intTypePromotion=1

Thông tư 77/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
129
lượt xem
2
download

Thông tư 77/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 77/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 121/1999/TT-BTC ngày 12/10/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 77/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 77/2006/TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TẠI THÔNG TƯ SỐ 121/1999/TT- BTC NGÀY 12/10/1999 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TRUNG TÂM QUẢN LÝ BAY DÂN DỤNG VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ về qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6//2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và tài chính của Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 121/1999/TT-BTC ngày 12/10/1999 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Thông tư số 121/1999/TT-BTC) như sau: 1- Khoản 2 về doanh thu hoạt động công ích được sửa đổi như sau: - Trích 25% nguồn thu từ phí điều hành bay qua bầu trời và bay qua vùng thông báo bay. - Thu từ dịch vụ điều hành máy bay trong và ngoài nước đi - đến các sân bay của Việt Nam. - Thu từ các dịch vụ khác. 2- Khoản 4 về quy định nộp phí vào Ngân sách nhà nước sửa đổi như sau: Số thu phí điều hành bay qua vùng thông báo bay còn lại (75%), Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước. Chế độ thu nộp được thực hiện theo qui định hiện hành. 3- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Mọi qui định trước đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ. 4- Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Xuân Hà
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2