intTypePromotion=1

Thông tư 76/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
68
lượt xem
3
download

Thông tư 76/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 76/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 76/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  76/2002/TT­B T C  n g µ y   BT S 09 th¸ng 09 n¨ m  2002 H í ng  d É n  n h ÷ n g  v Ê n  ® Ò  t µi c h Ý n h  khi c h u y Ó n     d o a n h   g hi Ö p  N h µ  n íc th µ nh C « n g  ty c æ  p h Ç n n Thi hµnh    NghÞ   nh   è  ®Þ s 64/2002/N§­   µy  th¸ng  n¨m  CP ng 19  06  2002  cña  Ýnh  ñ  Ò   Ch ph v chuyÓn  doanh nghiÖp  µ   íc thµnh  Nh n   C«ng      Çn   ty cæ ph (sau ®©y  Õtt¾tlµNghÞ   nh  è    vi       ®Þ s 64/2002/N§­ CP);Bé  µichÝnh  íng dÉn     T  h  nh÷ng  Ên    Ò   µi Ýnh    v ®Ò v t   ch nh sau: P h Ç n  thø n h Ê t n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. §èit ng ¸p dông     î     Th«ng   µy  µc¸c doanh  tn l     nghiÖp  µ   ícvµ  n  Þ  Nh n   ®¬ v phô  éc  ña  thu c doanh  nghiÖp  µ   íc quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh  è  Nh n   ®Þ t i§i 2  ®Þ s 64/2002/N§­   µ  ùc hiÖn    Çn    CP v th   cæ ph ho¸ theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n Nh÷ng  doanh nghiÖp  éc M ôc  IPh Çn  Tiªu chÝ, danh  ôc  ©n   thu   II   , A,      m ph lo¹  idoanh  nghiÖp  µ   íc vµ  Nh n   Tæng   c«ng    µ   íc ban  µnh  Ìm  ty Nh n   h k theo   Quy Õt  nh   è  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  ng 26/4/2002  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph th× kh«ng  éc ®èi t ng cæ   Çn    thu    î   ph ho¸. 2.M ét  è  õng÷    s t  trongTh«ng   µy  îchiÓu      tn ®   nh sau: 2.1  ¬n  Þ   ô  éc  ña  "§ v ph thu c doanh  nghiÖp  ã    iÒu  Ön  ¹ch    c ®ñ ® ki h to¸n ®éc  Ëp" lµ ®¬n   Þ   ô  éc  ña  l    v ph thu c doanh  nghiÖp  ∙  ã    iÒu  Ön    ® c ®ñ ® ki tæ chøc  ¹ch    Õ   h to¸nk to¸n,thèng    ¹t®éng    kª ho   s¶n  Êt kinh doanh  ña  n  Þ  xu     c ®¬ v ®Õ n   Õt  k qu¶  èicïng vµ  ùc hiÖn  Õ     cu     th   ch ®é b¸o    µichÝnh  c¸o t   theo  Õ     ch ®é Nhµ   ícquy  nh. n  ®Þ 2.2 "TiÒn    Ò   phÇn  èn  µ   íct¹ doanh    thu v b¸n  v Nh n   i   nghiÖp" lµsè  Òn thu     ti     ® îckhib¸n    Çn  éc vèn  µ   íct¹ doanh      cæ ph thu   Nh n   i   nghiÖp,kh«ng    bao  å m     g gi¸ trÞ u  ∙icho  êi lao ®éng  µ  êi s¶n  Êt,cung  Êp   ®  ng     v ng   xu   c nguyªn  Öu cho    li   c¸c doanh  nghiÖp  Õ   Õn  µng  ch bi h n«ng,l©m, thuû s¶n.       2.3 "Thêi®iÓ m       doanh nghiÖp  µ   íc chuyÓn  Nh n   sang C«ng      Çn  ty cæ ph ho¹t®éng    theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp" lµ thêi®iÓ m        C«ng      Çn  îccÊp  tycæ ph ®  giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý    nh ® k kinh doanh.   3.Tuú    theo  quy    èn  µ  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  m« v v ® ki c th c doanh  nghiÖp,khix¸c     ®Þnh  ¬ng  cæ   Çn      ph ¸n  ph ho¸ c¸c doanh nghiÖp  µ   íc cã  Ó  ùa chän  µ  Nh n   th l   v ¸p dông  ét    m trong nh÷ng  ×nh    h thøc    Çn    cæ ph ho¸ quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   ®Þ ti§i 3  ®Þnh  è  s 64/2002/N§­CP. Trong    êng  îp  ®ã tr h doanh  nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸ theo  ×nh  h thøc quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  1  3  NghÞ   nh  è  ®Þ s 64/2002/N§­ CP:  ÷ "Gi   nguyªn  èn  µ   íc hiÖn  ã  ¹  v Nh n   c ti doanh nghiÖp, ph¸thµnh    Õu      cæ phi thu  ót h  thªm  èn" th×    Þ cæ   Çn  ña  µ   íc gãp  µo  v  gi¸tr   ph c Nh n   v C«ng    îc x¸c ®Þnh   ty ®     b»ng    Þ thùc  Õ  Çn  èn  µ   íc t¹  gi¸tr   t ph v Nh n   i doanh  nghiÖp  õ (­    Ý     tr   ) chiph cæ phÇn      Þu  ∙icho  êilao®éng  ho¸,gi¸tr   ®   ng     trong doanh    nghiÖp (bao  å m   gi¸ g c¶   
 2. 2 trÞ    Çn   cæ ph b¸n tr¶ chË m     cho  êi  Ìo) vµ   êi  ng ngh   ng s¶n  Êt, cung  Êp  xu   c nguyªn liÖu cho       c¸cdoanh  nghiÖp  Õ   Õn  ch bi n«ng,l©m, thuû s¶n.       4. Nhµ   ícchØ  ¾ m   ÷ cæ   Çn    èi(trªn50%   èn  iÒu  Ö) cña    n  n gi   ph chiph     v® l  doanh nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸  ¹t®éng  ho   trong  ÷ng  µnh  nh ng nghÒ   µ  ã    v c c¸c ®iÒu  Ön    ki nh quy  nh  ¹  iÓ m   m ôc    ña    Ý, danh  ôc  ©n  ¹  ®Þ ti® 1  IIc Tiªuch   m ph lo i doanh nghiÖp  µ   íc vµ  Nh n   Tæng   C«ng    µ   íc ban  µnh  Ìm  ty Nh n   h k theo  Quy Õt  ®Þnh  è  s 58/2002/Q§­ TTg  µy  ng 26/4/2002 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph 5. Doanh    nghiÖp  thµnh    ña    viªn c Tæng   C«ng    µ   íc sau      ty Nh n    khi cæ phÇn  ho¸  µ   µ   íc gi÷ trªn50%   èn  iÒu  Ö  ×  Én  µ thµnh    ña  m Nh n       v® l th v l  viªn c Tæng  C«ng    ng  ¹t®éng  ty,nh ho   theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp  µ  v kh«ng ph¶inép    kinh  Ý   Êp  ph c trªn.Tæng     C«ng    ty chØ   îc quyÒn  ®  chuyÓn  îng  Çn  èn  nh ph v Nhµ   íc gãp  ¹  n  ti c«ng      Çn    ¬  ë  ¶m   ty cæ ph trªnc s ® b¶o      nh  ña  c¸c qui®Þ c ph¸p  luËtvµ  Òu  Ö    §i l c«ng  ty. 6. Khi nhËn  îc quyÕt  nh  ùc  Ön    Çn     ®  ®Þ th hi cæ ph ho¸  ña  ¬  c c quan  ã  c thÈm  quyÒn,  doanh  nghiÖp  ph¶i khÈn  ¬ng  ùc  Ön    tr th hi thanh quyÕt  to¸n  thuÕ, xö  ýtån t¹ vÒ   µichÝnh  ña    l    i t    c doanh  nghiÖp  µ  iÓn khaithùc hiÖn    v tr       c¸c bíc ®Ó     Çn    ¬     cæ ph ho¸.C quan  qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh nghiÖp  µ  ¬  v c quan  Thu Õ   ã  c tr¸chnhiÖm   èi hîp  íidoanh    ph   v  nghiÖp  ùc  Ön  th hi ngay  Öc vi thanh  quyÕt  to¸n vµ  ö  ýnh÷ng  ån  ¹  Ò   µichÝnh  ña    x l  t ti t   v c doanh  nghiÖp theo  Õ   ch ®é   µ   íc®∙  Nh n   quy  nh. ®Þ p h Ç n  thø h ai n h ÷ n g  v Ê n  ® Ò  t µi Ò  c h Ý n h  k hi   v c h u y Ó n  d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n í c s a n g    c « n g  ty c æ  p h Ç n I. Ó m  kª v µ  p h © n  lo¹i µi s¶ n t¹i o a n h   g hi Ö p  N h µ  n íc   Ki  t    d n KhinhËn  îcquyÕt  nh  ùc hiÖn    Çn    ña  ¬    ®  ®Þ th   cæ ph ho¸ c c quan  ã  Èm   c th quyÒn, doanh nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖ m   chøc  Óm     ©n   ¹  µis¶n    tæ  ki kª, ph lo it   doanh nghiÖp  ang  ® qu¶n  ý,sö  ông    êi®iÓ m   Ëp  l  d ë th   l b¸o    Õt    µi c¸o quy to¸nt   chÝnh  ña  ý  Çn  Êt tr cngµy    Õt ®Þnh    Çn  c qu g nh   í   ra quy   cæ ph ho¸: 1. KiÓ m       nh  ng  è îng vµ  Êt l ng cña  µis¶n  ùc tÕ  Ön    kª x¸c ®Þ ®ó s l   ch  î   t  th   hi cã doanh  nghiÖp  ang  ® qu¶n  ývµ  ö  ông  ¹  êi®iÓ m   Óm     l  s d ti   th ki kª.X¸c  nh   ®Þ tµis¶n  õa  Õu  víisæ     th thi so    s¸ch  Õ   k to¸n,ph©n  Ých  â    t r nguyªn  ©n  õa, nh th   thiÕu. 2.Ph ©n  ¹ tµi   lo     i s¶n  ∙  Óm    ® ki kª theo c¸cnhã m      sau: 2.1 Tµis¶n     doanh  nghiÖp  ã  c nhu  Çu  ö  ông. c sd 2.2 Tµi s¶n     doanh nghiÖp kh«ng  Çn  ïng,tµis¶n  ®äng, tµis¶n  ê  c d    ø     ch thanh  ý,tµis¶n  l    kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ôc  åi cho  ph h   qu¸  ×nh  tr s¶n  Êt  xu kinh   doanh. 2.3 Tµis¶n  ×nh  µnh  õquü     h th t  khen  ëng,phóc  î(nÕu  ã). th   l  i c
 3. 3 2.4 Tµis¶n    µi, Ët thµng    Ën  ÷hé,nhËn       thuªngo      v ho¸ nh gi     giac«ng,nhËn    b¸n hé,nhËn  ý  öi.    kg 3. §èi chiÕu    Ën  µ  ©n  ¹       x¸c nh v ph lo i kho¶n  c¸c c«ng  î,lËp  n  b¶ng  chi kª    tiÕt®èi víi õng lo¹ c«ng  îtheo quy  nh       t  i   n    ®Þ sau: 3.1 Nî    ph¶itr¶,    trong ®ã:   a.C¸c    kho¶n  îph¶itr¶®∙    ¹n tr¶. n      qu¸ h   b. C¸c kho¶n  î  n ph¶i tr¶ nhng     kh«ng  ph¶i tr¶ lµ kho¶n  î  µ   ñ  î      n m ch n   kh«ng cßn  ån t¹ ®Ó   ßi  t   i ® (doanh    nghiÖp  ∙    Ó,ph¸ s¶n,chñ  î ®∙  Õt) ® gi¶ith       n   ch   hoÆc   ñ  î kh«ng  n   i  Õu  ßi  î m Æc   ï doanh  ch n   ®Õ ®è chi ® n   d  nghiÖp  ∙  ã    ® c v¨n b¶n    Çu  ñ  îhoÆc   ∙  yªu c ch n   ® th«ng      ¬ng  Ön th«ng    ichóng. b¸o trªnph ti   tin®¹   3.2  î  N ph¶i thu,trong  :  î ph¶i thu  ã     ®ã n     c kh¶ n¨ng thu  åi,nî ph¶i thu h       kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    åi. ©n  Ých  â tõng kho¶n  îph¶ithu kh«ng  ã    thu h   Ph t r    n     c kh¶ n¨ng  håibao  å m   î ph¶ithu qu¸ h¹n  thu    g n      hoÆc   a    ¹n  éc  ét  ch qu¸ h thu m trong   c¸ctr ng  îp sau  y:  ê h   ®© ­ Kh¸ch  î  µ  n l doanh  nghiÖp, tæ    chøc  ∙    Ó,  ® gi¶ith ph¸ s¶n hoÆc   ∙  ® ngõng  ¹t®éng  ho   kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    chitr¶. ­ Kh¸ch  î lµ c¸ nh©n  ∙  Õt,m Êt  Ých,®ang    µnh    ¹ttïhoÆc     n      ® ch   t   thih ¸n ph     ngêithõa  Õ     k theo  ph¸n  Õt  ña  µ    quy c To ¸n kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng      chitr¶.Kh¸ch  î n  ®ang  Þ  ¬  b c quan  ph¸p luËttruytè,giam  ÷,xÐt xö  ng  ã      chøng         gi     nh c ®ñ c¨n cø  minh  µnîkh«ng  ã  l    c kh¶  n¨ng    åi. thu h ­ C¸c    kho¶n  î ph¶ithu cña    n     c¸c kh¸ch nî ®∙  îcc¬      ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy quyÕt ®Þnh    cho    îtheo quy  nh  ña  xo¸n     ®Þ c ph¸p luËt.   ­C¸c    kho¶n  îph¶ithu m µ   ù      Ý  ßi  îlính¬n    Þkho¶n  î n      d to¸nchiph ® n     gi¸tr   n  ph¶ithu.   ­ C¸c    kho¶n  î ph¶i thu  ∙  n    ® qu¸  êih¹n  th   thanh to¸n tõ 3      n¨m  ë lªn m µ   tr     kh¸ch nî cßn  ån  ¹   ang  ¹t®éng  ng     t t i® , ho   nh kinh doanh    thua  çhoÆc     ã  l  qu¸ kh kh¨n kh«ng  ã    c kh¶  n¨ng thanh  to¸n,doanh    nghiÖp  ∙  Ých  ùc    ông  Òu  ®t c ¸p d nhi gi¶i  ph¸p nhng  Én    v kh«ng    îcnî. thu ®   4. Tæ     chøc  ¸nh    µ    nh    Þ tµis¶n  ña  ® gi¸v x¸c ®Þ gi¸tr     c doanh nghiÖp  ã  c nhu  Çu  ö  ông  c sd theo chÕ     µ   ícquy  nh.   ®é Nh n   ®Þ 5.KiÓ m   ü  Òn m Æt,  i chiÕu  è    Òn göing©n  µng  ¹ thêi®iÓ m     qu ti   ®è   s d ti     h t    i x¸c®Þnh    Þdoanh    gi¸tr   nghiÖp      Çn  ®Ó cæ ph ho¸. II. ö   ý n h ÷ n g  v Ê n   Ò  v Ò  t µi  X l ®  ch Ý n h  tr c  í khi x¸c ® Þ n h  gi¸ Þ   o a n h  n g hi Ö p    tr d 1.Xö  ýtµis¶n   l    C¨n  vµo  Õt  cø  k qu¶  Óm     ©n  ¹  µis¶n, doanh  ki kª,ph lo i   t   nghiÖp  ö  ýtµi x l    s¶n  theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t i 9  NghÞ   nh  è  ®Þ s 64/2002/N§­ CP, trong®ã:   1.1 §èivíi µis¶n  õa,thiÕu trongkiÓm    × doanh        t th       kª th   nghiÖp  ph¶iph©n    tÝch  µm  â nguyªn nh©n  µis¶n  õa,thiÕu vµ  ö  ýnh  l r    t  th     x l   sau:
 4. 4 ­ §èivíi µis¶n  Õu        t thi ph¶ix¸c®Þnh     møc    ®é tr¸chnhiÖm   n   ï cña      ®Ò b   tæ chøc, c¸ nh©n  Ìm     k theo    Ön  c¸c bi ph¸p  ö  ýhµnh  Ýnh  x l  ch theo    c¸c quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh;gi¸trÞ tµis¶n  Õu  h      thi sau    õkho¶n  n   ï tr¸chnhiÖ m,  khitr   ®Ò b     doanh  nghiÖp  ¹ch to¸nvµo  Õt  h   k qu¶  kinh doanh.   ­ §èi víitµis¶n  õa  Õu         th n kh«ng    nh  îc nguyªn  ©n  µ  x¸c ®Þ ®  nh v kh«ng  t×m  îcchñ  ë  ÷u  × h¹ch to¸nvµo  Õt  ®  s h th      k qu¶  kinh doanh.   1.2 §èivíi ÷ng  µis¶n       nh t  doanh  nghiÖp  kh«ng  Çn  ïng,tµis¶n  ®äng, cd    ø    tµis¶n  ê    ch thanh  ýth× xö  ýnh  l     l   sau: a. Doanh  nghiÖp ph¶i b¸o c¸o c¬  quan cã  thÈm  quyÒn  ®Ó  ®iÒu  chuyÓn cho  n  Þ  ®¬ v kh¸cqu¶n  ývµ  ö  ông  ô  Ó:   l  s d c th ­ N Õ u   iÒu    ® chuyÓn cho    n  Þ  c¸c ®¬ v trong ngµnh  éc Bé   × Bé     thu   th   qu¶n  lýngµnh  Õt ®Þnh; chuyÓn    quy     cho  n  Þ  éc tØnh,thµnh  è  ®¬ v thu     ph qu¶n  ýth× l    Chñ  Þch  t UBND   tØnh,thµnh  è  Õt ®Þnh.   ph quy   ­ N Õ u   iÒu    ® chuyÓn  cho    n  Þ  µingµnh,ngoµi®Þa  ¬ng  × c¸c®¬ v ngo       ph th   Bé  qu¶n  ý ngµnh, Chñ   Þch  l    t UBND  tØnh, thµnh  è  ×nh  ñ  íng  Ýnh    ph tr Th t Ch phñ  xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    C¨n  Biªn b¶n  cø    giao  Ën  µis¶n  nh t  theo  Õt  nh  iÒu  quy ®Þ ® chuyÓn  µi t  s¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   c th quyÒn, doanh  nghiÖp    Çn   cæ ph ho¸  µ  v doanh  nghiÖp  Õp nhËn  µis¶n  iÒu  ti   t  ® chØnh t¨ng,gi¶m  èn    v theo    Þ tµis¶n    gi¸tr     ghi trªnsæ   Õ     ña    k to¸nc doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸. b. Trêng  îp kh«ng  ã  n  Þ  Õp nhËn  µis¶n  ×    h  c ®¬ v ti   t  th doanh nghiÖp  ñ  ch ®éng  chøc  tæ  thanh  ý, îng b¸n  µis¶n  l  nh   t   theo  Õ     µ   íc®∙  ch ®é Nh n   quy  nh. ®Þ   ViÖc  îng  nh b¸n  µis¶n  îc thùc  Ön  t  ®  hi th«ng  qua  ¬ng  ph thøc  u     ®Ê gi¸c«ng  khaitheo    nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.Doanh    qui®Þ hi h c Nh n   nghiÖp ph¶itæ    chøc  éi H  ®ång thanh  ý, îng b¸n  µi l  nh   t   s¶n  Gi¸m  c  do  ®è doanh nghiÖp  µm  ñ tÞch. l Ch   C¸c kho¶n    µ    Ý  thu v chiph cho  ¹t®éng  ho   thanh  ý,nhîng b¸n  µis¶n  ña  l    t  c doanh nghiÖp trong giai®o¹n  µy  îch¹ch    µo    Ëp  µ    Ý  Êt    n ®  to¸nv thu nh v chiph b   th ng  ña  ê c doanh  nghiÖp  theo chÕ     ña  µ   ícquy  nh.   ®é c Nh n   ®Þ c.Trêng  îp ®Õ n   êi®iÓ m   nh    µ   Én  a  Þp  ö  ýtµis¶n  ×   h  th   ®Þ gi¸m v ch k x l     th   gi¸trÞ cña  µis¶n     t  kh«ng  Çn  ïng  îclo¹  õ,kh«ng  Ýnh  µo    Þ doanh  c d ® i  tr t v gi¸tr   nghiÖp      Çn    ®Ó cæ ph ho¸.Doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   Õp tôc theo  âivµ    ti     d  xö  ýtrongthêigian cha  Ýnh  l       ch thøc chuyÓn  µnh    th c«ng      Çn. tycæ ph 1.3 §èivíitµis¶n  µc«ng  ×nh phóc  înh:nhµ  Î nhµ  É u         l  tr   l    i tr   , m gi¸o,b Önh    x¸,nhµ    ña    é    ë c c¸n b c«ng  ©n    îc®Ç u    nh viªn®   tb»ng  ån  ü  óc  î  ngu qu ph l ikhen , th ng  × kh«ng  Ýnh  µo    Þdoanh  ë th   t v gi¸tr   nghiÖp      Çn    µ   ®Ó cæ ph ho¸ m chuyÓn  giao cho  Ëp  Ó  êilao ®éng    t th ng     qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d th«ng qua  chøc  tæ  c«ng  ®oµn. Riªng  µ    ña  nh ë c c¸n  é  b c«ng  ©n    Ó  nhµ    îc ®Ç u    nh viªn (k c¶  ë®   t b»ng  vèn  ©n   Ng s¸ch Nhµ   íc)th×    n   doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm   Ëp  îp hå  ¬  µ    t h  sv lµm  ñ  ôc chuyÓn  th t   giao cho  ¬  c quan qu¶n  ýnhµ  t  ña  a   ¬ng    l  ®Ê c ®Þ ph ®Ó qu¶n  ýhoÆc     l  b¸n cho  êi®ang  ö  ông  ng   sd theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 1.4  µi s¶n  îc ®Ç u    T  ®  t b»ng  ån  ü   ngu Qu khen  ëng, Quü   th   phøc  î cña  l  i doanh  nghiÖp  ng  ang  ïng  nh ® d trong s¶n  Êt kinh doanh  ×  îc tÝnh  µo    xu     th ®   v gi¸trÞ doanh     nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸  theo    Þ tµis¶n  ¸nh    ¹   Çn    gi¸tr     ® gi¸l iPh . gi¸ trÞ tµis¶n  µy  îc chuyÓn  µnh    Çn  éc  ë  ÷u  ña  êi lao ®éng     n ®  th cæ ph thu s h c ng     cã    tªntrong danh    s¸ch th ng    ê xuyªn cña    doanh  nghiÖp  ¹ thêi®iÓ m     Çn  ti     cæ ph
