Thông tư 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
46
lượt xem
3
download

Thông tư 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ Sè 76/2004/TT-BTC ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2004 Híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý, sö dông phÝ, lÖ phÝ trong lÜnh vùc giao th«ng ®êng bé C¨n cø LuËt Giao th«ng ®êng bé ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 14/2003/N§-CP ngµy 19/02/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Giao th«ng ®êng bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 101/2001/N§-CP ngµy 31/12/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt H¶i quan vÒ thñ tôc h¶i quan, chÕ ®é kiÓm tra, gi¸m s¸t h¶i quan; Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý, sö dông phÝ, lÖ phÝ trong lÜnh vùc giao th«ng ®êng bé, nh sau: I. PH¹M VI ¸P DôNG 1. C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy bao gåm: a) PhÝ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¶i t¹o, ®ãng míi, l¾p r¸p xe; kiÓm nghiÖm ph¬ng tiÖn ®· c¶i t¹o, ®ãng míi, l¾p r¸p; b) LÖ phÝ ®¨ng ký, cÊp biÓn ph¬ng tiÖn thi c«ng (xe m¸y chuyªn dïng); c) LÖ phÝ qu¶n lý ph¬ng tiÖn giao th«ng trong trêng hîp ®Æc biÖt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ giao th«ng ®êng bé; d) LÖ phÝ cÊp b»ng, chøng chØ ®îc ho¹t ®éng trªn c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé. 2. §èi tîng nép phÝ, lÖ phÝ: C¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi (trõ nh÷ng trêng hîp kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ nªu t¹i ®iÓm 3, môc nµy) ph¶i nép phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy khi ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ giao th«ng ®êng bé phôc vô c¸c c«ng viÖc sau ®©y: a) DuyÖt thiÕt kÕ c¶i t¹o, ®ãng míi, l¾p r¸p ph¬ng tiÖn; kiÓm nghiÖm ph¬ng tiÖn ®· hoµn thµnh viÖc c¶i t¹o, ®ãng míi, l¾p r¸p; b) CÊp giÊy ®¨ng ký vµ biÓn sè ph¬ng tiÖn thi c«ng (xe m¸y chuyªn dïng); c) CÊp c¸c lo¹i giÊy phÐp lu hµnh ph¬ng tiÖn giao th«ng trong nh÷ng tr- êng hîp ®Æc biÖt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ giao th«ng ®êng bé, giÊy ®¨ng ký lu hµnh ph¬ng tiÖn vËn t¶i t¹m nhËp, t¸i xuÊt, vËn t¶i liªn vËn; d) CÊp b»ng, chøng chØ ®îc ho¹t ®éng trªn c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ giao th«ng ®êng bé.
  2. 2 3. Kh«ng thu c¸c kho¶n lÖ phÝ (quy ®Þnh t¹i tiÕt b, c vµ d ®iÓm 1 môc nµy) ®èi víi c¸c trêng hîp sau: a) C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù, c¬ quan ®¹i diÖn cña tæ chøc quèc tÕ thuéc hÖ thèng liªn hîp quèc; b) Viªn chøc ngo¹i giao, viªn chøc l·nh sù, nh©n viªn hµnh chÝnh kü thuËt cña c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao vµ c¬ quan l·nh sù níc ngoµi, thµnh viªn c¸c tæ chøc quèc tÕ thuéc hÖ thèng Liªn hîp quèc vµ thµnh viªn cña gia ®×nh hä kh«ng ph¶i lµ c«ng d©n ViÖt Nam hoÆc kh«ng thêng tró t¹i ViÖt nam ®îc Bé Ngo¹i giao ViÖt nam hoÆc c¬ quan ngo¹i vô ®Þa ph¬ng ®îc Bé Ngo¹i giao uû quyÒn cÊp chøng minh th ngo¹i giao hoÆc chøng minh th c«ng vô. Trêng hîp nµy, ngêi ®¨ng ký ph¶i xuÊt tr×nh víi c¬ quan ®¨ng ký chøng minh th ngo¹i giao (mµu ®á) hoÆc chøng minh th c«ng vô (mµu vµng) theo quy ®Þnh cña Bé Ngo¹i giao; c) Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi kh¸c (c¬ quan ®¹i diÖn cña tæ chøc quèc tÕ liªn chÝnh phñ ngoµi hÖ thèng liªn hîp quèc, c¬ quan ®¹i diÖn cña tæ chøc phi chÝnh phñ, c¸c ®oµn cña tæ chøc quèc tÕ, thµnh viªn cña c¬ quan vµ tæ chøc kh¸c...) kh«ng thuéc ®èi tîng nªu t¹i tiÕt a, b trªn ®©y, nhng ®îc miÔn nép hoÆc kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ theo ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp. Trêng hîp nµy tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i cung cÊp cho c¬ quan ®¨ng ký: - §¬n ®Ò nghÞ miÔn nép lÖ phÝ, cã ký tªn, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu (nÕu lµ tæ chøc). - B¶n sao hiÖp ®Þnh hoÆc tho¶ thuËn gi÷a ChÝnh phñ ViÖt nam víi ChÝnh phñ níc ngoµi b»ng tiÕng ViÖt Nam (cã x¸c nhËn cña C«ng chøng nhµ níc hoÆc ký tªn, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu x¸c nhËn cña chñ ch¬ng tr×nh, dù ¸n). II. MøC THU, CHÕ §é THU, NéP, QU¶N Lý Vµ Sö DôNG PHÝ, LÖ PHÝ 1. Møc thu: Møc thu phÝ, lÖ phÝ trong lÜnh vùc giao th«ng quy ®Þnh nh sau:
  3. 3 ST Møc thu Tªn phÝ, lÖ phÝ §¬n vÞ tÝnh T (®ång) PhÝ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¶i t¹o, ®ãng míi, l¾p r¸p xe; kiÓm nghiÖm 1 ph¬ng tiÖn ®· c¶i t¹o, ®ãng míi, l¾p r¸p ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¶i t¹o, ®ãng míi, a. LÇn/mÉu 200.000 l¾p r¸p xe KiÓm nghiÖm ph¬ng tiÖn ®· c¶i t¹o, b. LÇn/mÉu 200.000 ®ãng míi, l¾p r¸p 2 LÖ phÝ ®¨ng ký, cÊp biÓn ph¬ng tiÖn thi c«ng (xe m¸y chuyªn dïng) a. CÊp míi kÌm theo biÓn sè LÇn/ph¬ng tiÖn 150.000 CÊp l¹i hoÆc ®æi giÊy ®¨ng ký kÌm theo b. LÇn/ph¬ng tiÖn 150.000 biÓn sè CÊp l¹i hoÆc ®æi giÊy ®¨ng ký kh«ng c. LÇn/ph¬ng tiÖn 30.000 kÌm theo biÓn sè CÊp giÊy ®¨ng ký kÌm theo biÓn sè t¹m d. LÇn/ph¬ng tiÖn 50.000 thêi ®. §ãng l¹i sè khung, sè m¸y LÇn/ph¬ng tiÖn 50.000 3 LÖ phÝ qu¶n lý ph¬ng tiÖn giao th«ng a. GiÊy phÐp lu hµnh ®Æc biÖt LÇn/ph¬ng tiÖn 30.000 LÇn/ph¬ng tiÖn b. GiÊy phÐp sö dông « t« tËp l¸i (tèi thiÓu 6 30.000 th¸ng) GiÊy ®¨ng ký lu hµnh ph¬ng tiÖn vËn t¶i c. LÇn/ph¬ng tiÖn 50.000 t¹m nhËp, t¸i xuÊt d. GiÊy phÐp vËn t¶i liªn vËn LÇn/ph¬ng tiÖn 50.000 4 LÖ phÝ cÊp b»ng, chøng chØ ®îc ho¹t ®éng trªn c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn a. CÊp míi giÊy phÐp l¸i xe c¬ giíi LÇn 30.000 b. CÊp l¹i giÊy phÐp l¸i xe c¬ giíi LÇn 30.000 TiÕp nhËn vµ qu¶n lý hå s¬ l¸i xe c¬ giíi c. LÇn 10.000 chuyÓn vïng Møc thu phÝ, lÖ phÝ quy ®Þnh t¹i môc nµy ®· bao gåm tÊt c¶ c¸c chi phÝ liªn quan nh: chi phÝ vÒ tê khai ®¨ng ký, giÊy chøng nhËn, Ðp plastic giÊy chøng nhËn,... C¸c tæ chøc, c¸ nh©n nÕu ®· nép ®ñ sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh t¹i môc nµy th× kh«ng ph¶i nép thªm bÊt cø kho¶n
  4. 4 thu nµo kh¸c. Nghiªm cÊm c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ giao th«ng ®êng bé thu phÝ, lÖ phÝ tr¸i víi møc thu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. ChÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ: a) C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ giao th«ng ®êng bé thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nªu t¹i môc I Th«ng t nµy cã nhiÖm vô tæ chøc thu, nép, qu¶n lý, sö dông vµ c«ng khai chÕ ®é thu phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt (díi ®©y gäi chung lµ c¬ quan thu). b) Tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i nép toµn bé sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh ngay khi kª khai vµ nép hå s¬ ®Ò nghÞ víi c¬ quan thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc thuéc danh môc c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ ®îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. c) C¬ quan thu ph¶i lËp vµ cÊp chøng tõ thu cho ®èi tîng nép phÝ, lÖ phÝ theo ®óng quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh vÒ chÕ ®é ph¸t hµnh, qu¶n lý, sö dông chøng tõ. d) PhÝ, lÖ phÝ trong lÜnh vùc giao th«ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. Tuú theo sè thu nhiÒu hay Ýt mµ ®Þnh kú hµng ngµy hoÆc mét tuÇn mét lÇn, c¬ quan thu ph¶i göi vµo tµi kho¶n “t¹m gi÷ tiÒn phÝ, lÖ phÝ” më t¹i Kho b¹c nhµ níc n¬i ®ãng trô së chÝnh vµ ®- îc qu¶n lý, sö dông nh sau: - C¬ quan thu ®îc trÝch 65% (s¸u m¬i l¨m phÇn tr¨m) trªn tæng sè tiÒn thu vÒ phÝ, lÖ phÝ ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ (riªng ®èi víi kho¶n thu tõ lÖ phÝ ®¨ng ký, cÊp biÓn ph¬ng tiÖn thi c«ng ®îc trÝch trªn sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc sau khi trõ tiÒn mua biÓn sè theo gi¸ quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh trong tõng thêi ®iÓm) theo c¸c néi dung cô thÓ sau: + Chi in (hoÆc mua) biÓu mÉu, tê khai, ®¬n vµ hå s¬ ®¨ng ký ph¬ng tiÖn, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký, giÊy phÐp, mÉu v¨n b»ng, sæ s¸ch theo dâi viÖc ®¨ng ký; kÓ c¶ Ðp plastic, cµ sè xe; + Chi söa ch÷a thêng xuyªn vµ söa ch÷a lín tµi s¶n, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ. + Chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ nh: v¨n phßng phÈm, vËt t v¨n phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, níc, c«ng t¸c phÝ, c«ng vô phÝ theo tiªu chuÈn, ®Þnh møc hiÖn hµnh. + C¸c kho¶n chi thêng xuyªn kh¸c trùc tiÕp phôc vô viÖc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký vµ biÓn sè theo chÕ ®é nhµ níc quy ®Þnh (trõ chi phÝ tiÒn l- ¬ng cho lùc lîng c«ng nh©n viªn chøc nhµ níc ®· hëng tiÒn l¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh). + TrÝch quü khen thëng, quü phóc lîi cho c¸n bé, nh©n viªn trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc thu phÝ, lÖ phÝ. Møc trÝch lËp hai quü khen thëng vµ phóc lîi b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu cao h¬n n¨m tríc vµ b»ng 2 (hai) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu thÊp h¬n hoÆc b»ng n¨m tríc. Toµn bé sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®îc trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn ®©y, c¬ quan thu ph¶i c©n ®èi vµo kÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m. Qu¸ tr×nh qu¶n lý ph¶i sö dông ®óng néi dung chi theo chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ ph¶i cã
  5. 5 chøng tõ ho¸ ®¬n hîp ph¸p theo quy ®Þnh. QuyÕt to¸n n¨m, nÕu cha chi hÕt sè tiÒn ®îc trÝch th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi theo chÕ ®é quy ®Þnh. - Sè tiÒn cßn l¹i (35%), c¬ quan thu thùc hiÖn nép vµo ng©n s¸ch nhµ n- íc theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, môc, tiÓu môc t¬ng øng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc vµ ®îc qu¶n lý, sö dông theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. ®) Thñ tôc ®¨ng ký, kª khai, thu, nép vµ thanh quyÕt to¸n phÝ, lÖ phÝ trong lÜnh vùc giao th«ng ®êng bé thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. III. Tæ CHøC THùC HIÖN: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Th«ng t nµy thay thÕ Th«ng t sè 77-TC/TCT ngµy 29/11/1996 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý lÖ phÝ qu¶n lý nhµ níc vÒ trËt tù an toµn giao th«ng ®êng bé vµ trËt tù an toµn giao th«ng ®« thÞ. Kho¶n thu lÖ phÝ cÊp giÊy ®¨ng ký vµ biÓn sè ph¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi ®êng bé tiÕp tôc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 34/2003/TT-BTC ngµy 16/4/2003 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ lÖ phÝ cÊp giÊy ®¨ng ký vµ biÓn sè ph¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi ®êng bé. Kho¶n thu phÝ s¸t h¹ch ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp v¨n b»ng, chøng chØ, giÊy phÐp l¸i xe c¬ giíi ®êng bé tiÕp tôc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 24/2004/TT-BTC ngµy 26/3/2004 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu vµ qu¶n lý sö dông phÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé; trêng hîp ®Þa ph¬ng cha cã trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 4392/2001/BGTVT ngµy 20/12/2001 cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i vÒ tiªu chuÈn Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé mµ vÉn ph¶i tæ chøc s¸t h¹ch t¹i c¸c trung t©m, b·i s¸t h¹ch cò th× ®îc tiÕp tôc ¸p dông møc thu lÖ phÝ thi vµ cÊp giÊy phÐp l¸i xe quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 vµ ®iÓm 2, môc II cña BiÓu møc thu quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 77-TC/TCT ngµy 29/11/1996 cña Bé Tµi chÝnh cho ®Õn hÕt ngµy 31/12/2005. Mäi quy ®Þnh tríc ®©y vÒ phÝ, lÖ phÝ trong lÜnh vùc giao th«ng ®êng bé tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu hÕt hiÖu lùc thi hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, híng dÉn söa ®æi, bæ sung cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản