intTypePromotion=1

Thông tư 80/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
96
lượt xem
2
download

Thông tư 80/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 80/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 80/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T h«ng    t c ñ a b é  t µi h Ý n h   è  80/2003/TT­B T C  n g µ y    c S 13 th¸ng 8 n¨ m   2003 H í ng  d É n  t Ë p trung,  u ¶ n  lý  q c¸c k h o ¶ n  thu n g © n  s¸ch  h µ  n íc q u a   h o  b ¹ c  n K N h µ  n íc C¨n  LuËt Ng ©n  cø    s¸ch nhµ  ícsè    n   01/2002/QH11  µy  ng 16/12/2002  ña  c Quèc  éivµ  h   NghÞ   nh  è  ®Þ s 60/2003/N§­   µy  CP ng 06/6/2003  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  Ët Ng ©n  ®Þ chiti   h   thih Lu   s¸ch nhµ  íc;   n Bé  µichÝnh  íng dÉn  Öc  Ëp  T  h  vi t trung,qu¶n  ýc¸ckho¶n    ©n    l    thu ng s¸ch  nhµ  ícqua  n  Kho  ¹c Nhµ   ícnh  b  n   sau: A. Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. C¸c  chøc, c¸  ©n,  Ó   c¸c  chøc, c¸  ©n  íc ngoµi ho¹t tæ    nh k c¶  tæ    nh n     ®éng      trªnl∙nhthæ  ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ã  n  ho x∙h   ngh Vi   c tr¸chnhiÖ m     vµ nghÜa  ô  ép  y   ,  ng  ¹n  vn ®Ç ®ñ ®ó h c¸c  kho¶n  Õ,  Ý,  Ö  Ý   µ    thu ph l ph v c¸c kho¶n ph¶inép    kh¸cvµo  ©n    ng s¸ch nhµ  íctheo quy  nh  ña    n    ®Þ c ph¸p luËt.     2. C¬     quan  Õ   µ  íc,H¶i quan,TµichÝnh  µ    ¬  Thu nh n        v c¸cc quan  kh¸c® îc    ChÝnh  ñ  ph cho  Ðp  ph hoÆc   îcBé   µi chÝnh  û  Òn    ©n  ®  T  u quy thu ng s¸ch nhµ    níc(gäichung  µ c¬     l   quan    èihîp víiKho  ¹c Nhµ   íctæ  thu)ph       b  n   chøc  qu¶n  ý, l  tËp trung c¸c kho¶n  ng©n     thu  s¸ch nhµ  íc,th ng    n   ê xuyªn kiÓm     «n  c,   tra,® ®è   b¶o  ¶m   äi  ® m kho¶n  ng©n  thu  s¸ch nhµ  íc ph¶i® îc tËp    n     trung ®Çy   ,  Þp    ®ñ k thêivµo  ©n    ng s¸ch nhµ  íc.   n 3.Toµn  é      b c¸ckho¶n    ©n  thu ng s¸ch nhµ  íc®Ò u     n  ph¶inép  ùctiÕp vµo    tr     Kho  ¹c  µ   íc.§èi víim ét  è  b Nh n       s kho¶n  Ý,  Ö  Ý,  Õ   ña    é  ph l ph thu c c¸c h kinh   doanh  kh«ng  è  nh,    é  c ®Þ c¸c h s¶n  Êt kinh doanh  á  µ  ét  è  xu     nh v m s kho¶n    thu ng©n  s¸ch nhµ  ícë  a  µn  µ   Öc  ép  ùctiÕp vµo    n   ®Þ b m vi n tr     Kho  ¹c Nhµ   íckhã  b  n  kh¨n,th×  ¬    c quan  thu  îc trùc tiÕp    ®    thu,sau    nh  ú  ép  µo  ®ã ®Þ k n v Kho  ¹c b  Nhµ   íctheo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.  n    ®Þ t i tn   4.M äi    kho¶n    ©n  thu ng s¸ch nhµ  íc® îch¹ch to¸nb»ng  ng  ÖtNam,    n       ®å Vi   chitiÕttheo      ©n     niªn®é ng s¸ch,cÊp  ©n    ng s¸ch vµ  ôc  ôcng©n   m l  s¸ch nhµ  ­   n íc.C¸c    kho¶n  thu  ©n   ng s¸ch  µ  íc b»ng  ¹itÖ, b»ng  Ön  Ët,b»ng  nh n   ngo     hi v   ngµy  c«ng  lao  ng  îc quy  æi  ®ång  Öt Nam   ®é ®  ® ra  Vi   theo  û    ¹ch    t gi¸h to¸n ngo¹itÖ  Bé   µi chÝnh    do  T   quy  nh,  ®Þ hoÆc     Ön  Ët,gi¸ngµy  gi¸hi v     c«ng    lao ®éng  îcc¬  ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy quy  nh    ¹ch      ©n   ®Þ ®Ó h to¸nthu ng s¸ch t¹ thêi®iÓ m          i ph¸tsinh. 5. C¸c    kho¶n thu  ©n  ng s¸ch  µ  íc ® îc ph©n  nh n     chia cho  ©n    ng s¸ch    c¸c cÊp theo  ng  û lÖ  Çn  ®ó t   ph tr¨m  (%)  ©n  ph chiado  û     U ban  êng  ô  èc  éi, th v Qu h   Héi ®ång  ©n  ©n  Êp    nh d c tØnh  Õt ®Þnh  i víi   quy   ®è     kho¶n    c¸c thu. 6. C¸c    kho¶n thu kh«ng  ng  Õ     ®ó ch ®é ph¶i ® îc hoµn       tr¶ cho  i  îng ®è t   nép.C¸c    kho¶n    ∙  Ëp  thu ® t trung vµo  ©n    ng s¸ch nhµ  íc,nhng  îcmiÔn    n  ®  gi¶m  hoÆc   µn    ho tr¶, Kho  ¹c Nhµ   íchoµn    b  n  tr¶cho    i t ng nép  c¸c ®è  î   theo  Önh  ña  l c c¬  quan  µichÝnh. t   
 2. 7.Quy  ×nh,thñ tôc,c¸chå  ¬  Çn  Õtkhithu,nép,miÔn, gi¶m,hoµn    tr         s c thi             tr¶c¸ckho¶n    ©n     thu ng s¸ch nhµ  ícph¶i® îcth«ng  vµ    n     b¸o  niªm  Õt  y c«ng  khai   t¹ c¬    quan    µ  i thu v Kho  ¹c Nhµ   ícn¬igiao dÞch  ùctiÕp víi i t ng nép. b  n      tr        î   ®è B. Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó I. æ  ch øc  thu n g © n  s¸ch  h µ  n íc  T n 1.LËp  ù      ý  µ  Õ   ¹ch thu th¸ng   d to¸nthu qu v k ho     ­ C¨n  nhiÖ m   ô    n¨m  îcgiao,sè  ¨ng  ý  Õ  µ  ù  Õn      cø  v thu c¶  ®   ® k thu v d ki c¸c kho¶n    ©n  thu ng s¸ch nhµ  ícph¸tsinh trong quý,c¬    n          quan    Ëp  ù      thu l d to¸nthu ng©n  s¸ch nhµ  ícquý  éc ph¹m      n  thu   viqu¶n  ý,   Õttheo  õng  éidung    l   ti   chi t n  thu. Dù       ©n  to¸nthu ng s¸ch nhµ  ícquý  öicho  ¬    n  g  c quan  µichÝnh  µ  t  v Kho  ¹c Nhµ   b  níc®ång  Êp    µm    ®iÒu  µnh  µ  chøc    c ®Ó l c¨n cø  h v tæ  c«ng      ©n  t¸cthu ng s¸ch  nhµ  íctr cngµy  cña  n   í  20  th¸ngcuèiquý  íc.     tr   ­ Vµo  µy  hµng    ng 20  th¸ng,c¬    quan    Ëp kÕ   ¹ch thu ng©n  thu l   ho     s¸ch nhµ    nícth¸ng sau,chitiÕttheo  a   µn, ®èi t ng (thutrùctiÕp qua          ®Þ b    î         Kho  ¹c Nhµ   b  níchoÆc       thu qua  ¬  c quan  thu), êih¹n  ép  öiKho  ¹c Nhµ   íc®Ó   èihîp     n g  th b  n   ph     tæ chøc    ©n  thu ng s¸ch. 2.Tæ     chøc    ©n  thu ng s¸ch nhµ  íc   n ­ C¬     quan    th«ng  thu ra  b¸o    ©n  thu ng s¸ch nhµ  íccho    i îng nép    n  c¸c ®è t   ng©n  s¸ch nhµ  íctheo quy  nh  Ön  µnh.Trêng  îp kh«ng  Çn    n    ®Þ hi h   h  c th«ng    b¸o thu  ®èi víic¸c ®èi îng  ép  îc tù khai,tù tÝnh, tù nép  Õ  µ    (      t n ®          thu v c¸c kho¶n  ph¶i nép    kh¸c),th×    chøc, c¸ nh©n  ùc  Ön  ép  ©n    c¸c tæ     th hi n ng s¸ch  µ  íc nh n   ®Çy  ,  Þp  êitheo chÕ     ®ñ k th     ®é quy  nh. ®Þ ­ Trêng  îp ®Õ n   êih¹n  ép  Òn theo    h  th   n ti   th«ng  thu hoÆc   êih¹n  ép  b¸o    th   n theo quy  nh  µ   chøc,c¸ nh©n  Én  a  ùc hiÖn  Üa  ô  ép  ©n   ®Þ m tæ     v ch th   ngh v n ng s¸ch nhµ  íc(trõtr ng  îp ® îccÊp  ã  Èm  Òn    n    ê h     c th quy cho  Ðp  Ë m   ép),c¨n ph ch n    cø yªu  Çu  c (b»ng  b¶n) cña  ¬  v¨n    c quan    ©n  µng  thu,ng h hoÆc  Kho  ¹c Nhµ   b  níc n¬i tæ      chøc,c¸ nh©n  ë   µikho¶n  Òn  öitrÝch sè  Òn     m t  ti g     ti ph¶inép  õ tµi   t    kho¶n  ña  chøc, c¸  ©n      ép  µo  ©n  c tæ    nh ®ã ®Ó n v ng s¸ch  µ  íc hoÆc     nh n   ¸p dông    Ön  c¸cbi ph¸p tµichÝnh     kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt®Ó     ©n       thu ng s¸ch nhµ  íc.   n  3.Ph¬ng    thøc thu ng©n     s¸ch nhµ  íc   n 3.1.C¸c    kho¶n  Õ,phÝ, lÖ  Ý: thu     ph 3.1.1.Kho  ¹c Nhµ   íc trùctiÕp        b  n    thu:c¸c kho¶n  Õ, phÝ,  Ö  Ý   ña  thu   l ph c c¸cdoanh    nghiÖp,c¸ctæ      chøc  kinh tÕ,c¸nh©n, hé         kinh doanh  ¹t®éng  ­   ho   th êng  xuyªn,cã  a   iÓ m   è  nh,  Ën  îcho  Öc  ép  Òn,th×    ®Þ ® c ®Þ thu l   i vi n ti   ph¶inép   trùctiÕp vµo      Kho  ¹c Nhµ   íc; b  n 3.1.2.C¬     quan thu  ùc tiÕp  tr   thu: thuÕ,  Ý,  Ö  Ý   ña    ph l ph c c¸c  é  h kinh  doanh  kh«ng  è  nh,  c ®Þ kh«ng  êng  th xuyªn  hoÆc   a   iÓ m     m µ   Öc  ®Þ ® ë xa  vi nép  Òn  ùc tiÕp  µo  ti tr   v Kho  ¹c  µ   íc cã  ã  b Nh n   kh kh¨n.C¬     quan  thu  ã  c tr¸ch   nhiÖ m     Òn  Æt   õ ®èi îng  ép  µ  ép  µn  é  è  Òn  ∙  vµo  thu ti m t  t n v n to b s ti ® thu  Kho  b¹c Nhµ   íctheo quy  nh  ¹ ®iÓ m     n    ®Þ t i 5.1.2, ôc    Çn  cña   m I,ph B  Th«ng   µy; tn 2
