Thông tư 80/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:62

0
93
lượt xem
8
download

Thông tư 80/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 80/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 80/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H ¤ N G  T¦ c ñ a  B é  T µI C H Ý N H  S è  8 0/ 2 0 0 4/ T T­B T C  n g µ y  1 3  t h¸ n g  8  n ¨ m  2 0 0 4  H ín g  d É n  t hi h µ n h  Q u y Õ t  ® Þ n h  s è  7 5/ 1 9 9 8/ Q § ­T T g   n g µ y  4  t h¸ n g  4  n ¨ m  1 9 9 8  c ñ a  T h ñ  tín g  C h Ý n h  p h ñ   q u y  ® Þ n h  v Ò  m ∙  s è  ® è i tîn g  n é p  t h u Õ ­ C¨n     cø c¸c LuËt thuÕ     vµ Ph¸p  lÖnh  thuÕ, Ph¸p  lÖnh  phÝ,  phÝ; lÖ  ­ C¨n     cø LuËt H¶i quan; ­ C¨n  cø  Q uy Õt  ® Þ n h  sè  75/1998/Q§­TTg  ngµy  4/4/1998  cña  Thñ  tíng   Ch Ý n h  phñ  quy   Þ n h       ®èi  îng  ® vÒ m∙ sè  t nép  thuÕ; ­ C¨n     cø Ngh Þ   Þ n h   57/1998/N§­C P   ® sè  ngµy  31/7/1998  cña   Ý n h   Ch phñ   quy  ® Þ n h  chi tiÕt LuËt Th ¬ng  m¹i    vÒ ho¹t ®éng   xuÊt  khÈu, nhËp   khÈu,  gia  c«ng     vµ ®¹i    u a   lý m b¸n hµng   ho¸    víiníc ngoµi; Bé  Tµi  chÝnh  híng dÉn  thùc hiÖn  viÖc  ®¨ng   cÊp       ký  m∙ sè ®èi  îng  t nép   thuÕ  (gäi t¾t  m∙   thuÕ)    dông     thuÕ       lµ  sè  vµ sö  m∙ sè  nh sau: I. U Y  § Þ N H  C H U N G  V Ò  M ∙  S è  T H U Õ  Q 1. Kh¸i niÖ m  m∙  sè  thuÕ: M∙  sè  thuÕ  lµ m ét  d∙y   ® îc quy  ® Þ n h  theo  sè m ét  nguyªn  t¾c  thèng  nhÊt ® Ó  cÊp  cho  tõng  tæ  chøc  ho Æ c  c¸ nh © n  thuéc   diÖn  ph¶i kª khai vÒ  thuÕ,  khai b¸o  h¶i quan  vµ  phÝ,  lÖ  phÝ  víi  c¬  quan   Thu Õ       vµ c¬ quan   H¶i  quan  (sau  © y   ® gäi chung   ®èi  îng  lµ  t nép  thuÕ   §T N T).  ­  M∙  sè  thuÕ  ® îc sö  dông  ® Ó  nhËn  diÖn  ®èi t îng nép  thuÕ  vµ  ® îc c¬  quan   Thu Õ,     c¬ quan  H¶i quan   qu¶n     lý thèng  nhÊt trªn ph¹m     vi toµn quèc. 2.  §èi  îng  îc  t ® cÊp       m∙ sè thuÕ:  å m   G tÊt    c¶ c¸c    tæ chøc,  nh © n   c¸  thuéc  diÖn  ph¶i  khai  kª  ®¨ng   thuÕ,  khai  ký  kª  h¶i quan,  khai  kª  c¸c kho¶n     vÒ thuÕ,  phÝ,  phÝ   lÖ  theo  quy   Þ n h   ® cña  c¸c LuËt thuÕ,  LuËt  H¶i quan     vµ Ph¸p  lÖnh   thuÕ,  phÝ,  phÝ;  lÖ  (trõ c¸c  ®èi  îng  Ø   t ch nép   thuÕ  nhµ   Êt,  ® thuÕ     sö dông   Êt   ® n«ng  nghiÖp). 3. C Ê u  tróc m∙  sè  thuÕ:  m∙  sè  thuÕ  lµ m ét  d∙y sè  ® îc chia thµnh  c¸c  nhã m     nh sau: N 1 N 2 ­  3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 ­  N N 10 ­  11 N 12 N 13 N Trong  ®ã: Hai ch÷     Ç u   1 N 2   sè   © n   sè ® N lµ  ph kho¶ng   tØnh   îc  ® quy   Þ n h   ® theo Danh   m ôc     © n   m∙ ph kho¶ng  tØnh   kÌm  theo Th«ng     t nµy. B¶y  ch÷  sè  N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9  ® îc ®¸nh  theo  sè  thø  tù tõ 0000001  ® Õ n   9999999. Ch÷   N 10   ch÷   kiÓ m   sè  lµ  sè  tra.  M êi  tõ  1    Õ n   sè  N ® N 10   ® îc cÊp  cho  ®èi  îng  t nép  thuÕ  ®éc  lËp    ¬n     vµ ® vÞ chÝnh. Ba  ch÷     11 N sè N 12 N lµ  13   c¸c    sè thø  tõ  tù  001   Õ n   ® 999   îc  ® ®¸nh  theo tõng  ® ¬n     vÞ trùc thuéc.
 2.      4. Nguyªn  t¾c  cÊp     thuÕ: m∙ sè  M ét  ®èi tîng nép  thuÕ  ch Ø  ® îc cÊp  m ét  m∙  sè  thuÕ  duy  nhÊt  ® Ó  sö   dông   trong suèt  qu¸ tr×nh ho¹t ®éng   khi  tõ  thµnh   lËp  cho   Õ n   ® khi chÊ m  døt  tån        t¹i.M∙ sè thuÕ   îc  ® dïng   Ó   khai  ® kª  nép  thuÕ   cho   tÊt    c¶ c¸c    lo¹ithuÕ   µ   m ®èi t îng ®ã  ph¶i nép, kÓ  c¶  tr êng  hîp ®èi t îng nép  thuÕ  kinh doanh  nhiÒu   ngµnh  ngh Ò  kh¸c nhau  ho Æ c  ho¹t ®éng  s¶n  xuÊt kinh doanh  trªn c¸c ® Þ a   bµn  kh¸c  nhau. M∙     sè thuÕ   ¾ n       g víi sù tån   t¹icña  ®èi  îng  t nép   thuÕ.      M∙ sè thuÕ   ® îc  ®∙  cÊp   kh«ng   îc    sÏ  ® sö dông     Ó   l¹i® cÊp  cho  ®èi  îng  t nép  thuÕ  kh¸c. §èi  îng  t nép   thuÕ   chÊ m  døt  tån    t¹ith×      m∙ sè thuÕ   kh«ng   sÏ  cßn     gi¸ trÞ    sö dông. C¸c  doanh   nghiÖp, tæ  chøc  kinh  doanh  chÊ m  døt tån t¹i  th×  m∙  sè  thuÕ  bÞ  ®ãng  vµ   kh«ng  ® îc sö  dông  l¹i.  sè  thuÕ  ®∙  cÊp  cho  m ét  c¸ nh © n  lµ chñ  doanh    M∙ nghiÖp  t  nh © n,  chñ  hé  kinh  doanh  ho Æ c  m ét  c¸ nh © n  sÏ kh«ng  thay  ® æi   trong  suèt cuéc   ®êi  cña   nh © n   c¸  ®ã,      êng   kÓ c¶ tr hîp  nh © n     c¸  ®∙ ngõng   ho¹t  ®éng   kinh doanh   sau     ®ã ho¹t  ®éng   kinh doanh   trë    l¹ith× vÉn  ph¶i    sö dông     l¹i m∙     sè thuÕ   ® îc  ®∙  cÊp   íc  tr ®ã.  ¬  C quan   Thu Õ   Ø   ch cÊp       m∙ sè thuÕ   duy  nhÊt  m ét  lÇn cho   ét   nh © n   m c¸  ®¨ng   thuÕ. ký  4.1.    thuÕ     (N 1 N 2   N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 ­N M∙ sè  10 sè  ­  )  îc  10   ® cÊp  cho: Doanh  nghiÖp  nhµ  níc gå m:  doanh  nghiÖp  ®éc  lËp, tæng  c«ng  ty,  doanh  nghiÖp  thµnh  viªn h¹ch to¸n ®éc  lËp thuéc  æ n g   T c«ng  ty; ­ Doanh  nghiÖp  cã  vèn  ® Ç u  t  níc ngoµi vµ  bªn  níc ngoµi tha m  gia hîp  ®ång,  hîp t¸c kinh doanh  theo  LuËt  ® Ç u  t  níc ngoµi t¹i ViÖt na m;  Bªn  ViÖt  Na m   hîp  ký  ®ång    víi nhµ  thÇu   íc  n ngoµi    cã tr¸ch nhiÖ m  nép     hé thuÕ  cho  c¸c  nhµ  thÇu  vµ  nhµ  thÇu  phô  níc ngoµi; c¸c tæ  chøc, c¸ nh © n  n íc ngoµi ho¹t  ®éng  kinh doanh  ë  ViÖt na m  kh«ng  theo  LuËt ® Ç u  t  níc ngoµi t¹i ViÖt na m   trùc tiÕp  khai, nép   kª    thuÕ;  nhµ  thÇu   ng êi  lµ  ®iÒu  hµnh   Æ c   ho c«ng   ®iÒu   ty  hµnh   hîp ®ång  t×m   kiÕ m,  th¨m       dß vµ khai  th¸c dÇu  khÝ;  Chi nh¸nh  cña  c«ng   ty níc ngoµi  îc  Ðp   ® ph ho¹t ®éng     t¹iViÖt  m. Na ­ Chñ  dù  ¸n, c¸c nhµ  thÇu  chÝnh  n íc ngoµi cña  c¸c dù  ¸n O D A,  c¸c c¬   quan   ®¹i diÖn  ngo¹i giao,    c¬ quan  l∙nh    íc  sù n ngoµi      vµ c¬ quan   ®¹i  diÖn  cña   tæ  chøc  quèc   t¹iViÖt  m   tÕ    Na ph¶i ®¨ng   thuÕ   Ó   îc  ký  ® ® hoµn  thuÕ; ­ C«ng   tr¸ch  ty  nhiÖ m  h÷u  h¹n, c«ng   c æ   Ç n,  ty  ph c«ng   hîp  ty  danh; ­ Hîp    t¸c x∙; ­ Chñ  doanh  nghiÖp     © n;  t nh   ­  nh © n,  C¸  chñ     hé kinh doanh, nhã m   êi  ng kinh doanh  ®éc  lËp    vµ c¸c ®èi  tîng kinh doanh  kh¸c; ­ C¸  nh © n  nép  thuÕ  theo  Ph¸p  lÖnh  thuÕ  thu nhËp  ®èi víi ng êi cã  thu  nhËp  cao; ­ §¬n     îc    vÞ ® uû quy Ò n   thu thuÕ,  ¬ n     ® vÞ thu phÝ,  phÝ     lÖ  vµ c¸c kho¶n   thu kh¸c theo quy   Þ n h   ® cña  Ph¸p  luËt; ­ C¸c     tæ chøc   kinh    tÕ cña     tæ chøc  chÝnh  trÞ, tæ     chøc  chÝnh  trÞ­x∙ héi,  tæ  chøc  x∙  héi, tæ     chøc  x∙ héi­ngh Ò  nghiÖp,  ¬ n  vÞ     ® vò trang  © n   nh d©n     vµ c¸c    tæ chøc,  ¬ n     nghiÖp   ® vÞ sù  kh¸c.
