intTypePromotion=1

Thông tư 80/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư 80/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 80/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo lãnh phát hành và bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 80/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t Sè   80/2002/TT­B T C  n g µ y 12 th¸ng  09 n¨ m  2002 H í ng d É n   b ¶ o  l∙nh p h¸t h µ n h  v µ  ® Ê u  gi¸  b¸n c æ  p h Ç n  ra bªn n g o µ i  ñ a c¸c c   d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc th ù c  Ö n  c æ  p h Ç n  h o¸ n hi Thi hµnh    NghÞ   nh   è  ®Þ s 64/2002/N§­   µy  CP ng 19/6/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chuyÓn  doanh nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn, Bé  µichÝnh   tycæ ph   T   híng  Én  ÷ng  ñ  ôc vµ  ¬ng  d nh th t   ph ph¸p b¸n    Çn  bªn  µi cña    cæ ph ra  ngo   c¸c doanh  nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    nh n     cæ ph ho¸ theo  ×nh  h thøc ®Êu      gi¸hoÆc   b¶o      µnh    l∙nhph¸th nh sau: P h Ç n  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1.Ph¹m    i t ng ¸p dông   vi,  î     ®è C¸c doanh nghiÖp  µ  ícvµ  n  Þ  ô  éc doanh  nh n   ®¬ v ph thu   nghiÖp  µ  íc nh n   tiÕn hµnh    Çn      cæ   Çn  Çn  u     cæ ph ho¸ khib¸n  ph l ®Ç cho    i t ng bªn  µi c¸c ®è  î   ngo   doanh  nghiÖp  ph¶ithùc hiÖn      theo híng dÉn  ¹ Th«ng  nµy.     t  i t    2.C¸c  õng÷    t  trongTh«ng   µy  îchiÓu      tn ®   nh sau:   2.1.B¸n  u      Çn  µh×nh    ®Ê gi¸cæ ph l  thøc b¸n    Çn  ña    cæ ph c doanh  nghiÖp  nhµ  íc cæ   Çn    nu   ph ho¸ c«ng khaicho    i t ng bªn  µicã  ù  ¹nh    c¸c ®è  î   ngo   s c tranh  vÒ   gi¸. 2.2. B¶o    l∙nh ph¸t hµnh      (trong  êng  îp  tr h b¸n    Çn   Çn  u   ña  cæ ph l ®Ç c doanh nghiÖp  µ  íccæ   Çn    µviÖc  chøc  Ën  nh n   ph ho¸)l   tæ  nh b¶o    ¶m     l∙nh® b¶o thùc  Ön  ¬ng  b¸n    Çn  ña  hi ph ¸n  cæ ph c doanh  nghiÖp  µ  íc cæ   Çn    nh n   ph ho¸ cho    i t ng bªn  µitheo  ×nh  c¸c ®è  î   ngo   h thøc  u     êng  îp kh«ng  ®Ê gi¸. Tr h  b¸n  Õt  h tæ chøc  Ën  nh b¶o    l∙nhph¶imua  è    Çn    s cæ ph cßn  ¹theo gi¸khëi®iÓ m. l  i      2.3. Tæ     chøc  Ën  nh b¶o    µ m ét  l∙nh l   hoÆc   ét  ã m     chøc  µi m nh c¸c tæ  t  chÝnh  trung gian  ïng  èi hîp  ã    iÒu  Ön    ùc  Ön  c ph   c ®ñ ® ki ®Ó th hi nghiÖp  ô v b¶o      µnh  l∙nhph¸th cho  doanh nghiÖp  theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p luËtvÒ       Chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸n. 2.4.Tæ     chøc  ùc hiÖn  th   b¸n  u       Çn  µ c¸c doanh  ®Ê gi¸cæ ph l    nghiÖp    cæ phÇn  ho¸  µ    chøc  µichÝnh  v c¸c tæ  t  trung gian  îc c¬    ®   quan  Õt  nh    quy ®Þ cæ phÇn  ho¸  ùa chän    ùc  Ön  Öc  l  ®Ó th hi vi b¸n  u       Çn  ®Ê gi¸cæ ph ph¸thµnh  Çn    l ®Ç u   ña  c doanh  nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸ cho    i t ng bªn  µi. c¸c®è  î   ngo 2.5.Tæ     chøc  µichÝnh  t  trung gian ® îctham    ùc hiÖn         giath   c¸cnghiÖp  ô  v b¶o    l∙nh hoÆc   chøc  tæ  b¸n  u       Çn  µ:c¸c c«ng    ®Ê gi¸cæ ph l    ty chøng kho¸n,   c«ng    µichÝnh, c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i vµ    chøc  µichÝnh  Ýn  ty t      h th m   c¸c tæ  t  t dông kh¸c... 2.6.Ng êitham    u    µtæ      gia®Ê gi¸l   chøc  kinh tÕ  µ    ©n    v c¸nh trong nícvµ  ­   n ícngoµitheo quy  nh  ña        ®Þ c ph¸p luËt.   2.7.TiÒn  Æt  äc  µm ét    ® c l  kho¶n  Òn cña  êitham    u    ti   ng   gia ®Ê gi¸øng  íc tr   ®Ó   ¶m   ® b¶o  Òn  quy tham    u  gia®Ê gi¸.