 3. 3.1.3.§èi víic¸c kho¶n         thu  ©n  ng s¸ch    Öc  chøc    ép  ©n  x∙:vi tæ  thu,n ng s¸ch x∙® îcthùc hiÖn         theo quy  nh  ¹  iÓ m     ôc  , Çn    ®Þ ti® 2.5 m II ph IITh«ng   è  ts 60/2003/TT­ BTC   µy  ng 23/6/2003  ña  é   µi chÝnh  c BT  quy  nh   Ò   ®Þ v qu¶n  ý l  ng©n  s¸ch x∙vµ    ¹t®éng  µichÝnh      c¸cho   t  kh¸ccña    êng,thÞ  Ên.   x∙,ph   tr 3.2.C¸c    kho¶n    Òn ph¹t: thu ti   ­ §èi víic¸c kho¶n  tiÒn  ¹tdo  i îng  ép  ¹tnép  ùc tiÕp  µo         thu  ph   ®è t n ph   tr   v Kho  ¹c Nhµ   íc,Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn    ©n  b  n  b  n    thu ng s¸ch nhµ  íctheo      n  c¸c quy  nh  Ön  µnh; ®Þ hi h ­ Trêng  îp  ¬    h c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  ö  ¹ttrùc tiÕp  tiÒn nh n   th quy x ph     thu    ph¹ttõ ®èi îng  ép, c¬     t n   quan  cã  thu  tr¸chnhiÖ m   ép  y   ,  Þp  êivµo    n ®Ç ®ñ k th   ng©n   s¸ch  µ   íc qua  nh n   Kho  ¹c  µ   íc trªn ®Þa   µn  b Nh n     b theo quy  nh   ¹  ®Þ ti ®iÓ m   5.1.2m ôc   Çn  Th«ng   µy.   Iph B  tn 3.3.C¸c    kho¶n  vay  trong nícvµ      vay  ícngoµi: n  3.3.1.  C¸c  kho¶n  vay  trongníc:   ­ §èivíi         kho¶n  èn  c¸c v huy  ng  ®é trong nícb»ng  ×nh     h thøc ph¸thµnh       tr¸i phiÕu  Ýnh  ñ,c«ng    ©y  ùng    èc  Ch ph   tr¸x d i Tæ qu cho  ©n  ng s¸ch trung ¬ng,c¨n        cø  µo  è  èn  ∙  v s v ® huy  ng,  ®é Kho  ¹c  µ   íc h¹ch  b Nh n   to¸n vay  ï ®¾ p   éi chi   b  b   ng©n s¸ch trung ¬ng;     ­ §èivíic¸c kho¶n  èn         v huy  ng  ®é cho  ©n  ng s¸ch cÊp    tØnh    Êp    ®Ó c ph¸t ®Ç u    ©y  ùng    tx d c¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng, c¨n  vµo  è  èn  ∙    tr k c ht   cø  s v ® huy ®éng, Kho  ¹c Nhµ   ích¹ch to¸nthu ng©n    b  n       s¸ch cÊp    tØnh; ­§èivíi         kho¶n  c¸c vay trong níckh¸c,c¨n cø  Êy b¸o cã  ña  ©n  µng,        gi     c ng h   Kho  ¹c Nhµ   íc h¹ch  b  n  to¸n thu  ©n    ng s¸ch  µ  íc.C¸c  nh n   kho¶n vay  ña  ©n   c ng s¸ch cÊp  µo,th× h¹ch to¸nthu ng©n    n        s¸ch cÊp  .   ®ã 3.3.2.C¸c    kho¶n vay  íc ngoµi (phÇn  îc ® a  µo  ©n  i  ©n  n    ®  v c ®è ng s¸ch  nhµ  íc): n ­ C¸c    kho¶n vay b»ng  ¹itÖ  ngo   chuyÓn  Ò   ü  ¹itÖ  ña  ©n  v qu ngo   c ng s¸ch   nhµ  íc:c¨n  giÊy  n  cø  b¸o  ã  ña  ©n  µng, Kho  ¹c  µ   íc quy  æi    c c ng h   b Nh n   ® ra ®ång  Öt Nam   Vi   theo  û gi¸h¹ch    Bé   µi chÝnh  t    to¸ndo  T   quy  nh  µ  ¹ch to¸n ®Þ vh     thu ng©n    s¸ch trung ¬ng      (vay b﮾ p   éichi);    b  ­ Trêng  îp vay  ¹itÖ    h  ngo   kh«ng  chuyÓn  Ò   ü  ¹itÖ  ña  ©n  v qu ngo   c ng s¸ch  nhµ  íc:c¨n cø  Önh      Önh      ña  é  µichÝnh,Kho  ¹c Nhµ   íc n  l ghithu,l ghichic B T     b  n  quy  æi  ®ång  Öt Nam   ® ra  Vi   theo  û gi¸h¹ch    Bé   µi chÝnh  t    to¸ndo  T   quy  nh   ®Þ vµ  ¹ch to¸nghithu,ghiching©n  h          s¸ch nhµ  íc;   n ­ §èivíi      kho¶n  vay  b»ng  Ëtt  ÕtbÞ, hµng    ã    èc  ¹itÖ:c¨n v  ,thi     ho¸ c gi¸g ngo       cø  Önh    ña  ¬  l thu c c quan  µichÝnh,Kho  ¹c Nhµ   ích¹ch      ©n  t    b  n  to¸nthu ng s¸ch  nhµ  íctheo quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc   Çn  Th«ng   µy. n    ®Þ t i 5.3,m Iph B  tn 3.4.§èivíic¸c kho¶n    õ quü  ù  ÷tµichÝnh, thu bæ          thu t   d tr         sung  ©n  i  c ®è tõ ng©n    s¸ch  Êp  c trªn,thu  Õt   ng©n    kd s¸ch  µ  íc,thu  nh n   chuyÓn  ån  õ ngu t   ng©n  s¸ch n¨m  íc:Kho  ¹c  µ   íc c¨n  quyÕt  nh   ña  ¬  tr   b Nh n   cø  ®Þ c c quan  µi t  chÝnh    ¹ch to¸nthu ng©n  ®Ó h       s¸ch nhµ  íc.   n 3.5.C¸c    kho¶n    thu kh¸c: 3
 4. Thu  õ ho¹t®éng  t    kinh tÕ  ña  µ  íc,thu  åi tiÒn    c nh n   h   cho vay,ho¹t®éng     sù nghiÖp, thu  Òn  ö  ông  t, tiÒn    ti s d ®Ê   thuª ®Êt, tiÒn      b¸n hoÆc  cho thuª tµi    s¶n  éc  ë  ÷u  µ  íc,thu  µn  èn, thu  õ    thu s h nh n   ho v  t c¸c kho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch  trong ho¹t®éng  u    ©y  ùng  ¬     ®Ç tx d c b¶n, thu tõ c¸c dis¶n  µ  íc ® îchëng,         nh n       viÖn  î tr kh«ng  µn  ¹   ho l ithanh  ýtµis¶n,b¸n  µis¶n  Þch  , l      t  t thu,.   Öc  ép  ùc .vi n tr   . tiÕp vµo    Kho  ¹c Nhµ   íchoÆc   ép  b  n  n qua  ¬  c quan    îcthùc hiÖn  thu ®     theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  i víi õng kho¶n  ®Þ hi h ®è     t  thu. 3.6.§èivíi         kho¶n    ©n  c¸c thu ng s¸ch nhµ  íccña    chøc,c¸ nh©n      n  c¸c tæ     ë nícngoµi, é  µichÝnh  ã        T  B c v¨n b¶n  íng dÉn  h  riªng. 4.Chøng  õthu ng©n    t    s¸ch nhµ  íc   n  4.1.GiÊy  ép  Òn vµo  ©n    n ti   ng s¸ch nhµ  íc:   n ­GiÊy  ép  Òn vµo  ©n    n ti   ng s¸ch nhµ  íclµchøng  õthu ng©n    n    t    s¸ch nhµ  ­   n ícdo  é  µichÝnh  èng  Êt tæ    BT  th nh   chøc    µnh,qu¶n  ý(mÉu  ph¸th   l  theo  ô  ôc ph l   sè        kÌm  01,02,03,04  theo); ­ GiÊy  ép  Òn vµo  ©n    n ti   ng s¸ch nhµ  íc® îcsö  ông  i víic¸c ®èi t ng   n    d ®è        î   cã  Üa  ô  ép  Õ  µ    ngh v n thu v c¸c kho¶n    thu kh¸c vµo    Kho  ¹c Nhµ   íc;c¬  b  n   quan  thu nép  è  Òn ®∙    µo    s ti   thu v Kho  ¹c Nhµ   íc; b  n ­ GiÊy  ép  Òn  µo  ©n    n ti v ng s¸ch  µ  íc gå m   ÷ng  éi dung  ñ  Õu   nh n   nh n  ch y sau: + Tªn  i îng  ép  Òn:tªn tæ  ®è t n ti     chøc, ®¬n  Þ     v theo  Õt  nh  µnh  quy ®Þ th lËp  ®èivíitæ  (     chøc, doanh    nghiÖp) hoÆc   ä, tªn ngêi nép  Òn  ®èivíihé    h     ti (     kinhdoanh    Ó,c¸nh©n);   c¸th     +  sè  ña  i t ng nép:do  ¬  M∙  c ®è  î     c quan    Êp  thu c theo quy  nh  Ön  µnh    ®Þ hi h cña  Ýnh  ñ  µ  íng dÉn  ña  é  µichÝnh; Ch ph v h   c BT  +  Þa  § chØ:    êng),huyÖn  Ën),tØnh  µnh  è)  ¬i ®¨ng  ý  x∙ (ph   (qu   (th ph n   k ho¹t®éng  ña    c doanh  nghiÖp,tæ    chøc  hoÆc   a  ®Þ chØ  ña  é  c h kinh doanh      c¸ thÓ,c¸nh©n  ép  Òn;    n ti +  Þa  iÓ m   ép  Òn  êng  îp  ép  § ® n ti (tr h n b»ng  Òn  Æt): ghi tªn Kho  ¹c ti m     b  Nhµ   íc (theo  n  th«ng b¸o