Thông tư 77-TC/TCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
52
lượt xem
1
download

Thông tư 77-TC/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 77-TC/TCT về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 77-TC/TCT

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77-TC/TCT Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 1996 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 77 TC/TCT NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 1996 HƯ NG D N CH THU, N P VÀ QU N LÝ L PHÍ QU N LÝ NHÀ NƯ C V TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ô THN Căn c i u 5, 6, 7 Ngh nh s 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th và i u l tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 276/CT ngày 28/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c th ng nh t qu n lý các lo i phí, l phí; B Tài chính hư ng d n ch thu, n p và qu n lý l phí qu n lý Nhà nư c v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th như sau: I. PH M VI ÁP D NG: 1. i tư ng ph i n p: Các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài (tr nh ng i tư ng ư c ưu ãi, mi n tr ngo i giao nêu t i i m 2, m c này) ph i n p l phí theo quy nh t i Thông tư này khi ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th quy nh t i i u 5, i u 6, i u 7 Ngh nh s 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph gi i quy t các công vi c sau ây: a) C p gi y ch ng nh n ăng ký và bi n s các lo i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b (dư i ây g i chung là c p gi y ch ng nh n ăng ký và bi n s ); b) T ch c thi (bao g m thi v Lu t giao thông và thi th c hành tay lái) và c p gi y phép lái xe cho ngư i di u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b có dung tích xi lanh trên 50cm3; c) C p gi y ch ng nh n ã h c Lu t giao thông cho ngư i i u khi n xe g n máy có dung tích xi lanh dư i 50cm3, k c vi c t ch c thi ho c ki m tra h c Lu t giao thông (dư i ây g i chung là c p gi y ch ng nh n h c Lu t giao thông). d) C p các lo i gi y phép v n t i, gi y phép lưu hành, gi y phép c i t o, gi y phép vào ư ng c m, gi y ưu tiên qua phà, c u phao. g) Duy t thi t k c i t o, óng m i, l p ráp phương ti n; ki m nghi m phương ti n ã hoàn thành vi c c i t o, óng m i, l p ráp.
  2. 2. i tư ng không ph i n p l phí: Các t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c ưu ãi, mi n tr ngo i giao quy nh t i Pháp l nh v quy n ưu ãi, mi n tr dành cho cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và cơ quan i di n c a t ch c qu c t t i Vi t Nam không ph i n p l phí qu n lý Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th quy nh t i Thông tư này, bao g m: a) Các cơ quan i di n ngo i giao ( i s quán c a nư c ngoài t i Vi t Nam); cơ quan Lãnh s (T ng lãnh s quán, Lãnh s quán, i lý lãnh s quán c a nư c ngoài t i Vi t Nam); cơ quan i di n c a t ch c Qu c t thu c h th ng liên h p qu c (g m: Liên h p qu c, các cơ quan tr c thu c Liên h p qu c, các t ch c chuyên môn c a liên h p qu c và cơ quan năng lư ng nguyên t qu c t ); các cơ quan i di n c a t ch c Qu c t liên chính ph ho c phi chính ph ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t v i t ch c ó. b) Thành viên c a các cơ quan nêu trên, bao g m: thành viên c a cơ quan i di n ngo i giao (viên ch c ngo i giao, nhân viên hành chính k thu t, nhân viên ph c v và thành viên gia ình h ư c hư ng ưu ãi mi n tr ); thành viên c a cơ quan lãnh s (viên ch c lãnh s , nhân viên lãnh s , nhân viên ph c v c a cơ quan lãnh s và thành viên c a gia ình h ư c hư ng ưu ãi mi n tr ); thành viên c a cơ quan i di n t ch c Qu c t thu