 3. 4.2. M∙  sè  thuÕ  13  sè  (N 1 N 2 ­ N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9  ­N 10 ­N 11 N 12 N 13 ) ® îc cÊp   cho: ­ C¸c  chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn  cña  c¸c doanh  nghiÖp     cã ho¹t ®éng   kinh doanh    vµ ®¨ng   nép   ký  thuÕ  trùc tiÕp      víic¬ quan  Thu Õ;   ­ Doanh  nghiÖp  thµnh  viªn h¹ch to¸n phô  thuéc c¸c  æ n g   T c«ng  ty; ­ Nhµ  thÇu  tham  gia hîp ®ång  t×m  kiÕ m,  th¨m       dß vµ khai  th¸c dÇu  khÝ   (trõ nhµ  thÇu  ®iÒu  hµnh  hîp ®ång);  nhµ  thÇu,  nhµ  thÇu  phô  kh«ng  trùc tiÕp  nép  thuÕ       víic¬ quan  Thu Õ. ­ §¬n  vÞ  sù  nghiÖp  trùc thuéc  T æ n g  c«ng  ty vµ  doanh  nghiÖp  cã  ph¸t  sinh nép  thuÕ; ­ Chñ   doanh  nghiÖp  t nh © n,   nh © n,  chñ     c¸  hé kinh doanh     cã c¸c   së,  c¬ cöa   hµnh   kinh doanh   ®ãng     t¹ic¸c  Þ a   ® bµn  quËn,  huy Ö n,  thÞ  x∙  Æ c   ho tØnh   kh¸c  nhau  th× ngoµi      m∙ sè thuÕ   chÝnh       10 sè cßn   îc  ® cÊp   c¸c      m∙ sè thuÕ     13 sè   Ó   khai  ® kª  nép  thuÕ  cho  c¸c    c¬ së,  cöa  hµng  kinh doanh       víic¬ quan  thuÕ   trùc  tiÕp qu¶n     lý thu thuÕ     c¬ së,  cöa  hµng  nµy. ­ X∙ viªn hîp t¸c x∙, c¸c c¸ nh © n  thuéc  c¸c tæ  chøc   kinh tÕ  kinh doanh   theo  ¬ng   ph thøc  nhËn  kho¸n,  chÞu   tù  tr¸ch nhiÖ m     vÒ kÕt  qu¶  kinh doanh     vµ nép  thuÕ  trùc tiÕp      víic¬ quan   Thu Õ. C¸c  ®èi  tîng  quy  ® Þ n h  t¹i  ®iÓ m  4.2  trªn ® îc gäi lµ c¸c "§¬n  vÞ  trùc  thuéc". §¬n  vÞ  cã  c¸c ® ¬n  vÞ  trùc thuéc  ® îc gäi lµ "§¬n  vÞ  chñ  qu¶n". C¸c   ® ¬n  vÞ  trùc thuéc  kh«ng  ph © n  biÖt h×nh  thøc  h¹ch  to¸n ®éc  lËp  hay  h¹ch  to¸n phô  thuéc  Ò u   îc  ® ® cÊp     thuÕ     m∙ sè  13 sè.  C¸c  ® ¬ n  vÞ  chÞu  sù  qu¶n  lý cña  ® ¬n  vÞ  trùc thuéc  nh ng  ®¨ng  ký nép   thuÕ   trùc tiÕp      víi c¬ quan  Thu Õ  th×  ¬ n     ® vÞ chñ   qu¶n  (cã      m∙ sè thuÕ    10 sè)  cña   ¬n     ® vÞ trùc  thuéc  ph¶i  thùc hiÖn   khai  kª  c¸c  ¬ n     ® vÞ nµy   vµo  "B¶n   c¸c  kª  ® ¬n    trùc thuéc"® Ó     vÞ c¬ quan   Thu Õ  cÊp  m∙     sè thuÕ    sè. Trêng   13 hîp ® ¬n   vÞ  chñ  qu¶n  kh«ng  kª khai b æ  sung  ® ¬n  vÞ  trùc thuéc  th× c¸c ® ¬n  vÞ  nµy   ph¶i thùc  hiÖn  kª khai ®¨ng  ký  m∙  sè  thuÕ  trùc tiÕp  víi  c¬  quan  Thu Õ.  C¬   quan   Thu Õ  göi  Th«ng  b¸o    thuÕ     ® Ó   ¬ n     dông   m∙ sè  10 sè  ® vÞ sö  trong viÖc  kª  khai, nép     thuÕ.  5.  ø ng   Ch nhËn  cÊp     thuÕ:  m∙ sè  5.1. GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  thuÕ: C¸c  ®èi tîng nép  thuÕ  thùc hiÖn   ®Çy     ®ñ thñ  tôc ®¨ng   m∙   thuÕ   îc    ký  sè  ® c¬ quan  Thu Õ  chøng  nhËn  cÊp     m∙ sè  thuÕ  b»ng  “GiÊy chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ”  ký  theo  É u   10­M S T.   m sè  5.2. ThΠ   thuÕ   nh © n:  nh © n   m∙ sè  c¸  C¸  thuéc  diÖn  nép  thuÕ  thu nhËp  ®èi  víi êi cã  thu nhËp    ng cao  thùc hiÖn  ® Ç y  ®ñ  thñ tôc ®¨ng  ký m∙  sè  thuÕ  ® îc  cÊp  “ThΠ   thuÕ   nh © n”   m∙ sè  c¸  theo  É u   12­M S T   m sè  kÌm  theo  Th«ng     t nµy.  5.3. Ch ø n g  nhËn  ®¨ng  ký m∙  sè  xuÊt nhËp  khÈu:  §èi  îng  t nép  thuÕ  cã  ho¹t ®éng   kinh  doanh  xuÊt  nhËp  khÈu  khi  khai     ®¨ng   thuÕ  vµ   kª  hå s¬ ký  kª  khai ®¨ng  ký  m∙  sè  xuÊt  nhËp  khÈu  theo  h íng dÉn  t¹i  ®iÓ m  4  M ôc  II cña   Th«ng     t nµy   ® îc  sÏ  cÊp  “Chøng  nhËn   ®¨ng   m∙     ký  sè xuÊt nhËp   khÈu”  ghi  trªn  GiÊy  chøng   nhËn  ®¨ng   thuÕ.  ký  §èi tîng nép  thuÕ     cã ho¹t ®éng   kinh doanh   xuÊt nhËp  khÈu  sö  dông  "Chøng  nhËn  ®¨ng  ký  m∙  sè  xuÊt nhËp  khÈu"  khi  lµm  c¸c thñ tôc  khai  b¸o    vÒ xuÊt  nhËp  khÈu       víic¬ quan  H¶i quan.
 4. 5.4. Th«ng  b¸o      m∙ sè thuÕ: c¸c  êng   tr hîp kh«ng     ®ñ ®iÒu   kiÖn  cÊp  GiÊy   chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ   ký  th×  îc    ® c¬ quan  Thu Õ  cÊp  Th«ng  b¸o      m∙ sè thuÕ   theo  É u   11­M S T. m sè  6. Thay   æi   ® th«ng     tin ®¨ng   thuÕ:  N T     ký  §T cã thay  æi   ® c¸c néi dung     ®∙ kª khai ®¨ng   thuÕ,  ký  ph¶i  khai  æ   kª  b sung       víic¬ quan  Thu Õ  trùc tiÕp qu¶n     lý thu thuÕ  theo  É u   m 08­M S T.   7.  §ãng      thuÕ:  m∙ sè ®ãng  m∙  sè  thuÕ   viÖc    quan  Thu Õ  x¸c  Þ n h   lµ  c¬ ® m∙     sè thuÕ    kh«ng  cßn     gi¸ trÞ    sö dông.      M∙ sè thuÕ     bÞ ®ãng  khi  c¸c    tæ chøc,  c¸ nh © n  kinh doanh  gi¶i  thÓ, ph¸ s¶n, chÊ m  døt tån t¹i,  c¸ nh © n  ch Õt, m Êt   tÝch,  h¹n  Õ   Æ c   Êt   ch ho m n¨ng  lùc hµnh   d©n   vi  sù.    C¬ quan  Thu Õ   th«ng  b¸o  c«ng  khai danh  s¸ch  c¸c m∙  sè  thuÕ  ®∙  bÞ  ®ãng.  M∙  sè  thuÕ  bÞ  ®ãng  th×  GiÊy  chøng   nhËn  ®¨ng   thuÕ,  ø n g   ký  Ch nhËn       m∙ sè xuÊt  nhËp  khÈu   kh«ng   sÏ  cßn  hiÖu   lùc  dông.  sö  §èi  îng  t nép  thuÕ  kh«ng   îc  dông     thuÕ   ® îc  ® sö  m∙ sè  ®∙  c¬  quan   Thu Õ  th«ng  b¸o ®ãng     thuÕ. m∙ sè  8. Huû  Ch ø n g  nhËn  ®¨ng  ký m∙  sè  xuÊt nhËp  khÈu: tæ  chøc, c¸ nh © n   ® îc cÊp  Ch ø n g  nhËn  ®¨ng  ký  m∙  sè  xuÊt nhËp  khÈu, n Õ u  bÞ  ®ãng  m∙  sè   thuÕ,  ngõng  ho¹t ®éng  kinh doanh  xuÊt nhËp  khÈu  ho Æ c  bÞ  c¬  quan  H¶i  quan   ×n h   Ø   ® ch ho¹t  ®éng  kinh doanh   xuÊt nhËp  khÈu  th×  bÞ   sÏ  huû   ø n g   Ch nhËn   ®¨ng   m∙   xuÊt  ký  sè  nhËp   khÈu   trªn GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ.  ký  II. H ñ  T ô C  § ¡ N G  K ý  M ∙  S è  T H U Õ  T 1. N¬i ®¨ng   vµ   ký  thêi h¹n    cÊp     thuÕ:  m∙ sè  C¸c  doanh  nghiÖp, ® ¬ n  vÞ, tæ  chøc  s¶n  xuÊt kinh doanh  vµ  dÞch  vô   thùc hiÖn  thñ  tôc ®¨ng   ® Ó  ® îc  ký  cÊp  m∙  sè  thuÕ  (gäi t¾t lµ ®¨ng   m∙   ký  sè  thuÕ)  t¹i  Côc  thuÕ  tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc  trung   ¬ng  (díi © y  gäi t¾t lµ   ® tØnh).  C¸c   nh © n,     c¸  hé kinh doanh  thùc hiÖn   ®¨ng   m∙     ký  sè thuÕ     t¹iChi côc   thuÕ  quËn,  huy Ö n, thÞ    x∙. C¬  quan  Thu Õ     cã tr¸ch nhiÖ m   cÊp       m∙ sè thuÕ   chË m  nhÊt  kh«ng  qu¸    8 ngµy  ®èi    víic¸c      hå s¬ ®¨ng   thuÕ   ký  nép  trùc tiÕp    t¹ic¸c Côc   thuÕ       vµ 12 ngµy   ®èi       nép   víi hå s¬ trùc tiÕp     t¹ic¸c Chi  côc  thuÕ,  tÝnh   tõ ngµy  nhËn   îc  Ç y   ® ® ®ñ  hå  s¬  ® Ò  nghÞ  cÊp  m∙  sè  thuÕ  (kh«ng  tÝnh  thêi gian  ch Ø nh  söa, b æ   sung         hå s¬ do ®èi  îng  t nép  thuÕ   khai  kª  sai sãt).C¸c     "ngµy"  trong  th«ng     t nµy   lµ "ngµy  lµm  viÖc" theo  quy   Þ n h   ® cña  Nhµ  níc.  2.  É u   khai  M tê  ®¨ng   thuÕ:  ký  C¸c  É u   khai  m tê  ®¨ng   thuÕ   m:   ký  gå MÉu     sè 01­§K­T C T  (cã  µ u   m xanh  nh¹t):dïng    cho  c¸c    tæ chøc  s¶n  xuÊt,  kinh doanh  hµng  ho¸    vµ cung  øng  dÞch  vô, trõ c¸c  ¬ n     ® vÞ trùc thuéc.  MÉu     sè 02­§K­T C T   (cã  µ u   m hång  nh¹t):dïng    cho  c¸c  ¬n     ® vÞ trùc thuéc   cña     tæ chøc  s¶n  xuÊt, kinh doanh   hµng  ho¸    vµ cung  øng  dÞch  vô. MÉu    sè 03­§K­T C T  (cã  µ u   m vµng  nh¹t): dïng     cho  c¸c  nh © n,   c¸  nhã m  c¸  nh © n  s¶n  xuÊt, kinh doanh   hµng  ho¸    vµ cung  øng  dÞch   vô. M É u  sè  03.1­§K­T C T  (mµu  tr¾ng): dïng  cho  c¸ nh © n  kª khai nép  thuÕ   cho  c¸c cöa  hµng, cöa  hiÖu  trùc thuéc  kh¸c ® Þ a  bµn  víi  c¬  së  kinh doanh   chÝnh.
 5. M É u  sè  04­§K­T C T  (cã m µ u  xanh  l¸ m¹): dïng  cho  c¸c nhµ  thÇu, nhµ   thÇu  phô   níc ngoµi ®¨ng   nép   ký  thuÕ   trùc tiÕp      víic¬ quan  Thu Õ  ViÖt  m. Na MÉu     sè 04.1­§K­T C T  (mµu  tr¾ng): dïng cho  Bªn  ViÖt  m   hîp  Na ký  ®ång   víi nhµ  thÇu  níc ngoµi cã  tr¸ch nhiÖ m  nép  hé  thuÕ  cho  c¸c nhµ  thÇu, nhµ   thÇu  phô  níc ngoµi.  M É u  sè  05­§K­T C T  (cã  µ u  tÝm   m nh¹t): dïng  cho  c¸c c¸ nh © n  nép     thuÕ   theo Ph¸p  lÖnh   thuÕ  thu nhËp  ®èi    êi  thu  víing cã  nhËp   cao.  M É u  sè  06­§K­T C T  (mµu  tr¾ng)  dïng  cho  c¸c c¬  quan  ®¹i diÖn  ngo¹i  giao,    c¬ quan   l∙nh        sù vµ c¬ quan   ®¹i diÖn  cña     tæ chøc  quèc       tÕ t¹iViÖt  m   Na (theo  É u   m quy   Þ n h     ® t¹iTh«ng     08/2003/TT­BT C   t sè  ngµy  15/01/2003). C¸c  É u   khai    M tê  vµ híng dÉn   khai  kª  ®¨ng   thuÕ   Ý n h   ký  ® kÌm  th«ng     t nµy 3.      Hå s¬ ®¨ng   m∙   thuÕ: ký  sè  3.1.      Hå s¬ ®¨ng   m∙     ký  sè thuÕ  ®èi    víic¸c    tæ chøc  ho¹t ®éng  kinh doanh   (trõ c¸c  ¬n       ® vÞ trùc thuéc)  m:   gå ­  Ò   § nghÞ  cÊp     thuÕ   m∙ sè  theo  É u   m 07­M S T  kÌm  theo Th«ng   . t ­ Tê  khai ®¨ng  ký  thuÕ  theo  m É u  01­§K­T C T  vµ  c¸c b¶ng  kª kÌm  theo  ®¨ng   thuÕ   ký  (nÕu  cã).     ­ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   kinh  ký  doanh  (b¶n  sao     cã c«ng  chøng)  Æ c   ho GiÊy   Ðp   Ç u     ph ® t níc ngoµi    t¹iViÖt  m   (b¶n  Na   sao).  ­  uy Õt   Þ n h   Q ® thµnh  lËp (b¶n sao)  n Õ u   ­  cã. 3.2. Hå  s¬   ®¨ng  ký m∙  sè  thuÕ  ®èi   c¸c ® ¬ n  vÞ  trùc thuéc: C¬  quan   víi Thu Õ  qu¶n   ® ¬ n     lý  vÞ chñ  qu¶n   cÊp       m∙ sè thuÕ   cho   ¬ n     ® vÞ chñ  qu¶n,  ®ång   thêi cÊp  m∙     sè cho  tõng   ¬ n     ® vÞ trùc  thuéc     cã trong  “B¶n   kª c¸c ® ¬n  vÞ  trùc  thuéc”  cña   ¬n     ® vÞ chñ   qu¶n,      êng   kÓ c¶ tr hîp c¸c  ¬ n     ® vÞ trùc  thuéc  ®ãng     t¹i c¸c tØnh   kh¸c.  §¬n     vÞ chñ  qu¶n     cã tr¸ch nhiÖ m  th«ng   b¸o      m∙ sè thuÕ   (13  sè)  cho  c¸c  ¬n     ® vÞ trùc  thuéc.  C¸c  ¬ n     ® vÞ trùc thuéc thùc hiÖn   khai      kª  víic¬ quan  Thu Õ  trùc tiÕp qu¶n   lý ® Ó   îc    ® nhËn   GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ     ký  nh sau: ­    Tê khai ®¨ng   thuÕ   ký  theo  É u   m 02­§KT     vµ c¸c b¶ng   kÌm   kª  theo (nÕu   cã). Trªn  khai    tê  ®¨ng   thuÕ   ký  ph¶i ghi  m∙   thuÕ     ®∙  îc  ¬n     râ  sè  13 sè  ® ® vÞ chñ   qu¶n  th«ng  b¸o.  ­ GiÊy  chøng   nhËn  ®¨ng   kinh  ký  doanh  (b¶n  sao     cã c«ng  chøng)  Æ c   ho giÊy  Ð p   Ç u     ph ® t níc ngoµi  t¹iViÖt  m   (b¶n      Na   sao).  3.3.   s¬   Hå ®¨ng   m∙    thuÕ  ®èi    nh © n,   ký  sè víi c¸  nhã m   nh © n,  hé   c¸  kinh  doanh   m:   gå ­  § Ò     nghÞ  cÊp     thuÕ   m∙ sè  theo  É u   m 07­M S T. ­    Tê khai ®¨ng   thuÕ   ký  theo  É u   m 03­§K­T C T,  kÌm  theo b¶n   cöa   kª  hµng,  cöa  hiÖu  kh¸c  Þ a   ® bµn  quËn, huy Ö n, thÞ   ho Æ c   x∙  kh¸c  tØnh         víic¬ së chÝnh   (nÕu  cã).  ­ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   kinh  ký  doanh  (b¶n sao   c«ng   cã  chøng). 
