intTypePromotion=1

Thông tư 79/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
98
lượt xem
10
download

Thông tư 79/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 79/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 79/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T h«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  79/2002/TT­B T C  n g µ y   BT S 12 th¸ng 09 n¨ m  2002 H í ng d É n  x¸c ® Þ n h  gi¸ Þ d o a n h  n g hi Ö p  khi ch uy Ó n    tr d o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc th µ nh C « n g  ty c æ  p h Ç n   n (Theo N g h Þ   Þ n h  s è  64/2002/N§­C P   g µ y  19 th¸ng 06  m  2002) ® n n¨ P h Ç n  thø n h Ê t  N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. Th«ng   µy  íng dÉn  ¬ng    tn h   ph ph¸p  µ  ñ tôc x¸c ®Þnh    Þ doanh  v th       gi¸tr   nghiÖp  ña  ÷ng  c nh doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸ theo  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  /2002/N§­   µy    ®Þ s 64  CP ng 19 th¸ng 06    n¨m  2002  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ  chuyÓn  doanh nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   C«ng      Çn  tycæ ph (sau ®©y  Õtt¾t    vi   lµNghÞ   nh  è    ®Þ s 64/2002/N§­CP). 2.C¸c  õng÷    t  trongTh«ng   µy  îchiÓu      tn ®   nh sau:        ¬ng  2.1 Ph ph¸p    nh    Þ doanh  x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp theo  µis¶n:Lµ  ¬ng  t    ph ph¸p    nh    Þ cña  doanh  x¸c ®Þ gi¸tr   1  nghiÖp  ùa    ¬  ë    Þ thùc tÕ  ña  d trªnc s gi¸tr    c toµn  é  µis¶n  ÷u  ×nh,v«  ×nh  ña  b t  hh  h c doanh  nghiÖp  ¹ thêi®iÓ m   nh  t    i ®Þ gi¸. 2.2  ¬ng  Ph ph¸p dßng  Òn  ÕtkhÊu  ti chi   (DCF):Lµ  ¬ng    ph ph¸p    nh   x¸c ®Þ gi¸trÞ doanh     nghiÖp  ùa    d trªnkh¶  n¨ng sinh lêicña     doanh nghiÖp trong t ng   ¬ lai kh«ng  ô  éc vµo    Þtµis¶n  ña    , ph thu   gi¸tr     c doanh  nghiÖp . 2.3 Thêi®iÓ m     nh    Þdoanh      x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp: ­  èi víitr ng  îp  dông  ¬ng  §    ê h ¸p  ph ph¸p  nh     ®Þ gi¸theo  µis¶n: Lµ   êi t    th   ®iÓ m   Õt  óc  ý  íc ngµy  k th qu tr   doanh nghiÖp  ã  c quyÕt  nh   ùc  Ön    ®Þ th hi cæ phÇn    ña  ¬  ho¸ c c quan  ã  Èm  Òn. c th quy ­  èi víitr ng  îp  dông  ¬ng  §     ê h ¸p  ph ph¸p  nh     ®Þ gi¸theo dßng  Òn  Õt ti chi   khÊu  µ thêi®iÓ m   Õt  óc n¨m  µichÝnh  íc ngµy  l    k th   t  tr   doanh nghiÖp  ã  Õt c quy   ®Þnh  ùc hiÖn    Çn    ña  ¬  th   cæ ph ho¸ c c quan  ã  Èm  Òn. c th quy 2.4    Þ doanh  Gi¸ tr   nghiÖp theo    Õ   sæ k to¸n:lµ tæng    Þ tµis¶n  Ó     gi¸tr     th hiÖn trong B¶ng  ©n  i  Õ   c ®è k to¸n cña    doanh nghiÖp theo  Õ     Õ   ch ®é k to¸n   hiÖn  µnh. h 2.5 Gi¸trÞphÇn  èn  µ   íct¹ doanh      v Nh n     i nghiÖp  theo sæ   Õ     k to¸n: µphÇn      l cßn  ¹ sau    Êy gi¸trÞ doanh  l i khil       nghiÖp theo    Õ     õ(­  i    sæ k to¸ntr   ) ® c¸c kho¶n  nî ph¶itr¶,sè    ü   óc  î        d Qu ph l ikhen  ëng  µ  è    ån  , th v s d ngu kinh phÝ  ù    s nghiÖp  (nÕu  ã). c 2.6  ¬   C quan  Õt  nh    Çn  quy ®Þ cæ ph ho¸  µ  Õt  nh    Þ doanh  v quy ®Þ gi¸tr   nghiÖp  µ: l a. Bé   ëng    é, Thñ  ëng  ¬    tr c¸c B   tr c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  thu   phñ  i  íic¸c doanh  ®è v     nghiÖp  µ  íc thuéc  nh n   Trung  ng  ¬ qu¶n  ý(bao  å m     l  g c¶ c¸cdoanh    nghiÖp  µnh    ña  th viªnc Tæng  C«ng    µ   íc). tyNh n b. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ ®èi  íic¸c doanh  v    nghiÖp  µ  íc thuéc  a   ¬ng  nh n   ®Þ ph qu¶n  ý(bao  å m   c¸c l  g c¶    doanh  nghiÖp  µnh    ña  th viªnc Tæng  C«ng    µ   íc). tyNh n
 2. 3. L∙isuÊt tr¸phiÕu  Ýnh  ñ  ú  ¹n  n¨m    ông      nh          i Ch ph k h 10  ¸p d ®Ó x¸c®Þ gi¸ trÞdoanh    nghiÖp  îcc¨n cø  µo  ®     v th«ng  hµng  b¸o  th¸ngcña  é  µichÝnh      BT  trªn Thêib¸o TµichÝnh      hoÆc   ¹p  Ý  µichÝnh  T ch T   doanh nghiÖp. 4.  ¬   C quan  ã  Èm   c th quyÒn quyÕt  nh     Þ doanh  ®Þ gi¸tr   nghiÖp quyÕt   ®Þnh   Öc  µnh  Ëp  éi  ng  vi th l H ®å x¸c  nh     Þ  ®Þ gi¸tr doanh  nghiÖp hoÆc   ùa l  chän  chøc  ã  tæ  c chøc n¨ng  nh        nh    Þ doanh  ®Þ gi¸®Ó x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp    cæ phÇn ho¸. 5. K Õt    qu¶    nh    Þ doanh  x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  theo    ¬ng  c¸c ph ph¸p  ãitrªn n    sau    îc c¬  khi ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn  phª duyÖt  chØ   ã  Öu  ùc trong    c hi l   12 th¸ng kÓ   õ ngµy  ý  µ  µ c¬  ë      t  k v l   s ®Ó doanh  nghiÖp  µn  Ön  ¬ng  cæ   ho thi ph ¸n  phÇn  ho¸,tæ    chøc  b¸n    Çn  µ  ùc  Ön    íc chuyÓn  æi  cæ ph v th hi c¸c b   ® doanh  nghiÖp. Trêng  îp sau  th¸ngdoanh  h  12    nghiÖp  Én  a  µn  µnh  Öc  v ch ho th vi chuyÓn  doanh  nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn  ×  tycæ ph th ph¶itæ    chøc    nh  ¹ x¸c ®Þ l  i gi¸trÞdoanh     nghiÖp theo m Æt     b»ng    íi.      gi¸m                    P h Ç n  thø h ai N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó I. h ¬ n g  p h¸p   P x¸c ® Þ n h    tr Þ d o a n h  n g hi Ö p   gi¸ theo gi¸ Þ t µi  tr  s¶n 1. §èi t ng  dông: Lµ        î ¸p    c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc vµ    n  Þ   ô  nh n   c¸c ®¬ v ph thuéc  ña  c doanh  nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     trong c¸c ngµnh  Ò      ngh s¶n  Êt, xu   kinh doanh  õnh÷ng    tr   doanh  nghiÖp  îc ®Þnh    ®  gi¸theo  ¬ng  ph ph¸p DCF     nh quy  nh  ¹ m ôc  , Çn  haicña  ®Þ t i II  Ph thø    Th«ng   µy. tn 2. Gi¸ trÞ thùc  Õ  ña      t c doanh  nghiÖp  îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  Õt    ®   trªnc s k qu¶ kiÓm     ©n  ¹  µ  ¸nh      nh    Þ thùc tÕ  ña  µn  é  µis¶n  kª,ph lo i ® v gi¸x¸c ®Þ gi¸tr     c to b t   ®Ó     Çn    ña  cæ ph ho¸ c doanh  nghiÖp  theo gi¸thÞ  êng  ¹ thêi®iÓ m   nh        tr t    i ®Þ gi¸. 2.1 §èivíi µis¶n  µhiÖn  Ët:       t l  v  a. ChØ   ¸nh    ¹ nh÷ng  µis¶n  ña    ® gi¸l   i t  c doanh  nghiÖp  ù  Õn  ÏtiÕp tôc d ki s      sö  ông  d sau    khichuyÓn  µnh  th c«ng      Çn. Kh«ng  ¸nh    ¹ nh÷ng  µi tycæ ph   ® gi¸l   i t  s¶n  doanh  nghiÖp kh«ng  Çn  ïng,tµis¶n  ®äng, tµis¶n  ê  c d    ø     ch thanh  ý® îc l    lo¹ trõkh«ng  Ýnh  µo    Þthùc tÕ  ña    i  t v gi¸tr     c doanh  nghiÖp    Çn        cæ ph ho¸ nh quy ®Þnh  ¹ Kho¶n  §iÒu  cña  t i 2  15  NghÞ   nh  è  ®Þ s 64/2002/N§­ CP.  b. Gi¸ trÞ thùc tÕ  ña  µis¶n  îc x¸c ®Þnh    ¬  ë    Þ  êng  µ        c t  ®   trªnc s gi¸th tr v chÊtl ng cña  µis¶n  ¹ thêi®iÓ m   nh   î   t  t    i ®Þ gi¸. c.Ch Êt îng cña  µis¶n  îcx¸c®Þnh    l  t  ®   b»ng    Þcßn  ¹theo tûlÖ      gi¸tr   l  i     % so víi  nguyªn gi¸tµis¶n  íimua  ¾ m       m  s hoÆc   íi®Ç u    ©y  ùng. m  tx d ViÖc    nh   Êt îng  µis¶n  ña  x¸c ®Þ ch l t   c doanh  nghiÖp      Çn    ®Ó cæ ph ho¸ ph¶i®¶m     b¶o    c¸cnguyªn t¾c    quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti   1  17  NghÞ   nh   ®Þ sè  64/2002/N§­ CP.  ô   Ó: C th
 3. ­ §èivíitµis¶n  µ nhµ  öa,vËt kiÕn  óc,m¸y  ãc  ÕtbÞ   Õp  ôc sö        l  c   tr   m thi   ti t   dông  × chÊtl ng tµis¶n  th    î     kh«ng  íi d  20%. ­ §èivíitµis¶n  µ ph¬ng  Ön        l  ti giao th«ng  Õp  ôc sö  ông  ×  Êt l ng   ti t   d th ch  î   tµis¶n    ph¶ikh«ng  íi20%   µ    d  v ph¶i®¶m     b¶o    iÒu  Ön   u  µnh  c¸c ® ki ®Ó l h theo  quy  nh  ña  é  ®Þ c B Giao  th«ng  Ën  . v t¶i d.Gi¸thÞ  êng  ïng ®Ó     nh    Þthùc tÕ  µi     tr d   x¸c®Þ gi¸tr     t  s¶n  µ: l ­ Gi¸ ®ang     mua, b¸n    Þ  êng  éng    Ý   Ën  trªnth tr c chiph v chuyÓn  ¾p  Æt   l® (nÕu  ã) ®èi  íinh÷ng  µis¶n  µ m¸y  ãc  ÕtbÞ, ph¬ng  Ön  Ën    ã u  c  v  t  l  m thi     ti v t¶ic l th«ng    Þ  êng.N Õ u   µtµis¶n  Æc   ïkh«ng  ã u  trªnth tr   l    ® th   c l th«ng    Þ  êng  trªnth tr th×  Ýnh  t theo    gi¸mua   ña  ÷ng  µis¶n  ïng  ¹   ã  ïng  c nh t  c lo i c c , c«ng  Êt hoÆc   su   tÝnh n¨ng ¬ng  ¬ng.Trêng  îp kh«ng  ã  µis¶n ¬ng  ¬ng  × tÝnh  t ®   h  c t  t ® th   theo gi¸    tµis¶n          ghitrªnsæ s¸ch kÕ     to¸n. ­ §¬n    u    ©y  ùng  c¬    gi¸®Ç tx d do  quan  ã  Èm  Òn  c th quy quy  nh  i víi ®Þ ®è     tµis¶n  µ s¶n  È m   u  , x©y  ùng. Riªng  i  íic¸c c«ng  ×nh míihoµn    l  ph ®Ç t  d   ®è v     tr     thµnh  u    ©y  ùng  ®Ç tx d trong 03    n¨m  íckhicæ   Çn    ×  ö  ông    Þ tr     ph ho¸ th s d gi¸tr   quyÕt to¸nc«ng  ×nh ®∙  îcc¬     tr   ®   quan  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy ®.  èivíi µis¶n  è  nh  Õt  Êu  §    t c ®Þ h kh hao  hoÆc   ông  ô  d c qu¶n  ý®∙  ©n   l   ph bæ   Õt    Þ nhng  n   êi®iÓ m     Çn  h gi¸tr   ®Õ th   cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  Én  ang  v® sö  ông  × ph¶i®¸nh    ¹ ®Ó   Ýnh    d th     gi¸l   t i bæ sung  µo    Þdoanh  v gi¸tr   nghiÖp theo  nguyªn t¾c    nh  ¹ m ôc    ãitrªn.   qui®Þ t i "c"n   2.2 §èivíitµis¶n        b»ng  Òn  ×  Ýnh  ti th t theo  è    èn  s d v b»ng  Òn  ∙  Óm   ti ® ki quü  hoÆc   ∙  i  Õu    Ën  íiNg ©n   µng  ¹  êi®iÓ m     nh    ® ®è chi x¸c nh v  h ti   th x¸c ®Þ gi¸ trÞ doanh    nghiÖp. N Õ u   è    µ ngo¹itÖ  ×    s d l    th ph¶i®¸nh    ¹ theo  û gi¸giao   gi¸l i   t      dÞch  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ  ªnNg ©n   µng  Ng ©n   µng  µ   b qu trªnth tr ngo   li   h do  h Nh nícViÖtNam       c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m     nh    Þdoanh  b t    i x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp. 2.3 §èivíic¸c kho¶n  î ph¶ithu lµ c¸c kho¶n  î ®∙  i chiÕu,x¸c nhËn         n         n   ®è      hoÆc   ang  ©n  ® lu chuyÓn  ¹ thêi®iÓ m   nh  t    i ®Þ gi¸. 2.4 §èivíic¸c kho¶n    Ý   ë         chiph d dang (bao  å m:    Ý   g chiph s¶n  Êt kinh xu     doanh,chiphÝ  ù     s nghiÖp,chiphÝ  u    ©y  ùng  ¬     ®Ç tx d c b¶n) th× tÝnh     theo  è  s d    Ý  ùc tÕ      Õ   chiph th   trªnsæ k to¸n. 2.5 §èivíi µis¶n  ý  îc,ký  ü  ¾n  ¹n  µ  µih¹n  ×  Ýnh        t k c   qu ng h v d   th t theo  è    sd thùc tÕ      Õ     ∙  i chiÕu    Ën  ¹ thêi®iÓ m     nh    Þ   trªnsæ k to¸n® ®è   x¸c nh t i     x¸c ®Þ gi¸tr   doanh  nghiÖp. 2.6  èi víitµis¶n  h×nh  Õu  ã) th×  Ýnh  §    v«  (n c   t theo    Þ cßn  ¹ ®ang  gi¸tr   li  h¹ch to¸ntrªnsæ   Õ         k to¸n. 2.7  èi víic¸c kho¶n  u    µichÝnh  ¾n   ¹n  µ  µi h¹n  µ   §     ®Ç t t   ng h vd  m C«ng   ty cæ   Çn  Ï tiÕp  ôc kÕ   õa  ×  îc tÝnh  ph s  t   th th ®   theo  è        Õ   s d trªnsæ k to¸n.Riªng     ®èi  íic¸c kho¶n  u    ãp  èn, mua     Çn  ña  v    ®Ç t g v   cæ ph c doanh  nghiÖp kh¸c th×    x¸c ®Þnh  ¹ gi¸trÞ cæ   Çn  µ    Þ vèn  ãp    l i     ph   v gi¸tr   g theo    Þ vèn  ñ  ë  ÷u  gi¸tr   ch s h thÓ  Ön  hi trong  b¸o c¸o  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp  µ   m doanh  nghiÖp    cæ phÇn    ãp  èn  ho¸ g v hoÆc   mua    Çn  ¹ thêi®iÓ m   Çn  Êt tr cthêi®iÓ m   cæ ph ti     g nh   í     x¸c®Þnh    Þdoanh    gi¸tr   nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸. 2.8  èi víitµis¶n  µ vèn  ãp  ªndoanh  íiníc ngoµi:tr ng  îp  §    l  g li   v      ê h doanh  nghiÖp    Çn    Õ   õa  ×    Þ tµis¶n  èn  ãp  ªndoanh  îctÝnh  cæ ph ho¸ k th th gi¸tr     v g li   ®  vµo    Þdoanh  gi¸tr   nghiÖp    Çn      ¬  ë: cæ ph ho¸ trªnc s
