Thông tư 81/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
74
lượt xem
9
download

Thông tư 81/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 81/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát chi đối với cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện khoản biên chế và kinh phí quản lý hành chính, đơn vị thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 81/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  81/2002/TT­B T C  n g µ y   BT S 16 th¸ng 09 n¨ m  2002 H í ng d É n   Ó m  s o¸t ki  chi ® è i víi ¬  q u a n    c h µ n h  ch Ý n h  n h µ   íc th ù c hi Ö n  kh o¸n  n biªn c h Õ  v µ   kinh p h Ý  q u ¶ n  lý h µ n h  c h Ý n h; ® ¬ n  v Þ  th ù c  Ö n  c h Õ  ® é   hi t µi h Ý n h    c ¸p d ô n g  ch o   ¬ n  v Þ  s ù  n g hi Ö p  c ã  thu ® Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 192/2001/Q§­ TTg  µy  ng 17/12/2001  ña  ñ   c Th t ng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ë   éng  Ý  iÓ m   í  ph v vi m r th ® kho¸n biªnchÕ   µ     v kinh phÝ    qu¶n  lý hµnh  Ýnh  i  íic¸c c¬    ch ®è v     quan  µnh  Ýnh  µ  íc vµ  h ch nh n   NghÞ   nh   è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh    c Ch ph v ch ®é t   ¸p dông  cho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã    é   µi chÝnh  íng  Én  Öc  Óm     c thu;B T   h d vi ki so¸t ching©n    s¸ch nhµ  ícqua    n  Kho  ¹c Nhµ   ícnh  b  n   sau:                                         I / N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g: 1/ §èi t ng  dông: thùc  Ön     î ¸p    hi theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   Liªn tÞch  è  t   s 17/2002/TTLT­ BTC­BTCCBCP   µy  ng 08/02/2002  ña  é   µi  Ýnh  µ  c B T ch v Ban  Tæ  chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ; Th«ng    è  b Ch ph   t s 25/2002/TT­BTC   µy  ng 21/03/2002   cña  é   µi  Ýnh;  B T ch c¸c v¨n b¶n ph¸p quy kh¸c  íng  Én  ùc  Ön  h d th hi Quy Õt  ®Þnh   è  s 192/2001/Q§­ TTg   µy  ng 17/12/2001  ña  ñ   íng  Ýnh   ñ   µ  c Th t Ch ph v NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 2/Bé  µichÝnh,Së  µichÝnh  Ët      T    T  V gi¸tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng, Phßng  µi chÝnh  Ën, huyÖn, thÞ    éc tØnh,thµnh  è    T  qu     x∙thu     ph (sau  y   ®© gäi chung  µ c¬    l   quan  µichÝnh)  ã  t  c tr¸ch nhiÖ m     tham gia  íic¬  v   quan  ñ  ch qu¶n trong viÖc    xem   Ðt,phª duyÖt ph¬ng   kho¸n chi®èi víi ¬  x     ¸n           quan  µnh  c h chÝnh; thÈm  nh  ù    i víi®¬n  Þ  ù    ®Þ d to¸n®è     v s nghiÖp  ã    kiÓm     viÖc  c thu,  tra  sö  ông  d kinh phÝ, duyÖt  Õt    ña    n  Þ  