 5. 5 ho¸  µ  îc chia theo  êigian  ùc  Õ  ∙  µm  Öc  ña  õng  êi t¹  v®    th   th t ® l vi c t ng   i doanh  nghiÖp. 2.Xö  ýnîph¶ithu khã  ßi   l       ® C¸c kho¶n  îph¶ithu khã  ßi  îcxö  ýtheo quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   n     ® ®   l    ®Þ t  i 10  ®Þnh  è  s 64/2002/N§­CP, trong ®ã:   2.1 §èivíi ÷ng       nh kho¶n  îph¶ithu kh«ng  ã  n     c kh¶ n¨ng    åith× doanh  thu h     nghiÖp  ph¶i® a        ra c¸cb»ng chøng  ô  Ó    c th ®Ó chøng  minh  : nh ­ C¸c c¨n  chøng  cø  minh doanh nghiÖp hoÆc   chøc  ∙  õng  ¹t tæ  ® ng ho   ®éng  ng  nh kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng thanh    î. to¸nn ­ §èivíi      doanh  nghiÖp  ∙    Ó,ph¸ s¶n  ® gi¶ith     ph¶icã  Õt  nh    Ó    quy ®Þ gi¶ith cña  ¬  c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l hoÆc   Õt  nh  ña  µ  xö  ý®èi  quy ®Þ c To ¸n  l   víi n  Þ     ®¬ v ph¸ s¶n. ­  Êy  Gi x¸c  Ën  ña  Ýnh  nh c ch quyÒn  a   ¬ng  i  íikh¸ch  î  µ c¸ ®Þ ph ®è v   n l    nh©n  ∙  Õt,m Êt  Ých,kh«ng  ã  µis¶n  õa  Õ       î hoÆc   ang    ® ch   t   c t  th k ®Ó tr¶n   ® thi hµnh    ang  Þ    è,giam  ÷,xÐt xö  ¸n,® b truyt   gi     kh«ng  ã c kh¶ n¨ng    î. tr¶n ­ L Önh        truyn∙ hoÆc     Ën  ña  ¬  x¸c nh c c quan ph¸p  Ët®èi víikh¸ch nî lµ lu           c¸nh©n  ∙  á  èn.   ® b tr ­Quy Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn  Ò   ö  ýxo¸nîkh«ng    åi® îc   ®Þ c c c th quy v x l       thu h     cña  doanh  nghiÖp. ­ §èivíi ÷ng       nh kho¶n  îph¶ithu ®∙    n      ph¸tsinh trªn3      n¨m  µ   m kh¸ch nîvÉn     cßn  ån  ¹  ng  t ti nh kh«ng  ã c kh¶  n¨ng    î,doanh  tr¶n   nghiÖp  ∙  dông  Òu  ® ¸p  nhi gi¶iph¸p  ng    nh kh«ng thu  åi ® îc th×  h    doanh nghiÖp  ph¶i ® a  c¸c    ra  b»ng  chøng  :Biªn b¶n  i chiÕu  nh     ®è   c«ng  î víikh¸ch nî,c«ng    ßi  î,c«ng    n       v¨n ® n   v¨n ®Ò   Þ  µ    ùc hiÖn    ngh To ¸n th   ph¸ s¶n  theo LuËt ®Þnh.     C¸c kho¶n  î ph¶i thu  ã    n    c ®ñ c¨n  chøng  cø  minh  µ kh«ng  ã  l  c kh¶  n¨ng  thu håith×      doanh  nghiÖp  ö  ýtheo  x l  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n 1,2,3§iÒu  NghÞ     10  ®Þnh  è  s 64/2002/N§­ CP. 2.2 §èivíi         kho¶n  îph¶ithu qu¸ h¹n  c¸c n        kh¸cth× doanh     nghiÖp ph¶itiÕp    tôc ® ßi  î hoÆc     n  b¸n cho    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ  ã    c chøc  n¨ng mua  b¸n  î theo n    gi¸tho¶  Ën, kh«ng  îc trùc tiÕp    thu   ®    b¸n  î cho  n  kh¸ch  î.Kho¶n  n  tæn  Êt tõ th     viÖc  b¸n  î  îc xö  ý theo  n ®   l  quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  1  10  ®Þ s 64/2002/N§­ CP. 2.3 Trong  êigian  a  Ýnh  th   ch ch thøc chuyÓn  µnh  th c«ng      Çn, ty cæ ph   doanh  nghiÖp  Én  ã  v c tr¸chnhiÖ m   Õp  ôc theo  âi vµ  chøc    ti t   d   tæ  thu  åi c¸c h    kho¶n c«ng  î ®∙  îc lo¹  õkh«ng  Ýnh  µo    Þ doanh  n  ®   i   tr t v gi¸tr   nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸. 3.Xö  ýc¸ckho¶n  îph¶itr¶   l    n    C¸c kho¶n  îph¶itr¶® îcxö  ýtheo quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  n        l    ®Þ t  i 11  ®Þ s 64/2002/N§­ CP, trong®ã:   3.1  èi víic¸c kho¶n  î ph¶i tr¶nhng  §     n     kh«ng ph¶itr¶® îc h¹ch       to¸n vµo    thu nhËp  Êt th ng  ña    b   ê c doanh  nghiÖp. 3.2 §èivíi         kho¶n  î thuÕ  µ    c¸c n  v c¸c kho¶n ph¶inép  ©n    Ng s¸ch Nhµ   íc:   n  Sau    ö  ýc¸ckho¶n  îph¶ithu theo quy  nh  ¹ m ôc  nãitrªnm µ   khix l     n       ®Þ t i 2      doanh 
 6. 6 nghiÖp  Én  v kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng thanh to¸n nî  Õ   µ    thu v c¸c  kho¶n  ph¶i nép    Ng ©n  s¸ch Nhµ   íc th×    vµo  ùc tr¹ngtµichÝnh  µ    n   c¨n cø  th      v nguyªn  ©n  ña  nh c c¸ckho¶n  î®äng, doanh    n    nghiÖp  Ëp hå  ¬      ôc  Õ    Óm    ­ l   s b¸o c¸o C thu ®Ó ki tratr íc khi tr×nh  é   µi  Ýnh xem   Ðt, quyÕt  nh  ¸p  ông c¸c  Ön     B T ch x  ®Þ d bi ph¸p  khoanh  î,gi∙nnî,hç  î èn  u    n       tr  v ®Ç thoÆc     î ®äng  Õ  µ    xo¸ n   thu v c¸ckho¶n  ph¶i   nép  ©n   Ng s¸ch tèi®a      b»ng  è  çluü kÕ   n   êi®iÓ m   nh    ×nh  ù, s l     ®Õ th   ®Þ gi¸.Tr t  thñ  ôc theo  íng  Én  ¹  Çn  M ôc  Th«ng   è  t  h d ti Ph B,  IV  t s 32/2002/TT­ BTC   µy  ng 10/04/2002  ña  é  µichÝnh  Ò   Öc  ö  ýgi∙nnî,khoanh  î,xo¸nî thuÕ  µ  c BT  v vi x l       n     v c¸c kho¶n    ph¶i nép  ©n     Ng s¸ch  µ   íc ®èi  íinh÷ng  Nh n   v  doanh  nghiÖp, c¬  ë   s s¶n  Êtkinhdoanh  ã  ã  xu     c kh kh¨n do    nguyªn nh©n    kh¸ch quan.   3.3 §èivíi         kho¶n  î ®äng  c¸c n  vay  ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   íc:Trêng  Ng h Th m  n  hîp doanh    nghiÖp  gÆp   ã  kh kh¨n kh«ng  ©n  i ® îcnguån      c ®è     ®Ó thanh      to¸nc¸c kho¶n  îqu¸ h¹n  × Tæng  n     th   gi¸m  c  ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   ícxem   Ðt, ®è Ng h Th m  n  x  quyÕt  nh  ®Þ cho doanh nghiÖp  îckhoanh,gi∙nc¸ckho¶n  îqu¸ h¹n cã  n   ®      n       ®Õ thêi®iÓ m     Quy Õt  nh    Çn    ®Þ cæ ph ho¸ trong thêih¹n  ®Õ n   n¨m. Trêng  îp    3  5    h  c¸c doanh    nghiÖp  µy  Þ   ç,kh«ng  ã  n b l  c kh¶  n¨ng thanh to¸n th×  îc xo¸ nî l∙   ®        i vay bao  å m   l∙®∙  Ëp  èc  íi g c¶    nh g v   i møc  kh«ng  ît   è  çcßn  ¹ . v   s l  qu¸ li Doanh  nghiÖp    Çn    ñ  ng  èihîp víi ©n  µng  ñ  îvµ  cæ ph ho¸ ch ®é ph       Ng h ch n   c¸c tæ    chøc  ã  c chøc  n¨ng mua  b¸n  î ®Ó   ö  ýphÇn  î gèc  n  x l  n  qu¸  ¹n  h cßn  ¹ li   theo  íng mua   h  hay  l¹ nî hoÆc   b¸n      i chuyÓn  î thµnh  èn  ãp  ña  ©n  µng  n  v g c ng h vµo doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸ theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   û lÖ  èn  lu   t   v gãp. 3.4 §èivíic¸c kho¶n  î ph¶itr¶nícngoµiqu¸ h¹n  ã         n          c b¶o    × l∙nhth doanh  nghiÖp  µ  êib¶o    v ng   l∙nhph¶i®µ m     ph¸n  íi ñ  î ®Ó     ikhoanh  î hoÆc   v  ch n   xo¸ l∙ , n  gi¶m  îgèc  µ  è  Ýnguån      î.Trêng  îp doanh  n  v b tr   ®Ó tr¶n   h  nghiÖp  kh«ng  è  Ý b tr   ® îcnguån    îth× ngêib¶o    ã    tr¶n       l∙nhc tr¸chnhiÖ m  è  Ýnguån      îtheo    b tr   ®Ó tr¶n   kú  ¹n ®∙  h   cam   Õt  k cho  doanh nghiÖp.Doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m  µn      ho tr¶ cho  êib¶o    ng   l∙nhhoÆc   chuyÓn  µnh  èn  ña  êib¶o    ãp  µo  th v c ng   l∙nhg v C«ng    ty cæ   Çn. ph 3.5 §èivíikho¶n  î BHXH,  î c¸n bé       n  n     c«ng  ©n  nh viªn:Doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m     thanh      iÓ m   íckhicæ   Çn      ¶m   to¸ndøt ® tr     ph ho¸ ®Ó ® b¶o  Òn  î quy l  i cho  êilao®éng. ng     3.6 ViÖc chuyÓn  nî ph¶i  thµnh vèn gãp cæ  phÇn  trong doanh   tr¶ nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸ ph¶i®¶m     b¶o    Çu  yªu c sau: §ícthùc hiÖn      th«ng  qua  Õt  k qu¶  u        Çn. ®Ê gi¸b¸n cæ ph Trêng  îp  ñ  î kh«ng  ã  iÒu  Ön  ùc tiÕp  h ch n   c® ki tr   tham  gia  u     ×  ®Ê gi¸th doanh  nghiÖp  µ  ñ  î ký  v ch n   tho¶  Ën  Ò     thu v gi¸chuyÓn  æi  î thµnh  èn  ãp  ® n  vg cæ   Çn  íckhi®Êu    µ  y  µgi¸chñ  îtham    u    êng  îp c¸c ph tr     gi¸v ®© l     n  gia ®Ê gi¸. Tr h   bªn tham    ã    u   gia c gi¸®Ê b»ng  nhau  ×  ñ  î ® îc quyÒn   tiªnthùc  Ön  th ch n     u    hi chuyÓn  nî thµnh vèn gãp cæ  phÇn  theo gi¸ ®∙ tho¶ thuËn. Riªng viÖc    chuyÓn  î ph¶i tr¶ ngêi lao  ng  n       ®é trong doanh nghiÖp  µnh    Çn  × th cæ ph th   thùc hiÖn    theo gi¸“sµn”quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è       ®Þ t i 21  ®Þ s 64/2002/N§­CP. b. Tu ©n   ñ      th c¸c quy  nh  ña  µ   íc vÒ   Òn  ®Þ c Nh n   quy mua     Çn  Çn  cæ ph l ®Ç u   µ  Òn  ¾ m   ÷cæ   Çn    èicña  µ   íct¹ c¸cdoanh  v quy n gi   ph chiph   Nh n       i nghiÖp. 4.C¸c    kho¶n  ù  d phßng  µ    a  ©n  èi v l∙ch ph i ph Tríc khi x¸c ®Þnh    Þ doanh      gi¸tr   nghiÖp, c¸c kho¶n  ù     d phßng  gi¶m    gi¸ hµng  ån kho,dù  t    phßng  î ph¶ithu khã  ßi,dù  n     ®   phßng  gi¶m    gi¸chøng kho¸n,  
 7. 7 chªnh  Öch  ûgi¸, ù  l t     phßng  î Êp  Êt  Öc  µm,dù  d tr  c m vi l   phßng  µichÝnh.. µc¸c t  .v     kho¶n    a  ©n  èi® îcxö  ýtheo quy  nh  l∙ch ph i ph     l     ®Þ sau: a. Sè     Ò   ù    d v d phßng  gi¶m    µng  ån  gi¸h t kho, nî ph¶ithu  ã  ßi,gi¶m       kh ®   gi¸chøng    kho¸n (sau    ï ®¾ p     khib   tæn  ÊtvÒ   th   gi¶m    µng  ån kho,gi¶m    gi¸h t    gi¸ chøng  kho¸n  µ  ö  ýc«ng  î khã  ßi  ¹  êi®iÓ m     nh    Þ doanh  v x l  n  ® ti  th x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  theo  Õ     µ   íc quy  nh)  îc hoµn  Ëp  µo  ch ®é Nh n   ®Þ ®  nh v thu  Ëp  ña  nh c doanh nghiÖp. b.Sè    Ò     d v chªnh  Öch  ûgi¸® îcxö  ýnh  l t       l   sau: ­ §èi víigi¸trÞ c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¬          tr x d c b¶n  ë  d dang  Õu  ã  n c ph¸tsinh     chªnh  Öch  û gi¸th× sau    ï trõgi÷a sè  l t      khib       t¨ng,sè    gi¶m ph¶itÝnh  µo    Þ   v gi¸tr   c«ng  ×nh khix¸c®Þnh    Þdoanh  tr       gi¸tr   nghiÖp. ­ §èivíi      chªnh  Öch  û gi¸cña    l t    c¸c nghiÖp  ô  ¹itÖ  v ngo   kh¸c,sau    ï trõ   khib     gi÷a  è  s t¨ng vµ  è    s gi¶m  ×  ¹ch  th h to¸n vµo    Ý,    chiph thu  Ëp  µichÝnh  ña  nh t  c doanh  nghiÖp theo chÕ     µ   ícquy  nh.   ®é Nh n   ®Þ c.Sè     ü   ù    d Qu d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm: Quü   ù  tr cm vi l   d phßng  î Êp  Êt  tr cm viÖc  µm  îc gi÷ l¹ ®Ó     Õt  Ýnh  l ®    i   gi¶iquy ch s¸ch    ng      lao ®é d«i d theo  Õ     ch ®é hiÖn  µnh. N Õ u   h   kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông  c sd hoÆc   ö  ông  sd kh«ng  Õt  ×  h th ph¶ihoµn  Ëp  µo    Ëp    nh v thu nh sau  Õ  ña  thu c doanh  nghiÖp. d. Sè     ü   ù    d Qu d phßng  µichÝnh: Quü   ù  t    d phßng  µichÝnh  îcdïng    t  ®  ®Ó bï ®¾ p   Çn    ph cßn  ¹  ña  ÷ng  li c nh tæn  Êt vÒ   µis¶n  µ  ï lç (nÕu  ã) cña  th   t   v b    c  doanh  nghiÖp  trong qu¸  ×nh  tr kinh doanh  n   êi®iÓ m     nh    Þ ®Õ th   x¸c ®Þ gi¸tr   doanh  nghiÖp. Sè     cßn  ¹   µn  Ëp  µo  l i ho , nh v thu  Ëp  nh sau  Õ   ña  thu c doanh  nghiÖp. e. Trêng  îp    h doanh  nghiÖp cßn  è  ç luü kÕ   ña    s l     c c¸c n¨m  íc th×  îc tr   ®  dïng  nhËp  íc thuÕ  ã  n   êi®iÓ m     Çn      ï ®¾ p   íc khi thu  tr   c ®Õ th   cæ ph ho¸ ®Ó b   tr     thùc hiÖn    Ön    c¸c bi ph¸p    î ®èi víi   xo¸ n       kho¶n  î thuÕ, ph¶inép  ©n  c¸c n      Ng s¸ch  vµ c¸c kho¶n  î  ng  n ®ä vay  ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc.C¸c  Ng h Th m  n  kho¶n    thu nhËp  sau    ép  Õ   khi n thu thu  Ëp  nh doanh nghiÖp  îc ph©n   èi theo    ®  ph   quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h 5.Tµis¶n  ãp  èn  ªndoanh  íi ícngoµi.    g v li   v   n Tµis¶n  ãp  èn  ªndoanh  íi ícngoµi® îcxö  ýtheo quy  nh  ¹ §iÒu    g v li   v   n     l    ®Þ t  i 13  NghÞ   nh  è  ®Þ s 64/2002/N§­CP,  trong®ã:   5.1 Trêng  îp doanh    h  nghiÖp    Çn    ã  Õ   õa    ¹t®éng  ªn cæ ph ho¸ c k th c¸c ho   li   doanh  ×  th ph¶i tÝnh    Þ  µis¶n  ãp  èn  ªndoanh  µo    Þ    gi¸ tr t   g v li   v gi¸ tr doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸. 5.2  êng  îp    Tr h c¸c doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸ kh«ng  Õ   õa    ¹t k th c¸c ho   ®éng  ªndoanh  ×  Ëp  å  ¬  li   th l h s b¸o  c¬  c¸o  quan  ã  Èm  Òn  Õt  nh   c th quy quy ®Þ cæ   Çn  ph ho¸    ®Ó xem   Ðt,quyÕt  nh  µ  ö  ýtµis¶n  ãp  èn  ªndoanh  x  ®Þ v x l    g v li   nh sau: +  Tho¶  Ën    thu ®Ó mua  hoÆc   l¹vèn  ãp  ªndoanh. b¸n    i g li   +  Tho¶ thuËn víi®èi t¸c ãp vèn li  doanh víi    g ªn  doanh nghiÖp ®Ó   chuyÓn  giao cho doanh nghiÖp kh¸c lµm  i      ®è t¸ctheo Quy Õt  nh  ña  ¬  ®Þ cc quan  ã  Èm  Òn. c th quy +  êng  îp doanh  Tr h  nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ  i t¸cnícngoµi th   cæ ph ho¸ v ®è         thèng  Êt chÊ m     îp ®ång  ªndoanh  ×  ö  ýtheo  nh   døt h   li   th x l   quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng 
 8. 8 tsè    22/2002/TT­ BTC   µy  ng 11/3/2002 cña  é  µichÝnh  Ò   Öc  íng dÉn  ö    BT  v vi h   x lýtµichÝnh  µ  ¹ch    i víi    vh to¸n®è    doanh nghiÖp  µ  ícViÖt Nam   ã  èn  ãp  nh n     cv g thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp  ªndoanh  li   theo LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam         tn     i   khi doanh nghiÖp  ªndoanh  Ê m     ¹t®éng. li   ch døt ho   6. Sè      d b»ng  Òn cña  ü   ti   Qu khen  ëng  µ  ü   óc  î  îcchiacho  ­ th v Qu ph l i®   :   ng êi lao  ng  ã      ®é c tªn trong danh  s¸ch  êng  th xuyªn  ña  c doanh  nghiÖp  ¹  êi t ith   ®iÓ m   Õt ®Þnh    Çn      quy   cæ ph ho¸ ®Ó mua    Çn. Ph¬ng  cæ ph   thøc chiado      Gi¸m  ®èc  doanh nghiÖp  sau    khi tho¶  Ën  íitæ  thu v   chøc  c«ng  oµn  Õt  nh   ® quy ®Þ tuú theo møc     ng  ãp  ña  õng  êi lao  ng.  êi lao  ng  ®é ®ã gct ng   ®é Ng   ®é kh«ng  ph¶inép  Õ    Ëp  i víi   thu thu nh ®è     kho¶n    Ëp  µy. thu nh n Trêng  îp  íc khi cæ   Çn  h tr     ph ho¸,doanh    nghiÖp  ∙    ® chi qu¸  ån  ü   ngu Qu khen  ëng,phóc  îth× ® îcxö  ýnh  ét  th   l       l   m kho¶n  i ph¶ithu tån ®äng. Cô   Ó:       th ­ §èi víikho¶n         chicho  êi lao ®éng  ng     cßn  ang  µm  Öc  ® l vi trong doanh    nghiÖp  íc khicæ   Çn  tr     ph ho¸  ×  îc gi¶m  õvµo  Çn    Þ tµis¶n  ïng  th ®   tr   ph gi¸tr     d ®Ó  chia cæ   Çn    ph cho  êi lao ®éng  ng     trong doanh    nghiÖp theo quy  nh  ¹ ®Þ ti  tiÕt1.4 ®iÓ m   M ôc       1  IITh«ng   µy  Õu  ã);Ph Çn  tn (n c   cßn  Õu  thi doanh  nghiÖp  cã tr¸chnhiÖ m     åicña  êilao ®éng  íckhithùc hiÖn  Ýnh    thu h   ng     tr       ch s¸ch  ®∙i u    gi¶m        Çn  gi¸b¸n cæ ph hoÆc   î Êp    Öc,m Êt  Öc. tr c th«ivi   vi ­ §èivíic¸c kho¶n    îtQuü          chiv   khen  ëng, phóc  îdo  th   l   ph¶ih¹ch      i   to¸nc¸c kho¶n    Ý   ¹t®éng  chi ph ho   s¶n  Êt kinh  xu   doanh  Þ   Êt  b xu to¸n,c¸c kho¶n       chi biÕu,tÆng; c¸ckho¶n           chibæ sung ¬ng,th ng,phóc  îcho  êilao®éng  ∙  l  ë   l i ng     ® nghØ  Öc,th«iviÖc  ícthêi®iÓ m     nh    Þdoanh  vi     tr     x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp  × doanh  th   nghiÖp  ph¶ib¸o  c¬    c¸o  quan  µichÝnh  t  doanh nghiÖp, c¬    quan  Õt  nh   quy ®Þ gi¸trÞdoanh     nghiÖp    ®Ó xem   Ðt,xö  ýnh  kho¶n  î kh«ng  ã  x   l   1  n  c kh¶ n¨ng    thu håi. III.X ö  lý t µi    ch Ý n h  t õ th êi ® i Ó m  x¸c ® Þ n h  gi¸ tr Þ      d o a n h  n g hi Ö p  ® Õ n  th êi ® i Ó m  d o a n h   g hi Ö p  ch Ý n h  thøc ch uy Ó n  sa n g    n c«n g  ty  æ  p h Ç n c 1. C¨n  vµo  Õt  nh    cø  quy ®Þ c«ng  è    Þ doanh  b gi¸tr   nghiÖp  ña  Êp  ã  cc c thÈm   Òn,  quy doanh nghiÖp  ph¶i®iÒu    chØnh    Õ   sæ k to¸n vµ    b¶ng  ©n  i c ®è   kÕ  to¸n theo  Õ     Õ     ch ®é k to¸n Nhµ   íc quy  nh,  ng  êicã    n  ®Þ ®å th   tr¸chnhiÖ m     tiÕp  ôc theo  âivµ  ö  ýc¸c kho¶n  î vµ  µis¶n  îclo¹  õkhix¸c ®Þnh    t  d   x l    n  t   ® i    tr gi¸ trÞ doanh    nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸; h¹ch    to¸n ®Çy       ®ñ c¸c kho¶n    Ý   ªn chi ph li   quan  n   Öc  ùc hiÖn   phÇn      ®Õ vi th   cæ   ho¸ ph¸tsinh trongkú.     2. § Õn  êi®iÓ m     th   c«ng      Çn  îc cÊp  Êy  ty cæ ph ®  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh,doanh      nghiÖp  ph¶ichñ  ng  Ëp b¸o c¸o tµichÝnh,tiÕp tôcxö  ý   ®é l               l  nh÷ng  Ên    Ò   µichÝnh  v ®Ò v t   theo    nh  ¹  ôc    qui ®Þ tiM IITh«ng   nµy  µ  ùc t v th   hiÖn  Õt    Õ  íic¬  quy to¸nthu v   quan  Õ      nh  ¹ gi¸trÞ thùc tÕ  Çn  thu ®Ó x¸c ®Þ l      i   ph vèn  µ   íc t¹  êi®iÓ m     Çn  Nh n   i   th cæ ph ho¸  µ  ùc  Ön  µn  v th hi b giao  ÷a  gi doanh  nghiÖp  µ   ícvíi Nh n     c«ng      Çn. tycæ ph 3.Kho¶n    chªnh  Öch  ÷a gi¸trÞthùc tÕ  Çn  èn  µ   íct¹ thêi®iÓ m   l gi         ph v Nh n   i     doanh  nghiÖp  chuyÓn  sang c«ng      Çn  íigi¸trÞ thùc  Õ  Çn  èn  ty cæ ph v      t ph v Nhµ   íct¹ thêi®iÓ m     nh    Þdoanh  n     i x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp  îcxö  ýnh  ®   l   sau: a. Trêng  îp cã    h   chªnh  Öch    ×  ép  µo  ü   ç  î ¾p  Õp  µ    l t¨ngth n v Qu h tr  s x v cæ phÇn    ho¸ doanh nghiÖp  µ  íccïng cÊp. nh n    
 9. 9 b. Trêng  îp  ã    h c chªnh  Öch  l gi¶m  ×  th doanh nghiÖp ph¶ilµm  â    r nguyªn  nh©n, x¸c®Þnh     tr¸chnhiÖ m    ö  ýnh    ®Ó x l   sau: ­ Xö   ýbåith ng  Ët chÊt theo    l    ê v     quy  nh  Ön  µnh  i víi Çn  ®Þ hi h ®è     ph chªnh  lÖch  gi¶m  éc tr¸chnhiÖm    ©n, tËp  Ó. thu     c¸nh   th ­ Toµn  é    b kho¶n  chªnh  Öch  l gi¶m sau    åi th ng  Ët chÊt (nÕu  ã) khib   ê v     c  th×  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  Õt  nh    Çn    Õt  nh  c th quy quy ®Þ cæ ph ho¸ quy ®Þ gi¶m    gi¸ trÞ doanh    nghiÖp  µ  v th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan  qu¶n  lýQuü   ç  î ¾p  Õp  µ     h tr s x v cæ   Çn    ph ho¸ doanh nghiÖp  µ   íccïng  Êp    Nh n   c bæ sung  èn    ¶m   v ®Ó ® b¶o  û t  lÖ    Çn  µ   íccÇn  Õtn ¾ m   ÷ trong c¬  Êu  èn  iÒu  Ö  ña  cæ ph Nh n   thi   gi    c v® l c C«ng  tycæ   Çn.   ph 4.  èi víic¸c  §   kho¶n  î  µ  µis¶n  îc lo¹  õ kh«ng  Ýnh  µo    Þ nv t  ®   itr   t v gi¸ tr   doanh  nghiÖp: a.  Trong    o¹n  a  Ýnh  giai® ch ch thøc chuyÓn  µnh  th c«ng      Çn, ty cæ ph   doanh nghiÖp  µ  íc cã  nh n   tr¸chnhiÖ m   Õp  ôc theo  âi vµ  chøc    ti t   d   tæ  thu  åi h  c«ng  î,thanh  ý,nhîng  n  l  b¸n  µis¶n  ãitrªn(bao  å m   viÖc  t  n    g c¶  b¸n  ¹ cho    li  c¸c tæ chøc  ã  c chøc  n¨ng kinh doanh mua  b¸n  î vµ  µis¶n  ån  ng)  µ  ép  n  t   t ®ä vn toµn  é   è  Òn  b s ti thu  îc vÒ   ü   ç  îs ¾p   Õp   µ    Çn   ®  Qu h tr  x v cæ ph ho¸  doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n   b. Trêng  îp  n   êi®iÓ m     h ®Õ th   doanh  nghiÖp  Ýnh  ch thøc  chuyÓn  µnh  th c«ng      Çn  Én  a  ö  ýxong    tycæ ph v ch x l   c¸c kho¶n  î vµ  µis¶n    × c¬  n  t   trªnth   quan  quyÕt ®Þnh   phÇn ho¸ xem  Ðt,quyÕt ®Þnh    cæ      x    chuyÓn  giao viÖc  ö lýc¸c   x      kho¶n  î vµ  µis¶n  îc lo¹  õkhix¸c ®Þnh    Þ doanh  n  t   ® i    tr gi¸tr   nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸ cho  doanh  nghiÖp kh¸c hoÆc   û  Òn    u quy cho  c«ng    Õp  ôc b¶o  ty ti t   qu¶n  vµ  ö  ý. x l  C«ng      Çn  îchëng  tycæ ph ®  10%   tæng  è  Òn thu ® îctõ viÖc  îng s ti         nh   b¸n,thanh  ýtµis¶n  µ    åic«ng  î ®Ó   ï ®¾ p     Ý  µ  ã    l    v thu h   n  b  chiph v c tr¸chnhiÖ m     nép  è    s thu cßn  ¹ vÒ   ü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn    l   Qu h tr  i s x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  nh níc. C«ng      Çn  tycæ ph ph¶itæ    chøc  thanh  ý, îng b¸n  µis¶n  µy  l  nh   t   n trong thêi    h¹n 6    th¸ng,n Õu    êih¹n      qu¸ th   trªnph¶ib¸o    ¬    c¸o c quan  Õt ®Þnh   phÇn  quy   cæ   ho¸    ö  ý.N Õ u   ®Ó x l   C«ng       Çn  ã  ty cæ ph c nhu  Çu  ö  ông  ×  c sd th b¸o c¸o  ¬  c quan  Õt ®Þnh    Çn        quy   cæ ph ho¸ ®Ó thuªhoÆc   mua  theo gi¸thÞ  êng.     tr IV. B¸n C æ  p h Ç n 1. Doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng  ¬ng    cæ   Çn    xd ph ¸n b¸n  ph theo  tr×nh tù  tiªnvµ  ¬  Êu    Çn  îc quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è    u    c c cæ ph ®  ®Þ ti§i 23  ®Þ s 64/2002/N§­    CP ,trong ®ã:   1.1 Ph¬ng    cæ   Çn    ¸n b¸n  ph theo    ®∙icho  êis¶n  Êt vµ  gi¸u    ng   xu   cung  Êp  c nguyªn  Öu cho    li   c¸c doanh  nghiÖp  Õ   Õn  hµng  ch bi   n«ng, l©m,  û    thu s¶n  îc ®  x¸c®Þnh    theo  íng dÉn  ¹ Th«ng   è  h  ti  ts 96/2001/TT­ BTC   µy  ng 23/11/2001  ña  c Bé   µi chÝnh. Trong  ,  ¬ng  b¸n    Çn  T    ®ã ph ¸n  cæ ph theo    ®∙icho  êi s¶n  gi¸u    ng   xuÊt vµ    cung  Êp  û  c thu s¶n  îcx¸c ®Þnh    ¬  ë  Ön  Ých  ®   trªnc s di t nu«ithuû    s¶n,   s¶n îng thuû  l  s¶n  cung  Êp  c cho  doanh  nghiÖp  Õ   Õn  ùc hiÖn    Çn   ch bi th   cæ ph ho¸ vµ    tæng    Þcæ   Çn    gi¸tr   ph b¸n theo gi¸u  ∙i.    ® 1.2  C¨n  vµo  è îng    Çn  ùc tÕ    cø  s l cæ ph th   b¸n  bªn  µivµ  ra  ngo   nhu  Çu c cña doanh  nghiÖp trong viÖc  Õp      ti thu c«ng  Ö   íi,kinh nghiÖ m   ngh m     qu¶n  ý, l 
 10. 10 m ë   éng  Þ  êng; doanh  r th tr   nghiÖp    Çn    Ýnh    è    Çn  ra cæ ph ho¸ t to¸ns cæ ph b¸n    bªn  µi®Ó   ©y  ùng  ¬ng  b¸n    Çn  Çn  u   ×nh cÊp  ã  Èm   ngo   xd ph ¸n  cæ ph l ®Ç tr   c th quyÒn  xem   Ðt,phª  x  duyÖt. Sè  îng    Çn  èithiÓu  ù  Õn    l cæ ph t  d ki b¸n  bªn  ra  ngoµi® îcx¸c®Þnh      theo c«ng    thøc sau:   Sè  îng cæ   l  Tæng  è  s Sè  îng l  Sè  îng l  Sè  îng l  phÇn  èi = cæ  phÇn  ­ cæ   Çn  ­ cæ   Çn  ­ t    ph ph cæ   x 30% thiÓu  ù  d cña  c«ng    ty Nhµ   íc n  b¸n theo  phÇn  ù  d kiÕn  ra b¸n    (t ng    ¬ øng tham    gia gi¸u  ∙i  ®  kiÕn    b¸n bªn  µi ngo víi èn   v t¹ c«ng      i ty cho  NL§  cho  êi ng   ®iÒu  Ö) l cæ   Çn ph trong DN   SX   µ  v cung  cÊp  NL     Nh÷ng  doanh nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸  ã  ×nh  ×nh  µichÝnh  ï hîp  íi ct h t  ph   v  ®iÒu  Ön  ki niªm  Õt    Þ  êng  y trªnth tr chøng kho¸n th× ph¬ng    cæ   Çn       ¸n b¸n  ph ra bªn  µi ph¶i ®¶m   ngo     b¶o    iÒu  Ön    c¸c ® ki ®Ó niªm  Õt    Þ  êng  y trªn th tr chøng  kho¸n theo quy  nh  ña      ®Þ c Ph¸p  ËtvÒ   lu   chøng  kho¸n. 1.3 Ngoµi  è    Çn   îc mua   s cæ ph ®  theo    ®∙i,ngêi lao  ng  gi¸ u      ®é trong  doanh nghiÖp    Çn  ãa  îcquyÒn  ¨ng  ý  cæ ph h ®  ® k mua  è    Çn  s cæ ph cßn  ¹(sau  l  i khi®∙    nh  è îng cæ   Çn      ngoµi)theo gi¸sµn.   x¸c®Þ s l   ph b¸n ra bªn       Trêng  îp  êi lao  ng  h ng   ®é trong doanh nghiÖp    Çn  ãa  ¨ng  ý  cæ ph h ® k mua  kh«ng  Õt  ×  h th doanh  nghiÖp ph¶i kÞp  êi®iÒu    th   chØnh  ¬ng  b¸n  ph ¸n  cæ   Çn, bæ   ph   sung  è îng cæ   Çn      ngoµi. s l   ph b¸n ra bªn  2.  Öc  Vi b¸n    Çn  Çn  u   ña    cæ ph l ®Ç c c¸c doanh   nghiÖp  ùc  Ön    th hi cæ phÇn  hãa  ® îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹ §iÒu 24  NghÞ  ®Þnh  sè  i 64/2002/N§­CP. Trêng  îp  h doanh  nghiÖp    Çn  ãa  ã  è îng    Çn  cæ ph h c s l cæ ph b¸n  bªn  ra  ngoµi víim Ö nh       Õu  íi500  iÖu  ng     gi¸cæ phi d   tr ®å hoÆc  doanh nghiÖp   cæ phÇn  ãa    ïng  ©u,  ïng  cã  ã  h ëv s v xa  kh kh¨n  trong viÖc    b¸n th«ng qua      c¸c tæ chøc  µichÝnh  t  trung gian    hoÆc   ù  Õn    Ý   d ki chiph cho  Öc  chøc  vi tæ  b¸n    cæ phÇn  ña  chøc  c tæ  trung  gian  îtqu¸  v  møc  hoa  ång  h cho  Ðp  ×  ¬  ph th c quan  quyÕt  nh    Çn  ãa  ®Þ cæ ph h giao  cho doanh nghiÖp  chøc  tæ  b¸n    Çn    cæ ph ra bªn  µitheo h×nh  ngo     thøc ®Êu    gi¸. V. Q u ¶ n  lý  µ  s ö   ô n g  ti Ò n thu t õ b¸n c æ  p h Ç n v d 1. TiÒn    õ b¸n    Çn  éc phÇn  èn  µ   íc(bao  å m   chªnh    thu t   cæ ph thu   v Nh n   g c¶  lÖch    gi¸b¸n    Çn  thùc hiÖn  u     ¹  cæ ph do    ®Ê gi¸)t idoanh nghiÖp  ùc hiÖn    th   cæ phÇn  ãa  õ ngµy  h t  05/7/2002 trë®i  îcqu¶n  ývµ  ö  ông    ®  l  s d theo quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÒu  NghÞ   nh  è  25  ®Þ s 64/2002/N§­   µ  CP v Quy  Õ   ch qu¶n  ý,sö  ông  Òn l  d ti   thu,tiÒn b¸n    Çn  ña  é   µi chÝnh. TiÒn    õ b¸n  Çn  èn  µ   íc     cæ ph c BT    thu t   ph v Nh n   t¹ c¸cdoanh     i nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  ãa  ícngµy  th   cæ ph h tr   05/7/2002 ® îcqu¶n  ý,    l  sö  ông  d theo  quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 177/1999/Q§­TTg  µy  ng 30/8/1999   cña  Thñ  t ng ChÝnh  phñ  vµ  Quy Õt ®Þnh  sè  95/2000/Q§­ í BTC  ngµy  09/6/2000 cña  é  ëng  é  µichÝnh.   B tr BT 
 11. 11 2. TiÒn  tõ b¸n    Çn  doanh    thu    cæ ph do  nghiÖp    µnh    ph¸th ®Ó huy  ng  ®é thªm  èn  îc®Ó   ¹ c«ng      Çn  µ  v ®  l  i tycæ ph v qu¶n  ýsö  ông  l  d theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvµ  Òu  Ö  chøc  ¹t®éng  ña      §i l tæ  ho   c c«ng      Çn. tycæ ph VI. C hi  h Ý  c æ  p h Ç n  h ã a   p 1.Chi phÝ    Çn  ãa     cæ ph h doanh  nghiÖp  µ   ícbao  å m: Nh n   g ­ Chi  Ý     µiliÖu, tËp  Ên  ph in t     hu nghiÖp  ô  Ò     Çn   ãa  v v cæ ph h doanh  nghiÖp; ­Chi phÝ  Óm      nh    Þtµi    ki kª,x¸c®Þ gi¸tr     s¶n; ­ Chi  Ý     ph cho  Öc  Ëp  ¬ng  cæ   Çn  ãa, x©y  ùng  Òu  Ö    vi l ph ¸n  ph h  d §i l tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c c«ng      Çn; tycæ ph ­TiÒn     Ên,kiÓm    Õu  ã);   thuªtv   to¸n(n c ­ Chi phÝ     cho  ¹ihéiCNVC   §    doanh nghiÖp  Êt th ng    iÓn khaicæ   b   ê ®Ó tr     phÇn  ãa; h ­ Chi phÝ      cho    ¹t®éng  c¸c ho   tuyªn truyÒn  ùc hiÖn  b¹ch      th   c¸o  c¸c th«ng  tinvÒ     Çn  ãa    cæ ph h doanh  nghiÖp; ­ Chi phÝ     cho  Öc  chøc  cæ   Çn  vi tæ  b¸n  ph (bao  å m   chiphÝ  g c¶    cho  ¹t ho   ®éng  u  ; ®Ê gi¸) ­Chi phÝ     cho  ¹ihéicæ   «ng  Çn  u; §    ® l ®Ç ­C¸c    Ý    chiph kh¸ccã  ªnquan  n     Çn  ãa    li   ®Õ cæ ph h doanh  nghiÖp. 2.Møc    Ý  èi®a    chiph t   cho  Öc  ùc hiÖn  vi th   chuyÓn  doanh  nghiÖp  µ   ­ Nh n ícthµnh    C«ng      Çn  îcx¸c®Þnh    tycæ ph ®     nh sau: + Doanh nghiÖp  ã    Þ thùc tÕ  íi5  û ®ång  îcchikh«ng      c gi¸tr     d   t  ®   qu¸ 100 tr Öu®ång; i  + Doanh  nghiÖp  ã    Þthùc tÕ  õ5  û®Õ n   tû®ång  îcchikh«ng  c gi¸tr     t  t  10    ®   qu¸ 150  iÖu®ång;   tr   + Doanh nghiÖp  ã    Þ thùc tÕ    tû ­ 20  û ®ång  îcchikh«ng  c gi¸tr     trªn10      t   ®   qu¸ 200  iÖu®ång;   tr   + Doanh nghiÖp  ã    Þ thùc tÕ    tû ­ 30  û ®ång  îcchikh«ng  c gi¸tr     trªn20      t   ®   qu¸ 250  iÖu®ång;   tr   + Doanh nghiÖp  ã    Þ thùc tÕ    tû ­ 40  û ®ång  îcchikh«ng  c gi¸tr     trªn30      t   ®   qu¸ 350  iÖu®ång;   tr   + Doanh nghiÖp  ã    Þthùc tÕ    tû­ 50 tû®ång  îcchikh«ng  c gi¸tr     trªn40          ®   qu¸ 400  iÖu®ång;   tr   + Doanh nghiÖp  ã    Þthùc tÕ    tû­ 60 tû®ång  îcchikh«ng  c gi¸tr     trªn50          ®   qu¸ 450  iÖu®ång;   tr   + Doanh nghiÖp  ã    Þ thùc  Õ    tû ®ång  îc chi kh«ng    c gi¸tr   t trªn60    ®   qu¸ 500  iÖu®ång; tr  
 12. 12 Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ùc  Ön    Çn  ãa  Õt  nh      th hi cæ ph h quy ®Þ c¸c chi phÝ   ùc tÕ  Çn  Õtphôc  ô    ×nh cæ   Çn  ãa  th   c thi   v qu¸ tr   ph h theo  nguyªn  ¾c  îp t h  lý,hîp lÖ,tiÕtkiÖm   µ  ã  y         v c ®Ç ®ñ chøng  õ.Trêng  îp doanh  t  h  nghiÖp    ît chiv   møc  èng  Õ     × ph¶ib¸o    é  µichÝnh xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. kh ch trªnth     c¸o B T     x    K Õt  óc  th qu¸  ×nh    Çn  tr cæ ph ho¸,doanh    nghiÖp ph¶i b¸o    c¸o  µ  ùc v th   hiÖn  Õt      Ý    Çn    íi ¬  quy to¸nchiph cæ ph ho¸ v   quan  Õt  nh    Çn    c quy ®Þ cæ ph ho¸. Tæng  è    Ý    Çn    îctrõ(­  µo  Òn thu tõ b¸n    Çn  éc s chiph cæ ph ho¸ ®     ) v ti       cæ ph thu   vèn  µ   íct¹ doanh  Nh n     i nghiÖp. VII. µ n    B giao t µi s¶n, ti Ò n v è n ch o   n g   c« ty c æ  p h Ç n 1.Hå   ¬  µn    s b giao tµi   s¶n,tiÒn vèn      bao  å m: g ­ B¸o c¸o  µichÝnh  ¹  êi®iÓ m   t  t ith   doanh nghiÖp  Ýnh  ch thøc chuyÓn  thµnh c«ng      Çn  µ      Õt to¸nthuÕ. tycæ ph v b¸o c¸o quy     ­ Quy Õt  nh    Þdoanh    ®Þ gi¸tr   nghiÖp  ¹ thêi®iÓ m   t    i doanh  nghiÖp  chuyÓn  thµnh c«ng      Çn  ña  ¬  tycæ ph c c quan  ã  Èm  Òn. c th quy ­Biªnb¶n  µn     b giao tµis¶n,tiÒn vèn  îclËp t¹ thêi®iÓ m   µn         ®        i b giao. 2.Biªnb¶n  µn     b giao ph¶icã  y    ÷  ý  ña  idiÖn  ¬      ®Ç ®ñ ch k c ®¹   c quan  Õt  quy ®Þnh    Çn    idiÖn  cæ ph ho¸,®¹   doanh  nghiÖp  µ   íc(gåm: Gi¸m  c, kÕ     Nh n     ®è   to¸n tr ng),®¹idiÖn  ña  ë    c c«ng      Çn  éi®ång  tycæ ph (H   qu¶n  Þ,gi¸m  c, kÕ     tr   ®è   to¸n tr ng) vµ  idiÖn  ña  chøc  ë   ®¹   c tæ  c«ng  oµn  ® trong c«ng      ty.Biªn b¶n  µn    b giao  gi÷a 2  ph¶ithÓ  Ön  â:   bªn    hi r ­T×nh  ×nh  µis¶n,tiÒn vèn,lao®éng  ã  ¹ thêi®iÓ m     h t         c t   i chuyÓn  giao. ­Quy Òn  îvµ  Üa  ô    l   ngh v c«ng      Çn  îctiÕp tôckÕ   õa. i tycæ ph ®       th ­ Nh÷ng  ån t¹ c«ng      Çn  ã    t  i   tycæ ph c tr¸chnhiÖm   Õp tôcgi¶iquyÕt    ti       (bao  gå m   viÖc  Õp tôc theo  âi,thu håic«ng  î,tµis¶n  ∙  îclo¹  õ,thu håi c¶  ti     d    n    ®®   i       tr tiÒn b¸n cæ   Çn    Ë m...)     ph tr¶ch . VIII. h Õ  ® é  u  ® ∙i ® è i víi o a n h  n g hi Ö p  N h µ   íc v µ    c  d n n g êi  lao ® é n g  khi c h u y Ó n  th µ nh c«n g  ty  æ  p h Ç n. c 1.§èivíi      doanh  nghiÖp  µ   ícchuyÓn  µnh  Nh n   th C«ng      Çn tycæ ph Ch Õ     ®∙i víidoanh  ®é u      nghiÖp  µ   íc chuyÓn  µnh  Nh n   th C«ng      ty cæ phÇn  ùc hiÖn  th   theo  quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti  26  ®Þ s 64/2002/N§­   µ  CP v híng dÉn  ña    é, ngµnh.Trong  :   c c¸cB     ®ã 1.1 C¸c doanh nghiÖp  µ   íc thùc hiÖn    Çn  Nh n     cæ ph ho¸  îc hëng  ®∙i ®  u    vÒ   Õ  thu theo  møc quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti §i 18  §i 21  ®Þ s 51/1999/ N§­CP    µy  ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh     Õt thihµnh  Ët ®Þ chi ti     Lu   KhuyÕn  Ých  u    trong  íc (söa  æi)  è  kh ®Ç t n  ® s 03/1998/QH10  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  µnh  Ëp míi. th l  C¨n  vµo  iÒu  Ön  ña  cø  ® ki c doanh  nghiÖp  µ  v c¸c    Èn      tiªu chu ®Ó x¸c ®Þnh  Ôn  mi gi¶m  Õ, doanh  thu   nghiÖp  ñ  ng    nh  µ  ¨ng  ý  íic¬  ch ®é x¸c ®Þ v® k v  quan  Õ    ùc hiÖn  Ýnh  thu ®Ó th   ch s¸ch  ®∙ivÒ   Õ. §ång  êiph¶i göi kÌm  u    thu   th     
 13. 13 b¶n sao  Õt  nh  quy ®Þ phª  Öt  ¬ng  cæ   Çn    µ  Êy  duy ph ¸n  ph ho¸ v gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinhdoanh    ¬    ®Ó c quan  Õ  ã    x¸c®Þnh  thu c c¨n cø    møc  ®∙i. u  1.2 C«ng      Çn  ã    tycæ ph c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý,duy  ×vµ    iÓn quü  l  tr   ph¸ttr   phóc  î díid¹ng  Ön  Ët  îc doanh  l    i hi v ®   nghiÖp  µ   íc chuyÓn  Nh n   giao      ®Ó b¶o ®¶m   óc  î cho  êi lao ®éng  ph l   i ng     trong c«ng      Çn.  êng  îp  êi lao   ty cæ ph Tr h ng     ®éng  kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông  µ  c sd v c«ng      Çn  ã  ty cæ ph c nhu  Çu  ö  ông  c sd cho  ôc  ch  m ®Ý s¶n  Êt kinh doanh  ×  xu     th C«ng      Çn  ty cæ ph mua   ¹ hoÆc     l i b¸n cho    i t ng kh¸c,sè  Òn thu ® îcchuyÓn  Ò   ü   óc  îcña  c¸c®è  î     ti       v Qu ph l   i c«ng  ty. 2.§èivíi êilao®éng       ng     trongdoanh    nghiÖp  Ch Õ     ®∙i®èi víingêilao ®éng  ®é u           trong doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  th   theo  quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ t i 27  ®Þ s 64/2002/N§­ CP, trong ®ã:   2.1 Ng êilao®éng  ã         c tªntrongdanh    s¸ch th ng    ê xuyªn cña    doanh nghiÖp  cæ   Çn  ph ho¸  ¹  êi®iÓ m   Õt  nh    Çn  ti   th quy ®Þ cæ ph ho¸,cø  çi    m n¨m  µm  Öc  l vi cho  µ   ícth× ® îcNhµ   ícb¸n  èi®a  cæ   Çn  Önh    ét    Çn  Nh n       n   t   10  ph (m gi¸m cæ ph lµ100.000  ng)  íimøc    ®å v  gi¶m    gi¸30%   víim Ö nh     so    gi¸.Theo quy  nh  µy  ®Þ n th× khimua  çi cæ   Çn  ®∙i, êilao®éng     m   ph u    ng     chØ ph¶itr¶70.000  ng, cßn     ®å   30.000  ng  µgi¸trÞu  ∙icña  µ   íccho  êilao®éng. ®å l       ®   Nh n   ng     2.2 Ng êilao ®éng  Ìo trong doanh       ngh     nghiÖp    Çn    îcmua     cæ ph ho¸ ®   cæ phÇn    íi   ®∙itheo ph¬ng  ho¸ v   u    gi¸   thøc tr¶gãp     trong 10    n¨m, ® îcho∙n tr¶trong         3 n¨m  u   µ    Çn  èi®a   ®Ç v tr¶d t   trong 7    n¨m  Õp  ti theo  kh«ng ph¶i tr¶l∙ suÊt.      i   Tæng   è    Çn  s cæ ph b¸n cho  êi lao ®éng  Ìo theo  ¬ng  ng     ngh   ph thøc    ãp  èi tr¶g t   ®a  kh«ng  qu¸ 20%  tæng  è    Çn  µ   íc b¸n  ®∙icho  êi lao ®éng  s cæ ph Nh n   u    ng     trongdoanh    nghiÖp. 2.3 Tæng     Þ  ®∙icho  êi lao ®éng,  ®∙icho  êi s¶n  Êt vµ  gi¸tr u    ng     u    ng   xu   cung  Êp  c nguyªn liÖu cho     doanh nghiÖp  Õ   Õn  µng  ch bi h n«ng,l©m, thuû s¶n        vµ    Þ cæ   Çn  ®∙ib¸n  Þu  gi¸tr   ph u    ch cho  êi lao ®éng  Ìo ® îc trõvµo  èn  ng     ngh       v Nhµ   íct¹ doanh  n    i nghiÖp  µ  v kh«ng  îtqu¸ gi¸trÞthùc tÕ  Çn  èn  µ   íct¹ v          ph v Nh n     i doanh  nghiÖp sau    ∙  õphÇn  èn  µ   íccÇn  ¾ m   ÷ vµ    Ý     khi® tr   v Nh n   n gi   chiph cæ phÇn  ho¸. ViÖc  cæ   Çn  ®∙icho  êis¶n  Êt vµ  b¸n  ph u    ng   xu   cung  Êp  c nguyªn liÖu cho     doanh  nghiÖp  Õ   Õn  µng  ch bi h n«ng,l©m,  û    thu s¶n  chØ  ùc hiÖn  th   sau    ∙  khi® thùc hiÖn    xong  ¬ng  b¸n    Çn  ®∙icho  êi lao ®éng  ph ¸n  cæ ph u    ng     trong doanh    nghiÖp. (Ph¬ng  ph¸p x¸c®Þnh  è îng cæ   Çn  u  ∙icho  êilao®éng, ng­    s l   ph b¸n  ®   ng       êi s¶n  Êt vµ    xu   cung  Êp  c nguyªn  Öu trong doanh  li     nghiÖp  µ   íc cæ   Çn  Nh n   ph ho¸ theo Phô  ôc®Ýnh  Ìm).     l  k C«ng      Çn  ã  tycæ ph c tr¸chnhiÖ m     theo  âivµ  chøc    åigi¸trÞ cæ   d   tæ  thu h       phÇn mua     Ë m   µ  Þp  êinép  Ò   ü   ç  î s ¾p   Õp  µ    Çn  tr¶ch vk th   v Qu h tr ,   x v cæ ph doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n 2.4    Õu  ña    Çn  Cæ phi c cæ ph b¸n theo    ®∙ilµ cæ   Õu  ã      gi¸u      phi c ghi tªn, ngêisë  ÷u    h chØ  îcchuyÓn  îng cæ   Õu  µy  ®  nh   phi n sau  n¨m  Ó   õ khimua.  3  k t    §èivíicæ   Çn      ph b¸n theo  ¬ng  ph thøc    ãp  tr¶g cho  êinghÌo th×  êisö  ÷u  ng     ng   h cæ   Õu  phi chØ  îc b¸n  ®  sau    ∙    Õt  î cho  µ   íc.Trêng  îp  êi së  khi® tr¶h n   Nh n   h ng   h÷u    Õu  ã  cæ phi c nhu  Çu  c chuyÓn  îng  íc thêih¹n    ×  nh tr     trªnth ph¶i ® îc Héi     ®ång  qu¶n  Þ chÊp  Ën.C«ng      Çn  tiªnmua   ¹ sè    Çn  µy  tr   thu   tycæ ph u    l   cæ ph i n theo    Þ  êng  µ  ¹ch to¸nvµo  ån    Õu  ©n  ü    gi¸th tr vh     ngu cæ phi ng qu ®Ó qu¶n  ývµ  l  sö  ông  d theo chÕ     µ   ícquy  nh.   ®é Nh n   ®Þ