 4. ­ Gi¸trÞvèn  ñ  ë  ÷u      ch s h (kh«ng  bao  å m   è    ü   g s d Qu khen  ëng,phóc  î   th   li) ® îcthÓ  Ön    hi trong b¸o c¸o tµichÝnh  ña         c c«ng    ªndoanh  ¹ thêi®iÓ m   Çn   tyli   t    i g nhÊt  íc thêi®iÓ m     nh    Þ doanh  tr     x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸,®∙  îc c¬   ®  quan  Óm    c  Ëp kiÓm  ki to¸n®é l   to¸n. ­Tû  Ö  èn  ãp  µo  ªndoanh  ña    l v g v li   c doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸. ­  û     T gi¸chuyÓn  æi  ÷a  ng  ¹itÖ  ãp  èn  íi®ång  Öt  ® gi ®å ngo   g v v  Vi Nam   theo  û gi¸giao  Þch  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng    t    d b qu trªnth tr ngo   li   h do Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   h Nh n     c«ng  è  ¹  êi®iÓ m   nh    ®èivíitr ng  b ti  th ®Þ gi¸(     ê hîp C«ng    ªndoanh  ¹ch to¸nb»ng  ¹itÖ).   tyli   h   ngo   Trêng  îp  h doanh  nghiÖp  ãp  èn  ªndoanh  íiníc ngoµi b»ng    Þ g v li   v      gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t  ×    Þ quyÒn  ö  ông  t  ãp  èn  ªndoanh  òng  sd ®Ê th gi¸tr   sd ®Ê g v li   c ® îctÝnh  µo    Þdoanh    v gi¸tr   nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸ theo quy  nh    ®Þ trªn.   Gi¸trÞ tµis¶n  ãp  èn  ªndoanh    nh    ¬  ë      g v li   x¸c ®Þ trªnc s nªu    µc¨n cø  trªnl     ®Ó     nh    Þ doanh  x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸;kh«ng  iÒu  ® chØnh    Þ gi¸tr   vèn  ãp  ªndoanh    Êy phÐp  u  . g li   trªngi   ®Ç t 2.9 §èivíidoanh       nghiÖp  ã  îthÕ  c l  i kinh doanh    Þ  Ý ®Þa   ý,uy  Ýn    nh v tr   l  t cña doanh  nghiÖp,tÝnh  Êt ®éc  Òn  Ò     ch   quy v s¶n  È m,  É u     ¬ng  Öu  ph m m∙,th hi (nÕu  ã) vµ  ã  û suÊt lî nhuËn  c   c t    i sau  Õ  thu cao  ¬n    Êt tr¸ phiÕu  Ýnh  h l∙ su     i i Ch phñ  ú  ¹n  n¨m    êi®iÓ m   Çn  Êt  íc thêi®iÓ m   nh    ×  k h 10  ë th   g nh tr     ®Þ gi¸th ph¶i   tÝnh thªm    Þ lîthÕ  gi¸tr     i kinh doanh  µo    Þ thùc tÕ  ña    v gi¸tr     c doanh  nghiÖp    cæ phÇn    ho¸ theo quy  nh    ®Þ sau: ­ X¸c  nh    Þ lî thÕ    ®Þ gi¸tr     i kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp theo  û suÊt lî t     i nhuËn  ña  c doanh  nghiÖp trong 3    n¨m  Òn kÒ   íckhicæ   Çn  li   tr     ph ho¸: Gi¸trÞlî      i Gi¸trÞphÇn  èn     v Tû  Êtlî su     i L∙i Êttr¸  su     i thÕ kinh  Nhµ   íct¹ doanh  n    i nhuËn  sau  Õ  thu phiÕu  doanh  ña  = c nghiÖp  theo sæ   x   trªnvèn  µ  íc ­   nh n   ChÝnh  ñ  ph doanh  kÕ     ¹ thêi to¸nt     i b×nh  ©n  qu trong  kú  ¹n10  h nghiÖp ®iÓ m   nh  ®Þ gi¸ 3  n¨m  íckhicæ   tr     n¨m  ¹ t i phÇn  ho¸ thêi®iÓm  gÇn  Êt nh Tû  ÊtlînhuËn  su     i   îi L   Ën  nhu sau  Õ  ×nh  ©n  thu b qu sau  Õ    èn  thu trªnv 3  n¨m  Òn kÒ   ícCPH li   tr   nhµ  ícb×nh  n  = ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ x ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  100% qu©n  trong 3      n¨m Vèn  µ  íctheo sæ   Õ     nh n     k to¸n tr ckhicæ   Çn  í     ph b×nh  ©n  n¨m  Òn kÒ   íc qu 3  li   tr   ho¸ khicæ   Çn    ph ho¸ ­ Trêng  îp doanh    h  nghiÖp  ã    Þ th ng  Öu  ∙  îcx¸c ®Þnh  c gi¸tr   ¬ hi ® ®     hoÆc   ®∙  îcthÞ  êng  Êp  Ën  ®  tr ch nh cao  ¬n    Þ lîthÕ  h gi¸tr    i kinh doanh    nh    x¸c ®Þ theo  qui®Þnh    ×  cø  µo    Þ th ng  Öu  ∙    trªnth c¨n  v gi¸tr   ¬ hi ® ph¶n  ¸nh      Õ     trªnsæ k to¸n hoÆc     Þ® îcthÞ  êng  Êp  Ën    Ýnh  µo    Þdoanh  gi¸tr     tr ch nh ®Ó t v gi¸tr   nghiÖp    cæ
 5. phÇn ho¸.Trêng  îp  Êp  ¬n  ×  Ýnh    h th h th t thªm  Çn  ph chªnh  Öch  µo    Þ l v gi¸tr   doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸. 2.10 V Ò     ÞquyÒn  ö  ông  t:   gi¸tr   sd ®Ê   a. §èi víidiÖn  Ých  t       t ®Ê doanh  nghiÖp  µ  íc ®i  nh n   thuª:Doanh    nghiÖp  nhµ  ícthùc hiÖn    Çn    n    cæ ph ho¸ sau    khichuyÓn sang C«ng      Çn  Én  tycæ ph v kÕ   õa  îp  ng  th h ®å thuª ®Êt  µ  ã    v c tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön  y       th hi ®Ç ®ñ c¸c    quy ®Þnh  Ò   ö  ông  t  ai cña  µ   íc. vsd ®Ê ®   Nh n Trêng  îp doanh  h  nghiÖp  µ  íc®∙  nh n   mua   Òn  ö  ông  t  ña      quy sd ®Ê c c¸c c¸ nh©n  hoÆc  ph¸p  ©n  nh kh¸c b»ng  Òn  ã  ån  èc  õ ng©n    ti c ngu g t   s¸ch  µ   íc Nh n   th× ph¶i chuyÓn    sang  thuª ®Êt   quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è    nh ®Þ t i§i 29  ®Þ s 04/2000/N§­   µy  CP ng 11/02/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò     µnh  Ët söa  æi  c Ch ph v thih Lu   ® bæ  sung  ét  è  Òu  ña  Ët  t  ai.Khi  ùc  Ön    Çn  m s §i c Lu ®Ê ®   th hi cæ ph ho¸ chØ   tÝnh  µo    Þdoanh  v gi¸tr   nghiÖp  Çn    Ý    µm      Þsö  ông  t  ph chiph ®Ó l t¨nggi¸tr   d ®Ê vµ    Þtµi gi¸tr    s¶n    t  :chiphÝ  n   ï,gi¶i   trªn®Ê nh     ®Ò b     to¶,san  Êp m Æt   l  b»ng...   b. §èi víidiÖn  Ých  t       t ®Ê doanh  nghiÖp  ∙  îc Nhµ   íc giao     ®®  n  ®Ó kinh   doanh  µ  µ  ¹  Çng  µ   nh v h t m doanh  nghiÖp  kh«ng ph¶inép    hoÆc   ∙  ép  Òn ® n ti   thu  Ò   v chuyÓn  Òn  ö  ông  t  ng  n   êi®iÓ m   nh    ã    quy sd ®Ê nh ®Õ th   ®Þ gi¸c ph¸t sinh chªnh  Öch  Òn thu vÒ     l ti     chuyÓn  Òn  ö  ông  t  × ph¶itÝnh    Þ quy sd ®Ê th     gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê hoÆc   kho¶n chªnh  Öch  Ò     Þ quyÒn  ö  ông  t  l v gi¸tr   sd ®Ê vµo    Þdoanh  gi¸tr   nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸. Gi¸ trÞ quyÒn  ö  ông  t  îc x¸c ®Þnh    ¬  ë     sd ®Ê ®     trªnc s khung    gi¸chuyÓn  quyÒn  ö  ông  t  Ön  µnh  cÊp  ã  Èm  Òn  sd ®Ê hi h do  c th quy c«ng  è. b c.§èivíidiÖn  Ých  t       t ®Ê doanh  nghiÖp  ∙  ö  ông    ªndoanh  íic¸c ®sd ®Ó li   v    doanh nghiÖp  trong  íc th×    Þ quyÒn  ö  ông  t  ãp  èn  ªndoanh  n  gi¸tr   sd ®Ê g v li   còng  Ýnh  µo    Þdoanh  t v gi¸tr   nghiÖp    Çn        nh  ¹ kho¶n  cæ ph ho¸ nh qui®Þ t i 2.8. 2.11.Gi¸trÞc¸ctµis¶n          kh¸c(nÕu  ã).   c Gi¸ trÞ  ùc  Õ  ña    th t c doanh nghiÖp      Çn   ®Ó cæ ph ho¸  µ tæng  è    l  s c¸c kho¶n  ¹ m ôc    ãitrªn. t  i 2 n     3.X¸c  nh    Þthùc tÕ  Çn  èn  µ   íct¹ doanh    ®Þ gi¸tr     ph v Nh n     i nghiÖp: Gi¸trÞ thùc tÕ  Çn  èn  µ   íct¹       ph v Nh n   i doanh nghiÖp:lµ phÇn     cßn  ¹ sau  l i khilÊy tæng    Þ thùc tÕ  ña     gi¸tr     c doanh  nghiÖp  õ(­  i    tr   ) ® c¸c kho¶n  î thùc tÕ  n    ph¶i tr¶,sè   Quü   óc  î     d ph l ikhen  ëng  µ  è    , th v s d nguån  kinh  Ý   ù  ph s nghiÖp  (nÕu  ã). c Nî  ùc tÕ  th   ph¶itr¶lµtæng  è         s c¸c kho¶n  î bao  å m   î ng ¾n  ¹n,nî dµi n  g n  h      h¹n  µ  î kh¸c cña  v n    doanh  nghiÖp  kh«ng  bao  å m   g kho¶n  î kh«ng  n  ph¶itr¶cã     nguyªn  ©n  õ phÝa  ñ  î nh: chñ  î ®∙    Ó, ph¸ s¶n, ®∙  Õt,®∙  á  nh t  ch n     n   gi¶ith       ch   b trènhoÆc   ñ  îtõbá  Òn  ßi  î.   ch n     quy ®n II. h ¬ n g   h¸p x¸c ® Þ n h  gi¸ Þ d o a n h  n g hi Ö p  theo   P p  tr d ß n g  ti Ò n  hi Õ t  h Ê u c k 1.§èit ng ¸p dông:    î       Ph¬ng ph¸p  µy  îc lùa chän  dông      nh    Þ c¸c doanh  n ®   ¸p  ®Ó x¸c ®Þ gi¸tr     nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     trong c¸cngµnh  Þch  ô  ¬ng  ¹i,dÞch  ô   Ên,    d v th m  v tv   thiÕtkÕ   ©y  ùng, dÞch  ô  µichÝnh, kiÓm    x d   v t    to¸n,Tin  äc  µ    h v chuyÓn  giao 
