Thông tư 80/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
141
lượt xem
3
download

Thông tư 80/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 80/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 80/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

  1. T h«ng t c ñ a   B é   n é i   v ô   S è   8 0 / 2 0 0 5 / T T ­ B N V   n g µ y   1 0   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 5  H í n g   d É n     t h ù c   h i Ö n     c h u y Ó n   x Õ p   l ¬ n g   ® è i   v í i   c ¸ n   b é ,   c « n g  chøc, viªn chøc cã tr×nh ®é cao ®¼ng phï hîp  víi chuyªn m«n ®ang lµm C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  204/2004/N§­CP ngµy 14 th¸ng 12   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tiÒn l¬ng  ®èi víi c¸n   bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ  lùc lîng vò  trang (sau  ®©y   viÕt   t¾t   lµ   NghÞ   ®Þnh   sè   204/2004/N§­CP);   sau   khi   trao   ®æi  ý  kiÕn víi Bé  Tµi chÝnh vµ  c¸c Bé, ngµnh liªn quan,   Bé  Néi vô  híng dÉn thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng  ®èi víi c¸n   bé,   c«ng   chøc,   viªn   chøc   cã   tr×nh   ®é   cao   ®¼ng   hoÆc   cö   nh©n cao ®¼ng (sau ®©y gäi chung lµ cao ®¼ng) phï hîp víi   chuyªn m«n ®ang lµm nh sau: I­ Ph¹m vi vµ ®èi tîng 1­ Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông: a) Nh÷ng ngêi ®∙ cã b»ng tèt nghiÖp tr×nh ®é cao ®¼ng   cña c¸c trêng   ®µo  t¹o  thuéc  hÖ  thèng gi¸o  dôc  quèc  d©n  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®îc tuyÓn dông, bæ nhiÖm vµo  mét   ng¹ch     c«ng   chøc,   viªn   chøc   hoÆc   ®îc   giao   gi÷   mét  c«ng vô  hoÆc mét nhiÖm vô  thêng xuyªn phï  hîp víi chuyªn  ngµnh  ®∙  ®îc  ®µo t¹o lµm viÖc trong c¬  quan Nhµ  níc vµ  ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. b) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc (gåm c¶ c«ng chøc cÊp   x∙) thuéc biªn chÕ  tr¶ l¬ng cña c¸c c¬  quan Nhµ  níc vµ  c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cña Nhµ  níc  ®∙ cã  b»ng tèt nghiÖp  tr×nh  ®é  cao  ®¼ng  ®ang lµm c«ng viÖc chuyªn m«n, nghiÖp   vô phï hîp víi chuyªn ngµnh ®∙ ®îc ®µo t¹o, ®ang xÕp l¬ng  theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004 ë ng¹ch chuyªn viªn vµ t ¬ng ®­ ¬ng thuéc c«ng chøc, viªn chøc lo¹i A1 (sau  ®©y viÕt t¾t  lµ  lo¹i A1) hoÆc  ë  ng¹ch c¸n sù  vµ  t¬ng  ®¬ng thuéc c«ng  chøc, viªn chøc lo¹i B (sau ®©y viÕt t¾t lµ lo¹i B). C¸c  ®èi tîng thuéc ph¹m vi ¸p dông nªu trªn sau  ®©y  gäi chung lµ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cã tr×nh ®é cao  ®¼ng phï hîp víi chuyªn m«n ®ang lµm. 2­ §èi tîng kh«ng ¸p dông. a) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cã  tr×nh  ®é  cao  ®¼ng  phï  hîp víi chuyªn m«n  ®ang lµm  ®∙  ®îc c¬  quan cã  thÈm  quyÒn  quyÕt   ®Þnh   bæ   nhiÖm  vµ   xÕp   l¬ng  vµo  ng¹ch   chuyªn  viªn chÝnh vµ  t¬ng  ®¬ng trë  lªn hoÆc xÕp l¬ng theo thang 
  2. 2 l¬ng,   b¶ng   l¬ng   c«ng   nh©n,   viªn   chøc   trong   c¸c   c«ng   ty  Nhµ níc. b) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cã  tr×nh  ®é  cao  ®¼ng  kh«ng phï hîp víi chuyªn m«n ®ang lµm.