 14. 14 2.5  êi lao ®éng  îc tuyÓn  ông  íc ngµy  Ng     ®  d tr   21/04/1998  Þ   Êt  Öc, bm vi   nghØ   u  ím  ¹  êi®iÓ m     Çn    h s ti   th cæ ph ho¸ hoÆc   trong 12    th¸ng sau      khidoanh  nghiÖp  Ýnh  ch thøc chuyÓn  µnh    th c«ng      Çn  × ® îchëng  î Êp  tycæ ph th     tr c theo  qui®Þnh  ¹ NghÞ   nh  è    ti  ®Þ s 41/2002/N§­   µy  CP ng 11/04/2002 cña  Ýnh  ñ    Ch ph vÒ   Ýnh  ch s¸ch ®èi víilao ®éng      x ¾p  Õp  ¹ doanh         d«id do  x l  i nghiÖp  µ   íc, Nh n   Th«ng   è  ts 11/2002/TT­ BL§TBXH   µy  ng 12/6/2002 híng dÉn  ùc hiÖn  ét  è      th   ms ®iÒu  ña  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­   µ  Quü   ç  î   ng      ç  CP v do  h tr  ®é lao d«id h trî  doanh  nghiÖp  thanh to¸n. Ng êilao ®éng  Þ     Öc,m Êt  Öc     b th«ivi   vi kh«ng  éc ®èi t ng ® îchëng  î thu    î     tr  cÊp  theo qui®Þnh  ña     c NghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­   µ      CP v c¸cv¨n b¶n    ×  trªnth ® îc hëng  î Êp    tr c theo    nh  ña  é   Ët lao ®éng  µ  îc quü  ¾p  Õp  qui ®Þ c B Lu     v®  s x doanh  nghiÖp  ç  î h tr thanh        nh  ¹  to¸n nh qui®Þ tikho¶n  vµ  5  kho¶n  §iÒu    6  27 NghÞ   nh   è  ®Þ s 64/2002/N§­   µy 19/6/2002 cña Ch Ýnh  phñ  vÒ   Öc  CP ng vi chuyÓn  doanh  nghiÖp  µ   ícthµnh  Nh n   c«ng      Çn. tycæ ph P h Ç n  thø b a t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1. Doanh    nghiÖp  îc chñ  ng  ö  ýtµichÝnh  ®  ®é x l    theo  Õ     µichÝnh  ch ®é t   hiÖn  µnh  µ  ÷ng  iÓ m   íng  Én  h v nh ® h d trong Th«ng   µy  íc khix¸c ®Þnh      t n tr       gi¸ trÞdoanh    nghiÖp. 2.  ¬   C quan  quyÕt  nh     Çn   ®Þ cæ ph ho¸  ã  c tr¸ch nhiÖm   «n   c      ® ®è c¸c doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    ö  ýnh÷ng  ån t¹ vÒ   µichÝnh  íckhi th   cæ ph ho¸ x l   t    t  i tr     x¸c®Þnh    Þdoanh    gi¸tr   nghiÖp. 3. C¬     quan  µichÝnh  t  doanh nghiÖp  ïng  Êp  ã  c c c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn    h  kiÓm     tradoanh nghiÖp  ö  ýnh÷ng  Ên    µichÝnh  i víidoanh  x l  v ®Ò t   ®è     nghiÖp  cæ   Çn    ph ho¸ theo  ng    nh  ña  µ   íc.N Õ u   ã  íng m ¾ c,  ®ó qui®Þ c Nh n   cv   ph¶n    ¸nh kÞp  êicho  Êp  ã  Èm  Òn  th   c c th quy xem   Ðt xö  ý. x l 4. Th«ng   µy    t n thay thÕ    Th«ng   è  t s 104/1998/TT­ BTC   µy  ng 18/7/1998  Bé  µichÝnh  µ  ã  Öu  ùctõngµy  T  v c hi l     4/7/2002. C¸c    v¨n b¶n  íng dÉn  Ò     Ên    ö  ýtµichÝnh    h  v c¸c v ®Ò x l     khichuyÓn  doanh  nghiÖp  µ   ícthµnh  Nh n   C«ng      Çn    íi tycæ ph tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    é, ngµnh, qu¸ tr       cv   ®Ò ngh c¸c B     c¸c ®Þa   ¬ng, c¸c doanh    ph    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸ ph¶n ¸nh  Ò   é   vB TµichÝnh      ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
 15. 15 p h ô   ôc l P h ¬ n g  p h¸p x¸c ® Þ n h   æ  p h Ç n  b¸n    ∙i c u® c h o  n g êi lao ® é n g, n g êi s¶n x u Ê t  µ  c u n g  c Ê p   v n g u yªn li Ö u trong d o a n h   g hi Ö p  N h µ  n íc c æ   h Ç n   o¸. n p h (Ban  µnh  Ìm  h k Th«ng   è  ts 76/2002/TT­ BTC   µy  ng 9/9/2002) I.Ph ¬ng    ph¸p x¸c  nh   ®Þ tæng   è    Ç n   s cæ ph b¸n  ®∙i cho  êi    u    ng lao ®éng ­  äi  1 lµ sè îng    Çn  GS   l cæ ph b¸n  ®∙icho  êi lao ®éng  u    ng     trong doanh  nghiÖp  Ýnh  t theo møc  èi a;   t ® ­ G äi  2  µ sè îng    Çn  ùc  Õ  îc phÐp    S l   l cæ ph th t ®   b¸n  ®∙i   u    cho  êi lao ng     ®éng trong doanh    nghiÖp    nh  (x¸c®Þ theo gi¸trÞthùc tÕ  Çn  èn  µ   íct¹       ph v Nh n     i doanh nghiÖp). ­G äi T  µtæng  êigian lµm  Öc      l  th     vi trongkhu  ùc  µ   íccña  µn  é      v Nh n   to b lao ®éng  trong danh    s¸ch th ng    ê xuyªn cña    doanh nghiÖp  ¹  êi®iÓ m     Çn   ti   th cæ ph ho¸. ­  äi  1  lµ tæng    Þ  ®∙i cho  êi lao  ng  GG   gi¸tr u    ng   ®é trong doanh nghiÖp  tÝnh theo møc  èi®a;  2 lµ tæng    Þ u  ∙ithùc tÕ  t  G   gi¸tr   ®     cho  êilao ®éng    ng     x¸c ®Þnh  theo gi¸trÞthùc tÕ  Çn  èn  µ   íct¹ doanh        ph v Nh n     i nghiÖp. ­ G äi  1  µgi¸trÞ cæ   Çn  tr¶chË m     C l       ph b¸n    cho  êilao ®éng  Ìo tÝnh  ng     ngh   theo møc  èi a; C 2 lµgi¸trÞcæ   Çn  tr¶chË m     t  ®        ph b¸n    cho  êilao®éng  Ìo ng     ngh   x¸c®Þnh  ¹theo gi¸trÞthùc tÕ  Çn  èn  µ   íct¹ doanh    l i       ph v Nh n     i nghiÖp. ­ G äi    µgi¸trÞthùc tÕ  Çn  èn  µ   íccßn  ¹ sau    õ®i    Ý    H l        ph v Nh n   l i khitr   chiph cæ   Çn    µ    Þvèn  µ   íccÇn  Õtn ¾ m   ÷t¹ c«ng      Çn. ph ho¸ v gi¸tr   Nh n   thi   gi    i tycæ ph Sè  îng    Çn  l cæ ph b¸n  ®∙ivµ    Þ  ®∙icho  êi lao ®éng  µ  êi u    gi¸tr u    ng     v ng   cung  Êp  c nguyªn liÖu x¸c®Þnh         nh sau: 1.Sè îng cæ   Çn    ®∙itèi a  µ:   l   ph b¸n u      l ® S   T  10    Çn =  x  cæ ph  1 2.Gi¸trÞu  ∙itèi a  µ:      ®    l ® G = S 1  30.000  ®ång) x  (  1   3.Gi¸trÞb¸n chË m     èi a  µ:      tr¶t   l ® C 1 =  1 x  S 20%   70.000  ®ång) x  ( ­ Trêng  îp G 1 +C 1 ≤    × ngêilao ®éng  îcmua    Çn  ®∙ivµ      h  H th      ®  cæ ph u    cæ phÇn  Ë m     ch tr¶theo møc  èi a  Ýnh    t  t ® trªn. ­ Trêng  îp  1 +C 1 >  H   ×    hG   th ph¶itÝnh  ¹ sè îng    Çn    l i l cæ ph   b¸n  ®∙i,gi¸ u      trÞu  ∙ivµ    Þtr¶chË m   ña  êilao®éng      ®   gi¸tr     c ng     nh sau: 1.Sè îng cæ   Çn  îcphÐp    ®∙i:   l   ph ®   b¸n u        H        1       S =  ­ ­ ­ ­  x S 1 ­ ­ ­ ­ ­   
 16. 16  G 1 +  1   C 2.Gi¸trÞu  ∙ithùc tÕ       ®    cho  êilao®éng: ng           H        2       G =  ­ ­ ­ ­  x  1 ­ ­ ­ ­ ­  G  G 1 +C 1   3.Gi¸trÞcæ   Çn  Ë m     ùc tÕ:       ph ch tr¶th         H        2       C =  ­ ­ ­ ­  x  1 ­ ­ ­ ­ ­  C  G 1 +  1   C II  ¬ng  .Ph ph¸p x¸c  nh     Çn   ®∙i b¸n  ®Þ cæ ph u    cho  êi s¶n  Êt  µ  ng   xu v cung  Êp  c nguyªn  Öu  li cho  doanh  c¸c  nghiÖp  Õ   Õn  µng  ch bi h n«ng, l© m,    thuû  s¶n. ­ G äi K  µmøc  èng  Õ       l  kh ch tæng    Þcæ   Çn  ®∙icho  êis¶n  Êt gi¸tr   ph u    ng   xu   vµ  cung  Êp  c nguyªn liÖu.Th×  =      K  10%     Þvèn  µ   íct¹ doanh  gi¸tr   Nh n     i nghiÖp. ­G äi G 3 lµgi¸trÞu  ∙icho  êis¶n  Êtvµ          ®  ng   xu   cung  Êp  c nguyªn liÖu.   G 3  30%   =  K ­  äi  3  lµ sè îng    Çn  GS   l cæ ph b¸n  ®∙icho  êi s¶n  Êt vµ  u    ng   xu   cung  Êp  c nguyªn liÖu.   Ph¬ng  ph¸p x¸c®Þnh:    h H ­ (G C ≥ G a. Trêng  îp      1 +  1)    3 th×  è îng    Çn    s l cæ ph b¸n  ®∙icho  êi u    ng   s¶n  Êtvµ  xu   cung  Êp  c nguyªn liÖu ® îcx¸c®Þnh          nh sau:       3   G   3   S=  ­ ­ ­ ­   ­­­­­  30.000®   b. Trêng  îp      1 +  1)
 17. 17     30.000®     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2