µ  t µi  s  s¶n trong d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n íc Thi hµnh    NghÞ   nh   è  CP   µy  ®Þ s 59  ng 3/10/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh "Quy  Õ   ch qu¶n  ý tµichÝnh  µ  ¹ch  l    vh to¸n kinh    doanh  i  íidoanh   ®è v   nghiÖp  µ   íc",Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc  Nh n   T   h d vi qu¶n  ý,sö  ông  èn  µ  µi l  d v v t  s¶n  µ   íctrong doanh  Nh n     nghiÖp    nh sau: I.  C¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. §èit ng ¸p dông     î     Th«ng   µy  µdoanh  tn l   nghiÖp  µ   íc® îcquy  nh   Nh n     ®Þ t¹  Òu  cña  i§i 1  Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  µ  ¹ch    l    vh to¸nkinh doanh    ban  µnh  h kÌm theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 59/CP  µy  ng 3/10/1996 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 2. Tµi s¶n  ña     c doanh  nghiÖp  µ   íc bao  å m:  µi s¶n  è  nh  ÷u  Nh n   g T  c ®Þ h h×nh,tµi    s¶n  è  nh  h×nh,tµis¶n u  ng. c ®Þ v«     l ®é 2.1.Tµi s¶n  è  nh  ÷u  ×nh  µ nh÷ng   liÖu    ng  ñ  Õu  ã     c ®Þ hh l  t lao ®é ch y c h×nh  i Ët chÊt (tõng ®¬n  Þ  µis¶n  ã  Õt  Êu  c  Ëp  th¸    v     v t  c k c ®é l hoÆc   µm ét  Ö   l  h thèng  å m   Òu  é  Ën  µis¶n  ªnkÕt  íi g nhi b ph t   li   v nhau    ùc hiÖn  ét  ®Ó th   m hay  ét  m sè chøc  n¨ng  Êt ®Þnh)  ã    Þlínvµ  êigian sö  ông  ©u  µi,tham    nh   c gi¸tr     th    d ld  gia vµo  Òu  nhi chu  ú k kinh doanh  ng  Én  ÷ nguyªn  ×nh  ivËt  Êt    nh v gi   h th¸  ch ban ®Ç u     µ  öa,vËtkiÕn  óc, nh nh c     tr  m¸y  ãc, thiÕtbÞ... m     2.2.Tµi s¶n  è  nh  h×nh  µnh÷ng  µis¶n  è  nh     c ®Þ v«  l  t  c ®Þ kh«ng  ã  ×nh  ch th¸  Ët chÊt,thÓ  Ön  ét îng    Þ ®∙  îc ®Ç u  , cã  ªnquan  ùc tiÕp iv     hi m l gi¸tr   ®   t  li   tr     ®Õ n   Òu  nhi chu  ú  k kinh  doanh  ña  c doanh nghiÖp  : chi phÝ   µnh  Ëp  nh     th l doanh  nghiÖp, chi phÝ   Ò   ö  ông  t, chi phÝ   Ò      vsd ®Ê     v b»ng ph¸tminh, s¸ng      chÕ, b¶n  Òn... quy Ngoµitµis¶n  è  nh  ÷u  ×nh,tµis¶n  è  nh  h×nh;trong doanh     c ®Þ hh    c ®Þ v«      nghiÖp  cßn  bao  å m     ¹ tµi g c¸clo i     s¶n  sau  y  éc lo¹ tµis¶n  è  nh: ®© thu   i     c ®Þ ­ C¸c    kho¶n  u    µichÝnh  µi h¹n  ®Çu   ®Ç t t   d  ( t chøng kho¸n  µi h¹n,gãp  d    vèn  ªndoanh,c¸ckho¶n  u    µih¹n kh¸c). li      ®Ç td     ­Chi phÝ  ©y  ùng  ë     xd d dang. ­C¸c    kho¶n  ý  ü,ký  îcdµih¹n. k qu   c     2.3.Tµis¶n u  ng  å m   ã:    l ®é g c ­C¸c  ¹ vèn    lo   i b»ng  Òn (kÓ  vµng,b¹c,®¸  ý.. ) ti   c¶      qu . ­ Nguyªn, nhiªn,vËt  Öu,hµng      li   ho¸,s¶n  È m,    ph b¸n  µnh  È m,    th ph s¶n phÈ m   ë  d dang. ­C¸c    kho¶n  ph¶ithu trong vµ  µidoanh       ngo   nghiÖp. ­ C¸c kho¶n  u    ng ¾n   ¹n  ®Çu   chøng  ®Ç t h( t kho¸n  ¾n   ¹n, cho    ng h  vay ng ¾n  ¹n,®Ç u    ¾n  ¹n  h  tng h kh¸c).
 2. 2 ­C¸c    kho¶n  ¹m  t øng. ­C¸c    kho¶n    íc. chitr ­Chi phÝ  ê  Õt     ch k chuyÓn. ­C¸c    kho¶n  Õ  Êp,ký  îc,ký  ü  ¾n  ¹n. th ch   c   qu ng h ­Chi sù      nghiÖp. 3. Vèn  ña    c doanh  nghiÖp  µ   ícbao  å m     Nh n   g c¸ckho¶n  î ph¶itr¶vµ  èn  n    v nhµ  íc. n 3.1.C¸c    kho¶n  îph¶itr¶bao  å m: n     g ­ C¸c kho¶n  èn  v vay  ¾n   ¹n, dµi h¹n  íim äi  ×nh  ng h   d  h thøc  ña      c c¸c tæ chøc  kinhtÕ,c¸nh©n       trong vµ  µiníc.   ngo   ­C¸c    kho¶n  îNg ©n  n  s¸ch Nhµ   íc.   n ­ Kho¶n  î ph¶i tr¶cho    n     kh¸ch  µng  å m:  h g kho¶n    íc cña  êi mua,  tr¶tr   ng   kho¶n  ph¶itr¶cho  êib¸n  Ò   Òn mua  µng    Ëttù,dÞch  ô..    ng   v ti   h ho¸,v     v.   ­ Kho¶n  î vÒ   Òn l ng, tiÒn th ng, tiÒn thanh      n   ti  ¬    ë     to¸nb¶o  Ó m     éivµ  hi x∙h   c¸ckho¶n    kh¸c. ­Kho¶n    ph¶itr¶cho    n  Þ  éibé.    c¸c®¬ v n   ­Chi phÝ     ph¶itr¶(chÝ  Ý     ph ph¶itr¶,   Ý  Ých tr c).     ph tr   í chi ­ C¸c    kho¶n ph¶itr¶,ph¶inép       kh¸c (ph¶inép      cho  ¬  c quan b¶o  Ó m     hi x∙ héi,  b¶o  Ó m   tÕ,kinh phÝ  hi y      c«ng  oµn, ph¶itr¶kh¸c). ®      ­NhËn  ý  îc,ký  ü  µih¹n.   k c   qu d   3.2.Vèn  µ   íc t¹    Nh n   i doanh nghiÖp  µ:Tæng   è  èn  doanh  l  s v do  nghiÖp  qu¶n  ývµ  ö  ông  õ®i    l  s d tr   c¸ckho¶n ph¶itr¶. ô   Ó  µ:     th l C ­Vèn    kinhdoanh  èn ng©n    (v   s¸ch Nhµ   ícvµ  èn  ùbæ     n   v t   sung). ­Kho¶n    chªnh  Öch  ®¸nh    ¹tµi l do  gi¸l     i s¶n. ­Kho¶n    chªnh  Öch  ûgi¸. l t  ­Quü   u      iÓn.   ®Ç tph¸ttr ­Quü   ù  ÷Nhµ   íc(nÕu  ã).   d tr   n  c ­Quü   ù    d phßng  µi Ýnh. t  ch ­Vèn  u  .   ®Ç t ­Quü   ù    d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm. tr c m vi l ­Quü     Tæng  c«ng    c¸cdoanh  tydo    nghiÖp  µnh    ép. th viªnn ­L∙i a  ©n  èi.      ch ph ph   Kinh  Ý  ù  ­ ph s nghiÖp. ­C¸c  èn    v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   4. Tæng    gi¸m  c  ®è hoÆc   gi¸m  c  ®è ph¶ix©y  ùng    d Quy  Õ   ch qu¶n  ývèn  l  vµ  µis¶n    ô  Ó      t  ®Ó c th ho¸ c¸c quy  nh  ®Þ trong Th«ng   µy    tn nh»m   ö  ông    sd c¸c lo¹  èn  µo  ¹t®éng  iv v ho   kinh doanh,b¶o  µn  èn  µ    iÓn vèn,thùc hiÖn      to v v ph¸ttr       nghÜa  ô  v thanh      to¸nc¸ckho¶n  î. n
 3. 3 5. Doanh    nghiÖp  µ   íc chÞu  Nh n   tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  Ò   ©n  ù  i  íi   h hvd s ®è v   c¸c  ¹t ®éng  kinh doanh tr c  ho   í ph¸p  Ët trong ph¹m  vi è  èn  doanh  lu    s v do  nghiÖp  qu¶n  ýtrong ®ã   ã  Çn  èn  µ   ícgiao. l    c ph v Nh n   II. Ç u  t v è n v µ  giao v è n c h o  d o a n h  n g hi Ö p  § 1.§Çu   èn:   tv 1.1.Nhµ   íc®Ç u      n  tban  u   ét  Çn  ®Ç m ph hoÆc   µn  é  èn  iÒu  Ö    to b v ® l cho c¸cdoanh    nghiÖp  íithµnh  Ëp: m  l §iÒu  Ön  u  : ki ®Ç t ­ Doanh    nghiÖp  µnh  Ëp  th l theo  ng    ×nh tù,thñ  ôc Nhµ   íc quy  ®ó c¸c tr     t   n  ®Þnh. ­ C¬     quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh nghiÖp ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm     b¶o  ¶m   èn  ® v cho  doanh  nghiÖp. Møc  u    ®Ç tkh«ng  Êp  ¬n  èn  th h v ph¸p  nh  ®Þ cho  çi  µnh  Ò   ∙    m ng ngh ® quy ®Þnh trongNghÞ   nh  è    ®Þ s 50/CP  µy  ng 28/8/1996 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph Vèn  u    ®Ç tcho  doanh  nghiÖp  íithµnh  Ëp h×nh  µnh  õc¸cnguån: m  l  th t    ­Nhµ   íc®Ç u  .   n  t ­Nhµ   ícb¶o      n  l∙nhcho  doanh  nghiÖp  vay. ­  èn  Tæng   V do  C«ng    iÒu  ng  õ  ty ® ®é t c¸c doanh nghiÖp  µnh    th viªn kh¸c. ­Vay  ü  ç  î u    èc    qu h tr  ®Ç tqu gia. ­  èn  V huy  ng  ®é kh¸c theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët:tr¸ phiÕu  lu   i   c«ng  tr×nh,tr¸ phiÕu     i doanh nghiÖp..  õc¸c kho¶n  èn  .   (tr v vay  ña  ©n  µng, tæ  c ng h   chøc  Ýn  ông). td 1.2.Nhµ   íc®Ç u        n  tbæ sung  èn  v cho doanh  nghiÖp  ang  ¹t®éng    ® ho   khi cÇn  Õt: thi VÒ  nguyªn  ¾c  t doanh nghiÖp  ang  ¹t ®éng  ® ho   ph¶i tÝch  ô  µ      t v huy ®éng  èn    v ®Ó ph¸ttr Ón    i kinh  doanh, ng©n    s¸ch  µ   íc kh«ng  u    bæ   Nh n   ®Ç t sung cho    c¸c doanh nghiÖp  ang  ¹t®éng  õ tr ng  îp  µ   íc giao    ® ho   tr   ê h Nh n   bæ sung  Ö m  ô  nhi v cho  doanh nghiÖp. ViÖc qu¶n  ývèn  u    l  ®Ç t ban  u,  èn  u      ®Ç v ®Ç t bæ sung ph¶i thùc  Ön    hi theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 2.Giao  èn    v cho doanh  nghiÖp: Nhµ   íc giao  èn  éc  ë  ÷u  µ   íc cho  n  v thu s h Nh n   doanh nghiÖp  µnh  Ëp  th l míi, doanh    nghiÖp  µnh  Ëp l¹   c¬   ë s¸p  Ëp,  th l itrªn s nh chia t¸ch tõ    doanh  nghiÖp  kh¸c;c¸c Tæng      c«ng    µ   íc ® îc thµnh  Ëp  ty Nh n     l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 90/TTg  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph 2.1.Sè  èn    v giao cho    doanh  nghiÖp  îcx¸c®Þnh    ®   nh sau:
 4. 4 a. §èi víic¸c doanh         nghiÖp  µnh  Ëp  íi lµ sè  èn  µ   íc ghi trong th l m     v Nh n       quyÕt  to¸n vèn  u    ©y  ùng  µn    ®Ç t x d b giao  sang  s¶n  Êt kinh doanh  µ  èn  xu     vv Nhµ   íckh¸c(nÕu  ã). n    c b. §èivíi      doanh  nghiÖp  µnh  Ëp  ¹ lµtæng  è  èn  ∙  îckiÓm      th l l   i sv ®®   trax¸c ®Þnh  ña    c c¸cdoanh  nghiÖp  µnh  th viªn. ­ Khi giao vèn       ph¶i®¸nh      nh    Þ tµis¶n    gi¸, ®Þ x¸c gi¸tr     theo  Æt   m b»ng    gi¸ thÞ  êng  ¹ thêi®iÓ m   tr t    i giao vèn.   ­ Tríc khigiao  èn       v ph¶ix¸c ®Þnh  µ  ö  ýc¸c tån  ¹  Ò   Æt   µichÝnh     v x l    t i m v t  (thõa,thiÕu,m Êt    µi     m¸t t  s¶n,c«ng  îkhã  ßi.. )   n  ® .. 2.2.ViÖc    giao vèn  Õn hµnh  Ë m   Êt 60  µy    ti   ch nh   ng sau    khidoanh  nghiÖp  ® îccÊp  Êy    gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh. §èivíic¸c Tæng           c«ng    µ   tyNh níc,sau    Ën  èn  Ë m   Êt 30  µy    khinh v ch nh   ng Tæng   c«ng    ty ph¶itæ    chøc  giao  vèn  cho    c¸c doanh  nghiÖp  µnh  th viªn.Trong  êigian  ngµy    th   15  sau    khigiao  vèn  xong cho    c¸c doanh nghiÖp  µnh  th viªn,Tæng    c«ng    µ   ícph¶itæng  tyNh n     hîp th«ng  göic¬    b¸o    quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ doanh  l  v t  Nh n   i   nghiÖp  µ  v Thñ  ëng  ¬  tr c quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh  quy   th l  nghiÖp. 2.3.Bé   ëng  é   µi chÝnh    tr BT  hoÆc   êi ® îc uû  Òn  µ ngêi giao  èn  ng     quy l    v cho    c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc.Chñ   Þch  éi  ng  Nh n   t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  ®èc hoÆc   Gi¸m  c  ®èivíi ®è (     doanh nghiÖp  ã  éi ®ång  cH  Qu¶n  Þ), tr   Gi¸m  c   ®è (®èivíidoanh     nghiÖp  c  Ëp  ®é l kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ)lµngêiký  Ën  tr       nh vèn. §èi víic¸c doanh         nghiÖp  µ thµnh    ña  l  viªnc Tæng   c«ng    µ   íc,ngêi ty Nh n     giao vèn  µTæng    l  gi¸m  c  ®è Tæng  C«ng    êinhËn  èn  µGi¸m  c  ty,ng   v l  ®è doanh  nghiÖp  µnh  th viªn. §èivíi       Tæng  c¸c C«ng    µ   íc® îcthµnh  Ëp theo Quy Õt  nh  è  tyNh n     l    ®Þ s 90/ TTg  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  ng 7/3/1994  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v viÖc giao  èn  v ph¶i cã  ù    s chøng  Õn  ña  i diÖn  ¬  ki c ®¹   c quan  quyÕt  nh   ®Þ thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp. III.H u y  ® é n g  v è n   Ngoµi vèn  µ   íc,doanh    Nh n   nghiÖp  µ   íc® îcquyÒn  Nh n     huy  ng  èn  íi ®é v d  m äi  ×nh  h thøc    ®Ó ph¸ttr Ón kinh   i   doanh  theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, lu   nhng  kh«ng  îc lµm  ®  thay  æi  ×nh  ® h thøc  ë  ÷u. Tæng    nî  ña  èn    sh   d c v huy ®éng  kh«ng  îcvîtqu¸ vèn  iÒu  Ö  ña  ®     ® l c doanh  nghiÖp  ¹ thêi®iÓ m   ti     c«ng  è  b gÇn  Êt.Riªng  i  íic¸c doanh  Öp  µ ng©n  µng  ¬ng  ¹i tæng    î nh   ®è v     ghi l   h th m  d n  vèn  huy  ng  ®é kh«ng  îc vîtqu¸  lÇn  èn  ù cã  µ  ü  ù  ÷ (theo    ®   20  v t   v qu d tr   quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  t i 23  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ  îp      Ýn  ông). l ng h v H t¸cx∙t d 1.Huy  ng  èn    ®é v trongníc:   ­ Doanh    nghiÖp  µ   íc® îcph¸thµnh    Õu    Nh n       tr¸phi ®Ó huy  ng  èn    i ®é v ph¸t tr Ón kinh doanh  i    theo Quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 120/CP  µy  ng 17/9/1994  cña  Ýnh  ñ  Ò     µnh    Õu  Ch ph v ph¸th tr¸phi doanh  i nghiÖp  µ   ícvµ  Nh n   Th«ng   è  ts 91/TC/KBNN   µy  ng 5/11/1994 cña  é  µichÝnh.   BT  ­ §îcký  îp ®ång, hîp t¸ckinh doanh    h         hoÆc   ªndoanh  íi   chøc,c¸ li   v   tæ  c¸c    nh©n trongvµ  µinícnh»m       ngo     bæ sung  èn  v kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp.
 5. 5 ­ §îcvay  èn  ña    chøc  Ýn  ông  ©n  µng  ¬ng  ¹i,c¸cc«ng     v c c¸ctæ  td (ng h th m   tytµichÝnh.. )c¸cdoanh     .    , nghiÖp  kh¸c,c¸cc¸ nh©n  Ó  c¸n bé       (k c¶    c«ng  ©n   nh viªntrongdoanh      nghiÖp)®Ó   u      iÓn.   ®Ç tph¸ttr VÒ   nguyªn t¾c    Êt huy  ng  èn  ña    l∙su   i ®é v c doanh  nghiÖp kh«ng  îccao  ®  h¬n    ÊttrÇn cho  l∙su   i   vay  Ng ©n  µng  µ   ícc«ng  è  ïng thêi®iÓ m   do  h Nh n   bc     theo  tõng  µnh  ng nghÒ   µ   îc  ¹ch  v® h to¸n trong    Ý     chi ph kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp. 2.Huy  ng  èn  ícngoµi:   ®é v n   Doanh nghiÖp  µ   íc® îcvay  ¾n  ¹n,trungh¹n,dµih¹n  ã l∙hoÆc   Nh n     ng h        (c     i kh«ng  ã  icña    chøc  µ    ©n  ícngoµi®Ó     iÓn kinh doanh, c l∙   ) c¸c tæ  v c¸ nh n    ph¸ttr       theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    î níc ngoµi.Trêng  l  v tr¶n       hîp ® Æc   Öt® îcNhµ   ícb¶o      bi     n  l∙nhvay  èn  ícngoµiph¶ido  ñ íng Ch Ýnh  v n      Th t   phñ  Õt  nh. Trêng  îp kh«ng  îcThñ íng ChÝnh  ñ  quy ®Þ   h  ®  t  ph cho  Ðp  ×    ph th tæ chøc  µo  n b¶o  l∙nh, chøc    Þu   tæ  ®ã ch tr¸chnhiÖm  Ò     v kho¶n  vay  ícngoµicña  n    doanh  nghiÖp. 3.Tr¸chnhiÖ m  ö  ông  µ  µn    èn      sd v ho tr¶v huy  ng: ®é ViÖc  huy  ng  èn  ®é v ph¶i® îctÝnh     to¸n,c©n  ¾c  ü  Ò   Öu    nh k v hi qu¶  kinh  tÕ. Vèn    huy  ng  ®é chØ   îc sö  ông  µo  ôc  ch  ® d vm ®Ý kinh doanh    kh«ng  ïng  d vµo  ôc   ch  m ®Ý kh¸c.Vèn    huy  ng  ®é ph¶i qu¶n  ý chÆt  Ï,kinh    l  ch   doanh  ã  c hiÖu  qu¶. Kh«ng  îc dïng  èn    ®  v vay  ¾n   ¹n  µo  u    x©y  ùng. Doanh  ng h v ®Ç t d   nghiÖp  ph¶itr¶nîgèc  µ         v l∙theo ®óng  i   cam   Õt    k khihuy  ng  èn. ®é v Héi  ng  ®å qu¶n  Þ (®èivíic¸c Tæng   tr        c«ng    µ  ty v doanh nghiÖp  ã  éi cH  ®ång  qu¶n  Þ)Gi¸m  c  tr   ®è doanh  nghiÖp  ®èivíi (    doanh nghiÖp kh«ng  ã  éi cH  ®ång  qu¶n  Þ)chÞu  tr   tr¸chnhiÖ m   Ò   Öc  Õt  nh  ¬ng  huy  ng    v vi quy ®Þ ph ¸n  ®é vèn  µ    Èn  ¬ng    ö  ông  èn. v phª chu ph ¸n s d v Tæng  Gi¸m  c  ®è hoÆc  Gi¸m  c  ®èi víidoanh  ®è (     nghiÖp  kh«ng  ã  éi cH  ®ång  qu¶n  Þ)ph¶ichÞu  tr     tr¸chnhiÖm  ícNhµ   ícvÒ   Öc  Ëp dù    Öc  ö    tr   n   vi l   ¸n,vi s dông  èn  v kh«ng  ng  ôc  ch, kh«ng  ã  Öu  ®ó m ®Ý   c hi qu¶  Én  n   d ®Õ tæn  ÊtvÒ   th   vèn. IV. u ¶ n  l ý, ö  d ô n g  v è n v µ  t µi ¶ n  Q  s  s A­ Q u ¶ n  l ý s ö  d ô n g  v è n v µ  t µi ¶ n trong p h ¹ m  vi d o a n h  n g hi Ö p  s 1. Doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm   ë   µ      Õ       m v ghisæ k to¸ntheo  âichÝnh  d  x¸c toµn  é  µis¶n  µ  èn  Ön  ã    b t  v v hi c theo  ng  Õ     ¹ch  ®ó ch ®é h to¸n kÕ     to¸n,   thèng    Ön  µnh; ph¶n  kª hi h   ¸nh trung thùc,kÞp  êit×nh  ×nh  ö  ông, biÕn      th   h sd   ®éng  ña  µis¶n  µ  èn  c t  v v trongqu¸ tr×nh kinh doanh  ña         c doanh  nghiÖp. 2. Doanh  nghiÖp  îc quyÒn   ö  ông  èn  µ  ü     ôc  ô  ®  sd v v qu ®Ó ph v kinh   doanh theo nguyªn t¾c  ã  Öu      c hi qu¶,b¶o  µn  µ    iÓnvèn.Trêng  îp sö    to v ph¸ttr     h  dông    ¹  èn  µ  ü  c¸c lo iv v qu kh¸c víi ôc  ch  ö  ông  ∙     m ®Ý sd ® quy  nh  ®Þ cho    ¹  c¸c lo i vèn  µ  ü    ×  v qu ®ã th ph¶i theo    nguyªn  ¾c  ã  µn    : dïng    ü  ù  t c ho tr¶ nh   c¸c qu d phßng, quü    khen  ëng, quü  óc  î .    th   ph l i .®Ó kinh doanh  ×  .   th ph¶ihoµn        tr¶c¸c quü    ®ã theo m ôc  ch  ö  ông  ña  õng lo¹ quü,vèn.   ®Ý s d ct  i    
 6. 6 Doanh nghiÖp  µ   íc ® îc quyÒn  Nh n     thay  æi  ¬  Êu  µis¶n  µ    ¹  ® cc t  v c¸c lo i vèn  ôc  ô  ph v cho  Öc  vi ph¸ttr Ón kinh   i   doanh  ã  Öu  c hi qu¶, b¶o  µn  µ      to v ph¸t tr Ónvèn. i  C¸c Tæng  c«ng    µ   íc ® îc quyÒn  iÒu  ng  µis¶n  ña  ty Nh n     ® ®é t  c doanh  nghiÖp  µnh    th viªntheo nguyªn t¾c      sau: ­  Ó   ö  ông  îp  ý,cã  Öu  § sd h l   hi qu¶    ¹  µis¶n  c¸c lo it   trong  ¹m    ph vi Tæng   C«ng ty. ­ Kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õ n  ho¹t ®éng  kinh doanh cña c¸c doanh    nghiÖp  µnh    th viªngiao vµ  Ën  µis¶n.   nh t   ­Kh«ng    Èy      ®Ó x ra tæn  Êt. th ­  ¬ng  ®iÒu  ng  Ph ¸n  ®é ph¶i ® îc Héi  ng     ®å qu¶n  Þ phª  Öt, Tæng   tr   duy   gi¸m  c  Õt ®Þnh; ViÖc  iÒu  ng  ùc hiÖn  ®è quy     ® ®é th   nguyªn t¾c    t¨ng,gi¶m  èn.   v 3. Doanh    nghiÖp  µ   ícph¶ix©y  ùng  Nh n     d quy  Õ   ch qu¶n  ý, l  b¶o qu¶n,sö    dông  µis¶n  ña  t  c doanh  nghiÖp;quy  nh  â tr¸chnhiÖm   ña  õng  é  Ën,   ®Þ r    ct b ph   c¸nh©n  i víi   êng  îp lµm    áng,m Êt    µis¶n.   ®è     tr c¸c h  hh   m¸t t   4. §Þnh  ú  µ    Õt  óc n¨m  µichÝnh    k v khik th   t  doanh nghiÖp ph¶itiÕn hµnh      kiÓm    µn  é  µis¶n  µ  èn  Ön  ã.X¸c  nh  Ýnh    è  µis¶n  õa, kª to b t   v v hi c   ®Þ ch x¸c s t   th   thiÕu,tµis¶n  ®äng,  Êt  È m   Êt,nguyªn  ©n  µ  ö  ý tr¸chnhiÖ m;     ø  m ph ch   nh v x l    ®ång  êi®Ó   ã    lËp b¸o c¸o tµichÝnh  ña  th   c c¨n cø          c doanh  nghiÖp. 5.Qu¶n  ýc«ng  î:   l  n Doanh  nghiÖp ph¶i m ë       sæ theo  âi chi tiÕttÊt c¶    d         c¸c kho¶n  c«ng  î n  ph¶ithu trongvµ  µidoanh  Öp.      ngo   ngh ­ C¸c doanh nghiÖp    khi øng  Òn  íc hoÆc   ti tr   b¸n  Þu  ch cho kh¸ch  µng  h ph¶ixem   Ðt  ü    x k kh¶  n¨ng thanh to¸n trªnc¬  ë  îp  ng      s h ®å kinh tÕ  ∙  îc ký    ®®  kÕt  ÷a c¸cbªn  µ  ©n  gi     v tu theo c¸cquy  nh     ®Þ trongBé  Ëtd©n  ù.   lu   s ­ N Õ u   îtqu¸ thêih¹n    v       thanh    to¸ntheo  îp ®ång  ×  îcthu l∙suÊt t ng  h  th ®       i  ¬ øng      Êtqu¸ h¹n ng©n  µng. nh l∙su       i h C¸c kho¶n  c«ng  î ph¸tsinh ph¶icã  n        chøng  õhîp lÖ  t     chøng minh.Doanh    nghiÖp  ph¶i th ng    ê xuyªn  «n  c  µ  dông  äi  Ön  ® ®è v ¸p  m bi ph¸p  Çn  Õt®Ó   c thi   thu håic¸ckho¶n  î®Õ n   ¹n ph¶ithu.     n  h    §Þnh  ú  k (th¸ng,quý)    doanh  nghiÖp ph¶i ®èi  Õu, tæng  îp, ph©n     chi   h  tÝch  ×nh  ×nh  t h c«ng  î ph¶ithu;® Æc   Ötlµ c¸c kho¶n  î ®∙    ¹n  µ    n     bi       n   qu¸ h v c¸c kho¶n  î khã  ßi.C¸c  n  ®  tæn  Êt do  th   kh«ng  thu  åi ® îc kÞp  êivµ  y   ,  h    th   ®Ç ®ñ cÇn    nh  â møc  ,  x¸c®Þ r  ®é nguyªn nh©n, tr¸chnhiÖm   µ  Ön        v bi ph¸p xö  ý. Õ u     l  N do  ñ  ch quan  ©y  th×  êi ph¹m  çiph¶i båi th ng. Héi  ng  g ra  ng   l     ê   ®å qu¶n  Þ, tr   Tæng   Gi¸m  c, Gi¸m  c  ®èivíidoanh  ®è   ®è (     nghiÖp  kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  trÞ)quyÕt  nh    ®Þ møc  åith ng.Kho¶n  b  ê   chªnh  Öch  ÷a thiÖth¹ivíi åith ng  l gi         ê b cña  ¬ng  ù  îc bï  p   ® s ®   ®¾ b»ng  kho¶n  ù  d phßng  î  ã  ßi, n Õu   Én    n kh ®   v cßn thiÕu ® îch¹ch to¸nvµo    Ý        chiph kinh doanh.   C¸c kho¶n  î khã  ßi  ùc sù  n  ® th   kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ßi  îc,® îc c¬  ® ®     quan  qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   i doanh nghiÖp xem   Ðt,thÈm   nh    x  ®Þ cho phÐp  ¹ch to¸nvµo  Õt  h   k qu¶  kinh doanh.Doanh      nghiÖp ph¶itiÕp tôctheo  âi      d  trªnsæ   Õ     µikho¶n  µib¶ng) vµ  «n  c  êng    k to¸n(t   ngo    ® ®è th xuyªn ®Ó     åi.   thu h   Sè   Òn thu ® îcsau    õc¸c chiphÝ    î,h¹ch    µo    Ëp  Êt th ti       khitr       thu n   to¸nv thu nh b   ­ êng  ña  c doanh  nghiÖp.
 7. 7 Héi  ng  ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c,  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ®èi víidoanh  ®è (     nghiÖp  kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ)ph¶ichÞu  tr     tr¸chnhiÖ m   ícNhµ   ícvÒ     tr   n  c¸c kho¶n  î ph¶ithu cña    n     doanh nghiÖp.Tuú    theo møc      ¹m  Õu    ®é viph n con nî kh«ng    Õt    tr¶h hoÆc   kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    ×  êicho  tr¶th ng   vay  ã  Ó  Þ   ö  c th b x ph¹thµnh  Ýnh    ch hay    truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 6.Cho    thuª, Õ  Êp,nhîng b¸n,thanh  ýtµi  th ch      l    s¶n: 6.1.Cho    thuª, Õ  Êp  µis¶n:  th ch t   Doanh  nghiÖp  îc quyÒn  ®  cho    chøc    ©n  c¸c tæ  c¸ nh trong níc thuª ho¹t       ®éng    µis¶n  éc  Òn  c¸c t   thu quy qu¶n  ývµ  ö  ông  ña  × nh,    ©ng    l  s d cm ®Ó n cao hiÖu  Êt sö  ông, t¨ng thu nhËp  ng  su   d     nh ph¶itheo  âi,thu håitµis¶n    Õt    d       khih h¹n cho    thuª. §èi víitµis¶n      cho thuª ho¹t®éng      doanh nghiÖp  Én  v ph¶i trÝch  Êu    kh hao  theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ Doanh  nghiÖp  îc ®em   µis¶n  éc  Òn  ®  t  thu quy qu¶n  ý vµ  ö  ông  ña  l  s d c m × nh  õtµis¶n  éc  èn  (tr     thu v vay  a    Õt  î)®Ó   Ç m   è, thÕ  Êp    ch tr¶h n   c c  ch vay vèn  hoÆc   b¶o    ¹    chøc  Ýn  ông  l∙nht i tæ  c¸c td theo  ng  ×nh tù,thñ tôc quy  ®ó tr         ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   Doanh  nghiÖp kh«ng  îc ®em   Ç m   è, thÕ  Êp, cho  ®  c c  ch   thuªc¸c tµis¶n       ®i  în,®i  m   thuª,nhËn  ÷  é,  Ën  Ç m   è, nhËn  Õ  Êp...cña    gi h nh c c  th ch   doanh  nghiÖp kh¸cn Õu    kh«ng  îcsù  ng    ña  ñ  ë  ÷u  ÷ng  µi ®   ®å ý c ch s h nh t  s¶n  . ®ã Nh÷ng  µis¶n  t  sau  y,    ®© khi cho  thuª,cÇ m   è, thÕ  Êp    c  ch ph¶i ® îc c¬     quan  Õt  nh   µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp cho  Ðp  ph sau    ∙  îc thÈm   khi ® ®   ®Þnh  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹  l  v t  Nh n   i doanh nghiÖp  ã  Èm   c th quyÒn: a.  µn bé   To hoÆc  m ét  Çn   ñ yÕu  cña  ©y   ph ch d chuyÒn  c«ng nghÖ   chÝnh. b. Nh÷ng    m¸y  ãc,  ÕtbÞ, tµis¶n  ñ  Õu  ã  Ýnh  Êt quyÕt  nh   m thi       ch y ct ch   ®Þ ®Õ n   ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña    c doanh nghiÖp. 6.2.Nh îng b¸n,thanh  ýtµi      l    s¶n: a. Nh îng b¸n:Doanh       nghiÖp  îc nhîng b¸n    µis¶n  ®    c¸c t   kh«ng  Çn  ïng, c d   l¹chËu  Ò   ü  Ët®Ó     åivèn  ö  ông    v k thu   thu h   sd cho    ôc  ch  c¸cm ®Ý kinh doanh  ã    c hiÖu qu¶  ¬n. h C¸c  µis¶n  t  quy  nh  ¹  iÓ m     m ôc    ®Þ ti® a, b  6.1 nªu      îng b¸n  trªnkhinh   ph¶i  ® îcc¬    quan  Õt  nh  µnh  Ëp doanh  quy ®Þ th l  nghiÖp  µ  ¬  v c quan  qu¶n  ývèn  µ  l  v tµis¶n  µ   íc t¹    Nh n   i doanh nghiÖp tho¶  Ën  thu b»ng  v¨n b¶n. N Õ u   îng      nh b¸n cho  nh©n,  chøc  µ ngêi níc ngoµi ph¶i ® îc Thñ   íng  Ýnh  ñ    c¸  tæ  l          t Ch ph cho phÐp. b. Thanh  ý:Doanh    l  nghiÖp  îc thanh  ý nh÷ng  µis¶n  ∙  ¹chËu  µ   ®  l  t  ® l  m kh«ng  Ó  îng b¸n  îchoÆc   Þ    áng  th nh   ®   b hh kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  ôc  åi. ph h Khi nhîng    b¸n,thanh  ýdoanh    l  nghiÖp  ph¶ilËp  éi ®ång  ¸nh    ùc   H  ® gi¸th   tr¹ng vÒ   Æt   ü  Ët,thÈm   nh    Þ tµis¶n. Tµi s¶n  em   îng     m k thu   ®Þ gi¸tr        ® nh b¸n ph¶itæ    chøc  u    ®Ê gi¸, th«ng  c«ng  b¸o  khai. Õ u   µi  N t  s¶n thanh  ýdíi ×nh  l    h thøc  dì bá, huû, ph¶itæ         chøc  éi  ng  H ®å thanh  ýdo  l   Tæng   Gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  ®èc  doanh  nghiÖp  Õt  nh.  ÷ng  µis¶n  quy ®Þ Nh t  quy  nh  ¹  ôc    ®iÓ m   ®Þ ti m a, b  6.1 nãitrªnkhithanh  ýph¶icã  idiÖn  ña  ¬       l    ®¹   c c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l
 8. 8 doanh  nghiÖp,c¬    quan qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  ña  µ   íct¹  l  v t  c Nh n   i doanh nghiÖp  tham    éi ®ång. giaH   c. Chªnh  Öch  ÷a sè  Òn    îc do    l gi   ti thu ®   thanh  ý,nhîng b¸n  µis¶n  íigi¸ l    t  v    trÞ cßn  ¹ trªnsæ   Õ     µ    Ý   îng      l     k to¸n v chiph nh i b¸n,thanh  ý(nÕu  ã) ® îc h¹ch l  c      to¸nvµo  Õt    k qu¶  kinh doanh    Ëp    (thunh kh¸c). 7.Xö  ýtæn  Êttµis¶n:   l  th     ViÖc  ö  ýtæn  Êttµi x l  th     s¶n  ùc hiÖn  th   theo nguyªn t¾c      sau: ­ N Õ u   nguyªn nh©n  ñ    do    ch quan  × ngêig©y    th     ra ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m     båith ng.  ê ­ N Õ u   nguyªn  ©n    do  nh kh¸ch quan, ®èi  íinh÷ng  µis¶n  ∙    v  t  ® mua     b¶o hiÓ m   × ® îctæ  th     chøc  b¶o  Ó m   åith ng. hi b  ê ­ Tæn   Êtcßn  ¹ (sau    õkho¶n  åith ng  ña  êi g©y  vµ  Òn   th   l i khitr   b   ê c ng   ra  ti   bï cña  chøc    tæ  b¶o  Ó m)  îcdïng  ü  ù  hi ®  qu d phßng  µichÝnh  Õu  ã) ®Ó   ï t  (n c   b  ®¾ p,  Õu  Õu ® îch¹ch to¸nvµo    Ý  n thi        chiph kinhdoanh.   ­ C¸c  êng  îp  tr h tæn  Êt tµis¶n  ×  ý do  Êt  th     v l   b kh¶  kh¸ng  (thiªntai      ,ho¶ ho¹n,dÞch  Önh, ®Þch  ¹..   ×  éi ®ång    b   ho .th H   ) qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ®èivíidoanh  ®è (     nghiÖp kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ)lËp  ¬ng    tr   ph ¸n b¸o c¸o  ¬  c quan  µichÝnh. C¬   t    quan  µichÝnh  t  trao ® æi  íic¬    v   quan  Õt quy ®Þnh  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp    Õt  nh  ö  ýhoÆc   c¸o Thñ íng ®Ó quy ®Þ x l  b¸o    t  ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. ph quy   Sau    ö  ýtæn  Êt doanh  khix l   th   nghiÖp ph¶i ®iÒu    chØnh  ¹ sæ   li  s¸ch  Õ   k to¸ntheo quyÕt ®Þnh  ö  ý.       xl 8. §¸nh    ¹ tµis¶n    gi¸l i     doanh nghiÖp: Doanh    nghiÖp  îc ®¸nh    ¹ tµi ®  gi¸l i     s¶n  trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   a.KiÓ m     ¸nh    ¹tµi   kª ® gi¸l     i s¶n  theo quyÕt ®Þnh  ña  µ   íc.     c Nh n b.Thùc  Ön    Çn    a  ¹ng    ×nh    hi cæ ph ho¸,® d ho¸ h thøc së  ÷u.  h c. Dïng  µis¶n    ªndoanh, gãp  èn    Çn  ®em   ãp  µis¶n  µ    t  ®Ó li     v cæ ph ( g t  v khinhËn  ¹tµis¶n).   l    i d. §iÒu    chØnh      ¶m   gi¸®Ó ® b¶o    Þ thùc  Õ  µis¶n  gi¸tr   t t  theo  ñ  ¬ng  ch tr Nhµ   íc. n M äi  kho¶n chªnh  Öch  ®¸nh    ¹ tµis¶n  l do  gi¸l     i trong c¸ctr ng  îp trªn®©y      ê h     ® îch¹ch to¸nt¨nghoÆc         gi¶m  èn  v sau    îcc¬  khi®   quan  µichÝnh    Èn. T  phª chu B. § Ç u  t ra n g o µ i d o a n h  n g hi Ö p Doanh  nghiÖp  îc sö  ông  èn, tµis¶n, gi¸ trÞ  ® d v       quyÒn   ö  ông  t  sd ®Ê hoÆc   Òn  ti thuª ®Êt    u    ra  µi doanh    ®Ó ®Ç t ngo   nghiÖp  theo  nguyªn  ¾c  ã  tc hiÖu qu¶, b¶o  µn,ph¸ttr Ón vèn,t¨ng thu nhËp, kh«ng  µm    to     i          l ¶nh  ëng  n   h ®Õ nhiÖ m   ô  v kinh doanh  Ýnh; viÖc  u      ch   ®Ç t ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  c ph¸p  Ët.Khi ®em     Þ quyÒn  ö  ông  t    u    ngoµi lu     gi¸tr   sd ®Ê ®Ó ®Ç t ra    doanh  nghiÖp ph¶ithùc hiÖn      theo c¸cquy  nh  ña  Ët ®Êt  ai.    ®Þ c Lu   ® C¸c  ×nh  h thøc  u    ngoµidoanh  ®Ç t ra    nghiÖp  å m:  g mua     Õu,gãp  cæ phi   vèn  ªndoanh,gèp  èn    Çn  µ    ×nh  li     v cæ ph v c¸ch thøc ®Ç u      tkh¸c... 1.§Çu   ªndoanh    tli   trong níc:  
 9. 9 ­ §Çu   µo      t v c¸c doanh nghiÖp  µ   íc kh¸c th×  Héi  ng  Nh n     do  ®å qu¶n  Þ tr   hoÆc  Gi¸m  c  ®èivíidoanh  ®è (     nghiÖp kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ)quyÕt tr     ®Þnh  ¬ng    ªndoanh. ph ¸n li   ­ §Çu   µo      tv c¸cdoanh  nghiÖp kh«ng  éc së  ÷u  µ   ícth× Héi ®ång  thu   h Nh n       qu¶n  Þ quyÕt  nh  ù  li   tr   ®Þ d ¸n  ªndoanh. §èivíidoanh       nghiÖp  c  Ëp  ®é l (kh«ng  cã  éi ®ång  H  qu¶n  Þ)th×  ù    ªndoanh  tr   d ¸n li   ph¶i® îcc¬      quan  qu¶n  ývèn  µ  l  v tµis¶n  µ   íc t¹    Nh n   idoanh  nghiÖp tho¶  Ën  thu b»ng  v¨n b¶n  µ  c¬  v do  quan  quyÕt ®Þnh  Ëp doanh    l  nghiÖp  Èn  chu y. ­ Doanh    nghiÖp  µ   íc kh«ng  îc phÐp  u    µo    Nh n   ®  ®Ç t v c¸c doanh  nghiÖp  kh«ng  éc    µnh  Çn  thu c¸c th ph kinh tÕ    kh¸c m µ   êi qu¶n  ý®iÒu  µnh    ng   l  h hoÆc   ngêi së  ÷u  Ýnh  µ vî,chång, bè, m Ñ,    h ch l       con  ña  ñ   Þch  éi  ng  c Ch t H ®å qu¶n  trÞ,Tæng    Gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ   íc®ã. Nh n   2.§Çu   ªndoanh  íi ñ  u    ícngoµi:   tli   v  ch ®Ç tn   N Õ u   ö  ông  µis¶n    u    li   sd t  ®Ó ®Ç t ªndoanh  íichñ  u    níc ngoµi t¹ v  ®Ç t     i ViÖt Nam   hoÆc   ¹  íc ngoµi th×  t in     doanh  nghiÖp ph¶i ® îc c¬      quan  quyÕt  ®Þnh  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  hoÆc   éi  ng  H ®å qu¶n  Þ n Õu   îc c¬  tr   ®   quan  quyÕt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  û  Òn  u quy phª  Öt  ù  li   duy d ¸n  ªndoanh  vµ  c¸o b»ng    b¸o    v¨n b¶n  cho  ¬  c quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ doanh  l  v t  Nh n   i   nghiÖp  trong vßng  ngµy  Ó   õkhiphª duyÖt.   15  k t      ViÖc  u    ªndoanh  íi ñ  u    ®Ç tli   v ch ®Ç ttrongnícvµ  ícngoµiph¶i®¶m         n      b¶o cã  Öu  hi qu¶, kh«ng    ¶nh  ëng  n   Öm   ô  h ®Õ nhi v s¶n  Êt chÝnh  îc giao;cã  xu   ®    b¸o c¸o  nh  ú  Ò   ×nh  ×nh  µ  Õt  ®Þ kvt h v k qu¶  ªndoanh  li   cho  ¬  c quan  qu¶n  ý l  vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  v t  Nh n   i doanh nghiÖp  µ  ¬  v c quan  Õt  nh  µnh  Ëp quy ®Þ th l  doanh nghiÖp. Héi  ng  ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ®èi víi®oanh  ®è (     nghiÖp  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ)Gi¸m  c  ®èivíi tr   ®è (     doanh nghiÖp kh«ng  ã  éi cH  ®ång  qu¶n  Þ) cã  tr   tr¸ch nhiÖm   ö  êi cã  ×nh  ,  È m   Êt    c ng   tr ®é ph ch tham    gia qu¶n  ý,gi¸m    Óm     Öc  ö  ông  èn  ãp  µo  l  s¸t,ki tra vi s d vg v doanh  nghiÖp  kh¸c,  th«ng qua    c¸o ®Þnh  ú  ña  idiÖn  c¸c b¸o    k c ®¹   doanh  nghiÖp    ®Ó gi¸m    Öc  s¸tvi sö  ông  èn, b¶o  µn  d v  to ph¸ttr Ón vèn, thu  î nhuËn  õ phÇn  èn  u    ªn  i     l i t  v ®Ç t li   doanh. C. B ¶ o  to µ n v è n v µ  p h¸t tri Ó n v è n B¶o  µn  èn  µ    iÓn vèn  µbiÖn  to v v ph¸ttr   l  ph¸p    ®Ó b¶o  Ö   îÝch  µ   íc v l  i Nh n   vµ    ñ  u    c¸c ch ®Ç t kh¸c ®∙  u    µo    ®Ç t v doanh  nghiÖp,®ång  êit¹o®iÒu  Ön    th     ki cho doanh nghiÖp    nh  µ    iÓn kinh doanh,thu nhËp  æn ®Þ v ph¸ttr        cho  êilao ng     ®éng. C¸c  Ön  bi ph¸p b¶o  µn  èn:   to v ­  ùc  Ön  ng  Õ     Th hi ®ó ch ®é qu¶n  ý,sö  ông  èn  µis¶n  l  d v t  theo      c¸c quy ®Þnh  ña  c Th«ng   µy,qu¶n  ýchÆt  Ïc¸c lo¹  èn  tn   l  ch     iv trong doanh    nghiÖp,sö    dông  èn  µo  ¹t®éng  v v ho   kinh doanh  ã  Öu    c hi qu¶,thùc hiÖn  Üa  ô      ngh v thanh  to¸nc¸ckho¶n     ph¶itr¶.   ­ C¸c    doanh nghiÖp ph¶imua     b¶o  Ó m   µis¶n  hi t  theo  quy  nh  µi   ®Þ (t   s¶n Nhµ   íc,tµis¶n  ×nh  µnh  n   h th b»ng  ån  èn  i  ngu v ® vay,tµis¶n     thuª,mua...)      ®Ó ph©n    ñiro vµ  ¹onguån  ï ®¾ p     t¸nr     t   b  c¸c tæn  ÊtxÈy    th   ra trong qu¸ tr×nh kinh        doanh.TiÒn    mua b¶o  Ó m   îch¹ch to¸nvµo    Ý  hi ®     chiph kinh doanh.  
 10. 10 Doanh nghiÖp  µ   íc ® îc h¹ch  Nh n     to¸n vµo    Ý     chiph kinh doanh    trong kú    c¸ckho¶n  ù    d phßng sau  y: ®© ­ Dù     phßng  gi¶m    µng  ån kho:Lµ  gi¸h t    kho¶n  gi¶m    Ët t  µng    ån gi¸v  ,h ho¸ t   kho  ù  Õn  ÏxÈy    d ki s   ra trong kú    kinhdoanh  Õp theo.   ti   ­ Dù     phßng  gi¶m      gi¸c¸c kho¶n    ã  ßi:lµphÇn    Þ bÞ   thu kh ®     gi¸tr   tæn  Êt th   cña    c¸ckho¶n    ÏxÈy    thu s   ra trong kú    kinh doanh  Õp theo  con  îkh«ng  ã    ti   do  n  c kh¶  n¨ng  thanh to¸n. ­ Dù     phßng  gi¶m      ¹ chøng  gi¸c¸clo i   kho¸n trongho¹t®éng  µichÝnh.      t  ViÖc  Ëp  µ  ö  ông    l vsd c¸c kho¶n  ù  d phßng  ãi trªnthùc  Ön  n    hi theo    quy ®Þnh  ña  é  µichÝnh. c BT  Ngoµic¸c biÖn     ph¸p trªn,    doanh nghiÖp  îcdïng    Êt n¨m  ®  l∙su   i sau    ï ®Ó b   lçc¸cn¨m  íctheo quy  nh  ña     tr     ®Þ c ph¸p luËt, îch¹ch to¸nm ét  è  Öth¹ivµo       ®    s thi     chiphÝ, vµo  Õt      k qu¶  kinhdoanh    theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n Tuú  theo møc     ®é tæn  Êt vèn, Héi  ng  th     ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ®èi víidoanh  ®è (     nghiÖp  kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ)chÞu  tr   tr¸chnhiÖm   íc Nhµ   íc vµ  íc ph¸p  Ët:bÞ   ö  ¹thµnh  Ýnh, båith ng    tr   n   tr   lu   x ph   ch    ê vËtchÊt,truycøu       tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s C¬  quan quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ   íc,c¸c  ¬  Nh n   c quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íc ra    Õt  nh    ©y  Öth¹ivÒ   èn  l  v t  Nh n   c¸c quy ®Þ saig thi     v cho  doanh  nghiÖp  ×  th ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖm     theo ph¸p  ËthiÖn  µnh  Ò   lu   h v c¸cquyÕt ®Þnh  .     ®ã Doanh nghiÖp  îctrÝch lËp  ü  u      iÓn tõ lînhuËn  ®    qu ®Ç tph¸ttr       i sau  Õ  thu ®Ó     iÓnvèn  ë   éng  ph¸ttr   mr quy    ¹t®éng  m« ho   kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp. V. Ki Ó m  tra gi¸ m s¸t  vi Ö c q u ¶ n  l ý v µ  s ö  d ô n g  v è n, t µi ¶ n  s 1. Tæng    gi¸m  c, Gi¸m  c  ®è   ®è doanh  nghiÖp  µ   íccã  Nh n   tr¸chnhiÖ m       tæ chøc  êng  th xuyªn kiÓm       tra,gi¸m    Öc  s¸tvi huy  ng, sö  ông, qu¶n  ývèn  µ  ®é   d   l  v tµis¶n.Doanh      nghiÖp  chøc  Óm    éibé,b¸o c¸o tµichÝnh  µng  tæ  ki to¸nn           h n¨m,  thùc hiÖn  Óm    nh  ú,lËp vµ    ki kª ®Þ k     c«ng  è  b c«ng khaib¸o    µichÝnh  ¶m     c¸o t   ® b¶o  Ýnh    µ  ch x¸cv trungthùc.   Héi  ng  ®å qu¶n  Þ (®èivíidoanh  tr      nghiÖp  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ)chÞu  tr   tr¸chnhiÖm   Óm       ki tra,gi¸m      s¸tc¸c doanh nghiÖp  µnh    th viªn trong viÖc  ùc   th   hiÖn    Õ   ,  Ýnh  c¸c ch ®é ch s¸ch tµichÝnh, chÕ          ®é qu¶n  ývèn  µ  µis¶n,thùc l  v t      hiÖn    Õt  nh  ña  éi  ng  c¸c quy ®Þ c H ®å qu¶n  Þ,kiÓm     tr   tra,gi¸m    iÒu  µnh  s¸t® h cña Tæng  Gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ®è trong qu¶n  ý, ö  ông  èn,tµis¶n.   l  d s v    2. C¬     quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹  l  v t  Nh n   i doanh nghiÖp  óp Bé   ­ gi   tr ëng  é  µichÝnh  èng  Êt qu¶n  ývµ  ùc hiÖn  Ö m  ô  idiÖn  ñ  ë  BT  th nh   l   th   nhi v ®¹   ch s h÷u  Ò   èn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  v v v t  Nh n   idoanh  nghiÖp, kiÓm       tra,gi¸m    êng  s¸tth xuyªn hoÆc   t  Êt viÖc    ®é xu   qu¶n  ývµ  ö  ông,b¶o  µn    iÓn vèn  l  s d   to ph¸ttr   trong  c¸cdoanh    nghiÖp.Cô   Ó  µ:   th l a.  Ó m     Ki tra,gi¸m    Öc  s¸t vi qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   idoanh  nghiÖp  õ khi®Ç u  ,huy  ng  èn;sö  ông  èn  t    t  ®é v d v trong kinh doanh;®Ç u            tra
 11. 11 ngoµi doanh    nghiÖp; viÖc  Ç m   è, thÕ  Êp,  îng    c c  ch nh b¸n, thanh  ý tµis¶n;   l      kiÓm     ¹ch      Ý   µ  ©n  èithu nhËp, trÝch lËp  µ  ö  ông    trah to¸nchiph v ph ph         vsd c¸c quü  ña  c doanh  nghiÖp;b¶o  µn    iÓnvèn    to ph¸ttr   theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n b.H íng dÉn  µ  Óm    ùc hiÖn  Õ     Õ         v ki trath   ch ®é k to¸ntheo quy  nh.   ®Þ c.KiÓ m     Öc  ùc hiÖn  Õ     c¸o tµichÝnh,c«ng  è    travi th   ch ®é b¸o        b c«ng khai  b¸o    µichÝnh; thÈm    c¸o t     tra,phª  Öt    duy c¸c kho¶n kinh phÝ  ng©n    do  s¸ch ®µi    thä. d. KiÕn  Þ   ö  ý nh÷ng    ¹m  Õ     Ò     ngh x l   vi ph ch ®é v qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  l  v t  Nhµ   íct¹ doanh  n    i nghiÖp. N Õ u     ©n  c¸ nh hoÆc   chøc  îc giao  Öm   ô  tæ  ®  nhi v qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  l  v t  Nhµ   íct¹  n  i doanh nghiÖp kh«ng  ¾ m   îckÞp  êi  y    Ò     n ®  th , ®Ç ®ñ v c¸c tæn  Êt th   vÒ   èn,hoÆc   ¾ m   îckh«ng  c¸o Bé  µichÝnh  µ  ¬  v  n ®  b¸o    T   v c quan  Õt ®Þnh   quy   thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp  × ph¶ichÞu  th     tr¸chnhiÖ m   û  Ëthµnh  Ýnh.N Õ u     k lu   ch   nghiªm  ängph¶ichÞu  tr     tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt.   tr     VI. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  ý.M äi  tn c hi l     t  k  quy  nh  íc®Çy  Ò   ®Þ tr   v qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  ¹ doanh  l  v t  t  i nghiÖp    íi tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b Trong    ×nh thùc hiÖn,c¸c Bé, ngµnh,c¸c doanh  qu¸ tr            nghiÖp  ã  ×  íng cgv   m ¾ c     Þ  ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é  µichÝnh    ¸nh  B T   ®Ò nghiªncøu  öa  æi,bæ     s®   sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2