  3. 3 II­ chuyÓn xÕp l¬ng C¸n   bé,   c«ng   chøc,   viªn   chøc   cã   tr×nh   ®é   cao   ®¼ng  phï  hîp víi chuyªn  m«n  ®ang lµm thuéc   ®èi  tîng  ¸p dông  cña Th«ng t  nµy  ®îc chuyÓn xÕp l¬ng vµo c«ng chøc, viªn  chøc lo¹i A0 (sau  ®©y viÕt t¾t lµ  lo¹i A0) cña c¸c b¶ng  l¬ng (b¶ng 2 v¶ b¶ng 3) ban   hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  204/2004/N§­CP nh sau: 1­ Trêng hîp ®îc tuyÓn dông vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn  chøc cã yªu cÇu chuÈn lµ tr×nh ®é cao ®¼ng th× trong thêi  gian   tËp   sù   hoÆc   thö   viÖc   ®îc       hëng  l¬ng   tËp   sù,   thö  viÖc tÝnh trªn c¬ së møc l¬ng bËc 1 cña lo¹i A0; hÕt thêi  gian tËp sù  hoÆc thö  viÖc  ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch th×  xÕp  vµo bËc 1 cña lo¹i A0, thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn  sau ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm vµo ng¹ch. 2­   Trêng   hîp   ®ang   xÕp   l¬ng   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  204/2004/N§­CP  ë  lo¹i A1 (yªu cÇu chuÈn lµ  tr×nh  ®é   ®¹i  häc) th× chuyÓn xÕp l¬ng vµo lo¹i A0 nh sau: a) NÕu cha hëng phô cÊp th©m niªn vît khung ë lo¹i A1  th× chuyÓn ngang bËc l¬ng ®ang xÕp ë lo¹i A1 vµo bËc l¬ng  t¬ng øng ë lo¹i A0; thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau ë  lo¹i A0 ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy xÕp bËc l¬ng ®ang hëng ë lo¹i  A1. §ång thêi kÓ tõ ngµy ®îc hëng l¬ng ë lo¹i A0 ®îc hëng  thªm hÖ  sè  chªnh lÖch b¶o lu cho b»ng hÖ  sè  l¬ng  ®ang h­ ëng  ë  lo¹i A1; hÖ  sè  chªnh lÖch b¶o l u nµy gi¶m t¬ng øng  khi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc  ®îc n©ng bËc l¬ng hoÆc  ®îc hëng phô cÊp th©m niªn vît khung ë lo¹i A0. VÝ dô 1: Bµ Vò ThÞ H cã tr×nh ®é cao ®¼ng kÕ to¸n, ®∙  xÕp bËc 9 hÖ  sè  l¬ng 4,98 ng¹ch kÕ  to¸n viªn (lo¹i A1 )  tõ ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2005. Bµ H ®îc chuyÓn xÕp l¬ng vµo  c«ng chøc lo¹i A0 nh sau: BËc  9 hÖ  sè  l¬ng 4,98  ng¹ch  kÕ  to¸n  viªn  (lo¹i  A1)  chuyÓn ngang vµo bËc 9 hÖ  sè  l¬ng 4,58  ë  c«ng chøc lo¹i  A0; thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau (bËc 9 lªn bËc  10)   ë   lo¹i   A0   cña   bµ   H   ®îc   tÝnh   kÓ   tõ   ngµy   01/3/2005  (ngµy xÕp bËc 9 ng¹ch kÕ to¸n viªn). §ång thêi kÓ tõ ngµy  ®îc   hëng  l¬ng   ë  läi  A0   bµ   H   ®îc   hëng   thªm   hÖ   sè   chªnh  lÖch b¶o lu cho b»ng hÖ  sè  l¬ng 4,98  ®ang hëng  ë  lo¹i A1  lµ 0,40 (4,98 – 4,58). Khi bµ H ®îc n©ng lªn bËc 10 hÖ sè  l¬ng 4,89 ë lo¹i A0 th× hÖ sè chªnh lÖch b¶o l u 0,40 gi¶m  xuèng cßn 0,09 (0,40 – 0,31),  ®Õn khi bµ  H  ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®îc hëng 5% phô  cÊp th©m niªn vît khung  ë  lo¹i A0 th×  do  5% phô  cÊp th©m niªn vît khung  ë  lo¹i A0 (4,89 x 5%VK)  lín h¬n hÖ  sè  chªnh lÖch b¶o lu 0,09  ®ang hëng nªn bµ  H  th«i hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu 0,09 nµy.