c h th ng liên h p qu c và thành viên gia ình cùng s ng chung v i h thành m t h ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia; thành viên c a các cơ quan, cũng như thành viên gia ình cùng s ng chung v i h thành m t h c a i di n t ch c liên chính ph ho c phi chính ph ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t v i t ch c ó. Các i tư ng thu c di n ưu ãi, mi n tr ngo i giao nêu t i i m này, ph i xu t trình v i cơ quan thu l phí h chi u ngo i giao. Trong trư ng h p không có h chi u ngo i giao thì ph i xu t trình gi y gi i thi u ư c B Ngo i giao xác nh n thu c i tư ng ưu ãi, mi n tr trên cơ s i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. II. M C THU: 1. M c thu l phí qu n lý Nhà nư c v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th như sau; T ch c T ch c cá nhân cá nhân TT N i dung các kho n thu ơn v tính Vi t Nam nư c ngoài 1 2 3 4 5 I L phí c p gi y ch ng nh n ăng ký và bi n s (ti t a, i m 1, m c I, Thông tư này) 1 C p gi y ch ng nh n ăng ký kèm theo bi n s (bao g m c p m i, c p l i ho c i lo i khác) i v i:
  3. a Ô tô, máy kéo, xe lam và các lo i ng/xe/l n 150.000 450.000 xe ư c c p bi n tương t như ô tô b Xe cơ gi i 2 bánh, 3 bánh ng/xe/l n 50.000 150.000 c Sơ mi rơ moóc ăng ký r i, rơ ng/xe/l n 100.000 300.000 moóc 2 C p l i gi y ch ng nh n ăng ký ng/xe/l n 30.000 90.000 không kèm theo bi n s (bao g m c vi c i tên ch s h u tài s n) 3 C p gi y ch ng nh n ăng ký kèm ng/xe/l n 50.000 150.000 theo bi n s t m th i i v i ô tô, máy kéo, xe lam và các lo i xe tương t như ô tô (riêng xe g n máy áp d ng m c thu quy nh t i ti t b, i m 1, m c I c a bi u m c thu này) 4 c l i s khung, s máy phương ng/xe/l n 50.000 150.000 ti n II L phí thi và c p gi y phép lái xe (ti t b, c i m 1, m c I Thông tư này): 1 D thi l y gi y phép lái xe ô tô các lo i, bao g m: . - Thi Lu t giao thông ư ng b ng/l n 30.000 90.000 . - Thi th c hành lái xe ng/l n 80.000 240.000 2 D thi l y gi y phép lái xe g n máy có dung tích xi lanh trên 50 cm3, bao g m: . - Thi Lu t giao thông ư ng b ng/l n 30.000 90.000 . - Thi th c hành lái xe ng/l n 40.000 120.000 3 C p ho c i gi y phép lái xe ô tô ng/l n 30.000 90.000 ho c xe g n máy 4 Ti p nh n và qu n lý h sơ lái xe ô ng/l n 10.000 30.000 tô chuy n vùng 5 C p ch ng ch h c Lu t giao thông ng/l n 10.000 30.000 cho ngư i lái xe máy dư i 50 cm3 III L phí qu n lý xe cơ gi i ư ng b (ti t d, g, i m 1, m c I) 1 Gi y phép v n t i hàng hoá, hành ng/gi y/ t i 30.000 90.000 khách (k c hành khách du l ch); thi u 6 tháng
  4. gi y phép s d ng ô tô t p lái 2 Gi y phép xe ô tô vào ph c m ng/Gi y 5.000 15.000 3 Gi y ưu tiên qua phà, c u phao ng/gi y 30.000 90.000 4 Gi y phép lưu hành xe; gi y phép ng/gi y 30.000 90.000 lưu hành c bi t 5 Gi y phép c i t o xe ng/gi y 50.000 150.000 6 Duy t thi t k c i t o, óng m i, ng/l n/ m u 200.000 600.000 l p ráp xe 7 Ki m nghi m phương ti n ã c i ng/l n/ m u 200.000 600.000 t o, óng m i, l p ráp 2. M c thu quy nh i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam (c t s 4 c a bi u m c thu) áp d ng i v i: a) T ch c, cá nhân Vi t Nam, bao g m: các doanh nghi p, t ng công ty, công ty, xí nghi p và các t ch c s n xu t, kinh doanh khác thu c m i thành ph n kinh t ; các cơ quan hành chính, s nghi p; các t ch c chính tr ; t ch c chính tr - xã h i; t ch c xã h i; t ch c xã h i - ngh nghi p và ngư i mang qu c t ch Vi t Nam; b) T ch c có v n u tư nư c ngoài (xí nghi p liên doanh, xí nghi p 100% v n nư c ngoài và các t ch c h p tác kinh doanh v i nư c ngoài); 3. M c thu quy nh i v i t ch c, cá nhân nư c ngoài (c t s 5 c a bi u m c thu) áp d ng i v i m i t ch c, cá nhân c a nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam nh cư t i nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam, k c làm vi c t i các ơn v có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, tr các i tư ng ư c ưu ãi mi n tr ngo i giao không ph i n p nêu t i i m 2, m c I, Thông tư này. 4. M c thu l phí quy nh t i m c này ã bao g m t t c các chi phí liên quan như: - L phí c p gi y ch ng nh n ăng ký và bi n s (m c I c a bi u m c thu), ã bao g m c chi phí v t khai ăng ký, gi y ch ng nh n, ép plastic gi y ch ng nh n và ti n bi n s sơn ph n quang v.v... - L phí thi và c p gi y phép lái xe cho ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b (m c II c a bi u m c thu), ã bao g m chi phí v ơn và h sơ ăng ký d thi, gi y phép lái xe và ép plastic gi y phép lái xe v.v... Riêng nh ng ngư i ã n p l phí thi l y gi y phép lái xe, nhưng không t yêu c u, n u có nguy n v ng d thi thì m i l n thi l i ph i n p l phí thi b ng 50% m c thu quy nh trên ây (thi l i ph n hành nào thì n p l phí ph n hành ó). 5. Các t ch c, cá nhân khi ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th gi i quy t các công vi c nêu t i
  5. m c I, Thông tư này, n u ã n p s ti n l phí theo m c thu quy nh t i m c này thì không ph i n p thêm b t c kho n thu nào khác. Nghiêm c m các cơ quan qu n lý Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th thu l phí trái v i m c thu quy nh t i Thông tư này. III. V QU N LÝ L PHÍ 1. Cơ quan t ch c thu phí, l phí: Cơ quan qu n lý Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th quy nh t i i u 5, i u 6, i u 7 Ngh nh s 36/CP ngày 25/5/1995 c a Chính ph có nhi m v t ch c thu, n p và qu n lý l phí theo quy nh t i Thông tư này (dư i ây g i chung là cơ quan thu). 2. Th t c thu, n p và qu n lý l phí: a) T ch c, cá nhân ph i n p toàn b s ti n l phí theo m c thu quy nh t i Thông tư này ngay khi kê khai và n p h sơ ngh v i cơ quan Nhà nư c gi i quy t công vi c tương ng quy nh ph i thu l phí. Ngư i n p ti n có trách nhi m yêu c u ngư i thu ti n c p biên lai thu l phí (lo i biên lai do B Tài chính phát hành) ghi úng s ti n ã n p. b) B Tài chính (cơ quan thu ) th ng nh t phát hành biên lai thu ti n l phí qu n lý Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th quy nh t i Thông tư này áp d ng trong c nư c. Cơ quan thu l phí nh n biên lai thu ti n t i C c Thu a phương nơi óng tr s , có trách nhi m c p biên lai thu ti n cho ngư i n p ti n và th c hi n qu n lý, s d ng, thanh toán, quy t toán biên lai v i cơ quan thu theo úng ch c a B Tài chính quy nh. c) L phí qu n lý Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th quy nh t i Thông tư này là kho n thu c a Ngân sách Nhà nư c. S ti n l phí thu ư c hàng ngày ph i n p vào tài kho n ti n g i c a cơ quan thu t i kho b c Nhà nư c nơi tr c ti p giao d ch và t m th i qu n lý s d ng như sau: - L phí c p gi y ch ng nh n ăng ký và bi n s (m c I c a bi u m c thu), sau khi tr ti n mua bi n s theo giá quy nh c a B Tài chính trong t ng th i kỳ (giá th c t ghi trên hoá ơn mua hàng do B Tài chính phát hành), s ti n còn l i cơ quan thu ư c t m trích 40% (b n mươi ph n trăm). Ví d : T ng s ti n l phí c p gi y ch ng nh n ăng ký và bi n s trong kỳ thu ư c 200 tri u ng, trong ó ti n mua bi n s 120 tri u ng, cơ quan thu s ư c t m trích 40% trên s ti n còn l i sau khi ã tr ti n mua bi n s là: (200 tri u - 120 tri u) x 40% = 32 tri u. - L phí thi và c p gi y phép lái xe (m c II bi u m c thu); l phí qu n lý xe cơ gi i ư ng b (m c III c a bi u m c thu), cơ quan thu ư c t m trích 40% (b n mươi ph n trăm) t ng s ti n thu ư c trong kỳ.