 6. * C¸  nh © n  cã  cöa  hµng,  cöa  hiÖu  ®ãng  kh¸c  ® Þ a  bµn  tØnh, quËn,  huy Ö n, thÞ   víic¬     x∙    së chÝnh   khai  kª  ®¨ng   nép   ký  thuÕ       víic¬ quan   Thu Õ  n¬i  cã cöa  hµng,  cöa  hiÖu  th×      hå s¬ ®¨ng   nép   ký  thuÕ   m: gå ­    Tê khai ®¨ng   nép   ký  thuÕ  theo  É u   03.1­§K­T C T. m sè  ­ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   kinh  ký  doanh  (b¶n sao   c«ng   cã  chøng).  Trêng  hîp nµy     c¬ quan  Thu Õ   Ø   ch Th«ng  b¸o    thuÕ. m∙ sè  3.4.      Hå s¬ ®¨ng   m∙     ký  sè thuÕ  ®èi    víinhµ  thÇu, nhµ  thÇu  phô  níc ngoµi  trùc tiÕp nép  thuÕ     t¹iViÖt  m   m:   na gå ­  Ò   § nghÞ  cÊp     thuÕ   m∙ sè  theo  É u   m 07­M S T. ­    Tê khai  ®¨ng   thuÕ   ký  theo   É u   m 04­§K­T C T  kÌm  theo  b¶n   nhµ   kª  thÇu   phô  (nÕu  cã).  ­ GiÊy  ph Ð p  ho¹t ®éng  kinh  doanh  t¹i  ViÖt na m  ho Æ c  Hîp  ®ång  nhµ   thÇu, nhµ  thÇu  phô   kÕt    ký  víibªn ViÖt  m   na (b¶n sao).     3.5.      Hå s¬ ®¨ng   m∙     ký  sè thuÕ   ®èi    víiBªn  ViÖt  m   hîp  Na ký  ®ång     víinhµ   thÇu   níc ngoµi  tr¸ch  cã  nhiÖ m   nép     hé thuÕ  cho  c¸c nhµ   thÇu     vµ nhµ  thÇu  phô   níc  ngoµi:   Bªn  ViÖt  m   hîp  Na ký  ®ång   nép     hé thuÕ   îc  ® cÊp   ét       m m∙ sè thuÕ   10     Ó     sè ® sö dông  cho  viÖc   khai, nép     kª    hé thuÕ   cho  c¸c nhµ  thÇu,  nhµ  thÇu   phô  níc ngoµi. Bªn  ViÖt  m  ký  Na hîp ®ång  n Õ u  lµ doanh  nghiÖp    ® îc  ®∙ cÊp   m∙     sè thuÕ   th× kh«ng   îc    ® sö dông       m∙ sè thuÕ   cña  doanh   nghiÖp   Ó   khai, ® kª    nép   thuÕ     hé cho  c¸c nhµ  thÇu,  nhµ  thÇu  phô  níc ngoµi.   Hå     s¬ ®¨ng   m∙     ký  sè thuÕ   cho  Bªn  ViÖt  m   hîp  Na ký  ®ång  nép     hé thuÕ   cho  nhµ  thÇu, nhµ  thÇu  phô  níc ngoµi  m: gå ­ Tê  khai ®¨ng  ký thuÕ  theo  m É u  sè  04.1­§K­T C T  kÌm  theo  B¶n  kª c¸c  nhµ  thÇu,  nhµ  thÇu  phô  níc ngoµi  µ   m Bªn  ViÖt  m   Na nép     hé thuÕ.  ­ Hîp ®ång   víinhµ   ký    thÇu  níc ngoµi (b¶n sao).     C¸c   nhµ  thÇu  phô,  nhµ  thÇu  phô   íc  n ngoµi  trong b¶ng   sÏ  îc  kª  ® cÊp     m∙ sè  thuÕ       13 sè theo      m∙ sè thuÕ   nép     hé cña   Bªn  ViÖt  m   hîp  Na ký  ®ång.    M∙ sè  thuÕ  nµy  ® îc sö  dông  ® Ó  ph © n  biÖt sè  thuÕ  cña  tõng  nhµ  thÇu, nhµ  thÇu   phô  níc  ngoµi  khi  Bªn     ViÖt  m   hîp  Na ký  ®ång   khai  kª  nép     hé thuÕ       víic¬ quan   Thu Õ.       3.6. Hå  s¬  ®¨ng   ký m∙     sè thuÕ  cña  c¸  © n   nh nép  thuÕ  thu nhËp  ®èi    víi ng êi  thu  cã  nhËp   cao   m: gå ­  § Ò     nghÞ  cÊp     thuÕ   m∙ sè  theo  É u   m 07­M S T. ­    Tê khai ®¨ng   thuÕ   ký  theo  m É u     05­§K­T C T.   ­ 02  ¶nh  cì 2  x  3  cña  ng êi ®¨ng  ký  thuÕ  (01  d¸n  vµo  tê khai ®¨ng  ký  thuÕ,    Ó   01 ® d¸n  vµo       thuÕ). thÎ m∙ sè  C¸  nh © n  kª khai nép  thuÕ  thu nhËp  ®èi víi ng êi cã  thu nhËp  cao  trùc  tiÕp      víic¬ quan   Thu Õ  th× nép       hå s¬ ®¨ng   m∙   thuÕ       ký  sè  t¹ic¬ quan  Thu Õ   Ó   ® ® îc cÊp   ThΠ   thuÕ   nh © n.  m∙ sè  c¸  C¸  nh © n  nép  thuÕ  thu nhËp  ®èi víi ng êi cã  thu nhËp  cao  thêng  xuyªn  th«ng  qua     c¬ quan   chi tr¶ thu nhËp  th× nép   khai  tê  ®¨ng   thuÕ       ký  t¹ic¬ quan   chi tr¶ thu nhËp.   C¬ quan   chi tr¶ thu nhËp  tæng  hîp  khai  tê  ®¨ng   thuÕ   ký  cña  
 7. tõng  nh © n   Ó   c¸  ® nép  cho     c¬ quan   Thu Õ  trùc tiÕp  qu¶n     lý thu thuÕ.  ¬   C quan   thuÕ   cÊp   sÏ  ThΠ     m∙ sè thuÕ   nh © n   Ó   c¸  ® chuy Ó n  cho     c¬ quan  chi tr¶ cÊp  ph¸t  tíitõng   nh © n.   ¬     c¸  C quan   chi tr¶ thu nhËp   îc  ® cÊp   ét       m m∙ sè thuÕ   Ó   ® dïng  chung   cho  viÖc   khai  kª  nép  thuÕ   thu nhËp   nh © n     khai  c¸  vµ kª  nép  thuÕ   ®èi  víiho¹t ®éng       kinh  doanh   (nÕu  cã). 3.7.   s¬   Hå ®¨ng   m∙    thuÕ  ®èi    ký  sè víi c¸c    c¬ quan   ®¹i diÖn  ngo¹i giao,  c¬  quan  l∙nh sù  vµ  c¬  quan  ®¹i diÖn  cña  tæ  chøc  quèc  tÕ  t¹i  ViÖt Na m  (cã  hoµn  thuÕ     gi¸ trÞ gia t¨ng): ­  § Ò     nghÞ  cÊp     thuÕ   m∙ sè  theo  É u   m 07­M S T. ­    Tê khai ®¨ng   thuÕ   ký  theo  m É u     06­§K­T C T. 3.8 Hå  s¬  ®¨ng  ký  m∙  sè  thuÕ  ®èi víi c¸c tæ  chøc  ® îc ñy  quy Ò n  thu  thuÕ,  phÝ,  phÝ,  lÖ  c¸c chñ     vµ   dù ¸n  c¸c  nhµ  thÇu  chÝnh  níc ngoµi  cña  c¸c    dù ¸n  D A: O ­  § Ò     nghÞ  cÊp     thuÕ   m∙ sè  theo  É u   m 07­M S T. ­    Tê khai ®¨ng   thuÕ   ký  theo   É u   m 01­§K­T C T  (chØ   khai  kª  c¸c  Ø   ch tiªu:   1,  3,  12,  2,  4,  18). Riªng     tæ chøc,  nh © n   c¸  thu  phÝ,  phÝ   lÖ  thuéc   © n   ng s¸ch  nhµ  níc lËp  Tê  khai ®¨ng  ký  thu phÝ,  lÖ  phÝ  theo  M É u  sè  1  qui ® Þ n h  t¹i   Th«ng       t sè 63/2002/TT­BT C   ngµy  24/07/2002   cña     Bé Tµi  chÝnh   híng dÉn    vÒ phÝ,  phÝ.  lÖ  §¬n     vÞ thu phÝ,  phÝ   îc  lÖ  ® cÊp   ét     thuÕ   Ó   m m∙ sè  ® dïng  chung   cho  viÖc   khai  kª  nép  phÝ,  phÝ     khai  lÖ  vµ kª  nép  thuÕ  ®èi    víi ho¹t ®éng   kinh  doanh   (nÕu  cã). §èi víi ét  sè  ngµnh, ngh Ò  ® Æ c  biÖt do  c¸c ® ¬n  vÞ  Bé, ngµnh  cÊp    m giÊy  ph Ðp  hµnh  ngh Ò  (nh tÝn  dông, luËt s, dÇu  khÝ, b¶o  hiÓ m,...) th× sö   dông  giÊy  Ð p   ph nµy  thay cho  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   kinh  ký  doanh  trong    hå s¬  ®¨ng   cÊp     thuÕ   ký  m∙ sè  nªu  trªn. Doanh   nghiÖp   thÓ   cã  thùc hiÖn  thñ tôc ®¨ng   thuÕ   ký  trong thêi gian    lµm   thñ  tôc kh ¾ c  dÊu.  Nh ng  khi ® Õ n  nhËn  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  thuÕ,  doanh  nghiÖp  ph¶i nép  b æ  sung  m É u  dÊu  cña  doanh  nghiÖp  kÌm  theo  ch÷   ký cña   êi  trong  ng ký  c¸c      hå s¬ ®¨ng   thuÕ   nép   ký  ®∙  cho     c¬ quan  Thu Õ. 4. §¨ng  ký m∙  sè  xuÊt nhËp  khÈu: khi thùc hiÖn  thñ tôc ®¨ng  ký m∙  sè   thuÕ, n Õ u  ®èi tîng nép  thuÕ  cã  ho¹t ®éng  kinh doanh  xuÊt nhËp  khÈu  th×  ph¶i  khai  ch Ø   kª  râ  tiªu     “§¨ng  m∙     ký  sè xuÊt nhËp  khÈu”  trªn    Tê khai  ®¨ng     ký thuÕ   Ó     ® c¬ quan  Thu Õ  cÊp  “GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ”  ký  trªn      ®ã cã ghi  “Chøng  nhËn  ®¨ng  ký  m∙  sè  xuÊt nhËp  khÈu”. “Chøng  nhËn  ®¨ng  ký  m∙  sè   xuÊt nhËp  khÈu”  ® îc sö  dông  khi lµm  c¸c thñ tôc khai b¸o  víi  c¬  quan  H¶i  quan. 5.  ét   tr M sè  êng  hîp  thÓ   îc  cô  ® híng dÉn     nh sau:  5.1. LuËt  doanh  nghiÖp  quy  ® Þ n h  m ét  c¸ nh © n  ch Ø  ® îc lµm  chñ  m ét   doanh   nghiÖp     © n   Æ c   ét     t nh ho m hé kinh  doanh   duy  nhÊt.  u a   Q ®¨ng   thuÕ,  ký  n Õ u  ph¸t hiÖn  m ét  c¸ nh © n  lµm  chñ  cña  nhiÒu  doanh  nghiÖp  t  nh © n  ho Æ c   nhiÒu    hé kinh doanh   th×    c¬ quan   Thu Õ   th«ng  b¸o cho     c¬ quan   cÊp   ®¨ng   ký  kinh  doanh  thu håi    bít GiÊy   chøng  nhËn   ®¨ng   kinh  ký  doanh.  Tuy  nhiªn, trong    khi c¬  quan  cÊp  ®¨ng  ký  kinh doanh  ch a  thu håi GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  kinh doanh, n Õ u  c¸c c¬  së  nµy  cã  ho¹t ®éng  kinh doanh  th× c¬  quan  thuÕ  
 8. ph¶i cÊp   Th«ng   b¸o      m∙ sè thuÕ       13 sè t¹m  thêi cho     c¸c      c¬ së nµy   Ó   a   ® ® vµo   qu¶n     lý thu thuÕ   (m∙    sè thuÕ       13 sè lÊy theo      m∙ sè thuÕ       10 sè cña  chñ  doanh   nghiÖp  t  nh © n  ho Æ c  chñ  hé  kinh doanh  ® îc cÊp  khi kª khai ®¨ng  ký  m∙  sè   thuÕ  lÇn  Ç u   ® tiªn). 5.2. T æ n g  c«ng  ty m µ  cã  c¸c ® ¬ n  vÞ  trùc thuéc  theo  h Ö  thèng  däc  tõ  tØnh   Õ n   vµ       ¬ n     ® x∙  cã sè ® vÞ trùc  thuéc    lín h¬n  1000   ¬n   ® vÞ:  æ n g   T c«ng  ty  sö  dông   É u     m sè 01­§K­T C T   Ó   khai  ® kª  ®¨ng   thuÕ     khai  ký  vµ kª  c¸c  c«ng  ty  ho Æ c   ¬ n     ® vÞ trùc  thuéc kinh  doanh   cÊp   tØnh  vµo  “B¶n   c¸c  ¬ n     kª  ® vÞ thµnh   viªn”, ®ång  thêi,  kª khai danh  s¸ch c¸c ® ¬ n  vÞ  trùc thuéc  do  T æ n g  c«ng  ty  thµnh  lËp  vµo  “B¶n  kª c¸c ® ¬ n  vÞ  trùc thuéc”. C¸c  ® ¬n  vÞ  trùc thuéc  cÊp   tØnh   sö   sÏ  dông   É u   m 01­§K­T C T   Ó   ® thùc  hiÖn   khai  kª  ®¨ng   thuÕ     ký  vµ ph¶i  kª khai  Ç y     ® ®ñ danh   s¸ch  c¸c  ¬n     ® vÞ trùc  thuéc   cÊp   íi®ãng   d   trªn  Þ a   ® bµn   tØnh  vµo  “B¶n  kª c¸c ® ¬n  vÞ  trùc thuéc”. C¸c  ® ¬n  vÞ  trùc thuéc  sÏ sö  dông   mÉu     sè 02­§K­T C T   Ó   khai  ® kª  ®¨ng   thuÕ       ký  víi c¬ quan   Thu Õ   n¬i ®ãng   trô  së.    5.3.    Hé kinh  doanh  bu«n   chuy Õ n  thùc hiÖn   khai  kª  ®¨ng   thuÕ   Ó   ký  ® ® îc cÊp       m∙ sè thuÕ     t¹iChi côc  thuÕ  quËn,  huy Ö n,  thÞ   n¬i  x∙  chñ     hé ®¨ng   ký  hé  khÈu  (sö  dông   É u   m 03­§K­T C T).    Hé kinh  doanh   ph¶i    sö dông       m∙ sè thuÕ   ® îc cÊp  ® Ó  ghi trªn c¸c chøng  tõ nép  thuÕ  vµ  chøng  tõ liªn  quan  ® Õ n  ho¹t  ®éng   bu«n  chuy Õ n. 6.  Ê p     C l¹iGiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ:    ký  c¬ quan  Thu Õ   cÊp     sÏ  l¹iGiÊy   chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ     ký  vµ ThΠ   thuÕ   nh © n     m∙ sè  c¸  nh sau: 6.1.  