  4. 4 b) NÕu  ®ang hëng phô  cÊp th©m niªn vît khung  ë  lo¹i  A1 th× ®îc xÕp vµo bËc 10 (bËc cuèi cïng) ë lo¹i A0; thêi   gian xÐt hëng phô  cÊp th©m niªn vît khung  ë  lo¹i A0  ®îc  tÝnh   kÓ   tõ   ngµy   hëng   phô   cÊp   th©m   niªn   vît   khung     gÇn  nhÊt (theo møc % phô cÊp th©m niªn vît khung ®ang hëng) ë  lo¹i A1. §ång thêi kÓ tõ ngµy ®îc hëng l¬ng ë lo¹i A0 ®îc  hëng   thªm   hÖ   sè   chªnh   lÖch   b¶o   lu   cho   b»ng   hÖ   sè   l¬ng  céng víi phô cÊp th©m niªn vît khung ®ang hëng ë lo¹i A1;  hÖ   sè   chªnh   lÖch   b¶o   lu   nµy   (®îc   tÝnh   trßn   sè   sau   dÊu  phÈy 2 sè) gi¶m t¬ng øng khi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc  ®îc hëng phô cÊp th©m niªn vît khung ë lo¹i A0. VÝ dô 2: ¤ng TrÇn V¨n K cã tr×nh ®é cao ®¼ng kÕ to¸n,   ®∙ xÕp l¬ng cò  bËc 10 hÖ  sè  l¬ng cò  3,98 ng¹ch kÕ  to¸n  viªn tõ  ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2003, ®îc chuyÓn xÕp sang l­ ¬ng míi tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 vµo bËc 9 hÖ sè l¬ng  4,98 ng¹ch kÕ to¸n viªn (lo¹i A1) vµ hëng 6% phô cÊp th©m  niªn vît khung, thêi gian xÐt hëng phô  cÊp th©m niªn vît  khung lÇn sau  ®îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2004.  ¤ng K ®îc chuyÓn xÕp l¬ng vµo c«ng chøc lo¹i A0 nh sau: Do   «ng   K   ®ang   hëng   phô   cÊp   th©m   niªn   vît   khung   ë  ng¹ch kÕ to¸n viªn thuéc c«ng chøc lo¹i A1, nªn «ng K ®îc  xÕp vµo bËc 10 hÖ  sè  l¬ng 4,89  ë  lo¹i A0, thêi gian xÐt  hëng phô  cÊp th©m niªn vît khung  ë  lo¹i A0 cña «ng K  ®îc  tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2004 (ngµy h ëng 6% phô cÊp  th©m niªn vît khung  ë  lo¹i A1). §ång thêi kÓ  tõ  ngµy  ®îc  hëng l¬ng  ë  lo¹i A0 «ng K  ®îc hëng thªm hÖ  sè  chªch lÖch  b¶o lu cho b»ng hÖ sè l¬ng céng víi phô cÊp th©m niªn vît  khung  ®ang hëng  ë  lo¹i A1 lµ  0,39 (4,98 + 6%VK ­ 4,89).  Khi «ng K  ®îc hëng phô  cÊp th©m niªn vît khung  ë  lo¹i A0  th× gi¶m t¬ng øng hÖ sè chªch lÖch b¶o lu 0,39 nµy. 3­   Trêng   hîp   ®ang   xÕp   l¬ng   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  204/2004/N§­CP  ë  lo¹i B th×   ®îc chuyÓn xÕp l¬ng vµo lo¹i  A0 nh sau: a) NÕu cha hëng phô  cÊp th©m niªn vît khung  ë  lo¹i B  th×  c¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng  ®ang hëng  ë  lo¹i B chuyÓn xÕp  vµo   bËc   cã   hÖ  sè   l¬ng   cao   h¬n   gÇn   nhÊt   ë   lo¹i   A0.   