 6. c«ng  Ö:  ã  û suÊt lî nhuËn  ngh c t      i sau  Õ    èn  ñ  ë  ÷u  ×nh  ©n    thu trªnv ch s h b qu 5 n¨m  Òn kÒ   ña  li   c doanh  nghiÖp  íc cæ   Çn  tr   ph ho¸ cao  ¬n    Êt tr¸ phiÕu  h l∙ su     i i ChÝnh  ñ  ú  ¹n  n¨m    êi®iÓ m   Çn  Êt tr cthêi®iÓ m     nh    ph k h 10  ë th   g nh   í     x¸c ®Þ gi¸ trÞdoanh    nghiÖp. 2.C¨n  x¸c®Þnh:   cø    Gi¸trÞthùc tÕ  ña       c doanh  nghiÖp  µ    Þthùc tÕ  Çn  èn  µ   íct¹ v gi¸tr     ph v Nh n     i doanh  nghiÖp  îcx¸c®Þnh    ¬  ë: ®   trªnc s ­ B¸o    c¸o  µichÝnh  ña  t  c doanh nghiÖp trong 5    n¨m  Òn  Ò   íc khix¸c li k tr       ®Þnh    Þdoanh  gi¸tr   nghiÖp. ­ Ph¬ng    ¹t®éng    ¸n ho   s¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c doanh nghiÖp trong 3­    5 n¨m  sau    khichuyÓn  µnh  th c«ng      Çn  tycæ ph . ­ L∙isuÊt tr¸phiÕu  Ýnh  ñ  ú  ¹n  n¨m    êi®iÓ m   Çn  Êt tr c       i Ch ph k h 10  ë th   g nh   í   thêi®iÓ m     nh    Þdoanh    x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp  µ  Ö   è  ÕtkhÊu  v h s chi   dßng  Òn cña  ti   doanh  nghiÖp  îc®Þnh  ®  gi¸. 3.X¸c  nh    Þthùc tÕ  Çn  èn  µ   íct¹ doanh    ®Þ gi¸tr     ph v Nh n     i nghiÖp: Gi¸ trÞ thùc tÕ  Çn  èn  µ   íc t¹       ph v Nh n   i doanh nghiÖp    êi®iÓ m   nh   ë th   ®Þ gi¸® îcx¸c®Þnh      theo c«ng    thøc: Gi¸trÞthùc tÕ       Di Pn ∑ = + vèn  µ   íc Nh n (1 + K ) n (1 + K ) i i =1→ n                                Trong  :  ®ã        i      D                     :lµGi¸trÞhiÖn  ¹ cña             t  i cæ tøc n¨m  i thø       K)i    (1+         n      P          :lµGi¸trÞhiÖn  ¹ cña  èn  µ   ícn¨m  n        t  i v Nh n   thø       K)n    (1+  i:thø  ù c¸c n¨m  Õ   Õp  Ó   õ n¨m    nh    Þ doanh    t    k ti k t   x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  :1 (i → n). D i:Kho¶n  înhuËn    l i sau  Õ  ïng ®Ó   thu d   chiacæ       tøc n¨m  i. thø  n:Lµ  è    s n¨m ¬ng    îclùachän  õ3  n   n¨m). t lai     ® (t   ®Õ 5  P n:Gi¸trÞvèn  µ   ícn¨m  n  µ  îcx¸c®Þnh      Nh n   thø  v ®     theo c«ng    thøc: D  n+1 P = n K   ­g
 7.       D   : Kho¶n  î nhuËn  n+1   l i sau  Õ  ïng    thu d ®Ó chia cæ     ù  Õn  ña      tøc d ki c n¨m thø  n+1 K:  û  Ö  ÕtkhÊu  T l chi   hay  ûlÖ  µn  èn  Çn  Õtcña    µ  u      t   ho v c thi   c¸cnh ®Ç tkhi mua    Çn  µ  îcx¸c®Þnh  cæ ph v ®     theo c«ng    thøc:       K         =         f      +         R p                         R                 R f: Tû   Êt lî nhuËn  ® îc tõ c¸c kho¶n  u      su     i thu        ®Ç t kh«ng  ñiro  îc tÝnh  r  ®   b»ng    Êt cña    Õu  Ýnh  ñ  ú  ¹n  n¨m    êi®iÓ m   Çn  Êt l∙ su   i tr¸ phi Ch i ph k h 10  ë th   g nh   tr cthêi®iÓ m     nh    Þdoanh  í    x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp R p:Tû  Ö  ô  Ý  ñiro khi®Ç u    µo    Õu  ña      l ph ph r       tv cæ phi c c¸c c«ng      Öt tyë Vi   Nam   îcx¸c ®Þnh  ®   theo b¶ng  chØ  è  ô  Ý  ñiro chøng  s ph ph r     kho¸n quèc  Õ  ¹    t ti niªn gi¸m  nh      ®Þ gi¸hoÆc   c¸c c«ng    nh      nh  do    ty ®Þ gi¸x¸c ®Þ cho  õng  t doanh  nghiÖp  ng  nh kh«ng  îtqu¸ tûsuÊtlînhuËn    îctõc¸ckho¶n  u    v       i thu ®       ®Ç tkh«ng  rñiro (Rf).    g:tûlÖ    ëng  µng      t¨ngtr h n¨m  ña      µ  îcx¸c®Þnh    c cæ tøc v ®     nh sau g = b x R      Trong  : b  µtûlÖ  înhuËn  ®ã   l     l   i sau  Õ    ¹bæ   thu ®Ó l   sung  èn. i v R   µ tû suÊt lînhuËn  l       i sau  Õ    èn  ñ  ë  ÷u  ×nh  ©n  ña    thu trªnv ch s h b qu c c¸c n¨m ¬ng  . t lai (VÝ  ô  Ò   Öc    nh    Þ doanh  d v vi x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  theo  ¬ng  ph ph¸p dßng  tiÒn chiÕtkhÊu  ¹ Phô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm      t i l   4  k Th«ng   µy). tn 4. Ph Çn    chªnh  Öch    ÷a Vèn  µ   ícthùc tÕ      Çn    íi l t¨ng gi   Nh n     ®Ó cæ ph ho¸ v   Vèn  µ   íc ghi trªn sæ   Õ   Nh n       k to¸n ® îc h¹ch     to¸n nh m ét    kho¶n  î thÕ  li  kinh  doanh  µ  îcghinhËn  µTSC§  h×nh,® îckhÊu  v®    l  v«     hao  theo  Õ     µ   íc ch ®é Nh n   quy  nh. ®Þ 5.Gi¸trÞthùc tÕ  ña        c doanh  nghiÖp: C¨n  vµo    Þ  ùc  Õ  Çn  èn  µ   íc ®∙  îc x¸c  nh   cø  gi¸ tr th t ph v Nh n   ®   ®Þ theo  nguyªn t¾c    trªn,   Þ thùc tÕ  ña    tr   gi¸   c doanh  nghiÖp    Çn    ¹ thêi®iÓ m   cæ ph ho¸ t i     ®Þnh    gi¸theo ph¬ng    ph¸p DCF   îcx¸c®Þnh      ®   nh sau: Gi¸trÞ    Gi¸trÞthùc      Nî  Sè    d b»ng    è    Sd thùc tÕ    tÕ  Çn  + ph ph¶i +   tiÒn Quü   +   nguån kinh  = doanh  vèn  µ   ­ Nh n tr¶ khen  ëng  th phÝ  ù  s nghiÖp íc phóc  î li nghiÖp  (nÕu  ã) c III.T æ  c h ø c x¸c ® Þ n h  gi¸ Þ d o a n h  n g hi Ö p      tr c æ  p h Ç n  h o¸ 1.Sau    µn  Êtc«ng    Èn  Þ, doanh    khiho t   t¸cchu b   nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸ ph¶i  khÈn  ¬ng  µn  Ön  å  ¬    nh    Þ doanh  tr ho thi h s x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  öic¬  g   quan  ã  c thÈm   Òn  Õt  nh    Çn  quy quy ®Þ cæ ph ho¸    Èm     µ  quyÕt  nh    ®Ó th tra v ra  ®Þ tæ chøc    nh    Þdoanh  x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸.
