intTypePromotion=1

Thông tư 79/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
301
lượt xem
32
download

Thông tư 79/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 79/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 79/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  79/2003/TT­B T C  n g µ y   BT S 13 th¸ng 08 n¨ m  2003 H í ng  d É n  ch Õ  ® é  q u ¶ n  lý, c Ê p  p h¸t,    thanh  to¸n c¸c k h o ¶ n   hi n g © n  s¸ch  c n h µ  n íc q u a  K h o   ¹ c  h µ  n íc b N C¨n  LuËt Ng ©n  cø    s¸ch nhµ  ícsè    n   01/2002/QH11  µy  ng 16/12/2002  ña  c Quèc  éi vµ  h   NghÞ   nh   è  ®Þ s 60/2003/N§­   µy    CP ng 06/ 06/2003  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  Ët Ng ©n  ®Þ chiti   h   thih Lu   s¸ch nhµ  íc;   n  Bé   µichÝnh  íng dÉn  Öc  T  h  vi qu¶n  ý,cÊp  l  ph¸t,  thanh      to¸nc¸c kho¶n    chi ng©n s¸ch nhµ  ícqua    n  Kho  ¹c Nhµ   ícnh  b  n   sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. Ph¹m      ông  ña    vi¸p d c Th«ng   µy  µc¸c kho¶n    ña  ©n  tn l     chic ng s¸ch nhµ    níc,bao  å m       g c¸c kho¶n    êng  chi th xuyªn;chi sù      nghiÖp  kinh  Õ; chi ch¬ng  t    tr×nh m ôc        tiªu; kinh phÝ   û  Òn  µ    chi   u quy v c¸c kho¶n    chikh¸c cña  ©n    ng s¸ch  nhµ  íc. n Th«ng   µy  t n kh«ng  dông  i  íing©n  ¸p  ®è v   s¸ch      x∙;c¸c kho¶n    u     chi ®Ç t x©y  ùng  ¬  d c b¶n  µ    ù  v chis nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u  ;chi® Æc   ÖtvÒ     ct ch   t    bi   an ninh,quèc    phßng;chicña    ¬     c¸cc quan  idiÖn  ÖtNam     ícngoµi. ®¹   Vi   ën   2. §èit ng ¸p dông       î     c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy  µc¸cc¬  ®Þ ti   tn l     quan,®¬n  Þ,   v  c¸c chñ  ù  .sö  ông    d ¸n,.   d . kinh phÝ   ©n    ng s¸ch nhµ  íc(sau  y   äichung  µ   n  ®© g   l  ®¬n   Þ   ö  ông  ©n  vsd ng s¸ch  µ  íc);c¸c c¬  nh n     quan  µnh  Ýnh   ùc  Ön  h ch th hi kho¸n    Õ   µ  biªn ch v kinh phÝ     qu¶n  ýhµnh  Ýnh, ®¬n  Þ  ùc hiÖn  Õ     l  ch   v th   ch ®é tµichÝnh    ông    ¸p d cho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã    ®èivíi Çn  c thu (     ph kinh phÝ  ©n     ng s¸ch nhµ  íckh«ng  ùc hiÖn    n  th   kho¸n). 3.Nguyªn  ¾c    t qu¶n  ý, Êp  l  c ph¸t,  thanh      to¸nc¸ckho¶n    ©n  ching s¸ch nhµ    nícqua    Kho  ¹c Nhµ   íc: b  n 3.1.TÊt  c¸c kho¶n    ©n    c¶    chi ng s¸ch  µ  íc ph¶i ® îc kiÓm     Óm   nh n      tra,ki so¸ttrong qu¸ tr×nh cÊp         ph¸t,  thanh to¸n.C¸c    kho¶n   ph¶icã  chi    trong dù      to¸n ng©n  s¸ch  µ  íc ® îc ph©n  nh n     bæ,  ng  Õ   ,    Èn, ®Þnh  ®ó ch ®é tiªuchu   møc     do cÊp  ã  Èm   Òn  c th quy quy  nh   µ  ∙  îc thñ  ëng  n   Þ   ö  ông  ©n  ®Þ v®®  tr ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íchoÆc   êi® îcuû  Òn  Õt ®Þnh    n  ng     quy quy   chi. 3.2. M äi    kho¶n    ©n  chi ng s¸ch  µ  íc ® îc h¹ch  nh n     to¸n b»ng  ng  Öt   ®å Vi   Nam  theo      ©n  niªn®é ng s¸ch,cÊp  ©n    ng s¸ch vµ  ôc  ôcng©n   m l  s¸ch nhµ  íc.   n  C¸c kho¶n    ©n   chi ng s¸ch  µ  íc b»ng  ¹itÖ, hiÖn  Ët,ngµy  nh n   ngo     v  c«ng    lao ®éng  îcquy  æi  µ  ¹ch to¸nb»ng  ng  Öt Nam   ®  ® vh     ®å Vi   theo  û gi¸ngo¹itÖ,gi¸ t        hiÖn  Ët,ngµy  v  c«ng    ng  c¬  lao®é do  quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy quy  nh.®Þ 3.3.Trong    ×nh qu¶n  ý,thanh    qu¸ tr   l  to¸n,quyÕt      ©n    to¸n ching s¸ch  µ  nh níc c¸c kho¶n         chisaiph¶i thu  åi.C¨n  vµo  Õt  nh  ña  ¬    h  cø  quy ®Þ c c quan  µi t  chÝnh  hoÆc   Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  µ  íccã  Èm  Òn, Kho  ¹c Nhµ   nh n   th quy   b  nícthùc hiÖn  Öc    åicho  ©n      vi thu h   ng s¸ch nhµ  íc.   n
 2. 2 4. Tr¸ch nhiÖ m   µ  Òn  ¹n  ña    ¬      v quy h c c¸c c quan,®¬n  Þ    v trong viÖc    qu¶n  lý, Êp    µ   c ph¸tv thanh     to¸nc¸ckho¶n    ©n  ching s¸ch nhµ  íc.   n 4.1. Bé   µi chÝnh, Së   µi chÝnh­ Ët      T    T  V gi¸ tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     trung ¬ng,Phßng  µichÝnh  Ën, huyÖn, thÞ    éc tØnh,thµnh  è      T  qu     x∙thu     ph (sau  ®©y  äichung  µc¬  g  l   quan  µichÝnh): t  a. ThÈ m     Öc  ©n    ù    travi ph bæ d to¸n ng©n    s¸ch nhµ  íc cho    n  Þ    n  c¸c ®¬ v sö  ông  ©n  d ng s¸ch  µ  íc.Trêng  îp  Öc  ©n    nh n   h vi ph bæ kh«ng  ï hîp  íinéi ph   v    dung  trong  ù  d to¸n do  ¬    c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy giao,kh«ng  ng    ®ó chÝnh  s¸ch,chÕ   ,    Èn, ®Þnh    ®é tiªuchu   møc,  ×  th yªu  Çu  ¬  c c quan  ©n    ph bæ ng©n  s¸ch ®iÒu    chØnh  ¹   l i  ; b. Bè   Ý nguån    ¸p    tr   ®Ó ® øng  nhu  Çu    êng  îp nhu  Çu    îtqu¸ c chi,tr h  c chiv     kh¶ n¨ng    µ  thu v huy  ng  ña  ü  ©n  ®é c qu ng s¸ch nhµ  íc,th× c¬    n     quan  µichÝnh  t  ph¶ichñ  ng  ùc hiÖn    Ön    ®é th   c¸c bi ph¸p  vay  ¹m  êitheo  t th   quy  nh      ®Þ ®Ó b¶o ®¶m   ån;tr ng  îp ®∙  ùc hiÖn      ngu   ê h   th   c¸c gi¶iph¸p    µ   Én  trªnm v kh«ng  ¸p    ® øng ®ñ  nhu  Çu    ¬  c chi,c quan  µichÝnh  îc quyÒn  t  ®  yªu  Çu  c (b»ng  b¶n) Kho  v¨n    b¹c Nhµ   íc t¹m  õng    n  d thanh    m ét  è  to¸n   s kho¶n    Ò   chiv mua   ¾ m,  öa  ÷a  s s ch theo tõng nhiÖ m  ô  ô  Ó    ¶m       v c th ®Ó ® b¶o  ©n  i quü  ©n  c ®è   ng s¸ch nhµ  íc,nh­   n  ng kh«ng  ¶nh  ëng  n   Öc  chøc  ùc hiÖn  Ö m   ô  Ýnh  îc giao h ®Õ vi tæ  th   nhi v ch ®    cña  n  Þ;  ®¬ v    c.KiÓ m       tra,gi¸m    Öc  ùc hiÖn      µ  ö  ông  ©n  s¸tvi th   chitiªuv s d ng s¸ch ë      c¸c ®¬n   Þ   ö  ông  ©n  vsd ng s¸ch  µ  íc,tr ng  îp  nh n   ê h ph¸thiÖn    c¸c kho¶n    ît chi v   nguån  cho  Ðp,    Õ     ph sai ch ®é hoÆc   n  Þ   ®¬ v kh«ng  Êp  µnh  Õ       ch h ch ®é b¸o c¸o,th× cã  Òn    Çu      quy yªu c Kho  ¹c Nhµ   íct¹m  õng  b  n  d thanh  to¸n.  4.2.C¬     quan  µ  íc ë   nh n   trung  ng  µ  a   ¬ng  íng  Én,  ¬ v ®Þ ph h d theo  âi, d  kiÓm    Öc  ö  ông  ©n  travi s d ng s¸ch nhµ  ícthuéc ngµnh,lÜnh  ùc  c¬    n      v do  quan  qu¶n  ývµ  ña    n  Þ  ùcthuéc;®Þnh  ú  l   c c¸c ®¬ v tr     k b¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  c¸o t h th   ching©n    s¸ch nhµ  ícvµ        µichÝnh    n   c¸cb¸o c¸o t   kh¸ctheo chÕ         ®é quy  nh.   ®Þ   4.3.§¬n  Þ  ö  ông  ©n    vsd ng s¸ch nhµ  íccã    n   tr¸chnhiÖm:   ­  Êt  c¸c ®¬n   Þ   ö  ông  ©n  T c¶    vsd ng s¸ch  µ  íc vµ    chøc  îc nh n   c¸c tæ  ®  ng©n  s¸ch nhµ  íc hç  î êng    n   tr  th xuyªn ph¶im ë   µikho¶n  ¹      t  tiKho  ¹c Nhµ   íc; b  n  chÞu  ù  Óm     Óm     ña  ¬  s ki tra,ki so¸tc c quan  µichÝnh, Kho  ¹c Nhµ   íc trong t    b  n    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ù    ©n        d to¸n ng s¸ch nhµ  íc ® îc giao  µ  Õt    ©n    n    v quy to¸nng s¸ch nhµ  íctheo ®óng  Õ       n    ch ®é quy  nh. ®Þ ­ ñ  ëng    n  Þ  ö  ông  ©n  Th tr c¸c®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íccã    n   tr¸chnhiÖ m:   +  Quy Õt  nh    ®Þ chitheo  Õ   ,    Èn  µ  ch ®é tiªuchu v møc   chitrong ph¹m    ù    vid to¸nching©n     s¸ch nhµ  íc® îccÊp  ã  Èm  Òn    n    c th quy giao; + Qu¶n  ý, ö  ông  ©n  l  d s ng s¸ch nhµ  ícvµ  µis¶n  µ  íctheo ®óng  Õ     n   t  nh n     ch ®é,    Èn,  nh   tiªu chu ®Þ møc     ©n   chi ng s¸ch  µ   íc;®óng  ôc   ch,  Õt nh n   m ®Ý ti   kiÖm,  ã  Öu  c hi qu¶. Trêng  îp viph¹m, tuú theo  Ýnh  Êt vµ    h       t ch   møc  ,  ÏbÞ   ®é s   xö  ý kû  Ët,xö  ¹thµnh  Ýnh  l   lu   ph   ch hoÆc   Þ     b truy cøu  tr¸ch nhiÖm   ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.             4.4.Kho  ¹c Nhµ   íc cã    b  n   tr¸chnhiÖm   Óm       å  ¬, chøng  õ chi   ki so¸tc¸c h s   t    vµ  ùc hiÖn      th   chitr¶,thanh    Þp  êic¸c kho¶n    ©n  to¸nk th     ching s¸ch nhµ  íc®ñ     n  ®iÒu  Ön  ki thanh    to¸ntheo quy  nh  ¹ ®iÒu  cña    ®Þ t i 51  NghÞ   nh  è  ®Þ s 60/2003/ N§­CP   µy  ng 06/06/2003  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v c¸c quy  nh   ¹  Çn    ña  ®Þ t iph IIc Th«ng   µy;tham    íi ¬  tn   giav   quan  µichÝnh,c¬  c t    quan  qu¶n  ýnhµ  íccã  Èm   l  n   th
 3. 3 quyÒn trong viÖc  Óm     ×nh  ×nh  ö  ông  ©n    ki trat h sd ng s¸ch nhµ  íc;x¸c nhËn    n   sè  ùc ching©n  th     s¸ch nhµ  ícqua    n  Kho  ¹c Nhµ  níccña    n  Þ  ö  ông  b     c¸c ®¬ v s d ng©n s¸ch nhµ  íc.    n  ­ Kho  ¹c Nhµ   íccã  Òn  ¹m  nh    b  n   quy t ®× chØ,  õchèichitr¶, t      thanh    µ  to¸nv th«ng  cho  n  Þ  ö  ông  ©n  b¸o  ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  ícbiÕt;®ång  êi, Þu    n    th   ch tr¸ch  nhiÖ m  Ò   Õt ®Þnh  ña  × nh  v quy   cm trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   +    Chi kh«ng  ng  ôc  ch, ®èi t ng theo dù    îcduyÖt; ®ó m ®Ý    î     to¸n®   +    Chi kh«ng  ng  Õ   ,    Èn,®Þnh  ®ó ch ®é tiªuchu   møc    c¬  chido  quan  µ  ­ nh n íccã  Èm  Òn    th quy quy  nh; ®Þ + Kh«ng      iÒu  Ön    ®ñ c¸c ® ki chitheo  quy  nh  ¹ ®iÓ m   phÇn    ®Þ ti   1  IITh«ng  tnµy.   ­ Kho  ¹c Nhµ   íccã    b  n   tr¸chnhiÖ m   ¹m  õng    td thanh    to¸ntheo  cÇu  ña  yªu  c c¬ quan  µichÝnh  t  (b»ng    v¨n b¶n)®èi víi   êng  îp quy  nh  ¹ kho¶n            tr c¸c h  ®Þ t  i b,c tiÕt4.1 ®iÓ m   phÇn   ña     4  Ic Th«ng   µy. tn II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1.§iÒu  Ön        ki chitr¶,thanh  to¸n. Kho  ¹c Nhµ   íc chØ   ùc hiÖn      b  n  th   chitr¶,thanh to¸n c¸c kho¶n    ©n      ching s¸ch nhµ  íckhicã      iÒu  Ön    n     ®ñ c¸c® ki sau: 1.1.§∙ cã      trong dù      ©n    to¸nching s¸ch nhµ  íc® îcgiao,trõc¸c tr ng  îp   n         ê h   sau: ­ Dù     µ  ¬ng  ph©n    ù    ©n    to¸n v ph ¸n  bæ d to¸n ng s¸ch nhµ  íc cha  îc c¬    n  ®  quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Õt  nh  nh n   th quy quy ®Þ hoÆc  ph¶i ®iÒu    chØnh  ù    d to¸n ng©n s¸ch nhµ  íctheo quy  nh.   n    ®Þ   ­ Chi tõ nguån      víi  ù    ©n       t¨ng thu so    d to¸nng s¸ch nhµ  íc® îcgiao vµ  õ   n      t  nguån  ù  d phßng  ©n  ng s¸ch nhµ  íctheo    n  quy  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn  ®Þ c c c th quy ®Ó   ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  thiªntai   , ho¶  ¹n,. .c¸c kho¶n    t  Êt ngoµi ho .    ; chi®é xu     dù    îcduyÖt,nhng  to¸n®     kh«ng  Ó  ×ho∙n ® îc. th tr      ­Chi øng  ícdù    ©n     tr   to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  sau.   Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn      b  n    chitr¶,thanh    to¸ntheo quy  nh  ¹ c¸c®iÒu    ®Þ t    i 45, 51, 61      NghÞ   nh  è  ®Þ s 60/2003/N§­   µy  CP ng 06/06/2003  cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  Ët Ng ©n  ®Þ chiti   h   thih Lu   s¸ch nhµ  ícvµ    Õt   n   c¸c quy   ®Þnh  ña  ¬  c c quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy   1.2.§óng  Õ   ,    Èn, ®Þnh    ch ®é tiªuchu   møc     ©n  ching s¸ch nhµ  íc do  ¬    n  c quan  µ  íccã  Èm  Òn    nh. nh n   th quy qui®Þ   1.3.§∙  îc c¬    ®   quan  µichÝnh  t  hoÆc   ñ  ëng  n   Þ   ö  ông  ©n  th tr ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íchoÆc   êi® îcuû  Òn  Õt ®Þnh    n  ng     quy quy   chi. ­§èivíi         kho¶n    c¬  c¸c chido  quan  µichÝnh  Êp    ùctiÕp,th× quyÕt  t  c ph¸ttr      ®Þnh    µ “lÖnh    Òn”cña  ¬  chil   chiti   c quan  µichÝnh. C¬   t    quan  µichÝnh  Þu  t  ch tr¸chnhiÖ m   Óm    Óm    éidung,tÝnh  Êt cña  õng    ki tra,ki so¸tn     ch   t kho¶n      chi,b¶o ®¶m     iÒu  Ön  Êp    ©n  c¸c ® ki c ph¸tng s¸ch nhµ  íctheo    nh.    n  qui®Þ Kho  ¹c Nhµ   b 
 4. 4 nícthùc hiÖn          chitr¶,thanh    to¸ncho  n  Þ  ö  ông  ©n  ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íctheo   n    néidung      ghitrong lÖnh    Òn cña  ¬    chiti   c quan  µichÝnh. t  ­ §èivíi         kho¶n    ¬  c¸c chic quan  µichÝnh  t  kh«ng  Êp    ùctiÕp,khicã  c ph¸ttr      nhu  Çu    n  Þ  ö  ông  ©n  c chi,®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íclËp  µ  öiKho  ¹c Nhµ   íc   n  vg  b  n  giÊy rótdù    ©n      to¸nng s¸ch nhµ  íc(phô  ôcsè      ®Ýnh  Ìm).   n  l   04,05,06  k   1.4.  ã     å  ¬,chøng  õthanh   C ®ñ h s   t  to¸n.   Ngoµidù      to¸nn¨m  îcgiao (göim ét  Çn  µo  u   ®     l v ®Ç n¨m),nhu  Çu    ý    c chiqu ®∙  öiKho  ¹c Nhµ   íc(göim ét  Çn  µo  èiquý  íc), ú theo tÝnh  Êtcña  g  b  n    l v cu   tr    tu   ch   tõng kho¶n      å  ¬,chøng  õthanh      chi, h s   c¸c t  to¸nbao  å m: g a.Chi thanh      ©n:    to¸nc¸nh ­§èivíi         kho¶n    Òn l ng: c¸c chiti  ¬ + B¶ng  ¨ng  ý  ® k biªn chÕ,  ü ¬ng  ∙  îc c¬    qu l ® ®   quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn    Öt (göilÇn  u); phª duy     ®Ç +  Danh  s¸ch nh÷ng  êihëng ¬ng  µ  ô  Êp ¬ng  öilÇn  u);   ng   l v ph c l (g   ®Ç + B¶ng t¨ng,gi¶m    biªn chÕ   µ  ü  Òn ¬ng  îc c¬    v qu ti l ®   quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn    Öt (nÕu  ã). quy phª duy   c ­§èivíi      kho¶n    äc  chih bæng, sinh ho¹tphÝ  ña  äc       c h sinh,sinh viªn:     + B¶ng  ¨ng  ý  äc  ® k h bæng, sinh ho¹tphÝ  ña  äc     c h sinh,sinh viªn® îcc¬        quan  µ  íccã  Èm  Òn    Öt (göilÇn  u); nh n   th quy phª duy     ®Ç + B¶ng t¨ng,gi¶m  äc    h bæng, sinh  ¹t phÝ   îc c¬  ho   ®   quan  µ   íc cã  nh n   thÈm  Òn    Öt (nÕu  ã). quy phª duy   c ­ §èi víic¸c kho¶n           chithuªngoµi lao ®éng: bao  å m            g c¸c kho¶n  tiÒn ­   l ¬ng,tiÒn c«ng,tiÒn nhuËn  ót,® îcghitronghîp ®ång    ng.         b       lao®é b.Chi nghiÖp  ô     v chuyªn m«n:    å  ¬    c¸ch s chøng  õcã  ªnquan. t   li   c.Chi mua  ¾ m     ïng,trang thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön lµm  Öc,söa  ÷a     s ®å d        ti   vi   ch líntµis¶n  è  nh:    c ®Þ ­ Dù       ý  Ò     to¸nchiqu v mua  ¾ m,  öa  ÷a  íntµis¶n  è  nh  îccÊp  ã  s s ch l     c ®Þ ®  c thÈm  Òn  Öt; quy duy ­ Quy Õt  nh   ®Þ phª duyÖt  Õt  k qu¶  u   Çu  ®Ê th hoÆc   quyÕt  nh   ®Þ chØ   ®Þnh  Çu  ña  Êp  ã  Èm  Òn  ®èivíitr ng  îp mua   ¾ m   ¬ng  Ön th c c c th quy (    ê h   s ph ti   lµm  Öc,söa  ÷a  ínph¶ithùc hiÖn  u  Çu  vi   ch l       ®Ê th theo quy  nh);   ®Þ ­Hîp  ng    ®å mua    µng  ãa,dÞch  ô; b¸n h h  v ­ PhiÕu  gi¸cña  n  Þ    b¸o    ®¬ v cung  Êp  µng    Þch  ô  ®èivíinh÷ng  ch ho¸,d v(    tr ng  îp mua  ¾ m   á  ê h  s nh kh«ng  ã  îp ®ång  ch  mua  b¸n);ho¸ ®¬n  hµng,vËt    b¸n     t  ÕtbÞ; ,thi   ­C¸c  å  ¬,chøng  õkh¸ccã  ªnquan.   hs  t    li   d.C¸c    kho¶n    chikh¸c: ­ B¶ng  chøng  õ thanh  kª  t  to¸n cã  ÷  ý  ña  ñ  ëng, kÕ     ch k c th tr   to¸n tr ng   ë ®¬n  Þ  ö  ông  ©n  vsd ng s¸ch nhµ  íchoÆc   êi® îcuû  Òn  ô  ôcsè      n  ng     quy (ph l   01 ®Ýnh  Ìm); k ­C¸c  å  ¬    h s chøng  õkh¸ccã  ªnquan. t    li  
 5. 5 2.H×nh    thøc chitr¶,     thanh    ©n  to¸nng s¸ch nhµ  íc.   n 2.1.Chi tr¶,     thanh    to¸ntheo dù    õKho  ¹c Nhµ   íc.   to¸nt   b  n a. §èit ng chitr¶,thanh       î       to¸ntheo  ù    ©n  d to¸nng s¸ch nhµ  íctõ Kho  ¹c   n    b  Nhµ   íc gå m     n  c¸c kho¶n    êng  chi th xuyªn trong  ù  d to¸n ® îc giao  ña    ¬     c c¸c c quan,®¬n  Þ    v sau: ­C¸c  ¬    c quan  µnh  Ýnh  µ  íc; h ch nh n ­C¸c  n  Þ  ù    ®¬ v s nghiÖp; ­C¸c  chøc  Ýnh  Þx∙héi, Ýnh  Þx∙héi­nghÒ     tæ  ch tr      ch tr        nghiÖp,tæ    chøc  x∙héi, chøc    éi­nghÒ      tæ  x∙h    nghiÖp  îcng©n  ®  s¸ch nhµ  íchç  î   n   tr  kinhphÝ  ­   th êng xuyªn; ­ C¸c    Tæng  c«ng    µ  íc® îchç  î ùc hiÖn  ét  è  Ö m   ô  êng  tynh n     tr  th   m s nhi v th xuyªn theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.      b.Quy  ×nh chitr¶,   tr       thanh    to¸ntheo dù    õKho  ¹c Nhµ   íc:   to¸nt   b  n ­C¨n  vµo    cø  nhu  Çu    ý  ∙  ¨ng  ý  íi c chiqu ® ® k v  Kho  ¹c Nhµ   ícvµ  b  n   theo yªu   cÇu  Ö m   ô    ñ tr ng  n  Þ  ö  ông  ©n  nhi v chi,th   ë ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íclËp  Êy  ót   n   gi r   dù    ©n  to¸nng s¸ch nhµ  íc   Ìm    n   k theo    å  ¬  c¸c h s thanh   to¸n(theo quy  nh  ¹   ®Þ t  i tiÕt1.4 ®iÓ m   phÇn       1  IITh«ng   µy)   öiKho  ¹c Nhµ   ícn¬igiao dÞch    tn   g   b  n      ®Ó lµm    kiÓm  c¨n cø  so¸t,  thanh  to¸n.Trêng  îp ph¸tsinh c¸c kho¶n    Çn  Õt   h       chic thi   cÊp b¸ch trong ph¹m    ù    ©n    vid to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m  îcgiao,nhng  îtqu¸   n  ®    v    nhu  Çu    ý  n  Þ  ∙  öiKho  ¹c Nhµ   ícth× Kho  ¹c Nhµ   ícvÉn    c chiqu ®¬ v ® g   b  n    b  n  chi, song ph¶i b¸o    c¸o  Þp  êicho  ¬  k th   c quan  µichÝnh  ng  Êp    ñ  ng   t  ®å c ®Ó ch ®é c©n  i nguån; ®è     ­ Kho  ¹c Nhµ   íckiÓm     Óm      å  ¬    b  n  tra,ki so¸tc¸c h s thanh    ña  n  Þ  to¸nc ®¬ v sö  ông  ©n  d ng s¸ch  µ  íc theo  nh n   quy  nh  ¹  iÓ m   phÇn    ña  ®Þ ti® 3  IIc Th«ng   t nµy, n Õu     iÒu  Ön    ®ñ ® ki theo  quy  nh,  ×  ùc  Ön  ®Þ th th hi thanh  to¸n trùc tiÕp      cho  êihëng ¬ng,trî Êp    éivµ  êicung  Êp  µng    Þch  ô  ng   l    c x∙h   ng   ch ho¸,d v hoÆc   thanh    to¸nqua  n  Þ  ö  ông  ©n  ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íc.   n ­ Khi thùc hiÖn           chitr¶,thanh    to¸ntheo  ù    õ Kho  ¹c Nhµ   íc,Kho  d to¸nt   b  n  b¹c Nhµ   ícthùc hiÖn      n    chicho  n  Þ  ö  ông  ©n  ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íctheo  ng    n  ®ó c¸c m ôc    ùc  Õ    chi th t trong  ¹m      ã m   ôc  ∙  îc giao  ph vi c¸c nh m ®®  trong  ù    d to¸n ng©n  s¸ch nhµ  íc.Riªng nhã m   ôc      n    m chikh¸ctrong dù    ©n      to¸nng s¸ch nhµ  íc   n  ® îc phÐp    thanh  to¸n ®Ó       chi cho  Êtc¶    ã m   ôc,  t   c¸c nh m song ph¶i h¹ch      to¸n theo ®óng  ôc  ùc chi.   m th     2.2.Chi tr¶,     thanh    to¸nb»ng  ×nh  h thøc lÖnh    Òn.   chiti a. §èi t ng  ùc  Ön         î th hi chi tr¶,thanh to¸n b»ng  ×nh    h thøc  Önh    Òn  l chi ti bao  å m:  g ­ Chi cho       c¸c doanh nghiÖp,c¸c tæ      chøc kinh tÕ,x∙héikh«ng  ã         c quan  h Ö   êng  th xuyªn víi ©n     ng s¸ch nhµ  íc;   n ­Chi tr¶nî,viÖn  î       tr   ; ­ Chi      bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch cÊp      trªncho  ©n  ng s¸ch  Êp  íivµ  ét  è  c d  m s kho¶n    chikh¸ctheo quyÕt ®Þnh  ña  ñ tr ng  ¬        c th   ë c quan  µichÝnh. t  b.Tr¸chnhiÖ m  ña  ¬      c c quan  µichÝnh,Kho  ¹c Nhµ   íctrong viÖc  Óm   t    b  n    ki so¸t,  thanh    to¸ntheo h×nh    thøc lÖnh    Òn:   chiti
 6. 6 ­  ¬   C quan  µichÝnh  Þu  t  ch tr¸ch nhiÖ m   Óm     Óm     éi dung,   ki tra,ki so¸tn     tÝnh  Êt cña  õng  ch   t kho¶n    chi,b¶o  ¶m     iÒu  Ön  Êp  ® c¸c ® ki c ph¸tng©n    s¸ch  nhµ  íctheo chÕ     n    ®é quy  nh; ®Þ   ­ Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  Êt quü  ©n    b  n    xu   ng s¸ch nhµ  ícvµ    n   thanh    to¸n cho  n  Þ  ö  ông  ©n  ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íctheo  éidung      n  n  ghitrong lÖnh    Òn   chiti   cña  ¬  c quan  µichÝnh. t  3.KiÓ m     so¸t,  thanh      ©n  to¸nching s¸ch nhµ  íc.   n 3.1.Hå   ¬    s thanh  to¸n. Khi cã    nhu  Çu    µi c¸c hå  ¬  öi Kho  ¹c  µ   íc m ét  Çn  ù c chi,ngo     s g   b Nh n   l (d   to¸nching©n     s¸ch nhµ  íc;nhu  Çu    ý  ∙  ¨ng  ý  íiKho  ¹c Nhµ   íc;   n  c chiqu ® ® k v  b  n  b¶n  ¨ng  ý    Õ   ü ¬ng,häc  ® k biªnch qu l   bæng,  sinh ho¹tphÝ,..   n  Þ  ö  ông     .®¬ v s d ) ng©n  s¸ch  µ  íc göi Kho  ¹c  µ   íc n¬i giao  Þch    å  ¬, tµiliÖu, nh n     b Nh n     d c¸c h s       chøng  õthanh    ã  ªnquan  t  to¸nc li   sau: ­GiÊy  ótdù    ©n    r   to¸nng s¸ch nhµ  íc;   n ­C¸c  å  ¬    h s kh¸cphïhîp víi Ýnh  Êtcña  õng kho¶n    ∙         t ch   t  chi® quy  nh  ¹ ®Þ t  i tiÕt1.4 ®iÓ m   phÇn    ña     1  IIc Th«ng   µy. tn 3.2.Kho  ¹c Nhµ   íckiÓm    å  ¬  ña  n  Þ,bao  å m:   b  n  so¸th s c ®¬ v   g ­ KiÓ m     so¸t, i  Õu     ®è chi c¸c kho¶n    víidù    ©n  chiso    to¸n ng s¸ch nhµ  íc,   n  b¶o  ¶m     ® c¸c kho¶n    chiph¶icã    trong dù    ©n    to¸n ng s¸ch nhµ  íc ® îc cÊp  ã    n    c thÈm  Òn  ©n    µ  quy ph bæ v nhu  Çu    ý  ∙  ¨ng  ý  íi c chiqu ® ® k v  Kho  ¹c Nhµ   íc; b  n ­ KiÓ m     Óm    Ýnh  îp ph¸p,hîp lÖ  ña    å  ¬,chøng  õtheo   tra,ki so¸tt h      c c¸ch s   t    quy  nh  i víi õng kho¶n  ®Þ ®è     t  chi; ­ KiÓ m     Óm        tra,ki so¸tc¸ckho¶n    chi,b¶o  ¶m   ng  Õ   ,    Èn, ® ®ó ch ®é tiªuchu   ®Þnh møc     ©n  chi ng s¸ch  µ  íc do  ¬  nh n   c quan  µ  íc cã  Èm   Òn    nh n   th quy quy ®Þnh; §èi víic¸c kho¶n    a  ã  Õ   ,    Èn, ®Þnh       chi ch c ch ®é tiªuchu   møc     ©n  chi ng s¸ch nhµ  íc,Kho  ¹c Nhµ   íc c¨n  vµo  ù    ©n    n  b  n   cø  d to¸n ng s¸ch nhµ  íc ®∙  îc   n  ®  c¬ quan  µ  íc cã  Èm   Òn  ©n      Óm     µ  nh n   th quy ph bæ ®Ó ki so¸tv thanh  to¸n cho    ®¬n  Þ. v 3.3.Sau    Óm    å  ¬,chøng  õchicña  n  Þ     khiki so¸th s   t    ®¬ v ,Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  thùc hiÖn:   ­ Trêng  îp ®¶m     h  b¶o  y      iÒu  Ön    ®Ç ®ñ c¸c® ki chitheo    nh, Kho  ¹c qui®Þ   b  Nhµ   íclµm  ñ tôcchitr¶, n  th         thanh    to¸ncho  n  Þ  ö  ông  ©n  ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  ­   n íctheo quy  nh  ¹ tiÕt4.2 ®iÓ m   phÇn    ña      ®Þ t      i 4  IIc Th«ng   µy; tn ­ Trêng  îp  a    iÒu  Ön    h ch ®ñ ® ki thanh  to¸n,nhng  éc  i îng  îc t¹m    thu ®è t ®   øng, Kho  ¹c  µ   íc lµm  ñ  ôc t¹m    b Nh n   th t   øng cho  n  Þ  ö  ông  ©n  ®¬ v s d ng s¸ch   nhµ  íctheo quy  nh  Õt4.1 ®iÓ m   phÇn    ña  n    ®Þ ti     4  IIc Th«ng   µy; tn ­ Trêng  îp kh«ng    iÒu  Ön      h  ®ñ ® ki chi,Kho  ¹c Nhµ   íc® îcphÐp  õ chèi b  n    t    chitr¶,thanh       to¸ntheo quy  nh  ¹  Õt4.4 ®iÓ m   phÇn   ña  ®Þ ti     ti 4  Ic Th«ng    µy  tn (phô  ôc03  nh  Ìm). l   ®Ý k 4.Ph¬ng    thøc chitr¶,     thanh  to¸n. ViÖc      chitr¶,thanh    îcthùc hiÖn  íihaih×nh  to¸n®     d    thøc  Êp  ¹m  c t øng  µ  v cÊp  thanh to¸n:
 7. 7 4.1.C Êp  ¹m    t øng. a.§èit ng cÊp  ¹m     î   t øng: ­Chi hµnh  Ýnh;    ch ­ Chi mua  ¾ m   µis¶n,söa  ÷a,x©y  ùng  á,söa  ÷a  íntµis¶n  è     s t    ch   d nh   ch l     c ®Þnh  a    iÒu  Ön  Êp  ch ®ñ ® ki c ph¸t,thanh    to¸n trùc tiÕp     hoÆc   ¹m  t øng theo  hîp ®ång.   b.Møc  Êp  ¹m    c t øng:   Møc   Êp  ¹m  c t øng  ú thuéc  µo  Ýnh  Êt cña  õng  tu   vt ch   t kho¶n    chitheo    ®Ò nghÞ   ña  n   Þ   ö  ông  ©n  c ®¬ v s d ng s¸ch  µ  íc vµ  ï hîp   íitiÕn    ùc nh n   ph   v  ®é th   hiÖn. Møc   Êp  ¹m    c t øng  èi®a   t   kh«ng  îtqu¸ c¸c nhã m   ôc    v      m chitrong dù      to¸n ng©n s¸ch nhµ  íc® îcph©n    n    bæ. c.Tr×nh  ù,thñ tôct¹m    t       øng: ­ §¬n  Þ  ö  ông  ©n    vsd ng s¸ch nhµ  ícgöiKho  ¹c Nhµ   ícc¸c hå  ¬, tµi   n    b  n    s   liÖu li     ªnquan ®Õ n   õng    t kho¶n    chitheo quy  nh  ¹ tiÕt1.4 ®iÓ m   phÇn    ®Þ ti       1  II Th«ng   µy  Ìm  tn k theo  Êy  ótdù    ©n  gi r   to¸nng s¸ch nhµ  íc(t¹m    n  øng),trong ®ã       ghirâ néidung  ¹m       t øng   ®Ó Kho  ¹c Nhµ   íccã    gi¶iquyÕt  µ  b  n   c¨n cø    v theo  âi d  khithanh    ¹m    to¸nt øng; ­ Kho  ¹c Nhµ   íckiÓm     Óm      éidung  å  ¬,tµiliÖu,n Õu     b  n  tra,ki so¸tc¸c n   hs     ®ñ   iÒu  Ön  ® ki theo quy  nh th×   Êp  ¹m    ®Þ    c t øng  cho  n  Þ. ®¬ v d.Thanh    ¹m    to¸nt øng: Khi thanh    to¸n,®¬n  Þ  sö  ông  ©n    v d ng s¸ch nhµ  íc cã    n   tr¸chnhiÖ m   öi   g  ®Õ n   Kho  ¹c Nhµ   íc  Êy ®Ò   Þ  b  n  gi   ngh thanh    ¹m  to¸nt øng  ô  ôcsè  ®Ýnh   (ph l   02  kÌm),kÌm    theo    å  ¬, chøng  õ cã  ªncã  ªnquan    c¸c h s   t   li   li   ®Ó Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  kiÓm  so¸t,  thanh  to¸n. ­  êng  îp    iÒu  Ön  Tr h ®ñ ® ki quy  nh,  ×  ®Þ th Kho  ¹c  µ   íc thùc  Ön  b Nh n   hi thanh    ¹m  to¸nt øng cho  n  Þ  ö  ông  ©n  ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íc:   n  +  Õ u   è    Þ   N s ®Ò ngh thanh  to¸n lính¬n  è  ∙  ¹m     s ® t øng: c¨n  vµo  Êy    cø  gi ®Ò   Þ  ngh thanh    ña  n  Þ, Kho  ¹c Nhµ   íclµm  ñ tôcchuyÓn  õcÊp  to¸nc ®¬ v   b  n  th     t  t¹m  øng  sang  Êp    c ph¸tthanh    è ®∙  ¹m  to¸n(s   t øng) vµ    Çu  n  Þ  Ëp giÊy   yªu c ®¬ v l     rótdù    to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc ®Ó   Êp  nh n   c thanh  to¸n bæ     sung cho  n  Þ  è ®¬ v (s   ®Ò   Þ  ngh thanh    ính¬n  è  ∙  ¹m  to¸nl   s ® t øng); +  Õ u   è    Þ  N s ®Ò ngh thanh    á  ¬n  è  ∙  Êp  ¹m  to¸nnh h s ® c t øng: c¨n cø  Êy      gi ®Ò  nghÞ  thanh  to¸n t¹m    øng  ña  n   Þ,  c ®¬ v Kho  ¹c  µ   íc lµm  ñ  ôc b Nh n   th t   chuyÓn  õ cÊp  ¹m  t  t øng  sang  Êp  c ph¸tthanh    to¸n (b»ng  è    Þ     s ®Ò ngh thanh  to¸nt¹m    øng).   ­  êng  îp  è  ¹m  Tr h s t øng  a    iÒu  Ön  ch ®ñ ® ki thanh  to¸n,c¸c ®¬n   Þ   ö     vs dông  ©n  ng s¸ch nhµ  íc cã  Ó    n   th thanh    to¸ntrong th¸ng sau, quÝ         sau. TÊt      c¶ c¸c kho¶n  ∙  ¹m    ® t øng      ®Ó chitheo  ù    ©n  d to¸nng s¸ch nhµ  íc®Õ n   Õt  µy    n  h ng 31  th¸ng 12  a    ñ tôc thanh    ch ®ñ th     to¸n,® îctiÕp tôc thanh          to¸ntrong thêigian      chØnh  ýquyÕt    µ  Õt    µo      ©n  l  to¸nv quy to¸nv niªn®é ng s¸ch n¨m  íc.Trêng  îp   tr   h  h Õt  êigian chØnh  ýquyÕt    µ   Én  a    ñ tôc thanh  th     l  to¸nm v ch ®ñ th     to¸n,®¬n  Þ    v ph¶i ®Ò   Þ   ¬    ngh c quan  µichÝnh  ng  Êp  t  ®å c xem   Ðt  x cho  chuyÓn  ¹m  t øng  sang  n¨m  sau.N Õ u     kh«ng    Þ  ®Ò ngh hoÆc     Þ  ®Ò ngh kh«ng  îcchÊp  Ën, ®  thu   th×  Kho  ¹c  µ   íc thu  åi t¹m  b Nh n   h  øng  b»ng  c¸ch  õ vµo  ôc     ¬ng    tr   m chi t øng thuéc dù      ©n    to¸nching s¸ch n¨m    sau  ña  n  Þ. N Õ u   ù      ©n  c ®¬ v   d to¸nching s¸ch 
 8. 8 nhµ  íc n¨m  n  sau kh«ng  è  Ý m ôc   ¬ng  b tr   chit øng hoÆc   ã  è  Ý,nhng  Êp  c b tr   th h¬n  è  s ph¶i thu  åi t¹m    h  øng, Kho  ¹c  µ   íc th«ng  b Nh n   b¸o cho  ¬  c quan  µi t  chÝnh  Õtvµ  ö  ýtheo quyÕt ®Þnh  ña  ¬  bi   x l       c c quan  µi Ýnh. t ch   Riªng kho¶n  ¹m    t øng  b»ng  Òn m Æt   n   èingµy  th¸ng12  a    ti   ®Õ cu   31    ch chi h Õt ph¶inép    ©n    tr¶ng s¸ch nhµ  ícvµ  ¹ch to¸ngi¶m    ©n    n  h     ching s¸ch n¨m  Ön    hi hµnh, trõ c¸c kho¶n      ph¶i chi theo  Õ   ,  ng  a    : tiÒn ¬ng, phô     ch ®é nh ch chi nh   l   cÊp ¬ng, c¸c kho¶n  îcÊp  l    tr  cho    i îng  c¸c ®è t theo  Õ     µ  äc  ch ®é v h bæng  äc  h sinh,sinh viªn.§ Ó   ¶m        ® b¶o  n  Þ  ö  ông  ©n  ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íccã  Òn m Æt     n   ti   chitrong nh÷ng  µy  u       ng ®Ç n¨m, ®¬n  Þ  ö  ông  ©n    vsd ng s¸ch nhµ  ícph¶ilµm    n    thñ tôcvíi      Kho  ¹c Nhµ   ícxint¹m  b  n     øng  Òn m Æt   éc nguån  ti   thu   kinh phÝ  ©n     ng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  sau.   4.2.C Êp    thanh  to¸n. a.C¸c    kho¶n  Êp  c thanh    to¸nbao  å m: g ­L¬ng,phô  Êp ¬ng;     cl ­Häc    bæng, sinh ho¹tphÝ;      ­C¸c    kho¶n      iÒu  Ön  Êp  chi®ñ ® ki c thanh    ùctiÕp; to¸ntr   ­ C¸c    kho¶n  ¹m  t øng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki chuyÓn  õ cÊp  ¹m  t  t øng sang thanh  to¸nt¹m    øng. b.Møc  Êp    c thanh  to¸n: Møc   Êp  c thanh    cø  µo  å  ¬, chøng  õ ching©n  to¸n c¨n  v h s   t    s¸ch nhµ  íc   n  theo    Þ  ña  n  Þ  ö  ông  ©n  ®Ò ngh c ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íc.Møc   Êp    n  c thanh    to¸n tèi a    trong quÝ, n¨m  ®     kh«ng  îcvîtqu¸ nhu  Çu    ý  µ  ù    ©n  ®     c chiqu v d to¸nng s¸ch  nhµ  ícn¨m  îcc¬  n  ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  ©n    nh n   th quy ph bæ (bao  å m   chi g c¶    t¹m øng  a  îcthu håi). ch ®       c.Tr×nh  ù,thñ tôccÊp    t      thanh  to¸n: ­ Khi cã      nhu  Çu  Êp  c c ph¸tthanh    to¸n,c¸c ®¬n  Þ  ö  ông  ©n     vsd ng s¸ch  nhµ  íc göi Kho  ¹c  µ   íc c¸c hå  ¬, tµiliÖu,chøng  õ thanh  n    b Nh n     s       t  to¸n cã  ªn   li   quan theo chÕ       ®é quy  nh; ®Þ ­ Kho  ¹c Nhµ   íckiÓm     Óm     Ýnh  îp lÖ,hîp ph¸p  ña  å  ¬,   b  n  tra,ki so¸tt h     c hs  chøng  õ;®èi  Õu  íidù  t  chi v   to¸n ng©n    s¸ch nhµ  íc ® îc duyÖt.Trêng  îp      n      h ®ñ ®iÒu  Ön    ki nh quy  nh  ¹ tiÕt1.4 ®iÓ m   phÇn    ña  ®Þ ti       1  IIc Th«ng   µy,th× thùc tn       hiÖn thanh    ùctiÕp cho    n  Þ  to¸ntr     c¸c ®¬ v cung  Êp  µng    Þch  ô  ch ho¸,d v hoÆc   chitr¶qua  n  Þ  ö  ông  ©n     ®¬ v s d ng s¸ch. 4.3.T¹m  Êp    c kinhphÝ  ©n    ng s¸ch nhµ  íc.   n ­  êng  îp  µo  u   Tr h v ®Ç n¨m  ©n  ng s¸ch,dù    to¸n ng©n    s¸ch  µ  ¬ng    v ph ¸n ph©n    ù    ©n  bæ d to¸nng s¸ch nhµ  íccha  îcc¬    n  ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy quyÕt  nh,  ®Þ hoÆc  ph¶i®iÒu    chØnh  ù    ©n  d to¸nng s¸ch theo    quy  nh,  ¬   ®Þ C quan  µichÝnh  µ  t  v Kho  ¹c  µ   íc thùc  Ön  ¹m  Êp  b Nh n   hi t c kinh phÝ   ©n    ng s¸ch  nhµ  íccho    Ö m  ô    n  c¸cnhi v chisau:   +   ¬ng  µ    Chi l v c¸ckho¶n  ã  Ýnh  ÊttiÒn l ng; ct ch    ¬ +    Chi nghiÖp  ô  µ  v v c«ng  ô  Ý; v ph +  ét  è  M s kho¶n    Çn  Õtkh¸c ®Ó   ¶m   chic thi     ® b¶o  ¹t®éng  ña  é  ho   c b m¸y,  trõc¸ckho¶n       chimua  ¾ m   ÕtbÞ, söa  ÷a; s thi     ch
 9. 9 +    Chi cho  ù    d ¸n chuyÓn  Õp thuéc c¸cch¬ng  ×nh m ôc    èc  ti      tr   tiªuqu gia; +      Chi bæ sung  ©n  i cho  ©n  c ®è   ng s¸ch cÊp  íi   d. ­ C¨n  vµo    cø  møc     c¬  chido  quan  µichÝnh  t  th«ng  b¸o (b»ng v¨n b¶n),   Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  ¹m  Êp  b  n    t c kinh phÝ   ©n    ng s¸ch nhµ  íccho  n  Þ    n  ®¬ v sö  ông  ©n  d ng s¸ch  µ  íc theo  nh n   quy  nh  ¹  iÓ m   phÇn    ña  ®Þ ti ® 2  IIc Th«ng   t nµy.Møc  ¹m  Êp  µng    tch th¸ngtèi®a      kh«ng  îtqu¸ møc    ×nh  ©n  th¸ng v    chib qu 1    cña n¨m  íc. tr ­ Sau    ù    µ  ¬ng  ph©n    ù    ©n    khid to¸nv ph ¸n  bæ d to¸nng s¸ch nhµ  íc ® îc   n    c¬ quan  µ  íccã  Èm  Òn  Õt  nh, Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn    nh n   th quy quy ®Þ   b  n    thu håisè    kinh phÝ  ¹m  Êp    t c b»ng  c¸ch trõvµo    ôc   ¬ng     c¸cm chit øng trong dù      to¸n ng©n  s¸ch nhµ  íc® îcph©n    ña  n  Þ  ö  ông  ©n    n    bæ c ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íc.   n 4.4.Chi øng  ícdù       tr   to¸ncho  n¨m  sau.   ­ §èit ng chiøng  ícdù    ©n     î     tr   to¸nng s¸ch nhµ  íc® îcthùc hiÖn    n      theo    quy ®Þnh  t¹ ®iÒu  61 NghÞ  ®Þnh  sè 60/2003/N§­   ngµy 06/06/2003 cña  i CP ChÝnh  ñ. ph ­ C¨n  vµo  Õt  nh  ña  ¬    cø  quy ®Þ c c quan  µ  íccã  Èm  Òn, Kho  ¹c nh n   th quy   b  Nhµ   ícthùc hiÖn    n    chiøng  íccho  n  Þ  ö  ông  ©n  tr   ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íc     n   theo  quy  nh  ¹  iÓ m   phÇn    ña  ®Þ ti ® 2  IIc Th«ng   µy,nhng  tn   tæng  è    s chiøng  ícdù  tr   to¸n ching©n     s¸ch  n¨m sau  cho    ¬  c¸c c quan, ®¬n  Þ    v kh«ng  îtqu¸  v  20%   ù  d to¸nching©n     s¸ch nhµ  íctheo  õng  Ünh  ùc ¬ng    n  t l vt øng n¨m  Ön  µnh  ∙  ­ hi h ®® îcgiao hoÆc   è  Óm     ù      ©n      s ki trad to¸nching s¸ch nhµ  íc®∙    n   th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan,®¬n  Þ  .    v ®ã ­ Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  Öc    åivèn    b  n    vi thu h   øng  íctheo  Õt  nh   tr   quy ®Þ cña  é   ëng  é   µi chÝnh  i  íing©n  B tr BT  ®è v   s¸ch trung  ng; Chñ   Þch  û     ¬  t U ban nh©n  ©n  i víi ©n  d ®è     ng s¸ch c¸ccÊp  Ýnh  Òn  a  ¬ng.    ch quy ®Þ ph 4.5.KiÓ m     µ u  ÷chøng  õt¹ Kho  ¹c Nhµ   íc.   so¸tv l gi   t    i b  n ­ §èivíinh÷ng       kho¶n    chiKho  ¹c Nhµ   íc thanh    ùctiÕp:®¬n  Þ  b  n  to¸n tr     v sö  ông  ©n  d ng s¸ch nhµ  ícph¶igöiKho  ¹c Nhµ   íctoµn  é  å  ¬,chøng  õ   n     b  n  bhs  t  li   ªnquan    Óm  ®Ó ki so¸t.  Kho  ¹c Nhµ   íckiÓm      å  ¬,chøng  õ,®ãng  b  n  trac¸c h s   t  dÊu    “§∙thanh  to¸n”vµ    ¹ ®¬n  Þ. Kho  ¹c  µ   íc chØ  u  ù    tr¶l i   v  b Nh n   l d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc ® îc duyÖt;b¶ng  ¨ng  ý    Õ     ü ¬ng, häc  nh n       ® k biªn ch ­ qu l   bæng, sinh  ho¹t phÝ;  îp  ng    h ®å mua   b¸n  µng  h ho¸, thiÕt bÞ,  öa  ÷a  µis¶n; quyÕt     s ch t       ®Þnh  phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u   Çu;quyÕt  nh  ®Ê th   ®Þ chØ  nh  Çu;phiÕu    ®Þ th   gi¸ thanh to¸n; b¶ng    kª thanh to¸n. ­§èivíi ÷ng       nh kho¶n  thanh    ¹m  to¸nt øng: +  êng  îp thanh    ¹m  Tr h  to¸nt øng    c¸c kho¶n mua   ¾ m,  öa  ÷a  á, c¸c s s ch nh     ®¬n  Þ  ö  ông  ©n  vsd ng s¸ch nhµ  íc ph¶imang  µn  é  å  ¬, chøng  õ li     n    to b h s   t   ªn quan  n   ®Õ Kho  ¹c  µ   íc theo  b Nh n   quy  nh  ¹  Õt1.4  iÓ m   phÇn    ña  ®Þ ti   ti ® 1  IIc Th«ng   µy    t n ®Ó Kho  ¹c Nhµ   íc kiÓm     µ u  ÷ chøng  õ nh  êng  îp b  n  so¸tv l gi   t   tr h  Kho  ¹c Nhµ   ícthanh    ùctiÕp; b  n  to¸ntr     +  êng  îp  Tr h thanh  to¸n t¹m    øng  i  íinh÷ng  ®è v   kho¶n    êng  chi th xuyªn  kh¸c,c¸c ®¬n  Þ   ö  ông  ©n     vsd ng s¸ch  µ  íc c¨n  vµo  nh n   cø  chøng  õ gèc  ña  t  c tõng kho¶n      Ëp  2  ªn“b¶ng  chøng  õ thanh  chi®Ó l   li   kª  t  to¸n”(phô  ôc sè      l   01 ®Ýnh  Ìm) göiKho  ¹c Nhµ   íc.Kho  ¹c Nhµ   íckiÓm    Óm    µ u    k    b  n  b  n  tra,ki so¸tv l 01 li   ªnb¶ng    kª chøng  õ thanh    µo  å  ¬  Õ     Óm    t  to¸nv h s k to¸n(ki so¸tchi). ¬n  Þ  ö   § vs
 10. 10 dông  ©n  ng s¸ch nhµ  ícchÞu    n  tr¸chnhiÖm   Ò   Ýnh    vt trung thùc,chÝnh    ña      x¸cc b¶ng    kª chøng  õthanh  t  to¸n. 5.Ph¬ng    thøc kiÓm    so¸t,  thanh    i víi ét  è  to¸n®è     m s kho¶n    ñ  Õu. chich y 5.1.KiÓ m     so¸t,  thanh      to¸nc¸ckho¶n    êng  chith xuyªn. a.C¸c    kho¶n    chithanh    to¸ncho    ©n. c¸nh Nhã m   ôc    m chithanh    to¸ncho    ©n  c¸ nh trong dù      êng    to¸nchith xuyªn ® îc    giao  ña  n  Þ  ö  ông  ©n  c ®¬ v s d ng s¸ch  bao  å m     ôc:  g c¸c m 100, 101, 102, 103,         104,105,106,107,108,122,124  ña  ôc  ôcng©n              cm l  s¸ch nhµ  íchiÖn  µnh.   n  h   Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  Óm      b  n    ki so¸tc¸c kho¶n    éc nhã m   ôc    µy  chithu   m chin nh sau: ­  èi víic¸c kho¶n  Òn ¬ng, cã  Ýnh  Êt ¬ng, häc  §     ti l  t ch l   bæng, sinh  ¹t ho   phÝ: hµng    th¸ng c¨n cø  µo      v danh  s¸ch chitr¶l ng, phô  Êp ¬ng, häc       ¬   cl   bæng,   sinh ho¹tphÝ  i chiÕu  íi    ®è   v  b¶ng  ¨ng  ý    Õ    ü ¬ng,häc  ® k biªnch ­qu l   bæng, sinh     ho¹tphÝ    n¨m  hoÆc  b¶ng  ¨ng  ý  iÒu  ® k® chØnh  ã chiara quÝ, th¸ng)® îcc¬  (c           quan  µ  íccã  Èm  Òn  Öt,kÌm  nh n   th quy duy   theo  Êy rótdù    ©n  gi     to¸nng s¸ch nhµ    níccña  n  Þ  ö  ông  ©n    ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íc,Kho  ¹c Nhµ   íccÊp    n  b  n  thanh    to¸n cho  n  Þ        ®¬ v ®Ó chitr¶cho  êi® îchëng.Møc  èi a  ng       t   kh«ng  îcvîtqu¸ quü ­ ® ®     l ¬ng,häc    bæng, sinh ho¹tphÝ       th¸ng®∙  îcduyÖt (hoÆc  îc®iÒu   ®    ®  chØnh); ­ §èivíic¸c kho¶n         thanh    to¸ncho      ©n  c¸c c¸ nh thuªngoµi:c¨n cø  µo  ù      vd to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc ® îc cÊp  ã  Èm   Òn  nh n     c th quy giao;nhu  Çu    ý      c chi qu do ®¬n  Þ   ö  ông  ©n  vsd ng s¸ch  µ  íc ®¨ng  ý; néi dung  nh n   k    thanh  to¸n theo  îp   h  ®ång  kinh  Õ; hîp  ng  ®éng;  Êy  ótdù  t  ®å lao  gi r   to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc cña  nh n   ®¬n  Þ, Kho  ¹c  µ   íc thùc  Ön  v  b Nh n   hi thanh  to¸n trùc tiÕp     cho  êi ® îc hëng  ng     hoÆc   Êp  c qua  n  Þ    ®¬ v ®Ó thanh    to¸ncho  êi® îchëng. ng     b.C¸c    kho¶n    chinghiÖp  ô  v chuyªn m«n.   Nhã m   ôc    m chinghiÖp  ô  v chuyªn m«n    trong dù      êng    to¸nchith xuyªn ® îc    giao  ña  n  Þ  ö  ông  ©n  c ®¬ v s d ng s¸ch bao  å m     ôc:  g c¸c m 109, 110, 111, 112,         113,114,115,116,117,119  ña  ôc  ôcng©n            cm l  s¸ch nhµ  íchiÖn  µnh.   n  h   C¨n  vµo  ã m   ôc    cø  nh m chi nghiÖp  ô  v chuyªn m«n  trong  ù  d to¸n ng©n     s¸ch nhµ  íc® îccÊp  ã  Èm  Òn    n    c th quy giao;nhu  Çu    ý  ®¬n  Þ  ¨ng    c chiqu do  v® ký; c¸c chÕ   ,    Èn, ®Þnh     ®é tiªuchu   møc     chinghiÖp  ô  v chuyªn  m«n  cho  õng  t lÜnh  ùc;giÊy  ótdù    ©n  v  r   to¸nng s¸ch nhµ  íccña  n  Þ  ö  ông  ©n    n  ®¬ v s d ng s¸ch  nhµ  ícvµ    å  ¬,chøng  õ cã  ªnquan,Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  n   c¸c h s   t   li     b  n    thanh  to¸ncho  n  Þ.   ®¬ v c.C¸c    kho¶n    chimua    ïng,trang thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön lµm  Öc,söa  ®å d        ti   vi   ch÷a  íntµis¶n  è  nh  µ  ©y  ùng  á. l    c ®Þ vx d nh ­ Nhã m   ôc      m chimua   ¾ m,  öa  ÷a  s s ch trong dù      êng    to¸nchith xuyªn ® îc    giao  ña  n  Þ   ö  ông  ©n  c ®¬ v s d ng s¸ch bao  å m     ôc:  g c¸c m 118, 144, 145  ña      c m ôc  ôc ng©n  l  s¸ch  µ  íc hiÖn  µnh. §èi víinh÷ng  nh n   h      kho¶n    éc  ã m   chithu nh m ôc    µy, Kho  ¹c  µ   íc kiÓm     Óm     å  ¬, chøng  õ chi(qui chi n   b Nh n   tra,ki so¸th s   t      ®Þnh  ¹ ®iÓ m   phÇn    ña  t i 1  IIc Th«ng   µy),n Õu    iÒu  Ön  × lµm  ñ tôc tn   ®ñ ® ki th   th     thanh    to¸ncho  n  Þ. C¨n  ®Ò   Þ    ña  n  Þ  ö  ông  ©n  ®¬ v   cø  ngh chic ®¬ v s d ng s¸ch  nhµ   íc,Kho  ¹c  µ   íc thanh  n  b Nh n   to¸n trùc tiÕp      b»ng  chuyÓn kho¶n  hoÆc   thanh    to¸nb»ng  Òn m Æt   ti   qua  n  Þ  ö  ông  ©n  ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íc®Ó         n  chitr¶ cho  n  Þ  ®¬ v cung  Êp  µng    Þch  ô. ch ho¸,d v
 11. 11 ­ Trêng  îp      h c¸c kho¶n    a    iÒu  Ön  chich ®ñ ® ki thanh to¸n trùc tiÕp,Kho       b¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  Êp    ¹m    n    c ph¸tt øng  cho  n  Þ  ö  ông  ©n  ®¬ v s d ng s¸ch nhµ    níc: + C¨n  vµo  Êy  ótdù    ©n  cø  gi r   to¸nng s¸ch nhµ  íc(t¹m    n  øng)  Ìm  k theo  å  h s¬, chøng  õ li     t   ªnquan  ña  n  Þ  ö  ông  ©n  c ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íc,Kho  ¹c Nhµ     n  b  níc cÊp  ¹m    t øng    ®Ó chuyÓn  Òn  ti cho  n  Þ  ®¬ v cung  Êp  µng  ch ho¸,dÞch  ô    v b»ng  chuyÓn  kho¶n hoÆc   Êp  c b»ng  Òn  Æt   ti m cho  n  Þ   ö  ông  ©n   ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íc®Ó   n  Þ    n   ®¬ v thanh    to¸ncho  êicung  Êp  µng    Þch  ô; ng   ch ho¸,d v + Sau    ùc  Ön    n   Þ   ö  ông  ©n  khi th hi chi,®¬ v s d ng s¸ch  µ  íc cã  nh n   tr¸ch   nhiÖ m thanh    è  ∙  ¹m  to¸ns ® t øng  theo quy  nh: c¨n cø  ãa  n, chøng  õvµ  ®Þ     h ®¬   t  c¸c hå  ¬    s kh¸c cã  ªnquan  Ìm    li   k theo  Êy    Þ   gi ®Ò ngh thanh  to¸n t¹m    øng  ña  c ®¬n  Þ  ö  ông  ©n  vsd ng s¸ch nhµ  íc,Kho  ¹c Nhµ   íckiÓm    Óm    Õu     n  b  n  tra,ki so¸tn ®ñ   iÒu  Ön  ® ki thanh    to¸ntheo quy  nh  ¹ ®iÓ m   phÇn    ña  ®Þ ti   1  IIc Th«ng   µy, tn   th× lµm  ñ tôcchuyÓn  õcÊp  ¹m    th     t  t øng  sang thanh    ¹m  to¸nt øng. d.C¸c    kho¶n    êng  chith xuyªn kh¸c.   Nhã m   ôc    m chi kh¸c trong dù      to¸n ® îc giao  ña  n  Þ  ö  ông  ©n      c ®¬ v s d ng s¸ch  bao  å m     ôc  ña  ôc  ôc ng©n  g c¸c m cm l  s¸ch  µ  íc kh«ng  nh n   n»m   trong    3 nhã m   ôc    m chithanh  to¸n cho    ©n,      c¸ nh chinghiÖp  ô  v chuyªn m«n,    chimua   s ¾ m   öa  ÷a  µ    ôc  õ m ôc  s ch v c¸cm t  147  n   ôc  ®Õ m 150.§èivíi ÷ng       nh kho¶n    chi thuéc  ã m   ôc    µy, Kho  ¹c Nhµ   íc thùc hiÖn  Óm       nh m chin   b  n    ki so¸t, thanh    to¸n cho  n  Þ    ®¬ v nh sau:   ­ §èivíi ÷ng       nh kho¶n    n  Þ    Þ  chi®¬ v ®Ò ngh thanh    ùctiÕp,Kho  ¹c to¸ntr     b  Nhµ   íc kiÓm     Óm       å  ¬, chøng  õ vµ  iÒu  Ön    n  tra,ki so¸tc¸c h s   t  ® ki chitheo    quy ®Þnh  µ  v thanh    ùctiÕp cho  n  Þ  to¸ntr     ®¬ v cung  Êp  µng    Þch  ô; ch ho¸,d v ­ §èi víinh÷ng       kho¶n    a  ùc  Ön  îc viÖc  chi ch th hi ®   thanh to¸n trùc tiÕp:      c¨n cø  µo  ù    ©n    v d to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m  îcc¬    n  ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao;  nhu  Çu    ý  ña  n  Þ  ö  ông  ©n  c chiqu c ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íc®∙  öiKho  ¹c Nhµ     n  g  b  níc,kÌm    theo  Êy  ótdù    ©n  gi r   to¸nng s¸ch nhµ  íc (t¹m    n  øng),Kho  ¹c Nhµ   íc   b  n  thùc hiÖn  ¹m    t øng  cho  n  Þ. §Çu  ®¬ v   th¸ng sau,chË m   Êt vµo  µy  hµng      nh   ng 5  th¸ng,c¸c  n   Þ   ö  ông  ©n     ®¬ v s d ng s¸ch  µ   íc ph¶i lËp  nh n     b¶ng  chøng  õ kª  t  thanh to¸n göi Kho  ¹c Nhµ   íc.C¨n  vµo     b  n  cø  b¶ng    kª chøng  õ thanh    µ  t  to¸n v ®èi  Õu  íic¸c ®iÒu  Ön    ©n  chi v     ki ching s¸ch  µ  íc,n Õu    iÒu  Ön    nh n   ®ñ ® ki quy ®Þnh,  ×  th Kho  ¹c  µ   íc lµm  ñ  ôc chuyÓn  õ  Êp  ¹m  b Nh n   th t   tc t øng  sang  Êp  c thanh    ¹m  to¸nt øng  µ u  li   v l 1  ªnb¶ng   kª chøng  õthanh  t  to¸n.   5.2.KiÓ m     so¸t,  thanh      to¸nc¸ckho¶n    ù  chis nghiÖp  kinhtÕ.   Kho  ¹c  µ   íc thùc  Ön  Óm   b Nh n   hi ki so¸t,thanh    to¸n theo    quy  nh   ¹ ®Þ ti  ®iÓ m   phÇn    µ  Õt5.1 ®iÓ m   phÇn    ña  4  II ti     v 5  IIc Th«ng   µy,trõm ét  è  tn     s kho¶n  kinh phÝ   ù    s nghiÖp  kinh tÕ  ã  Ýnh  Êt ® Æc   ïnh  èn  ù    ct ch   th   v s nghiÖp  êng ® s ¾t, sù    nghiÖp  a   Êt,cÇu  êng  é, ® êng  û,.   îc cÊp  ®Þ ch   ® b  thu . ®   . ph¸tthanh    to¸ntheo c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh.      ®Þ hi h c BT    5.3.KiÓ m     so¸t,thanh    to¸n c¸c kho¶n       chi cho    ¬ng  ×nh  ôc    c¸c ch tr m tiªu quèc  gia. ­ §èivíi         kho¶n    c¸c chicho    ¬ng  ×nh m ôc    ù    ¾n  íi Ö m   c¸cch tr   tiªu, ¸n g d v  nhi vô qu¶n  ý cña  l  c¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ∙  îc c¬  B ng   ph ® ®   quan  ñ  ch qu¶n  giao  trong dù    ©n    to¸nng s¸ch nhµ  íccña    n  Þ  ö  ông  ©n    n  c¸c ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íc,   n  th× thùc hiÖn  Óm      ki so¸t,  thanh    to¸ntheo quy  nh  ¹ tiÕt5.1 ®iÓ m   phÇn    ®Þ t      i 5  II cña Th«ng   µy. tn
 12. 12 ­ §èivíic¸c kho¶n    û  Òn         chiu quy cho    ¬ng  ×nh m ôc    èc    c¸c ch tr   tiªuqu gia, thùc hiÖn  Óm     ki so¸t,  thanh    to¸n theo quy  nh  ¹  Õt5.4,®iÓ m     Çn    ®Þ ti     ti 5, ph II cña Th«ng   µy. tn ­ §èivíi         kho¶n    ¬ng  ×nh m ôc    ã  Ýnh  Êt ® Æc   ïnh  ­ c¸c chich tr   tiªuc t ch   th  ch ¬ng  ×nh 5  iÖuha  õng,ch¬ng  ×nh 135,..thùc hiÖn  tr   tr   r   tr     .   theo c¸cv¨n b¶n  íng     h  dÉn  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh. hi h c BT  5.4.KiÓ m     so¸t,  thanh      to¸nc¸ckho¶n  kinhphÝ  û  Òn.   u quy ­ Trêng  îp c¬    h   quan  Ën  û  Òn  ¬  nh u quy (c quan  µichÝnh, c¬  t    quan  qu¶n  lý nhµ  íc cÊp  íi)  Êp    n  d  c ph¸tkinh  Ý   û    ph u quyÒn  cho    n   Þ   ö  ông  c¸c ®¬ v s d ng©n  s¸ch  µ   íc theo  ù   nh n   d to¸n,th×     Kho  ¹c  µ   íc kiÓm   b Nh n   so¸t vµ  Êp   c thanh    to¸ncho    n  Þ  c¸c ®¬ v theo    nh  ¹  Õt5.1,®iÓ m     Çn    qui®Þ ti     ti 5, ph IITh«ng  tnµy.   ­ Trêng  îp  ¬    h c quan  µichÝnh  Ën  û  Òn  ïng  û  Ö m       t  nh u quy d u nhi chi®Ó chitrùctiÕp cho  n  Þ  ö  ông       ®¬ v s d kinh phÝ  û  Òn, Kho  ¹c Nhµ   ícthanh    u quy   b  n  to¸n,       tr¶theo uû  Ö m    ña  ¬  chi   nhi chic c quan  µi Ýnh. t ch   5.5.KiÓ m     so¸t,  thanh      to¸nc¸ckho¶n    chicho  vay  ña  ©n  c ng s¸ch nhµ  íc.   n §èivíic¸c kho¶n         chicho vay  ña  ©n  c ng s¸ch nhµ  íc,c¬    n   quan  µichÝnh  t  chuyÓn  ån  èn  ngu v cho  ¬  c quan  îc giao  Ö m   ô  ®  nhi v cho  vay hoÆc  chuyÓn  tiÒn theo  îp  ng  h ®å cho  chøc  îc vay  tæ  ®  (trong tr ng  îp cho   ê h   vay  ùctiÕp). tr     Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  Êt quü  ©n  b  n    xu   ng s¸ch nhµ  ícvµ    n   chuyÓn  Òn theo ti     lÖnh    Òn cña  ¬  chiti   c quan  µichÝnh. t  5.6.KiÓ m     so¸t,  thanh      to¸nc¸ckho¶n    îvay  ña  ©n  tr¶n   c ng s¸ch nhµ  íc.   n a.Tr¶  înícngoµi:   n      ­ Trªn c¬  ë  ù        î vµ  cÇu      s d to¸nchitr¶n   yªu  thanh to¸n,c¬    quan  µichÝnh  t  lËp  Önh    Òn chuyÓn  n   l chiti   ®Õ Kho  ¹c Nhµ   íc®Ó   b  n  thanh        to¸nchitr¶.C¨n    cø lÖnh    Òn  ña  ¬  chiti c c quan  µichÝnh, Kho  ¹c Nhµ   íc lµm  ñ  ôc xuÊt quü  t    b  n  th t     ng©n  s¸ch nhµ  íc®Ó     n   thanh      înícngoµi; to¸ntr¶n     ­ Trêng  îp tr¶nî nícngoµib»ng  ¹itÖ  îcthùc hiÖn    h          ngo   ®     theo  quy  nh   ®Þ t¹ tiÕt5.8 ®iÓ m   phÇn    ña      i 5  IIc Th«ng   µy. tn b.Tr¶  îtrongníc:   n    ­ C¸c    kho¶n  î vÒ     Õu  Ýnh  ñ  µ  n   tr¸phi Ch i ph v c«ng    ©y  ùng    èc: tr¸x d i Tæ qu   c¨n  v¨n  cø  b¶n    Þ   ña  ®Ò ngh c Kho  ¹c  µ   íc,Bé   µi chÝnh  Ëp  Önh    b Nh n   T   ll chi tiÒn chuyÓn  cho Kho  ¹c  µ   íc ®Ó   Êt quü  ©n  b Nh n   xu   ng s¸ch trung  ng  ¬ thanh  to¸n; ­ §èi víitr¸ phiÕu        i c«ng  ×nh ®Þa   ¬ng  tr   ph (thuéc tr¸chnhiÖ m     î cña      tr¶n   ng©n s¸ch ®Þa   ¬ng):khi®Õ n   ¹n    î,Së   µi chÝnh    Ët        ph    h tr¶n   T   ­ V gi¸c¸c tØnh,   thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch nhiÖ m     î    tr¶ n cho  ñ  ë  ÷u    ch s h tr¸i phiÕu; ­ C¸c    kho¶n      î trong níc kh¸c:Kho  ¹c  µ   íc thùc hiÖn  chitr¶n        b Nh n     thanh  to¸ntheo lÖnh    Òn cña  é  µichÝnh.     chiti   BT  5.7.KiÓ m     so¸t,  thanh      to¸nc¸c kho¶n    chicho  ¹t®éng  ña  ho   c §¶ng  éng  C s¶n  ÖtNam, c¸ctæ  Vi       chøc  Ýnh  Þx∙héi, Ýnh  Þx∙héi­ nghÒ   ch tr       ch tr         nghiÖp,   tæ chøc    éi, chøc    éi­nghÒ   x∙h   tæ  x∙h    nghiÖp.
 13. 13 ­ §èivíi         kho¶n chi  c¸c    cho  ¹t®éng  ña  ho   c §¶ng  éng  C s¶n  ÖtNam   îc Vi   ®  thùc hiÖn    theo c¬  Õ     ch riªng. ­ §èivíi         kho¶n    c¸c chicho    chøc  c¸ctæ  kh¸c® ¬c  ùc hiÖn  Êp      th   c ph¸ttheo  dù to¸n,Kho  ¹c Nhµ   íc chitr¶,thanh      b  n      to¸n cho  n  Þ  ö  ông  ©n  ®¬ v s d ng s¸ch  nh    nh  ¹ c¸ctiÕt4.1,4.2 ®iÓ m     Çn    ña  qui®Þ t          i 4,ph IIc Th«ng   µy.tn 5.8.KiÓ m     so¸t,  thanh      to¸nc¸ckho¶n    ¹itÖ. chingo   a. Nh÷ng    kho¶n    ¹itÖ  îccÊp    chingo   ®   ph¸tb»ng  Önh    Òn,bao  å m:  l chiti   g chitr¶nî nícngoµi;viÖn  î          tr  cho    chøc  èc  Õ  µ  ícngoµitheo  Õt c¸c tæ  qu t v n     quy   ®Þnh  ña  Ýnh  ñ;kinh phÝ  c Ch ph     cho  ¬  c quan  idiÖn  Öt Nam     ícngoµi; ®¹   Vi   ën     ®ãng  ãp  g cho    chøc  èc  Õ; chinghiÖp  ô, nhËp  ÕtbÞ,  Ët t cña  c¸c tæ  qu t     v  thi   v    an ninh,quèc    phßng; chitrî Êp  µ  o  ¹o®èi víil häc       c v ®µ t      u  sinh ViÖt Nam   äc      h ë  ícngoµitheo Quy Õt  nh  ña  é  ëng  é  n      ®Þ c B tr B Gi¸odôc  µ  o  ¹o;     v ®µ t   kho¶n  c¸c chikh¸c theo      Quy Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ, Bé   ëng  é   µi chÝnh. ®Þ c Th t   ph   tr BT    ViÖc  Êp  c ph¸t,  thanh    îcthùc hiÖn    to¸n®     nh sau: ­ Bé   µi chÝnh  Ëp  Önh    Òn trong ®ã     â sè    ¹itÖ  µ      T  ll chiti     ghir   chingo   v quy ra  ng  Öt Nam   ®å Vi   theo  û gi¸h¹ch    Bé   µi chÝnh  t    to¸n do  T   quy  nh  öi Kho  ®Þ g  b¹c Nhµ   ícTrung  ng;   n  ¬ ­ C¨n  lÖnh    Òn  ña  é   µi chÝnh, Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng    cø  chiti c B T     b Nh n   ¬ thùc hiÖn  ¹ch to¸nching©n    h      s¸ch trung ¬ng      b»ng  ng  ÖtNam;  ng  êi  ®å Vi   ®å th , trÝch quü  ¹itÖ  ña  ©n    ngo   c ng s¸ch nhµ  íc cÊp    n  thanh    to¸n cho    c¸c kho¶n    chi b»ng  ¹itÖ  ngo   theo néidung  ∙       ® ghitrong lÖnh    Òn.   chiti   b. Nh÷ng    kho¶n    ¹itÖ  îc cÊp  chingo   ®   ph¸ttheo  ù    d to¸n n¨m  Ýnh    t b»ng  ®ång  Öt Nam,  Vi   bao  å m:    g chicho    oµn  i  c¸c ® ® c«ng    íc ngoµi;chi®ãng  t¸cn      niªn liÔm  chøc  èc  Õ; chimua       tæ  qu t     tin,thanh  to¸n cíc ph¸tsãng; c¸c kho¶n          chi kh¸c    theo Quy Õt  nh   ña  é   ëng  é   µi  Ýnh, Kho  ¹c  µ   íc ®Þ c B Tr B T ch   b Nh n   Trung  ng  ùc hiÖn  Óm      ©n  ¬ th   ki so¸tching s¸ch nhµ  íc,trÝch quü  ¹itÖ  ña    n    ngo   c ng©n  s¸ch  µ  íc ®Ó   Êp  nh n   c ph¸tthanh    to¸n cho  n  Þ  ö  ông  ©n    ®¬ v s d ng s¸ch  nhµ  íc;®ång  êi  ¹ch  n  th ,h to¸n b»ng  ng  Öt Nam  ¬ng    ®å Vi   t øng  íisè  ¹itÖ  v   ngo   ®ã   theo  û gi¸do  é  µi chÝnh  t    B T   quy  nh  µ  õdÇn  µo  ù    ®Þ v tr   v d to¸nb»ng  ng  ®å ViÖtNam   ña  n  Þ,cô  Ó      c ®¬ v   th nh sau: ­ C Êp  ¹itÖ    ngo   cho    oµn  i  c¸c ® ® c«ng    ícngoµithuéc c¸c ®¬n  Þ  ö  t¸cn        vs dông  ©n  ng s¸ch trung  ng, c¨n cø  µo  ×nh  ×nh  ùc tÕ  ña  oµn    Öc    ¬  vt h th   c ® ra,vi cÊp    ph¸tchiathµnh  bícsau:   2    +  Êp  ¹m  C t øng: c¨n cø  µo  ù      ©n      v d to¸nching s¸ch nhµ  ícb»ng  ¹itÖ    n  ngo   (tÝnh theo  ng  Öt Nam)  îc c¬  ®å Vi   ®   quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Öt  µ  nh n   th quy duy v ®Ò   Þ   ¹m  ngh t øng  ña  n   Þ   ö  ông  ©n  c ®¬ v s d ng s¸ch  µ  íc (phô  ôc 06  è  nh n   l  s ®Ýnh  Ìm),Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng  µm  ñ  ôc trÝch  ü  ¹itÖ  ña  k   b Nh n   ¬ l th t   qu ngo   c ng©n  s¸ch  µ  íc t¹m  nh n   øng cho  n   Þ;  ng  êi,h¹ch  ®¬ v ®å th   to¸n t¹m    øng    chi ng©n  s¸ch trung  ng  ¬ b»ng  ¹itÖ  µ  ngo   v b»ng  Òn  Öt Nam   ti Vi   theo  û gi¸h¹ch  t    to¸ndo  é  µi Ýnh    B t  ch quy  nh; ®Þ +  Êp  C thanh to¸n:trong thêigian 15  µy         ng sau    oµn  Ò,  n  Þ  ö  khi® v ®¬ v s dông  ©n  ng s¸ch trung ¬ng  ã      c tr¸chnhiÖm   öiquyÕt to¸nchingo¹itÖ  oµn      g        ® ra cho Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng    b  n  ¬ ®Ó thanh    ¹m  to¸nt øng. C¨n  hå  ¬  Õt   cø  s quy   to¸n®oµn    ∙  îcc¬    ra ® ®   quan  ñ  ch qu¶n  Öt  Õt      ¹itÖ  µ  Êy duy quy to¸nchingo   v gi   ®Ò   Þ  ngh thanh    ¹m  to¸nt øng  ña  n  Þ  ô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm),Kho  ¹c c ®¬ v (ph l   07  k   b  Nhµ   íc Trung  ng  µm  ñ  ôc chuyÓn  õ cÊp  ¹m  n  ¬ l th t   t  t øng  sang  Êp  c thanh    to¸n
 14. 14 t¹m øng  µ  õdÇn  µo  ù    ña  n  Þ;®ång  êi, v tr   v d to¸nc ®¬ v   th   thanh    è  ¹itÖ  to¸ns ngo   ®∙  ¹m  t øng  theo  û gi¸do  é   µi chÝnh  t    B T   quy  nh.  ®Þ Qu¸  ×nh thanh    ¹m  tr   to¸n t øng  îcbïtrõthõa,thiÕu gi÷a c¸c®oµn  ®             trong cïng m ét  n  Þ. Sau    ∙  ï     ®¬ v   khi® b   trõgi÷a c¸c®oµn, n Õu         cßn chªnh  Öch,th× xö  ýnh  l     l   sau: .Trêng  îp sè  ¹m    h   t øng  á  ¬n  è  îcquyÕt  nh h s ®   to¸n,®¬n  Þ  îcKho  ¹c   v®  b  Nhµ   ícTrung  ng  Êp    n  ¬ c bæ sung  ¹itÖ  µ  õvµo  ù    ©n  ngo   v tr   d to¸nng s¸ch nhµ  ­   n íc® îcduyÖt;    . Trêng  îp  è  ¹m    h s t øng  ín h¬n  è   îc quyÕt  l  s ®  to¸n,®¬n   Þ   ã    v c tr¸ch   nhiÖ m   µn    ü  ¹itÖ  ña  ©n  ho tr¶qu ngo   c ng s¸ch nhµ  ícsè    n   chªnh  Öch.Khi ®¬n   l    vÞ  µn    ho tr¶,Kho  ¹c Nhµ   íc Trung  ng  ùc hiÖn  ¹ch  b  n  ¬ th   h to¸n gi¶m    ©n     ching s¸ch trung ¬ng      b»ng  ng  ÖtNam. ®å Vi   ­C Êp  ¹itÖ    ngo   thanh    ng    Ôm,mua    ícph¸tsãng: to¸n®ã niªnli   tin,     c +  èivíi   §     kho¶n    ng    Ôm  c¸c chi®ã niªnli cho    chøc  èc  Õ;mua    c¸ctæ  qu t   tin: c¨n  dù  cø  to¸n chi ngo¹itÖ  Ìm       k theo  chøng  õ thanh  t  to¸n cã  ªnquan  îp   li   (h   ®ång  thanh to¸n,giÊy    b¸o  ßi  Òn  ña    chøc  èc  Õ) vµ  Êy  ótdù  ® ti c c¸c tæ  qu t   gi r   to¸nng©n    s¸ch nhµ  íc,Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  ùc hiÖn  Ých quü  ¹i   n  b  n  ¬ th   tr   ngo   tÖ  ña  ©n  c ng s¸ch  µ  íc ®Ó   Êp  nh n   c ph¸tvµ    thanh  to¸n cho  n  Þ  ö  ông    ®¬ v s d ng©n  s¸ch nhµ  íc;®ång  êi, ¹ch to¸nb»ng  ng  ÖtNam     n  th   h   ®å Vi   theo tûgi¸h¹ch       to¸ndo  é   µi chÝnh    BT  quy  nh  õvµo  ù    ©n  ®Þ tr   d to¸nng s¸ch nhµ  íc cña  n     n  ®¬ vÞ; +  èivíi §   kho¶n      ãng,truyÒn   phôc  ô  chiph¸ts   tin  v cho    oµn  Êp    c¸c ® c cao cña §¶ng,Ch Ýnh  ñ, Quèc  éi®i    ph   h   c«ng    ícngoµi® îcthùc hiÖn    Öc  t¸cn        nh vi cÊp    ¹itÖ  ph¸tngo   cho  oµn  i  ® ® c«ng    ícngoµi. t¸cn   c. Chi mua   ¹itÖ  ña  ©n  µng: mua   ¹itÖ  ña  ©n  µng  îc    ngo   c ng h   ngo   c ng h ®  thùc hiÖn    trong tr ng  îp quü  ¹itÖ  ña  ©n   ê h   ngo   c ng s¸ch nhµ  íckh«ng    ¹i   n  ®ñ ngo   tÖ      ®Ó chi cho    c¸c kho¶n    éc  ©n  chi thu ng s¸ch trung  ng  ¬ hoÆc   i  íic¸c ®è v     kho¶n   chib»ng  ¹itÖ  éc  ©n  ngo   thu ng s¸ch  a   ¬ng. C¨n  dù  ®Þ ph   cø  to¸n ng©n    s¸ch nhµ  íc® îcph©n    n    bæ,  Êy rótdù    ©n  gi     to¸nng s¸ch nhµ  íc(t¹m øng    n    hoÆc   thanh  to¸n)cña  n  Þ  ö  ông  ©n    ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íc,Kho  ¹c Nhµ   íccÊp  ¹m    n  b  n  t øng hoÆc   Êp  c thanh to¸n cho  n  Þ  ö  ông  ©n    ®¬ v s d ng s¸ch b»ng  ng  Öt ®å Vi   Nam   theo  û gi¸b¸n  ¹itÖ  ña  ©n  µng  ¬i®¬n  Þ  t     ngo   c ng h (n   v mua   ¹itÖ) c«ng  ngo     bè  ¹  êi®iÓ m     ¹itÖ    n  Þ   ùc tiÕp  ti  th chi ngo   ®Ó ®¬ v tr   mua   ¹itÖ  ña  ©n   ngo   c ng hµng. 5.9.Chi b»ng  Ön  Ëtvµ  µy     hi v   ng c«ng    ng. lao®é §èivíi       kho¶n    ©n  c¸c ching s¸ch nhµ  ícb»ng  Ön  Ët vµ  µy    n  hi v   ng c«ng    lao ®éng, c¨n  lÖnh      Önh      ©n  cø  ghi thu,l ghi ching s¸ch  µ  íc cña  ¬  nh n   c quan  µi t  chÝnh,Kho  ¹c Nhµ   ích¹ch to¸nghithu,ghiching©n    b  n           s¸ch nhµ  íc.   n 6.H¹ch    Õ     µ        ©n    to¸nk to¸nv b¸o c¸o ching s¸ch nhµ  íc.   n 6.1.H¹ch    Õ     to¸nk to¸n. C¸c  n  Þ  ö  ông  ©n  ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íc,Kho  ¹c Nhµ  níctæ    n  b      chøc  ¹ch h  to¸nkÕ       ©n    to¸n ching s¸ch nhµ  íc theo  Õ     Õ     µ  íc vµ        n  ch ®é k to¸n nh n   c¸c quy ph¹m ph¸p luËtkh¸cvÒ   Õ        k to¸n. 6.2.B¸o      ©n    c¸o ching s¸ch nhµ  íc.   n ­ Hµng    th¸ng,quÝ, n¨m    n  Þ  ö  ông  ©n      c¸c ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íclËp      n   b¸o c¸o    ©n  chi ng s¸ch  µ  íc göi c¬  nh n     quan  ñ  ch qu¶n  ã    Ën  ña  c x¸c nh c Kho  ¹cb 
 15. 15 Nhµ   íc n¬i giao  Þch. C¬   n    d   quan  ñ  ch qu¶n tæng  îp  h b¸o c¸o    ©n  chi ng s¸ch  nhµ  ícgöic¬  n     quan  µichÝnh  ng  Êp. t  ®å c ­ Hµng    th¸ng,quÝ, n¨m      Kho  ¹c Nhµ   íc lËp  b  n   b¸o      ©n  c¸o ching s¸ch nhµ    níc göic¬      quan  µichÝnh  ng  Êp, c¬  t  ®å c   quan  ÷u  h quan  µ v Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  cÊp  trªn.  Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  b  n  ¬ tæng  îp b¸o      ©n  h   c¸o ching s¸ch nhµ  íc   n  göiBé  µichÝnh  ô  ©n    T  (V Ng s¸ch nhµ  íc)theo chÕ       n    ®é quy  nh. ®Þ 7.Thu  åigi¶m    ©n    h  ching s¸ch nhµ  íc.   n 7.1.Trong    ×nh     qu¸ tr  qu¶n  ý, Êp  l c ph¸t,   Õt      ©n  quy to¸nching s¸ch nhµ  ­   n íc,c¬    quan  µichÝnh  ã  Òn  Õt  nh    åigi¶m    ©n  t  c quy quy ®Þ thu h   ching s¸ch nhµ    níc®èi  íic¸c kho¶n      Õ   ,    v    chisaich ®é kh«ng  ng  Õ   ,    Èn, ®Þnh   ®ó ch ®é tiªuchu   møc    ña  µ   íc.C¸c  n  Þ  ö  ông  ©n  chic Nh n   ®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íccã    n   tr¸chnhiÖm     nép  ©n  ng s¸ch  µ  íc kÞp  êitheo  Õt  nh   ña  ¬  nh n   th   quy ®Þ c c quan  µichÝnh. t    Kho  ¹c Nhµ   ícc¨n cø  µo  Õt  nh  ña  ¬  b  n     v quy ®Þ c c quan  µichÝnh  µ  Êy  ép  t  v gi n tiÒn cña    n  Þ  ö  ông  ©n    c¸c®¬ v s d ng s¸ch nhµ  íc®Ó  lµm  ñ tôcthu håigi¶m    n    th         ching©n    s¸ch nhµ  íc.   n 7.2.C¨n  vµo  Õt  nh  ña    ¬    cø  quy ®Þ c c¸c c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy (Toµ    ¸n,C«ng    Ön  Ó m     ©n  ©n,..   Ò   Öc    åic¸c kho¶n    an,Vi Ki s¸tnh d .v vi thu h     ) chi sai chÕ   ,    ®é tham  lµm  Êt tho¸ttiÒn,tµis¶n  µ  íc, .Kho  ¹c  µ   íc «  th        nh n .  . b Nh n   lµm  ñ  ôc thu  åi gi¶m    ©n  th t   h  chi ng s¸ch  µ  íc vµ  ¹ch  nh n   h to¸n kÕ     to¸n theo     ®óng  ôc  ôcng©n  m l  s¸ch nhµ  íc.   n 8.Qu¶n  ýquü  ©n    l  ng s¸ch nhµ  íc.   n ­ C¨n  vµo  Öm   ô      ©n    cø  nhi v thu,ching s¸ch nhµ  ícn¨m  ã chia ra quý)   n  (c        ® îc giao,c¬      quan  µichÝnh  ©y  ùng  t  x d møc   ån  ü  ©n  t qu ng s¸ch  µ  íc tèi nh n     thiÓu  µng  ý    h qu ®Ó b¶o  ¶m   ® thanh to¸n,chitr¶c¸c kho¶n    ©n       ching s¸ch nhµ    níctrong kú  µ      v th«ng    b¸o cho  Kho  ¹c Nhµ   íccïng cÊp    èihîp qu¶n  ý; b  n    ®Ó ph     l ­ Khi tån quü  ©n      ng s¸ch nhµ  ícxuèng  Êp  ¬n    n  th h møc  èithiÓu,Kho  ¹c t    b  Nhµ   íc cã  n   tr¸ch nhiÖ m     th«ng b¸o cho  ¬  c quan  µichÝnh  ïng  Êp    ã  t  c c ®Ó c biÖn ph¸p gi¶i     Õt,cô  Ó: quy   th +  §«n  c  ®è thu  ép  Þp  êic¸c kho¶n  n k th     thu  ña  ©n  c ng s¸ch  µ  íc b¶o  nh n   ®¶m   Ëp  t trung c¸ckho¶n       thu theo kÕ   ¹ch;   ho +  ¹m   T vay  ü  ù   ÷ tµichÝnh  qu d tr     hoÆc  vay  c¸c  ån  ngu kh¸c theo    quy ®Þnh    ¸p  ®Ó ® øng    c¸c kho¶n    ©n  ching s¸ch nhµ  íc theo  ù    îc duyÖt.   n  d to¸n®     Sau    Ëp  khit trung ® îc nguån    ¬     thu,c quan  µichÝnh  t  ph¶ihoµn      tr¶theo  Õ   ch ®é   quy  nh. ®Þ Trêng  îp  ∙  ö  ông  µn  é    Ön  h ®sd to b c¸c bi ph¸p    µ   Én  trªn m v kh«ng    b¶o ®¶m       chitr¶,thanh to¸n,c¬    quan  µichÝnh  t  ph¶it¹m  nh    ®× chØ    c¸c kho¶n    chi ng©n  s¸ch nhµ  íc.Kho  ¹c Nhµ   íccã  Òn  õ chèithùc hiÖn    cÇu    n  b  n   quy t      c¸c yªu  chicña  ¬    c quan  µichÝnh  µ  ®¬n  Þ  ö  ông  ©n  t  v  vsd ng s¸ch  µ  íc n Õu  ån nh n   t  quÜ   ©n  ng s¸ch nhµ  íckh«ng  ¶m     n  ® b¶o      chitr¶,thanh to¸n. III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ n¨m  ©n  t n c hi l     k t  ng s¸ch 2004; thay thÕ        Th«ng   è  ts 40/1998/TT­ ngµy    BT  31/ 03/1998  ña  é   µi chÝnh. C¸c    c BT    v¨n b¶n,  chÕ     ®é kh¸cban  µnh  íc®©y  Ò     h tr   v qu¶n  ýcÊp  l  ph¸t,  thanh      to¸nc¸ckho¶n   chi
 16. 16 ng©n s¸ch  µ  íc qua  nh n   Kho  ¹c  µ   íc tr¸ víiquy  nh   ¹  b Nh n   i     ®Þ t iTh«ng   nµy  t kh«ng  cßn  Öu  ùcthi µnh. hi l     h
 17. 17 P h ô  l ô c s è  01 Kh«ng    µo  ghiv khu  vùc  µy n §¬n  Þ  v SDNS: M∙  n  Þ: ®¬ v M∙  ån: ngu M∙  CTMTQ G,  ù     D ¸n ODA... B ¶ n g  kª c h ø n g  t õ thanh to¸n STT Chøng  õ t M ôc, tiÓu m ôc     Néi dung    chi Sè  Òn ti Sè Ngµy Tæng  éng: c Tæng   sè   tiÒn   viÕt   b»ng   ch÷:   ............................................................................ ........................................................................................................................ ....... ,ngµy...... th¸ng.......  ..........     n¨m Ng êilËp b¶ng    K Õ     ëng to¸ntr Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký  tªn) (Ký  tªn) (Ký    ng  Êu  tªn,®ã d ) Ghi chó:  É u   µy  ®¬n  Þ  ö  ông  ©n     M n do  vsd ng s¸ch lËp 2  ªn     li : ­ li   öiKho  ¹c Nhµ   ícn¬im ë   µikho¶n 1  ªng   b  n     t  ­ li  u  ¹ ®¬n  Þ sö  ông  1  ªnl t   i v d NSNN
 18. P h ô  l ô c s è  02 Kh«ng    ghi Niªn®é:.. . ...   . . ... Gi Ê y ® Ò  n g h Þ  thanh to¸n t¹ m ø n g vµo Sè:.. . ....... . . ...... Ng©n  s¸ch khu  ùc  µy vn §¬n   vÞ:.. . ....................................... . . ......................................   M∙   sè   §VSDNS: .. . ..................................... . . ..................................... Tµi   kho¶n:. . ..................................... . . ....................................   t¹  i KBNN:.. . ........................................... . . .......................................... C¨n cø  sè  d t¹m øng  chi Ng ©n  s¸ch .. . ........................................®Õ n  ngµy.. . . th¸ng.. . . . . .......................................  . . . . . ..   n¨m  . . .. .. . ... §Ò   Þ  ngh Kho  ¹c  µ   íc. . .......................................  b Nh n . . ........................................ .thanh to¸n sè  Òn  ∙  ¹m    ti ® t øng  theo    Õt chi ti   sau: TT M∙  ån ngu Ch ¬ng Lo¹i Kho¶n M ôc TiÓu  ôc Sè    ¹m  M d t øng Sè    Þ  ®Ò ngh thanh  Sè   KBNN   Öt thanh  duy   to¸n to¸n Céng: Tæng  è    Þ  s ®Ò ngh thanh      to¸nghib»ng  ÷:. . ............................................... ch . . ...............................................
 19. Ngµy... .  ... th¸ng.. . . . ..  n¨m... . .. KÕ   to¸n tr ng  ë Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v P h Ç n  d µ n h  c h o  k h o  b ¹ c n h µ  n í c g hi §ång    ý thanh    è  Òn ®∙  ¹m  to¸ns ti   t øng  µ:.. . ....................................................... l   . . .................................N .................... .îTK.   Sè  Òn ghib»ng  ÷:.. . ...................................................... ti     ch   . . ...................................................... C ã  .. . ....................................................................... . . .......................................................................   Ngµy... .  ... th¸ng.. . .. . ..  n¨m... . ... . . ... KÕ   to¸n KÕ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c  ®è KBNN
 20. P h ô  l ô c s è  03 Kho  ¹c Nhµ   íc. . b  n .. Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . . KBNN . ./ .......... ,ngµy...  th¸ng   ....... ... n¨m     T h « n g  b¸o t õ c h è i c Ê p  p h¸t thanh to¸n Kho  ¹c Nhµ   íc................................................. tõ chèicÊp    b  n      ph¸tthanh    to¸n ................................................ t¹   chøng   tõ kho¶n   chi   i   sè……………………................. ngµy.............. th¸ng.............. n¨m  .................... Sè  Òn: ti   B»ng  è:......................................................................................... s  ch ........................................................................................ B»ng  ÷: ................................................................................................................. .................................................................................................................. .......................................................... Lý  tõchèicÊp    do      ph¸tthanh  to¸n:   ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. b Nh n ......................................  xin th«ng  Kho  ¹c  µ   íc   b¸o cho  n   Þ   Õt ®¬ v bi     l. ®Ó   ã  Ön  c bi ph¸p xö  ý ............... ,ngµy……. th¸ng……   n¨m……… Gi¸m  c  ®è Kho   ¹c  µ   íc b Nh n (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d N¬i nhËn:   ­Nh     trªn ­Lu  KBNN   VT   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2