  2. 2 2.8.Gi¸khëi®iÓ m   µ møc         l  gi¸ban  u   ña  ét    Çn  îcchµo    ®Ç c m cæ ph ®  b¸n ra bªn  µi do  éi  ng  u       nh     ùc  Ön  u     ng  ngo   H ®å ®Ê gi¸ qui ®Þ ®Ó th hi ®Ê gi¸ nh kh«ng  Êp  ¬n    µn. th h gi¸s 2.9.Gi¸sµn  ña  ét    Çn  îcx¸c®Þnh  µ100.000  ng  ÖtNam.    c m cæ ph ®     l  ®å Vi   3. Chi phÝ     cho  ¹t®éng  u     ho   ®Ê gi¸, b¶o      µnh  doanh  l∙nhph¸th do  nghiÖp  cæ   Çn    µ  ¬  ph ho¸ v c quan  chøc  u    tæ  ®Ê gi¸hoÆc   chøc  Ën  tæ  nh b¶o    l∙nhtho¶  thuËn  ng  nh kh«ng  µm  îtqu¸  l v  møc     Ý     Çn  chiph cæ ph ho¸  µ   m doanh nghiÖp  nhµ  íc® îcphÐp  n    chi. P h Ç n  II N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó 1. ViÖc  chøc  ®Êu      Çn    µnh  Çn  u     tæ  b¸n  gi¸cæ ph ph¸th l ®Ç cho    i t c¸c ®è  ­ îng bªn  µi cña    ngo   c¸c doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸  îc thùc hiÖn  ®    th«ng    qua tæ chøc  µichÝnh  t  trung gian hoÆc   chÝnh      do  doanh nghiÖp    Õu  îcc¬  ®ã (n ®   quan  Õt  nh    Çn    quy ®Þ cæ ph ho¸ giao)vµ    ph¶i®¶m     b¶o c«ng khai,  minh  ¹ch, b   c«ng b»ng  µ  v b¶o  Ö   Òn, lîÝch  îp ph¸p cña    tham  v quy     i h    c¸cbªn  gia.  2.Héi ®ång  u       ®Ê gi¸.  2.1.Héi ®ång  u    c¬      ®Ê gi¸do  quan  Õt  nh    Çn    µnh  Ëp  quy ®Þ cæ ph ho¸ th l ®Ó   íng dÉn  µ  h  v gi¸m    ¹t®éng    u      Çn. s¸tho   b¸n ®Ê gi¸cæ ph   2.2.Thµnh  Çn  éi ®ång  u    îcx¸c®Þnh      ph H   ®Ê gi¸®     nh sau: a. Trêng  îp  chøc  µichÝnh    h tæ  t  trung gian    (bao  å m   tæ  g c¶  chøc  Ën  nh b¶o l∙nh)thùc hiÖn      b¸n  u       Çn  ×  µnh  Çn  éi ®ång  u     ®Ê gi¸cæ ph th th ph H  ®Ê gi¸ gå m: ­ Gi¸m  c    ®è hoÆc   êi® îcuû  Òn  ña  chøc  µichÝnh  ng     quy c tæ  t  trung gian     ® îcgiao nhiÖ m  ô    u    µm  ñ  Þch  éi ®ång  u      v b¸n ®Ê gi¸l ch t H  ®Ê gi¸. ­§¹idiÖn  ¬     c quan  Õt ®Þnh    Çn    quy   cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp. ­ §¹idiÖn     Tæng  c«ng    tyhoÆc  c«ng    Õu    Çn    n  Þ  µnh  ty(n cæ ph ho¸ ®¬ v th viªnhoÆc   é  Ën    b ph doanh nghiÖp). ­§¹idiÖn  ¬     c quan  µi Ýnh  t  ch doanh  nghiÖp  ïng cÊp. c  ­§¹idiÖn     doanh  nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸.  b.  êng  îp  Tr h doanh  nghiÖp  µ  íc cæ   Çn  nh n   ph ho¸  îc c¬  ®   quan  quyÕt  ®Þnh    Çn    cæ ph ho¸ giao  ùctiÕp  tr   b¸n  u       Çn  ×  µnh  Çn  éi ®Ê gi¸cæ ph th th ph H  ®ång  u    å m:  ®Ê gi¸g ­ Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸ hoÆc   êi ® îc gi¸m  c  û  ng     ®è u quyÒn  µm  ñ  Þch  éi ®ång  u  l Ch t H  ®Ê gi¸. ­§¹idiÖn  ¬     c quan  Õt ®Þnh    Çn    quy   cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp. ­§¹idiÖn  ¬     c quan  µi Ýnh  t  ch doanh  nghiÖp  ïng cÊp. c  ­§¹idiÖn     C«ng    Ñ   tym hoÆc   Tæng  C«ng    Õu  ã). ty(n c 2.3.Tr¸chnhiÖm  µ  Òn  ¹n cña  éi ®ång  u      v quy h   H  ®Ê gi¸:
  3. 3 a. Ban  µnh  h quy  Õ   u     ch ®Ê gi¸b¸n    Çn  bªn  µi cña  cæ ph ra  ngo   doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸ theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ët vµ  íng  Én  ña  lu   h d c Th«ng   µy. tn   b.  Ó m     Ki tra,gi¸m    ¹t®éng  s¸tho   b¸n  u       Çn  ®Ê gi¸cæ ph theo  ng    ®ó quy chÕ   ∙  ® ban  µnh. h c.Quy Õt  nh    ®Þ c«ng  è    ëi®iÓ m. b gi¸kh   d.   Gi¸m    µ  s¸tv qu¶n  ýviÖc    Õu  l  ph¸tphi tham  ù. d e.LËp      biªnb¶n  µ  v c«ng  è  Õt  b k qu¶  u  ®Ê gi¸. g.Tuyªn bè  éc  u        cu ®Ê gi¸kh«ng  µnh  Õu  ra). th (n x¶y  h. B¸o    ¬    c¸o c quan  Õt  nh    Çn    ×nh  ×nh  µ  Õt  quy ®Þ cæ ph ho¸ t h v k qu¶    b¸n ®Êu  gi¸. 3.Tr¸chnhiÖ m  ña  chøc  ùc hiÖn    u      Çn     c tæ  th   b¸n ®Ê gi¸cæ ph 3.1.Phèi hîp  íic¸c c¬      v     quan  ã  ªnquan  µnh  Ëp  éi  ng  u     c li   th l H ®å ®Ê gi¸ theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   phÇn    ña    ®Þ t i 2  IIc Th«ng   µy. tn 3.2.Dù     th¶o quy  Õ   u    cæ   Çn  ×nh Héi ®ång  u        ch ®Ê gi¸b¸n  ph tr     ®Ê gi¸ban hµnh. 3.3.X ©y  ùng  µ    Êt gi¸khëi®iÓ m     c¸o Héi ®ång  u       d v ®Ò xu       ®Ó b¸o      ®Ê gi¸ quyÕt ®Þnh  µ    v c«ng  è  Ýnh  b ch thøc. 3.4.Niªm  Õt      y c¸c th«ng    Ò   Öc  tinv vi b¸n  u       Çn  ña  ®Ê gi¸cæ ph c doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸  ¹  ¬i b¸n  u     t in   ®Ê gi¸hoÆc   ¬i ® Æt   ô së  ña  n  tr   c doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸  µ  v th«ng  b¸o    sè  trªn5  b¸o  µy  ªntiÕp  ña  tê b¸o  ng li   c 1    trung  ng  µ  tê b¸o  a   ¬ng  ¬i doanh  ¬ v 1    ®Þ ph n  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸  ã  ôsë  c tr   chÝnh  trong thêih¹n 30  µy  íckhithùc hiÖn  éc  u        ng tr       cu ®Ê gi¸. 3.5.KiÓ m     iÒu  Ön    tra® ki tham  ù  u    d ®Ê gi¸, th«ng  vµ  chøc  b¸o  tæ  cho    c¸c c¸nh©n, ph¸p nh©n    iÒu  Ön    ùc hiÖn  ¨ng  ý        ®ñ ® ki ®Ó th   ® k tham  ù  u  d ®Ê gi¸. 3.6.Tæ     chøc  éc  u    µ  ùc hiÖn      Çn  cu ®Ê gi¸v th   b¸n cæ ph theo kÕt    qu¶  u   ®Ê gi¸. 3.7.Hoµn    Òn  Æt   äc    tr¶ ti ® c cho    c¸c bªn tham  ù  u     ng  d ®Ê gi¸nh kh«ng  tróngthÇu.   3.8.Thùc  Ön    ¹t®éng    hi c¸c ho   kh¸c cã  ªnquan  n   u       li   ®Õ ®Ê gi¸b¸n    cæ phÇn hoÆc   b¶o      µnh. l∙nhph¸th   4. Th«ng    ñ  Õu  Ò   Öc    tinch y v vi b¸n  u       Çn  ®Ê gi¸cæ ph ph¶i® îc niªm  Õt     y vµ  th«ng    b¸o c«ng khaigå m:   4.1.Tªn,®Þa      chØ  ña  c doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸; 4.2.Sè îng cæ   Çn    u    l   ph b¸n ®Ê gi¸; 4.3.C¸c    th«ng    tinkinh tÕ    µichÝnh  ñ  Õu  ña    ­t   ch y c doanh  nghiÖp  n¨m   3  tr ckhicæ   Çn    í     ph ho¸ (bao  å m   vÊn    Ò   g c¶  ®Ò v s¶n  È m   µ  µnh  Ò   ph v ng ngh kinh   doanh, thÞ  êng    ô, tr×nh      tr tiªuth   ®é lao  ng)  µ  Õ   ¹ch  ®é v k ho s¶n  Êt  xu kinh   doanh  sau  n¨m; 3  4.4.Thêigian,®Þa  iÓ m   chøc  éc  ®Êu        ® tæ  cu b¸n  gi¸; 4.5.Tªn,®Þa      chØ  ¬  c quan  chøc    u  tæ  b¸n ®Ê gi¸; 4.6.§iÒu  Ön    ki tham    u  gia®Ê gi¸.
  4. 4 4.7.Thêih¹n vµ        c¸ch thøc nép  n  ¨ng  ý      ®¬ ® k tham    u  gia®Ê gi¸; 4.8.Ngµy,giêvµ  a  iÓ m   ¨ng  ý        ®Þ ® ® k tham    u  gia®Ê gi¸; 4.9.Gi¸chµo     ban  u   ña  éc  u      ëi®iÓ m); ®Ç c cu ®Ê gi¸(gi¸ kh     4.10.Ph¬ng    thøc thanh    to¸n; 5.§iÒu  Ön    ki tham    u    gia®Ê gi¸ 5.1.C¸c  chøc    tæ  kinh tÕ  µ    ©n  ã      iÒu  Ön    v c¸ nh c ®ñ c¸c ® ki sau  y   îc ®© ®   tham  ù  u    d ®Ê gi¸: a. Cã      t c¸ch  ph¸p  ©n,  Ó  ©n;  ã  a   nh th nh c ®Þ chØ   ô  Ó, râ  µng;N Õ u   c th   r   ngêi®¹idiÖn     ph¸p  ©n  nh kh«ng ph¶ilµthñ tr ng  n  Þ  ×        ë ®¬ v th ph¶icã  Êy  û    gi u quyÒn;  N Õ u   µ c¸ nh©n    l    ph¶icã    chøng  minh    ©n  ©n,  Êy  ê tuú th©n  th nh d gi t     hîp lÖ    hoÆc   îcngêicã    Òn  ®    ®ñ quy c«ng  ©n  d b¶o  l∙nh. §èivíi chøc,c¸nh©n  êinícngoµiph¶im ë   µikho¶n  ¹ c¸ctæ     tæ     ng         t  t     chøc  i cung øng  Þch  ô  d v thanh    ang  ¹t®éng      to¸n® ho   trªnl∙nhthæ  ÖtNam   µ  ©n  Vi   v tu thñ ph¸p luËtViÖtNam.        