Ê p     C l¹icho   êng   tr hîp  Êt   m GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ:  ký  Khi  Êt   m GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  thuÕ, ®èi t îng nép  thuÕ  ph¶i kª khai víi c¬  quan   Thu Õ  trùc tiÕp  qu¶n     Ó   îc  lý ® ® cÊp     l¹iGiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ.      ký  Hå s¬ ®Ò  ngh Þ  cÊp     l¹iGiÊy   chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ   m: ký  gå ­ §¬n   Ò   ® nghÞ   cÊp     l¹igiÊy  chøng  nhËn   ®¨ng   thuÕ,  ký  trong    ®ã nªu  râ  tªn, Þ a  ch Ø,  m∙  sè  thuÕ,  nguyªn  nh © n  m Êt, n¬i m Êt, ® Ò  nghÞ  cÊp  l¹i    ®  vµ ca m  ®oan  chÞu  tr¸ch  nhiÖ m     vÒ viÖc  khai  b¸o    dông     thuÕ. vµ sö  m∙ sè  ­ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   kinh  ký  doanh  (b¶n sao   c«ng   cã  chøng). C¬  quan  Thu Õ  cÊp  l¹i  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký thuÕ  trong thêi h¹n    5 ngµy     ngµy   kÓ tõ  nhËn   îc          ® ®ñ hå s¬ nh quy   Þ n h. ® 6.2.  Ê p     C l¹iGiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ   ký  trong  êng   tr hîp  Ø   ch tiªu trªn    GiÊy  chøng  nhËn  thay  ® æi: khi cã  néi dung  c¸c ch Ø  tiªu trªn GiÊy  chøng   nhËn  ®¨ng  ký  thuÕ  thay ® æi, ®èi t îng nép  thuÕ  ph¶i thùc hiÖn  c¸c thñ tôc  theo híng dÉn     ôc     íi® © y   Ó     t¹iM IIId   ® c¬ quan  Thu Õ  cÊp     l¹iGiÊy  chøng  nhËkn   ®¨ng   thuÕ   ký  ®iÒu   Ø nh.  ch 6.3.  Ê p     C l¹icho   êng   tr hîp GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ     ký  bÞ r¸ch, n¸t:tr     ­ êng  hîp GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký thuÕ  bÞ  r¸ch, n¸t,  ®èi tîng nép  thuÕ  lµm   thñ tôc  Ó   îc    ® ® c¬ quan   Thu Õ  cÊp     l¹iGiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ.      ký  Hå s¬ ®Ò  ngh Þ  cÊp     l¹iGiÊy   chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ   m: ký  gå ­ §¬n   Ò   ® nghÞ  cÊp     l¹iGiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ. ký  ­ B¶n  gèc  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ     ký  bÞ r¸ch, n¸t.   C¬  quan  Thu Õ  cÊp     l¹iGiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ     ký  víinéi  dung     ­ nh tr íc trong thêi h¹n  ngµy     ngµy     5  kÓ tõ  nhËn   îc          ® ®ñ hå s¬ nh quy   Þ n h. ®
 9. 6.4. C Ê p  l¹i ThΠm∙  sè  thuÕ  c¸ nh © n:  c¸ nh © n  m Êt  ThΠm∙  sè  thuÕ  c¸  nh © n   Æ c       ho thÎ bÞ r¸ch, n¸t lµm   ¬n   Ò       ® ® nghÞ     c¬ quan   Thu Õ   cÊp     l¹iThΠ     m∙ sè thuÕ  c¸ nh © n.  Trong  ® ¬n  ph¶i ghi râ: m∙  sè  thuÕ, hä  tªn,  sè  chøng  minh  th  ho Æ c       sè hé chiÕu   (nÕu   ng êi  lµ  níc ngoµi), n¬i    ®¨ng   cÊp     íc  © y.   ký  thÎ tr ® Tr­ êng   hîp  æi     ® thÎ ph¶i nép         l¹ithÎ cò cho     c¬ quan   Thu Õ.     C¬ quan   Thu Õ  cÊp     l¹i ThΠ     m∙ sè thuÕ   nh © n   c¸  trong  thêi h¹n      5 ngµy     ngµy   kÓ tõ  nhËn   îc  ¬n   Ò   ® ® ® ngh Þ   æi   ® thÎ. III. H ñ  T ô C  K £  K H A I  K H I  T H A Y  § æ I  § ¡ N G  K ý  T H U Õ  T 1. Ph¸t sinh ho¹t ®éng  kinh doanh  xuÊt nhËp  khÈu: ®èi t îng nép  thuÕ   sau  khi ®∙  ® îc cÊp  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  thuÕ  míi ph¸t sinh ho¹t ®éng   kinh doanh  xuÊt nhËp  khÈu  th× ph¶i thùc hiÖn  thñ tôc ®¨ng  ký  m∙  sè  xuÊt  nhËp   khÈu       víic¬ quan  Thu Õ,       m: hå s¬ gå ­ “§Ò  nghÞ  cÊp       m∙ sè thuÕ”  theo  É u     m sè 07/M S T  quy   Þ n h     ® t¹iTh«ng  t  nµy, trong    ®ã ph¶i  ®¸nh  dÊu  “Cã” vµo   Ò   ® ngh Þ  cÊp  “Chøng  nhËn       m∙ sè xuÊt  nhËp  khÈu”. ­    Tê khai  ®iÒu   Ø nh   ch ®¨ng   thuÕ   ký  theo  É u   m 08­M S T,  trong    khai  ®ã kª  râ ch Ø  tiªu “§¨ng  ký  ho¹t ®éng  kinh  doanh  xuÊt  nhËp  khÈu”  thay  ® æi  tõ  “Kh«ng”  thµnh  “Cã”. ­ B¶n  sao  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   kinh  ký  doanh  (®∙  æ   b sung  ho¹t ®éng   kinh doanh   xuÊt  nhËp  khÈu). C¬  quan  Thu Õ  cã  tr¸ch nhiÖ m  cÊp  l¹i  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   ký thuÕ,  trªn ®ã  ghi “Chøng  nhËn  ®¨ng  ký m∙  sè  xuÊt nhËp  khÈu”  chË m  nhÊt kh«ng   qu¸    3 ngµy     ngµy   kÓ tõ  nhËn   îc  Ç y         ® ® ®ñ hå s¬ theo  quy   Þ n h   ® trªn. §èi  îng    t nép  thuÕ  khi nhËn  GiÊy   chøng  nhËn   ®¨ng   thuÕ   ký  míi (cã  ø ng   Ch nhËn   ®¨ng   ký      m∙ sè xuÊt  nhËp  khÈu)  ph¶i nép     l¹iGiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ     ký  cò cho   c¬  quan  thuÕ. 2. § æi  tªn     kinh doanh: c¬  së   c¬ së kinh doanh  khi ® æi  tªn ph¶i kª khai  bæ  sung  ngay       víic¬ quan  Thu Õ.       m:   Hå s¬ gå ­    Tê khai ®iÒu   Ø nh   ch ®¨ng   thuÕ   ký  theo  É u   m 08­M S T.   ­ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  kinh doanh  ®iÒu  ch Ø nh  theo  tªn míi (b¶n   sao   c«ng   cã  chøng). ­ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ   ký  (b¶n gèc). Sau     05 ngµy     ngµy   kÓ tõ  nhËn   îc  Ç y         khai  æ   ® ® ®ñ hå s¬ kª  b sung  cña   c¬     së kinh doanh,   c¬ quan  Thu Õ   cÊp     l¹iGiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ   ký  cho   c¬     së kinh doanh   theo tªn míi, nh ng           víim∙ sè thuÕ   ® îc  ®∙  cÊp   íc  © y,   tr ® ®ång   thêi thu    håi GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ   ký  cò.  3. Chuy Ó n  ® Þ a  ®iÓ m  kinh  doanh: trêng  hîp chuy Ó n  ® Þ a  ®iÓ m  kinh  doanh, ®èi t îng nép  thuÕ  ph¶i khai b¸o  víi  c¬  quan  Thu Õ  trùc tiÕp  qu¶n  lý  ngay  sau  khi lµm  thñ  tôc  khai  kª  ®iÒu   Ø nh   ch ®¨ng   kinh  ký  doanh.  äi   êng   M tr hîp thay  æi   Þ a   ® ® ®iÓ m   kinh doanh   Ò u   ® kh«ng  thay  æi     thuÕ. ® m∙ sè 
 10. 3.1.  Trêng  hîp chuy Ó n   Þ a   ® ®iÓ m  kinh doanh  trong cïng  Þ a   ® bµn  tØnh:  ®èi  tîng  nép  thuÕ  ph¶i khai b¸o  víi  c¬  quan  Thu Õ  n¬i chuy Ó n  ®i  vµ  n¬i  chuy Ó n   Õ n.       m: ® Hå s¬ gå ­    Tê khai  ®iÒu   Ø nh   ch ®¨ng   thuÕ   ký  theo   É u   m 08­M S T,  trong    ®ã ghi râ  th«ng     tin thay  æi     Þ a   ® vÒ ® ®iÓ m  kinh doanh.  ­ B¶n  sao     cã c«ng  chøng  GiÊy  chøng   nhËn  ®¨ng   kinh  ký  doanh     Þ a   t¹i® ®iÓ m  míi (®èi    êng   víitr hîp ph¶i  xin cÊp  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   kinh  ký  doanh   míi theo quy   Þ n h). ® Trêng  hîp  N T     §T do Côc  thuÕ  qu¶n   th×      îc  lý  hå s¬ ® göi  Õ n   ® Côc  thuÕ   ®Ó  thùc hiÖn  ®iÒu   Ø nh     ch l¹ith«ng       Þ a   Ø   tin vÒ ® ch míi  cña   N T.   §T Trêng  hîp ®èi t îng nép  thuÕ  thuéc   Chi côc  thuÕ  qu¶n   lý th× hå  s¬  ® îc  lËp  thµnh  2  bé  ® Ó  göi ® Õ n  Chi côc  thuÕ  n¬i §T N T  chuy Ó n  ®i vµ  Chi côc  thuÕ  n¬i §T N T  chuy Ó n  ® Õ n.  Chi côc  thuÕ  n¬i §T N T  chuy Ó n  ®i ph¶i th«ng   b¸o t×nh  h×nh  nép  thuÕ  vµ  thanh  to¸n ho¸ ® ¬n  cña  ®èi t îng nép  thuÕ  theo  mÉu     sè 09­M S T   cho  Chi côc   thuÕ  n¬i  N T   §T chuy Ó n   Õ n     ® vµ Côc   thuÕ  trong  thêi h¹n  ngµy     ngµy     8  kÓ tõ  nhËn   îc      Ò   ® hå s¬ ® ngh Þ  chuy Ó n   Þ a   ® ®iÓ m.   3.2. Trêng  hîp chuy Ó n   Þ a   ® ®iÓ m  kinh doanh  gi÷a c¸c tØnh: *    T¹i n¬i  N T   §T chuy Ó n  ®i:      khai  m: Hå s¬ kª  gå ­  uy Õt   Þ n h   Æ c   ¬n   Q ® ho ® b¸o chuy Ó n   Þ a   ® ®iÓ m.   GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ   ký  (b¶n gèc).  Trong   thêi h¹n      8 ngµy,    ngµy   kÓ tõ  nhËn   îc      khai  ® hå s¬ kª  chuy Ó n   Þ a   ® ®iÓ m   cña  ®èi  îng  t nép  thuÕ,    c¬ quan  Thu Õ  n¬i  N T   §T chuy Ó n   thu  ®i  håi GiÊy   Ch ø ng  nhËn  ®¨ng  ký  thuÕ  vµ  ph¶i lËp Th«ng  b¸o  t×nh  h×nh  nép  thuÕ  cña   §T N T  theo  m É u  09­M S T  ® Ó  göi 01  b¶n  cho  §T N T  vµ  01  b¶n  cho  c¬  quan   Thu Õ   n¬i  N T   §T chuy Ó n   Õ n.   ® *    T¹i n¬i  N T   §T chuy Ó n   Õ n:   ® Trong  thêi h¹n      5 ngµy,    ngµy   îc  kÓ tõ  ® cÊp   ® æi  GiÊy  ph Ðp  kinh doanh  theo  ® Þ a  ch Ø  míi, ®èi tîng nép  thuÕ  ph¶i ® Õ n   ®¨ng   thuÕ       ký  t¹ic¬ quan  Thu Õ  n¬i  chuy Ó n   Õ n.         ® Hå s¬ ®¨ng   thuÕ   m: ký  gå Tê  khai ®¨ng   thuÕ   ký  (ghi m∙   thuÕ   ® îc    sè  ®∙  cÊp   íc  tr ®ã). ­ GiÊy   chøng   nhËn  ®¨ng   kinh  ký  doanh       do c¬ quan  ®¨ng   kinh  ký  doanh   n¬i chuy Ó n   Õ n   ® cÊp  (b¶n sao   c«ng   cã  chøng). Trong  thêi h¹n  8  ngµy  kÓ  tõ ngµy  nhËn  hå  s¬  ®¨ng  ký  thuÕ  ® Ç y  ®ñ,   chÝnh   x¸c, c¬     quan   Thu Õ  ph¶i cÊp     l¹iGiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ   ký  cho  ®èi  tîng nép  thuÕ     vµ gi÷ nguyªn       m∙ sè thuÕ       do c¬ quan   Thu Õ  n¬i  N T   §T chuy Ó n   ®i  cÊp. ®∙  4.    Kª khai thay  æi   ® c¸c  Ø   ch tiªu kh¸c    trªn  khai  tê  ®¨ng   thuÕ:  ký  khi thay  ® æi  c¸c néi dung  th«ng  tin ®∙  kª khai trong  ®¨ng  ký  thuÕ  (ngoµi viÖc  thay  ® æi  néi dung  ghi t¹i ®iÓ m  1,2 vµ  3  M ôc  III nªu  trªn), ®èi t   îng nép  thuÕ  ph¶i  thùc  hiÖn   khai  æ   kª  b sung  ®¨ng   thuÕ   ký  theo  É u   m ®iÒu   Ø n h   ch ®¨ng   thuÕ   ký  08­M S T  kÌm  theo  Th«ng  t  nµy  ngay  sau  khi cã  sù  thay ® æi  ®ã.  Hå  s¬  b æ   sung   ®¨ng   thuÕ   m: ký  gå ­    Tê khai ®iÒu   Ø nh   ch ®¨ng   thuÕ   ký  theo  É u   m 08­M S T.  
