Thông tư 78/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
96
lượt xem
22
download

Thông tư 78/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 78/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý việc rút vốn đối với nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 78/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   S è   7 8 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 0   t h ¸ n g   8   n ¨ m  2004 Híng dÉn qu¶n lý viÖc rót vèn  ®èi víi nguån  Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc  (ODA)  ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 17/2001/N§­CP ngµy 4/5/2001 cña   ChÝnh phñ  ban hµnh Quy chÕ  qu¶n lý  vµ  sö  dông nguån hç   trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA); ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 6/6/2003 cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt   Ng©n s¸ch Nhµ níc; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/CP­N§ ngµy 1/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Bé  Tµi chÝnh híng dÉn chi tiÕt vÒ  quy tr×nh  vµ  thñ   tôc rót vèn ODA nh sau: PHÇN I. C¸C QUY §ÞNH CHUNG  I. PH¹M VI ¸P DôNG:  1. Th«ng t  nµy ¸p dông  ®èi víi viÖc qu¶n lý  rót vèn  vµ  c¸c vÊn  ®Ò  tµi chÝnh liªn quan  ®Õn rót vèn nguån ODA  vay vµ  ODA viÖn trî  díi h×nh thøc  ®ång tµi trî  trong c¸c  ch¬ng  tr×nh,   dù   ¸n   ODA   vay;   hoÆc   c¸c   ch ¬ng   tr×nh/dù   ¸n  viÖn trî ®éc lËp cã c¸c h×nh thøc rót vèn phï hîp víi quy   ®Þnh cña Th«ng t nµy. ViÖc rót vèn  ®èi øng theo  ®óng quy  tr×nh, thñ tôc quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh. 2.   §èi   víi   c¸c   ch¬ng   tr×nh,   dù   ¸n   ODA   cã   ®Æc   thï  riªng, tïy theo yªu cÇu qu¶n lý, Bé  Tµi chÝnh cã  thÓ  ban  hµnh híng dÉn cô thÓ.  3.   Trêng   hîp   mét   sè   dù   ¸n   viÖn   trî   kh«ng   hoµn   l¹i  ph¶i   ¸p   dông   ph¬ng   thøc   Nhµ   tµi   trî   trùc   tiÕp   qu¶n   lý  ®iÒu   hµnh   thùc   hiÖn   dù   ¸n   nh  ®îc   quy   ®Þnh   trong   HiÖp  ®Þnh/v¨n   kiÖn   viÖn   trî,   th×   ¸p   dông   theo   HiÖp   ®Þnh/v¨n  kiÖn ký kÕt víi nhµ tµi trî.  4. §èi víi c¸c kho¶n viÖn trî theo h×nh thøc tÝn th¸c   cho ChÝnh phñ  qu¶n lý, Bé  Tµi chÝnh sÏ  ban hµnh híng dÉn  riªng.
 2. II. GI¶I THÝCH Tõ NG÷:  Trong Th«ng t nµy, mét sè tõ, côm tõ sö dông ®îc hiÓu  nh sau: 1. “Ch¬ng tr×nh, dù  ¸n” lµ  ch¬ng tr×nh, dù  ¸n cã  sö  dông nguån vèn ODA. 2. "Chñ  ch¬ng tr×nh/dù  ¸n" lµ  tæ chøc  ®îc giao tr¸ch  nhiÖm trùc tiÕp qu¶n lý, sö  dông nguån vèn ODA vµ  nguån  vèn ®èi øng ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n theo néi dung  ®∙ ®îc phª duyÖt.  3. “Ban Qu¶n lý  ch¬ng tr×nh/dù  ¸n” (sau  ®©y gäi t¾t  lµ  Ban Qu¶n lý  dù  ¸n) lµ  c¬  quan  ®¹i diÖn cho Chñ  dù  ¸n,   ®îc toµn quyÒn thay mÆt Chñ dù ¸n thùc hiÖn c¸c quyÒn h¹n  vµ nhiÖm vô ®îc giao tõ khi b¾t ®Çu thùc hiÖn cho ®Õn khi   kÕt thóc dù  ¸n, kú  c¶ viÖc  quyÕt to¸n,  nghiÖm  thu,  bµn  giao  ®a dù  ¸n vµo khai th¸c, sö  dông, vµ  thùc hiÖn c¸c  giao dÞch rót vèn, thanh to¸n tõ  c¸c nguån vèn cña ch ¬ng  tr×nh, dù ¸n.  4. “Ng©n hµng phôc vô” lµ mét ng©n hµng th ¬ng m¹i ®îc  lùa   chän   theo   quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh   hoÆc   theo   tho¶   thuËn  riªng gi÷a ChÝnh phñ vµ nhµ tµi trî trong §iÒu íc quèc tÕ  ®∙ ký,  ®Ó  phôc vô  ch¬ng tr×nh, dù  ¸n trong viÖc më  tµi  kho¶n giao dÞch, thùc hiÖn c¸c thñ  tôc rót vèn níc ngoµi  (nÕu cã giao dÞch) vµ thùc hiÖn c¸c giao dÞch thanh to¸n.  5. “C¬ quan kiÓm so¸t chi” lµ: ­ Kho  b¹c Nhµ  níc  c¸c cÊp  (theo  ph©n cÊp  thùc  hiÖn  cña tõng ch¬ng tr×nh, dù ¸n) thùc hiÖn viÖc kiÓm so¸t c¸c   ho¹t  ®éng chi tiªu cña ch¬ng tr×nh, dù  ¸n (i) thuéc diÖn  Ng©n s¸ch nhµ níc cÊp ph¸t kinh phÝ hoÆc cña hîp phÇn ®îc  Ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp ph¸t thuéc c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n  tÝn   dông   (nÕu   cã);   vµ   (ii)   c¸c   hîp   phÇn   phi   tÝn   dông  trong c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n tÝn dông. ­   Quü   Hç   trî   ph¸t   triÓn   kiÓm   so¸t   chi   c¸c   ch¬ng  tr×nh,   dù   ¸n   thuéc   diÖn   Ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cho   vay   l¹i  th«ng qua Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn theo uû  quyÒn cña Bé  Tµi  chÝnh. ­ C¸c dù ¸n võa cã hîp phÇn ®îc Ng©n s¸ch nhµ níc cÊp  ph¸t kinh phÝ  võa cã  hîp phÇn  ®îc Ng©n s¸ch nhµ  níc cho  vay l¹i do cïng mét Ban qu¶n lý  dù  ¸n thùc hiÖn: Bé  Tµi  chÝnh x¸c ®Þnh c¬ quan kiÓm so¸t chi tuú tÝnh chÊt dù ¸n,  ®¶m   b¶o   nguyªn   t¾c   kh«ng   cã   hai   c¬   quan   kiÓm   so¸t   chi  cïng kiÓm so¸t mét ho¹t ®éng cña ch¬ng tr×nh, dù ¸n . 6.  “KÕ  ho¹ch  tµi  chÝnh”  lµ  kÕ  ho¹ch  vèn   ®Çu t  (®èi  víi dù ¸n ®Çu t ­ x©y dùng c¬ b¶n) hoÆc dù to¸n ng©n s¸ch  hµng n¨m (®èi víi dù ¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp) ®Ó thc hiÖn  2
 3. ch¬ng tr×nh, dù  ¸n, bao gåm vèn ODA (níc ngoµi tµi trî)  vµ vèn ®èi øng (vèn trong níc). III. NGUY£N T¾C QU¶N Lý: 1. Nguån vèn ODA  ®Ó   ®Çu t cho c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n  lµ nguån cña Ng©n s¸ch Nhµ níc, ph¶i ®îc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ  vµo   ng©n   s¸ch,   vµ   qu¶n   lý   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt   Ng©n  s¸ch Nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt hiÖn hµnh. 2. Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý tµi chÝnh   nhµ  níc  ®èi víi viÖc rót vèn thanh to¸n cho ch ¬ng tr×nh,  dù ¸n, thùc hiÖn  h¹ch to¸n thu chi Ng©n s¸ch nhµ n íc c¸c  nguån  vèn  ODA,  híng dÉn vµ  kiÓm tra viÖc thùc  hiÖn  c¸c  chÕ   ®é  qu¶n lý  tµi chÝnh, quyÕt to¸n c¸c dù  ¸n, híng dÉn  vµ  kiÓm tra c¸c  ®¬n vÞ  thùc hiÖn viÖc bµn giao tµi s¶n,  vËt t, tiÒn vèn cña dù ¸n khi kÕt thóc. 3. Chñ ch¬ng tr×nh, dù ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh tríc  ph¸p luËt vÒ  viÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n theo  ®óng c¸c cam kÕt  ®∙ quy  ®Þnh trong c¸c  ®iÒu  íc quèc tÕ,  chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ  thùc  hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n, qu¶n lý tµi chÝnh, thùc hiÖn chÕ   ®é  h¹ch to¸n kÕ  to¸n, kiÓm to¸n, quyÕt to¸n theo c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 4. Tuú  theo tÝnh chÊt cña tõng ch ¬ng tr×nh, dù  ¸n cô  thÓ   (dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng  c¬   b¶n,  dù   ¸n   hµnh   chÝnh   sù  nghiÖp, dù  ¸n hçn hîp võa cã  néi dung x©y dùng c¬  b¶n,  võa cã néi dung hµnh chÝnh sù nghiÖp, dù ¸n tÝn dông...),   mµ ¸p dông c¸c quy tr×nh qu¶n lý t¬ng øng vÒ lËp kÕ ho¹ch  tµi chÝnh, kiÓm so¸t chi tiªu, thanh to¸n, kÕ to¸n, quyÕt   to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  IV. KÕ HO¹CH TµI CHÝNH  1. KÕ  ho¹ch tµi chÝnh cña ch¬ng tr×nh, dù  ¸n  ®∙  ®îc  cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt lµ c¬ së ®Ó kiÓm so¸t rót vèn   cho ch¬ng tr×nh, dù ¸n. Sau khi cã kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®îc  duyÖt, Ban qu¶n lý  dù  ¸n göi kÕ  ho¹ch tµi chÝnh cho Bé  Tµi chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi ngo¹i) vµ  C¬  quan kiÓm so¸t  chi. 2.   ViÖc   lËp   kÕ   ho¹ch   tµi   chÝnh   ch¬ng   tr×nh,   dù   ¸n  thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 02/2003/ TTLT­BKH­BTC ngµy 17/3/2003 cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  vµ  Bé  Tµi chÝnh híng dÉn lËp kÕ  ho¹ch tµi chÝnh  ®èi víi c¸c  ch¬ng tr×nh, dù ¸n sö dông nguån vèn ODA. 3
 4. V. NG¢N HµNG PHôC Vô Vµ TµI KHO¶N 1. Tµi kho¶n: 1.1.   Ban   qu¶n   lý   dù   ¸n   më   tµi   kho¶n   giao   dÞch   t¹i  Ng©n hµng phôc vô theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §èi víi c¸c dù  ¸n cã  Tµi kho¶n t¹m øng/Tµi kho¶n  ®Æc biÖt mµ  theo tho¶  thuËn   víi   nhµ   tµi   trî,   Ban   qu¶n   lý   dù   ¸n   lµ   chñ   tµi   kho¶n, Ban qu¶n lý  dù  ¸n më  c¸c tµi kho¶n nµy t¹i Ng©n  hµng phôc vô  vµ  th«ng b¸o vÒ  chi tiÕt c¸c tµi kho¶n cho  Bé   Tµi   chÝnh   (Vô   Tµi   chÝnh   §èi   ngo¹i)   vµ   C¬   quan   kiÓm  so¸t chi.  1.2.   Tµi   kho¶n   ®Æc   biÖt/Tµi   kho¶n   t¹m   øng   ®îc   hëng  l∙i   ph¸t   sinh   theo   møc   l∙i   suÊt   cã   thÓ   ®îc   tho¶   thuËn  gi÷a ng©n  hµng  phôc vô  vµ  chñ  tµi  kho¶n.  L∙i ph¸t  sinh  trªn c¸c tµi kho¶n nµy lµ nguån thu cña Ng©n s¸ch nhµ níc  ®èi víi ch¬ng tr×nh, dù  ¸n thuéc diÖn Ng©n s¸ch nhµ  níc  cÊp ph¸t kinh phÝ; vµ  lµ  nguån thu cña Chñ  dù  ¸n  ®èi víi   ch¬ng tr×nh, dù ¸n Ng©n s¸ch nhµ níc cho vay l¹i.  1.3.  §èi  víi c¸c  ch¬ng  tr×nh,  dù  ¸n  hçn hîp  võa cã  hîp phÇn  ®îc Ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp ph¸t kinh phÝ, võa cã  hîp phÇn  ®îc Ng©n s¸ch nhµ  níc cho vay l¹i cïng sö  dông  chung mét Tµi kho¶n ®Æc biÖt/Tµi kho¶n t¹m øng (thêi ®iÓm   Ng©n s¸ch nhµ níc cho vay l¹i lµ thêi ®iÓm rót vèn tõ Tµi   kho¶n ®Æc biÖt/Tµi kho¶n t¹m øng), l∙i ph¸t sinh trªn tµi   kho¶n lµ nguån thu cña Ng©n s¸ch nhµ níc. 2. Tr¸ch nhiÖm cña Ng©n hµng phôc vô 2.1.   Ng©n   hµng   phôc   vô   thùc   hiÖn   më   c¸c   tµi   kho¶n   liªn quan cña dù  ¸n theo  ®Ò  nghÞ  cña Ban qu¶n lý  dù  ¸n,  thùc hiÖn c¸c giao dÞch thanh to¸n, rót vèn theo  ®Ò  nghÞ  cña Ban qu¶n lý dù ¸n, c¨n cø theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2.2. §Þnh kú  hµng th¸ng vµ  khi chñ  tµi kho¶n cã  yªu  cÇu, ng©n hµng phôc vô  th«ng b¸o cho chñ  tµi kho¶n vµ  BР Tµi   chÝnh   sè   l∙i   ph¸t   sinh   trªn   c¸c   tµi   kho¶n   ®Æc  biÖt/tµi kho¶n t¹m øng cña c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n; sè phÝ  phôc vô  do ng©n hµng phôc vô  thu; sè  chªnh lÖch gi÷a l∙i  vµ phÝ; sè d ®Çu kú, cuèi kú. 2.3.  Trong  vßng  2 ngµy  lµm viÖc  kÓ  tõ  khi  nhËn  ®îc  th«ng b¸o vèn  ®∙ rót tõ  nhµ  tµi trî, ng©n hµng phôc vô  thùc hiÖn b¸o cã cho chñ tµi kho¶n.  2.4. Hµng n¨m, trong vßng 6 th¸ng kÓ  tõ  khi kÕt thóc  n¨m tµi kho¸, ng©n hµng phôc vô  chuyÓn tr¶ Bé  Tµi chÝnh  sè  l∙i ph¸t sinh cßn d  trªn  c¸c  tµi  kho¶n   ®Æc biÖt/tµi  kho¶n t¹m øng cña c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n thuéc diÖn Ng©n  s¸ch nhµ  níc cÊp ph¸t kinh phÝ, sau khi  ®∙ tr¶ phÝ  phôc  vô, vµ th«ng b¸o cho Bé Tµi chÝnh.  4