b. Cã   n  ¨ng  ý    ®¬ ® k tham    u    ng  É u   gia ®Ê gi¸®ó m (quy ®Þnh  ¹ Phô  ôc1    ti   l  hoÆc   ô  ôc2) vµ  ép  ng  êih¹n  îcth«ng  trong giÊy  êi  Ph l     n ®ó th   ®   b¸o    m tham  ù d ®Êu    gi¸c«ng khai. c.Sè    Çn  çi tæ    cæ ph m   chøc  µ    ©n  ¨ng  ý  v c¸nh ® k mua  èi Óu lµ100    t  thi     cæ phÇn d.§Æt  äc    c 10%     Þcæ   Çn  ¨ng  ý  gi¸tr   ph ® k mua  Ýnh  t theo gi¸khëi®iÓ m.      5.2.C¸c  i t ng sau    ®è  î   kh«ng  îcquyÒn  ®  tham    u    gia®Ê gi¸: a.C¸c  µnh    ña  éi ®ång  u    th viªnc H   ®Ê gi¸. b. Bè, m Ñ,     anh  Þ    ét, î,chång,con  ña    µnh    éi ®ång  ch em ru     v   c c¸cth viªnH   ®Êu  gi¸. c. Tæ     chøc kinh  Õ  thµnh    éi  ng  u     t do  viªn H ®å ®Ê gi¸tham    gia qu¶n  ý l  hoÆc   ë  ÷u. sh d. Nh÷ng ngêi ®∙ trùc Õp thùc hiÖn viÖc x¸c ®Þnh  gi¸ Þ doanh   ti  tr nghiÖp    Çn    è, m Ñ,  îchång,con  ña  êi®ã. cæ ph ho¸;B   v    c ng   e.C¸c  chøc  µ    ©n    tæ  v c¸nh kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt   6.   §¨ng  ý  k tham    u  gia®Ê gi¸. Tríc khi thùc  Ön  éc  u        hi cu ®Ê gi¸b¸n    Çn  ngµy, tæ  cæ ph 03    chøc  ùc th   hiÖn    u    b¸n ®Ê gi¸ph¶ihoµn  µnh    ñ tôc®¨ng  ý    th c¸cth     k tham    ép  Òn ® Æt   gia,n ti   cäc  µ    Õu  v ph¸tphi tham  ù  u     d ®Ê gi¸cho      ©n  µ  chøc  ∙  îcchÊp  c¸c c¸ nh v tæ  ®®   nhËn  n    ®¬ xintham    u  gia®Ê gi¸. PhiÕu tham  ù  u     ã  ¸nh  è  d ®Ê gi¸c ® s thø  ù,ghi râ    n  Þ, c¸ nh©n   t     tªn ®¬ v     tham  ù,sè îng cæ   Çn  ¨ng  ý  d   l   ph ® k mua,  è  Òn ®∙  Æt  äc  µ  ã  ng  Êu  s ti   ® c v c ®ã d treocña  chøc  ùc hiÖn    u      tæ  th   b¸n ®Ê gi¸. 7.Thùc  Ön  u    hi ®Ê gi¸. 7.1.Tríckhicuéc  u     îcb ¾t  u,  chøc  ùc hiÖn  ®Êu          ®Ê gi¸®   ®Ç tæ  th   b¸n  gi¸ ph¶ib¸o    éi ®ång  u     Ò   iÒu  Ön    ùc hiÖn  éc  u     µ    c¸o H   ®Ê gi¸v ® ki ®Ó th   cu ®Ê gi¸v danh s¸ch c¸ctæ      chøc,c¸nh©n  ã    iÒu  Ön     c ®ñ ® ki tham    u    gia®Ê gi¸.
  5. 5 7.2.Cuéc  u     îc coilµ ®ñ   iÒu  Ön  Õn  µnh    ã  t  Êt      ®Ê gi¸®       ® ki ti h khic Ý nh 2 ngêi ®ñ     Èn    tiªuchu tham    u     gia ®Ê gi¸(hoÆc  êi ®¹idiÖn  îc ngêi ®¨ng  ý  ng     ®    k uû  Òn)  quy tham  ù  µ  ã  Æt   ¹ cuéc  u    êng  îp ngêi®¨ng  ý  dvcm ti  ®Ê gi¸.Tr h    k tham  gia  u     ®Ê gi¸kh«ng  ã  iÒu  Ön  c® ki tham  ù  ùc tiÕp  éc  u     ×  d tr   cu ®Ê gi¸th ph¶i   th«ng b¸o  ýdo  ¾ng  Æt   µ  öiphiÕu  l  v m vg  tham  ù  u     ®∙ ghigi¸dù  Õn  d ®Ê gi¸(       ki mua   è îng    Çn  ¨ng  ý) cho  éi ®ång  u     íc 01  µy  ë   éc  s l cæ ph ® k  H  ®Ê gi¸tr   ng m cu ®Êu    µ  îcx¸c®Þnh  µcã  gi¸v ®     l   tham  ù. d   C¸c bªn  ∙  ¨ng  ý  ®® k tham gia  u     ng  ®Ê gi¸nh kh«ng  ùc tiÕp  tr   tham  ù  d hoÆc  kh«ng tham   ù   u     d ®Ê gi¸ theo  ×nh  h thøc  ¾ng   Æt    ®∙  v m nh nªu    trªn kh«ng  îcnhËn  ¹sè  Òn ®∙  Æt  äc. ®  l   ti   ® i c 7.3.Trêng  îp chØ  ã  t  ¬n  ngêi®ñ     Èn    h  c Ý h 2    tiªuchu tham  ù  u    × d ®Ê gi¸th   Héi ®ång  u       ®Ê gi¸tuyªn bè  éc  u       cu ®Ê gi¸kh«ng  µnh,hoµn    ¹ tiÒn  Æt   th   tr¶l i   ® cäc cho    c¸c bªn  ∙  ¨ng  ý  µ  ã  ®® k v c tham  ù. Héi ®ång  u     ã  d    ®Ê gi¸c tr¸chnhiÖ m     xem   Ðt,®iÒu  x  chØnh  gi¶m    ëi®iÓ m     chøc  ¹ cuéc  u    gi¸kh   ®Ó tæ  l i ®Ê gi¸trong   thêigian kh«ng    ngµy  Ó   õngµy      qu¸ 15  k t  c«ng  è  éc  u    b cu ®Ê