  6. S ti n ư c t m trích theo t l quy nh t i i m này, ư c s d ng vào các n i dung chi thư ng xuyên tr c ti p ph c v cho công vi c thu l phí như sau: + In (ho c mua) bi u m u, t khai, ơn và h sơ ăng ký xe ho c d thi ho c qu n lý xe; gi y ch ng nh n ăng ký ho c gi y phép các lo i, k c ép plastic; s sách theo dõi vi c ăng ký và c p gi y phép v.v...; + Tr thù lao cho cán b nhân viên chuyên trách vi c thu l phí ph i làm vi c ngoài gi hành chính Nhà nư c (n u có) theo ch Nhà nư c quy nh; Trư ng h p t ch c ư c giao vi c thu l phí không cán b công nhân viên chuyên trách, ph i tuy n d ng thêm ngư i th c hi n vi c thu l phí thì ư c chi tr ti n công và các kho n chi liên quan khác như b o hi m xã h i, b o hi m y t cho nh ng ngư i lao ng thuê ngoài theo ch c a Nhà nư c quy nh. Vi c chi tr ti n thu lao cho cán b công nhân viên chuyên trách ph i làm vi c ngoài gi và ti n công lao ng thuê ngoài nêu trên ph i có h p ng thuê lao ng, b ng ch m ngày công làm thêm gi ho c lao ng thuê ngoài, b ng kê thanh toán ti n thù lao ho c ti n công và các kho n chi khác liên quan có ký nh n c a ngư i lao ng, kèm theo ch ng t h p lý, h p l theo quy nh c a Nhà nư c. + Các kho n chi thư ng xuyên khác tr c ti p ph c v vi c c p gi y ch ng nh n ăng ký và bi n s , vi c thi và c p gi y phép, vi c qu n lý xe cơ gi i ư ng b theo ch Nhà nư c quy nh (tr chi phí ti n lương cho công nhân viên Nhà nư c, chi phí xây d ng, mua s m tài s n c nh và các kho n chi không thư ng xuyên khác). Toàn b s ti n l phí ư c t m trích theo t l quy nh t i ti t c, i m này, các cơ quan thu ph i cân i vào k ho ch tài chính năm và ph i qu n lý, s d ng úng m c ích và úng ch tài chính hi n hành c a Nhà nư c quy nh; quy t toán cu i năm, n u chưa s d ng h t thì ph i n p toàn b s ti n còn l i vào Ngân sách Nhà nư c. d) Toàn b s ti n l phí thu ư c, sau khi tr (-) s ti n ư c t m trích theo t l quy nh t i ti t c, i m này, s ti n còn l i (60%) ph i n p ngay vào Ngân sách Nhà nư c, c th như sau: - L phí c p gi y ch ng nh n ăng ký và bi n s (m c I c a bi u m c thu): S n p NSNN = (T ng s thu - T ng s ti n mua bi n s ) x 60% - L phí thi và c p gi y phép lái xe (m c II bi u m c thu) và l phí qu n lý xe cơ gi i ư ng b (m c III c a bi u m c thu): S n p NSNN = T ng s thu x 60% Trư ng h p s thu không nhi u thì C c Thu t nh, thành ph có th quy nh cho cơ quan thu th c hi n kê khai n p ngân sách theo nh kỳ 10 ngày ho c 15 ngày m t l n, nhưng ch m nh t vào ngày 10 tháng sau ph i n p h t s ph i n p c a tháng trư c vào Ngân sách Nhà nư c (cơ quan thu thu c Trung ương qu n lý thì n p vào Ngân sách Trung ương; cơ quan thu thu c t nh, thành ph qu n lý thì n p vào ngân sách t nh; cơ quan thu thu c qu n, huy n qu n lý thì n p vào Ngân sách qu n, huy n), ghi vào
  7. chương, lo i, kho n, h ng tương ng, m c 35 c a m c l c ngân sách Nhà nư c quy nh. IV. T CH C TH C HI N: 1. C c thu các T nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n, ki m tra và ôn c các cơ quan thu l phí th c hi n vi c thu, n p và qu n lý l phí; m s sách k toán và s d ng ch ng t , hoá ơn thu, chi theo úng ch Nhà nư c quy nh và hư ng d n t i Thông tư này. 2. Các cơ quan thu l phí qu n lý Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th , có trách nhi m: - ăng ký vi c thu, n p l phí v i cơ quan Thu a phương; t ch c thu, n p và qu n lý l phí theo úng quy nh t i Thông tư này; m s k toán và s d ng ch ng t , hoá ơn, thu, n p, s d ng ti n l phí theo úng pháp l nh k toán th ng kê hi n hành c a Nhà nư c và quy nh c a B Tài chính; - Hàng năm l p d toán thu, chi l phí ng th i v i d toán thu, chi tài chính c a ơn v báo cáo cơ quan ch qu n c p trên, ng g i cho cơ quan tài chính và cơ quan thu cùng c p; - Cu i năm quy t toán thu, n p và s d ng s ti n l phí ng th i v i quy t toán thu, chi tài chính c a ơn v báo cáo cơ quan ch qu n c p trên, ng g i cho cơ quan tài chính và cơ quan thu cùng c p. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Riêng quy nh v s d ng và n p vào Ngân sách Nhà nư c nêu t i ti t c, i m 2, m c III Thông tư này th c hi n t ngày 1/1/1996 n 31/12/1996, k t năm 1997 tr i ph i th c hi n theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c ã ư c Qu c h i khoá IX, kỳ h p th 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Vũ M ng Giao ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản