Thông tư 76/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
3
download

Thông tư 76/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 76/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Nghị định sô 45/CP ngày 3/8/1996 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 76/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  76/1998/TT­B T C   g µ y  04 th¸ng 6 n¨ m  1998 c n h í ng d É n  b æ  s u n g  th ù c hi Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  s è  45/CP  n g µ y  03/8/1996 c ñ a  h Ý n h  p h ñ C Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/CP  µy  ng 03/8/1996  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph bæ sung  Òu  §i 10,  NghÞ   nh   è  ®Þ s 60/CP  µy  ng 05/7/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v quyÒn  ë  ÷u  µ  , quyÒn  ö  ông  t    ¹  «   Þ;Bé   µi chÝnh  ∙  ã  s h nh ë   sd ®Ê ë t i th   T   ® ®c Th«ng   sè  TC/TCT   µy  t 57  ng 23/9/1996  íng  Én    µnh. Qu¸  ×nh  ùc  h d thih   tr th hiÖn NghÞ   nh   è  ®Þ s 45/CP  cßn  ã  íng  ¾ c   Ò   êih¹n  ép  Òn  cv m v th   n ti trong  th«ng b¸o  ép  Òn  ö  ông  t. Bé   µi chÝnh  íng  Én    n ti s d ®Ê   T   h d bæ sung      ®Ó c¸c ®Þa  ¬ng  ùc hiÖn  èng  Êt nh  ph th   th nh   sau: C¸c  êng  îp ®∙  µm  ñ tôc hîp ph¸p    µ  , ®Êt    tr h   l th       ho¸ nh ë   ë theo  NghÞ   nh   ®Þ sè  60/CP  µy  ng 05/7/1994 cña  Ýnh  ñ  ¹ c¬    Ch ph t   quan  µ  íccã  Èm  Òn  i nh n   th quy vµ  ∙  îc c¬  ® ®   quan    Òn  ö  ông  t  th«ng  thu ti s d ®Ê ra  b¸o hoÆc   ∙  Ën  ê khai ® nh t    nép  Òn sö  ông  t  ti   d ®Ê thay th«ng    b¸o: 1.Trong    th«ng    b¸o hoÆc   êkhainép  Òn sö  ông  t    â:sè  Òn sö  t    ti   d ®Ê ghir   ti   dông  t  ®Ê ph¶inép,®Þa  iÓ m   ép  Òn,thêih¹n nép  Òn..th×:     ® n ti       ti   . a.N Õ u   êih¹n  ép  Òn sö  ông  t        th   n ti   d ®Ê ghitrªnth«ng  hoÆc   êkhaitr b¸o  t   ­ ícthêi®iÓ m   ã  Öu  ùcthihµnh  ña     c hi l     c NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/CP  µy  ng 03/8/1996,  th×  êi sö  ông  t  ng   d ®Ê ph¶i nép  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh  è  s 60/CP. b. N Õ u   êih¹n  ép  Òn  ö  ông  t        th   n ti s d ®Ê ghi trªnth«ng b¸o  Ðo  µi ®Õ n   k d  sau  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ng c hi l     NghÞ   nh   è  ®Þ s 45/CP  µy  ng 03/8/1996  ña  c ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  µ: h m ­  èi t ng  ∙  ép  Òn  ö  ông  t  íc ngµy  §  î ® n ti s d ®Ê tr   03/8/1996  ×  Én  ùc th v th   hiÖn  theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 60/CP; ­ §èi t ng  ép  Òn  ö  ông  t     î n ti s d ®Ê sau  µy  ng 03/8/1996  îc ¸p  ông  ® d theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/CP  µy  ng 03/8/1996 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph Trêng  îp  h trong  th«ng  b¸o,hoÆc   ê khai nép  Òn  ö  ông  t    t    ti s d ®Ê kh«ng  ghirâ thêih¹n nép  Òn vµo         ti   NSNN   µ: m a. §èi t ng  ∙  ép  Òn  ö  ông  t  íc ngµy      î ® n ti s d ®Ê tr   03/8/1996  ×  Én  ùc th v th   hiÖn  theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 60/CP; b. §èit ng nép  Òn sö  ông  t  µo     î   ti   d ®Ê v NSNN   sau  µy  ng 03/8/1996 th× ® îc     thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè 45/CP ngµy 03/8/1996 cña  i ChÝnh  ñ. ph C¸c  i t ng khihîp ph¸p ho¸ nhµ  ,®Êt    ¹ ®«  Þ  µ   íc®©y  ∙  ép  ®è  î          ë  ë t i th m tr     ®n tiÒn  ö  ông  t  sd ®Ê theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 60/CP, nay  îcthùc hiÖn  ép  Òn sö    ®    n ti   dông  t  ®Ê theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/CP  µ  íng  Én  ¹  vh d tiTh«ng  nµy, n Õu   è  t   s tiÒn  ö  ông  t  ∙  ép  õa  ×  öi hå  ¬  Ò   ôc  sd ®Ê ® n th th g   s v C Thu Õ     c¸c tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  µm  ñ tôcvµ    Þ  ë  µichÝnh  tr     ¬ l th     ®Ò ngh S T   tho¸i   Òn    ti tr¶ sö  ông  t  d ®Ê cho    i t ng trªntheo chÕ     Ön  µnh. c¸c®è  î       ®é hi h
Đồng bộ tài khoản