gi¸kh«ng  µnh. th Trêng  îp    ëi ®iÓ m   ∙  îc ®iÒu  h gi¸kh   ®®  chØnh b»ng    µn  ng  éc  gi¸s nh cu ®Êu    Én  gi¸v kh«ng  µnh  ×: th th ­N Õ u     doanh nghiÖp    Çn      ông  ×nh  cæ ph ho¸ ¸p d h thøc b¶o      µnh    l∙nhph¸th th×  chøc  Ën  tæ  nh b¶o    l∙nh ph¶i mua   ¹ theo    ëi®iÓ m   µ  îc hëng  è    li  gi¸kh   v®  s tiÒn ® Æt  äc  ña  è    Çn  µy.   c c s cæ ph n ­ N Õu     doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸ kh«ng  dông  ×nh  ¸p  h thøc b¶o    l∙nh ph¸thµnh  × Héi ®ång  u     ã    th     ®Ê gi¸c tr¸chnhiÖm   c¸o c¬    b¸o    quan  Õt  nh   quy ®Þ cæ   Çn  ph ho¸ xem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  iÒu  x  ®Þ vi ® chØnh    Þ doanh  gi¸tr   nghiÖp  cæ   Çn    µ  ph ho¸ v cho  Ðp  chøc  u     ¹   Öc  chøc  u    ¹ ph¶i ph tæ  ®Ê gi¸l iVi tæ  . ®Ê gi¸l   i   ® îcthùc hiÖn      trong thêigian 30  µy  Ó   õ ngµy  Ën  îcquyÕt  nh         ng k t   nh ®   ®Þ cho phÐp  ùc hiÖn  u    ¹ . th   ®Ê gi¸l i N Õ u   éc  u     Çn  cu ®Ê gi¸l thø    haikh«ng b¸n  Õt  è îng cæ   Çn  ù  Õn  h s l   ph d ki b¸n    ×  éi ®ång  u     c¸o c¬  ra th H   ®Ê gi¸b¸o    quan  Õt  nh    Çn    quy ®Þ cæ ph ho¸ xem   xÐt,®iÒu    chØnh gi¶m  èn  iÒu  Ö  v® l trong ph¬ng  cæ   Çn    ®èivíitr   ¸n  ph ho¸ (     ­ êng  îp cã    µnh  h   ph¸th thªm    Çn  íi)hoÆc   iÒu  cæ ph m  ® chØnh    èn  µ   íc t¨ngv Nh n   trong c¬  Êu  èn  iÒu  Ö    ùc hiÖn  Õp ph¬ng     c v® l ®Ó th   ti   ¸n chuyÓn doanh nghiÖp  nhµ  ícthµnh  n  c«ng      Çn. tycæ ph 7.4.T¹ithêi®iÓ m   ¾t  u   éc       b ®Ç cu b¸n  u     ñ   Þch  éi ®ång  u   ®Ê gi¸, Ch t H  ®Ê gi¸hoÆc   êi ® îc uû  Òn    ng     quy c«ng  è  ÷ng  b nh th«ng    ñ  Õu  Ò   éc    tinch y v cu b¸n ®Êu    : gi¸nh   ­ Tªn    doanh  nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    ù  Õn  èn  iÒu  Ö  µ  è  th   cæ ph ho¸,d ki v ® lvs l ng cæ   Çn      ngoµi. î   ph b¸n ra bªn  ­ Gi¸ khëi®iÓ m   ña    Çn  µo       c cæ ph ch b¸n  µ  ÷ng  µnh    Þ     µ vi v nh h vib coil     ph¹m quy  Õ   u     Þ   ¹  õkháicuéc  u     ch ®Ê gi¸, lo i   b tr   ®Ê gi¸,kh«ng  îcnhËn  ¹ tiÒn ®  l i   ® Æt  äc. c ­ C¸c  íc trong quy  ×nh  u     µ    b    tr ®Ê gi¸v nguyªn  ¾c    nh  Òn  îc t x¸c ®Þ quy ®  mua    Çn  cæ ph theo gi¸®Êu.    ­Gi¶ithÝch  ÷ng  Ên    µ   êitham    u       nh v ®Ò m ng   gia®Ê gi¸cßn  ¾c  ¾ c. th m 7.5.ViÖc  u      ®Ê gi¸mua    Çn  îcthùc hiÖn  cæ ph ®    theo  ×nh  h thøc bá  Õu    phi kÝn. Nh÷ng  êi tham    u         ù  Õn    ng   gia ®Ê gi¸ghi gi¸d ki mua   è îng    Çn  ∙  s l cæ ph ®
  6. 6 ®¨ng  ý  µo phiÕu  kv   tham  ù  u    µ  öilªncho  éi ®ång  u      Ðt  d ®Ê gi¸v g     H  ®Ê gi¸®Ó x duyÖt. 8.X¸c  nh      µ    ®Þ gi¸b¸n v c«ng  è  Õt  b k qu¶  u  ®Ê gi¸: 8.1.K Õt    qu¶  u        Çn  îcx¸c®Þnh  ®Ê gi¸b¸n cæ ph ®   theo nguyªn t¾c:     a. Nh÷ng  êitr¶gi¸cao  îcquyÒn  tiªnmua    Çn    ¬  ë  è ­   ng       ®  u    cæ ph trªnc s s l îng cæ   Çn  ¨ng  ý    ph ® k mua   µ  è îng cæ   Çn  îcchµo    êng  îp ngêi v s l   ph ®  b¸n.Tr h    bá    gi¸cao  Êt  ã  è îng    Çn  ¨ng  ý  nh c s l cæ ph ® k mua   t  ¬n  è    Çn  µo  Ý h s cæ ph ch b¸n th× sè    Çn      cæ ph cßn  ¹(sau khi®∙  Öt b¸n cho  êitr¶gi¸cao  Êt)® ­ l i     duy     ng       nh   îc xÐt    b¸n cho  êi cã  ng   møc     Òn kÒ.  Õ u   è    Çn  Én  gi¸li   N s cæ ph v cßn  ×  Õp th ti   tôcthùc hiÖn      nguyªn t¾c    trªn. V Ý   ô  d: Tæng   è    Çn  s cæ ph b¸n  ngoµi doanh  ra    nghiÖp  µ 20.000    Çn    l  cæ ph = 20%  vèn ®iÒu  lÖ. Gi¸ khëi ®iÓ m  ® îc Héi ®ång  ®Êu  gi¸ Ên  ®Þnh  lµ       102.000®/1cæ  Çn. ph * Møc      ña    tham    u     sau:   gi¸tr¶c c¸cbªn  gia®Ê gi¸nh   ­Ph¸p  ©n  ®¨ng  ý    nh A  k mua  10.000    Çn  íi   cæ ph v   110.000®/cp gi¸: ­C¸  ©n  ®¨ng  ý    nh B  k mua 3.000    Çn  íi        cæ ph v      125.000®/cp gi¸:   ­C¸  ©n    ¨ng  ý    nh C® k mua 4.000    Çn  íi        cæ ph v      115.000®/cp gi¸:   ­Ph¸p  ©n    ¨ng  ý    nh D® k mua 8.000    Çn  íi      cæ ph v    107.000®/cp gi¸:   ­C¸  ©n  ®¨ng  ý    nh E  k mua 4.000    Çn  íi        cæ ph v      103.000®/cp gi¸:   ­C¸  ©n    ¨ng  ý    nh G® k mua 1.000    Çn  íi        cæ ph v      102.000®/cp gi¸:   * K Õt    qu¶  u    îcx¸c®Þnh    ®Ê gi¸®     nh sau: ­C¸  ©n    îcmua   3.000    Çn  íi  125.000®/cp   nh B ®    :  cæ ph v   gi¸   ­C¸  ©n    îcmua  :    nh C®      4.000    Çn  íi  115.000®/cp cæ ph v     gi¸   ­Ph¸p  ©n  ® îcmua:    nh A    10.000    Çn  íi   cæ ph v   110.000®/cp gi¸   ­Ph¸p  ©n    îcmua: 3.000    Çn  íi  107.000®/cp   nh D®     cæ ph v     gi¸   *    Ëy, c¸ nh©n  ®¨ng  ý  Nh v     E  k mua  4.000    Çn  íigi¸: cæ ph v    103.000®/cp,  c¸  ©n    ¨ng  ý  nh G® k mua  1.000    Çn  íigi¸:102.000®/cp  µ  cæ ph v    v 5.000    cæ phÇn  trong tæng  è  s 8.000    Çn   ña  nh©n     ¨ng  ý  cæ ph c c¸  D® k mua   íigi¸: v    107.000®/cp kh«ng  îcbªn    Êp  Ën.   ®   b¸n ch thu b.Trêng  îp c¸cbªn    h     tham    u    ã      gia ®Ê gi¸c gi¸tr¶b»ng nhau  × Héi ®ång   th     ®Êu    tiªnb¸n    Çn  gi¸u    cæ ph cho    µ  u    ã  Òm  c¸cnh ®Ç tc ti n¨ng  ¬n  Ò   èn,kinh h vv     nghiÖ m qu¶n  ý, ×nh ®é   l  tr   c«ng  Ö,  Þ  êng  ngh th tr hoÆc     ñ  î. c¸cch n   c.Trêng  îp c¸cbªn    h     tham    u    ã  Òm  gia®Ê gi¸c ti n¨ng    nh nhau,tr¶gi¸b»ng      nhau  ng  è îng cæ   Çn  µo  Ýt  ¬n  nh s l   ph ch b¸n  h tæng  è    Çn  ¨ng  ý  s cæ ph ® k mua   th×  Òn  quy mua     Çn  ña    cæ ph c c¸c bªn  îc x¸c ®Þnh    ¬  ë: Tæng   è    ®   trªnc s   s cæ phÇn  µo  vµ  ûlÖ  ÷a cæ   Çn  ña  õng  ®∙  ¨ng  ý  víi ch b¸n  t   gi   ph ct bªn  ® k so   tæng  è  s cæ   Çn  ña    ®∙  ¨ng  ý. ph c c¸cbªn  ® k 8.2.M äi  êng  îp      Êp  ¬n  víigi¸khëi®iÓ m   u   Þ     µ   tr h tr¶gi¸th h so        ®Ò b coi l   kh«ng  îp lÖ  µ  Þ  ¹ trõkháicuéc  u  h   v b lo     i   ®Ê gi¸. 8.3.K Õt    qu¶  u     ®Ê gi¸ph¶i® îcph¶n     ¸nh  µo    v biªnb¶n  u       Çn  ®Ê gi¸cæ ph vµ  ã    ÷  ý  ña    µnh    éi ®ång  u     c ®ñ ch k c c¸c th viªnH   ®Ê gi¸.Biªn b¶n  u         ®Ê gi¸cæ
  7. 7 phÇn  îclËp  t  Êt ba  ®   Ý nh   b¶n  µ  îcl gi÷ t¹   ¬  v ®  u    ic quan  ã  Èm  Òn  Õt  : c th quy quy ®Þnh     Çn  cæ ph ho¸,tæ    chøc  ùc  Ön  th hi b¸n  u     µ  ®Ê gi¸v doanh nghiÖp    cæ phÇn ho¸. 8.4.Héi ®ång  u     ã     ®Ê gi¸c tr¸chnhiÖm     c«ng  è  b c«ng khaikÕt    qu¶  u   ®Ê gi¸tr ckhicuéc  u    Õt  óc.   í    ®Ê gi¸k th 9. C¨n  vµo  Õt    cø  k qu¶  u     chøc  ùc hiÖn  ®Ê gi¸,tæ  th   b¸n  u     µ    ®Ê gi¸v c¸c bªn  ã  ªnquan  ã  c li   c tr¸chnhiÖ m   µn  ÊtviÖc    ho t   mua  b¸n    Çn  cæ ph trong thêi    h¹n kh«ng  qu¸    µy  µy  µm  Öc) kÓ   õ ngµy  10  ng (ng l vi   t   c«ng  è  Õt  b k qu¶  u   ®Ê gi¸.   ViÖc mua  cæ   Çn  îcthanh    b¸n  ph ®  to¸nb»ng  ng  Öt Nam.  êng  îp ®å Vi   Tr h  mua  b»ng  ¹itÖ  ×  ngo   th ph¶i chuyÓn  æi  µnh  ng  Öt Nam     ® th ®å Vi   theo  û gi¸ t    giao  Þch  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ  ªnNg ©n   µng  Ng ©n   µng  d b qu trªnth tr ngo   li   h do  h Nhµ   ícViÖtNam   n    c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m   u    Öc  b t    i ®Ê gi¸. Vi thanh    ã  Ó  ùc  to¸nc th th hiÖn theo ph¬ng    thøc trùctiÕp t¹ trôsë  chøc  ùc hiÖn  ®Êu         i   tæ    th   b¸n  gi¸hoÆc   chuyÓn  kho¶n theo qui®Þnh  ña  chøc  µy.    c tæ  n 10.Trêng  îp ngêitham    u      h    gia®Ê gi¸kh«ng  mua  Õt  è îng cæ   Çn  ­ h s l   ph ® îcquyÒn    mua  theo  Õt  k qu¶  u     ×  ®Ê gi¸th kh«ng  îclÊy l¹ sè  Òn ® Æt  äc ­ ®       ti   i ct ¬ng øng  íi è    Çn  õ chèimua.  è     Çn  µy  îcHéi ®ång  u    v   cæ ph s t    S cæ ph n ®   ®Ê gi¸ xem   Ðt,quyÕt ®Þnh    x    b¸n cho  êitr¶gi¸kÕ   Õp cã  ng       ti   nhu  Çu  c mua. Trêng  îp tÊtc¶    h     c¸c bªn  tham    u     u   gia ®Ê gi¸®Ò kh«ng  ã  c nhu  Çu  c mua   thªm  × sè    Çn  th   cæ ph cßn  ¹® îcgi¶i l       Õt nh  i quy   sau: a.  Õ u   N doanh nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸  dông  ×nh  ¸p  h thøc b¶o    l∙nh ph¸t   hµnh  × tæ  th   chøc  Ën  nh b¶o    l∙nhph¶imua  ¹ theo    ëi®iÓ m   µ  îchëng    l i gi¸kh   v®  sè  Òn ® Æt  äc  ña  è    Çn  µy. ti   c c s cæ ph n b. N Õ u     doanh nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸ kh«ng  dông  ×nh  ¸p  h thøc b¶o    l∙nh ph¸thµnh  ×  éi  ng  u       th H ®å ®Ê gi¸b¸o  c¬  c¸o  quan  Õt  nh    Çn    quy ®Þ cæ ph ho¸ ®Ó  xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ cho  Ðp  chøc  u     ¹ hoÆc   iÒu  ph tæ  ®Ê gi¸l i   ® chØnh  c¬  Êu  èn  iÒu  Ö. cv® l 11. Tæ     chøc  ùc hiÖn  th   b¸n  u       Çn  ®Ê gi¸cæ ph kh«ng  Þu  ch tr¸chnhiÖm     vÒ     Þ cña    Çn  gi¸tr   cæ ph b¸n  u     õtr ng  îp  ®Ê gi¸,   ê h kh«ng  tr th«ng b¸o  y   ,  ®Ç ®ñ chÝnh   x¸c cho  êi tham    u     ÷ng  ng   gia ®Ê gi¸nh th«ng    Çn  Õtcã  ªnquan  tinc thi   li   ®Õ n     Çn    u  cæ ph b¸n ®Ê gi¸. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  th   5    t  mua   îc cæ   Çn  ®   ph b¸n  u     êi ®Ê gi¸,ng   mua  ã  Òn    ¹ cæ   Çn  c quy tr¶l   ph i cho  êib¸n  u    µ  cÇu  chøc  ùc ng   ®Ê gi¸v yªu  tæ  th   hiÖn  ®Êu    åith ng  Öth¹i, Õu    b¸n  gi¸b   ê thi     n c¸c th«ng    ña  tinc doanh  nghiÖp    b¸n ®Êu      Çn  gi¸cæ ph kh«ng  ng    ∙  ®ó nh ® th«ng  b¸o. 12.Qu¶n  ýtiÒn ® Æt  äc:   l    c ­§èivíi   tham  ù  éc  u    ng        bªn  c¸c d cu ®Ê gi¸nh kh«ng  îcmua    Çn  × ®  cæ ph th   trong 5  µy  Ó  õkhikÕt  óc cuéc  u    chøc  ùc hiÖn  ®Êu      ng (k t     th   ®Ê gi¸)tæ  th   b¸n  gi¸ cã tr¸chnhiÖ m    thanh    ¹tiÒn ® Æt  äc  to¸nl   i  c cho    i t ng trªn. c¸c®è  î   ­ §èi víic¸c tæ          chøc, c¸ nh©n  îc quyÒn     ®  mua     Çn  cæ ph theo  Õt    k qu¶ ®Êu     ×  gi¸th kho¶n  Òn  Æt   äc  îc trõvµo  ti ® c ®   tæng  è  Òn  s ti ph¶itr¶t ng       ¬ øng víi è îng cæ   Çn  îcmua    l   ph ®   s theo gi¸®Êu.    ­ §èi víikho¶n  Òn  Æt   äc       ti ® c kh«ng  ph¶i tr¶ theo    nh  ¹  Õt7.2     qui ®Þ ti   ti ®iÓ m   vµ  iÓ m   Th«ng   µy  × ® îcxö  ýnh  7  ® 10  tn th     l   sau:
  8. 8 +  êng  îp b¶o      µnh  ×  chøc  Ën  Tr h  l∙nhph¸th th tæ  nh b¶o    îchëng  è  l∙nh®   s tiÒn ® Æt  äc ¬ng    ct øng  íi è    Çn  v   cæ ph ph¶imua  s   cßn  ¹ . li +  C¸c  êng  îp kh¸c th×  chøc  ùc hiÖn  tr h    tæ  th   b¸n  u     ã  ®Ê gi¸c tr¸chnhiÖm     nép  Ò   ü   ¾p  Õp  v Qu s x doanh  nghiÖp  ïng cÊp. c  P h Ç n  iii T æ  c h ø c th ù c hi Ö n Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. tn c hi l   t   k  Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu   ã  íng  ¾ c   ×    tr th hi   cv m th ®Ò nghÞ   c¸c  é, B  ngµnh, ®Þa   ¬ng  µ      ph v c¸c doanh nghiÖp ph¶n ¸nh  Ò   é   µi chÝnh    îc vBT  ®Ó ®   nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
  9. 9 C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  l    do   ph Hµ   éi,ngµy     N     th¸ng       n¨m  200... P h ô  l ô c 1 § ¬ n  ® ¨ n g k ý  tha m  gia ® Ê u  gi¸ u a  c æ  p h Ç n  m KÝnh  öi:Héi ®ång  u      Çn  g      ®Ê gi¸cæ ph c«ng  . . .......... ty. . ........... Tªn  chøc,c¸nh©n  tæ     tham  gia:. . ... . . .. §Þa  chØ:  . . ..... .. . ...... Sè  iÖn  ¹i . ........ ® tho : . ........ Sè   ¨ng  ý  ® k kinh doanh    (hoÆc  ¬i ®¨ng  ý  é  Èu  êng  ó®èi  íic¸ n  k h kh th tr   v   nh©n):. . ...... . . ...... Sè  µi t  kho¶n.. . ..             ë   ¹ . ..... . . ..           m t i . .... . . Kh¶ n¨ng  Ò   èn,c«ng  Ö,  Þ  êng  µ  vv   ngh th tr v kinh nghiÖm     qu¶n  ýcã  ªn l   li   quan  n   ¹t®éng  ña  ®Õ ho   c c«ng      Çn  Õu  ã): tycæ ph (n c Sè    Çn  ¨ng  ý  cæ ph ® k mua: Sau    khinghiªncøu  å  ¬  ®Êu      Çn  ña    h s b¸n  gi¸cæ ph c C«ng  . . .. óng  ty. . ..  ch t«itù nguyÖn     tham  ù  u     Héi  ng  u   . . .. chøc  µ  d ®Ê gi¸do  ®å ®Ê gi¸. . ...  tæ  v cam   kÕt  ùc hiÖn  th   nghiªm  óc Quy  Õ   u     µ  Õt  t  ch ®Ê gi¸v k qu¶  u     Héi ®ång  ®Ê gi¸do    ®Êu    gi¸c«ng  è. b N Õ u     ¹m, chóng      Þu  viph   t«i ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸tluËt. xin   tr     Tæ   chøc,c¸nh©n  Õt®¬n     vi   Ký    µ  ng  Êu  Õu  ã) tªnv ®ã d (n c
  10. 10 C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . . µy     . . , ng    th¸ng       n¨m  . .. P h ô  l ô c 2 § ¬ n  ® ¨ n g k ý  tha m  gia ® Ê u  gi¸ u a  c æ  p h Ç n  m K Ýnh  öi:Héi ®ång  u      Çn  g      ®Ê gi¸cæ ph c«ng  . . .......... ty. . ........... Tªn  chøc,c¸nh©n  ícngoµi): . ... tæ     (n   . . ... Quèc  Þch: t §Þa  chØ:  . . ..... .. . ...... §iÖn  ¹i tho   :   Fax:            E­mail(nÕu  ã):   c Tªn giao  Þch  µ  è  ¨ng  ý  d vs® k kinh doanh    (hoÆc  è  s chøng minh    i th ®è   víi   ©n  ícngoµi): . .......   nh c¸ n  . ....... Sè   µikho¶n.. . ...  ë   ¹    chøc  t  . . ...m t i   (c¸ctæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n ®ang  ¹t®éng      ho   trªnl∙nhthæ  ÖtNam):.. . ... Vi   . . ... Kh¶ n¨ng  Ò   èn,c«ng  Ö,  Þ  êng  µ  vv   ngh th tr v kinh nghiÖm     qu¶n  ýcã  ªn l   li   quan  n   ¹t®éng  ña  ®Õ ho   c c«ng      Çn  Õu  ã): tycæ ph (n c Sè    Çn  ¨ng  ý  cæ ph ® k mua: B¶n sao    Ën  Êy  x¸c nh gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  µ    v B¶n  sao    x¸c nhËn  û  Òn  u quy cho  idiÖn  ña  chøc,c¸ nh©n  ¹  éc  u     ëingêi ®¹   c tæ     ti cu ®Ê gi¸b     cã  Èm  Òn  Ìm  th quy (k theo). Sau    khinghiªncøu  å   ¬  u    cæ   Çn  ña    H s ®Ê gi¸b¸n  ph c C«ng  . . .. óng  ty. . ..  ch t«i ùnguyÖn     t tham  ù  u    Héi ®ång  u  . . ..tæ d ®Ê gi¸do    ®Ê gi¸. . ...   chøc  µ  v cam   Õt  k thùc hiÖn    nghiªm  óc Quy  Õ   u    µ  Õt  t  ch ®Ê gi¸v k qu¶  u    Héi ®ång  u   ®Ê gi¸do    ®Ê gi¸c«ng  è.   b N Õ u     ¹m, chóng      Þu  viph   t«i ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸tluËt. xin   tr     X¸c  Ën  ña  chøc  nh c tæ  cung    øng Tæ   chøc,c¸nh©n  Õt®¬n     vi   dÞch  ô  v thanh    ¬im ë   µikho¶n to¸nn   t   Ký    µ  ng  Êu  Õu  ã) tªnv ®ã d (n c
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2