 11. ­ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  kinh  doanh  b æ  sung  (b¶n  sao  cã  c«ng   chøng)  ®èi víi c¸c trêng  hîp thay ® æi  th«ng  tin ph¶i cÊp  GiÊy  chøng  nhËn   ®¨ng   kinh  ký  doanh   æ   b sung.  C¬  quan   Thu Õ   tr¸ch  cã  nhiÖ m  cËp   nhËt c¸c th«ng     tin ®¨ng   thuÕ   ký  ®iÒu   ch Ø n h  vµo  h Ö  thèng  th«ng  tin qu¶n  lý thuÕ.  C¬  quan  Thu Õ  kh«ng  cÊp  l¹i   “GiÊy  chøng   nhËn   ®¨ng   thuÕ”  ký  cho  c¸c  êng   tr hîp ®iÒu   Ø n h   ch th«ng     tin nµy.  I V. § ¡ N G  K ý  M ∙  S è  T H U Õ  § è I V íI T R ¦ ê N G  H î P  T æ  C H ø C ,  S ¾ P  X Õ P  L ¹I D O A N H  N G H I Ö P 1. Chuy Ó n  ® æi  lo¹i  h×nh  doanh  nghiÖp: c¸c trêng  hîp chuy Ó n   æi  lo¹i ®   h×nh  doanh  nghiÖp  tõ lo¹i  h×nh  doanh  nghiÖp  nµy  sang  lo¹i h×nh  doanh   nghiÖp  kh¸c ph¶i thùc hiÖn  kª khai ®¨ng  ký  thuÕ  víi c¬  quan  Thu Õ.  Hå  s¬   ®¨ng   thuÕ   m: ký  gå ­    Tê khai ®iÒu   Ø nh   ch ®¨ng   thuÕ   ký  theo  É u   m 08­M S T. ­ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   kinh  ký  doanh  cña  doanh  nghiÖp  chuy Ó n   æi   ® (b¶n sao   c«ng   cã  chøng). ­ "GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký thuÕ"  cña  doanh  nghiÖp   íc  tr chuy Ó n   æi   ® (b¶n gèc). ­  uy Õt   Þ n h   Q ® chuy Ó n   æi   ® doanh  nghiÖp. ­ B¶n  ca m  kÕt  ho Æ c  tho¶  thuËn  cña  doanh  nghiÖp  sau  chuy Ó n  ® æi   tiÕp tôc thùc hiÖn  ngh Ü a   thuÕ   vô  cña  doanh  nghiÖp   íc  tr chuy Ó n   æi. ® Trong  thêi h¹n      5 ngµy     khi  kÓ tõ  nhËn   îc      Ç y     ® hå s¬ ® ®ñ theo  quy   Þ n h,   ® c¬  quan  Thu Õ  cÊp     l¹iGiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ   ký  ®iÒu   Ø nh   ch cho   doanh   nghiÖp   sau  chuy Ó n   æi.      ® M∙ sè thuÕ  cña  doanh  nghiÖp   sau  chuy Ó n   æi   ® gi÷  nguyªn  m∙   thuÕ   lµ  sè  cña  doanh  nghiÖp   íc  tr chuy Ó n   æi.  ®   2. Chia  doanh  nghiÖp:  Doanh   nghiÖp     bÞ chia  ph¶i  lµm  thñ tôc ®ãng     m∙ sè  thuÕ       víi c¬ quan  Thu Õ  khi    uy Õt   Þ n h   cã Q ® chia doanh   nghiÖp.  C¸c  doanh   nghiÖp   îc  ® chia ph¶i thùc  hiÖn   khai  kª  ®¨ng   thuÕ       ký  víi c¬ quan   Thu Õ  trong   thêi  h¹n   ngµy     ngµy   îc  10 kÓ tõ  ® cÊp  GiÊy  chøng   nhËn   ®¨ng   kinh  ký  doanh.  Hå     m: s¬ gå * §èi    víidoanh  nghiÖp     bÞ chia: hå     khai  m:   s¬ kª  gå ­ C«ng  v¨n  Ò   ® nghÞ  ®ãng     thuÕ. m∙ sè  ­  uy Õt   Þ n h   Q ® chia doanh  nghiÖp  (®ãng  dÊu  sao   b¶n   y  chÝnh). ­ "GiÊy chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ"  ký  (b¶n gèc) ­ B¶n  x¸c nhËn  ph © n  chia tr¸ch nhiÖ m  thùc hiÖn  tiÕp  ngh Ü a  vô  thuÕ   (nÕu  cã)      víi c¬ quan  Thu Õ       vµ c¬ quan  H¶i  u a n   Q cña  tõng doanh  nghiÖp   míi  chia (cã x¸c nhËn  cña  c¸c doanh  nghiÖp   míi chia)    . Trong  thêi h¹n 5  ngµy  kÓ  tõ ngµy  nhËn  ®ñ  hå  s¬, c¬  quan  Thu Õ  ph¶i  thùc hiÖn  ®ãng     thuÕ. m∙ sè  * §èi    víidoanh  nghiÖp   îc  ® chia: hå       s¬ ®¨ng   m∙   thuÕ   m: ký  sè  gå
 12. ­  § Ò     nghÞ  cÊp     thuÕ   m∙ sè  theo  É u   m 07­M S T. ­    Tê khai ®¨ng   thuÕ   ký  cña  doanh  nghiÖp. ­ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   kinh  ký  doanh  (b¶n sao   c«ng   cã  chøng) ­ B¶n  ca m  kÕt  thùc hiÖn  tiÕp  ngh Ü a  vô  thuÕ  ® îc chia (nÕu  cã) víi    c¬ quan  Thu Õ       vµ c¬ quan  H¶i  u a n. Q C ¬  quan  Thu Õ  cÊp  m∙    thuÕ  míi vµ  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký thuÕ   sè cho  c¸c doanh   nghiÖp  míi chia    nh c¸c doanh  nghiÖp  míi thµnh  lËp kh¸c. 3. T¸ch  doanh  nghiÖp:  doanh  nghiÖp  bÞ  t¸ch ph¶i thùc  hiÖn  thñ  tôc  ®iÒu  ch Ø n h  ®¨ng  ký thuÕ  víi  quan    c¬ Thu Õ  khi cã   uy Õt  ® Þ n h  t¸ch  Q doanh   nghiÖp.  C¸c   doanh   nghiÖp   îc  ® t¸ch ph¶i thùc  hiÖn  kª khai     quan  Thu Õ   víi c¬ chË m  nhÊt  kh«ng  qu¸    10 ngµy     ngµy   kÓ tõ  nhËn   îc  ® GiÊy  chøng   nhËn  ®¨ng   ký kinh doanh.      Hå s¬ ®¨ng   thuÕ   m: ký  gå * §èi    víidoanh  nghiÖp     bÞ t¸ch: ­  uy Õt   Þ n h   Q ® t¸ch doanh  nghiÖp  (b¶n sao). ­    khai  Tê kª  c¸c  Ø   ch tiªu th«ng       tin ®¨ng   thuÕ   ký  thay  æi   ® theo  É u   m 08­ M S T.    ­ B¶n  ph © n  chia tr¸ch nhiÖ m  thùc  hiÖn  tiÕp  ngh Ü a  vô  thuÕ  (nÕu  cã)  gi÷a doanh  nghiÖp    bÞ t¸ch    vµ c¸c doanh   nghiÖp  míi  t¸ch (cã x¸c  nhËn  cña  c¸c  doanh  nghiÖp  míi  t¸ch)      víic¬ quan  Thu Õ       vµ c¬ quan   H¶i  u a n. Q Trong  thêi h¹n 5  ngµy  kÓ  tõ ngµy  nhËn  ®ñ  hå  s¬, c¬  quan  Thu Õ  ph¶i  thùc  hiÖn  thñ  tôc ®iÒu   Ø nh   ch th«ng  tin ®¨ng   thuÕ   ký  cña  doanh  nghiÖp     bÞ t¸ch trong  Ö   h thèng   qu¶n   m∙     lý  sè thuÕ.  Doanh   nghiÖp     bÞ t¸ch vÉn     sö dông   m∙     sè thuÕ     vµ GiÊy   chøng   nhËn  ®¨ng   thuÕ   ® îc  ký  ®∙  cÊp   íc  © y   Ó   tr ® ® tiÕp  tôc thùc hiÖn   ngh Ü a   vÒ   vô  thuÕ.  * §èi    víidoanh  nghiÖp   îc  ® t¸ch:  ­  § Ò     nghÞ  cÊp     thuÕ   m∙ sè  theo  É u   m 07­M S T. ­    Tê khai ®¨ng   thuÕ   ký  cña  doanh  nghiÖp. ­ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   kinh  ký  doanh  (b¶n sao   c«ng   cã  chøng). ­ B¶n  ca m  kÕt  thùc  hiÖn  tiÕp  ngh Ü a  vô  thuÕ  ® îc chia  cho  doanh   nghiÖp  míi t¸ch (nÕu  cã)      víic¬ quan  Thu Õ       vµ c¬ quan  H¶i  u an. Q C¬  quan  Thu Õ  cÊp       m∙ sè míi    vµ GiÊy  chøng  nhËn   ®¨ng   thuÕ   ký  cho  c¸c  doanh  nghiÖp   îc  ® t¸ch    nh c¸c doanh  nghiÖp   míi thµnh  lËp kh¸c. 4. S¸p  nhËp,  hîp  nhÊt  doanh  nghiÖp:  Doanh  nghiÖp  hîp  nhÊt  ho Æ c   doanh   nghiÖp  nhËn  s¸p  nhËp   ph¶i  sÏ  chÞu  toµn    bé tr¸ch nhiÖ m     vÒ ngh Ü a     vô thuÕ  cña  c¸c doanh  nghiÖp     bÞ hîp  nhÊt      vµ bÞ s¸p  nhËp.  C¸c  doanh  nghiÖp   bÞ  hîp nhÊt    vµ c¸c doanh   nghiÖp     bÞ s¸p nhËp   bÞ   sÏ  ®ãng     thuÕ. m∙ sè  Khi    cã Hîp  ®ång  hîp nhÊt  Æ c   ho Hîp  ®ång  s¸p nhËp   theo quy   Þ n h   ® cña   LuËt doanh  nghiÖp, c¸c doanh  nghiÖp    hîp nhÊt ho Æ c  doanh  nghiÖp  bÞ   bÞ s¸p nhËp  ph¶i thùc hiÖn  thñ tôc ®ãng  m∙  sè  thuÕ  víi c¬  quan  Thu Õ.  Hå  s¬   gå m: ­ C«ng  v¨n  Ò   ® nghÞ  ®ãng     thuÕ. m∙ sè 
 13. ­ Hîp ®ång  hîp nhÊt  Æ c   ho Hîp  ®ång  s¸p nhËp  (b¶n sao).  Trong  thêi h¹n 5  ngµy  kÓ  tõ ngµy  nhËn  ®ñ  hå  s¬, c¬  quan  Thu Õ  ph¶i  thùc  hiÖn  ®ãng  m∙  sè  thuÕ  cña  c¸c doanh  nghiÖp  bÞ  hîp nhÊt  ho Æ c  c¸c  doanh   nghiÖp     bÞ s¸p  nhËp.  Trong  thêi h¹n 10  ngµy  kÓ  tõ ngµy  ® îc cÊp  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  kinh  doanh,  doanh  nghiÖp  hîp  nhÊt  Æ c   ho doanh   nghiÖp  nhËn  s¸p nhËp  ph¶i  lµm  thñ tôc ®¨ng   thuÕ   Ó   îc  ký  ® ® cÊp       m∙ sè thuÕ     vµ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   ký thuÕ  míi. Hå       s¬ ®¨ng   thuÕ   m: ký  gå 4.1. §èi    víidoanh  nghiÖp  hîp nhÊt:  ­  § Ò     nghÞ  cÊp     thuÕ   m∙ sè  theo  É u   m 07­M S T. ­    Tê khai ®¨ng   thuÕ ký  ­ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   kinh  ký  doanh  (b¶n sao   c«ng   cã  chøng). ­ Hîp ®ång  hîp nhÊt (b¶n sao).  ­ B¶n   m   ca kÕt  thùc  hiÖn  tiÕp  ngh Ü a       vô vÒ thuÕ   cña  c¸c doanh  nghiÖp   bÞ  hîp nhÊt  (kÌm  theo danh  s¸ch  c¸c  doanh   nghiÖp     bÞ hîp nhÊt        víim∙ sè thuÕ   vµ  c¸c kho¶n  thuÕ   cßn  ph¶i nép       víic¬ quan   Thu Õ       vµ c¬ quan   H¶i  u an   Q (nÕu   cã)  cña  tõng doanh   nghiÖp     bÞ hîp  nhÊt  chuy Ó n  giao sang  cho  doanh  nghiÖp   hîp  nhÊt). Trong  thêi h¹n  ngµy     ngµy     8  kÓ tõ  nhËn   îc      ® hå s¬ ®¨ng   thuÕ   Ç y   ký  ® ®ñ,  chÝnh  x¸c cña  doanh  nghiÖp   hîp nhÊt, c¬   quan  Thu Õ  ph¶i cÊp    sè  thuÕ,  m∙ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ   ký  cho  doanh  nghiÖp  hîp  nhÊt.  4.2. §èi    víidoanh  nghiÖp  nhËn  s¸p nhËp     : ­    Tê khai ®¨ng   thuÕ   ký  ®iÒu   Ø nh   ch theo  É u   m 08­M S T. ­ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   kinh  ký  doanh  míi cña  doanh  nghiÖp  nhËn  s¸p  nhËp  (b¶n sao   c«ng   cã  chøng). ­ Hîp ®ång  s¸p nhËp  (b¶n sao).  ­ B¶n   m   ca kÕt thùc hiÖn  tiÕp ngh Ü a       vô vÒ thuÕ  cña  c¸c doanh  nghiÖp   bÞ  s¸p nhËp  (kÌm  theo  danh  s¸ch  c¸c doanh  nghiÖp  bÞ  s¸p nhËp  víi  m∙  sè   thuÕ     vµ c¸c  kho¶n  thuÕ  cßn  ph¶i nép       víic¬ quan  Thu Õ       vµ c¬ quan  H¶i  u an   Q (nÕu  cã) cña  tõng  doanh  nghiÖp  bÞ  s¸p  nhËp  chuy Ó n  giao  sang  doanh   nghiÖp   nhËn   s¸p nhËp). Trong  thêi h¹n  ngµy     ngµy     8  kÓ tõ  nhËn   îc      ® hå s¬ ®¨ng   thuÕ   Ç y   ký  ® ®ñ,  chÝnh   x¸c cña  doanh  nghiÖp   nhËn  s¸p nhËp, c¬   quan  Thu Õ  cã   tr¸ch  nhiÖ m   cËp  nhËt  c¸c th«ng  tin ®¨ng  ký  thuÕ  ®iÒu  ch Ø n h  vµo  h Ö  thèng  th«ng  tin   qu¶n     lý thuÕ. Doanh   nghiÖp   nhËn  s¸p nhËp  kh«ng   thay  æi     thuÕ.  Õ u   ® m∙ sè  N th«ng     tin ®¨ng   thuÕ   ký  thay  æi     ® cã ¶nh  hëng   Õ n   ® c¸c th«ng     tin ghi  trªn “GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  thuÕ”  th× c¬  quan  Thu Õ  sÏ cÊp  l¹i  “GiÊy  chøng  nhËn   ®¨ng   thuÕ”      thuÕ   vµ   ký  víim∙ sè  cò  thu  håi GiÊy  chøng  nhËn   ®¨ng   thuÕ   ký  cò.  NÕu   th«ng     tin ®¨ng   thuÕ   ký  thay  æi   ® kh«ng  ¶nh   ëng   Õ n   h ® c¸c  th«ng     tin ghi  trªn “GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  thuÕ”   th×  §èi t îng nép  thuÕ  vÉn  sö  dông   GiÊy  chøng   nhËn   ®¨ng   thuÕ   ® îc  ký  ®∙  cÊp   íc  © y.   tr ® 5. B¸n  doanh  nghiÖp: khi cã  hîp ®ång  ho Æ c  tháa  thuËn  vÒ  viÖc  b¸n  doanh  nghiÖp,  doanh  nghiÖp  b¸n ph¶i th«ng  b¸o b»ng  v¨n  b¶n, kÌm  theo  hîp 
 14. ®ång  m u a  b¸n  doanh  nghiÖp, b¶n  gèc  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  thuÕ  vµ   quy Õt  to¸n thuÕ  göi cho     c¬ quan  Thu Õ.             Trong  thêi h¹n 10  ngµy  kÓ  tõ ngµy  ® îc cÊp  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  kinh doanh, doanh  nghiÖp  m u a  ph¶i thùc  hiÖn  thñ tôc ®¨ng  ký  thuÕ  víi c¬   quan  Thu Õ.       Hå s¬ ®¨ng   gå m: ký  ­    Tê khai ®¨ng   thuÕ. ký  ­ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   kinh  ký  doanh  míi (b¶n sao   c«ng   cã  chøng). ­ Hîp ®ång   u a   m doanh  nghiÖp  (b¶n sao). ­ B¶n  tháa  thuËn  chuy Ó n  giao sè  thuÕ  cßn  nî t¹i  quan  Thu Õ  vµ  c¬    c¬ quan  H¶i  u an   Q gi÷a doanh  nghiÖp   u a     m vµ doanh  nghiÖp  b¸n (nÕu  cã). Trong  thêi h¹n  ngµy     ngµy     8  kÓ tõ  nhËn   îc      ® hå s¬ ®¨ng   thuÕ   Ç y   ký  ® ®ñ,  chÝnh  x¸c cña  doanh   nghiÖp,    c¬ quan  Thu Õ  ph¶i cÊp  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   ký thuÕ  cho  doanh  nghiÖp   u a. m M∙  sè  thuÕ  cña  doanh  nghiÖp  m u a  gi÷ nguyªn  lµ m∙  sè  cña  doanh   nghiÖp  b¸n. Riªng  tr êng  hîp doanh  nghiÖp  b¸n  ho Æ c  doanh  nghiÖp  m u a  lµ  doanh   nghiÖp    nh © n  th× doanh   t nghiÖp   u a   îc  m ® cÊp      thuÕ  míi ho Æ c   m∙ sè sö  dông       m∙ sè thuÕ   cã   ®∙  cña  chñ  doanh  nghiÖp   u a   Õ u   íc    ® îc    m n tr ®ã ®∙  c¬ quan  Thu Õ  cÊp.  6. Chuy Ó n  doanh  nghiÖp   trùc thuéc  thµnh  doanh  nghiÖp   ®éc  lËp    ­ vµ ng îc  :doanh  nghiÖp  trùc thuéc  cã  quy Õt  ® Þ n h  chuy Ó n  thµnh  doanh  nghiÖp   l¹i  ®éc   lËp  Æ c   îc    ho ng l¹iph¶i  thùc hiÖn   khai  kª  ®¨ng   thuÕ     Ó   îc    ký  l¹i® ® c¬ quan   Thu Õ   cÊp     thuÕ   m∙ sè  míi. Tríc    khi chuy Ó n   æi,  ® doanh  nghiÖp   ph¶i  thùc hiÖn   quy Õt   to¸n thuÕ,  quy Õt  to¸n  ho¸ ® ¬n     vµ lµm   thñ tôc ®ãng  m∙     sè thuÕ       víi c¬ quan   Thu Õ.   §¬n  vÞ  trùc thuéc  chuy Ó n  ® æi  thµnh  doanh  nghiÖp  ®éc  lËp ph¶i thùc  hiÖn  ®¨ng   m∙   thuÕ   Ó   îc  ký  sè  ® ® cÊp     thuÕ     m∙ sè  10 sè.      Hå s¬ ®¨ng   gå m: ký  ­  Ò   § nghÞ  cÊp     thuÕ   m∙ sè  theo  É u   m 07­M S T. ­    Tê khai ®¨ng   thuÕ   ký  theo  É u   m 01­§K­T C T. ­ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   kinh  ký  doanh  míi (b¶n sao   c«ng   cã  chøng). ­  uy Õt   Þ n h   Q ® chuy Ó n   æi   ® doanh  nghiÖp  (b¶n sao). ­ B¶n  quy Õt  to¸n thuÕ, quy Õt  to¸n ho¸  ¬ n   ® cña   ¬n     íc  ® vÞ tr chuy Ó n   æi   ® (cã  kiÕn   ý  cña     c¬ quan   Thu Õ). M ét  doanh  nghiÖp  ®éc  lËp  chuy Ó n  thµnh  ® ¬ n  vÞ  trùc thuéc  cña  m ét   doanh  nghiÖp  ®éc  lËp kh¸c th× m∙  sè  thuÕ  thay ® æi  thµnh  m∙  13  sè, trong  ®ã  10  sè  ® Ç u  lµ m∙  sè  thuÕ  cña  ® ¬ n  vÞ  chñ  qu¶n  míi.  §¬n  vÞ  tr íc khi  chuy Ó n   æi   ® lµm  thñ tôc ®ãng     thuÕ       m∙ sè  víic¬ quan   Thu Õ.   §¬n     vÞ chñ  qu¶n   ph¶i thùc  hiÖn   æ   b sung  ®¨ng   thuÕ,  khai  ký  kª  thªm   ¬ n     ® vÞ trùc thuéc  míi vµo   b¶n  kª ® ¬n  vÞ  trùc thuéc  ® Ó  c¬  quan  Thu Õ  cÊp  m∙  sè  13  sè. §¬n  vÞ  trùc  thuéc  míi  thùc hiÖn  ®¨ng   thuÕ       ký  víi c¬ quan   Thu Õ  trùc  tiÕp qu¶n   ® Ó   îc  lý  ® cÊp  GiÊy   chøng   nhËn  ®¨ng   thuÕ. ký  M ét   ¬ n     ® vÞ trùc thuéc  ét   ¬ n     m ® vÞ ®éc  lËp chuy Ó n  sang  thµnh   ¬n     ® vÞ trùc thuéc   ét   ¬ n     m ® vÞ ®éc   lËp kh¸c  ph¶i thùc hiÖn  thñ  tôc ®ãng       m∙ sè thuÕ   cò. §¬n     vÞ chñ   qu¶n  míi ph¶i  æ   b sung  ®¨ng   thuÕ   ký  vµo   b¶n   ® ¬ n     kª  vÞ trùc 
 15. thuéc  ® Ó  c¬  quan  Thu Õ  cÊp  m∙  sè  thuÕ  13  sè   cho  ® ¬n  vÞ  trùc thuéc  míi.  §¬n     vÞ trùc  thuéc míi  thùc hiÖn  ®¨ng   nép   ký  thuÕ       víi c¬ quan   Thu Õ  trùc tiÕp  qu¶n     Ó   îc  lý ® ® cÊp  GiÊy  chøng  nhËn   ®¨ng   thuÕ. ký  7. X¸c  nhËn  cña     c¬ quan   H¶i quan:  Õ u   N doanh   nghiÖp   sau   khi  îc    ® tæ chøc,  ¾ p   s xÕp     l¹itheo  c¸c  h×nh  thøc  ®iÓ m   ® Õ n   tõ  2  ®iÓ m     6 cña   ôc   nªu   M IV  trªn    cã ho¹t  ®éng   kinh  doanh   xuÊt nhËp   khÈu  th×  khi lµm  thñ tôc  ®¨ng   m∙   ký  sè  thuÕ  ph¶i    cã kÌm   theo  x¸c nhËn  cña     c¬ quan   H¶i  quan     vÒ t×nh   tr¹ng  thùc  hiÖn  ngh Ü a  vô  nép  thuÕ  xuÊt nhËp  khÈu  cña  c¸c doanh  nghiÖp  tr íc khi tæ   chøc, s ¾ p  xÕp  l¹i N Õ u  kh«ng  cã  x¸c nhËn  cña  c¬  quan  H¶i quan, c¬  quan   . Thu Õ   Ø   ch cÊp   GiÊy   chøng   nhËn  ®¨ng   thuÕ,  ký  kh«ng   cÊp   ø ng   Ch nhËn   ®¨ng   ký    xuÊt  m∙ sè  nhËp   khÈu  cho  doanh  nghiÖp  sau     tæ chøc,  ¾ p   s xÕp   . l¹i 8.  m   T¹ ngõng  ho¹t ®éng:   C¸c  ® ¬ n  vÞ, tæ  chøc  kinh doanh  t¹m  ngõng  ho¹t ®éng  ph¶i th«ng  b¸o  b»ng   v¨n b¶n   cho     c¬ quan  Thu Õ   trùc tiÕp qu¶n   chË m   lý  nhÊt    5 ngµy   íc  tr khi  t¹m  ngõng  ho¹t ®éng.  Néi  dung  th«ng   b¸o ph¶i ghi râ thêi gian  b ¾t  ® Ç u  vµ   kÕt  thóc t¹m  ngõng  ho¹t ®éng,      lý do t¹m  ngõng  ho¹t ®éng.   9.  Ê m   Ch døt tån    t¹i: 9.1. §èi víi  doanh  nghiÖp: doanh  nghiÖp  chÊ m  døt tån t¹i  gi¶i  nh  thÓ,  ph¸  s¶n, chÊ m   døt kinh doanh,...ph¶i    thùc hiÖn  thñ tôc ®ãng       m∙ sè thuÕ     víi c¬  quan  Thu Õ.       Hå s¬ ®ãng     thuÕ   m: m∙ sè  gå ­ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ   ký  (b¶n gèc). ­  uy Õt   Þ n h   Q ® gi¶i thÓ     doanh  nghiÖp   Æ c   uy Õt   Þ n h   ë   ho Q ® m thñ tôc gi¶i  quy Õt  yªu cÇu  tuyªn bè  ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  ho Æ c  Th«ng  b¸o  chÊ m  døt  ho¹t ®éng   kinh  doanh   cña   nh © n,    c¸  hé kinh doanh. Trong  thêi h¹n 5  ngµy  kÓ  tõ ngµy  nhËn  ® îc hå  s¬, c¬  quan  Thu Õ  ph¶i  thùc hiÖn  ®ãng     thuÕ. m∙ sè  9.2. §èi    ¬n       víi® vÞ cã c¸c  ¬n     ® vÞ trùc thuéc:  ¬n     ® vÞ chñ   qu¶n    bÞ ®ãng   m∙     sè thuÕ   th× tÊt    c¶ c¸c  ¬n     ® vÞ trùc thuéc   bÞ   sÏ  ®ãng       m∙ sè thuÕ.  §¬n     vÞ chñ  qu¶n  cã  tr¸ch nhiÖ m  th«ng  b¸o  viÖc  chÊ m  døt tån t¹i  cña  m × n h  cho  c¸c  ® ¬n  vÞ  trùc thuéc  biÕt. §¬n  vÞ  trùc thuéc  cã  tr¸ch nhiÖ m  thùc hiÖn  thñ tôc  ®ãng     thuÕ   m∙ sè  cña   × n h       m víic¬ quan  Thu Õ  qu¶n         m:   lý.Hå s¬ gå ­ GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ   ký  (b¶n gèc)  ­ Th«ng  b¸o chÊ m  døt tån    t¹icña   ¬ n     ® vÞ chñ  qu¶n. Sau   khi ®ãng       m∙ sè thuÕ  cho   ¬n     ® vÞ chñ  qu¶n, Côc   thuÕ  qu¶n   ® ¬ n   lý  vÞ  chñ  qu¶n  ph¶i th«ng  b¸o  ngay  cho  Côc  thuÕ  c¸c tØnh  cã  ® ¬n  vÞ  trùc  thuéc  ®ãng   trªn  Þ a   ® bµn     vÒ viÖc   ®ãng     thuÕ   m∙ sè  cña   ¬ n     ® vÞ chñ  quan   Ó   ® c¸c Côc   thuÕ   nµy  kiÓ m  tra viÖc  thùc hiÖn  thñ tôc ®ãng       m∙ sè thuÕ  cña   c¸c  ® ¬n     vÞ trùc  thuéc.  Õ u   ¬ n     N ® vÞ trùc  thuéc  a   ch ®ãng       m∙ sè thuÕ   th×    c¬ quan   Thu Õ  yªu  cÇu   c¸c  ¬n     ® vÞ trùc  thuéc  ph¶i thùc hiÖn  thñ tôc  ®ãng       m∙ sè thuÕ   theo  quy   Þ n h.  ® Sau  khi doanh  nghiÖp  chñ  qu¶n   gi¶i thÓ,    ph¸  s¶n, chÊ m  døt tån    Õ u   t¹i,n m ét     ¬ n     sè ® vÞ trùc thuéc  vÉn  tiÕp  tôc ho¹t ®éng  th×  c¸c  ¬ n     ® vÞ trùc thuéc   nµy   ph¶i lµm  thñ tôc ®ãng       m∙ sè thuÕ   trùc  thuéc     vµ thùc hiÖn   ®¨ng   thuÕ   ký  míi      víic¬ quan   Thu Õ     ét   ¬ n     nh m ® vÞ ®éc   lËp. C¸c  êng   tr hîp  ¬ n     ® vÞ chñ  qu¶n  
 16. ®∙  ®ãng  m∙  sè  thuÕ  m µ  ® ¬n  vÞ  trùc thuéc  vÉn  sö  dông  m∙  sè  thuÕ  13  sè   theo  m∙  sè  thuÕ  cña  ® ¬n  vÞ  chñ  qu¶n  ® Ò u  bÞ  coi lµ sö  dông  m∙  sè  thuÕ   kh«ng  hîp  ph¸p.  9.3. §èi    víi c¸c doanh   nghiÖp,   tæ chøc   kinh doanh   ngõng   khai    kª  vµ nép   thuÕ   ng   nh kh«ng   khai  b¸o      víi c¬ quan   Thu Õ:  qu¸ thêi h¹n  nép   khai    tê  vµ nép   thuÕ, sau  3  lÇn  göi th«ng  b¸o nh ¾ c  nhë  ®èi t îng ph¶i kª khai vµ  nép  thuÕ,  nÕu   kh«ng    cã ph¶n   håi  phÝa   tõ  ®èi  îng  t nép  thuÕ  th×    c¬ quan   Thu Õ  liªn h Ö     víi chÝnh  quy Ò n  ® Þ a  ph ¬ng  ® Ó  n ¾ m  b ¾t  th«ng  tin vµ  ®iÒu  tra t×nh  h×nh   thùc  tÕ  vÒ  sù  tån t¹i  cña  ®èi t îng nép  thuÕ.  N Õ u  ®èi t îng kh«ng  cßn  kinh  doanh  nh ng  vÉn  c tró trªn ® Þ a  bµn  th× yªu cÇu  ®èi t îng thùc hiÖn  thñ tôc  ®ãng  m∙  sè  thuÕ.  N Õ u  ®èi t îng kh«ng  cßn  ho¹t ®éng  kinh doanh  t¹i  trô së  ®¨ng   kinh  ký  doanh     vµ kh«ng   x¸c  Þ n h   îc  ® ® tung  tÝch  th×    c¬ quan  Thu Õ  phèi  hîp víi  chÝnh  quy Ò n  ® Þ a  ph ¬ng  lËp biªn b¶n  x¸c  nhËn  vÒ  t×nh  tr¹ng kh«ng   tån   cña  ®èi t t¹i îng nép  thuÕ. C¬   quan  Thu Õ  th«ng   b¸o c«ng  khai t×nh  tr¹ng  kh«ng   tån    t¹icña  ®èi  îng  t nép   thuÕ.   9.4. §èi víi c¸ nh © n  ch Õt, m Êt  tÝch: c¬  quan  Thu Õ  cã  tr¸ch nhiÖ m  liªn   h Ö  víi chÝnh  quy Ò n  ® Þ a  ph ¬ng  ® Ó  n ¾ m  th«ng  tin vÒ  nh÷ng  c¸ nh © n  nép   thuÕ   ng   nh kh«ng   nép   thuÕ   qu¸    3 th¸ng.  Õ u   N x¸c  Þ n h   nh © n   ch Õt,  Êt   ® c¸  ®∙  m tÝch,  h¹n  Õ   Æ c   Êt   ch ho m n¨ng  lùc hµnh     vi d©n   th×  Ò   sù  ® ngh Þ  chÝnh  quy Ò n   ® Þ a   ¬ng   ph x¸c nhËn   Ó   ® lµm  c¨n    cø ®ãng     thuÕ   m∙ sè  cña   nh © n   c¸  ®ã. 10.  ét   quy   Þ n h       thuÕ   nh © n: M sè  ® vÒ m∙ sè  c¸  C¸c  c¸ nh © n  kinh  doanh, chñ  doanh  nghiÖp  t  nh © n  hay  c¸ nh © n  nép   thuÕ  thu nhËp  ®èi víi  ng êi cã  thu nhËp  cao  ® îc c¬  quan  Thu Õ  cÊp  m∙  sè  thuÕ  duy  nhÊt  ét   m lÇn.  ét   nh © n   ® îc  M c¸  ®∙  cÊp     thuÕ   tr¸ch  m∙ sè  cã  nhiÖ m   sö  dông       m∙ sè thuÕ   duy  nhÊt  cña   × n h   Ó   khai  m ® kª  c¸c    lo¹ithuÕ     vµ cho   äi  m ho¹t  ®éng   ph¸t  cã  sinh  nép  thuÕ. Trêng  hîp  quªn       m∙ sè thuÕ   cÊp   íc  © y,   nh © n   ®∙  tr ® c¸  liªn h Ö         víi c¬ quan   Thu Õ  ® Ó   îc cung  cÊp  th«ng  tin. ®  Khi liªn Ö  ph¶i th«ng  b¸o râ hä  tªn, Þ a    h  ® ch Ø  thêng  tró, sè    chøng   minh   nh © n   th  d©n. C¸  nh © n  cïng lóc nép  thuÕ  thu nhËp  ®èi víi êi cã  thu nhËp  cao  qua    ng nhiÒu    tæ chøc   chi tr¶, còng   Ø     ch ®¨ng   thuÕ     ét   ¬ n     ký  t¹im ® vÞ chi  tr¶  Ó   îc  ® ® cÊp     m∙ sè.  Sau     nh © n   ®ã c¸  th«ng   b¸o      m∙ sè cña   × n h     m víi c¸c    c¬ quan   chi  tr¶  kh¸c  Ó   ® c¸c    c¬ quan   chi  tr¶    sö dông   vµo  viÖc   khai  kª  nép   thuÕ.  Õ u   ét   N m c¸  nh © n  võa  nép  thuÕ  thu nhËp  ®èi víi  ng êi cã  thu nhËp  cao, sau  ®ã  cã  ho¹t  ®éng   kinh  doanh   th×    sö dông       m∙ sè thuÕ   thu  nhËp   ®èi    êi    víi ng cã thu  nhËp   cao  ® Ó  kª khai nép  thuÕ  cho  c¸c ho¹t ®éng  kinh doanh  theo  m É u  ®¨ng  ký  thuÕ  03­§K­T C T  (ghi m∙    thuÕ  ®∙  ® îc cÊp  vµo  «  m∙  sè  thuÕ  cña  tê khai). sè   Ng îc  ,c¸  © n   l¹i  nh ho¹t ®éng   kinh  doanh   ® îc  ®∙  cÊp     thuÕ   m∙ sè  th×    sö dông     m∙ sè  thuÕ   nµy   Ó   khai  ® kª  nép   thuÕ  thu nhËp   ®èi    êi    víi ng cã thu  nhËp   cao.  C¸  nh © n  thùc  hiÖn   thñ tôc  khai  kª  ®¨ng   nép   ký  thuÕ       víic¬ quan   Thu Õ  theo  É u   m 05­§K­T C T   (tù ghi    thuÕ   ® îc  m∙ sè  ®∙  cÊp  vµo   m∙   thuÕ). «  sè  V . T R ¸ C H  N H I Ö M  Q U ¶ N  L ý  V µ  S ö  D ô N G  M ∙  S è   T H U Õ :   1. §èi    víi®èi  îng  t nép  thuÕ: 
 17. 1.1. §èi  îng  t nép  thuÕ   tr¸ch  cã  nhiÖ m   khai  kª  ®¨ng   m∙   thuÕ,  khai  ký  sè  kª  bæ   sung  nh÷ng  th«ng     tin thay  æi     ® vÒ ®¨ng   thuÕ,  ký  phÝ,  phÝ     lÖ  vµ ®¨ng  ký  m∙     sè xuÊt  nhËp  khÈu,  (nÕu  cã) theo quy   Þ n h     ® t¹ith«ng     t nµy. Khi chÊ m  døt,  ngõng  ho Æ c  ngh Ø  ho¹t ®éng,  ®èi t îng nép  thuÕ  ph¶i khai b¸o  víi  c¬  quan   Thu Õ  vµ  kh«ng  ® îc sö  dông  m∙  sè  thuÕ  trong  thêi gian  ngõng, ngh Ø  ho¹t  ®éng   kinh doanh. 1.2. §èi  îng  t nép  thuÕ  ph¶i    sö dông     thuÕ   Ó   m∙ sè  ® thùc  hiÖn   c¸c thñ tôc  kª khai vµ  nép  thuÕ, phÝ, lÖ phÝ  víi  c¬  quan  Thu Õ  vµ  thùc hiÖn  thñ tôc kª  khai,  nép  thuÕ  víi c¬  quan  H¶i quan, ®ång  thêi  ph¶i ghi m∙    thuÕ  trªn c¸c  sè giÊy  giao  tê  dÞch   : ho¸  ¬ n,  nh   ® chøng   m u a,   tõ  b¸n  hµng   ho¸, dÞch     vô,  æ   s s¸ch  kÕ  to¸n vµ  c¸c giÊy  tê, æ  s¸ch, chøng  tõ cã  liªn  s  quan  khi nép  cho  c¬  quan   H¶i quan.  §èi    víic¸c    lo¹igiÊy    æ   tê, s s¸ch,  chøng   ch a     Çn   Ó   tõ  cã ph ® ghi      m∙ sè thuÕ  th× ®èi t îng nép  thuÕ  ph¶i tù ®ãng  dÊu  râ m∙  sè  thuÕ  cña  m × n h  vµo   gãc  trªn, bªn    ph¶i cña  c¸c    lo¹igiÊy    æ   tê, s s¸ch, chøng    tõ. C¸c   ¬ n       ® vÞ sö dông   ho¸  ¬n   in  ® tù  ph¶i  s ½ n     thuÕ   in  m∙ sè  cña   × n h   m trªn tõng  ho¸  ¬ n.  tê  ® 1.3 §èi t îng ® îc cÊp  m∙  sè  thuÕ  khi lµm  thñ tôc xuÊt nhËp  khÈu  ph¶i  xuÊt tr×nh  víi c¬  quan  H¶i quan  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  thuÕ  cã  Ch ø ng   nhËn  ®¨ng   m∙   xuÊt  ký  sè  nhËp   khÈu       do c¬ quan   Thu Õ  cÊp. 1.4. §èi  îng  t nép  thuÕ   tr¸ch  cã  nhiÖ m  khai b¸o c¸c th«ng     tin thay  æi   ® cña   m×nh   cho     c¬ quan  Thu Õ  cÊp  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng   thuÕ   ký  theo  ®óng  quy   ® Þ n h.  §èi tîng nép  thuÕ  cã  tr¸ch nhiÖ m  hoµn  thµnh  ngh Ü a  vô  thuÕ  víi c¬   quan   Thu Õ       vµ c¬ quan   H¶i quan  (nÕu     cã ho¹t ®éng  xuÊt, nhËp   khÈu)  íc  tr khi  ®ãng   cöa,  ngõng  ho¹t ®éng   Æ c       ho tæ chøc,  ¾ p   s xÕp     l¹idoanh   nghiÖp.  1.5.  Õ u   N qu¸ thêi h¹n  cÊp    sè   m∙ thuÕ   µ   m kh«ng  nhËn   îc  ® GiÊy  chøng   nhËn  ®¨ng  ký  thuÕ  ho Æ c  Th«ng  b¸o  m∙  sè  thuÕ  th× ®èi t îng nép  thuÕ  cã  quy Ò n  khiÕu  n¹i ® Õ n  Côc  thuÕ  tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc  trung   ¬ng, n¬i  cÊp     thuÕ.  m∙ sè  Sau   thêi h¹n      7 ngµy     ngµy   kÓ tõ  nép   ¬n   ® khiÕu     µ   n¹i m kh«ng   nhËn   îc  ® tr¶    lêi cña  Côc  thuÕ  th× ®èi  îng  t nép  thuÕ  cã  quy Ò n  khiÕu     n¹i lªn  Tæng   côc Thu Õ   Ó   ® gi¶i quy Õt.   2. §èi      víic¬ quan  Thu Õ: 2.1.  ¬   C quan   Thu Õ     cã tr¸ch  nhiÖ m  cung  cÊp   É u   khai  m tê  ®¨ng   thuÕ,  ký  híng  dÉn  c¸c thñ  tôc, kª    khai      hå s¬ ®¨ng   thuÕ, cÊp     thuÕ     m∙ sè  vµ GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   thuÕ   ký  ®óng   thêi h¹n    quy   Þ n h.  ® Trêng   hîp khi kiÓ m  tra ph¸t hiÖn   hå     s¬ ®¨ng   thuÕ   ký  cña  ®èi  îng  t nép  thuÕ   a   Ç y   ch ® ®ñ,  a   ch ®óng   qui  Þ n h,   ® th«ng     khai  tin kª  cha  chÝnh   x¸c th×    c¬ quan   Thu Õ   ph¶i    th«ng  b¸o  cho  ®èi  îng  t nép  thuÕ   chË m  nhÊt  kh«ng   qu¸    3 ngµy   lµm  viÖc     ngµy   kÓ tõ  nhËn   îc    ® hå s¬,  trong    ®ã nªu  c¸c  râ  néi  dung   cßn  thiÕu,  sai    vµ yªu cÇu   æ   b sung,  Ø n h   ch söa. 2.2.  Trong   thêi gian    gi¶i quy Õt         hå s¬ ®¨ng   cÊp       ký  m∙ sè thuÕ,    c¬ quan   Thu Õ  cã  tr¸ch nhiÖ m  kiÓ m  tra thùc  tÕ  ® Þ a  ®iÓ m  kinh  doanh  cña  c¸c tæ   chøc,  nh © n   c¸  kinh  doanh   míi thµnh  lËp    vµ lËp  biªn b¶n  "X¸c nhËn   Þ a   ® ®iÓ m   kinh doanh   cña     tæ chøc,  nh © n"   c¸  theo  É u   13­M S T   m sè  kÌm  theo Th«ng     t nµy   ® Ó  cÊp  S æ  m u a  ho¸ ® ¬ n  cho  ®èi t îng nép  thuÕ  khi cÊp  GiÊy  chøng  nhËn   ®¨ng   thuÕ   ký  (nÕu   ®èi  îng  t nép  thuÕ  thuéc diÖn     sö dông   ho¸  ¬n       ¬n   ® vµ cã ® mua   ho¸  ¬ n). ® 2.3.  ¬   C quan   Thu Õ     cã tr¸ch nhiÖ m     sö dông       m∙ sè thuÕ   Ó   ® qu¶n   ®èi  lý  tîng nép  thuÕ  vµ  ghi m∙  sè  thuÕ  trªn m äi  giÊy  tê giao dÞch  víi ®èi tîng nép  
 18. thuÕ   : th«ng   nh   b¸o nép  thuÕ,  th«ng   b¸o ph¹t, lÖnh     thu, c¸c  uy Õt   Þ n h   Q ® ph¹t  hµnh  chÝnh  thuÕ, biªn b¶n  kiÓ m  tra    vÒ thuÕ,...  2.4. C¬  quan  Thu Õ  cã  tr¸ch nhiÖ m  xö  lý, u  gi÷ hå  s¬  ®¨ng  ký  thuÕ,   l ®¨ng  ký  m∙  sè  xuÊt nhËp  khÈu, cÊp  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  thuÕ  ho Æ c   Th«ng   b¸o    thuÕ.  ¬   m∙ sè  C quan   Thu Õ  x©y  dùng,  qu¶n     lý toµn    Ö   bé h thèng    m∙ sè  thuÕ   cña  c¸c ®èi tîng nép   thuÕ  vµ  cËp  nhËt  th«ng  tin ®¨ng  ký thuÕ  thay  ® æi  vµo   Ö   h thèng   qu¶n       thuÕ   lý m∙ sè  trªn m¹ng  m¸y  tÝnh   ngµnh  Thu Õ.   2.5. C¬  quan   Thu Õ  cã  tr¸ch nhiÖ m  phèi hîp   c¸c  víi Bé, ngµnh   liªn quan     ® Ó  tæ  chøc  ® a  m∙  sè  thuÕ  vµo  h Ö  thèng  th«ng  tin hiÖn  cã  cña  c¸c Bé,  ngµnh  cã  chøc  n¨ng  qu¶n  lý liªn quan  ® Õ n  ®èi t îng nép  thuÕ.  H µng  ngµy,  Tæng   côc  Thu Õ     cã tr¸ch  nhiÖ m  cung  cÊp  kÞp  thêi, ® Ç y       ®ñ th«ng       tin vÒ c¸c  ®èi  îng  îc  t ® cÊp       m∙ sè thuÕ     ø ng   cã Ch nhËn   ®¨ng   m∙     ký  sè xuÊt  nhËp   khÈu   bao  gå m  c¸c tr êng  hîp cÊp  m∙  sè  thuÕ  míi,  thay ® æi  c¸c th«ng  tin ®¨ng  ký  thuÕ     êng   vµ tr hîp ngõng   ho¹t  ®éng,    tæ chøc,  ¾ p   s xÕp     l¹idoanh  nghiÖp   trªn  toµn  quèc   cho   æ n g   T côc H¶i  quan.  2. §èi      víic¬ quan  H¶i quan: 3.1.    C¬ quan   H¶i quan     cã tr¸ch nhiÖ m  kiÓ m  tra viÖc  ghi      m∙ sè thuÕ  cña   ®èi  îng  t lµm  thñ tôc H¶i quan.  ¬   C quan   H¶i  quan     sö dông  m∙     sè thuÕ  thèng   nhÊt trong  tÊt  c¸c  c¶  kh©u  nghiÖp   H¶i  vô  quan. 3.2.  ¬   C quan   H¶i  quan     cã tr¸ch nhiÖ m  kÞp   thêi x¸c    nhËn  t×nh  tr¹ng thùc  hiÖn  ngh Ü a     vô nép  thuÕ     víi H¶i  quan  ®èi    víi c¸c  êng   tr hîp    tæ chøc,  ¾ p   s xÕp   l¹idoanh     nghiÖp   quy   Þ n h     ® t¹ic¸c ®iÓ m   2   Õ n     ôc   cña   tõ  ® 6 M IV  Th«ng   t nµy   (nÕu  cã  ho¹t ®éng  kinh doanh  xuÊt nhËp  khÈu)  ® Ó  doanh  nghiÖp  míi thùc  hiÖn  thñ tôc  ®¨ng   m∙   xuÊt  ký  sè  nhËp  khÈu  khi  thùc hiÖn   ®¨ng   thuÕ. ký  3.3.  æ n g   T côc H¶i quan   tr¸ch  cã  nhiÖ m   tiÕp    nhËn   th«ng       tin vÒ ®èi tîng  nép  thuÕ   îc  ® cÊp   ø n g   Ch nhËn  ®¨ng   m∙     ký  sè xuÊt  nhËp  khÈu   T æ n g   tõ  côc   Thu Õ   Ó   ® x©y  dùng     d÷   c¬ së  liÖu  phôc   cho   vô  c«ng     t¸c qu¶n     lý h¶i  quan. 4. §èi    víic¸c Bé, ngµnh  qu¶n     µ   lý Nh níc    vµ c¸c    c¬ quan     liªn quan:  C¬  quan  Kho  b¹c    cã tr¸ch nhiÖ m   cËp   nhËt      m∙ sè thuÕ   cña  tõng  ®èi  îng  t nép  thuÕ  trong  viÖc  qu¶n  lý sè  thuÕ  nép  vµo  Kho  b¹c  vµ  thùc  hiÖn  c¸c  nghiÖp     vô liªn quan   Õ n     ® c«ng   t¸c thuÕ   : hoµn   nh   thuÕ,  trÝch  chuy Ó n  tiÒn  tõ  tµi kho¶n     tiÒn göi cña  ®èi  îng  t nép   thuÕ  vµo     tµi kho¶n  cña   © n   Ng s¸ch  µ   ­ Nh n íc khi nhËn   îc  Ö n h   ® L thu thuÕ,.... Tõng   íc     b thùc  hiÖn  trao  æi   ® th«ng       tin vÒ sè  thuÕ   nép   ®∙  cña  tõng ®èi  îng  t nép  thuÕ   gi÷a    c¬ quan   Kho  b¹c      vµ c¬ quan   Thu Õ  cïng cÊp. C¸c  Bé, ngµnh  qu¶n  lý Nhµ  n íc vµ  c¸c c¬  quan  chuyªn  ngµnh  kh¸c cã   tr¸ch nhiÖ m  th«ng   b¸o  th«ng     tin thay  æi   ® cña  ®èi  îng  t nép  thuÕ  (nh gi¶i thÓ,    ph¸ s¶n,  thu  håi GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   kinh  ký  doanh,   tæ chøc,  ¾ p   s xÕp     l¹i doanh   nghiÖp,...); æ  sung  ph Çn  ghi m∙  sè  thuÕ  trong c¸c biÓu  khai b¸o vµ    b c¸c chøng   cã   tõ  liªn quan   Õ n     ® c¸c ®èi  îng  t nép  thuÕ  thuéc  thÈ m  quy Ò n  qu¶n   lý    vµ cËp   nhËt  th«ng         tin m∙ sè thuÕ   cña  c¸c ®èi  îng  t nép  thuÕ   vµo   Ö   h thèng   th«ng       tin d÷ liÖu  cña   × n h     m vµ phèi hîp thùc  hiÖn  trao  æi   ® th«ng         tin víiBé Tµi  chÝnh,  nh» m  t¨ng cêng  qu¶n  lý vµ  t¹o thuËn  lîi  cho  c¸c ®èi t îng nép  thuÕ   trong  ho¹t ®éng   s¶n  xuÊt,  kinh doanh     vµ dÞch   vô.
 19. V I. X ö  L ý  V I P H ¹ M 1. §èi    víi ®èi  îng  t nép  thuÕ: §èi  îng  t nép  thuÕ     vi ph¹m     vÒ ®¨ng   thuÕ,  ký  ®¨ng   m∙   xuÊt  ký  sè  nhËp  khÈu     dông   vµ sö  sai    thuÕ   bÞ   ph¹t ®èi    m∙ sè  sÏ  xö    víi c¸c hµnh   vi  vi  ph¹m     khai  vÒ kª  ®¨ng   thuÕ,  khai  ký  kª  thñ  tôc h¶i quan   quy   ®∙  ®Þnh     t¹ic¸c LuËt  thuÕ,  LuËt  H¶i quan,  Ph¸p  lÖnh  thuÕ,    vµ c¸c  v¨n b¶n  ph¸p   quy     lý vi ph¹m   vÒ xö      hµnh  chÝnh  trong lÜnh  vùc thuÕ     vµ h¶i quan.  2.  §èi      víi c¬ quan  Thu Õ     vµ c¸n   bé thuÕ:   Thñ   ëng     tr c¬ quan  Thu Õ  chÞu   tr¸ch nhiÖ m   thùc hiÖn  nghiªm  ch Ø nh  c¸c quy  ® Þ n h  vÒ  ®¨ng  ký  cÊp  m∙  sè   thuÕ.  C¸n     bé thuÕ     vi ph¹m   quy   Þ n h     ® vÒ ®¨ng   thuÕ   : g©y   ký  nh   phiÒn     hµ cho   ®èi t îng  ®¨ng  ký thuÕ, kÐo  dµi thêi  gian cÊp  m∙     sè thuÕ, GiÊy  chøng  nhËn   ®¨ng  ký  thuÕ  vµ  Ch ø n g  nhËn  ®¨ng  ký  m∙  sè  xuÊt nhËp  khÈu, cÊp  sai quy   ® Þ n h  vÒ  m∙  sè  thuÕ,... sÏ bÞ  xö  lý theo  quy  ® Þ n h  cña  c¸c LuËt thuÕ, LuËt  H¶i quan, Ph¸p  lÖnh  thuÕ, Ph¸p  lÖnh  phÝ  vµ  lÖ  phÝ  vµ  Ph¸p  lÖnh  c¸n bé,  c«ng   chøc.    V II. æ  C H ø C  T H ù C  H I Ö N :  T Th«ng  t  nµy  cã  hiÖu  lùc thi hµnh    tõ  kÓ ngµy    th¸ng 10  n¨m  2004     01 vµ thay thÕ  c¸c Th«ng    sè   t 68/2003/TT­BT C   ngµy  17/7/2003   cña     Bé Tµi chÝnh,  Th«ng     07/2001/TT­T C H Q   t sè  ngµy   08/10/2001  cña   æ n g   T côc H¶i quan. C¸c  ®èi  t îng  nép  thuÕ  ®∙  ® îc cÊp  m∙  sè  thuÕ  theo  Th«ng  t sè    79/1998/TT­BT C  ngµy  12/6/1998  vµ  Th«ng  t sè  68/2003/TT­BT C  ngµy     17/7/2003  cña  Bé  Tµi chÝnh  vµ  c¸c ®èi t îng ®∙  ® îc cÊp  GiÊy  chøng  nhËn   ®¨ng  ký  m∙  sè  xuÊt  nhËp  khÈu  theo  Th«ng  t 07/2001/TT­T C H Q  ngµy     8/10/2001  cña   æ n g   T côc H¶i quan  th× vÉn   îc  ® tiÕp tôc  dông. sö  Tæng   côc  Thu Õ  chÞu  tr¸ch nhiÖ m     tæ chøc  thùc hiÖn  viÖc  ®¨ng   cÊp   ký  m∙  sè  thuÕ, cÊp  GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  thuÕ  vµ  qu¶n  lý sö  dông  m∙  sè   thuÕ.  Tæng   côc  H¶i quan   chÞu  tr¸ch nhiÖ m   íng  h dÉn  c¸c  ¬n     ® vÞ trong  ngµnh   vµ     tæ chøc  thùc  hiÖn   dông       sö  m∙ sè thuÕ   trong quy  tr×nh  nghiÖp       vô vµ qu¶n   lý cña       c¬ quan  H¶i quan.    Trong  qu¸ tr×nh triÓn khai thùc  hiÖn,  Õ u   víng  ¾ c,   Ò   n cã  m ® ngh Þ  c¸c    tæ chøc,  nh © n   c¸  ph¶n  ¸nh kÞp  thêi vÒ       Bé Tµi chÝnh   Ó   m   ® xe xÐt,  gi¶i quy Õt.  
 20. Céng hoµ x· héi c hñ nghÜ ViÖ nam a t M Éu è: s § éc Ëp   do   ¹nh  l ­Tù  ­H phóc 01­ ­ §K TCT   µnh  D cho  quan huÕ  : c¬  t ghi Tê   h a i  ¨ n g   ý   u Õ k ® k th Dï n g c h o t æc h ø c s ¶n xu Êt , kin h Ngµy nhËn tê khai: d o an h h µn g h ã a, M· s è t huÕ Dµnh cho  quan  huÕ  c¬  t ghi d Þ h vô c  1.Tªn  nh høc    chÝ t  2.Tªn  ao  ch (nÕ cã)    gi dÞ u  3.§Þ chØt s     a   rô ë  4.§Þ chØnhËn h«ng  t     a    t b¸o huÕ 3 Sè nhµ ® a. , ­êng ph th«n x· : è, 4 Sè nhµ ® a. , ­êng ph th«n x· hoÆ h th­ b ® n: è, c ßm ­u iÖ 3 TØh/Thµ h phè: b. n n 4 TØh/Thµ h p b. n n hè: 3 QuËn/HuyÖ c. n: 4 QuË c. n/HuyÖ : n 3 § iÖ tho¹i: d. n / Fax: 4 § iÖ tho¹i: d. n /Fax: E-mail:  5.Q uyÕt®Þ t      nh hµnh Ëp l  6.G i chøng      Êy  nhËn  ®¨ng  ki doanh ký  nh  5 Sè quyÕ ® h: a. t Þ n 6 S : a. è 5 Ngµ thµ h lË .../...../......... b. y n p: 6 Ng y cÊp b. µ : ...../......./......... 5 C¬quan ra quyÕ ® : c. t Þ nh 6 C¬q cÊ c. uan p:  7.§¨ng  m ∙ è       ký  s xuÊtnhËp  khÈu:  8.Ngµnh     nghÒ  nh  ki doanh  nh chÝ Cã Kh«ng    9.Ngµy    ho¹t®éng  D: b¾t®Çu    K     11.Vèn  Òu Ö ®i l ..../..../........ 1 a. Nguån vèn NSNN: 1 Tû träng: %     10.Tæng è ao  s l ®éng: 1 b Nguån vèn n­í c ng i: 1. oµ Tû träng: % 1 c. Nguån vèn kh 1 ¸c: Tû träng: %  12.Tµikho¶n        Ng©n  hµng,K ho    b¹c 1 a. Sè: 2 T¹i: 1 b Sè: 2. T¹i:  13.Lo¹ih× ki t       nh  nh Õ Doanh ng p 1 0 vèn NN hiÖ 0 % Tæ chøc kin tÕcña tæ h C«ng ty TNHH Hî p t¸c x· chøc ch n trÞ CT-XH, Ýh , h ® theo LuËt DNNN o¹t éng x· héi, XH-NN Doanh ng p 1 0 hiÖ 0 % C«ng ty cæ n phÇ C¸c tæ øc, c¸ nh© ch n vèn n­í c ngoµi Tæ p t¸c hî n c ng i ho¹t ® g ­í oµ én Doanh ng p liªn doanh hiÖ kinh tÕkh¸c Doanh ng p t­ nh© hiÖ n ví i n c ng i ­í oµ C¬quan, ®n vÞs ¬ ù Hî p ® h p t¸c, kin ång î h ng p hiÖ Lo¹i h× kh¸c nh C«ng ty h p danh î d h ví i n c ng i oan ­í oµ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản