Thông tư 77/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
105
lượt xem
9
download

Thông tư 77/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 77/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam sử dụng trong hạch toán kế toán ở doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 77/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  77/1998/TT­B T C   g µ y  6 th¸ng 6 n¨ m  1998 c n h í ng d É n  t û gi¸ q u y  ® æ i  n g o ¹i t Ö  ra  å n g  Vi Ö t N a m     ® s ö  d ô n g  trong h ¹ ch  to¸n k Õ   to¸n ë  d o a n h  n g hi Ö p §Ó  ph¶n ¸nh  ng    èn  ña  Ët t  µng      Ý, doanh      ®ó gi¸v c v  ,h ho¸,chiph   thu,thu nhËp  µ  Õt  v k qu¶  s¶n  Êt,kinh doanh  ña    xu     c c¸c doanh nghiÖp,Bé   µi chÝnh     T  híng dÉn  ûgi¸quy  æi  ¹itÖ    ång"ViÖtNam   ö  ông    t    ® ngo   ra "§     sd trong h¹ch to¸n      kÕ       to¸në doanh  nghiÖp    nh sau: 1.Tû    ïng ®Ó     gi¸d   quy  æi  ¹itÖ    ång"ViÖtNam. ® ngo   ra "§     C¸c doanh nghiÖp  ã    c c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh b»ng  ¹itÖ  îc   ngo   ®   quy  æi  "§ång" ViÖt Nam   ® ra      theo  û gi¸mua   µo,b¸n    ùc tÕ  ×nh  ©n   t    v  ra th   b qu trªnthÞ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng  Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam     tr ngo   li   h do  h Nh n     c«ng  bè  ¹  êi®iÓ m   ã  ti   th c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh hoÆc   û gi¸mua   µo, b¸n      t    v  ra thùc tÕ  ña    c nghiÖp  ô  v kinh tÕ    ph¸tsinh.Trêng  îp      h nghiÖp  ô v kinh tÕ    b»ng  ngo¹itÖ      ph¸tsinh vµo  êi®iÓ m   Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng    th   th tr ngo   li   h kh«ng  ¹t ho   ®éng, doanh    nghiÖp  îcsö  ông  ûgi¸b×nh  ©n  ña  Þ  êng  ¹itÖ  ªn ® d t    qu c th tr ngo   li   ng©n  µng  µy  h ng h«m   íc. tr 1.1.Tû      gi¸mua  thùc tÕ  ×nh  ©n  ªnng©n  µng  îcdïng      b¸n   b qu li   h ®  ®Ó quy ® æi  Êtc¶    t   c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh b»ng  ¹itÖ  õc¸c nghiÖp  ô    ngo   (tr     v kinh tÕ    ph¸tsinh ghi ë  iÓ m        ® 1.2  ña  c Th«ng   µy) ra  ång" ViÖt Nam     t n   "§     ®Ó ph¶n  ¸nh  µo    Õ   v sæ k to¸n vµ    b¸o  c¸o  µichÝnh, bao  å m     êng  îp    t    g c¸c tr h sau ®©y: ­Mua  Ëtt  µng      v  ,h ho¸,TSC§  b»ng  ¹itÖ; ngo   ­NhËn  µ    èn  ãp  ªndoanh,nhËn  Òn viÖn  î   v tr¶v g li     ti   tr b»ng  ¹itÖ; ngo   ­ C¸c    kho¶n  u    µichÝnh  ®Ç tt   b»ng  ¹itÖ  :G ãp  èn  ªndoanh,®Ç u   ngo   nh   v li     t           chøng         kho¸n..b»ng  ¹itÖ;   . ngo   ­C¸c    kho¶n    Ý, doanh      µng,thu nhËp  ¹t®éng  µichÝnh, chiph   thu b¸n h    ho   t    c¸c                 kho¶n    Ëp  Êt th ng  thu nh b   ê b»ng  ¹itÖ; ngo   ­C¸c    nghiÖp  ô      èn  v thu,chiv b»ng  Òn ngo¹itÖ; ti      ­C¸c    kho¶n  ph¶ithu,ph¶itr¶.        .b»ng  ¹itÖ; . ngo   ­ §¸nh    ¹ sè    ¹itÖ  èikú  ña    µikho¶n  èn    gi¸l   d ngo   cu   c c¸c t   i v b»ng  Òn,c«ng  ti   nî         ph¶ithu,ph¶itr¶.             1.2.C¸c    nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh b»ng  ¹itÖ  îcquy  æi    ng    ngo   ®   ® ra ®å tiÒn ViÖtNam       theo tûgi¸mua    ùc tÕ       b¸n th   trongc¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© ­ Mua  ¹itÖ    ngo   b»ng  Òn ViÖtNam:  îcquy  æi  ¹itÖ    ång"ViÖt ti     §  ® ngo   ra "§     Nam  theo  û gi¸thùc tÕ  t      mua   ph¶itr¶b»ng  ång" ViÖt Nam.       "§     ­ B¸n  ¹itÖ  ngo   thu b»ng  Òn ViÖt Nam:  îcquy  æi  ¹itÖ    ång"ViÖtNam     ti     §  ® ngo   ra "§     theo  û gi¸ t    thùc tÕ  thu ® îcb»ng  ång"ViÖt Nam.  è     b¸n      "§     S chªnh  Öch  ÷a tû gi¸b¸n    l gi       nªu
  2. 2 trªnvíi ûgi¸b×nh  ©n  ¹itÖ  ang  ¹ch to¸ntrªnsæ   Õ     îch¹ch to¸n        t qu ngo   ® h       k to¸n®      vµo  µi kho¶n  T  711    ­ Thu  Ëp  ¹t®éng  µichÝnh  nh ho   t  hoÆc   µi kho¶n  T  811    ­ Chi phÝ  ¹t®éng  µichÝnh.   ho   t  2. Nh÷ng  ¹itÖ  µ   ©n   µng  µ   ícViÖt Nam     ngo   m Ng h Nh n     kh«ng c«ng  è  û b t  gi¸mua     b¸n  ùc  Õ  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng    th t b qu trªnth tr ngo   li   h quy ® æi  "§ång" ViÖt Nam   ×  îc quy  æi  "§ång" ViÖt Nam   ra      th ®   ® ra      theo  û gi¸¸p  t    dông  Ýnh  Õ  Êt khÈu  µ  Õ  Ëp  Èu  ña  ång" ViÖt Nam   víi t thu xu   v thu nh kh c "§     so    m ét  è  ¹itÖ  Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   s ngo   do  h Nh n     c«ng  è. b 3. C¸c    nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh b»ng  ¹itÖ  îc ph¶n    ngo   ®   ¸nh  µo    v sæ kÕ     µ  c¸o tµichÝnh  to¸nv b¸o      b»ng  ng  Òn ViÖt Nam   ®å ti     theo  û gi¸quy  nh   t    ®Þ cña  Õ     µy  µ  ch ®é n v theo  ¬ng  ph ph¸p  ¹ch    îc quy  nh  h to¸n ®   ®Þ trong Ch Õ       ®é kÕ  to¸n Doanh  nghiÖp  (ban hµnh  kÌm  theo Quy Õt  ®Þnh  sè  1141  TC/Q§/C§KT  µy  ng 01/11/1995  ña  é   ëng  é   µi chÝnh).ViÖc  ö  ýchªnh  c B tr BT    x l  lÖch tû gi¸ ùc hiÖn theo quy ®Þnh  trong Th«ng t  th  44 TC/TCDN  nµy  08/7/1997 cña  é  µichÝnh.   BT  4.  èi víic¸c doanh  §     nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,n Õu   îc Bé   µi c v ®Ç t     ®  T  chÝnh  Êp  Ën  ch thu cho  ö  ông  n  Þ  Òn tÖ  ícngoµi®Ó       Õ     sd ®¬ v ti   n     ghisæ k to¸n vµ  Ëp b¸o    µichÝnh  × c¸cnghiÖp  ô  l   c¸o t   th     v kinh tÕ      ph¸tsinh b»ng  ång"ViÖt   "§     Nam   îc quy  æi  ®¬n  Þ  Òn  Ö  íc ngoµi theo  û gi¸mua   ®  ® ra  v ti t n     t    b¸n  ùc tÕ  th   b×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng  Ng ©n   µng  µ   íc qu trªn th tr ngo   li   h do  h Nh n   ViÖt  Nam   c«ng  è. Trêng  îp  b  h doanh  nghiÖp  ö  ông  n   Þ   Òn  Ö  íc sd ®¬ v ti t n   ngoµim µ   ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     Ng h Nh n     kh«ng c«ng  è  û gi¸mua   b t    b¸n  ùc th   tÕ  ×nh  ©n  ªnng©n  µng  b qu li   h quy  æi    ång" ViÖt Nam   ×  îcquy  æi  ® ra "§     th ®   ® tõ"§ång"ViÖtNam     n  Þ  Òn tÖ  ícngoµitheo tûgi¸¸p dông  Ýnh  Õ        ra ®¬ v ti   n           t thu xuÊtkhÈu  µ  Õ  Ëp  Èu  ña  ång"ViÖtNam   víi ét  è  ¹itÖ      v thu nh kh c "§     so    m s ngo   do Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   h Nh n     c«ng  è. b 5. Th«ng   µy  dông    t n ¸p  cho    c¸c doanh nghiÖp  éc  äi  Ünh  ùc,m äi  thu m l v  thµnh  Çn  ph kinhtÕ.   6. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý,c¸c quy  15  k t  k    ®Þnh  íc ®©y     íihíng  Én  ¹  tr   tr¸ v   i d tiTh«ng   µy  u     á. Trong  t n ®Ò b∙ib   qu¸  ×nh tr   thùc  Ön, n Õu   ã  íng  ¾ c,    Þ     hi   cv m ®Ò ngh c¸c doanh nghiÖp  ph¶n ¸nh  Ò   é   vB TµichÝnh      ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
Đồng bộ tài khoản