thu),tªn ng©n   µng  ¬i Kho  ¹c  µ   íc m ë   µi    h n  b Nh n   t  kho¶n  ¹itÖ  Õu  ép  ¹itÖ  ngo   (n n ngo   b»ng  Òn m Æt); ti   +  ¬   C quan  th«ng  ra  b¸o thu: c¬    quan Thu Õ   µ   íc,H¶i  nh n   quan,  µi T  chÝnh,... +  sè  ña  ¬  M∙  c c quan thu; +  è,  µy  ña  ê  S ng c t khai h¶i quan  ®èi víitr ng  îp  ¬     (    ê h c quan   h¶i quan  th«ng    b¸o thu). Êy  ép  Òn ® îclËp riªngcho  õng têkhaih¶iquan;  Gi n ti         t       +  éi  N dung  kho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch  µ  íc:ghi chÝnh    y   ,    nh n     x¸c,®Ç ®ñ chi tiÕtnéidung,sè  Òn,m ôc  ôcng©n       ti   l  s¸ch nhµ  íc,m∙  ån  µ  ®iÒu  Õt   n   ngu v m∙  ti   cña  õng kho¶n  ép. t  n 4.2.Biªnlai   Òn vµ        ti   b¶ng        thu kª biªnlaithu: ­ Biªn laithu  Òn  îc sö  ông     ti ®   d trong  êng  îp  ¬  tr h c quan  thu  îc giao ®    nhiÖ m   ô  ùc tiÕp  v tr   thu  ©n  ng s¸ch  µ  íc b»ng  Òn  Æt,  nh n   ti m thu  Òn  ¹tvi ti ph     ph¹m  µnh  Ýnh, hoÆc   h ch   Kho  ¹c Nhµ   íctrùctiÕp thu ®èi víim ét  è  b  n           s kho¶n  phÝ, lÖ  Ý, thu ph¹ttheo chÕ       ph         ®é quy  nh; ®Þ   ­Biªnlai   îcph¸thµnh,qu¶n  ýtheo quy  nh  ña  é  µichÝnh;      ®     thu   l    ®Þ c BT  4
 5. ­ C¬     quan      ép  è  Òn ®∙    µo  thu khin s ti   thu v Kho  ¹c Nhµ   ícph¶ilËp b¶ng  b  n     kª biªnlai   ô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm) vµ  ÕtgiÊy nép  Òn vµo  ©n        (ph l   06  thu k   vi     ti   ng s¸ch  nhµ  íc. n 5.Quy  ×nh thu ng©n    tr     s¸ch nhµ  íc   n 5.1.Thu    b»ng  Òn ViÖtNam: ti     5.1.1.  Thu  b»ng  chuyÓn  kho¶n: Khi nép  Òn  µo  ©n    ti v ng s¸ch  µ  íc b»ng  nh n   chuyÓn  kho¶n, ®èi îng  ép    tn lËp  li   Êy  ép  Òn  µo  ©n  4  ªngi n ti v ng s¸ch nhµ  ícb»ng    n  chuyÓn kho¶n  ô  ôc (ph l   sè  ®Ýnh  Ìm),göi ng©n  µng  02  k    h hoÆc  Kho  ¹c  µ   íc n¬i m ë   µikho¶n. b Nh n     t    Ng ©n   µng  h hoÆc  Kho  ¹c  µ   íc cã  b Nh n   tr¸chnhiÖ m   Ých  µikho¶n  Òn  öi   tr t  ti g   cña  i îng nép    ép  Þp  êivµo  ©n  ®è t   ®Ó n k th   ng s¸ch nhµ  íc.Quy  ×nh thu nh    n  tr     sau: a) Trêng  îp ®èi t ng nép  ë   µi   h    î   m t  kho¶n  ¹ ng©n  µng: t  i h ­ KhinhËn  îc4  ªngiÊy nép  Òn vµo  ©n     ®   li     ti   ng s¸ch nhµ  ícb»ng    n  chuyÓn  kho¶n,ng©n  µng  µm  ñ  ôc trÝch tµikho¶n  Òn  öicña  i îng  ép      h l th t      ti g   ®è t n ®Ó nép  ©n  ng s¸ch nhµ  ícvµ  ö  ýc¸cli   Êy nép  Òn:   n   x l     ªngi   ti +      µm  Liªn1:l chøng  õghinîtµi t        kho¶n  Òn göicña  i t ng nép; ti     ®è  î   +      öicho  i t ng nép; Liªn2:g   ®è  î   +  öi 2  ªncßn  ¹cho  G   li   l  i Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n ­ Trêng  îp thanh    ªnng©n  µng,th× ng©n  µng    h  to¸nli   h    h ph¶igöi®Õ n        Kho b¹c Nhµ   íc®ñ   li     n   2  ªnchøng  õphôc  åi,cã  y      éidung      Êy t  h   ®Ç ®ñ c¸cn   ghitrªngi   nép  Òn vµo  ©n  ti   ng s¸ch nhµ  ícb»ng    n  chuyÓn  kho¶n    µm    h¹ch to¸n ®Ó l c¨n cø     thu ng©n    s¸ch nhµ  íc;   n ­ Khi nhËn  îcchøng  õ nép  Òn do  ©n  µng     ®  t  ti   ng h chuyÓn  n,  ®Õ Kho  ¹cb  Nhµ   ícthùc hiÖn  ¹ch      ©n  n    h to¸nthu ng s¸ch nhµ  ícvµ  ö  ýc¸c li   Êy  ép    n   x l     ªngi n tiÒn: +      µm  Liªn3:l chøng  õh¹ch to¸nthu ng©n  t       s¸ch nhµ  íc;   n +      öic¬  Liªn4:g   quan    ùctiÕp qu¶n  ý®èi t ng nép. thu tr     l    î   b) Trêng  îp ®èi t ng nép  ë   µi   h    î   m t  kho¶n  ¹ Kho  ¹c Nhµ   íc: t  i b  n ­ Khi   Ën  îc 4  ªngiÊy  ép  Òn  õ ®èi  îng  ép, Kho  ¹c  µ   íc     nh ®   li   n ti t   tn  b Nh n   thùc hiÖn  Ých tµikho¶n  Òn göicña  i t ng nép      ©n    tr     ti     ®è  î   ®Ó thu ng s¸ch nhµ  íc   n  vµ  ö  ýc¸cli   Êy nép  Òn: x l     ªngi   ti +      µm  Liªn1: l chøng  õ ghinî tµikho¶n  Òn  öicña  i t ng nép; ®ång  t        ti g   ®è  î     thêi  ¹ch to¸nthu ng©n  , h     s¸ch nhµ  íc;   n +      öicho  i t ng nép; Liªn2:g   ®è  î   +      û  á; Liªn3:hu b +      öic¬  Liªn4:g   quan    ùctiÕp qu¶n  ý®èi t ng nép. thu tr     l    î   5.1.2.  Thu  b»ng  Òn m Æt: ti   a) Thu    qua  Kho  ¹c Nhµ   íc: b  n ­Thu    b»ng  Êy nép  Òn vµo  ©n  gi   ti   ng s¸ch nhµ  íc:   n 5
 6. +  èit ng nép  Ëp  li   Êy  ép  Òn vµo  ©n  §  î   l 3  ªngi n ti   ng s¸ch nhµ  ícb»ng  Òn   n  ti   m Æt   ô  ôc sè  ®Ýnh  Ìm).Khi nhËn  îc giÊy  ép  Òn  õ ®èi t ng nép, (ph l   01  k    ®  n ti t    î     Kho  ¹c Nhµ   íclµm  ñ tôc thu tiÒn,h¹ch      ©n  b  n  th         to¸nthu ng s¸ch nhµ  ícvµ  ö    n  x lýc¸cli   Êy nép  Òn:     ªngi   ti Liªn1:lµm     chøng  õh¹ch to¸nthu ng©n  t       s¸ch nhµ  íc;   n Liªn2:göi®èi t ng nép;        î   Liªn3:göic¬        quan    ùctiÕp qu¶n  ý®èi t ng nép. thu tr     l    î   ­Thu    b»ng      biªnlaithu: +  èivíi êng  îp Kho  ¹c Nhµ   ícsö  ông            ùctiÕp, §   tr h  b  n  d biªnlai ®Ó thu tr   thu   Kho  ¹c Nhµ   íclËp 3  ªnbiªnlai       Òn tõ®èi t ng nép  µ  ö  ýc¸c b  n     li       ®Ó thu ti      î   thu v x l    li         li  u  èng,1  ªngöi®èi t ng nép,1  ªnl t¹ Kho  ¹c Nhµ   ªnbiªnlaithu:1  ªnl cu   li      î     li  u    i b  níc; +  èi ngµy  Cu   hoÆc  theo  nh  ú  ®Þ k (kh«ng    ngµy),Kho  ¹c Nhµ   íc qu¸ 2    b  n  lËp  li   2  ªnb¶ng          li  u  ¹  kª biªnlaithu:1  ªnl t iKho  ¹c Nhµ   íc,1  ªngöic¬  b  n   li     quan  thu; ®ång  êi  Ëp  li   Êy  ép  Òn  µo  ©n    th ,l 3  ªngi n ti v ng s¸ch  µ  íc b»ng  Òn nh n   ti   m Æt,  ¹ch to¸nthu ng©n  h     s¸ch nhµ  ícvµ  ö  ý:   n  xl Liªn1:lµm     chøng  õh¹ch to¸nthu ng©n  t       s¸ch nhµ  íc;   n Liªn2:huû  á;    b Liªn3:göic¬        quan    ùctiÕp qu¶n  ý®èi t ng nép. thu tr     l    î   b) Thu    qua  ¬  c quan  thu: ­  ¬   C quan  thu  ïng  d biªn laithu    ùc tiÕp     ®Ó tr   thu  Òn  õ ®èi  îng  ép. ti t   t n  §Þnh  ú,theo  Þch giao dÞch  ∙  k  l    ® tho¶ thuËn  íi   v Kho  ¹c Nhµ   íc,c¬  b  n   quan    thu lËp  li   2  ªnb¶ng          li  u  ¬  kª biªnlaithu:1  ªnl c quan    li   öiKho  ¹c Nhµ   íc; thu,1  ªng   b  n  ®ång  êi, th   cø  c¨n  b¶ng        ®Ó   Ëp  li   Êy  ép  Òn  µo  ©n   kª biªn laithu  l 3  ªngi n ti v ng s¸ch nhµ  ícb»ng  Òn m Æt   µ  ép  è  Òn ®∙    µo    n  ti   v n s ti   thu v Kho  ¹c Nhµ   íc.C¨n  b  n  cø b¶ng  biªn laithu  µ  Êy  ép  Òn  µo  ©n  kª     v gi n ti v ng s¸ch  µ  íc b»ng  Òn nh n   ti   m Æt   c¬  do  quan    öi®Õ n,  thu g   Kho  ¹c Nhµ   íclµm  ñ tôcthu tiÒn,h¹ch to¸n b  n  th            thu ng©n    s¸ch nhµ  ícvµ  ö  ý:   n  xl +      µm  Liªn1:l chøng  õh¹ch to¸nthu ng©n  t       s¸ch nhµ  íc;   n +      öil¹c¬  Liªn2:g     quan  ép  Òn (c¬ quan  ùctiÕp thu); i n ti     tr     +      öic¬  Liªn3:g   quan    thu qu¶n  ý®èi t ng nép. l    î   ­ C¬     quan  vµ  thu  Kho  ¹c Nhµ   íc ®ång  Êp  èng  Êt  b  n  c th nh quy  nh  ú  ®Þ k h¹n  ép  Òn  µo  n ti v Kho  ¹c Nhµ   íc (hµng  µy  b  n  ng hoÆc   Ë m   Êt sau  ngµy  ch nh   5  kÓ   õngµy    ú theo doanh  è    µ  iÒu  Ön  a  µn  ô  Ó); t  thu,tu     s thu v ® ki ®Þ b c th   ­ C¬     quan    thu ph¶inép  Òn t¹  ôsë    ti   i   Kho  ¹c Nhµ   íc.Trêng  îp ®iÓ m   tr b  n  h  giao dÞch  µitrôsë    ngo     Kho  ¹c Nhµ   íc® Æt  ¹ c¬  b  n  t   quan    Õu  ¬  i thu,n c quan    thu ®Ò   Þ   îc nép  Òn  ùc tiÕp  ¹  iÓ m   ngh ®   ti tr   ti ® giao  Þch, th×  d   Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c b  Nhµ   íc tØnh, thµnh  è  n    ph c¨n  vµo  iÒu  Ön  ô  Ó, xem   Ðt  cø  ® ki c th   x cho  Ðp   ph ®iÓ m   giao dÞch  Ën  Òn tõc¬    nh ti     quan    ¶m   thu,® b¶o    toµn,kÞp  êi thu an    th . 5.2.Thu  ©n    ng s¸ch nhµ  ícb»ng  ¹itÖ:   n  ngo   5.2.1.  Nguyªn  ¾c  t qu¶n  ý: l 6
 7. ­ C¸c    kho¶n    ©n  thu ng s¸ch b»ng  ¹itÖ  Ó  thu vay  î,viÖn  î íc   ngo   (k c¶    n  tr    n ngoµi)® îc tËp     trung  Ò   ü  ¹itÖ  ña  ©n   v qu ngo   c ng s¸ch  µ   íc,thèng  Êt nh n   nh   qu¶n  ý t¹  l  i Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng; ® îc ghi thu  ü  ¹itÖ  ña  ©n   b Nh n   ¬    qu ngo   c ng s¸ch nhµ  íc(theo nguyªn tÖ);®ång  êi    n       th , quy  æi    ng  Öt Nam   ® ra ®å Vi   theo  û t  gi¸h¹ch to¸ndo  é   µi chÝnh        BT  quy  nh    ¹ch      ©n  ®Þ ®Ó h to¸nthu ng s¸ch nhµ  íc   n  vµ  ©n  ph chiacho  ©n    ng s¸ch c¸c cÊp     theo  Õ     ch ®é quy  nh  õsè  ¹itÖ  ®Þ (tr   ngo   tõc¸cKho  ¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è     b  n    ph chuyÓn  Ò); v  ­ Ng ©n     s¸ch c¸c cÊp  Ýnh  Òn  a  ¬ng     ch quy ®Þ ph (tØnh,huyÖn, x∙)kh«ng       ® îcphÐp  Ëp  ü  ¹itÖ.Toµn  é  è    ©n    l qu ngo     b s thu ng s¸ch nhµ  ícb»ng  ¹itÖ    n  ngo   t¹  a   ¬ng  i®Þ ph ph¶igöi vµo  µikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ  ña     t  ti g     c Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  m ë   ¹  ©n  µng  ¬ng  ¹i nhµ  íc vµ  nh  ú  µng  ti ng h th m  n   ®Þ kh th¸ng ® îc chuyÓn  Ò      v quü  ¹itÖ  ña  ©n  ngo   c ng s¸ch nhµ  íct¹    n  i trung ¬ng.Sè     ¹itÖ  ¹ ®Þa  ­     thu ngo   t i   ph ¬ng  îc quy  æi  ®ång  Öt Nam   ®  ® ra  Vi   theo  û gi¸h¹ch  t    to¸n do  é   µi chÝnh    BT  quy  nh    ¹ch    ng©n  ®Þ ®Ó h to¸nthu  s¸ch nhµ  íc vµ  ©n    n   ph chia cho  ©n    ng s¸ch  c¸ccÊp.L∙i Òn göingo¹itÖ       ti       sau    õ®i    khitr   c¸ckho¶n  Ý ph thanh    îcqu¶n  to¸n®   lý,sö  ông  µ   d v quyÕt  to¸n víing©n     s¸ch  µ   íc theo  Õ     nh n   ch ®é qu¶n  ý tµi l    chÝnh    ông  i víi Ö   èng  ¸p d ®è     th h Kho  ¹c Nhµ   íc; b  n ­ Quü   ¹itÖ  ña  ©n    ngo   c ng s¸ch  µ  íc ® îc sö  ông    nh n     d ®Ó thanh  to¸n,chi    tr¶c¸ckho¶n       chib»ng  ¹itÖ  ngo   theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.Ph Çn  ¹i   ®Þ c BT    ngo   tÖ cßn  ¹   l iKho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  cho  ©n  µng  µ  íctheo  nh   , b  n  ¬ b¸n  ng h nh n   ®Þ kú hoÆc   theo  Önh  ña  é   ëng  é   µi  Ýnh.  èi  l c B tr B T ch Cu n¨m,  µo  êigian v th     chØnh  ýquyÕt  l  to¸n,Kho  ¹c Nhµ   íc Trung  ng    b  n  ¬ tæng  îp h chªnh  Öch  û gi¸ l t    ph¸tsinh trongn¨m  öiBé  µichÝnh  ô  ©n        g  T  (V Ng s¸ch nhµ  íc)®Ó   ö  ý;   n   xl ­ Bé  ëng  é  µichÝnh  û  Òn    tr BT  u quy cho  ô  ëng  ô  µichÝnh  i ngo¹i V tr VT  ®è     x¸c®Þnh  µ    v th«ng  tûgi¸h¹ch to¸nngo¹itÖ,b¶o  ¶m   b¸o            ® nguyªn t¾c    sau: +  û    ¹ch to¸n® îctÝnh  ×nh  ©n  T gi¸h       b qu theo  û gi¸mua  thùc tÕ  ×nh  t    b¸n   b qu©n  µy    Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng  ng trªnth tr ngo   li   h trong thêigian 30  µy  íc      ng tr   ngµy  th«ng  b¸o; +  êng  îp  Tr h trong  th¸ng tû gi¸mua        b¸n  ¹itÖ  ùc  Õ    Þ  êng  ngo   th t trªnth tr ngo¹itÖ  ªnng©n  µng  ã  Õn  ng  ín(t¨nghoÆc     li   h c bi ®é l    gi¶m      víitû trªn5% so      gi¸h¹ch    to¸n), é   µi chÝnh    T  B xem   Ðt,®iÒu  x  chØnh  ¹ tû gi¸h¹ch    l      i to¸ncho  ï ph   hîp; ­ Tû    ¹ch    îc¸p  ông  èng  Êt trªnph¹m    níc ®èi  íic¸c   gi¸h to¸n®   d th nh     vic¶    v    nghiÖp  ô: v +  Quy  æi  µ  ¹ch to¸nthu,ching©n  ® vh        s¸ch nhµ  ícb»ng  ¹itÖ  Ó      n  ngo   (k c¶ c¸ckho¶n    Ön  Ëtcã    èc    thu hi v   gi¸g b»ng  ¹itÖ); ngo   +  Quy  æi  µ  ¹ch to¸nkÕ     ña  ® v h     to¸nc Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 5.2.2.  Quy  ×nh thu: tr   a) Thu  ¹itÖ    ngo   b»ng  chuyÓn  kho¶n: Quy  ×nh thu ngo¹itÖ  tr       b»ng  chuyÓn  kho¶n  îcthùc hiÖn    i víi   ®    nh ®è     thu chuyÓn  kho¶n b»ng  ng  Öt Nam.  ®å Vi   C¨n  giÊy  cã,b¶ng    cø  b¸o    kª thanh    to¸n vµ  Êy  ép  Òn  µo  ©n  gi n ti v ng s¸ch  µ  íc b»ng  ¹itÖ  nh n   ngo   chuyÓn  kho¶n    do ng©n  µng  öi®Õ n,  h g  Kho  ¹c Nhµ   ícxö  ý: b  n  l 7
 8. ­ Kho  ¹c Nhµ   íc Trung  ng  ùc hiÖn    quü  ¹itÖ  ña  ©n     b  n  ¬ th   ghi thu  ngo   c ng s¸ch nhµ  íc(kho¶n    ¹ Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  µ    n  thu t i   b  n  ¬ v kho¶n  ¹itÖ    ngo   Kho b¹c Nhµ   íc®Þa   ¬ng    n  ph chuyÓn  Ò);®ång  êi  v  th , quy  æi    ng  Öt Nam   ® ra ®å Vi   theo  ûgi¸h¹ch to¸ndo  é  µichÝnh  t        BT  quy  nh  i víi è  ¹itÖ    ¹ Kho  ®Þ ®è     ngo   thu t i s   b¹c Nhµ   ícTrung  ng    ¹ch to¸nthu ng©n    n  ¬ ®Ó h       s¸ch nhµ  íc;   n ­ Kho  ¹c  µ   íc tØnh, thµnh  è  ¹ch  b Nh n     ph h to¸n t¨ng tiÒn  öi ngo¹itÖ  ¹      g    ti ng©n  µng;®ång  êi  h   th ,quy  æi    ng  Ötnam   ® ra ®å Vi   theo  ûgi¸h¹ch to¸ndo  é   t       B TµichÝnh    quy  nh    ¹ch to¸nthu ng©n  ®Þ ®Ó h       s¸ch nhµ  íc.   n b) Thu  ¹itÖ    ngo   b»ng  Òn m Æt   ti   qua  ©n  µng,® îcthùc hiÖn  ng h      theo    quy tr×nh sau:   ­ §èit ng nép  Ëp  li   Êy nép  Òn vµo  ©n     î   l 4  ªngi   ti   ng s¸ch nhµ  ícb»ng  ¹i   n  ngo   tÖ  Òn m Æt   µo  ©n  ti   v ng s¸ch nhµ  íc(phô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm) vµ  n   ©n     n  l   03  k   ®Õ ng hµng  ¬iKho  ¹c Nhµ   ícm ë   µi n  b  n   t  kho¶n  ¹itÖ    µm  ñ tôcnép  Òn; ngo   ®Ó l th     ti ­ Ng ©n  µng  µm  ñ tôcthu ngo¹itÖ,vµ  ö  ýc¸cli   Êy nép  Òn:li     h l th           x l     ªngi   ti   ªn 1 u  ©n  µng,li   göi®èi t ng nép,2  ªncßn  ¹göiKho  ¹c Nhµ   íc; l ng h   ªn2     î     li   l    i b  n  ­ C¨n  chøng  õ do  ©n  µng  öi ®Õ n,    cø  t   ng h g  Kho  ¹c  µ   íc thùc hiÖn  b Nh n     nh  Õta,®iÓ m   ti     5.2.2m ôc   