NÕu  chªnh lÖch gi÷a hÖ sè l¬ng ®îc xÕp ë lo¹i A0 so víi hÖ sè  l¬ng   ®ang   hëng   ë   lo¹i   B   b»ng   hoÆc   lín   h¬n   0,20   (chªnh  lÖch gi÷a 2 bËc l¬ng liÒn kÒ   ë  lo¹i B) th×  thêi gian xÐt   n©ng bËc l¬ng lÇn sau  ë  lo¹i A0  ®îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy  ®îc  hëng l¬ng  ë  lo¹i A0; nÕu nhá  h¬n 0,20 th×  thêi gian xÐt  n©ng bËc l¬ng lÇn sau  ë  lo¹i A0  ®îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy xÕp  l¬ng ë lo¹i B. VÝ   dô   3:   Bµ   NguyÔn   ThÞ   X   cã   tr×nh   ®é   cao   ®¼ng   kÕ  to¸n,   ®∙   xÕp   hÖ   sè   l¬ng   3,26   bËc   8   ng¹ch   kÕ   to¸n   viªn  trung cÊp (lo¹i B) tõ  ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2005. Bµ  X  ® îc  chuyÓn xÕp l¬ng vµo c«ng chøc lo¹i A0 nh sau:
  5. 5 HÖ  sè  l¬ng 3,26 cña bµ  X  ®ang hëng  ë  ng¹ch kÕ  to¸n  viªn trung cÊp (lo¹i B) ®îc chuyÓn xÕp vµo hÖ sè l¬ng cao  h¬n gÇn nhÊt lµ  hÖ  sè  l¬ng3,34 bËc 5  ë  lo¹i A0. Do chªnh   lÖch gi÷a hÖ  sè  l¬ng 3,34  ®îc xÕp  ë  lo¹i A0 so víi hÖ  sè  l¬ng 3,26  ®ang hëng  ë  lo¹i B lµ  0,08 (3,34 ­ 3,26) nhá  h¬n 0,20, nªn thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau  ë  lo¹i  A0   cña   bµ     X   ®îc   tÝnh   kÓ   tõ   ngµy   01   th¸ng   4   n¨m   2005  (ngµy xÕp hÖ sè l¬ng 3,26 ë lo¹i B). b) NÕu ®ang hëng phô cÊp th©m niªn vît khung ë lo¹i B  th×  c¨n cø vµo hÖ  sè  l¬ng 4,06 bËc 12 (hoÆc cuèi cïng)  ë  lo¹i B chuyÓn vµo hÖ  sè  l¬ng 4,27 bËc 8  ë  lo¹i A0; thêi  gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau  ë  lo¹i A0  ®îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy ®îc hëng l¬ng ë lo¹i A0. §ång thêi kÓ tõ ngµy ®îc h­ ëng l¬ng  ë  lo¹i A0  ®îc hëng thªm hÖ  sè  chªch lÖch b¶o lu  (nÕu cã) cho b»ng hÖ  sè  l¬ng céng víi phô  cÊp th©m niªn  vît khung ®ang hëng ë lo¹i B, hÖ sè chªch lÖch b¶o lu nµy  (®îc tÝnh trßn sè  sau dÊu phÈy 2 sè) gi¶m t¬ng øng khi  c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc  ®îc n©ng bËc l¬ng hoÆc  ®îc  hëng phô cÊp th©m niªn vît khung ë lo¹i A0. VÝ dô 4: ¤ng §Æng V¨n Y cã tr×nh ®é cao ®¼ng kÕ to¸n,   ®∙ xÕp hÖ  sè  l¬ng 4,06 bËc 12 ng¹ch kÕ  to¸n viªn trung  cÊp   (lo¹i   B)   vµ   ®ang   hëng   12%   phô   cÊp   th©m   niªn   vît  khung, thêi gian xÐt hëng phô cÊp th©m niªn vît khung lÇn  sau  ®îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2005. ¤ng Y  ®îc  chuyÓn xÕp l¬ng vµo c«ng chøc lo¹i A0 nh sau: Do   «ng   Y   ®ang   hëng   phô   cÊp   th©m   niªn   vît   khung   ë  ng¹ch kÕ  to¸n viªn trung cÊp (lo¹i B), nªn «ngY  ®îc c¨n  cø vµo hÖ  sè  l¬ng 4,06 bËc 12  ë  lo¹i B chuyÓn vµo hÖ  sè  l¬ng 4,27 bËc 8  ë  lo¹i A0; thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng  lÇn sau (bËc 8 lªn bËc 9) ë lo¹i A0 cña «ng Y ®îc tÝnh kÓ  tõ ngµy ®îc hëng l¬ng ë lo¹i A0. §ång thêi kÓ tõ ngµy ®îc  hëng l¬ng  ë  lo¹i A0 «ng Y  ®îc hëng thªm hÖ  sè  chªch lÖch  b¶o lu cho b»ng hÖ sè l¬ng céng víi phô cÊp th©m niªn vît  khung  ®ang hëng  ë  lo¹i B lµ  0,28 (4,06 + 12%VK ­ 4,27).  Khi «ng Y  ®îc n©ng bËc l¬ng  ë  lo¹i A0 th×  do hÖ  sè  l ¬ng  t¨ng thªm khi n©ng bËc lµ  0,31 lín h¬n hÖ  sè  chªch lÖch  b¶o lu 0,28  ®ang hëng, nªn «ng Y th«i hëng hÖ  sè  chªnh  lÖch b¶o lu 0,28 nµy. 4­   Chøc   danh   (tªn   ng¹ch)   vµ   m∙   sè   ng¹ch   cña   c«ng   chøc, viªn chøc cã  tr×nh  ®é  cao  ®¼ng phï  hîp víi chuyªn  m«n  ®ang lµm (lo¹i A0) thùc hiÖn theo c¸c quyÕt  ®Þnh cña  Bé  trëng Bé  Néi vô  vÒ  viÖc ban hµnh chøc danh vµ  m∙ sè  ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc. 5­ §èi víi mét sè  ngµnh chuyªn m«n hiÖn  ®ang sö  dông  c«ng   chøc,   viªn   chøc   cã   tr×nh   ®é   cao   ®¼ng   phï   hîp   víi  chuyªn m«n  ®ang lµm (lo¹i A0) nhng cha cã  QuyÕt  ®Þnh cña  Bé  trëng Bé  Néi vô  ban hµnh chøc danh vµ  m∙ sè  ng¹ch th×   t¹m thêi ghi chøc danh vµ m∙ sè ng¹ch cña c«ng chøc, viªn 
  6. 6 chøc lo¹i A0  ®Ó  chuyÓn xÕp l¬ng vµo c«ng chøc, viªn chøc  lo¹i A0 theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy nh sau: a) Chøc danh (tªn ng¹ch) cña c«ng chøc, viªn chøc cã  tr×nh  ®é  cao  ®¼ng phï  hîp víi chuyªn m«n  ®ang lµm: Thªm  ngoÆc ®¬n vµ côm tõ “(cao ®¼ng)" sau tªn ng¹ch c«ng chøc,   viªn chøc lo¹i A1 trong cïng ngµnh chuyªn m«n. b) M∙ sè  ng¹ch cña c«ng chøc, viªn chøc cã  tr×nh  ®é  cao  ®¼ng phï  hîp víi chuyªn m«n  ®ang lµm: Thªm ch÷    “a”  sau 2 sè ®Çu cña m∙ sè ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc lo¹i A1   trong cïng ngµnh chuyªn m«n (3 sè cuèi gi÷ nguyªn nh 3 sè  cuèi cña m∙ sè  ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc lo¹i A1 trong  cïng ngµnh chuyªn m«n). VÝ  dô  5: KÕ  to¸n viªn cã  tr×nh  ®é  cao  ®¼ng kÕ  to¸n  th×  ghi chøc danh (tªn ng¹ch) vµ  m∙ sè  nh  sau: KÕ  to¸n  viªn (cao ®¼ng) – M∙ sè 06a.031. Bé   trëng,   Thñ   trëng   c¬   quan   ngang   bé   qu¶n   lý   ng¹ch   c«ng chøc, viªn chøc chuyªn ngµnh cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng   tiªu chuÈn nghiÖp vô  ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc yªu cÇu  tr×nh   ®é   cao   ®¼ng   (lo¹i   A0)   göi   Bé   trëng   Bé   Néi   vô   ®Ó  thèng nhÊt ban hµnh chøc danh, tiªu chuÈn nghiÖp vô vµ m∙   sè  ng¹ch cña c¸c ng¹ch nµy thay thÕ  quy  ®Þnh t¹m thêi vÒ  c¸ch   ghi   chøc   danh   vµ   m∙   sè   ng¹ch   cña   c«ng   chøc,   viªn  chøc lo¹i A0 nªu trªn. III­ hiÖu lùc thi hµnh 1­ Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2­   Trêng   hîp   sau   ngµy   Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   thi  hµnh mµ c«ng chøc, viªn chøc cã tr×nh ®é cao ®¼ng phï hîp  víi chuyªn m«n  ®ang lµm vÉn  ®ang xÕp l¬ng cò  (theo NghÞ  ®Þnh sè  25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ)  ë  ng¹ch    chuyªn  viªn  vµ  t¬ng  ®¬ng  (lo¹i  A1) hoÆc  ë  ng¹ch  c¸n sù  vµ  t¬ng  ®¬ng (lo¹i B) th×  thùc hiÖn chuyÓn xÕp l­ ¬ng cò  sang l¬ng míi   theo híng dÉn cña c¬  quan cã  thÈm   quyÒn.   Sau   khi   chuyÓn   xÕp   l¬ng   cò   sang   l¬ng   míi   theo  ng¹ch   ®ang  gi÷  (Lo¹i A1 hoÆc lo¹i  B) th×  míi thùc  hiÖn  chuyÓn xÕp l¬ng vµo c«ng chøc, viªn chøc lo¹i A0 theo h ­ íng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 3­   HÖ   sè   l¬ng,   hÖ   sè   chªch   lÖch   b¶o   lu   vµ   phô   cÊp  th©m   niªn   vît   khung   (nÕu   cã)   ®îc   chuyÓn   xÕp   vµo   c«ng  chøc, viªn chøc lo¹i A0 tõ  hÖ  sè  l¬ng míi  ë  c«ng chøc,  viªn   chøc   lo¹i   A1   hoÆc   tõ   hÖ   sè   l¬ng   míi   ë   c«ng   chøc,  viªn chøc lo¹i B theo híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy  ®îc tÝnh  hëng nh sau:
  7. 7 a)  C¸c ng¹ch  viªn  chøc  lo¹i A0  ®∙  ®îc quy  ®Þnh t¹i  ®èi tîng ¸p dông b¶ng l¬ng sè  3 ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh   sè   204/2004/N§­CP,   th×   ®îc   hëng   l¬ng   ë   viªn   chøc  lo¹i A0 kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. b)   C¸c   ng¹ch   c«ng   chøc,   viªn   chøc   lo¹i   A0   ®îc   ban  hµnh chøc danh vµ  m∙ sè  ng¹ch theo QuyÕt  ®Þnh cña Bé  tr­ ëng Bé  Néi vô  mµ  cha  ®îc quy  ®Þnh t¹i  ®èi tîng ¸p dông  b¶ng l¬ng sè  2 vµ  b¶ng l¬ng sè  3 ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh   sè   204/2004/N§­CP,   th×   ®îc   hëng   l¬ng   ë   c«ng   chøc,  viªn chøc lo¹i A0 kÓ  tõ  ngµy QuyÕt  ®Þnh cña Bé  trëng Bé  Néi vô cã hiÖu lùc thi hµnh. c) C¸c ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc lo¹i A0 ngoµi quy   ®Þnh t¹i  ®iÓm a vµ   ®iÓm b kho¶n 3 nµy,  ®îc hëng l¬ng  ë  c«ng chøc, viªn chøc lo¹i A0 kÓ tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh xÕp  l¬ng vµo c«ng chøc, viªn chøc lo¹i A0. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   c¸c   Bé,  ngµnh,   ®Þa   ph¬ng   ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   Néi   vô   ®Ó   nghiªn   cøu,  gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản