intTypePromotion=1

Thông tư 79/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

0
115
lượt xem
5
download

Thông tư 79/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 79/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 79/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 79/1998/TT­B T C   g µy  12 th¸ng 6 n¨ m  1998 c n h íng d É n  thi µ n h  Q u y Õt ® Þ n h  sè 75/1998/Q§­T T g    h n g µy  4 th¸ng 4 n¨ m   1998 c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ q u y  ® Þ n h  v Ò   ∙  sè ® èi tîng n é p  thu Õ m C¨n  vµo    cø  c¸cLuËt thuÕ  Ph¸p    vµ  lÖnh  thuÕ. Thihµnh    QuyÕt  ®Þnh  75/1998/N§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng4  4    n¨m  1998  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ quy ®Þnh  m∙  ®èi t   vÒ  sè   îng nép  thuÕ, Bé      Tµi chÝnh h­ íng dÉn    thùc hiÖn    viÖc ®¨ng  thuÕ, cÊp  sö  ký    vµ  dông  sè    m∙  x¸c ®Þnh   ­ ®èi t îng nép    thuÕ        sè  (gäit¾tlµm∙  thuÕ) nh    sau: I­ èi tîng c Ê p  m ∙  s è thu Õ:  § C¸c   îng thuéc diÖn  ®èi t     ph¶i®¨ng  thuÕ    îccÊp  sè    ký  ®Ó ®   m∙  thuÕ  bao  gåm     c¸c tæ  tÊtc¶    chøc, c¸ nh©n        lµ ®èi  îng  t nép  thuÕ theo quy ®Þnh  trong  c¸cLuËt thuÕ  Ph¸p      vµ  lÖnh thuÕ  ViÖt Nam:    LuËt thuÕ    doanh    thu,LuËt thuÕ    Lîitøc (tõn¨m        1999    lµLuËt thuÕ          Gi¸trÞ gia t¨ng,LuËt thuÕ        thu nhËp doanh  nghiÖp),LuËt thuÕ      Æc       tiªuthô ® biÖt,LuËt thuÕ      XuÊt  nhËp khÈu,LuËt thuÕ      sö dông  ®Êt  n«ng nghiÖp, Ph¸p    lÖnh  thuÕ  M«n   bµi,Ph¸p    lÖnh thuÕ    tµi nguyªn,thu sö      dông  vèn  Ng©n  s¸ch nhµ      níc,Ph¸p  lÖnh thuÕ nhµ, ®Êt,Ph¸p      lÖnh thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao,. . . II­ ∙ s è thu Õ:  M M∙  ®èi îng  sè  t nép  thuÕ    lµ mét    ® îc quy  d∙y sè    ®Þnh theo mét nguyªn  t¾c thèng nhÊt    ®Ó cÊp cho tõng ®èi  îng  t nép thuÕ.  sè  M∙  thuÕ  îc chia ®     thµnh      sau: hailo¹ nh  i 1­  sè  M∙  thuÕ  cÊp cho    c¸c ®èi îng  t nép  thuÕ      lµ c¸c doanh nghiÖp, c¸     nh©n ®éc    c¸cdoanh  lËp vµ    nghiÖp  thµnh  viªn:  cÊu    sè  trócm∙  gåm   ch÷  10  sè  bè    sau: trÝnh  N 1N 2   3N 4N 5N 6N 7N 8N 9­ 10 ­N N Trong  ®ã: Hai ch÷  ®Çu     sè  N1N2     tØnh    lµ m∙  (n¬icÊp  sè  m∙  thuÕ) theo quy ®Þnh  cña  LuËt ng©n    s¸ch. BÈy  ch÷ sè tiÕp theo N 3N 4N 5N 6N 7N 8N 9  ® îc ®¸nh theo sè thø tù tõ  0.000.001 ®Õn     9.999.999 g¾n    cho  tõng ®èi t      îng nép  thuÕ. Ch÷  tiÕp theo  10    sè    N lµch÷  kiÓm    sè  tra.Ch÷  kiÓm    îctÝnh  sè  tra®   theo  c«ng  thøc t¹ Phô    1     i lôcsè  kÌm theo Th«ng     tnµy.
 2. 2 2­  sè  M∙  thuÕ  cÊp cho    c¸c ®èi îng  t nép thuÕ      lµ c¸c ®¬n  trùc thuéc vÞ      Doanh nghiÖp:cÊu    sè    trócm∙  gåm   sè  trÝnh  13  bè    sau: N 1N 2­N 3N 4N 5N 6N 7N 8N 9 N 10­ 11N 12N 13   ­ N Trong  ®ã: C¸c ch÷  N 1  sè  ®Õn   10    sè  N lµ m∙  thuÕ cña doanh nghiÖp chñ qu¶n cña  ®¬n  trùcthuéc ®ã. vÞ      C¸c ch÷  N 11N 12N 13      thø    sè  lµ c¸c sè  tù ®¸nh  tõ 001  sè    ®Õn  999  îc g¸n  ®   cho  tõng ®¬n  trùcthuéc cña    vÞ      doanh nghiÖp. C¸c  doanh  nghiÖp  thµnh    viªntrong Th«ng     t nµy  îc hiÓu      ®   lµ c¸c doanh  nghiÖp  tc¸ch ph¸p  cã     nh©n  ®Çy   thuéc mét  ®ñ    doanh  nghiÖp  kh¸c vµ  c¬    do  quan  qu¶n    lý Nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  (Bé, c¬    quan  qu¶n    lý nhµ    níc ngang  Bé, UBND     tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng) quyÕt    ®Þnh thµnh    lËp.C¸c  ®¬n  trùcthuéc cña  vÞ      doanh  nghiÖp      lµc¸c®¬n  s¶n  vÞ  xuÊt,kinh doanh,kÓ        c¶    c¸ccöa  hµng,v¨n phßng,c¸c®¬n  sù          vÞ  nghiÖp  cña doanh nghiÖp  kinh cã    nghiÖm   c¸c doanh  do    nghiÖp quyÕt ®Þnh  thµnh  lËp,kh«ng  t c¸ch    cã    ph¸p  nh©n  ®Çy  ®ñ. C¸c  Doanh  nghiÖp  c¸c Doanh  cã    nghiÖp  thµnh    viªnhoÆc   ®¬n  trùc vÞ    thuéc  îc gäi t¾t lµ Doanh  ®         nghiÖp  chñ qu¶n  cña    c¸c Doanh  nghiÖp  thµnh  viªnvµ      c¸c®¬n  trùcthuéc ®ã.  vÞ      C¸c ®¬n  trùcthuéc tùthµnh      vÞ        lËp c¸c®¬n  vÞ    trùcthuéc m×nh      sÏkh«ng  îccoilµ Doanh  ®       nghiÖp  chñ qu¶n. Cuèi m∙      sè  thuÕ  mét  cã  ch÷  N0     sè  sè  lµ m∙  ph¬ng  ph¸p tÝnh thuÕ        Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Ó     thÓ  hiÖn   îng nép  ®èi t   thuÕ  ph¶inép  cã    thuÕ          Gi¸trÞgia t¨nghay  kh«ng,nÕu    ph¶inép    thuÕ          ¸p  Gi¸ trÞ gia t¨ng th×  dông  ph¬ng  ph¸p tÝnh thuÕ        Gi¸ trÞ gia t¨ngnµo.Ch÷  nµy      sè  kh«ng  ph¶ithµnh    phÇn  cña  sè  m∙  thuÕ  nhng lu«n lu«n     ® îc® Æt    c¹nh  sè  m∙  thuÕ  mét  nh  phÇn  kh«ng thÓ  thiÕu cña  sè    m∙  thuÕ.Ch÷   sè nµy  4      sau: cã  gi¸trÞnh  Gi¸trÞ0      øng     îng nép  víi®èi t   thuÕ  kh«ng  ph¶inép    thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. Gi¸trÞ1      øng    víiph¬ng  ph¸p khÊu      trõthuÕ. Gi¸trÞ2      øng    víiph¬ng  ph¸p tÝnh      trùctiÕp trªngi¸trÞgiat¨ng.           Gi¸trÞ 3      øng    víiph¬ng  ph¸p  ®Þnh            Ên  gi¸trÞ gia t¨ngtrªndoanh    thu b¸n  hµng. Gi¸trÞ4      øng    víiph¬ng  ph¸p Ên    ®Þnh  møc  doanh    thu tÝnh  thuÕ. Mçi mét   îng nép  ®èi t   thuÕ chØ  îccÊp  ®   mét  sè  m∙  duy  nhÊt trong suèt       qu¸ tr×nh ho¹t®éng            tõ khithµnh  ®Õn     lËp  khichÊm       døt ho¹t®éng  ªng®èi  (ri   víi sè   m∙  ph¬ng  ph¸p nép    thuÕ          th× sÏthay ® æi     îng Gi¸trÞgia t¨ngN0        khi®èi t   nép thuÕ  îcthay ®æi  ®     ph¬ng ph¸p tÝnh    thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng). III­Kª k h ai ®¨n g k ý thu Õ:   1­ MÉu  ®¨ng  thuÕ: C¬   ký    quan  thuÕ  tr¸ch nhiÖm   cã    cÊp ph¸ttê khai       ®¨ng  thuÕ        ký  phï hîp víitõng  i  îng nép  lo¹  ®èi t   thuÕ. Trícm ¾t,        ®Ó chuÈn  bÞ 