 8. Hå   ¬      nh    Þ doanh  s ®Ó x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  bao  å m   ÷ng  µiliÖu chñ  g nh t    yÕu  sau: ­ B¸o    µichÝnh  µ  c¸o quyÕt to¸nthuÕ  ña    c¸o t   v b¸o       c doanh  nghiÖp  ¹ thêi t    i ®iÓ m   nh  ®Þ gi¸. ­ B¸o    Õt    c¸o k qu¶  Óm    µ    nh    Þtµis¶n  ña  ki kª v x¸c®Þ gi¸tr     c doanh  nghiÖp  theo m É u     quy  nh  ¹ Phô  ôcsè  kÌm  ®Þ t i l   1  theo Th«ng   µy.   tn ­ B¶n    sao  å   ¬    Õtcña  ÷ng  Ên    íng m ¾ c     Þ  îcxö  H s chiti   nh v ®Ò v   ®Ò ngh ®   lýkhix¸c®Þnh    Þdoanh      gi¸tr   nghiÖp. ­ C¸c  µiliÖu cÇn  Õtkh¸c (tuútheo  Öc    ông    ¬ng    t    thi      vi ¸p d c¸c ph ph¸p kh¸c   nhau      nh    Þdoanh  khix¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp). 2. Ch Ë m   Êt 15  µy    nh   ng sau    Ën    å  ¬  µ  khinh ®ñ h s v c«ng      Þ    v¨n ®Ò ngh tæ chøc  Èm    µ    nh    Þdoanh  th trav x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp  ña  c doanh  nghiÖp,c¬    quan  quyÕt  nh    Çn    ®Þ cæ ph ho¸ ph¶ira quyÕt  nh  µnh  Ëp  éi ®ång    nh      ®Þ th lH  x¸c ®Þ gi¸trÞ doanh     nghiÖp  hoÆc   ùa chän  l  C«ng    Óm   ty ki to¸n,tæ    chøc  kinh tÕ  ã   c chøc  n¨ng  nh        nh    Þdoanh  ®Þ gi¸®Ó x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸. Tuú   theo  Æc   iÓ m   õng  µnh, Héi  ng  ® ® t ng   ®å x¸c  nh     Þ  ®Þ gi¸ tr doanh  nghiÖp  hoÆc   c«ng    Óm   ty ki to¸n,tæ    chøc  ã  c chøc  n¨ng  nh     îc lùa ®Þ gi¸®     chän  trong  ph¬ng  1  2  ph¸p    nh  ¹  Çn   qui ®Þ ti Ph thø    hai Th«ng  nµy      t ®Ó x¸c ®Þnh    Þ doanh  gi¸tr   nghiÖp  cho  ï hîp.Trêng  îp  ã  dông  ¬ng  ph     h c ¸p  ph ph¸p   kh¸c ngoµi hai ph¬ng       ph¸p    ×  trªnth b¸o  Bé   µi chÝnh  c¸o  T   cho  Ðp  µm  Ý  ph l th ®iÓ m. 3.  µnh  Çn  µ  Th ph v tr¸ch nhiÖ m   ña  éi  ng    nh     Þ doanh    c H ®å x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  3.1 Thµnh  Çn  éi ®ång    nh    Þdoanh    ph H  x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  îcx¸c ®Þnh   ®   theo  quy  nh  ¹  ®Þ t iKho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  2  20  ®Þ s 64/2002/N§­ CP.  Trong  ®ã:  a. §¹idiÖn  ¬     c quan  Õt  nh    Çn  quy ®Þ cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µm  ñ   l Ch tÞch  éi ®ång: H  ­ L∙nh  o  ô   µi vô    ®¹ V T   hoÆc   ô   V Kinh  Õ    µichÝnh  ña    é, c¬  t ­T   c c¸c B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ  ®èivíiHéi ®ång    nh    Þ cña  thu   ph (       x¸c ®Þ gi¸tr   c¸c doanh    nghiÖp  ùcthuéc Bé, Tæng  tr      C«ng    Trung  ng  tydo  ¬ qu¶n  ý)vµ    l   do Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  ùa chän, thu Ch ph l     uû  Òn. quy ­ L∙nh  o  ë   µi chÝnh  V Ët    ®¹ S T   ­  gi¸hoÆc   ë   S qu¶n  ý ngµnh    l  c¸c tØnh,   thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ®èi víiHéi  ng    nh    Þ cña    ¬ (    ®å x¸c ®Þ gi¸tr   c¸c doanh  nghiÖp  éc  thu tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ qu¶n  ý)vµ    l   do Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ùa chän,   ph tr     ¬ l    uû  Òn. quy b.§¹idiÖn  ¬     c quan  µichÝnh  µ: T  l ­ §¹idiÖn  ôc  µichÝnh     C T  doanh  nghiÖp  i víi ®è     doanh  nghiÖp  ùcthuéc tr     c¸c Bé,  ¬    c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  µ    thu Ch ph v c¸c Tæng   C«ng    ty do Trung  ng  ¬ qu¶n  ý. l ­  ¹i diÖn  §  Chi  ôc  µi chÝnh  c t  doanh  nghiÖp  hoÆc   phßng  µi chÝnh  t  doanh  nghiÖp  éc c¸c Së   µichÝnh    Ët    i víi   thu     T   ­ V gi¸®è     doanh  c¸c nghiÖp  ùc tr   thuéc tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng      ph tr     ¬ qu¶n  ý. l c. §¹idiÖn     Tæng   c«ng    µ   íc (nÕu  ty Nh n   doanh  nghiÖp  µ thµnh    l  viªn Tæng  c«ng  ty).
 9. d.L∙nh ®¹o      doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸. Ngoµi ra,c¨n  vµo  ùc  ¹ng doanh     cø  th tr   nghiÖp  µ v yªu  Çu  ô  Ó, Héi c c th     ®ång  îc m êi  ®  thªm    chøc  c¸c tæ  hoÆc    c¸c chuyªn    ü  Ët,chuyªn    gia k thu   gia kinh tÕ  µichÝnh    t  trong vµ  µidoanh    ngo   nghiÖp  cho  Öc  ¸nh    Êtl ng vµ  vi ® gi¸ch  î   x¸c®Þnh    Þthùc tÕ  ña  õng lo¹ tµis¶n    gi¸tr     c t      i trongdoanh    nghiÖp. Tæ   chuyªn viªngióp viÖc       cho  éi ®ång    nh    Þ doanh  H  x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  bao  å m     g c¸cchuyªn viªncña    ¬     c¸cc quan  µthµnh    éi ®ång. l  viªnH   3.2 Tr¸chnhiÖ m  ña  éi ®ång    nh    Þdoanh      c H  x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp: a. ThÈ m   nh  Õt    ®Þ k qu¶  Óm    ©n  ¹   ¸nh    µis¶n  µ    nh   ki kª,ph lo i®, gi¸t   v x¸c®Þ gi¸trÞ doanh     nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸ theo   c¸c nguyªn t¾c    quy  nh  ¹ Th«ng   ®Þ ti   t nµy trong thêih¹n 15  µy  Ó   õngµy  µnh  Ëp Héi ®ång.       ng k t   th l      b.X¸c  nh  ¹gi¸trÞdoanh    ®Þ l      i nghiÖp  Õu  ¬  n c quan  Õt ®Þnh    Çn  quy   cæ ph hãa    Çu. yªu c   4. C¬     quan  ã  Èm   Òn  Õt  nh    Çn  c th quy quy ®Þ cæ ph ho¸  ñ  × (cã  ù  ch tr   s tham    ña  i diÖn  gia c ®¹   doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸)tæ    chøc  u   Çu    ®Ê th ®Ó lùa chän    C«ng    Óm   ty ki to¸n hoÆc   chøc    tæ  kinh  Õ  ã  t c chøc  n¨ng  nh    ®Þ gi¸ thùc hiÖn  Öc    nh    Þdoanh    vi x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸. K Õt qu¶  u   Çu  ®Ê th ph¶i® îc th«ng     b¸o b»ng    v¨n b¶n    ®Ó doanh  nghiÖp  thùc hiÖn    Çn    ý  îp  ng    cæ ph ho¸ k h ®å thuª C«ng    Óm     ty ki to¸n hoÆc   chøc    tæ  kinh tÕ  tróng thÇu    nh    Þ doanh       x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸.TiÒn    thuª   x¸c®Þnh    Þdoanh    gi¸tr   nghiÖp  îctÝnh  µo    Ý    Çn    ña  ®  v chiph cæ ph ho¸ c doanh  nghiÖp.C«ng    Óm    µ    chøc    tyki to¸nv c¸c tæ  kinh tÕ  îcthuª®Þnh    ã   ®    gi¸c tr¸ch   nhiÖ m   ùc hiÖn  ng    íng dÉn  ¹  th   ®ó c¸c h   ti th«ng   µy  µ  µn  µnh  ng  êi tn v ho th ®ó th   h¹n theo  îp  ng  h ®å kinh tÕ  ∙  ý;®ång  êiph¶ichÞu    ®k  th     tr¸chnhiÖm   Ò   Ýnh    vt chÝnh    Ýnh  îp ph¸p cña  Õt  x¸c,t h    k qu¶  nh    ®Þ gi¸theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.   5. K Õt    qu¶    nh    Þ doanh  x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  ph¶i® îc lËp  µnh         th biªn b¶n (theo  É u   m quy  nh  ¹  ô   ôc sè  n Õu   ùc  Ön  nh    ®Þ t iPh l   2  th hi ®Þ gi¸theo  ¬ng  ph ph¸p  ùa  µo  µis¶n  µ  ô  ôc3  Õu  d v t  v Ph l   n theo  ¬ng  ph ph¸p  DCF).Biªn b¶n      ph¶i   cã    ÷  ý  ña  bªn  ®ñ ch k c 2  (Doanh  nghiÖp  µ  n  Þ    nh    Þ doanh  v ®¬ v x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  hoÆc     µnh    Ýnh  c¸c th viªn ch thøc  ña  éi  ng)  µ  îc göi ®Õ n   ¬  c H ®å v®   c quan  Õt ®Þnh    Çn      quy   cæ ph ho¸ ®Ó xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x      6. Hå   ¬    nh    Þ doanh    s x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  µ    Õt  nh  v c¸c quy ®Þ phª  Öt, duy   ®iÒu  chØnh  t¨ng gi¶m    Þ doanh    gi¸tr   nghiÖp  ph¶i ® îc göi vÒ         Ban  ChØ   o  ®¹ ® æi  íivµ    iÓndoanh  m   ph¸ttr   nghiÖp  trung ¬ng  µ  é  µiChÝnh    Óm      vBT  ®Ó ki tra, gi¸m  s¸t. C¬  quan  Õt  nh    Çn    ã  quy ®Þ cæ ph ho¸ c tr¸chnhiÖ m   chøc    nh  ¹   tæ  x¸c ®Þ l i gi¸trÞ doanh     nghiÖp    khiBan  ChØ   o  æi  íi vµ  ®¹ ® m   ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  trung¬ng    hoÆc   é  µiChÝnh    Çu. BT  yªu c IV. h È m  q u y Ò n  q u y Õ t ® Þ n h  v µ  ® i Ò u  c h Ø n h    T gi¸ Þ d o a n h  n g hi Ö p  c æ  p h Ç n  h o¸  tr    1. ThÈ m   Òn  Õt  nh  µ  iÒu    quy quy ®Þ v® chØnh    Þ doanh  gi¸tr   nghiÖp    cæ phÇn    ® îcthùc hiÖn  ho¸       theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    Òu  NghÞ   nh  è  2, §i 30  ®Þ s 64/2002/N§­   µy  CP ng 19/06/2002 cña  Ýnh  ñ,cô  Ó  µ:   Ch ph   th l
 10. ­  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph quyÕt  nh  ®Þ hoÆc   iÒu  ® chØnh    Þ cña    gi¸tr   c¸c doanh  nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸ trùcthuéc Bé, Tæng       C«ng    Trung  ng  tydo  ¬ qu¶n  ý.l ­  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quyÕt  nh  ®Þ hoÆc   iÒu  ® chØnh    Þ cña    gi¸tr   c¸c doanh  nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸ thuéc ®Þa  ¬ng    ph qu¶n  ý. l 2.Trong  ngµy  Ó  õngµy  Ën    å  ¬  µ      7  (k t   nh ®ñ h s v biªnb¶n  Èm  nh  Õt  th ®Þ k qu¶    nh    Þ doanh  x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp),c¬    quan  ã  Èm  Òn  c th quy ph¶ira  Õt   quy   ®Þnh  c«ng  è    Þdoanh  b gi¸tr   nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸. Trêng  îp kÕt  h  qu¶    nh    Þdoanh  x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp  ña  chøc  nh    c tæ  ®Þ gi¸ cßn  ã  iÓ m   a  â  c® ch r hoÆc   Õu  cø  ×  ¬  thi c¨n  th c quan  Õt  nh    Çn  quy ®Þ cæ ph ho¸ yªu  Çu  chøc  nh      c tæ  ®Þ gi¸bæ sung  µiliÖu    ×nh  íc khi ra  Õt t  gi¶itr tr     quy   ®Þnh. 3.Trêng  îp quyÕt ®Þnh    h    hoÆc   iÒu  ® chØnh    Þdoanh  gi¸tr   nghiÖp  ã    c gi¸ trÞ thùc tÕ  Çn  èn  µ   íc t¹      ph v Nh n   i doanh  nghiÖp  Êp  ¬n  víigi¸trÞ phÇn   th h so        vèn  µ   íctrªnsæ   Nh n     s¸ch kÕ     õ 500  iÖu ®ång  ëlªnth× ph¶i® îcBé   ­   to¸nt   tr   tr           tr ëng  é  µichÝnh  Êp  Ën  BT  ch thu b»ng    v¨n b¶n.    p h Ç n  thø  b a ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy  tn c hi l     4/7/2002.   C¸c    v¨n b¶n  íng dÉn  Ò     Ên      nh    Þdoanh  h  v c¸cv ®Ò x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp    khi chuyÓn  doanh  nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   C«ng      Çn    íiTh«ng    µy  ty cæ ph tr¸ v   i tn ®Ò u     á. b∙ib Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön, c¸c  é,  µnh;  tr th hi   B ng c¸c tØnh, thµnh  è;      ph c¸c doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸  ã  ÷ng  íng  ¾ c     Þ   c nh v m ®Ò ngh ph¶n  ¸nh  Ò   é  vB TµichÝnh      ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
 11. Phô   ôc  è  l s2 Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .ngµy..   . , .th¸ng..  . .n¨m... . . Biªn b ¶ n  x¸c ® Þ n h  gi¸ Þ d o a n h  n g hi Ö p  tr cña.... T¹ithêi®iÓ m....     th¸ng.. .n¨m... . . . ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 64/2002/N§­   µy  CP ng 19/6/2002 cña  Ýnh  ñ    Ch ph vµ Th«ng   è  ts 79/2002/TT­ BTC   µy  th¸ng 9  ng 12    n¨m 2002  ña  é   µi chÝnh  c BT  híng  Én    nh    Þ doanh  d x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp    khichuyÓn doanh nghiÖp  µ  íc nh n   thµnh c«ng      Çn; tycæ ph ­C¨n    cø.... Thi hµnh    Quy Õt  nh   è.. . cña.. . Ò   Öc  µnh  Ëp  éi  ng    ®Þ s .  . . v vi th   l H ®å x¸c ®Þnh    Þdoanh  gi¸tr   nghiÖp  (hoÆc  Ò   ùachän  ¬  vl  c quan  nh  . . . ®Þ gi¸) . . Thµnh  Çn  éi®ång  nh    ph (H   ®Þ gi¸hoÆc   ¬  c quan  nh  : ®Þ gi¸) Héi ®ång    nh    Þ doanh    x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp (hoÆc  ¬  c quan  nh    ∙  ®Þ gi¸)® tiÕn hµnh  µm  Öc  õngµy..     l vi t   .th¸ng..n¨m...t¹ . .. .   .   i .. . B.  Õ t  q u ¶  x¸c ® Þ n h  gi¸ tr Þ  o a n h  n g hi Ö p   h  sau: K   d n §¬n  Þ  Ýnh:. .®ång vt . . ChØ   tiªu Sè  Öu sæ   Sè  Öu li   li   Chªnh  s¸ch kÕ     to¸n x¸c®Þnh     lÖch l¹i A.  µis¶n  ang  ïng T  ® d I.TSC§  µ  u    µi h¹n   v ®Ç td   1.Tµis¶n  è  nh    c ®Þ a.TSC§  ÷u  ×nh   hh b.TSC§  h×nh   v«  2.C¸c    kho¶n  u    µichÝnh  µih¹n ®Ç tt   d  3.Chi phÝ     XDCB   ë  d dang 4.C¸c    kho¶n  ý  îc,ký  ü  µih¹n k c   qu d   II  . TSL§  µ  u    ¾ n   ¹n v ®Ç tng h 1.TiÒn:   +  Òn  Æt   ån quü Ti m t  +  Òn  öing©n  µng Ti g   h +  Òn  ang  Ti ® chuyÓn 2.§Çu   µichÝnh  ¾n  ¹n   tt   ng h 3.C¸c    kho¶n  ph¶ithu   4.V Ët   µng    ån kho   th ho¸ t  