Çn  cña    Iph B  Th«ng   µy. tn c) Thu  ¹itÖ    ngo   b»ng  Òn m Æt   ti   qua  ¬  c quan    thu hoÆc     ùctiÕp vµo  thu tr     Kho  ¹c Nhµ   íc: b  n ­ Trêng  îp c¬    h   quan    ùctiÕp    ¹itÖ  thu tr   thu ngo   b»ng  Òn  Æt   ti m ph¶inép    ®Çy   ,  Þp  êivµo  µikho¶n  ¹itÖ  ña  ®ñ k th   t  ngo   c Kho  ¹c  µ   íc m ë   ¹  ©n  b Nh n   ting hµng.T¹inh÷ng  ¬ikh«ng  Ó  ép  ¹itÖ  µo  ©n  µng,c¬     n  th n ngo   v ng h   quan    ép  thu n toµn  é  è  ¹itÖ  ∙  vµo  b s ngo   ® thu  Kho  ¹c Nhµ   íc tØnh, thµnh  è. Quy  ×nh b  n    ph   tr   thu vµ  ö  ýchøng  õnh  êng  îp thu tiÒn m Æt     x l  t   tr h      b»ng  ng  ÖtNam   ®å Vi   qua  ¬  c quan thu; ­ Trêng  îp ®èi t ng nép  ¹itÖ    h    î   ngo   b»ng  Òn m Æt   ép  ùctiÕp vµo    ti   n tr     Kho b¹c Nhµ   íc,quy  ×nh thu thùc hiÖn      Òn m Æt     n  tr       nh thu ti   b»ng  ng  ÖtNam; ®å Vi   ­  Öc  Vi thu  ©n  ng s¸ch  µ  íc b»ng  ¹itÖ  Òn  Æt   nh n   ngo   ti m chØ   îc thùc ®    hiÖn  ¹  ti Kho  ¹c  µ   íc tØnh, thµnh  è  µ  i  íic¸c lo¹  ¹itÖ  ù do  b Nh n     ph v ®è v     ingo   t   chuyÓn  æi  ® theo th«ng    ña  ©n  µng  µ   íc;   b¸o c Ng h Nh n ­ C¨n    è  ¹itÖ  Òn m Æt   ùc thu,Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn      cø s ngo   ti   th     b  n    quy ® æi    ng  Öt Nam   ra ®å Vi   theo  û gi¸h¹ch    Bé   µi chÝnh  t    to¸ndo  T   quy  nh    ®Þ ®Ó h¹ch to¸n thu  ©n    ng s¸ch  µ  íc;®ång  êi  öi toµn  é  è  ¹itÖ  ∙    nh n   th ,g   b s ngo   ® thu vµo  µi kho¶n  Òn  öi ngo¹i tÖ  ña  t  ti g    c Kho  ¹c  µ   íc t¹  ©n   µng    b Nh n   ing h ®Ó chuyÓn  Ò   v Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng; b  n  ¬ ­ Trêng  îp    h Kho  ¹c  µ   íc tØnh, thµnh  è  b Nh n     ph kh«ng  ã  µikho¶n  Òn c t  ti   göi ngo¹itÖ  ¹  ©n  µng      ti ng h (do  ©n  µng  µ  íc vµ    ©n  µng  ¬ng  ng h nh n   c¸c ng h th m¹i nhµ  íc trªn®Þa   µn  a  chøc  ë   µikho¶n  Òn  öi vµ    n    b ch tæ  m t  ti g   thanh    to¸n ngo¹itÖ),Kho  ¹c  µ   íc tØnh, thµnh  è  îc b¸n  ¹itÖ  Òn  Æt        b Nh n     ph ®   ngo   ti m cho ng©n  µng  µ  íchoÆc   ©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  íc® îcphÐp  h nh n   ng h th m  n    kinh doanh    ngo¹itÖ    (theo tû gi¸mua  ¹itÖ  ña  ©n  µng  ).Ph Çn       ngo   c ng h ®ã   chªnh  Öch  ÷a l gi   tû gi¸b¸n  ¹itÖ  ùc tÕ  µ  û gi¸h¹ch     ngo   th   v t     to¸n thu  ©n    ng s¸ch  îc theo  âi vµ  ®  d  chuyÓn  Ò   v Kho  ¹c Nhµ   íc Trung  ng    Õt    íing©n  b  n  ¬ ®Ó quy to¸nv   s¸ch trung    ­ ¬ng. 5.3.Thu  ©n    ng s¸ch nhµ  ícb»ng  Ön  Ët:   n  hi v 8
 9. ­ §èivíihiÖn  Ët ®∙    nh  îc ®èi îng sö  ông: c¬       v   x¸c ®Þ ®  t d   quan  µichÝnh  t  quy  æi    ng  Öt Nam     Ëp lÖnh      Önh      ©n  ® ra ®å Vi   ®Ó l   ghithu,l ghiching s¸ch nhµ    nícgöicho     Kho  ¹c Nhµ   íc®Ó   ¹ch to¸nghithu,ghiching©n  b  n  h            s¸ch nhµ  íc;   n  ­ ViÖc    quy  æi    Þ hiÖn  Ët sang  ng  Öt Nam   îcthùc hiÖn    ® gi¸tr   v  ®å Vi   ®    nh sau: +  Ön  Ët ®∙  ã  n    ×  dông  Hi v   c ®¬ gi¸,th ¸p  theo  n    Ön  µnh  ¹    ®¬ gi¸hi h ti khu vùc;hiÖn  Ët cã    èc  ¹itÖ  îcquy  æi    ng  Öt Nam     v   gi¸g ngo   ®   ® ra ®å Vi   theo  û gi¸ t    h¹ch to¸ndo  é  µichÝnh      BT  quy  nh; ®Þ +  Ön  Ët cha  ã  Hi v  c quy  nh  n    ®Þ ®¬ gi¸hoÆc   kh«ng  ã    èc  ¹itÖ, c gi¸g ngo     c¬ quan  µichÝnh  Ëp  éi ®ång  nh        nh    Ön  Ët theo    t  lH  ®Þ gi¸®Ó x¸c ®Þ gi¸hi v   gi¸ thÞ  êng  tr phæ   Õn  ¹ khu  ùc  µo  êi®iÓ m   nh    bi t   i v v th   ®Þ gi¸. ­ §èivíi Ön  Ët cha    nh  îc®èi t ng sö  ông:c¬       hi v   x¸c ®Þ ®    î   d   quan  µichÝnh  t  phèi hîp  íic¸c c¬    v     quan  ÷u  h quan  chøc  tæ  b¸n  Ön  Ët lÊy tiÒn  Öt Nam   hi v     Vi   ®Ó   ép  ©n   n ng s¸ch  µ  íc.Trêng  îp  a  nh n   h ch b¸n  îc hiÖn  Ët,c¬  ®  v   quan  µi t  chÝnh  èihîp víi   ¬  ph       c quan  ÷u  c¸c h quan  Õp tôctheo dâi, ti        qu¶n  ý. l 5.4.Thu  ©n    ng s¸ch nhµ  ícb»ng  µy    n  ng c«ng    ng: lao®é ­ C¸c    kho¶n thu  ©n  ng s¸ch  µ  íc b»ng  µy  nh n   ng c«ng    ng  îc quy  lao ®é ®  ® æi    ng  ÖtNam     ¹ch to¸nghithu,ghiching©n  ra ®å Vi   ®Ó h             s¸ch nhµ  íc;   n ­ C¬     quan  µichÝnh  ñ  ×phèihîp víic¸c c¬  t  ch tr           quan  ÷u  h quan  quy  æi  ® sè  µy  ng c«ng    ng  lao®é theo ®¬n    µy    gi¸ng c«ng  îcquy  nh  i víi õng  ¹ ®  ®Þ ®è    t lo i   c«ng  Öc;®ång  êi,lËp  Önh      Önh      ©n  vi   th   l ghi thu,l ghi ching s¸ch  µ  íc göi nh n     Kho  ¹c Nhµ   íc®Ó   ¹ch to¸nghithu,ghiching©n  b  n  h            s¸ch nhµ  íc.    n  6.KiÓ m     i chiÕu  µ  ö  ý   tra,   ®è vxl ­  Þnh  ú, c¬  § k   quan  thu  µ  v Kho  ¹c  µ   íc cã  b Nh n   tr¸ch nhiÖ m   èi hîp   ph     kiÓm    i chiÕu  ×nh  ×nh    ép  ©n  tra,   ®è t h thu n ng s¸ch nhµ  íc;ph¸thiÖn  Þp  êi   n    k th   c¸c tr ng  îp  Ë m   ép, nî ®äng    ê h ch n    thu  ©n  ng s¸ch  µ  íc ®Ó   ã  Ön  nh n   c bi ph¸p   ®«n  c, xö  ýtheo chÕ     ®è   l     ®é quy  nh. ®Þ ­ §Þnh  ú, theo    k  tho¶  Ën  íic¬  thu v   quan    thu,Kho  ¹c Nhµ   íc lËp  b  n  b¶ng  tæng  îp thu ng©n  h    s¸ch nhµ  íc,chitiÕttheo tõng c¬    n        quan    ôc  ôcng©n  thu,m l  s¸ch nhµ  íc,sè  ©n    n   ph chia cho  ©n    ng s¸ch c¸c cÊp, göi c¬         quan  ®Ó   i  thu  ®è chiÕu,kiÓm    µ    trav theo dâiqu¶n  ý.    l ­Trong    ×nh kiÓm    i chiÕu    ©n    qu¸ tr   tra,   ®è thu ng s¸ch nhµ  íc,n Õu  ã      n  c sai sãtthuéc tr¸chnhiÖ m   ña  ¬        c c quan  µo, th×  ¬  n   c quan    ®ã ph¶icã      v¨n b¶n    ®Ò nghÞ   iÒu  ® chØnh. TÊt  c¸c tr ng  îp  iÒu    c¶    ê h ® chØnh, Kho  ¹c  µ   íc ph¶i   b Nh n     lËp chøng  õ ®Ó   µm  cø  ¹ch    iÒu  t  l c¨n  h to¸n ® chØnh. H Õt    n¨m  ©n  ng s¸ch,c¬    quan  µichÝnh  ñ  × phèi hîp  íiKho  ¹c  µ   íc,c¬  t  ch tr     v  b Nh n   quan  thu chØnh  ý l  quyÕt to¸nthu ng©n       s¸ch nhµ  íc.   n ­ C¸c  êng  îp viph¹m  Õ       tr h    ch ®é quy  nh  Ò     ép  ©n  ®Þ v thu n ng s¸ch nhµ  íc   n  nh:kª khai, Ýnh  Õ         t thu sai; che  Êu  ån    ×ho∙n hoÆc   d ngu thu;tr     kh«ng  ép  y   n ®Ç ®ñ   kho¶n  ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íc;thu saichÕ       n    ®é quy  nh; miÔn  ®Þ   gi¶m  kh«ng  ng  Èm  Òn; chiÕm   ông, gi÷ l¹ nguån    ña  ©n  ®ó th quy   d      i thu c ng s¸ch nhµ    nícsaichÕ   ;  ¹ch      Õ     Õ     èng       ®é h to¸nsaich ®é k to¸nth kª,kh«ng  ng  ôc  ôc ®ó m l  ng©n  s¸ch  µ  íc,ph©n  nh n   chia sainguån     thu  µ  û lÖ  ©n  v t   ph chia gi÷a  ©n    ng s¸ch    Êp; sö  ông  c¸c c   d ho¸  n,  ®¬ chøng  õ kh«ng  îp  t  h ph¸p,.   u   µ nh÷ng  . ®Ò l   . hµnh      ¹m  viviph ph¸p  ËtvÒ   ©n  lu   ng s¸ch.C¨n  vµo  Ýnh  Êt vµ    cø  t ch   møc     ®é vi ph¹m  ÏbÞ  ö  ýtheo quy  nh  ña  s   x l    ®Þ c ph¸p luËt.   9
 10. 7.Hoµn        tr¶c¸ckho¶n    ©n  thu ng s¸ch nhµ  íc   n ­ ViÖc  µn        ho tr¶c¸ckho¶n    ©n  thu ng s¸ch nhµ  íc® îcthùc hiÖn    n      trong c¸c    tr ng  îp:thu  ê h   kh«ng  ng  Ýnh  ®ó ch s¸ch,chÕ   ;  ¬  Õ,  Ýnh    ®é c ch ch s¸ch  cã  thu  thay ® æi;®èi t ng nép  îcmiÔn, gi¶m, hoµn  Õ       î   ®      thu theo  Õt  nh  ña  Êp  quy ®Þ cc cã  Èm  Òn; kho¶n  ép  õa so  íi th quy   n th   v   quy  nh. ®Þ   ­ Quy  ×nh,thñ tôc hoµn        tr     tr¶c¸c kho¶n    ©n  thu ng s¸ch nhµ  íc® îcthùc   n      hiÖn  theo quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   è  t s 68/2001/TT­ BTC   µy  ng 24/8/2001  µ    v c¸c v¨n b¶n  Ön  µnh  ña  é   µi chÝnh.Riªng kho¶n  µn  Õ    Þ gia t¨ng   hi h c BT      ho thu gi¸tr       (kÓ  thuÕ    Þgia t¨ng®¬n  Þ  ép  Ç m,  ép  õa)® îcthùc hiÖn  µn  c¶  gi¸tr       v n nh n th       ho tr¶ õ quü  hoµn thuÕ  gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh  t¹ phÇn  D, Th«ng t è   t   i  s 122/2000/TT­ BTC   µy  ng 29/12/2000 cña  é  µichÝnh.   BT  ­ ViÖc  µn        ho tr¶c¸c kho¶n thu  ©n  ng s¸ch  µ  íc cho  i îng  ép    nh n   ®è t n khi cha  Õt  quy to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc ® îc thùc  Ön  nh n     hi theo  Önh  l tho¸ithu  ©n     ng s¸ch  µ  íc cña  ¬  nh n   c quan  µichÝnh  ô  ôc sè  ®Ýnh   Ìm); tr ng  îp t  (ph l   05  k  ê h  kho¶n  ®∙  Õt    µo      ©n  thu  quy to¸n v niªn®é ng s¸ch n¨m  íc,c¬    tr   quan  µichÝnh  t  lËp lÖnh    Òn cña    chiti   n¨m  ©n  ng s¸ch hiÖn  µnh    µn    h ®Ó ho tr¶. ­ C¨n  lÖnh    cø  tho¸ithu  ©n    ng s¸ch  µ  íc hoÆc   Önh    Òn  ña  ¬  nh n   l chiti c c quan  µichÝnh, Kho  ¹c Nhµ   íc lµm  ñ  ôc ghigi¶m    ®èivíic¸c kho¶n  t    b  n  th t     thu (       thu cha  Õt    ©n    quy to¸nng s¸ch)hoÆc   ¹ch      ©n    h to¸nching s¸ch nhµ  íc(®èivíi   n     c¸c kho¶n    ∙  Õt    ©n    thu ® quy to¸nng s¸ch nhµ  íc)vµ  µn      n   ho tr¶cho  i t ng ® îc ®è  î     hëng.   8.H¹ch    Õ     to¸nk to¸n,     Õt to¸nthu ng©n    c¸o,quy       b¸o s¸ch nhµ  íc   n 8.1.H¹ch      ©n    to¸nthu ng s¸ch nhµ  íc:   n ­ Kho  ¹c Nhµ   íctæ    b  n   chøc  ¹ch to¸nkÕ       ©n  h     to¸nthu ng s¸ch nhµ  íctheo   n    chÕ     Õ     Bé  µichÝnh  ®é k to¸ndo  T   quy  nh. ViÖc  ¹ch to¸nkÕ     ®Þ   h     to¸nph¶i®¶m     b¶o  ng      ©n  ®ó niªn ®é ng s¸ch  µ  ôc  ôc ng©n  vm l  s¸ch  µ  íc.C¸c  nh n   kho¶n    thu thuéc ng©n    s¸ch n¨m  íc,nép    tr   trong n¨m    sau ph¶i® îch¹ch to¸nvµo    ©n        thu ng s¸ch n¨m    sau; ­ §èivíi         kho¶n    µic©n  i ng©n  c¸c thu ngo   ®è   s¸ch nhµ  íc,Kho  ¹c Nhµ   ­   n  b  n ích¹ch to¸nt¹m    a  a  µo  ©n  i ng©n        thu ch ® v c ®è   s¸ch nhµ  íc;   n ­  èi víic¸c kho¶n  ¹m    ¹m  ÷,Kho  ¹c  µ   íc h¹ch  §     t thu,t gi   b Nh n   to¸n vµo  µi   t  kho¶n  ¹m    ¹m  ÷ vµ  t thu,t gi   sau    ö  ý theo  Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm   ®ã x l   quy ®Þ cc c th quyÒn. C¸c    kho¶n  ¹m    ¹m  ÷cha  ã  Õt  nh  ö  ýcña  Êp  ã  Èm   t thu,t gi   c quy ®Þ x l  c c th quyÒn,  n   èingµy  th¸ng 12  îc chuyÓn  è    ®Õ cu   31   ®  s d sang n¨m  sau    Õp ®Ó ti   tôctheo dâixö  ý;     l ­ §èivíic¸c c¬          quan, ®¬n  Þ  ã      v c ph¸tsinh kho¶n    ©n    thu ng s¸ch nhµ  íc   n  ® îc gi÷ l¹ ®Ó        i   chitheo  Õ     ch ®é quy  nh,  nh  ú  ®Þ ®Þ k ph¶ilËp    b¸o  chitiÕt c¸o      c¸c kho¶n  ùc thu,thùc chigöic¬    th           quan  µichÝnh.C¨n  lÖnh      Önh  t    cø  ghithu,l ghi chido  ¬      c quan  µichÝnh  t  chuyÓn  n,  ®Õ Kho  ¹c Nhµ   íc thùc hiÖn  ¹ch b  n    h  to¸nghithu,ghiching©n         s¸ch nhµ  íc.   n 8.2.B¸o    Õt to¸nthu ng©n    c¸o,quy       s¸ch nhµ  íc:   n ViÖc      nh  ú  ×nh  ×nh    ©n  b¸o c¸o ®Þ kt h thu ng s¸ch nhµ  íc,b¸o c¸o kÕ     n       to¸n,   quyÕt      ©n  to¸nthu ng s¸ch nhµ  íccña  ©n    n  ng s¸ch c¸c cÊp  îclËp     ®   theo  ng  ®ó m É u   Óu, m ôc  ôc ng©n  bi   l  s¸ch  µ  íc vµ  êih¹n  nh n   th   quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   è  ts 59/2003/TT­ BTC   µy  ng 23/6/2003  µ  Õ     Õ   v ch ®é K to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc vµ  nh n   ho¹t®éng    nghiÖp  ô  v Kho  ¹c Nhµ   ícdo  é  µichÝnh  b  n  BT  quy  nh. ®Þ 10
 11. II.N hi Ö m   ô, q u y Ò n  h ¹ n c ñ a c¸c c ¬  q u a n  trong vi Ö c    v t æ  c h ø c thu n g © n  s¸ch n h µ  n íc 1.C¬     quan  thu ­ TÝnh    to¸n,x¸c ®Þnh     møc  thu  µ  th«ng  v ra  b¸o    Þu  thu;ch tr¸chnhiÖm     vÒ   Ýnh  Ýnh    Ò   ¬ng, lo¹   t ch x¸c v ch   ikho¶n,m ôc,  Óu  ôc  ,   ti m theo  ôc  ôcng©n  m l  s¸ch nhµ  íc®èi víi õng kho¶n        n     t  thu ghitrongth«ng  thu.   b¸o  ­Theo  âi,   d  qu¶n  ý, «n  c    i t ng nép  Òn vµo  ©n  l  ® ®è c¸c®è  î   ti   ng s¸ch nhµ  ­   n íc.H íng dÉn  Öc  Ëp giÊy nép  Òn vµo  ©n      vi l     ti   ng s¸ch nhµ  íccña  i t ng nép.   n  ®è  î   ­ Trùc  Õp  c¸c kho¶n  theo  Ö m   ô  îc giao  µ  ép  µo    ti thu    thu  nhi v®  v n v Kho  b¹c Nhµ   íc®Çy  ,  Þp  êitheo quy  nh.   n  ®ñ k th     ®Þ ­Quy Õt  nh    êng  îp t¹m        ®Þ c¸ctr h   thu ®Ó Kho  ¹c Nhµ   íclµm    h¹ch b  n  c¨n cø    to¸nkÕ     to¸n;  Õt ®Þnh  ö  ýc¸ckho¶n  ¹m    quy   x l    t thu theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ ­ KiÓ m       tra,xem   Ðt  µ    Þ   ¬  x v ®Ò ngh c quan  µichÝnh  lÖnh  µn    t  ra  ho tr¶ ®èi víi       kho¶n      Õ     c¸c thu saich ®é hoÆc   îchoµn    ®  tr¶theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ ­ KiÓ m     µ    Õt    Õu  ¹ivÒ     tra v gi¶iquy c¸c khi n   thu  ép  ©n  n ng s¸ch  µ  íc; nh n   quyÕt  nh  ö  ¹tc¸c hµnh      ¹m  Õ     nép  ©n  ®Þ x ph     viviph ch ®é thu  ng s¸ch nhµ  íc   n  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   ­ Tæ     chøc  Õ       ©n  k to¸nthu ng s¸ch nhµ  íctheo  Õ     Õ     èng      n  ch ®é k to¸nth kª do  é  µichÝnh  BT  quy  nh. ®Þ ­ KiÓ m     i chiÕu  è  Öu,lËp vµ  öib¸o      ©n    tra,®è   s li     g   c¸o thu ng s¸ch nhµ  íc,   n  b¸o c¸o quyÕt  to¸n thu  ©n    ng s¸ch  µ  íc thuéc  ¹m    nh n   ph vi qu¶n  ý theo    l  quy ®Þnh  ña  é  µichÝnh. c BT  ­ Phèi hîp  íiKho  ¹c Nhµ   íc x¸c ®Þnh  i îng  trùctiÕp      v  b  n    ®è t thu    qua    Kho b¹c  µ   íc vµ  Nh n   thu  qua  ¬  c quan  thu    chøc  ®Ó tæ  thu  ©n  ng s¸ch  µ  íc cã  nh n   hiÖu qu¶.  2.Kho  ¹c Nhµ   íc   b  n ­ TËp    trung    c¸c kho¶n thu  ©n  ng s¸ch  µ  íc vµ  ©n  nh n   ph chia c¸c kho¶n     thu cho  ©n    ng s¸ch c¸ccÊp     theo  ng  û lÖ  Çn    ®ó t   ph tr¨m (%)  ©n  ph chia® îccÊp     cã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  i víi õng kho¶n  th quy quy   ®è     t  thu; ­ Tæng  îp,lËp  c¸o thu ng©n    h   b¸o      s¸ch nhµ  ícgöic¬    n     quan  µichÝnh  µ  t  v c¸cc¬    quan  ÷u  h quan  theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ   ­Phèihîp kiÓm    µ  i chiÕu  è  Öu thu ng©n       trav ®è   s li     s¸ch nhµ  ícvíi   ¬    n   c c¸c quan    thu b¶o  ¶m   Ýnh    y   ,  Þp  êi    Ën  è  Öu thu ng©n   ® ch x¸c,®Ç ®ñ k th ; nh x¸c s li     s¸ch nhµ  íctheo yªu cÇu  ña    ¬    n     c c¸cc quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy ­ Thùc  Ön  µn        hi ho tr¶c¸ckho¶n    ©n  thu ng s¸ch nhµ  íctheo  Önh  ña  ¬    n  l cc quan  µi Ýnh. t  ch ­ Kho  ¹c Nhµ   ícn¬i®èi t ng nép  ë   µikho¶n  ã    b  n      î   m t  c tr¸chnhiÖ m  Ých tµi   tr     kho¶n  Òn göicña  i t ng nép  ti     ®è  î   theo yªu cÇu     (b»ng    v¨n b¶n) cña  ¬    c quan    thu ®Ó  nép ng©n  s¸ch nhµ  níc theo quy ®Þnh  t¹ §iÒu 46 NghÞ  ®Þnh  sè  i 60/2003/N§­   µy  CP ng 06/6/2003 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph   3.C¬     quan  µichÝnh t  11
 12. ­  èi hîp  íic¬  Ph   v   quan  thu, Kho  ¹c  µ   íc trong  Öc  Ëp    b Nh n   vi t trung    c¸c kho¶n    ©n  thu ng s¸ch nhµ  íc;®«n  c    i t ng thuéc ph¹m      n  ®è c¸c®è  î     viqu¶n  ýnép  l  ®Çy  ,  Þp  êic¸ckho¶n    ©n  ®ñ k th     thu ng s¸ch nhµ  ícvµo    n  Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n  ­ KiÓ m     i chiÕu  µ    Önh  µn      tra,®è   v ra l ho tr¶hoÆc     Þ  Êp  ã  Èm   ®Ò ngh c c th quyÒn  µn      ho tr¶c¸ckho¶n    ©n  thu ng s¸ch nhµ  íctheo chÕ       n    ®é quy  nh. ®Þ ­  èi hîp  íiKho  ¹c  µ   íc rµ  Ph   v  b Nh n   so¸t,®èi  Õu      chi c¸c kho¶n thu  ©n   ng s¸ch,®¶m     b¶o  ¹ch to¸n®Çy  ,  Ýnh    ng  ôc  ôcng©n  h   ®ñ ch x¸c,®ó m l  s¸ch nhµ  ­   n ícvµ  ûlÖ  ©n    t   ph chiacho  ©n    ng s¸ch c¸ccÊp.    ­ ThÈ m   nh    ®Þ b¸o    Õt      ©n  c¸o quy to¸nthu ng s¸ch nhµ  íccña  ©n    n  ng s¸ch  cÊp  íi tæng  îp vµ  Ëp b¸o    Õt to¸nthu ng©n  d  ; h   l   c¸o quy       s¸ch nhµ  ícthuéc ph¹m    n    viqu¶n  ýtheo chÕ       l    ®é quy  nh. ®Þ 4.Tæ     chøc    ©n  ã  Üa  ô  ép  ©n  c¸nh c ngh v n ng s¸ch nhµ  íc   n ­  khai vµ  ép  y       Kª    n ®Ç ®ñ c¸c kho¶n  ph¶i nép  ©n    ng s¸ch  µ  íc theo nh n     ®óng  Õ   ;  Êp  µnh  ch ®é ch h nghiªm th«ng b¸o thu  ©n  ng s¸ch  µ  íc cña  ¬  nh n   c quan    ùc hiÖn  ng  thu;th   ®ó quy  ×nh,thñ tôcnép  ©n  tr     ng s¸ch nhµ  íc.   n ­ Cã   Òn  Õu  ¹ic¸c vÊn      ¹m  Õ       quy khi n     ®Ò viph ch ®é thu  ép  ©n  n ng s¸ch  nhµ  íccña    ¬  n  c¸cc quan  chøc  n¨ng. 5.Ng ©n  µng  ¬i®èi t ng nép  ë   µikho¶n   h n    î   m t  ­ Cã     tr¸chnhiÖ m     chuyÓn  Òn  ti theo  yªu  Çu  ña  i îng  ép  µo  c c ®è t n v Kho  b¹c Nhµ   íc®Ó   ép  ©n    n  n ng s¸ch nhµ  íc;lËp vµ  öic¸cchøng  õ®Çy  ,  Þp    n     g    t  ®ñ k thêi  ng  É u   Óu  Bé   µi chÝnh  ,®ó m bi do  T   quy  nh    ®Þ ®Ó Kho  ¹c  µ   íc lµm  b Nh n   c¨n cø  ¹ch to¸nthu ng©n   h     s¸ch nhµ  íc.   n ­  ùc  Ön  Ých  µikho¶n  Òn  öi cña  i  îng  ép  Th hi tr t  ti g   ®è t n theo yªu  Çu  c (b»ng    v¨n b¶n) cña  ¬    c quan      ép  ©n  thu ®Ó n ng s¸ch nhµ  íctheo    n  quy  nh  ¹ ®Þ t  i §iÒu  NghÞ   nh  è  46  ®Þ s 60/2003/N§­   µy  CP ng 06/6/2003 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph III.Kinh p h Ý   µ  c h Õ  ® é  k he n  thë n g, k û  lu Ët   v 1. Chi  Ý   ph cho  Öc  chøc  vi tæ  c«ng    t¸cthu  ©n  ng s¸ch  µ  íc cña  ¬  nh n   c quan  vµ  thu  Kho  ¹c Nhµ   íc nh:x©y  ùng, thuª®Þa   iÓ m,  b  n    d     ® trang bÞ   ¬  ë    cs vËt  Êt,ph¬ng  Ön  µm  Öc; chi phÝ   Ën  ch   ti l vi     v chuyÓn,  b¶o  Ö;    åi dìng v chi b     ngoµigiê,.   ng©n    .do  . s¸ch  µ  íc b¶o  ¶m   nh n   ® theo  Õ     ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  l    nhµ  íchiÖn  µnh. n  h 2. Ch Õ       ®é khen  ëng  th cho  c«ng      ©n  t¸cthu ng s¸ch nhµ  íc®èi víi   ¬    n     c c¸c quan    µ  thu v Kho  ¹c Nhµ   íc® îcthùc hiÖn  b  n      theo quy  nh  Ön  µnh.    ®Þ hi h   3. C¸c  ¬    c quan, ®¬n  Þ   µ    ©n    ¹m  Õ       v v c¸ nh vi ph ch ®é qu¶n  ý,thu  ép  l  n hoÆc   µm  Êttho¸ttiÒn,tµis¶n  ña  µ   íc ph¶ibÞ   ö  ýtheo  l th        c Nh n     x l  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   C. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 12
 13. 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ n¨m  ©n    tn c hi l     k t  ng s¸ch 2004  µ    v thay   thÕ Th«ng   sè  t 41/1998/TT­ BTC   µy  ng 31/3/1998, Th«ng   sè    t 12/1999/TT­ BTC   µy  ng 01/02/1999  ña  é   µi chÝnh. C¸c    c BT    v¨n b¶n,chÕ       ®é ban  µnh  íc h tr   ®©y  Ò   Ëp  v t trung,qu¶n  ýc¸ckho¶n    ©n    l    thu ng s¸ch nhµ  ícqua    n  Kho  ¹c Nhµ   b  níctr¸víi    i quy  nh  ¹ Th«ng   µy  ®Þ t  i tn kh«ng  cßn  Öu  ùcthi µnh. hi l     h 2. Trêng  îp ¸p dông    h    quy  ×nh thu ng©n  tr     s¸ch nhµ  ícqua  ¹ng    Ýnh    n  m vit hoÆc     c¸cquy  ×nh thu kh¸c,Bé  µichÝnh  Ïcã    tr       T  s   v¨n b¶n  íng dÉn  h  riªng. 13
 14. P h ô  l ô c s è  01 Ban  hµnh  theo  Q§   Kh«ng    µo  ghiv Gi Ê y n é p  ti Ò n v µ o  n g © n  s¸ch n h µ  n í c b » n g  ti Ò n m Æ t sè:.. . .. khu  ùc  µy vn Liªn sè:.. . ..Lu  ¹i . .......   . . .. t : . ......   . Sª  ri . ................ : . ................ Tªn  i t ng nép  Òn:. . ......................  sè  i t ng nép  Òn:. . ............. n  ®è  î   ti . . ......................M∙  ®è  î   .. ti . . ............Ç kho  ¹ nhµ  ­í ghi Ph b c  n c  §Þa  chØ:.. . ....................................................................... . . ...................................................................... Nép  Òn vµo  ©n  ti   ng s¸ch nhµ  íct¹ KBNN:... . ..........    n    i . ...........tØnh,TP... . .................... . .   . . .................... N îTK.....................   ..................... C¬   quan  th«ng    b¸o thu:. . .................  sè  ¬  . . .................M∙  c quan  . . thu:. . ....................... . . ....................... C ã  ..................... TK.....................                                          ê                                         T khaiH¶i quan  è:. . ...ngµy  . . ..........    s . . ..  .. .. . ........... Néi dung      c¸ckho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch nhµ  íc(ghitheo th«ng      n      b¸o thu): Kho  ¹c Nhµ   ícghi b  n  STT Néi dung    kho¶n  ép n Ch ¬ng Lo¹i Kho¶n M ôc TiÓu  Sè  Òn M∙  ån ti ngu M∙  iÒu  Õt ® ti m ôc Céng Tæng  è  Òn ghib»ng  ÷:. . ........................................................................ s ti     ch . . ........................................................................
 15. Ng êinép  Òn   ti Kho  ¹c Nhµ   íc b  n Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . . .. Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . . .. Thñ   ü qu KÕ   to¸n KÕ   to¸n tr ng  ë
 16. P h ô  l ô c s è  02 Kh«ng    µo  ghiv khu  ùc  µy vn
 17. Ban  hµnh  theo  Q§   G i Ê y n é p  ti Ò n v µ o  n g © n  s¸ch n h µ  n í c  sè:.. . .. b » n g  c h u y Ó n  k h o ¶ n Sª  Liªn sè:.. . ..Lu  ¹i . .......   . . .. t : . ......   . ri . ................ : . ................ Tªn  i t ng nép  Òn:. . ......................  sè  i t ng nép  Òn:. . ............. Ç n  ®è  î   ti . . ......................M∙  ®è  î   .. ti . . ............ kho  ¹ nhµ  ­í ghi Ph b c  n c  §Þa  chØ:.. . ....................................................................... . . ...................................................................... § Ò   Þ  ©n  µng  ngh Ng h (KBNN).. . ..............trÝch tµikho¶n  è.. . ....................................... . . .............  ..    s . . .............N ......................... .îTK. ....   .... § Ó   ép  n NSNN   µo  µikho¶n  ña  v t  c KBNN:... . ....  . .....tØnh,TP... . ....  ¹ Ng ©n  µng.. . ............................ . .   . . ....t   .i . h . . .C ......................... . ã  ... TK. .. C¬  quan  th«ng    b¸o thu:. . .................  sè  ¬  . . .................M∙  c quan  . . thu:. . ....................... . . ......................                                        Tê                                          khaiH¶iquan  è:. . ...ngµy  . . ..........    s . . ..  .. .. . ........... Néi dung      c¸ckho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch nhµ  íc(ghitheo th«ng      n      b¸o thu): Kho  ¹c Nhµ   ícghi b  n  STT Néi dung    kho¶n  ép n Ch ¬ng Lo¹i Kho¶n M ôc TiÓu  Sè  Òn M∙  ån ti ngu M∙  iÒu  Õt ® ti m ôc Céng Tæng  è  Òn ghib»ng  ÷:. . ........................................................................ s ti     ch . . ........................................................................ §èit ng nép  î   ng©n  µng  h A Ng ©n  µng    h B Kho  ¹c Nhµ   íc b  n Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . . Ngµy...th¸ng.. .n¨m... .   . . . . Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . . Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . KÕ   to¸n tr ng  ë Thñ   ëng tr KÕ   to¸n KÕ   to¸n tr ng  ë KÕ   to¸n KÕ  to¸n tr ng  ë KÕ   to¸n KÕ  to¸n tr ng  ë  
 18. P h ô  l ô c s è  03 Ban  hµnh  theo  Q§   Gi Ê y n é p  ti Ò n v µ o  n g © n  s¸ch n h µ  n í c  sè:.. . .. b » n g  n g o ¹i Ö  ti Ò n m Æ t  t Kh«ng    µo  ghiv Sª  Lo¹ingo¹itÖ... . .......     . ....... khu  ùc  µy vn ri . ................ : . ................ Liªn sè:.. . ..Lu  ¹i . .......   . . .. t : . ......   . Tªn  i t ng nép  Òn:. . ......................  sè  i t ng nép  Òn:. . ...........PhÇ n  ®è  î   ti . . ......................M∙  ®è  î   . . ti . . ............ .. kho  ¹ nhµ  ­í   b c  n c ghi §Þa chØ:.. . ....................................................................... . . ...................................................................... Nép  Òn vµo  µikho¶n    ti   t  thu NSNN   ña  c Kho  ¹c Nhµ   ícm ë   ¹ Ng ©n  µng:. . .................................... b  n   t  i h . . ..........N ......................... .îTK. .  . (hoÆc)  ép  Òn t¹ Kho  ¹c Nhµ   íc: . ........tØnh,TP... . ................................................ n ti     i b  n . . .......  . .   . . .....................C ......................... .ã  .. TK. .. Tû  ¸..................... gi:.....................
 19. C¬   quan th«ng    b¸o thu:. . .................  sè  ¬  . . .................M∙  c quan  . . thu:. . ....................... . . ......................                                        Tê                                          khaiH¶iquan  è:. . ...ngµy  . . ..........    s . . ..  . . .. . ........... Néi dung      c¸ckho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch nhµ  íc(ghitheo th«ng      n      b¸o thu): Kho  ¹c Nhµ   ícghi b  n  STT Néi dung    kho¶n  ép Ch ¬ng n Lo¹i Kho¶ M ôc TiÓu  ôc Sè  ¹itÖ Sè  Òn VND M∙  ån m ngo   ti   ngu M∙  iÒu  ® n tiÕt Céng Tæng   sè   tiÒn   ghi   b»ng   ch÷  (VND):. . ........................................................................ . . ........................................................................ Ng êinép  Òn   ti Ng © n  µng  ¬iKBNN   ë   h n  m TK Kho  ¹c Nhµ   íc b  n Ngµy...th¸ng..    . .. Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . .. Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . .. n¨m... . .. Ng êinhËn     KÕ   to¸n KÕ   to¸n tr ng  ë Thñ   ü qu KÕ   to¸n KÕ   to¸n tr ng  ë tiÒn
 20. P h ô  l ô c s è  04 Ban  hµnh  theo  Q§   Gi Ê y n é p  ti Ò n v µ o  n g © n  s¸ch n h µ  n í c  sè:.. . .. b » n g  n g o ¹i Ö  c h u y Ó n  k h o ¶ n  t Kh«ng    µo  ghiv Sª  Lo¹ingo¹itÖ... . .......     . ....... khu  ùc  µy vn ri . ................ : . ................ Liªn sè:.. . ..Lu  ¹i . .......   . . .. t : . ......   . Tªn  i t ng nép  Òn:. . ......................  sè  i t ng nép  Òn:. . ...........PhÇ n  ®è  î   ti . . ......................M∙  ®è  î   .. ti . . ............ .. kho  ¹ nhµ  ­í   b c  n c ghi §Þa  chØ:.. . ....................................................................... . . ...................................................................... § Ò   Þ  ©n  µng  ngh Ng h (KBNN).. . .............  Ých tµi . . .............tr     . . kho¶n  è.. . ....................... s . . ....................... N îTK.....................   ..................... § Ó   ép  Òn vµo  µi n ti   t  kho¶n    thu NSNN   ña  BNN... . . ..tØnh,TP... . .......  ¹ Ng ©n  µng... . .. cK . . ..  ..   . . .......t   .i . h . .. C ã  ..................... TK..................... C¬  quan th«ng    b¸o thu:. . .................  sè  ¬  . . .................M∙  c quan  . . thu:. . ....................... . . ...................... Tû  ¸..................... gi:.....................                                        Tê                                          khaiH¶iquan  è:. . ...ngµy  . . ..........    s . . ..  . . .. . ........... Néi dung      c¸ckho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch nhµ  íc(ghitheo th«ng      n      b¸o thu):
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2