 3. 3 cho viÖc  iÓn khaiLuËt thuÕ          LuËt thuÕ  nhËp  tr       gi¸trÞ gia t¨ng vµ    thu  doanh  nghiÖp,Bé      TµichÝnh  ban hµnh  mÉu     4  tê khai®¨ng  thuÕ    ký  kÌm  theo  Th«ng  tnµy:mÉu   01­     sè  §K­TCT   mµu   cã  xanh    nh¹tdïng  cho      c¸c Tæ chøc  s¶n  xuÊt,  kinh doanh    hµng    cung  ho¸ vµ  øng  dÞch  (kh«ng  vô  bao  gåm     c¸c ®¬n  trùc vÞ    thuéc); mÉu   02­ sè  §K­TCT   mµu   cã  hång    nh¹tdïng  cho    c¸c ®¬n  trùcthuéc vÞ      tæ chøc  s¶n  xuÊt,kinhdoanh      hµng    cung  ho¸ vµ  øng dÞch    vô;mÉu   03­ sè  §K­ TCT   mµu   cã  vµng    nh¹tdïng  cho      c¸c c¸ nh©n  s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸ vµ cung  øng  dÞch    vô; mÉu   04­ sè  §K­TCT   mµu   cã  xanh    dïng  l¸m¹  cho    c¸c nhµ thÇu, nhµ    thÇu  phô    níc ngoµi ®¨ng  nép    ký  thuÕ    trùc tiÕp    quan  víic¬  thuÕ ViÖtNam.         îng nép    §èivíi ®èi t   c¸c thuÕ  kh¸csÏcã      híng dÉn  thÓ    cô  sau. Bèn mÉu     tê khai®¨ng  thuÕ        ký  trªnsÏthay thÕ      c¸c mÉu     tê khai®¨ng    ký  thuÕ  sau: ­ Tê    khai®¨ng  vÒ    ký  thuÕ  ban hµnh  kÌm theo Th«ng   73A  t sè  TC/TCT  ngµy  30/8/1993 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  55/CP  sè  ngµy  28/8/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ    doanh  thu vµ    LuËt söa  æi      ® bæ sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    doanh  thu. ­ Tê    khai®¨ng  vÒ    ký  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtban    hµnh  kÌm theo  Th«ng  tsè    74A  TC/TCT  ngµy  31/8/1993 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  56/CP  sè  ngµy  28/8/1993 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖtvµ    LuËt söa    ®æi    bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt. ­ B¶n  khai vÒ   kª    ho¹t ®éng    khai th¸c tµinguyªn        ban hµnh  kÌm theo  Th«ng   07  tsè  TC/TCT  ngµy 7/2/1991  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn          chitiÕtthi hµnh  Ph¸p lÖnh cña Héi ®ång  nhµ    NghÞ   níc vµ  ®Þnh   06/H§BT  sè  ngµy  7/1/1991 cña      Héi ®ång  tr Bé  ëng  thuÕ    vÒ  tµinguyªn. ­  khai ®¨ng  nép  Tê    ký  thuÕ    vÒ khai th¸c l©m       s¶n ban hµnh  kÌm theo  Th«ng   sè  TC/TCT  t 69  ngµy 27/11/1991 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  viÖc  chuyÓn  chÕ  thu tiÒn nu«irõng  ®é        sang    thu thuÕ    tµinguyªn ®èi víikhaith¸c           s¶n  phÈm   rõng    tùnhiªn. ­ Tê    khai®¨ng  ho¹t®éng    ký    khaith¸ctµinguyªn vµ  khai®¨ng  ho¹t         Tê    ký    ®éng  s¶n  xuÊt kinh doanh      ban hµnh  kÌm  theo Th«ng    51  t sè  TC/TCT  ngµy  3/7/1993  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  thùc hiÖn    c¸c quy  ®Þnh   vÒ thuÕ  ¸p  dông      nghiÖp  vèn  víic¸c xÝ  cã  ®Çu       t níc ngoµi vµ      c¸c bªn    níc ngoµi hîp      t¸c kinhdoanh    së      trªnc¬  hîp ®ång  theo LuËt ®Çu          tnícngoµit¹ ViÖtNam.    i   ­ Tê    khai ®¨ng  thuÕ  ®¬n    ký  vµ  ®¨ng  trùc tiÕp  ký    nép thuÕ  ban hµnh  kÌm theo Th«ng   37  tsè  TC/TCT  ngµy 10/5/1995 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    chÕ     ®é thuÕ  dông  ¸p  ®èi      chøc  víic¸c tæ  kinh    nh©n    tÕ, c¸  níc ngoµi ho¹t     ®éng  kinh doanh  i t¹ ViÖt Nam     kh«ng thuéc    c¸c h×nh thøc  ®Çu     t theo LuËt  ®Çu      tnícngoµit¹ ViÖtNam.     i   2­ Kª    khai®¨ng  thuÕ:   ký  2.1.Nh÷ng    quy  ®Þnh  chung: ­ C¸c   îng nép    ®èi t   thuÕ thuéc diÖn    cÊp  sè  m∙  thuÕ  quy ®Þnh  it¹ PhÇn     I cña Th«ng   tnµy ph¶ithùc hiÖn        kª khai®¨ng  thuÕ    ký  theo quy    ®Þnh  trongc¸c     LuËt thuÕ,  Ph¸p lÖnh thuÕ    quan  víic¬  thuÕ trùc tiÕp    qu¶n    lý (Côc  thuÕ  hoÆc     chi côc thuÕ)    îc cÊp  ®Ó ®   chøng nhËn  ®¨ng  thuÕ  cÊp  sè  ký  vµ  m∙  thuÕ.
 4. 4 ­ §èi t nép     îng  thuÕ  tr¸chnhiÖm     cã    kª khaichÝnh      x¸c,®Çy       ®ñ c¸c chØ  tiªughitrong tê khai®¨ng  thuÕ            ký  theo  híng dÉn    cña  quan  c¬  thuÕ. §èit      îng nép thuÕ    tê khai®¨ng  thuÕ    lËp 01      ký  ®Ó nép  cho  quan  c¬  thuÕ qu¶n      lýtrùc tiÕp.C¸c  chøc    tæ  s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  ph¶igöib¶n  vô      sao  cã c«ng  chøng  QuyÕt  ®Þnh  thµnh lËp  GiÊy  vµ  phÐp  kinh doanh    cïng      víitê khai®¨ng  thuÕ. C¸c   îng nép    ký    ®èi t   thuÕ  cha  giÊy phÐp  cã    kinh doanh    nhng  ®∙ ho¹t®éng    s¶n  xuÊt kinh    doanh  th×  vÉn  ph¶i tiÕn    hµnh  thñ    tôc ®¨ng  ký  thuÕ    quan  víic¬  thuÕ. Khi cã      giÊy  phÐp  kinh doanh, ®èi  îng      t nép  thuÕ  cã  tr¸chnhiÖm     khaibæ     sung  th«ng    tinnµy    quan  víic¬  thuÕ. Mét    ®èi  îng  t nép  thuÕ  tuyÖt®èi kh«ng  îckª khai®¨ng  thuÕ      ®       ký  nhiÒu  ®Ó   îccÊp    lÇn  ®   c¸cm∙  sè thuÕ  kh¸cnhau.   ­ §èit      îng nép  thuÕ    ® îc cÊp  sè  khi®∙    m∙  thuÕ    ph¸tsinh c¸c ho¹t mµ cã          ®éng  s¶n xuÊt kinh    doanh    míi hoÆc     më thªm  ®Þa  ®iÓm   kinh  doanh  sang  c¸c quËn, huyÖn      hoÆc  tØnh  kh¸c (kh«ng    ph¶ilµ thµnh      lËp    chinh¸nh  hoÆc   ®¬n  trùcthuéc)th× ph¶ithùc hiÖn  vÞ            ®¨ng  nép  ký  thuÕ    quan  víic¬  thuÕ    n¬i chuyÓn  ®Õn  theo quy    ®Þnh  cña    c¸cLuËt thuÕ,Ph¸p      lÖnh thuÕ.ViÖc      kª khai  thuÕ  nµy nh»m   ®¨ng  nép  ký  thuÕ  th«ng  m∙  thuÕ    quan  vµ  b¸o  sè  víic¬  thuÕ  n¬i chuyÓn    ®Õn,  kh«ng  ph¶i ®¨ng  thuÕ        ký  ®Ó ®Ò nghÞ  cÊp  sè  m∙  thuÕ  kh¸c (®èi t nép     îng  thuÕ ph¶i tù ghi m∙  thuÕ  ® îc cÊp              sè  ®∙    trªnc¸c tê khai  ®¨ng  thuÕ  ký  nµy). ­ Khi cã  thay ®æi        sù    c¸c th«ng    kª khai®¨ng  thuÕ, ®èi t   tin®∙      ký     îng nép  thuÕ ph¶ikª khail¹ víi quan            i c¬  thuÕ    c¸c th«ng    tinthay ®æi    nµy.§èit      îng nép  thuÕ      ghic¸cth«ng    tinthay ® æi    vµo    chØ   ¬ng  c¸c«  tiªut øng  trong mÉu       têkhai  ®¨ng  thuÕ  ®Ó   ký  vµ  trèng c¸c «      chØ     tiªumµ th«ng    tinkh«ng  thay ® æi, ®ång      thêitùghim∙  thuÕ  ® îccÊp        sè  ®∙    vµo  m∙  thuÕ  «  sè  (phÇn nµy  íc®©y  c¬  tr   do  quan thuÕ  ghi). ­    îng  §èi t nép thuÕ  ho¹t®éng        trªn c¸c ®Þa  bµn  kh¸c nhau      mµ kh«ng  thµnh  lËp    chinh¸nh,®¬n  trùcthuéc    vÞ    hay  cöa hµng  (vÝ  nh    dô  c¸c ®¬n  vÞ  x©y  dùng,. .th× sÏtiÕn hµnh    .      )   kª khai®¨ng  thuÕ        ký  ®Ó ®Ò nghÞ  îccÊp  ®   m∙  sè thuÕ  duy  nhÊt t¹ c¬    i quan    thuÕ    n¬i®ãng    chÝnh. Khi ®∙  îccÊp  trôsë      ®   m∙  sè thuÕ,®èi t      îng nép  thuÕ vÉn  ph¶ithùc hiÖn        kª khai®¨ng  thuÕ        ký  víi c¬  c¸c quan  thuÕ   n¬idiÔn      ra ho¹t®éng  s¶n  xuÊt,kinh doanh.Trªn c¸c tê khai®¨ng                ký thuÕ  nµy,®èi t      îng nép  thuÕ  ph¶itù ghim∙  cña        sè  m×nh  vµo  m∙  thuÕ  «  sè  (phÇn  c¬  do  quan  thuÕ  ghi).§èi t nép      îng  thuÕ    khichuyÓn  ®Þa  ®iÓm   kinh  doanh   tõ tØnh nµy sang  tØnh kh¸ccòng    ph¶ithùc hiÖn      ®¨ng  thuÕ  khai ký  vµ    b¸o m∙  thuÕ  ® îccÊp    sè  ®∙    cho  quan  c¬  thuÕ    n¬ichuyÓn  ®Õn. 2.2.Mét  quy    sè  ®Þnh  thÓ: cô  ­ C¸c  chøc    tæ  s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  kª khai®¨ng  vô      ký  thuÕ  vµo  mÉu   01­ sè  §K­TCT.  Doanh  nghiÖp chñ  qu¶n    khai ®¨ng  khi kª    ký  thuÕ  ph¶ikª khai®Çy  danh        ®ñ  s¸ch c¸cdoanh      nghiÖp  thµnh viªn,     ®¬n  c¸c vÞ  trùcthuéc    (kÓ  c¸c ®¬n  trùcthuéc    c¶    vÞ    trùctiÕp  c¸c ®¬n  do    vµ    vÞ  c¸c ®¬n  vÞ    trùcthuéc trùctiÕp tùthµnh            lËp)vµo    c¸cb¶n    kª kÌm theo têkhaichÝnh.       VÝ    dô:C«ng    cã      tyA  c¸c chinh¸nh    trùcthuéc do    C«ng   tythµnh  lµX,  lËp    Y,  Chi nh¸nh  tù thµnh  c¸c ®¬n  X1,  Z.    X    lËp    vÞ  X2.    Chi nh¸nh  tù thµnh  Y    lËp  c¸ccöa    hµng        Y1, Y2, Y3. §¬n  X1    chøc    vÞ  tù tæ  c¸c cöa hµng X1.1,X1.2.C¸c      chi nh¸nh, cöa      hµng  nµy  ®Òu     lµ c¸c ®èi  îng  t nép  thuÕ    quan  mµ c¬  thuÕ  ®ang  qu¶n    lý.VËy      khikª khai®¨ng  thuÕ, C«ng    sÏph¶iliÖtkª ®Çy    ký    tyA          ®ñ  c¸c ®¬n  trùcthuéc      vÞ    trùctiÕp  gi¸ntiÕp    Y,  X1,  vµ    lµ:X,  Z,  X2, Y1, Y2,    Y3, X1.1,X1.2 vµo      b¶n      kª c¸c®¬n  trùcthuéc. vÞ   
 5. 5 ­ Tæ     chøc  s¶n  xuÊt,kinh doanh  hîp ®ång          cã    víi nhµ  c¸c thÇu,nhµ    thÇu  phô    níc ngoµi ph¶i kª      khaivµo    "B¶n  nhµ  kª  thÇu" kÌm    theo    tê khai®¨ng    ký  thuÕ. ­ Tæ     chøc  s¶n xuÊt kinh doanh  c¸c v¨n      cã    phßng    ®¹i diÖn, v¨n    phßng  giao dÞch, ®¬n  sù    vÞ  nghiÖp  kh«ng  chøc  cã  n¨ng  kinh doanh, kh«ng    ph¶i  nép thuÕ  ph¶ikª khaidanh        s¸ch c¸c®¬n  nµy      vÞ  vµo B¶n        kª c¸cv¨n phßng   ®¹i diÖn, v¨n    phßng  giao dÞch, ®¬n  sù    vÞ  nghiÖp   trùc thuéc kÌm theo    tê khai.   Trêng  hîp c¸c v¨n phßng   ®¹i diÖn, v¨n    phßng giao dÞch  hoÆc   ®¬n   sù  vÞ  nghiÖp  kinh doanh  ph¶inép  cã    vµ    thuÕ  doanh  th×  nghiÖp  chñ qu¶n  ph¶ikª     khaic¸c ®¬n  nµy      vÞ  vµo  B¶n      kª c¸c ®¬n  trùcthuéc ®Ó   quan  vÞ      c¬  thuÕ  cÊp  m∙  thuÕ. sè  ­ Mét    doanh  nghiÖp thµnh    viªnhay doanh  nghiÖp ®éc  lËp  îc cÊp  ®   cã  thÈm  quyÒn  quyÕt  ®Þnh  chuyÓn  thµnh ®¬n  trùc thuéc  vÞ    hoÆc   mét  ®¬n  vÞ    trùc thuéc chuyÓn  thµnh mét  doanh nghiÖp  thµnh    viªnhay  ®¬n  ®éc  vÞ  lËp ®Òu  ph¶ithùc hiÖn        kª khai®¨ng  thuÕ      quan    ký  l¹ ®Ó c¬  i thuÕ  cÊp  sè  m∙  míi.Khi göi tê khai®¨ng  thuÕ            ký  ph¶igöi kÌm      theo b¶n  sao  c«ng  cã  chøng  quyÕt ®Þnh    chuyÓn  ®æi  b¶n  vµ  gèc GiÊy chøng  nhËn ®¨ng  thuÕ  ký  cò. ­ C¸c    tæng  c«ng    c¸c ®¬n  trùcthuéc theo    tycã    vÞ      hÖ thèng däc    tõ tØnh  ®Õn     cã  ®¬n  trùcthuéc lính¬n  x∙vµ  sè  vÞ        1000  ®¬n  (nh:Tæng  vÞ    c«ng    tyb­ u chÝnh  viÔn th«ng,Ng©n     hµng  n«ng  nghiÖp  ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n  ViÖt  Nam)  th×    khai ®¨ng  thuÕ, Tæng   khi kª    ký    c«ng    dông  ty sö  mÉu   01­ sè  §K­ TCT       ®Ó kª khai®¨ng  thuÕ  kª khaic¸cc«ng      ký  vµ        tyhoÆc   ®¬n  trùcthuéc  vÞ    kinh doanh    cÊp  tØnh  vµ0 "B¶n      kª c¸c ®¬n  thµnh  vÞ  viªn",  ®ång  thêi,     khai kª   danh  s¸ch    c¸c ®¬n  trùcthuéc  Tæng   vÞ    do  c«ng      ty tù thµnh lËp vµo "B¶n    kª c¸c ®¬n  trùcthuéc".C¸c    vÞ      ®¬n  trùcthuéc cÊp  vÞ      tØnh    dông  sÏsö  mÉu   01­ §K­TCT     ®Ó thùc  hiÖn  khai ®¨ng  thuÕ  ph¶i kª  kª    ký  vµ    khai ®Çy       ®ñ danh  s¸ch c¸c ®¬n  trùcthuéc      vÞ    cÊp    díi®ãng    trªn®Þa   bµn  tØnh vµo  "B¶n      kª c¸c ®¬n  trùcthuéc". vÞ     C¸c ®¬n  trùcthuéc sÏsö  vÞ        dông  mÉu   02­ sè  §K­TCT    ®Ó kª khai®¨ng  thuÕ    quan      ký  víic¬  thuÕ  t¹ . së  i ­ C¸c    ®¬n  sù  vÞ  nghiÖp  thu  ph¶inép  cã  vµ    thuÕ (kÓ  tr c¶  êng  nép  hîp  thuÕ  êng  th xuyªn hay    kh«ng  êng  th xuyªn)®Òu     ph¶ithùc hiÖn      ®¨ng  thuÕ  ký  víi quan   c¬  thuÕ    îccÊp  sè  ®Ó ®   m∙  thuÕ. ­C¸c  quan    c¬  Nhµ    nícbao gåm       c¸cBé, ngµnh,c¸cUBND       ®Þa ph¬ng  vµ  c¸ctæ    chøc  kh¸c®ang    tiÕn hµnh      i   thu c¸clo¹ phÝ  lÖ    vµ  phÝ  ph¶ikª khai®¨ng        ký thuÕ    quan  víic¬  thuÕ theo mÉu   01­   sè  §K­TCT  (chØ    kª khaic¸cchØ          tiªu1, 2,3,4,8,13,21,24) ®Ó   îccÊp  sè                ®   m∙  thuÕ. ­ C¬   thùc hiÖn  chÕ    së    c¬  kho¸n cho    tËp thÓ, c¸ nh©n      kinh doanh    theo  ph¬ng  ph¸p tù chÞu      tr¸chnhiÖm   kÕt    vÒ  qu¶ kinh doanh    ph¶ikª khai®Çy          ®ñ c¸c tËp    thÓ, c¸ nh©n      nhËn  kho¸n  c¸c ®¬n  trùc thuéc  së  nh    vÞ    c¬  (sö  dông  mÉu   §K­TCT). C¸c  01­   tËp thÓ, c¸ nh©n      nhËn  kho¸n ph¶i thùc    hiÖn  khai kª    ®¨ng  nép  ký  thuÕ    (sö dông mÉu   §K­TCT)  th«ng  m∙  thuÕ  ® îc 02­ vµ  b¸o  sè  ®∙    cÊp  th«ng  qua  së  c¬  chÝnh    quan  víic¬  thuÕ qu¶n      lýthu thuÕ    trùctiÕp. ­ C¸    nh©n, hé    s¶n  xuÊt,kinh doanh  dông      sö  mÉu   03­ sè  §K­TCT     ®Ó kª  khai®¨ng  thuÕ    quan    ký  víic¬  thuÕ  t¹ . së  i ­ C¸c  kinh doanh    hé    bu«n  chuyÕn thùc hiÖn  khai®¨ng  thuÕ      kª    ký  ®Ó ® îc cÊp  sè  i   th   m∙  t¹  hé  êng      n¬i tró(sö dông mÉu   §K­TCT).Khi ho¹t®éng  03­       trªnc¸c ®Þa       bµn kh¸c ph¶ighi m∙  thuÕ  ® îc cÊp            sè  ®∙    trªnc¸c chøng    tõ nép  thuÕ.