 5. 3. PhÝ ng©n hµng: 3.1.   Ng©n   hµng   phôc   vô   ®îc   hëng   phÝ   theo   quy   ®Þnh  hiÖn hµnh vÒ thu phÝ dÞch vô ®èi víi c¸c dÞch vô cung cÊp   cho ch¬ng tr×nh, dù ¸n. 3.2. PhÝ dÞch vô ng©n hµng ®îc h¹ch to¸n vµo tæng chi  phÝ cña ch¬ng tr×nh, dù ¸n. PhÇn II. Quy ®Þnh cô thÓ A. QUY TR×NH RóT VèN  I. KIÓM SO¸T CHI 1. Nguyªn t¾c kiÓm so¸t chi: 1.1.  KiÓm so¸t chi ¸p dông  ®èi víi mäi chi tiªu cña  ch¬ng  tr×nh,   dù   ¸n,   trõ   trêng  hîp  thanh   to¸n   theo  h×nh  thøc   th  tÝn   dông   (L/C)   hoÆc   thanh   to¸n   trùc   tiÕp   theo  h×nh   thøc  Th  uû  quyÒn   thanh  to¸n   kh«ng   huû   ngang   trong   c¸c dù  ¸n tµi trî  song ph¬ng. §èi víi c¸c trêng hîp nµy,  viÖc kiÓm so¸t Bé  chøng tõ   ®Ó  thanh to¸n do ng©n hµng më  L/C   (hoÆc  ng©n   hµng   th«ng  b¸o  L/C),   hoÆc   ng©n  hµng   ®¹i   lý/hoÆc   mét   tæ   chøc   kh¸c   do   nhµ   tµi   trî   uû   quyÒn   thùc  hiÖn (xem quy ®Þnh t¹i phÇn II, môc A, tiÕt III, ®iÓm 3.3  vµ 3.5). 1.2.   KiÓm   so¸t   chi   nh»m   ®¶m   b¶o   chi   tiªu   cña   ch ¬ng  tr×nh, dù  ¸n phï  hîp víi HiÖp  ®Þnh/V¨n kiÖn dù  ¸n (ho¹t  ®éng chi tiªu hîp lÖ, ph¬ng thøc mua s¾m hîp lÖ, tØ lÖ  tµi trî   ®óng HiÖp  ®Þnh, hîp  ®ång  ®îc ký  kÕt vµ  phª duyÖt  hîp lÖ,  ®¶m b¶o viÖc kiÓm tra tríc cña nhµ  tµi trî  (nÕu  cã)),  vµ  c¸c quy  ®Þnh  qu¶n  lý  tµi  chÝnh  trong  níc hiÖn  hµnh. 1.3. KiÓm so¸t chi vèn ODA cã  thÓ  kh«ng bÞ  giíi h¹n  bëi kÕ  ho¹ch tµi chÝnh cña ch¬ng tr×nh, dù  ¸n trong c¸c  trêng hîp sau: ­ Ch¬ng tr×nh,   dù  ¸n cha cã  kÕ  ho¹ch  tµi  chÝnh   ®îc  phª duyÖt nhng ®∙ cã c«ng v¨n cña c¬ quan chñ qu¶n göi Bé   Tµi chÝnh vµ  C¬  quan kiÓm so¸t chi, cam kÕt sÏ  phª duyÖt  kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho ch¬ng tr×nh,  dù ¸n trong vßng hai  (02) th¸ng kÓ tõ ngµy ký c«ng v¨n. ­ Ch¬ng tr×nh, dù  ¸n rót vèn vît kÕ  ho¹ch tµi chÝnh  ®îc phª duyÖt nhng  ®∙ cã  c«ng v¨n cña c¬  quan chñ  qu¶n  cam kÕt sÏ  bæ sung kÕ  ho¹ch vèn cho ch¬ng tr×nh, dù  ¸n.  5
 6. Trong   vßng   ba   (03)   th¸ng   kÓ   tõ   khi   ®îc   kiÓm   so¸t   chi  ngoµi  kÕ   ho¹ch   tµi   chÝnh   ®îc   duyÖt,   ch¬ng   tr×nh,   dù  ¸n  ph¶i hoµn tÊt c¸c thñ  tôc x©y dùng vµ  phª duyÖt kÕ  ho¹ch  tµi chÝnh bæ sung. 2. Hå s¬ kiÓm so¸t chi 2.1. Hå  s¬  vµ  quy tr×nh kiÓm so¸t chi  ®èi víi c¸c dù  ¸n   x©y   dùng   c¬   b¶n   hay   thµnh   phÇn   chi   x©y   dùng   c¬   b¶n  trong   c¸c   dù   ¸n   hçn   hîp:   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i  Th«ng t 44/2003/TT­BTC ngµy 15/5/2003 cña Bé Tµi chÝnh h­ íng   dÉn   viÖc   qu¶n   lý,   thanh   to¸n   vèn   ®Çu   t  vµ   vèn   sù  nghiÖp   cã   tÝnh   chÊt   ®Çu   t  vµ   x©y   dùng   thuéc   nguån   vèn  ng©n s¸ch nhµ níc hoÆc c¸c v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung, thay  thÕ th«ng t nµy.  2.2. Hå  s¬  vµ  quy tr×nh kiÓm so¸t chi  ®èi víi c¸c dù  ¸n hµnh chÝnh sù  nghiÖp hay thµnh phÇn chi hµnh chÝnh sù  nghiÖp trong c¸c dù  ¸n hçn hîp: thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  t¹i   Th«ng   t  79/2003/TT­BTC   ngµy   13/8/2003   cña   Bé   Tµi  chÝnh híng dÉn chÕ   ®é  qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n c¸c  kho¶n chi ng©n s¸ch nhµ  níc qua Kho b¹c Nhµ  níc vµ  c¸c  v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung, thay thÕ th«ng t nµy.  2.3.   Hå   s¬   vµ   quy   tr×nh   kiÓm   so¸t   chi   ®èi   víi   hîp  phÇn tÝn dông thuéc c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n thùc hiÖn c¨n  cø theo sao kª cho vay cña tæ chøc tÝn dông vay l¹i göi  Bé Tµi chÝnh (b¶ng kª cho vay tæng hîp, kh«ng  ph¶i hå s¬   chi tiÕt). Tæ chøc tÝn dông vay l¹i chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc  ph¸p luËt vÒ  tÝnh  ®óng  ®¾n vµ  hîp lÖ  cña sao kª göi cho  Bé Tµi chÝnh. 3. X¸c nhËn kiÓm so¸t chi 3.1. Sau khi kiÓm so¸t chi, C¬ quan kiÓm so¸t chi x¸c   nhËn vµo phiÕu gi¸ thanh to¸n/b¶ng kª thanh to¸n/giÊy  ®Ò  nghÞ t¹m øng (gäi chung lµ PhiÕu gi¸ thanh to¸n). 3.2. PhiÕu gi¸ thanh to¸n cã  x¸c nhËn (b¶n gèc) cña   C¬  quan kiÓm so¸t chi lµ  c¬  së   ®Ó  rót vèn ODA tõ  nhµ  tµi   trî.  3.3. Sè  vèn ODA xin rót vèn tõ  nhµ  tµi trî  ph¶i phï  hîp víi sè  vèn nguån níc ngoµi  ®îc c¬  quan kiÓm so¸t chi  x¸c nhËn trªn PhiÕu gi¸ thanh to¸n. Mçi PhiÕu gi¸ thanh   to¸n chØ ®îc sö dông mét lÇn ®Ó kiÓm so¸t chi. 4. KiÓm so¸t chi sau:  4.1. KiÓm so¸t chi sau lµ  viÖc C¬  quan kiÓm so¸t chi  kiÓm tra, x¸c nhËn tÝnh hîp lÖ  cña kho¶n chi sau khi Ban  qu¶n lý dù ¸n ®∙ rót vèn thanh to¸n cho ngêi thô hëng. 4.2. KiÓm so¸t chi sau ¸p dông trong nh÷ng trêng hîp  sau: 6
 7. ­  Thanh to¸n tõ  Tµi kho¶n  ®Æc biÖt/Tµi kho¶n t¹m øng  ®èi víi c¸c chi tiªu t¹i cÊp trùc tiÕp qu¶n lý  Tµi kho¶n  ®Æc biÖt/Tµi kho¶n t¹m øng trªn c¬  së  cã   ý  kiÕn b»ng v¨n  b¶n   cña   Chñ   ch¬ng   tr×nh/dù   ¸n   chÊp   thuËn   ¸p   dông   kiÓm  so¸t chi sau. ­ Thanh to¸n chuyÓn tiÒn khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh,  dù ¸n do JBIC tµi trî, (trõ trêng hîp thanh to¸n lÇn cuèi  cho   mäi   hîp   ®ång,   hoÆc   ®èi   víi   c¸c   hîp   ®ång   chØ   thanh  to¸n mét lÇn ph¶i ¸p dông kiÓm so¸t chi tríc). ­ Thanh to¸n trùc tiÕp trong c¸c dù  ¸n NSNN cho vay  l¹i, (trõ trêng hîp thanh to¸n lÇn cuèi cho mäi hîp ®ång,   hoÆc  ®èi víi c¸c hîp  ®ång chØ thanh to¸n mét lÇn ph¶i ¸p  dông kiÓm so¸t chi tríc). 4.3. Quy tr×nh kiÓm so¸t chi sau: ­ Khi cã  nhu cÇu thanh to¸n, Ban qu¶n lý  dù  ¸n: (i)  ®Ò   nghÞ   Ng©n   hµng   phôc   vô   trÝch   tiÒn   tõ   Tµi   kho¶n   ®Æc  biÖt/Tµi kho¶n t¹m øng (®èi víi h×nh thøc thanh to¸n qua  Tµi   kho¶n   ®Æc   biÖt/Tµi   kho¶n   t¹m   øng);   hoÆc   (ii)   ký/®Ò  nghÞ Bé Tµi chÝnh ký ®¬n rót vèn göi nhµ tµi trî (®èi víi   h×nh thøc thanh to¸n trùc tiÕp, thanh to¸n chuyÓn tiÒn)  thanh   to¸n   cho   nhµ   thÇu/nhµ   cung   cÊp/t  vÊn   trªn   c¬   së  khèi lîng, chøng tõ hîp lÖ. ­ Trong  vßng  5 ngµy  lµm viÖc  sau  khi thanh  to¸n  tõ  Tµi kho¶n ®Æc biÖt/Tµi kho¶n t¹m øng; hoÆc sau khi ®∙ göi   ®¬n rót vèn thanh to¸n trùc tiÕp, thanh to¸n chuyÓn tiÒn  cho nhµ  tµi trî, Ban qu¶n lý  dù  ¸n göi hå  s¬  thanh to¸n  ®Õn c¬  quan kiÓm so¸t chi  ®Ó  thùc hiÖn kiÓm so¸t chi. Hå  s¬ kiÓm so¸t chi thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i phÇn II, môc  A tiÕt I, ®iÓm 2. ­ Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå  s¬   hîp lÖ, C¬ quan kiÓm so¸t chi cã ý kiÕn vÒ viÖc kiÓm so¸t   chi   (x¸c   nhËn/tõ   chèi   x¸c   nhËn),   ®ång   thêi   thanh   to¸n  phÇn vèn  ®èi øng (nÕu dù  ¸n hoÆc hîp phÇn t¬ng øng thuéc  diÖn ®îc cÊp ph¸t/vay vèn ®èi øng). ­ PhiÕu gi¸ thanh to¸n cã  x¸c nhËn cña C¬  quan kiÓm  so¸t chi (b¶n gèc) lµ  c¬  së   ®Ó  Ban qu¶n lý  dù  ¸n  ®Ò  nghÞ   rót vèn c¸c ®ît tiÕp theo tõ nhµ tµi trî. Bé Tµi chÝnh cã   thÓ  tõ  chèi rót vèn thanh to¸n c¸c  ®ît tiÕp theo cho ch­ ¬ng tr×nh, dù  ¸n nÕu ph¸t hiÖn ch¬ng tr×nh, dù  ¸n kh«ng  tu©n thñ  quy  ®Þnh vÒ  x¸c nhËn kiÓm so¸t chi sau cña C¬  quan kiÓm so¸t chi. 5. KiÓm so¸t chi tríc:  5.1. KiÓm so¸t chi tríc lµ viÖc C¬ quan kiÓm so¸t chi  kiÓm tra, x¸c nhËn tÝnh hîp lÖ cña kho¶n chi tríc khi Ban  qu¶n lý dù ¸n rót vèn thanh to¸n cho ngêi thô hëng.  7
 8. 5.2. KiÓm so¸t chi tríc ¸p dông trong mäi trêng hîp  kh«ng  ¸p dông  h×nh  thøc kiÓm so¸t  chi  sau   ®îc quy  ®Þnh  t¹i PhÇn II, môc A, tiÕt I, ®iÓm 4.2, cô thÓ nh sau: ­ Thanh to¸n trùc tiÕp (trõ trêng hîp thanh to¸n trùc  tiÕp, thanh to¸n chuyÓn tiÒn nh quy ®Þnh t¹i PhÇn II, môc  A, tiÕt I, ®iÓm 4.2 trªn). ­ Thanh to¸n håi tè. ­   Thanh   to¸n/t¹m   øng   cho   c¸c   chi   tiªu   t¹i   cÊp   thùc  hiÖn dù ¸n kh«ng trùc tiÕp qu¶n lý Tµi kho¶n ®Æc biÖt/Tµi   kho¶n t¹m øng. ­   Thanh   to¸n/t¹m   øng   cho   c¸c   chi   tiªu   t¹i   cÊp   thùc  hiÖn dù ¸n trùc tiÕp qu¶n lý Tµi kho¶n ®Æc biÖt/Tµi kho¶n   t¹m øng ®îc Chñ ch¬ng tr×nh/dù ¸n ®Ò nghÞ b»ng v¨n b¶n ¸p  dông KiÓm so¸t chi tríc. ­ Thanh to¸n lÇn cuèi cho mäi hîp  ®ång, hoÆc  ®èi víi  c¸c   hîp   ®ång   chØ   thanh   to¸n   mét   lÇn   (kú   c¶   c¸c   kho¶n  thanh to¸n tõ Tµi kho¶n ®Æc biÖt/Tµi kho¶n t¹m øng). ­ C¸c trêng hîp kh¸c. 5.3. Quy tr×nh kiÓm so¸t chi tríc: ­ Khi cã nhu cÇu thanh to¸n, Ban qu¶n lý dù ¸n lËp Bé   hå   s¬   kiÓm   so¸t   chi   göi   C¬   quan   kiÓm   so¸t   chi   ®Ò   nghÞ  kiÓm so¸t chi. ­   Hå   s¬   kiÓm   so¸t   chi   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i  phÇn II, tiÕt A, môc I, ®iÓm 2. ­ Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc, C¬  quan kiÓm so¸t chi  kiÓm tra hå  s¬, x¸c nhËn phÇn vèn níc ngoµi  ®ñ   ®iÒu kiÖn  thanh to¸n vµ thanh to¸n phÇn vèn ®èi øng (nÕu dù ¸n hoÆc  hîp   phÇn   t¬ng   øng   thuéc   diÖn   ®îc   cÊp   ph¸t/vay   vèn   ®èi  øng). ­ Trªn c¬  së  kho¶n chi  ®∙  ®îc C¬  quan kiÓm so¸t chi  x¸c nhËn  ®ñ   ®iÒu kiÖn thanh to¸n, Ban qu¶n lý  dù  ¸n göi  uû   nhiÖm   chi   cho   Ng©n   hµng   phôc   vô   kÌm   theo   PhiÕu   gi¸  thanh  to¸n  cã  x¸c  nhËn  (b¶n gèc) cña C¬  quan kiÓm  so¸t  chi ®Ó thanh to¸n cho ngêi thô hëng.  ­ Trêng hîp Ban qu¶n lý dù ¸n kh«ng trùc tiÕp qu¶n lý  Tµi kho¶n  ®Æc biÖt/Tµi kho¶n t¹m øng, Ban qu¶n lý  dù  ¸n  cÊp díi göi  ®Ò  nghÞ  thanh to¸n cho Ban qu¶n lý  dù  ¸n cÊp   trªn, kÌm theo PhiÕu gi¸ thanh to¸n cã x¸c nhËn (b¶n gèc)   cña C¬  quan kiÓm so¸t chi cïng cÊp  ®Ó  Ban qu¶n lý  dù  ¸n  cÊp trªn lµm thñ  tôc rót vèn tõ  Tµi kho¶n   ®Æc  biÖt/Tµi  kho¶n t¹m øng hoÆc tõ nhµ tµi trî cho ngêi thô hëng. ­   Ng©n   hµng   phôc   vô   chØ   rót   vèn   tõ   Tµi   kho¶n   ®Æc  biÖt/Tµi   kho¶n   t¹m   øng   khi   ®Ò   nghÞ   thanh   to¸n   cña   Ban  qu¶n   lý   dù   ¸n   cho   ngêi   thô   hëng   cã   kÌm   theo   PhiÕu   gi¸  8
 9. thanh  to¸n  cã  x¸c  nhËn  (b¶n gèc) cña C¬  quan KiÓm  so¸t  chi. II. RóT VèN NGUåN  VèN ODA THEO CH¦¥NG TR×NH  GI¶I NG¢N NHANH B»NG TIÒN 1.1. §èi víi c¸c kho¶n ODA tµi trî  theo ch¬ng tr×nh  hç  trî  ng©n s¸ch, gi¶i ng©n nhanh b»ng tiÒn  ®Ó  thùc hiÖn  c¸c nhiÖm vô  c¶i c¸ch  ®îc ChÝnh phñ  cam kÕt víi nhµ  tµi  trî, c¬  quan chñ  qu¶n ch¬ng tr×nh ODA thùc hiÖn vµ   ®iÒu  phèi thùc hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn rót vèn ®∙ cam kÕt; phèi hîp  víi Bé  Tµi chÝnh tiÕn hµnh rót vèn ODA, c¨n cø chØ  ®¹o  cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  nhu cÇu sö  dông vèn cña Ng©n  s¸ch Nhµ níc trong tõng thêi kú.  1.2. Bé  Tµi chÝnh lµ  c¬  quan ký/®ång ký   ®¬n rót vèn  trong c¸c kho¶n vay ch¬ng tr×nh. Riªng  ®èi víi c¸c kho¶n  vay ch¬ng tr×nh tõ  WB, ADB, Ng©n hµng Nhµ  níc ký   ®¬n rót  vèn sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé Tµi chÝnh. III. RóT VèN NGUåN VèN ODA THEO Dù ¸N 1. Tuú thuéc vµo quy ®Þnh trong §iÒu íc/v¨n kiÖn quèc  tÕ, viÖc rót vèn, thanh to¸n b»ng nguån vèn ODA theo ph ­ ¬ng thøc tµi trî  dù  ¸n  ®îc thùc hiÖn th«ng qua mét hoÆc  mét   sè   c¸c   h×nh   thøc   phæ   biÕn   sau:   rót   vèn   thanh   to¸n  trùc tiÕp, rót vèn  thanh to¸n theo h×nh thøc th cam kÕt,  rót   vèn   hoµn   vèn,   rót   vèn   håi   tè,   thanh   to¸n   qua   tµi  kho¶n  ®Æc biÖt/tµi kho¶n t¹m øng vµ  mét sè  h×nh thøc rót  vèn ®Æc biÖt kh¸c theo tho¶ thuËn riªng víi nhµ tµi trî.  2. Hå  s¬  rót vèn göi lÇn  ®Çu: Ban qu¶n lý  dù  ¸n göi   Hå  s¬  ban  ®Çu lµm c¨n cø qu¶n lý  viÖc rót vèn ODA cho Bé   Tµi chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi ngo¹i). Hå  s¬  gåm   c¸c tµi  liÖu sau:  ­ QuyÕt ®Þnh ®Çu t cña cÊp cã thÈm quyÒn; ­ §iÒu  íc quèc tÕ  vÒ  ODA  ®∙ ký  gi÷a ViÖt Nam vµ  nhµ   tµi trî vµ tµi liÖu dù ¸n liªn quan ®Õn dù ¸n; ­ KÕ ho¹ch tµi chÝnh ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao; ­ Tho¶ thuËn cho vay l¹i  ®∙ ký  gi÷a chñ   ®Çu t   vµ  c¬  quan  ®îc uû  quyÒn cho vay l¹i (nÕu lµ  dù  ¸n thuéc diÖn  vay l¹i); ­ QuyÕt  ®Þnh cña cÊp cã  thÈm quyÒn c«ng nhËn  ®¬n vÞ  tróng thÇu (hoÆc quyÕt  ®Þnh chØ  ®Þnh thÇu) vµ/hoÆc quyÕt  ®Þnh cña cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt hîp  ®ång ký  víi nhµ  thÇu (nÕu cã); 9
 10. ­  Hîp  ®ång (x©y l¾p, mua s¾m, t  vÊn, v.v…) gi÷a chñ  ®Çu t víi nhµ  thÇu hoÆc dù  to¸n chi tiªu  ® îc cÊp cã  thÈm  quyÒn phª duyÖt (nÕu ho¹t  ®éng chi tiªu kh«ng theo h×nh  thøc hîp ®ång); ­ Trêng hîp hîp ®ång thuéc ®èi tîng cÇn cã ý kiÕn tr­ íc cña nhµ  tµi trî, cÇn cã  thªm "ý  kiÕn kh«ng ph¶n  ®èi"  (no objection) cña nhµ tµi trî; ­ B¶o l∙nh thùc hiÖn cña ng©n hµng nhµ thÇu; ­ B¶o l∙nh t¹m øng (®èi víi thanh to¸n t¹m øng); Ban qu¶n lý  dù  ¸n chØ cÇn göi c¸c tµi liÖu trªn mét  lÇn  ®èi víi toµn Bé  dù  ¸n, riªng kÕ  ho¹ch vèn  ®Çu t/kÕ  ho¹ch  tµi  chÝnh   ®îc göi hµng  n¨m.  C¸c tµi liÖu nh  trªn  chØ cÇn göi b¶n sao. Ban qu¶n lý  dù  ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm  tríc ph¸p luËt vÒ  tÝnh x¸c thùc cña c¸c b¶n sao cung cÊp  cho Bé Tµi chÝnh. 3. Thñ tôc rót vèn: (Xem s¬ ®å m« t¶ c¸c thñ tôc rót vèn t¹i Phô lôc 1) 3.1. §¬n rót vèn vµ  hå  s¬  rót vèn göi kÌm theo §¬n  rót vèn (gäi chung lµ  §¬n rót vèn): §¬n rót vèn do Ban  qu¶n lý dù ¸n lËp vµ ký tríc khi göi cho Bé Tµi chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi ngo¹i). Ban qu¶n lý  dù  ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm  tríc ph¸p luËt vÒ  tÝnh hîp ph¸p vµ  x¸c thùc cña §¬n rót  vèn.  3.2. Thñ tôc Thanh to¸n trùc tiÕp/chuyÓn tiÒn: 3.2.1. Khi cã  nhu cÇu rót vèn  ®Ó  thanh to¸n theo thñ  tôc nµy, Ban qu¶n lý  dù  ¸n göi c¸c tµi liÖu sau  ®Õn Bé  Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i): ­ C«ng v¨n  ®Ò  nghÞ  rót vèn kÌm theo §¬n rót vèn vµ  c¸c sao kª theo mÉu do nhµ tµi trî quy ®Þnh; ­ Ho¸ ®¬n/®Ò nghÞ thanh to¸n cña nhµ thÇu; ­ PhiÕu gi¸ thanh to¸n cã  x¸c nhËn (b¶n gèc) cña C¬  quan kiÓm so¸t chi ®èi víi trêng hîp ¸p dông thñ tôc kiÓm  so¸t chi tríc; hoÆc PhiÕu gi¸ thanh to¸n cã x¸c nhËn (b¶n   gèc) cña C¬  quan kiÓm  so¸t  chi  ®èi víi c¸c kho¶n thanh  to¸n trùc tiÕp/chuyÓn tiÒn  ®ît tríc  ®èi víi trêng hîp ¸p  dông thñ tôc kiÓm so¸t chi sau. ­ Trong nh÷ng trêng hîp ®Æc biÖt, Bé Tµi chÝnh cã thÓ   yªu cÇu Ban qu¶n lý  dù  ¸n cung cÊp c¸c tµi liÖu bæ sung  chøng minh viÖc rót vèn hîp lÖ; 3.2.2.  Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Bé  Tµi chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi ngo¹i) xem  xÐt ký/®ång ký §¬n rót vèn göi nhµ tµi trî. 10
 11. ­  Riªng  ®èi víi c¸c dù  ¸n do WB, ADB tµi trî, trong  vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Bé  Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i) xem xÐt cã ý kiÕn b»ng  v¨n b¶n göi Ban qu¶n lý dù ¸n vµ Ng©n hµng phôc vô. Trong   vßng 2 ngµy lµm viÖc, c¨n cø ý kiÕn chÊp thuËn cña Bé Tµi   chÝnh, Ban qu¶n lý  dù  ¸n cïng Ng©n hµng phôc vô  ký   ®¬n  rót vèn vµ göi nhµ tµi trî. 3.2.3. Nhµ  tµi trî  xem xÐt  ®¬n xin rót vèn nÕu chÊp  nhËn sÏ chuyÓn tiÒn trùc tiÕp vµo tµi kho¶n cña nhµ thÇu.   §èi víi dù  ¸n JBIC  viÖc chuyÓn  tiÒn thanh  to¸n  vµo tµi  kho¶n cña nhµ thÇu sÏ th«ng qua ng©n hµng phôc vô. 3.3.   Thñ   tôc   Thanh   to¸n   trùc   tiÕp   theo   Th   uû   quyÒn  rót vèn kh«ng huû  ngang (¸p dông trong mét sè  c¸c dù  ¸n  tµi trî  song ph¬ng, thêng ¸p dông  ®èi víi c¸c hîp  ®ång  mua thiÕt bÞ): Trªn c¬ së hîp ®ång th¬ng m¹i ®îc ký kÕt vµ phª duyÖt  theo   quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh,   Ban   qu¶n   lý   dù   ¸n   göi   Bé   Tµi  chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi ngo¹i) c«ng v¨n  ®Ò  nghÞ  rót vèn  vµ hå s¬ liªn quan. Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Bé Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i) xem xÐt göi  Th  uû  quyÒn rót vèn kh«ng huû  ngang cho c¬  quan  ®îc nhµ  tµi trî  uû  quyÒn qu¶n lý  rót vèn  ®Ó  thanh to¸n cho nhµ  thÇu/nhµ cung cÊp/t vÊn theo hîp ®ång. 3.4.  Thñ tôc Th cam kÕt ­ Khi cã nhu cÇu rót vèn thanh to¸n theo thñ tôc nµy,  Ban qu¶n lý  dù  ¸n göi Bé  Tµi chÝnh  ®¬n xin ph¸t hµnh th cam kÕt (§¬n rót vèn), cïng c¸c sao kª theo mÉu cña nhµ  tµi trî (®èi víi dù ¸n JBIC kh«ng ph¶i nép §¬n rót vèn vµ   c¸c sao kª), vµ dù th¶o L/C (hoÆc b¶n sao L/C ®∙ më). ­ Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå  s¬   hîp lÖ, Bé  Tµi chÝnh xem xÐt ký/®ång ký  §¬n rót vèn  ®Ò  nghÞ Nhµ tµi trî ph¸t hµnh Th cam kÕt vµ cã th«ng b¸o göi  Ng©n hµng phôc vô. ­ Riªng  ®èi víi c¸c dù  ¸n do WB, ADB tµi trî, trong  vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Bé  Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i) xem xÐt cã ý kiÕn b»ng  v¨n b¶n göi Ban qu¶n lý dù ¸n vµ Ng©n hµng phôc vô. Trong   vßng 2 ngµy lµm viÖc, c¨n cø ý kiÕn chÊp thuËn cña Bé Tµi   chÝnh, Ban qu¶n lý  dù  ¸n cïng Ng©n hµng phôc vô  ký   ®¬n  rót vèn ®Ò nghÞ ph¸t hµnh th cam kÕt göi nhµ tµi trî. 3.5. Thñ tôc thanh to¸n b»ng L/C kh«ng cÇn th  cam kÕt  (¸p dông  ®èi víi mét sè  trêng hîp nhµ  tµi trî  song ph¬ng  uû  quyÒn cho mét ng©n hµng thay mÆt nhµ  tµi trî  qu¶n lý  rót vèn ®ång thêi thùc hiÖn vai trß µng©n hµng ngêi b¸n) 11
 12. ­   Khi   cã   nhu   cÇu   thanh   to¸n   theo   thñ   tôc   nµy,   Ban  qu¶n lý  dù  ¸n göi Bé  Tµi chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi ngo¹i)  c«ng v¨n ®Ò nghÞ më L/C vµ hå s¬ liªn quan. ­ Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå  s¬   hîp lÖ, Bé Tµi chÝnh xem xÐt cã ý kiÕn vÒ viÖc më L/C göi  Ban qu¶n lý  dù  ¸n vµ  ng©n hµng phôc vô, vµ  göi Th  th«ng  b¸o uû  quyÒn thanh to¸n kh«ng huû  ngang cho nhµ  tµi trî  ®Ó thanh to¸n theo L/C. 3.6. Thñ tôc Hoµn vèn/håi tè 3.6.1.   Rót   vèn   theo   thñ   tôc   hoµn   vèn:   ¸p   dông   khi  thanh to¸n cho c¸c kho¶n chi ®∙ ®îc Bªn vay/Bªn tiÕp nhËn  øng tríc tõ  c¸c nguån vèn kh¸c cña Bªn vay, sau khi HiÖp  ®Þnh vay/viÖn trî cã hiÖu lùc. 3.6.2. Rót vèn theo thñ  tôc håi tè: ¸p dông cho c¸c  kho¶n thanh to¸n cho c¸c chi phÝ ph¸t sinh tr íc ngµy HiÖp  ®Þnh vay/viÖn trî cã hiÖu lùc. 3.6.3. Khi cã nhu cÇu rót vèn thanh to¸n theo thñ tôc   nµy, Ban qu¶n lý dù ¸n göi Bé Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi   ngo¹i) c¸c tµi liÖu sau: ­ §Ò nghÞ rót vèn, §¬n rót vèn vµ sao kª theo mÉu; ­   X¸c   nhËn   ®∙   nhËn   ®îc   vèn   thanh   to¸n   cña   nhµ  thÇu/ngêi hëng lîi. ­ Trong §¬n rót vèn ph¶i ghi r©  tªn vµ  sè  tµi kho¶n  cña   tõng   ®¬n   vÞ   ®∙   øng   vèn.   §èi   víi   c¸c   kho¶n   do   Ng©n  s¸ch nhµ  níc øng tríc thanh to¸n, cÇn nªu râ  tªn vµ  sè  tµi kho¶n cña cÊp Ng©n s¸ch nhµ  níc n¬i øng vèn. Tªn vµ  tµi kho¶n cña cÊp  ®∙ øng vèn ph¶i  ®îc C¬  quan KiÓm so¸t  chi x¸c nhËn; ­ PhiÕu gi¸ thanh to¸n cã  x¸c nhËn (b¶n gèc) cña C¬  quan KiÓm so¸t chi; ­ Trong nh÷ng trêng hîp ®Æc biÖt, Bé Tµi chÝnh cã thÓ   yªu cÇu tµi liÖu gi¶i tr×nh bæ sung; 3.6.4. Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  bé  hå  s¬  hîp lÖ, Bé  Tµi chÝnh xem xÐt ký/®ång ký  §¬n rót   vèn göi nhµ tµi trî. ­ Riªng  ®èi víi c¸c dù  ¸n do WB, ADB tµi trî, trong  vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Bé  Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i) xem xÐt cã ý kiÕn b»ng  v¨n b¶n göi Ban qu¶n lý dù ¸n vµ Ng©n hµng phôc vô. Trong   vßng 2 ngµy lµm viÖc, c¨n cø ý kiÕn chÊp thuËn cña Bé Tµi   chÝnh, Ban qu¶n lý  dù  ¸n cïng Ng©n hµng phôc vô  ký   ®¬n  rót vèn vµ göi nhµ tµi trî. 12
 13. 3.6.5. §èi víi c¸c kho¶n rót vèn hoµn vèn/håi tè  cho  Ng©n s¸ch nhµ  níc c¸c cÊp n¬i øng vèn (hoÆc tõ  c¸c nguån  cã   nguån   gèc   ng©n   s¸ch),   sè   tiÒn   rót   vèn   ph¶i   ®îc   nép  ngay vÒ Ng©n s¸ch n¬i ®∙ øng vèn. 3.7. Thñ tôc Tµi kho¶n ®Æc biÖt/Tµi kho¶n t¹m øng 3.7.1.   Rót   vèn   lÇn   ®Çu   vÒ   Tµi   kho¶n   ®Æc   biÖt/Tµi   kho¶n t¹m øng ­   ViÖc   rót   vèn   lÇn   ®Çu   vÒ   Tµi   kho¶n   ®Æc   biÖt/Tµi   kho¶n t¹m øng ®îc thùc hiÖn c¨n cø trªn h¹n møc (hoÆc møc  trÇn) cña Tµi kho¶n  ®Æc biÖt/Tµi kho¶n t¹m øng quy  ®Þnh  trong HiÖp ®Þnh vay/HiÖp ®Þnh viÖn trî. §èi víi Dù ¸n ODA   vay   nî   thuéc   diÖn   Ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cÊp   ph¸t,   Bé   Tµi  chÝnh cã  thÓ  tõ  chèi cho rót vèn b»ng 100% h¹n møc trªn  c¬   së   c©n   nh¾c   gi÷a:   nhu   cÇu   chi   tiªu   thùc   tÕ   trong   3  th¸ng tíi cña dù  ¸n, chi phÝ  tr¶ l∙i cho níc ngoµi, vµ  l∙i ph¸t sinh do  Ng©n hµng phôc vô tr¶. ­ §Ó  rót vèn, Ban qu¶n lý  dù  ¸n göi Bé  Tµi chÝnh (Vô   Tµi chÝnh  §èi  ngo¹i)  C«ng  v¨n   ®Ò  nghÞ  rót  vèn,  §¬n rót  vèn vµ c¸c sao kª ®i kÌm theo mÉu cña nhµ tµi trî. ­ Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc  ®Çy  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, c¨n cø  ®iÒu  íc quèc tÕ   ®∙ ký,  Bé  Tµi  chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi ngo¹i) sÏ  xem xÐt vµ  ký/  ®ång ký  §¬n rót vèn göi nhµ tµi trî.  ­ Riªng  ®èi víi c¸c dù  ¸n do WB, ADB tµi trî, trong  vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Bé  Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i) xem xÐt cã ý kiÕn b»ng  v¨n b¶n göi Ban qu¶n lý dù ¸n vµ Ng©n hµng phôc vô. Trong   vßng 2 ngµy lµm viÖc, c¨n cø ý kiÕn chÊp thuËn cña Bé Tµi   chÝnh, Ban qu¶n lý  dù  ¸n cïng Ng©n hµng phôc vô  ký   ®¬n  rót vèn vµ göi nhµ tµi trî. 3.7.2. Bæ sung Tµi kho¶n ®Æc biÖt/Tµi kho¶n t¹m øng §Ó  rót vèn bæ sung Tµi kho¶n  ®Æc biÖt/Tµi kho¶n t¹m   øng, Ban qu¶n lý  dù  ¸n göi c¸c tµi liÖu sau cho Bé  Tµi  chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i): ­   C«ng   v¨n   ®Ò   nghÞ   rót   vèn   bæ   sung   Tµi   kho¶n   ®Æc  biÖt/Tµi  kho¶n  t¹m øng, §¬n rót vèn vµ  c¸c sao kª theo  mÉu cña nhµ tµi trî; ­ Sao kª do Ban qu¶n lý  dù  ¸n lËp thÓ  hiÖn râ  tõng  kho¶n  chi  tõ   Tµi   kho¶n   ®Æc   biÖt/Tµi   kho¶n  t¹m  øng,   chi   tiÕt   theo:   ngµy   thanh  to¸n,   sè   tiÒn   nguyªn   tÖ,   sè  tiÒn   quy USD, VND, tØ gi¸ USD/VND, néi dung thanh to¸n, ®èi t ­ îng   thô   hëng,   ®Þa   bµn   kiÓm   so¸t   kho¶n   thanh   to¸n,   chi  nh¸nh C¬  quan kiÓm so¸t chi, sè/ngµy cã  v¨n b¶n x¸c nhËn  cña C¬ quan kiÓm so¸t chi cho tõng kho¶n chi. B¶ng kª nµy  lµ   c¬   së   ®Ó   Bé   Tµi   chÝnh   lµm   thñ   tôc   ghi   thu   ghi   chi  13
 14. (hoÆc  gi¶m   thu/gi¶m   chi   (nÕu   cã)   vµo   Ng©n  s¸ch   nhµ   n íc  ®èi víi c¸c kho¶n ®∙ ®îc sö dông cho dù ¸n; ­ PhiÕu gi¸ thanh to¸n cã  x¸c nhËn (b¶n gèc) cña C¬  quan kiÓm so¸t chi. C¸c kho¶n  ®∙ thanh to¸n trªn sao kª  ph¶i khíp víi sè  tiÒn  ®îc C¬  quan kiÓm so¸t chi x¸c nhËn  trªn   PhiÕu   gi¸   thanh   to¸n.   Mçi   PhiÕu   gi¸   thanh   to¸n   cã   x¸c   nhËn   chØ   ®îc   sö   dông   1   lÇn;   §èi   víi   c¸c   dù   ¸n  tÝn  dông, sao kª ph¶i thÓ  hiÖn c¸c kho¶n  ®∙ cho vay l¹i. Bé  Tµi chÝnh cã  thÓ  yªu cÇu cung cÊp hå  s¬  chi tiÕt chøng  minh viÖc ®∙ cho vay l¹i (nÕu cÇn). ­   Sao   kª   Tµi   kho¶n   ®Æc   biÖt/Tµi   kho¶n   t¹m   øng   cña  Ng©n hµng phôc vô, trong  ®ã  thÓ  hiÖn râ  tÊt c¶ giao dÞch  trªn tµi kho¶n trong kho¶ng thêi gian  ®Ò  nghÞ  rót vèn bæ  sung cho c¸c kho¶n ®∙ chi tiªu. ­ KhÕ  íc nhËn nî   ®∙ ký  gi÷a Ban qu¶n lý  dù  ¸n vµ  C¬   quan cho vay l¹i (trêng hîp dù ¸n vay l¹i) Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Çy ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Bé  Tµi chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi ngo¹i) sÏ  xem xÐt ký/®ång ký §¬n rót vèn göi nhµ tµi trî. ­ Riªng  ®èi víi c¸c dù  ¸n do WB, ADB tµi trî, trong  vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Bé  Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i) xem xÐt cã ý kiÕn b»ng  v¨n b¶n göi Ban qu¶n lý dù ¸n vµ Ng©n hµng phôc vô. Trong   vßng 2 ngµy lµm viÖc, c¨n cø ý kiÕn chÊp thuËn cña Bé Tµi   chÝnh, Ban qu¶n lý  dù  ¸n cïng Ng©n hµng phôc vô  ký   ®¬n  rót vèn vµ göi nhµ tµi trî. 3.8. Rót vèn tõ Tµi kho¶n ®Æc biÖt cña dù ¸n JBIC ViÖc  rót  vèn tõ  Tµi  kho¶n   ®Æc biÖt  trong  c¸c  dù  ¸n  JBIC   thùc   hiÖn   theo   Th«ng   t  sè   129/1999/TT­BTC   ngµy  5/11/1999  cña  Bé  Tµi chÝnh  híng  dÉn  c¬  chÕ  qu¶n  lý  vèn  vay cho ch¬ng tr×nh tÝn dông chuyªn ngµnh.  B. B¸O C¸O, KIÓM TRA, KIÓM TO¸N, QUYÕT TO¸N  I. B¸O C¸O 1. §Þnh kú hµng quý, Ban qu¶n lý dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm  lËp sao kª c¸c kho¶n  ®∙  ®îc nhµ  tµi trî  cho rót vèn theo  tõng h×nh thøc rót vèn, chi tiÕt theo nguån vèn, ®èi t îng  thô  hëng, c¬  quan kiÓm so¸t chi,  ®Þa bµn n¬i  ®¨ng ký  më  tµi   kho¶n   cña   c¸c   tiÓu   ch¬ng   tr×nh,   dù   ¸n   göi   Bé   Tµi  chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi ngo¹i) vµ  C¬  quan kiÓm so¸t chi.  14
 15. B¸o c¸o nµy lµ c¬ së h¹ch to¸n vµ ®èi chiÕu ghi thu ­ ghi  chi Ng©n s¸ch nhµ níc cho c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n. 2. §Þnh kú  hµng th¸ng, C¬  quan kiÓm so¸t chi lËp sao  kª c¸c kho¶n  ®∙ x¸c nhËn  ®ñ   ®iÒu kiÖn  thanh  to¸n,  (chi  tiÕt theo sè vèn x¸c nhËn, ho¹t ®éng, nguån vèn, ®èi t îng  thô  hëng,  ®Þa bµn  ®îc cÊp vèn) göi Bé  Tµi chÝnh (Vô  Tµi  chÝnh §èi ngo¹i, Ng©n s¸ch nhµ  níc)  ®Ó  lµm thñ  tôc h¹ch  to¸n thu/chi Ng©n s¸ch nhµ níc cho c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n  ODA. II. KIÓM TRA Bé  Tµi chÝnh thùc hiÖn kiÓm tra, thanh tra tµi chÝnh  ®Þnh kú  vµ   ®ét xuÊt  ®èi víi c¸c tæ chøc,  ®¬n vÞ  sö  dông  vèn ODA,  ®Æc biÖt lµ  kiÓm tra viÖc sö  dông Tµi kho¶n  ®Æc  biÖt/Tµi kho¶n t¹m øng cña ch¬ng tr×nh, dù ¸n. III. KIÓM TO¸N 1. Bé Tµi chÝnh sÏ ban hµnh híng dÉn riªng vÒ ®Ò c¬ng  kiÓm to¸n ®èi víi ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA. 2. Ban qu¶n lý  dù  ¸n tiÕn hµnh lùa chän c«ng ty kiÓm  to¸n th«ng qua c¸c h×nh thøc ®Êu thÇu, chØ ®Þnh thÇu theo   quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh/v¨n kiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n vµ c¸c  quy   ®Þnh   trong   níc   hiÖn   hµnh.  §Ò   c¬ng   kiÓm   to¸n,   quyÕt  ®Þnh lùa chän c«ng ty kiÓm to¸n, hîp  ®ång kiÓm to¸n ph¶i  phï  hîp víi quy  ®Þnh cña HiÖp  ®Þnh/v¨n kiÖn dù  ¸n vµ   ®îc  tr×nh duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc.  3.  B¸o c¸o  kiÓm to¸n  ph¶i   ®îc göi  cho Bé  Tµi  chÝnh  chËm nhÊt lµ 15 ngµy sau khi hoµn thµnh. IV. QUYÕT TO¸N Chñ  dù  ¸n chØ  ®¹o c¸c Ban qu¶n lý  dù  ¸n lËp c¸c b¸o   c¸o thùc hiÖn kÕ  ho¹ch vèn  ®Çu t hoÆc quyÕt to¸n vèn chi  hµnh chÝnh sù  nghiÖp hµng quý/n¨m thuéc ch¬ng tr×nh, dù  ¸n ODA vµ  b¸o c¸o quyÕt to¸n c«ng tr×nh hoµn thµnh theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh. PhÇn III. Tæ chøc thùc hiÖn 15
 16. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy  ®Þnh tríc  ®©y tr¸i víi Th«ng  t nµy kh«ng cßn hiÖu lùc thi hµnh. 16
 17. Phô lôc 1 C¸c s¬ ®å m« t¶ thñ tôc rót vèn ODA (Ban hµnh theo Th«ng t sè  78/2004/TT­BTC ngµy 10/08/2004) S¬ ®å 1.a – Thñ tôc thanh to¸n trùc tiÕp vµ thanh to¸n hoµn vèn víi KiÓm so¸t chi tríc Error: Reference source not found 5a, 1. Nhµ  thÇu cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô/®¬n vÞ  t¹m øng vèn göi chøng tõ   ®Ò  nghÞ  thanh  Bé Tµµi  b Nhµµ tµµi  to¸n chÝnh   trîî 2. Ban qu¶n lý dù ¸n göi hå s¬(Vô  ¬ quan KiÓm so¸t chi ®Ó x¸c nhËn chi tiªu hîp lÖ  tíi c 3. C¬ quan KiÓm so¸t chi x¸c nhËn PhiÕu gi¸ thanh to¸n  4a, 6a 4. Ban qu¶n lý dù ¸n göi §¬n rót vèn vµ hå s¬ rót vèn tíi Bé Tµi chÝnh  b 5. Bé Tµi chÝnh xem xÐt ký/®ång ký §¬n rót vèn 3a, 6. Nhµ tµi trî thanh to¸n cho ngêi thô hëng b Nhµà thÇÇu/  C¬¬ quan   BQLDA §§¬¬n vÞÞ  KSC øøng vèn 2a, 1a b 17
 18. S¬ ®å 1.b – Thñ tôc thanh to¸n trùc tiÕp vµ thanh to¸n hoµn vèn víi KiÓm so¸t chi tríc, tr­ êng hîp dù ¸n WB, ADB Error: Reference source not found Bé Tµµi  Nhµµ tµµi  chÝnh   trîî (Vô  64a ,b TC§N)Ng©© n hµµng       54a 76a phôc vô   ,b 64a ,b Nhµµ thÇÇu/  3a, C¬¬ quan  §§¬¬n vÞÞ  b BQLDA KSC øøng vèn 1a 2a, b 1. Nhµ  thÇu cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô/®¬n vÞ  t¹m øng vèn göi chøng tõ   ®Ò  nghÞ  thanh  to¸n 2. Ban qu¶n lý dù ¸n göi hå s¬ tíi c¬ quan KiÓm so¸t chi ®Ó x¸c nhËn chi tiªu hîp lÖ 3. C¬ quan KiÓm so¸t chi x¸c nhËn PhiÕu gi¸ thanh to¸n  4. Ban qu¶n lý dù ¸n göi §¬n rót vèn vµ hå s¬ rót vèn tíi Bé Tµi chÝnh  5. Bé Tµi chÝnh xem xÐt, cã c«ng v¨n chÊp thuËn rót vèn göi Ban qu¶n lý dù ¸n 18
 19. 6. Ban qu¶n lý dù ¸n vµ Ng©n hµng phôc vô ký ®¬n rót vèn göi Nhµ tµi trî. 7. Nhµ tµi trî thanh to¸n cho ngêi thô hëng 19
 20. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA S¬ ®å 2.a ­ Thñ tôc thanh to¸n trùc tiÕp vµ thanh to¸n  chuyÓn tiÒn víi  KiÓm so¸t chi sau (Thanh to¸n trùc tiÕp trong c¸c ch¬ng  tr×nh/dù ¸n NSNN  cho vay l¹i qua Quü HTPT vµ thanh to¸n chuyÓn tiÒn trong  c¸c dù ¸n JBIC) 3 Bé Tµµi  JBIC/   chÝnh (Vô  Nhµµ tµµi  TC§§N) trîî 2 4 5 C¬¬ quan  BQLDA KiÓm so¸¸t  chi 1 BQLDANH phôc  4 Nhµµ  vô  (§§/v Dù  thÇÇu ¸¸n JBIC) 1. Nhµ  thÇu cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô  göi chøng tõ  ®Ò nghÞ thanh to¸n 2. Ban qu¶n lý  dù  ¸n kiÓm tra vµ  göi  ®¬n rót vèn vµ   hå s¬ rót vèn ®Ò nghÞ thanh to¸n tíi Bé Tµi chÝnh  3.  Bé  Tµi chÝnh  xem  xÐt ký/®ång  ký   ®¬n  rót vèn  göi  nhµ tµi trî 4. Nhµ tµi trî chuyÓn vèn cho nhµ thÇu 5. Ban qu¶n lý  dù  ¸n göi hå  s¬  tíi c¬  quan KiÓm so¸t   chi ®Ó x¸c nhËn chi tiªu hîp lÖ
Đồng bộ tài khoản