 12. 5.TSL§    kh¸c 6.Chi phÝ  ù     s nghiÖp II .Gi¸  Þ  î  Õ   I  tr l ith kinh  doanh   ña  c doanh  nghiÖp  Õu  ã) (n c Tæng  gi¸ Þ thùc tÕ  cña  doanh   tr nghiÖp  I+ I ) (I+I I I IV.Nî  ùc tÕ    th   ph¶itr¶   ­Nî    ph¶itr¶  ­ Sè     ü     d Qu khen  ëng,phóc  î th   li Tæng     Þ thùc  Õ  Çn  èn  µ   gi¸tr   t ph v Nh níct¹ DN    i (Tæng  gi¸ Þ thùc tÕ  cña doanh   tr nghiÖp    îthùc tÕ  ()n     ph¶itr¶)   B.  µis¶n  T  kh«ng  Çn  ïng cd (ChØ      Þcßn  ¹theo sæ   ghigi¸tr   l i   s¸ch) I.TSC§  µ  u    µi h¹n   v ®Ç td   1.Tµis¶n  è  nh    c ®Þ 2.C¸c    kho¶n  u    µichÝnh  µih¹n ®Ç tt   d  3.Chi phÝ     XDCB   ë  d dang 4.C¸c    kho¶n  ý  îc,kü  ü  µih¹n k c   qu d   II  .TSL§  µ  u    ¾ n   ¹n: v ®Ç tng h ­C«ng  îkh«ng  ã    n  c kh¶  n¨ng    åi thu h .. . .. . . .. C.  µis¶n  ê  T  ch thanh  ý l .. . .. . . .. D.  µi s¶n  ×nh  µnh  õ  ü  óc  î  T  h th t qu ph l i , khen  ëng th C.  ¬ng  Ph ph¸p tÝnh  µ    v nguyªn nh©n    t¨ng,gi¶m:   D.  Ën  Ðt vµ  Õn  Þ: Nh x   ki ngh §¹idiÖn    doanh  nghiÖp Thµnh    éi ®ång    nh  viªnH   x¸c®Þ GTDN Gi¸m  c ®è (hoÆc  idiÖn  ¬  ®¹   c quan  nh  ®Þ gi¸) K Õ     ëng to¸ntr
 13. Phô   ôc  è  l s3 Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .ngµy..   . , .th¸ng..  . .n¨m... . . Biªn b ¶ n  x¸c ® Þ n h  gi¸ Þ d o a n h  n g hi Ö p  tr cña.... T¹ithêi®iÓ m....     th¸ng.. .n¨m... . . . Thi hµnh    Quy Õt  nh   è.. . ña.. . vÒ   Öc  µnh  Ëp  éi  ng    ®Þ s .c  . . vi th l H ®å x¸c ®Þnh    Þdoanh  gi¸tr   nghiÖp.. . . Thµnh  Çn  éi ®ång  å m:    ph H   g    1. 2. 3. .. . .. . . .. Tæ   chuyªn viªngióp viÖc  éi ®ång  å m:      H  g 1. 2. 3. .. . .. . . .. ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 64/2002/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 19    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  µ  ph v Th«ng   sè.. . BTC   µy.. . th¸ng..   t . /TT­ ng .  . . n¨m...   ña  é   µi . .c B T   . chÝnh  íng  Én...    h d .khi chuyÓn  doanh nghiÖp  µ   íc thµnh  Nh n   C«ng      ty cæ phÇn    b¸o c¸o tµichÝnh  µ    c¨n cø        v biªnb¶n  Õt to¸nthuÕ    quy     c¸cn¨m: ­C¨n  kÕ   ¹ch c¸cn¨m...  ña    cø  ho     .c doanh  . nghiÖp; ­C¨n  l∙suÊttr¸phiÕu  Ýnh  ñ  ú  ¹n  Çn  Êt;   cø    i    i Ch ph k h g nh ­  éi  ng    nh     Þ doanh  H ®å x¸c ®Þ gi¸tr   nhgiÖp  ∙  Õn  µnh  µm  Öc  õ ® ti h l vi t   ngµy..   n   µy..   .®Õ ng . .th¸ng..  . .n¨m...t¹ . .. .   i . .. . K Õ t   u ¶  x¸c ® Þ n h  gi¸ Þ d o a n h   g hi Ö p  theo p h ¬ n g   h¸p c hi Õ t k h Ê u   q  tr n p d ß n g  ti Ò n  h  sau: n §¬n  Þ: v ChØ   tiªu Sè  Öu sæ   Sè  Öu x¸c Chªnh  li   li     s¸ch kÕ     to¸n ®Þnh  ¹ li lÖch 1.Vèn  µ   íc   Nh n 2.Nî    ph¶itr¶   3.Quü     khen  ëng,phóc  î th   li 4.Gi¸trÞdoanh      nghiÖp  (4=1+2+3) I.Gi¶itr×nh  sè  Öu    Ýnh      c¸c  li ®Ó t to¸n:
 14. 1.  ö   ông  èc    Sd t ®é t¨ng  ëng  ×nh  ©n     nh   ña  tr b qu æn ®Þ c chØ     î tiªu l   i nhuËn sau  Õ  thu n¨m...  n   .®Õ n¨m...  µ. .       ông  . .l . .%®Ó ¸p d . cho    c¸cn¨m... . .. (§èivíidoanh     nghiÖp  ∙  ©y  ùng  Õ   ¹ch  ña  5  ®x d k ho c 3­ n¨m  ¬ng    ã  t laic tÝnh kh¶    ×  ö  ông  thith s d chØ     î nhuËn  tiªul i   sau  Õ     thu c¸c n¨m  ¬ng    ña  t laic doanh nghiÖp) 2.ChØ   è  K  R f+  P =... .   s K:  =  R . ­ Sö   ông    Êt tr¸phiÕu  Ýnh  ñ  ú  ¹n  n¨m  i Êt c«ng  è   d l∙su     i i Ch ph k h 10  (L∙  su   b ngµy.. cña.. .lµ.. .%:  f =... . ..   . .  .  R ) . . . .. ­R P :R P =     8,86%  0,75%  9,61%  +  =  (theohíng dÉn  ¹ Th«ng   è.. . )     t  i ts . . 3. Dù   Õn  ö  ông  înhuËn    ki s d l i sau  Õ  ña    thu c c¸c n¨m ¬ng      t laikhichuyÓn  thµnh c«ng      Çn: tycæ ph ­Tû  Ö    l chiacho    «ng:   cæ ® ­Tû  Ö    ¹doanh    l ®Ó l  i nghiÖp: II  Ë n   Ðt  µ  Õn  . Nh x v ki nghÞ: Theo  Ýnh    ña  éi ®ång    nh    Þ doanh  t to¸nc H   x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  (B¶ng    chi tiÕtkÌm    theo)th× vèn  ùc tÕ  µ  íct¹ doanh     th   nh n   i   nghiÖp  µ:. . . l . .,   ¬n  víi  t¨ngh so    sè  Öu ghitrªnsæ   Õ     µ,lýdo.. . li       k to¸nl     .. §¹idiÖn    doanh  nghiÖp Thµnh    éi ®ång    nh  viªnH   x¸c®Þ GTDN Gi¸m  c ®è (hoÆc  idiÖn  ¬  ®¹   c quan  nh  ®Þ gi¸) K Õ     ëng to¸ntr
 15. C«ng  . . ty. . . Sö  ông  èc®é     ëng  ×nh  ©n  ña  înhuËn  d t   t¨ngtr b qu c l  i sau  Õ  õn¨m...     ông  thu t     ¸p d ®Ó cho    c¸cn¨m... . . §¬n  Þ: v N¨m   N¨m   N¨m   N¨m  N¨m   N¨m ­ N¨m  ­ N¨m ­ N¨m  ­ t t t t Gi¸trÞ    qu¸ qu¸ khø qu¸ khø qu¸ khø hiÖn  ¹ ¬ng          ti lai ¬ng  lai ¬ng  lai ¬ng  lai TT VNN khø Thu  Ëp  nh sau  Õ thu LîinhuËn    sau  Õ  ïng    thu d ®Ó chia  cæ     .%) tøc (.. Lîi   Ën  nhu sau  Õ    ¹(.. thu ®Ó l   .%) i Vèn  µ  íc nh n (kh«ng  bao  å m   ü  g qu khen  ëng, th   phóc  î ) li Tû  Êt lî nhuËn    èn  µ  ­ su     i trªnV nh n g  b  = =  *R  íc Gi¸trÞvèn    ¹ n¨m ¬ng  :    NN t   i t lai Gi¸trÞhiÖn  ¹    ti Gi¸ trÞ vèn thùc tÕ  NN  t¹ thêi i   ®iÓ m... Gi¸trÞvèn       NN theo sæ     s¸ch Chªnh  Öch l
 16. Phô   ôc  l4 V Ý  d ô  m i n h  h o ¹ VÝ   ô   X¸c  nh     Þ  ùc  Õ  èn  µ   íc cña  d 1:  ®Þ gi¸tr th t v nh n   C«ng   A   êi®iÓ m   ty  th   31/12/2000 Víisè  Öu tµi Ýnh  ña    li     ch c C«ng    õn¨m  tyt   1996­2000    nh sau: §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   N¨m 1996 1997 1998 1999 2000 Lîi   Ën  nhu sau  Õ thu 160 275 236 177 292 Vèn  µ  íc(kh«ng  nh n   bao  å m   è  790 g s 998 1110 1329 1337 d  ü  qu khen  ëng,phóc  î ) th   li 1.Dù   o¸n  înhuËn   ® l  i sau  Õ  ña  n¨m ¬ng  : thu c 4  t lai * TÝnh  ûlÖ    ëng  ×nh  ©n    nh  înhuËn    t   t¨ngtr b qu æn ®Þ l  i sau  Õ  thu trong qu¸ khø     (tõ1996     ­2000): 292  160  =  (1+T)        T=          16,2% 4 P sau  Õ  thu n¨m 2001: =      P sau  Õ  thu n¨m 2000  116,2%  292  116,2%    x  =  x  = 339  tr (th ng  ×    ê th P sau  Õ  ña  thu c n¨m  Õ   Õp  k ti n¨m    nh    Þ doanh  x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  lÊy theo sè  ccña      í  doanh nghiÖp) T¬ng  ùx¸c®Þnh  ña    t    c c¸cn¨m  Õp theo: P  ti     sau  Õ  thu 2002  394  =  tr P  sau  Õ  thu 2003  458  =  tr P  sau  Õ  thu 2004  532  =  tr 2.íctÝnh     kho¶n  înhuËn  l  i sau  Õ    thu ®Ó chiacæ     tøc: ChØ     µy  ô  éc vµo  tiªun ph thu   quy  Õ   µichÝnh  µ  ¹ch to¸nkinh doanh  i víi ch t   vh       ®è     doanh  nghiÖp  µiquèc  ngo   doanh  ù  Õn  µ50%   înhuËn  (D ki l   l  i sau  Õ) thu D1  50%   P  =  x  sau  Õ  thu 2001  50%   339  170  =  x  =  tr D2  50%   P  =  x  sau  Õ  thu 2002  197  =  tr D3  50%   P  =  x  sau  Õ  thu 2003  229  =  tr D4  50%   P  =  x  sau  Õ  thu 2004  266  =  tr 3.Dù   Õn  èn  µ   íc4    ki v Nh n   n¨m ¬ng    t lai(2001   ­2004) Vèn  µ   íc n¨m  Nh n   2001=Vèn    NN n¨m 2000  30%   îinhuËn  +  L  sau  Õ     thu n¨m 2001  1439  =  tr Vèn  µ   íc n¨m  Nh n   2002=Vèn    NN n¨m 2001  30%   îinhuËn  +  L  sau  Õ     thu n¨m 2002  1557  =  tr Vèn  µ   íc n¨m  Nh n   2003=Vèn    NN n¨m 2002  30%   îinhuËn  +  L  sau  Õ     thu n¨m 2003  1694  =  tr Vèn  µ   íc n¨m  Nh n   2004=Vèn    NN n¨m 2003  30%   îinhuËn  +  L  sau  Õ     thu n¨m 2004  1853  =  tr
 17. 4.X¸c  nh  ûsuÊtlînhuËn    èn  µ   ícb×nh  ©n    ®Þ t    i trªnv Nh n   qu (2001­ 2004): R   (R1  R2  R3  R4)/4 =  +  +  +  R1:  ûsuÊtlînhuËn    èn  µ   ícn¨m  t    i trªnv Nh n   2001  339/1439  0,235 =  =  R2:  ûsuÊtlînhuËn    èn  µ   ícn¨m  t    i trªnv Nh n   2002  394/1577  0,250 =  =  R3:  ûsuÊtlînhuËn    èn  µ   ícn¨m  t    i trªnv Nh n   2003  458/1694  0,270 =  =  R4:  ûsuÊtlînhuËn    èn  µ   ícn¨m  t    i trªnv Nh n   2004  532/1853  0,287 =  =  R   0,26 =  5.X¸c  nh    ®Þ chØ  è  (tûlÖ    ëng  µng  s g    t¨ngtr h n¨m  ña    c cæ tøc): g  b  R =  x  b:tûlÖ  înhuËn      l  i sau  Õ  ïng ®Ó     thu d   bæ sung  èn. v  Trêng  îp nµy  ® îcx¸c®Þnh  30%   înhuËn  h  b      =  l  i sau  Õ thu g  30%   0,26 =  =  x    0,078 6.X¸c  nh  ûlÖ  ÕtkhÊu    ®Þ t   chi   (hay tûlÖ  µn  èn  Çn  Õt)     ho v c thi K  R f +  P  8,3%  9,61%  17,91% =    R =  +  =  R f: L∙isuÊt tr¸ phiÕu  Ýnh  ñ  êi®iÓ m     nh    Þ doanh        i Ch ph th   x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp    = 8,3% R P:  9,61%  ¹m    nh  =  (t x¸c ®Þ theo chØ  è  ô  Ý   ñiro  s ph ph r   chøng kho¸n trªnthÕ     giít¹ Niªngi¸m  nh  µ1999,Ibbotson associates,    ii   ®Þ l       Inc) 7.íctÝnh    Þvèn  µ   ícn¨m ¬ng    3    3)    gi¸tr   Nh n   t laithø  (n =   D2004          266           266                         P2003 =  =  = =  2631    tr®     (Pn)     ­g                  K          0,1791   ­0,078      0,1011        8.TÝnh    Þvèn  µ   íct¹ thêi®iÓ m     nh      gi¸tr   Nh n      i x¸c®Þ gi¸(31/12/2000) Gi¸tÞ thùc      170 197 229 2631 tÕ  èn  v = + + + Nhµ  níc    (1+0,1791) (1+0,1791 (1+0,1791 (1+0,1791) 3 ) ) 1 2 3 =  (144  141  139) +  +  +    1604  2028  =  tr Nh   Ëy    Þ thùc  Õ  èn  µ  íc cña  v gi¸tr   t v nh n   c«ng      ¹  êi®iÓ m     nh  µ ty A t i   th x¸c ®Þ l  2028  iÖu. tr Gi¸ trÞ thùc  Õ     t doanh nghiÖp  Gi¸ trÞ thùc  Õ  èn    Nî  =      t v NN +  ph¶i tr¶+  ü       Qu khen  ëng,phóc  î th   li
 18. C«ng    tyA Sö  ông  èc®é     ëng  ×nh  ©n  ña  înhuËn  d t   t¨ngtr b qu c l  i sau  Õ  õn¨m  thu t   1996   ­2000  µ16,2%      ông  l  ®Ó ¸p d cho    c¸cn¨m  2001  µ  v 2004 §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å 1996  1997  1998  1999  2000  2001 ­ t 2002 ­ 2003 ­ 2004 t t Gi¸trÞ    qu¸ qu¸ khø qu¸ khø qu¸ khø hiÖn  ¹ ¬ng          ti lai ¬ng lai ¬ng  lai t ng  ¬ lai TT VNN khø Thu  Ëp  nh sau  Õthu 160 275 236 177 292 339 394 458 532 LîinhuËn    sau  Õ  ïng    thu d ®Ó chia  170 197 229 266 cæ     tøc (50%) Lîi nhuËn  sau thuÕ  ®Ó  l¹ bæ   i 102 118 137 sung  èn  v (30%) Vèn  µ  íc nh n 790 998 1,110 1,329 1,337 1,439 1,557 1,694 #VALUE! (kh«ng  bao  å m   ü  g qu khen  ëng, th   phóc  î ) li Tû  Êt lî nhuËn    èn  µ  ­ su    i trªnV nh n g  =  b  *R =   30%         0,26  0,236 0,253 0,270 #VALUE! BQ=0,2 íc 0,078 6                                                                          = 7,80% Gi¸trÞvèn    ¹ n¨m     NN t  i 2003 2,633 Gi¸trÞhiÖn  ¹    ti 144 141 139 1,604 Gi¸ trÞ vèn thùc tÕ  NN  t¹ thêi i   2,028 ®iÓ m  31/12/2000 Gi¸trÞvèn       NN theo sæ     s¸ch 1,337 Chªnh  Öch l 691 tr
 19. VÝ   ô   X¸c  nh     Þ  ùc  Õ  èn  µ   íc cña  d 2:  ®Þ gi¸tr th t v Nh n   C«ng   B   êi®iÓ m   ty  th   31/12/2000 ­Sè  Öu qu¸ khø  ña    li     c C«ng    õn¨m  tyt   1996   ­2000    nh sau: §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   N¨m 1996 1997 1998 1999 2000 Lîi   Ën  nhu sau  Õ thu 452 498 578 570 623 Vèn  µ  íc(kh«ng  nh n   bao  å m   è  4500 g s 4605 4809 5448 5734 d  ü  qu khen  ëng,phóc  î ) th   li ­ C«ng    ∙  ©y  ùng  Õ   ¹ch chØ    înhuËn    ty® x d k ho   tiªul   i sau  Õ  n¨m  thu 4  trong t ng   ¬ lai     sau: nh N¨m 2001 2002 2003 2004 Lîi   Ën  nhu sau  Õ thu 800 1100 1500 2000 Sè  Öu ®ã   ã  Ýnh  li   c t kh¶  , thi C«ng      tychøng  ×nh  ã  Ó  ùc hiÖn  îc,th× cã  m c th th   ®   thÓ  ö  ông    Ýnh  sd ®Ó t to¸n. 1.íctÝnh     kho¶n  înhuËn  l  i sau  Õ    thu ®Ó chiacæ     tøc: ChØ     µy  ô  éc vµo  tiªun ph thu   quy  Õ   µichÝnh  µ  ¹ch to¸nkinh doanh  i víi ch t   vh       ®è     doanh  nghiÖp  µiquèc  ngo   doanh  ù  Õn  µ50%   înhuËn  (D ki l   l  i sau  Õ) thu D1  50%   P  =  x  sau  Õ  thu 2001  50%   800  400  =  x  =  tr D2  50%   P  =  x  sau  Õ  thu 2002  50%   1100  550  =  x  =  tr D3  50%   P  =  x  sau  Õ  thu 2003  50%   1500  750  =  x  =  tr D4  50%   P  =  x  sau  Õ  thu 2004  50%   2000  1000  =  x  =  tr 2.Dù   Õn  èn  µ   íc4    ki v Nh n   n¨m ¬ng    t lai(2001   ­2004) Vèn  µ   íc n¨m  Nh n   2001=Vèn    NN n¨m 2000  30%   îinhuËn  +  L  sau  Õ     thu n¨m 2001  5974  =  tr Vèn  µ   íc n¨m  Nh n   2002=Vèn    NN n¨m 2001  30%   îinhuËn  +  L  sau  Õ     thu n¨m 2002  6304  =  tr Vèn  µ   íc n¨m  Nh n   2003=Vèn    NN n¨m 2002  30%   îinhuËn  +  L  sau  Õ     thu n¨m 2003  6754  =  tr Vèn  µ   íc n¨m  Nh n   2004=Vèn    NN n¨m 2003  30%   îinhuËn  +  L  sau  Õ     thu n¨m 2004  7354  =  tr 3.X¸c  nh  ûsuÊtlînhuËn    èn  µ   ícb×nh  ©n    ®Þ t    i trªnv Nh n   qu (2001­ 2004): R   (R1  R2  R3  R4)/4 =  +  +  +  R1:  ûsuÊtlînhuËn    èn  µ   ícn¨m  t    i trªnv Nh n   2001  800/5974  0,134 =  =  R2:  ûsuÊtlînhuËn    èn  µ   ícn¨m  t    i trªnv Nh n   2002  1100/6304  0,174 =  =  R3:  ûsuÊtlînhuËn    èn  µ   ícn¨m  t    i trªnv Nh n   2003  1500/6754  0,222 =  =  R4:  ûsuÊtlînhuËn    èn  µ   ícn¨m  t    i trªnv Nh n   2004  2000/7354  0,272 =  =  R   0,20 = 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2