 6. 6 3­ GiÊy      x¸c nhËn  ®¨ng  thuÕ: C¬  ký    quan  thuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    cÊp giÊy  x¸c nhËn    ®èi îng nép  t   thuÕ  nép    ®∙  tê khai®¨ng  thuÕ  th«ng    ký  vµ  b¸o  sè  m∙  thuÕ cho   îng nép  ®èi t   thuÕ theo mÉu  "GiÊy chøng nhËn ®¨ng  thuÕ"  ký  kÌm  theo Th«ng     tnµy. IV. Ê p  m ∙  s è thu Õ  C C¬  quan  thuÕ  tr¸ch nhiÖm   cã    cÊp  sè  m∙  thuÕ  göi x¸c nhËn  sè  vµ      m∙  thuÕ cho   îng nép  ®èi t   thuÕ trong vßng  ngµy  tõngµy    15  kÓ    nhËn  îctꮨng  ®     ký thuÕ  khai ®Çy   kª    ®ñ, chÝnh    x¸c theo quy ®Þnh. Khi nhËn  îc tê  ®   khai   ®¨ng  thuÕ  ký  cña ®èi îng  t nép  thuÕ, c¬    quan  thuÕ tiÕn hµnh kiÓm       tra c¸c th«ng        tintrªntêkhai, ªnhÖ      îng nép      víi li ®èi t   thuÕ    ®Ó söa    lçi(nÕu  cã). C¬ quan thuÕ tØnh  tr¸chnhiÖm  cã    cÊp  sè  m∙  thuÕ cho     îng nép  c¸c®èi t   thuÕ  ho¹t®éng    cã    trªn®Þa  bµn tØnh. C¬     quan  thuÕ ph¶i®¶m     b¶o nguyªn  t¾c cÊp  sè  m∙  thuÕ  duy  nhÊt cho    mét   îng nép  ®èi t   thuÕ, kÓ  c¸c tr   c¶    êng    hîp ®èi t    îng nép  thuÕ    dichuyÓn  ®Þa ®iÓm  kinh doanh,®æi        tªndoanh nghiÖp,. . . C¬  kinh doanh    quyÕt  së    khicã  ®Þnh    gi¶ithÓ hoÆc  chÊp      døt ho¹t®éng  th×  sè  m∙  thuÕ  ® îc cÊp    ®∙    sÏ kh«ng  îc sö  ®   dông  kh«ng  îc dïng  i   vµ  ®   l¹ ®Ó   cÊp  cho ®èi îng  t nép  thuÕ  kh¸c.C¬   kinh    së  doanh  sau      khi gi¶ithÓ    mµ cã  quyÕt  ®Þnh  thµnh lËp      l¹ sÏ ph¶ithùc hiÖn  i     ®¨ng  thuÕ    îc cÊp  sè  ký  ®Ó ®   m∙  thuÕ  kh¸c. C¸c    c¸ nh©n  (hé)s¶n    xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  kª  vô  khaitheo    mÉu   §KT­TCT   îcc¬  03­ ®   quan  thuÕ cÊp  sè  m∙  thuÕ  duy nhÊt mét    lÇn  sÏ vµ    sö dông  sè  m∙  thuÕ  îc cÊp  ®   trong suèt cuéc      ®êi cña    c¸ nh©n  ®ã.    C¬ quan  thuÕ  kh«ng cÊp  sè  m∙  thuÕ  kh¸c cho      c¸ nh©n  cã  sè  ®∙  m∙  thuÕ, kÓ  tr   c¶  êng  hîp    c¸ nh©n    ®ã nghØ  hoÆc   ngõng kinh doanh    mét    thêigian sau    i   ®ã l¹ ho¹t   ®éng  kinh doanh    iKhi kinh doanh    ic¸ nh©n, hé    trël¹     .   trël¹     ,   kinh doanh    ph¶ikª     khai®¨ng  nép    ký  thuÕ      quan  l¹víi i c¬  thuÕ  tùghim∙  cò  vµ      sè  vµo  b¶n ®¨ng ký  thuÕ. C¬  quan thuÕ    n¬i qu¶n      lý trùc tiÕp doanh  nghiÖp  c¸c ®¬n  trùc cã    vÞ    thuéc    sÏ cÊp  sè  m∙  thuÕ  cho  doanh  nghiÖp  ®ã, ®ång  thêi ,cÊp  sè  m∙  cho  tõng ®¬n  trùc thuéc  trong  vÞ    cã  "B¶n  c¸c ®¬n  trùc thuéc" cña  kª    vÞ      doanh  nghiÖp,kÓ  tr   c¶  êng      hîp c¸c ®¬n  trùcthuéc ®ãng  i   vÞ      t¹ c¸c tØnh    kh¸c.Doanh    nghiÖp    îcc¬  khi®   quan  thuÕ  th«ng  m∙  thuÕ  b¸o  sè  cña    c¸c®¬n  trùcthuéc vÞ      ph¶i cã    tr¸chnhiÖm     th«ng  b¸o ngay  cho    c¸c ®¬n  trùc thuéc  sè  vÞ    m∙  thuÕ  cña ®¬n  trùcthuéc ®ã.  vÞ      C¸c  ®¬n  trùcthuéc khikª khai®¨ng  thuÕ    vÞ            ký  víi c¬ quan thuÕ    trùctiÕp qu¶n      lýthu thuÕ  theo mÉu   02­ sè  §K­TCT   ph¶itù ghi       râ m∙  thuÕ    sè  cña m×nh  ® îcdoanh  ®∙    nghiÖp  chñ  qu¶n  th«ng  b¸o  vµo  m∙  «  sè (kh«ng ph¶ido  quan    c¬  thuÕ  ghi). VÝ     dô: trong vÝ  trªn,C«ng    ®ãng  i     dô    ty A  t¹  Néi,chinh¸nh  vµ    Hµ     X  c¸c ®¬n  X1, X2, X1.1,X1.2  vÞ        ®ãng  i   t¹ H¶i Phßng, Chi nhµnh  vµ          Y  c¸ccöa  hµng  Y1, Y2, Y3      ®ãng  i t¹ thµnh  phè  ChÝ   Hå  Minh,chinh¸nh  ®ãng  i     Z  t¹ §ång    Nai. Nh vËy, Côc    thuÕ      tr¸chnhiÖm   Hµ Néi cã    cÊp  sè  m∙  thuÕ  cho C«ng    vµ  ty A  cÊp  sè  m∙  thuÕ  cho    c¸c®¬n  trùcthuéc:X,  Z, X1, X2, Y1, Y2, Y3,  tÊtc¶    vÞ      Y,            X1.1,X1.2.Sau      ®ã,  Côc  thuÕ  Néi göix¸cnhËn  sè  Hµ        m∙  thuÕ  cho C«ng   tyA  vµ danh  s¸ch  sè  m∙  thuÕ  cña c¸c ®¬n   trùc thuéc. C«ng      tr¸ch vÞ      ty A cã    nhiÖm  th«ng  ngay  sè  b¸o  m∙  thuÕ  cña tõng ®¬n  trùcthuéc tí c¸c ®¬n  vÞ          i vÞ 
 7. 7 trùcthuéc  i     t¹ H¶i Phßng, TP  ChÝ     Hå  Minh  §ång  vµ  Nai.Khi nhËn  îc m∙      ®   sè  thuÕ, c¸c ®¬n  trùcthuéc        vÞ    sÏ thùc hiÖn  tôc kª khai®¨ng  thuÕ      thñ        ký  víic¬  quan  thuÕ    n¬i®¬n  ®ãng    vµ      sè  vÞ  trôsë  tù ghim∙  thuÕ  cña m×nh  vµo  m∙  «  sè thuÕ      trªntꮨng  thuÕ. ký  Trong    chøc  ®ît tæ  ®¨ng  thuÕ  ký  n¨m 1998, c¸c ®¬n   trùc thuéc      vÞ    cã  thÓ  tiÕn hµnh      kª khai®¨ng  thuÕ    quan    ký  víic¬  thuÕ ®Þa  ph¬ng  íckhinhËn  tr     ® îcth«ng    sè    b¸o m∙  thuÕ  cña  m×nh    tõdoanh  nghiÖp chñ qu¶n.Trong      têkhai   ®¨ng  thuÕ    ký  ®Ó trèng phÇn    sè    ghim∙  thuÕ, phÇn    nµy  c¬  do  quan  thuÕ    sÏ ghibæ     sung  sau. V. S ö  d ô n g  m ∙  s è thu Õ HÖ  thèng  sè  m∙  thuÕ   sÏ b¾t ®Çu   îc sö  ®   dông  thèng nhÊt trong c¶        níc b¾t ®Çu     tõ ngµy 1/1/1999.C¸c    ®èi îng  t nép  thuÕ, c¬    quan  thuÕ  c¸c c¬  vµ    quan  li   cã  ªnquan  tr¸chnhiÖm   dông  sè  cã    sö  m∙  thuÕ  theo quy ®Þnh  thÓ  cô  sau: 1.§èivíi  îng nép        t   ®èi thuÕ: §èi t nép   îng  thuÕ ph¶i ghi m∙  thuÕ        sè  trªnmäi giÊy    tê giao dÞch, hîp    ®ång  kinh    tÕ, ho¸ ®¬n, chøng    tõ mua,  b¸n hµng  ho¸,dÞch        vô, sæ s¸ch kÕ  to¸n,tê khaithuÕ, chøng            tõ nép thuÕ. §èivíic¸c lo¹          i giÊy      tê,sæ s¸ch,chøng    tõ cha  phÇn      sè    cã  ®Ó ghim∙  thuÕ     îng nép  th× ®èi t   thuÕ ph¶itù ghirâ m∙          sè  thuÕ  cña  m×nh  vµo gãc trªn,   ph¶icña    i bªn    c¸c lo¹  giÊy tê,sæ       s¸ch,chøng      tõ. C¸c ®¬n  ® îc sö  vÞ    dông  ho¸ ®¬n      tù in ph¶iin s½n  sè      m∙  thuÕ  cña  m×nh  ë  gãc    ph¶icña  trªnbªn    tõng têho¸ ®¬n.       Mçi  ®èi îng  t nép  thuÕ  chØ   îc sö  ®   dông  mét  sè  m∙  thuÕ  duy nhÊt  cña  m×nh  cho mäi    ho¹t®éng  s¶n xuÊt,kinh doanh      diÔn        ra trªnc¸c ®Þa bµn kh¸c   nhau trong c¶     îng nép    níc.§èit   thuÕ      khidichuyÓn  ®Þa   ®iÓm  s¶n xuÊt kinh     doanh  (kÓ  tr c¶  êng hîp chuyÓn  sang  tØnh kh¸c),hoÆc     ®æi    së  tªn c¬  kinh   doanh vÉn ph¶isö    dông  sè  m∙  thuÕ  ® îcc¬  ®∙    quan  thuÕ  cÊp  íc®ã. tr   §èi t nép   îng  thuÕ    khichÊm     døt ho¹t®éng    s¶n xuÊt,kinh doanh, dÞch        vô ph¶ith«ng  ngay    b¸o  b»ng    v¨n b¶n  kÌm  theo    c¸c quyÕt ®Þnh  chÊm     vÒ  døt ho¹t®éng  : quyÕt    (nh   ®Þnh    gi¶ithÓ, s¸p    nhËp, ph¸    s¶n.. )   quan  . víic¬    thuÕ  trùctiÕp qu¶n          lýthu thuÕ.C¬    quan  thuÕ  tr¸chnhiÖm  cã    th«ng    b¸o huû  m∙  bá  sè thuÕ  cho   îng nép  ®èi t   thuÕ  c¸cc¬  vµ    quan  kh¸ccã  ªnquan.   li   2.§èivíi quan        c¬  thuÕ: C¬ quan thuÕ  tr¸chnhiÖm  dông  sè   îng nép  cã    sö  m∙  ®èi t   thuÕ    ®Ó qu¶n  lý®èi t      îng nép  thuÕ, theo    liÖu nép    dâisè    thuÕ cña   îng nép  ®èi t   thuÕ  ghi vµ    m∙  ®èi t   sè   îng nép  thuÕ   trªnmäi  giÊy    tê giao dÞch    víi®èi îng nép  t   thuÕ    nh: th«ng  b¸o nép thuÕ,  th«ng  b¸o ph¹t,lÖnh    thu, c¸c    QuyÕt  ®Þnh   ph¹t hµnh    chÝnh  thuÕ, biªnb¶n      kiÓm     thuÕ,.. C¸c  travÒ    . mÉu   biÓu  chØ  Ên  thuÕ  ph¶i  ® îc söa    ®æi      ®Ó bæ sung  phÇn  cho  quan  c¬  thuÕ  hoÆc   ®èi  îng nép  t   thuÕ  ghi m∙  thuÕ      sè  nh: ho¸  ®¬n  mua,  b¸n  hµng, c¸c mÉu         tê khai thuÕ, ®¨ng      ký  thuÕ,sè    thuÕ,b¸o c¸o kÕ          to¸nthuÕ,.. . C¬  quan  thuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    qu¶n    lýtoµn  hÖ   bé  thèng  sè  m∙  thuÕ cña  c¸c®èi t      îng nép thuÕ  cËp  vµ  nhËt m∙  thuÕ    sè  vµo    hÖ thèng  th«ng    tinthuÕ.
 8. 8 C¬ quan  thuÕ  tr¸chnhiÖm  cã    phèihîp víi           Bé, ngµnh  ªnquan    c¸c li   ®Ó tæ  chøc  a  sè  ® m∙  thuÕ  vµo    hÖ thèng th«ng    tinhiÖn  cña    cã  c¸c Bé, ngµnh cã  chøc  n¨ng  qu¶n    ªnquan  lýli   ®Õn    îng nép  ®èi t   thuÕ. 3.§èivíi           Bé, ngµnh  c¸c qu¶n    lýNhµ    c¸cc¬  nícvµ    quan  ªnquan: li   C¬   quan H¶i  quan  tr¸ch nhiÖm   dông  sè  cã    sö  m∙  ®èi  îng  t nép  thuÕ  trong viÖc    theo    liÖu nép  dâisè    thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  thuÕ    vµ  gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi          víi®èi  îng  t nép thuÕ  ho¹t®éng  cã    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hµng    ho¸,dÞch    vô.C¸c mÉu   biÓu    têkhaixuÊt,nhËp      khÈu,chøng        tõthu,nép  thuÕ,.. li     . ªnquan  ®Õn  ®èi îng  t nép  thuÕ  ®ang  îc sö  ®   dông  trong c«ng    t¸c qu¶n    cña  lýthu  ngµnh    H¶i quan  ph¶ibæ     sung phÇn cho ®èi  îng  t nép  thuÕ  hoÆc   quan    c¬  H¶i quan    sè  ghim∙  thuÕ. C¬ quan  kho    tr¸chnhiÖm   b¹c cã    cËp nhËt m∙  thuÕ    sè  cña  tõng    îng ®èi t   nép thuÕ  trong viÖc  qu¶n    thuÕ  lý sè  nép vµo  kho b¹c  thùc  vµ  hiÖn    c¸c nghiÖp  li   vô  ªnquan  ®Õn   c«ng    t¸cthuÕ    nh:hoµn  thuÕ, trÝch chuyÓn      tiÒn tõ     tµikho¶n    tiÒn göicña   îng nép      ®èi t   thuÕ vµo    tµikho¶n  cña Ng©n  s¸ch nhµ    n­ íckhinhËn  îclÖnh        ®   thu thuÕ,..Tõng      . bícthùc hiÖn    æi    trao® th«ng    sè  tinvÒ  thuÕ  nép  ®∙  cña tõng ®èi  îng  t nép  thuÕ gi÷a  quan  c¬  Kho b¹c  c¬  vµ  quan  thuÕ cïng cÊp.   C¸c Bé, ngµnh  qu¶n    lý Nhµ    c¸c c¬  níc vµ    quan  chuyªn ngµnh  kh¸c cã    tr¸chnhiÖm       bæ sung  phÇn    sè  ghi m∙  thuÕ  cña  ®èi  îng  t thuéc  thÈm  quyÒn  qu¶n    lýtrong c¸c biÓu      khaib¸o  c¸c chøng    li     vµ    tõ cã  ªnquan ®Õn      îng c¸c ®èi t   nép thuÕ  khicËp  vµ    nhËt th«ng      tincña      îng nép  c¸c ®èi t   thuÕ  vµo    hÖ thèng  th«ng    liÖu  tind÷  cña m×nh,  tõng    bíc thùc hiÖn  thèng  nhÊt viÖc trao ®æi    th«ng    tingi÷a c¸cBé, ngµnh  ªnquan.       li   VI. ö  lý vi p h¹ m  X §èi t nép    îng  thuÕ  kh«ng  khai ®¨ng  thuÕ    îc cÊp  sè, cè  kª    ký  ®Ó ®   m∙    t×nh    kª khai®Ó   îccÊp    ®   h¬n mét  sè  m∙  thuÕ  hoÆc  kh«ng    sè  ghim∙  thuÕ   trªn c¸c giÊy      tê giao  dÞch, hîp    ®ång kinh tÕ, ho¸      ®¬n, chøng    tõ mua, b¸n hµng  ho¸,dÞch        vô, sæ s¸ch    kÕ to¸n,tê khai thuÕ, chøng            tõ nép thuÕ    ph¹t sÏ bÞ    theo quy    ®Þnh  xö      vÒ  ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh  tronglÜnh    vùc thuÕ. C¸c  i lo¹ chøng        tõ,sæ s¸ch trªnnÕu      kh«ng    sè   îng nép  ghim∙  ®èi t   thuÕ    sÏ bÞ      coilµkh«ng    khithùc hiÖn  hîp lÖ      kiÓm    trathuÕ hoÆc   thanh      tratµichÝnh. §èi t   îng nép thuÕ  i lî dông  sè    m∙  thuÕ    ®Ó kinh doanh trèn thuÕ,    lËu  thuÕ th×    xö  sÏ bÞ  ph¹ttheo      c¸c quy ®Þnh  ph¹tvÒ     trèn lËu    trong    c¸c LuËt  thuÕ. ViÖc  lýc¸c viph¹m    xö        vÒ ®¨ng  thuÕ, sö  ký    dông  sè  m∙  thuÕ  îc thùc ®     hiÖn theo        c¸c thñ tôc,tr×nh tù quy      ®Þnh  i     t¹  v¨n b¶n  c¸c ph¸p    xö      luËtvÒ  lývi ph¹m  thuÕ. vÒ  VII. æ  c h ø c thùc hi Ö n  T
 9. 9 Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  th¸ng5  25    n¨m  1998. Tæng   côc thuÕ  chÞu  tr¸ch nhiÖm   chøc    tæ  thùc  hiÖn  viÖc ®¨ng  ký  thuÕ, cÊp  sö    vµ  dông  sè  m∙  thuÕ. N¨m     1998    sÏtËp trung thùc hiÖn      ®¨ng ký  thuÕ  cÊp  sè  vµ  m∙  thuÕ  cho    c¸c ®èi îng  t nép  thuÕ  ho¹t®éng  cã    s¶n xuÊt,  kinh doanh  cung  vµ  øng  dÞch  ®Ó   vô  chuÈn  ®iÒu  bÞ  kiÖn  cho viÖc thùc  hiÖn LuËt  thuÕ        Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ    LuËt  thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp. C¸c    ®èi t    îng nép  thuÕ kh¸c nh   îng nép    ®èi t   thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp,nhµ,     ®Êt,thuÕ      thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao,.     îchíng dÉn  thÓ  .sÏ®   .   cô  vµ  tæ chøc  iÓnkhaithùc hiÖn  tr       vµo    c¸cn¨m  sau. Tæng  côc    H¶i quan  Kho  vµ  b¹c nhµ    níc chÞu tr¸chnhiÖm   a    ® viÖc sö  dông  sè  m∙  thuÕ  vµo  thèng  hÖ  qu¶n      lýthu thuÕ. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  khã  cã  kh¨n víng m ¾c           g×, ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n vÞ,  quan  c¬  ph¶n  ¸nh  kÞp      Tµi chÝnh    thêivÒ Bé    ®Ó nghiªn cøu    híng  dÉn    bæ sung.   P h ô  lôc s è 1 C¸ch tÝn h s è ki Ó m  tra trong m ∙  s è thu Õ N 14    kiÓm    lµsè  tragåm   ch÷    1  sè.Ch÷  nµy  ý  sè  cã  nghÜa    lµgióp cho    ng­ êi nhËp  sè    m∙  vµo  m¸y  tÝnh  thÓ  cã  ph¸thiÖn    ngay  viÖc m×nh  nhËp  cã  m∙  ®óng  hay  kh«ng.Ch÷  nµy    îcx©y    sè  sÏ®   dùng theo  nguyªn t¾c    sau:C¸c    ch÷  sè    tõ N1N2­  3N 4N 5N 6N 7N 8N 9  îcnh©n    N ®   víimét  nguyªn tè nh  sè      sau:N 1    nh©n  víi   2    N nh©n      3  31, víi N nh©n      4  29, víi N nh©n      5  23, víi N nh©n      6  19, víi N nh©n  17, víi   7    N nh©n      8  13, víi N nh©n      9  7, víi N nh©n    5, víi3. Tæng  cña    c¸c tÝch  nµy  îc chia cho    sè  ®     11, lÊy  d cña  sè  phÐp chia.   NÕu  phÐp chialµchiahÕt    b»ng      îcbá        (sè d  0) sÏ®   qua      thø    ®Ó lÊy sè  tù tiÕp  theo.NÕu     kh«ng  chiahÕt    kh¸c0) ch÷  kiÓm    10        (sè d      sè  traN sÏlµhiÖu  cña  sè  10  sè  cña  vµ  d  phÐp  chia. VÝ  dô: D∙y  dù  sè  kiÕn  cÊp     m∙:  0 1                 ­0 0 0 4 7 5 1 Nh©n      nguyªn tè: 31  23  17  7  3 víi sè  d∙y     29  19  13  5  Céng    c¸ctÝch    sè: 0  29  0  0  0  52  49  25  3  158 +  +  +  +  +  +  +  +  =  Tæng  chiacho  sè    11:158:11  14  4     =  d  VËy  kiÓm      ­4  6  m∙  cña  sè  tralµ:10   =  vµ  sè  §TNT    0004751  lµ:01  6 C¬  quan  C é ng  hoµ  héi x∙   chñ ngh Ü a  ViÖt N a m MÉu   sè: thuÕ   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc 01­§K­TCT
 10. 10 Tê khai ®¨ng  thuÕ   ký  dïng c h o  t æ  c h ø c s¶n xu Êt, kinh d o a n h  h µ n g   o¸, d Þ c h   ô h   v C ¬  q u a n  thu Õ  g hi M∙  sè GTG T   (MÇu     xanh  nh¹t) 1.Tªn    chÝnh  thøc: 2.Tªn    giao  dÞch  (nÕu  cã): 3.§Þa    chØ     trô së: 4.§Þa    chØ   nhËn  th«ng  b¸o  thuÕ: Sè  nhµ,® êng    phè,th«n,x∙:     Sè nhµ, ® êng    phè, th«n,x∙ hoÆc         hßm   thbu    ®iÖn:   QuËn/huyÖn: QuËn/huyÖn:  TØnh/thµnh phè:   TØnh/thµnh  phè:   §iÖn  tho¹i: §iÖn  tho¹i  : Fax: Fax:   5.QuyÕt    ®Þnh   thµnh  lËp: 6.GiÊy    phÐp   kinh  doanh: Sè  quyÕt ®Þnh:   Sè  giÊy phÐp:     Ngµy  thµnh  lËp:. . /..... . . ../.. Ngµy  cÊp:.. . ../.. . /..... C¬  quan    ra quyÕt ®Þnh:   7.Ngµnh    nghÒ   kinh  doanh:
 11. 11 8.M∙  hiÖn    sè  thêi: 9.Ngµy  b¾t  ®Çu   ho¹t®éng    KD:../ . . . /. 10.Vèn    ph¸p  ®Þnh: 11.Vèn    ®iÒu    lÖ: 12.Tæng   lao    sè  ®éng:  13.Tµi kho¶n      Ng©n   hµng, Kho    b¹c: Sè:                                                T¹i Sè:                                                T¹i 14.Lo¹ih×nh      doanh  nghiÖp:  Nhµ  níc §Çu     tníc Tr¸chnhiÖm   Cæ   phÇn DN    tnh©n  ngoµi h÷u h¹n CT     Tæ   níc chøc KT §¬n  sù vÞ  HTX Kh¸c ngoµi  cña    c¸ctæ nghiÖp,®¬n   kh«ng  chøc chÝnh  vÞ  trang vò  theo LuËt     trÞ... §TNN 15. H×nh     thøc h¹ch to¸n    kÕ to¸n    vÒ kÕt qu¶  §éc  lËp Phô  thuéc  kinh doanh: 16.N¨m       tµichÝnh:  dông  ngµy... .  ¸p  tõ  /.. ®Õn   ngµy... . . /. 17.Tªn    doanh  nghiÖp  chñ  qu¶n/chñ  DN:  M∙  DN   sè  chñ qu¶n/sè CMT  chñ  GTG §Þa  chØ     DN chñ qu¶n/§Þa chØ   êng    th tró cña  DN T chñ  DN 18.C¸c      lo¹ithuÕ  ph¶i nép:   Gi¸trÞgia       Tiªuthô   XuÊt  nhËp Tµinguyªn   Thu  dông  sö  t¨ng ® Æc   biÖt khÈu vèn Sö dông  TiÒn    thuª®Êt Thu  nhËp  DN M«n  bµi ®Êt n«ng  nghiÖp
 12. 12     19.§¨ng  ph¬ng  ký  ph¸p  tÝnh  thuÕ      t¨ng  gi¸trÞ gia  (GTGT): Ph¬ng  ph¸p khÊu    trõ Ph¬ng  ph¸p tÝnh      trùctiÕp                               20. GiÊy    phÐp  kinh doanh xuÊt nhËp  Cã Kh«ng  khÈu:           21.N¬i    ®¨ng  nép  ký  thuÕ:                                       22. Th«ng        tin vÒ ®¬n   thµnh  vÞ  viªn,®¬n   trùc    vÞ  thuéc, kho    hµng (nÕu  cã): Cã ®¬n  thµnh  Cã  vÞ  ®¬n  trùc Cã  vÞ    kho  hµng    Cã    trùc v¨n phßng    ®¹i viªn thuéc thuéc diÖn,giao dÞch,     ®¬n  sù  vÞ  nghiÖp  trùcthuéc   23. Cã    hîp  ®ång     víinhµ thÇu, nhµ    thÇu phô  Cã Kh«ng nícngoµi:   24.Th«ng      tinkh¸c:   Tªn     gi¸m  ®èc Tªn  to¸ntr kÕ    ëng  §Þa  chØ    n¬ië §Þa  chØ    n¬ië  QuËn/huyÖn QuËn/huyÖn  TØnh/thµnh phè   TØnh/thµnh  phè        T«ixincam      ®oan  nh÷ng    néidung  trongb¶n      kª khainµy      lµ®óng. Hä  tªnngêikhai(Ch÷  vµ        in) Ngµy... / ..... . . ./.  . Ch÷  (®ãng  ký  dÊu) Chøc  vô: X¸c n h Ë n  c ña c¬ q u a n  thu Õ Môc    lôcng©n  s¸ch: CÊp Ch¬ng Lo¹i Kho¶n  M∙  ngµnh  nghÒ:                                                         Ph¬ng  ph¸p tÝnh  thuÕ  KhÊu   trùc trõ  Trùc  tiÕp trªn   Kho¸n GTGT:
 13. 13 tiÕp trªnGTGT     DT                        Ngµy  nhËn  îctêkhai: . /./ ®     . . .. Ngµy  kiÓm      tratêkhai: . /.... . . ../  . NgêikiÓm          tªn)   tra(ký,ghirâ hä                                                                                                                                                B¶n   c¸c  kª  ®¬n   thµnh  vÞ  viªn STT Tªn  gäi §Þa  chØ QuËn/huyÖn TØnh/thµnh  phè B¶n   c¸c  kª  ®¬n   trùc  vÞ  thuéc STT Tªn  gäi §Þa  chØ QuËn/huyÖn TØnh/thµnh  phè
 14. 14 B¶n  kª c¸c v¨n p h ß n g  ®¹i  Ö n, v¨n p h ß n g  giao d Þ c h, ® ¬ n  v Þ di h µ n h   h Ý n h  sù  n g hi Ö p  trùc thuéc c STT Tªn  gäi §Þa  chØ QuËn/huyÖn TØnh/thµnh  phè
 15. 15 B¶n   kho  kª  hµng trùc thuéc STT Tªn  gäi §Þa  chØ QuËn/huyÖn TØnh/thµnh  phè B¶n   nhµ  kª  thÇu 1.Tªn    Nhµ  thÇu: 2.Quèc    tÞch 3.M∙  §TNT    sè  cña  Nhµ  thÇu      t¹i (nÕu  VN cã): 4. GiÊy phÐp  ho¹t ®éng  kinh  5.Hîp    ®ång  Nhµ  thÇu doanh    t¹iViÖt  Nam Sè  giÊy phÐp:   Sè:
 16. 16 Ngµy  cÊp:.. . .............   . . .../...../... Ngµy  cÊp:.. . .............   . . .../...../... C¬  quan  cÊp 6. Môc  tiªu ho¹t ®éng  t¹i    VN 7. §Þa  ®iÓm  tiÕn hµnh  c«ng  viÖc  theo  ®ång hîp  theo  ®ång hîp  8.Tæng       ®ång:   gi¸trÞ hîp  9.Thêi h¹n  ®ång:     hîp  10.Tæng   lao    sè  ®éng    t¹iViÖt  Nam: 11. Ph¬ng  thøc ph©n  chia kÕt qu¶ kinh doanh  (nÕu   hîp  lµ  ®ång     liªn danh    liªnkÕt): 12.Nhµ    thÇu  phô: Cã Kh«ng 13. C¸c      lo¹ithuÕ bªn ViÖt Nam   tr¸ch nhiÖm   cã    nép thay Nhµ  thÇu, Nhµ    thÇu phô: Gi¸trÞgiat¨ng       Thu   nhËp   doanh  Thu  nhËp    c¸nh©n  nghiÖp 14.Tµi liÖu      kÌm  theo: B ¶ n  kª c¸c n h µ  thÇ u  p h ô S  Tªn  Nhµ  thÇu  Quèc  M∙  §TNT  i sè  t¹  Sè    hîp Gi¸trÞ     §Þa  Sè îng l   TT phô tÞch VN   (nÕu  cã) ®ång hîp  ®iÓm   lao  ®ång thùc  ®éng hiÖn
 17. 17 M É u  sè: 01/§K­T C T   H íng dÉn   khai kª    ChØ     tiªu Néi  dung  híng  dÉn 1. Tªn    chÝnh thøc:Ghi  rµng,®Çy       râ    ®ñ b»ng ch÷    in hoa    chøc  tªn tæ  theo quyÕt ®Þnh      thµnh    lËp hoÆc   giÊy phÐp    kinhdoanh.   2. Tªn    giao dÞch:Tªn      giao dÞch    hoÆc         tªnviÕtt¾tdïng  trong giao dÞch      kinhdoanh.   3. §Þa    chØ      trôsë:§Þa  chØ    cña  trôsë  ®¬n    chøc  vÞ, tæ  kinh tÕ.Ghi      râ  sè nhµ, ® êng    phè, th«n/Êp,phêng/x∙      ,quËn/huyÖn, tØnh/thµnh    phè. NÕu     cã  sè  ®iÖn  tho¹isè    Fax        vïng ­sè  , th× ghirâ m∙     ®iÖn tho¹i   /sèFax. 4.§Þa    chØ nhËn  th«ng    b¸o thuÕ:NÕu     doanh nghiÖp  ®Þa  cã  chØ nhËn  th«ng b¸o thuÕ kh¸c víi®Þa       chØ  cña    th×    ®Þa   trôsë  ghirâ  chØ nhËn th«ng  b¸o thuÕ    quan  ®Ó c¬  thuÕ  ªnhÖ;  li   nÕu kh«ng  th× ghi®óng  cã      ®Þa chØ    trô së. 5. QuyÕt    ®Þnh thµnh    lËp:QuyÕt ®Þnh thµnh  cña  quan  lËp  c¬  qu¶n    lý Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn. 6. GiÊy phÐp kinh doanh: Ghi  sè, ngµy    râ    cÊp  c¬  vµ  quan cÊp giÊy  phÐp kinh doanh.   7. Ngµnh    nghÒ  kinh doanh: Ghi      theo giÊy phÐp kinh doanh  ngµnh    vµ  nghÒ thùc tÕ    ®ang  kinhdoanh.   8.M∙  hiÖn    sè  thêi:   sè   Ghi m∙  cña doanh nghiÖp  c¬  do  quan  thuÕ cÊp    tõ th¸ng 1/1999      íc,m∙  nµy  dông        trëvÒ tr   sè  ¸p  trªnhÖ thèng m¸y    vitÝnh (nÕu  cã),kh«ng    ph¶isè    ®¨ng  thuÕ. §èivíinh÷ng  ký        doanh nghiÖp  îc thµnh    ®   lËp tõ01/01/1999 trë®i            th× ®Ó trèngchØ      tiªunµy. 9. Ngµy    b¾t ®Çu     ho¹t®éng kinh doanh: Ngµy      b¾t ®Çu     ho¹t®éng s¶n  xuÊtkinh doanh.    
 18. 18 10. Vèn    ph¸p ®Þnh: Ghi vèn ph¸p ®Þnh cña ngµnh nghÒ   vèn  cã  ph¸p  ®Þnh  cao nhÊt cña doanh nghiÖp. NÕu     doanh nghiÖp ®Çu       t níc ngoµi ghi     vèn  ph¸p ®Þnh  îcghitrªngiÊy phÐp    ®         ®Çu  . t 11. Vèn    ®iÒu    lÖ:Ghi  theo vèn ®iÒu  ® îc ghitrªnquyÕt  lÖ        ®Þnh thµnh  lËp hoÆc  giÊy phÐp    kinh doanh.NÕu       kh¸cvíi    vèn thùc tÕ    ®ang  dông  sö  th×  ghitheo vèn      thùc tÕ.   12. Tæng  lao ®éng: Ghi    sè      tæng  lao ®éng  sè    (ngêi)th   êng xuyªn t¹ thêi   i     ®iÓm   ®¨ng    ký,bao  gåm   lao®éng    c¶    lµngêiViÖtNam   ngêinícngoµi.     vµ      13. Tµi kho¶n      ng©n hµng, kho      b¹c:Ghi    tµikho¶n,tªnng©n  râ sè        hµng,  kho b¹c    n¬i doanh  nghiÖp      më tµikho¶n. NÕu     doanh nghiÖp  nhiÒu    cã  tµi kho¶n    thÓ  th× cã  cung cÊp    bæ sung  sau  vÒ  cho  quan  c¬  thuÕ. 14.Lo¹ih×nh      cña doanh nghiÖp:ChØ     ®¸nh  dÊu  vµo  X  mét  trong nh÷ng    « thÝch    hîp,nÕu kh«ng ph¶ilµnh÷ng  i     lo¹ h×nh  ® îcliÖtkª th× ®¸nh    ®∙          dÊu X  vµo  Kh¸c. «  15.H×nh    thøc h¹ch to¸nkÕ    kÕt        to¸nvÒ  qu¶  kinh doanh:ChØ       ®¸nh  dÊu  X  vµo mét trong hai«      cña  chØ    tiªunµy. 16. N¨m     tµichÝnh: Ghi  tõ  râ  ngµy, th¸ng    ®Çu  niªn ®é       kÕ to¸n ®Õn     ngµy,th¸ngcuèiniªn®é  to¸ntheo n¨m          kÕ      d¬ng  lÞch. 17.Tªn    doanh  nghiÖp  chñ  qu¶n/chñ së    h÷u: NÕu     lµdoanh  nghiÖp  Nhµ    níc®éc        lËp th× ®Ó trèng. NÕu  doanh nghiÖp    lµ thµnh    viªn cña mét tæng c«ng    ty hoÆc  c«ng    ty nµo  th× ghitªncña  ®ã        tæng  c«ng    tyhoÆc   c«ng    tychñ qu¶n ®ã. NÕu     lµ c«ng      ty cæ phÇn  ghitªnc¸ nh©n  th×        hoÆc   chøc    tæ  lµ chñ    cæ phÇn    línnhÊt cña    c«ng  ty. NÕu     lµ c«ng    ty tr¸chnhiÖm     h÷u h¹n  ghitªnc¸ nh©n  th×        hoÆc   chøc  tæ  gãp  vèn    línnhÊt. NÕu     lµdoanh  nghiÖp   tnh©n        th× ghitªnchñ  doanh  nghiÖp. M∙  DN   sè  chñ  quan/Sè  CMT  chñ DN: NÕu   phÇn    ë  kª khaitªnkª khailµ           doanh  nghiÖp  th× ph¶i kª    khai m∙  ®èi îng    sè  t nép  thuÕ cña  doanh nghiÖp  ®ã.  NÕu     kª khailµc¸ nh©n          th× ph¶ikª khaisè        chøng  minh nh©n  d©n cña    c¸ nh©n  ®ã. §Þa chØ  doanh nghiÖp chñ qu¶n/§Þa chØ   êng    th tró cña chñ doanh  nghiÖp: Kª khai®Þa     chØ  cña  chøc  tæ  hoÆc     c¸ nh©n  îc kª  ®   khaië    phÇn  trªn.   Ghi râ sè      nhµ,® êng    phè,th«n/Êp,phêng/x∙      ,quËn/huyÖn,tØnh/thµnh phè.     18. C¸c  i   lo¹ thuÕ ph¶inép: §¸nh      dÊu  vµo  X  nh÷ng  t « ¬ng øng    víinh÷ng  s¾c  thuÕ    mµ doanh  nghiÖp ph¶inép    ®Þnh  kú. 19. §¨ng  ph¬ng    ký  ph¸p  tÝnh thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT): Theo        luËt thuÕ          c¸c v¨n b¶n    gi¸trÞ gia t¨ngvµ      díiluËt,  îng nép   ®èi t   thuÕ    tù ®¨ng  ph­ ký  ¬ng  ph¸p  tÝnh thuÕ GTGT     lµ khÊu    trõ hay    trùc tiÕp (c¬ quan thuÕ    sÏ xem  xÐt l¹vµ      quyÕt ®Þnh  i   sau). 20. GiÊy    phÐp kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu: §¸nh    dÊu  vµo  X  mét trong  hai«  hoÆc     cã  kh«ng.
 19. 19 21.N¬i ®¨ng  nép      ký  thuÕ:c¬    quan  thuÕ    mµ doanh  nghiÖp  nép    thê khai   vµ  ®¨ng  nép  ký  thuÕ. 22. Th«ng        tinvÒ ®¬n   kinh  vÞ  doanh    trùc thuéc    trùc tiÕp,®Þa     ®iÓm   kinhdoanh,kho      hµng: §¬n  thµnh  vÞ  viªn:§¬n  thµnh      vÞ  viªn cña doanh  nghiÖp      lµ c¸c doanh  nghiÖp  c¸c c¬  do    quan  qu¶n    lýNhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  quyÕt ®Þnh  thµnh  lËp,cã     tc¸ch ph¸p nh©n      ®Çy  vµ    ®ñ  lµthµnh    viªncña  doanh nghiÖp.NÕu     cã  ®¬n   thµnh      vÞ  viªn trùc thuéc    trùc tiÕp th× ®¸nh  dÊu    X vµo  "Cã  «  ®¬n  vÞ  thµnh viªn",  sau  ph¶ikª khaivµo  ®ã        phÇn  "b¶n      kª c¸c®¬n  thµnh  vÞ  viªn". §¬n  trùc thuéc:§¬n  trùc thuéc  doanh  vÞ      vÞ    do  nghiÖp  thµnh  tù  lËp,   kh«ng  tc¸ch ph¸p  cã     nh©n ®Çy  ®ñ. NÕu   th×  cã  ®¸nh  dÊu  vµo  "Cã  X  «  ®¬n  vÞ    trùcthuéc",  sau  ph¶ikª khaivµo  ®ã        phÇn "B¶n      kª c¸c®¬n  trùcthuéc". vÞ    Kho  hµng    trùcthuéc:kho    hµng  doanh  do  nghiÖp  doanh  do  nghiÖp    trùc tiÕp qu¶n      lý,kh«ng  chøc  cã  n¨ng kinh doanh.NÕu   th×      cã  ®¸nh  dÊu  vµo  X  «  "Cã kho  hµng    trùcthuéc",sau      ®ã ph¶ikª khairâ        vµo  phÇn "B¶n      kª c¸c kho  hµng    trùcthuéc". V¨n phßng    ®¹i diÖn..   . C¸c  : v¨n phßng    ®¹i diÖn, giao    dÞch, ®¬n  sù    vÞ  nghiÖp  kh«ng  chøc  cã  n¨ng kinhdoanh.   NÕu   th×  cã  ®¸nh  dÊu  vµo  "Cã    X  «  v¨n phßng    ®¹idiÖn,giao dÞch, ®¬n        vÞ  nghiÖp    sù  trùc thuéc",sau      ®ã ph¶i kª    khairâ    vµo  phÇn  "B¶n  c¸c v¨n  kª    phßng    ®¹idiÖn,giao dÞch... .     " 23. Cã     hîp  ®ång    víiNhµ  thÇu, Nhµ     thÇu phô    níc ngoµi:NÕu     doanh  nghiÖp  hîp  cã  ®ång    víiNhµ thÇu, Nhµ    thÇu phô      chøc  lµ c¸c tæ  kinh tÕ      níc ngoµi ho¹t®éng      kinh doanh  iViÖt Nam   t¹    th× ®¸nh dÊu  vµo  Cã.  «  Sau  ®ã  ph¶ikª khaichitiÕtvµo            phÇn "B¶n    kª Nhµ thÇu". 24. Th«ng      tinkh¸c:Ghi    vµ      râ hä  tªn,®Þa   chØ    (sè nhµ, ® êng  n¬ië      phè,  th«n, x∙) cña      ngêi cã    quyÒn   ®iÒu hµnh cao  nhÊt (Tæng gi¸m ®èc, gi¸m  ®èc,..   kÕ    ëng. .vµ  to¸ntr ) C¬  quan  C é ng  hoµ  héi x∙   chñ ngh Ü a  ViÖt N a m MÉu   sè: thuÕ   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc 02­§K­TCT Tê khai ®¨ng  thuÕ   ký  Dïng c h o  c¸c ® ¬ n   Þ  trùc thuéc v C ¬  q u a n  thu Õ  g hi M∙  sè GTG T   (MÇu     hång  nh¹t)
 20. 20 1.Tªn    chÝnh  thøc: 2.Tªn    giao  dÞch  (nÕu  cã): 3.§Þa    chØ     trô së: 4.§Þa    chØ   nhËn  th«ng  b¸o  thuÕ: Sè  nhµ,® êng    phè,th«n,x∙:     Sè nhµ, ® êng    phè, th«n,x∙ hoÆc         hßm   thbu    ®iÖn:   QuËn/huyÖn: QuËn/huyÖn:  TØnh/thµnh phè:   TØnh/thµnh  phè:   §iÖn  tho¹i: §iÖn  tho¹i  : Fax: Fax:   5. GiÊy    phÐp   Æt   ® ®¬n   trùc vÞ    6.GiÊy    phÐp   kinh  doanh: thuéc: Sè  giÊy phÐp:   Sè  giÊy phÐp:     Ngµy  cÊp:.. . ../.. . / ..... Ngµy  cÊp:.. . ../.. . /..... C¬  quan  cÊp: C¬  quan  cÊp: 7.Ngµnh    nghÒ   kinh  doanh: 8.M∙  hiÖn    sè  thêi: 9.Ngµy    b¾t  ®Çu   ho¹t®éng    KD:.. . / . / .. 10.Vèn    ph¸p  ®Þnh: 11.Vèn    ®iÒu    lÖ: 12.Tæng   lao    sè  ®éng:  13.Tµi kho¶n      Ng©n   hµng, Kho    b¹c: Sè:                                                T¹i Sè:                                                T¹i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2