µ      quy to¸nc c¸c ®¬ v v tæng  îp quyÕt    h  to¸n ng©n  s¸ch nhµ  íc.   n 3/ Quy  Õ       éibé  µ    ch chitiªun   v quy  Õ    ¬ng  c¬  ch tr¶l do  quan  µnh  Ýnh  h ch thùc  Ön  Ý  iÓ m   hi th ® kho¸n    ©y  ùng  chix d theo quy  nh  ¹  iÓ m   m ôc  I ®Þ ti ® 3  II  Th«ng     Þch  è  tLiªnt s 17/2002/TTLB­ BTC­BTCCBCP   µy  ng 08/02/2002  ña  é   cB Tµi chÝnh  µ    v Ban    Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ; ®Þnh   b Ch ph   møc,    Èn  µ  tiªuchu v chÕ         éi bé  ®¬n   Þ   ù  ®é chi tiªun   do  v s nghiÖp  ùc  Ön  ¬  Õ   ù  ñ  µi th hi c ch t ch t   chÝnh  ©y  ùng  xd theo  quy  nh  ¹ m ôc  I µ  ôc  Th«ng   è  ®Þ ti  II  m v IV  ts 25/2002/TT­ BTC   µy  ng 21/03/2002  ña  é   µichÝnh  µc¬  ë  c BT  l   s ph¸p  ý®Ó   ùc hiÖn  Óm   l  th   ki so¸tchi. õ  nh      ®Þ Tr møc,    Èn,chÕ     tiªuchu   ®é sau  y  ®© ph¶ithùc hiÖn      theo quy    ®Þnh  chung  ña  µ   íc : chÕ       ùc  Ön      µikhoa  äc  Êp  c Nh n     ®é chi th hi c¸c ®Ò t   hc nhµ  íc,cÊp  é, ngµnh;ch¬ng  ×nh m ôc    èc      ùc hiÖn  Ö m   n  B    tr   tiªuqu gia;chith   nhi vô  Æt   µng  ña  µ  íc;chi vèn  i  ® h c nh n     ®è øng  ùc  Ön    ù  cã  èn  íc th hi c¸c d ¸n  v n   ngoµi;chi®Ç u    ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt,mua   ¾ m      tx d csv    s trang thiÕtbÞ,  µis¶n      t  cè  nh(«    ®Þ t«,m¸y  ãc, thiÕtbÞ,.. )söa  ÷a  íntµis¶n,chithùc hiÖn    ù  m     . , ch l          c¸cd ¸n ®Ç u  ,chisö  ông  iÖn  ¹i µ    ùc hiÖn    Öm   ô  t  Êt ® îc   t    d ® tho   chith   v c¸c nhi v ®é xu     cÊp  ã  Èm  Òn  c th quy giao.     4/ Kho  ¹c Nhµ   íccã    b  n   tr¸chnhiÖm   Óm       å  ¬,chøng  õ,®iÒu    ki so¸tc¸c h s   t  kiÖn   vµ  ùc hiÖn  Êp  chi  th   c ph¸t,  thanh    Þp  êic¸c kho¶n    ©n  to¸nk th     ching s¸ch 
  2. 2 nhµ  íctheo  ng  n  ®ó quy  nh. Tham     íi ¬  ®Þ   gia v   quan  µichÝnh, c¬  c t    quan  qu¶n  lýnhµ  íccã  Èm  Òn    n   th quy trong viÖc  Óm    ×nh  ×nh  ö  ông  ©n    ki trat h sd ng s¸ch  nhµ  ícvµ    Ën  è  ùc ching©n  n   x¸c nh s th     s¸ch nhµ  ícqua    n  Kho  ¹c Nhµ   íccña  b  n  c¸c®¬n  Þ.   v Kho  ¹c Nhµ   íccã  Òn  ¹m  nh  b  n   quy t ®× chØ   õ chèithanh  ,t     to¸n,chitr¶vµ      th«ng  cho  n  Þ  ö  ông  b¸o  ®¬ v s d kinh phÝ  ©n    ng s¸ch nhµ  ícbiÕt,®ång  öic¬    n    g  quan  µi Ýnh  ng  Êp    Õt trong c¸ctr ng  îp sau: t  ch ®å c gi¶i quy      ê h   ­Chi kh«ng  ng  ôc  ch, ®èi t ng theo dù    îcduyÖt.    ®ó m ®Ý    î     to¸n®   ­ Chi kh«ng  ng  Õ   ,    Èn, ®Þnh     ®ó ch ®é tiªuchu   møc     îc cÊp  ã  Èm   chi®   c th quyÒn quy  nh. ®Þ ­Kh«ng      iÒu  Ön      ®ñ c¸c® ki chitheo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i tn 5/  ¬n  Þ   ö  ông  ©n  § vsd ng s¸ch ph¶i m ë   µikho¶n  ¹    t  t iKho  ¹c  µ   íc; b Nh n   chÞu  ù  Óm    Óm    ña  ¬  s ki tra,ki so¸tc c quan  µichÝnh  µ  t  v Kho  ¹c Nhµ   íctrong b  n    qu¸ tr×nh qu¶n  ývµ  ö  ông  ©n      l  s d ng s¸ch nhµ  íc;cã    n   tr¸chnhiÖ m   ö  ông    sd kinh  phÝ   ng  ôc  ch,  Öu  ®ó m ®Ý hi qu¶  vµ  Þu  µn  µn    ch ho to tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt    v quy ®Þnh      ña  ×nh. chitiªuc m   6/ C¸c    kho¶n    thu b»ng  ¹itÖ,Kho  ¹c Nhµ   ícquy  æi    ng  Öt ngo     b  n  ® ra ®å Vi   Nam   theo  û gi¸do  ©n   µng  µ   íc c«ng  è. C¸c  t     Ng h Nh n   b  kho¶n   chib»ng  ¹i ngo   tÖ, hiÖn  Ët,ngµy    v  c«ng    ng  îc quy  æi  µ  ¹ch  lao ®é ®  ® vh to¸n chib»ng  ng     ®å ViÖt Nam     theo  û gi¸ngo¹itÖ, gi¸hiÖn  Ët,ngµy  t        v  c«ng    ng  c¬  lao ®é do  quan  cã  Èm  Òn  th quy quy  nh. ®Þ   7/ Trong    ×nh qu¶n  ý,cÊp    qu¸ tr   l  ph¸t,   Õt      ©n  quy to¸nching s¸ch nhµ  íc,   n  c¸c kho¶n        chisaiph¶ithu håigi¶m      vµo  Õt  nh  ña  ¬      chi,c¨n cø  quy ®Þ c c quan  tµichÝnh, hoÆc   Õt  nh  ña  ¬      quy ®Þ c c quan  ã  Èm  Òn, Kho  ¹c Nhµ   íc c th quy   b  n  thùc hiÖn  Öc    åigi¶m    ©n    vi thu h   ching s¸ch nhµ  íc.   n  II/ Ó m  s o¸t, Ê p  p h¸t,  Ki  c  thanh to¸n ® è i v íi ¬  q u a n  h µ n h  c h Ý n h    c n h µ  n í c th ù c hi Ö n  k h o¸n biªn c h Õ  v µ  kinh p h Ý  q u ¶ n  l ý h µ n h  c h Ý n h: 1/§èivíi         kho¶n  c¸c kinhphÝ  ùc hiÖn    th   kho¸n: C¨n cø vµo quy ®Þnh  t¹ Th«ng t i  Liªn Þch sè  17/2002/TTLB­  t BTC­ BTCCBCP   µy  ng 08/02/2002  ña Bé   µi chÝnh  µ  c T v Ban   Tæ chøc  C¸n  é  b ChÝnh  ñ  µ  Ò   thùc  Ön  Ý  iÓ m   ph v § ¸n  hi th ® kho¸n  ∙  îc c¬  ® ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn  phª  Öt,c¬  duy   quan  ùc hiÖn  Ý  iÓ m   th   th ® kho¸n x©y  ùng    d quy  Õ     ch chi tiªunéibé  µ      v quy  Õ    ¬ng    éinghÞ    é  ch tr¶l ®Ó h   c¸n b c«ng  chøc  ¬  c quan  Õt  quy ®Þnh,  öi c¬  g   quan  µichÝnh  µ  t  v Kho  ¹c  µ   íc ®ång  Êp    µm  cø  b Nh n   c ®Ó l c¨n  cÊp ph¸t,  thanh  to¸n.   1.1­§iÒu  Ön  Êp      ki c ph¸tthanh  to¸n:   Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  Êp  b  n    c ph¸t,  thanh    to¸nkinh phÝ    cho    n  Þ  c¸c®¬ v kho¸n chikhicã      iÒu  Ön        ®ñ c¸c® ki sau:
  3. 3 ­ Quy Õt  nh  ña  ¬    ®Þ c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy cho  Ðp  n  Þ  ùc hiÖn  ph ®¬ v th   kho¸n    Õ,  biªn ch kinh phÝ     qu¶n  ýhµnh  chÝnh  µ  ån  l    v ngu kinh phÝ   îc giao   ®    kho¸n. ­ Dù       ña  n  Þ  ∙  îcduyÖt    to¸nchic ®¬ v ® ®   trong ph¹m      vikinh phÝ  îckho¸n   ®    theo m ôc  ôcng©n    l  s¸ch nhµ  íc.   n  ­Cßn      ®ñ kinhphÝ      ®Ó thanh  to¸n. ­§∙® îcThñ  ëng  n  Þ hoÆc   êi® îcuû  Òn  Èn       tr ®¬ v   ng     quy chu chi. ­ Cã     å  ¬    ®ñ h s chøng  õ li   t   ªnquan  n   õng  ®Õ t kho¶n    ú  chi.Tu theo  Ýnh  t chÊtcña  õng kho¶n      å  ¬    t  chi, h s chøng  õthanh    c¸c t  to¸nbao  å m: g +  èi víic¸c kho¶n   ¬ng  µ  ô  Êp ¬ng  lµ b¶n  ¨ng  ý    Õ,  §     chil v ph c l    ® k biªn ch quü ¬ng  îc c¬  l ®   quan  ã  Èm   Òn  Öt,ph¬ng  chitr¶tiÒn ¬ng  ña  c th quy duy   ¸n      l c ®¬n  Þ, danh  v  s¸ch nh÷ng  êihëng ¬ng,b¶ng      ng   l   t¨nggi¶m biªnchÕ,  ü  Òn    qu ti   l ng.  ¬  +  èivíi ÷ng  §   nh kho¶n    chimua  ¾ m   Ëtt  s v  ,trang thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön söa       ti   ch÷a  á  å  ¬  nh h s chøng  õ  t bao  å m:  ù  g d to¸n mua   ¾ m,  öa  ÷a  á  îc   s s ch nh ®   duyÖt,quyÕt  nh    ®Þ phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u   Çu  êng  îp  ®Ê th (tr h ph¶i thùc  Ön    hi ®Êu   Çu),hîp  ng  th   ®å mua  b¸n  µng    Þch  ô, phiÕu  h ho¸ d v  b¸o    ña  n  Þ  gi¸c ®¬ v cung  Êp  µng    Þch  ô,c¸chå  ¬  ch ho¸,d v     s chøng  õ kh¸ccã  ªnquan    Ðc,uû  t    li   nh s   nhiÖ m chi. . . +  èivíic¸c kho¶n    êng  §     chith xuyªn kh¸c lµ b¶ng         kª chøng  õ thanh    t  to¸n cã  ÷  ý  ña  ñ  ëng  ch k c Th tr hoÆc   êi® îcuû  Òn, K Õ     ëng. ng     quy   to¸ntr 1.2­KiÓ m     so¸t,  thanh  to¸n:   Khicã    nhu  Çu  c thanh  to¸n,®¬n  Þ  ùc hiÖn    v th   kho¸n chigöiKho  ¹c Nhµ       b  nícn¬igiao dÞch    å  ¬   µiliÖu chøng  õthanh    ã  ªnquan       c¸ch s ,t     t  to¸nc li   sau: ­L Önh  Èn    chu chi ­ GiÊy  óth¹n    r   møc  kinh phÝ  Ìm    k theo  b¶ng      Õtc¸ckho¶n    kª chiti     chitheo  m ôc  ôc ng©n  l  s¸ch (®èivíic¸c kho¶n    ∙    nh  îc néi dung    µm         chi® x¸c ®Þ ®   chi)l c¨n cø    cho  Kho  ¹c Nhµ   ích¹ch to¸nching©n  b  n       s¸ch nhµ  íc.Do    n   kinh phÝ  îc   ®  cÊp  µo  ôc  vm 134    (chikh¸c)nhng    theo quy  nh  Ön  µnh    óth¹n  ®Þ hi h khir   møc   kinh phÝ    ph¶itõ m ôc     134    Õtra c¸c m ôc    ña  ôc  ôcng©n  chiti       chic m l  s¸ch nhµ    níc.V×   Ëy  i  íinh÷ng    v ®è v   kho¶n    a    nh  îc néi dung    ×  chich x¸c ®Þ ®   chith Kho  b¹c Nhµ   íct¹m  êih¹ch to¸nvµo  ôc    n   th      m 134  µ    Çu  n  Þ  v yªu c ®¬ v ph¶ix¸c®Þnh      râ m ôc    ©n    ching s¸ch nhµ  íccho  õng kho¶n    íckhithùc hiÖn    n  t  chitr       thanh    to¸n lÇn sau. 1.3­C Êp    ph¸t,  thanh    i víi ét  è  to¸n®è     m s kho¶n    ñ  Õu: chich y   ­Chi tiÒn l ng,tiÒn c«ng:     ¬       +  èi víil ng  Êp  Ëc  µ  §    ¬ c b v chøc  ô: Kho  ¹c  µ   íc c¨n  vµo  ôc   v  b Nh n   cø  m 100,101,102  trong  ù   d to¸n ph©n      bæ theo  ôc   ôc ng©n   m l  s¸ch  µ   íc ®Ó   nh n   thanh    to¸ncho  n  Þ. ®¬ v +  èivíic¸c phÇn ¬ng    §     l t¨ng thªm:Kho  ¹c Nhµ   ícc¨n cø  µo  ¬ng      b  n     v ph ¸n sö  ông  ån  d ngu kinh phÝ  ÕtkiÖm  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt phïhîp   ti   ®  c th quy phª duy       víi  quy ®Þnh  t¹ ®iÓ m  7  m ôc  II i  Th«ng t ªn Þch 17/2002/TTLT­  li  t BTC­ BTCCBCP   µy  ng 08/02/2002  ña Bé   µi chÝnh  µ  c T v Ban   Tæ chøc  C¸n  é  b ChÝnh  ñ    Óm    µ  ùc hiÖn  ph ®Ó ki trav th   thanh    to¸ncho  n  Þ. ®¬ v
  4. 4 ­Chi phÝ  µnh  Ýnh,nghiÖp  ô     h ch   v chuyªn m«n:    ¬  ë  è    trªnc s s kinh phÝ  ­   ® îckho¸n,Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn      b  n    thanh    to¸ntheo    Þ  ña  ñ  ëng  ®Ò ngh c Th tr ®¬n  Þ. v  ­ Chi mua   ¾ m   Ët t  öa  ÷a  êng     s v  ,s ch th xuyªn tµis¶n  è  nh  ùc hiÖn     c ®Þ th   theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h ­  èi víinh÷ng  §   kho¶n    chi kh¸c:Kho  ¹c  µ   íc thùc  Ön    b Nh n   hi thanh    to¸n theo    Þ  ña  ñ   µikho¶n.Chñ   µikho¶n  Þu  ®Ò ngh c Ch t     t  ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p   tr     luËtvÒ   Õt ®Þnh      ña  × nh.   quy   chitiªuc m 2/ §èivíi         kho¶n  c¸c kh«ng  ùc hiÖn  th   kho¸n chitheo  iÒu  Quy Õt  nh      ® 5  ®Þ 192/2001/Q§­ TTg  µy  ng 17/12/2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ: c¨n  vµo  ù  c Th t Ch ph   cø  d to¸n kinh  Ý   ña  ¬    ph c c quan  ∙  îc duyÖt,Kho  ¹c  µ   íc thùc  Ön  Óm   ®®    b Nh n   hi ki so¸t,  thanh    i víi ÷ng  to¸n®è     nh kho¶n    µy  chin cho  n  Þ  ®¬ v theo  quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  Ò   Óm      êng  v ki so¸tchith xuyªn vµ    u      chi®Ç tXDCB. 3/ §èi víiviÖc  ö  ông         sd c¸c kho¶n kinh phÝ   ÕtkiÖm:    ti   Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  thùc hiÖn    thanh    to¸n cho  n  Þ  ®¬ v theo  quy  Õ   ö  ông  ch s d kinh phÝ   ÕtkiÖm     ti   do  n  Þ  ©y  ùng  ï hîp néidung  îcqui®Þnh  ¹  iÓ m   m ôc    ®¬ v x d ph       ®   ti® 7  IITh«ng  t ªn tÞch  è   li   s 17/2002/TTLT/BTC­BTCCBCP   µy  ng 08/02/2002  ña  é   µi c B T  chÝnh  µ  v Ban   Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ. b Ch ph 4/Xö  ýh¹n møc    l    kinh phÝ  èin¨m:   cu   ­ §èi víikinh phÝ          kho¸n:h¹n    møc   èin¨m  µ  µikho¶n  Òn  öi,n Õu   cu   v t  ti g   kh«ng    Õt  n  Þ  îc phÐp  chih ®¬ v ®   chuyÓn  n¨m sau  ö  ông. Kho  ¹c Nhµ   íc sd   b  n  xö  ýnh  l   sau: +  èivíi ¹n møc  §     h kinhphÝ: § Õn  èingµy      cu   31/12 hµng    n¨m  ¹n møc  h  kinh  phÝ  kh«ng    Õt  chih ph¶ihñy  á.§ång  êic¨n cø  µo  Êy ®Ò   Þ  ña  n     b  th     v gi   ngh c ®¬ vÞ, Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  ôc  åih¹n    b  n    ph h   møc  kinh phÝ  i víi è    ®è     kinh phÝ   s   bÞ  ñy  á  h b cho  n  Þ. ®¬ v +  èi víisè   trªn tµi kho¶n  Òn  öi:Kho  ¹c  µ   íc lµm  ñ  ôc §   d    ti g   b Nh n   th t   chuyÓn  sang  n¨m  sau  cho  ®¬n  vÞ  theo quy  ®Þnh  t¹ Th«ng  t sè  i   103/1998/TT­BTC   µy    ng 18/07/1998 cña  é  µichÝnh.   BT  ­ §èi víikinh phÝ          kh«ng  ùc  Ön  th hi kho¸n:h¹n   møc  kinh phÝ     trong n¨m    cha    Õt  chih kh«ng  îcchuyÓn  ®  sang  n¨m  sau.H¹n    møc  éc ng©n  thu   s¸ch cÊp    nµo ph¶ihoµn    y      tr¶®Ç ®ñ cho  ©n  ng s¸ch cÊp  .    ®ã 5/Quy Õt    to¸n: §¬n  Þ  v kho¸n    Õt  chiquy to¸n kinh phÝ       theo  ng    ôc    ña  ôc   ®ó c¸c m chic m lôcng©n    s¸ch nhµ  íc;x¸cnhËn  ùc chitheo m ôc  ôcng©n    n   th       l  s¸ch cña    Kho  ¹c b  Nhµ   íc n¬i m ë   µikho¶n  n     t  giao  Þch  µ c¬  ë    n  Þ  Õt  d l   s ®Ó ®¬ v quy to¸n göi c¬    quan qu¶n  ýcÊp    µ  ¬  l  trªnv c quan  µichÝnh  ng  Êp. t  ®å c III/Ki Ó m  s o¸t, Ê p  p h¸t,    c  thanh to¸n ® è i v íi ® ¬ n  v Þ  th ù c hi Ö n  c ¬    c h Õ  t µi h Ý n h  ® ¬ n  v Þ  s ù  n g hi Ö p  c ã  thu:  c 1­ M ë   µ  ö  ông  µikho¶n:   vsd t  ­ Kho  ¹c  µ   íc híng  Én  b Nh n   d c¸c  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu  ë   tµi m 2    kho¶n:
  5. 5 +   µi kho¶n  ¹n  T  h møc  kinh  Ý     Ën  ph ®Ó nh kinh  Ý   ©n  ph ng s¸ch  µ  íc nh n   cÊp. +  µikho¶n  Òn göi®Ó   ùc hiÖn        T  ti     th   thu,chic¸ckho¶n  Ý, lÖ  Ý  éc ph   ph thu   ng©n s¸ch nhµ  ícnhng  n  Þ  îcphÐp  ÷l¹®Ó       n  ®¬ v ®   gi     chitheo qui®Þnh. i      ­ §èi víic¸c kho¶n      ña  ¹t®éng         thu,chic ho   s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô  d v ®¬n  Þ  îcm ë   µikho¶n  ¹ Kho  ¹c Nhµ   íchoÆc   ©n  µng. v ®   t  t i b  n  ng h ­ Nghiªm  Ê m   Öc    c vi chuyÓn   c¸c kho¶n  Òn  éc nguån  ©n  ti thu   ng s¸ch nhµ    níc vµo  µikho¶n  Òn  öit¹  ©n  µng. ViÖc    t  ti g   i ng h   chuyÓn kinh phÝ   ¹n    h møc   õ t  tµikho¶n  ¹n    h møc  µo  µikho¶n  Òn göi(®èivíi ét  è  êng  îp ® Æc   Öt) v t  ti        m s tr h  bi   ph¶i® îcThñ  ëng  ¬     tr c quan  µichÝnh  ng  Êp  t  ®å c cho  Ðp ph b»ng   v¨n b¶n. 2­ §iÒu  Ön  Êp      ki c ph¸tthanh  to¸n: Kho  ¹c Nhµ   ícchØ  ùc hiÖn  Êp  b  n  th   c ph¸t,  thanh    to¸ncho  n  Þ    ã  ®¬ v khic ®ñ     iÒu  Ön  c¸c® ki sau: 2.1­§∙cã      trongdù    îcc¬    to¸n®   quan  ã  Èm  Òn  Öt c th quy duy ­ §èi víin¨m  u   ,®¬n  Þ  ph©n    ù       ®Ç tiªn  v  bæ d to¸n ®∙  îc Bé   ñ    ®   ch qu¶n  duyÖt (®èivíi n  Þ  ù       ®¬ v s nghiÖp  TW), Chñ  Þch    t UBND     Êp  Öt (®èivíi c¸cc duy      ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  a   ¬ng)    Õttheo  ôc  ôc ng©n  ®Þ ph chiti   m l  s¸ch  µ  íc vµ  nh n   m ét  è  éidung    ñ  Õu  öic¬  sn  chich y g   quan  qu¶n  ýcÊp  l  trªn, ¬    quan  µichÝnh  c t  vµ  Kho  ¹c  µ   íc n¬i giao  Þch. Hai  b Nh n     d   n¨m  Õp  ti theo  µ dù  l   to¸n do  n  Þ    ®¬ v lËp. ­ Trêng  îp c¸c kho¶n    t  Êt ngoµidù    îcduyÖt  ng    h   chi®é xu     to¸n®   nh kh«ng  thÓ  ×ho∙n ® îcnh  ¾c  ôc  Ëu  tr       kh ph h qu¶  thiªntai ho¶  ¹n..    ,   ho  Kho  ¹c Nhµ   íc . b  n  c¨n cø  µo  Õt  nh  ña  ¬    v quy ®Þ c c quan  ã  Èm  Òn    Êp  c th quy ®Ó c ph¸t,   thanh    to¸n cho  n  Þ. §¬n  Þ  cã  ®¬ v   v   tr¸chnhiÖm       bæ sung  ù    d to¸ntrong vßng  th¸ng kÓ     1    tõngµy      ph¸tsinh kho¶n    .   chi®ã ­ §èivíi         kho¶n    ¹t®éng  êng  c¸c chiho   th xuyªn,n Õu  u     ®Ç n¨m  n  Þ  a  ®¬ v ch cã  ù    îcduyÖt;trªnc¬  ë    Þ  ña  n  Þ  d to¸n®       s ®Ò ngh c ®¬ v Kho  ¹c Nhµ   ícxem   b  n  xÐt t¹m    øng  cho  n  Þ  ×nh  ©n  ®¬ v b qu b»ng  th¸ngchiho¹t®éng  êng  01       th xuyªn  cña n¨m  íc®ã. tr   2.2­ §óng  Õ   ,    Èn, ®Þnh     ch ®é tiªuchu   møc     c¬  chi do  quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  quy quy  nh. ®Þ ­ §èivíinh÷ng       kho¶n    chiph¶itu©n  ñ    Èn, ®Þnh    th tiªuchu   møc,  Õ     ch ®é chung  ña  µ  íc(quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   m ôc   ña  c nh n     ti   3  Ic Th«ng   µy) th× møc    tn     chi kh«ng  ît     Èn,®Þnh  v   tiªuchu   qu¸ møc,  Õ     ch ®é quy  nh. ®Þ ­  èi víinh÷ng  §   kho¶n    Ý   chi ph qu¶n  ý hµnh  Ýnh  l  ch (c«ng    Ý,  éi t¸cph h   nghÞ  Ý, ®iÖn  ¹ic«ng  ô  Ý...     ¹t®éng  êng  ph   tho  , v ph )chiho   , th xuyªn,chil ng  µ     ¬ v c¸c kho¶n      chikh¸c,møc    Thñ  ëng  n  Þ  Õt  nh    chido  tr ®¬ v quy ®Þ trong ph¹m      vi nguån  kinh phÝ  îcsö  ông,phï hîp víi    ® d        quy  Õ       éibé  µ quy  Õ   ch chitiªun   v   ch tr¶l ng  ña  n  Þ  ∙  îchéinghÞ    é   ¬ c ®¬ v ® ®     c¸n b c«ng chøc  ¬  c quan  Õt ®Þnh. quy   2.3­§∙® îcThñ  ëng  n  Þ hoÆc   êi® îcuû  Òn  Èn       tr ®¬ v   ng     quy chu chi. 2.4­Tµikho¶n  Òn göi, ¹n møc     ti       h kinhphÝ  ña  n  Þ    c ®¬ v cßn    è  . ®ñ s d 3­ KiÓ m     so¸t,  thanh    i víi ét  è  to¸n®è     m s kho¶n    ñ  Õu: chich y   3.1/KiÓ m       Òn l ng  µ  Òn c«ng:   so¸tchiti  ¬ v ti    
  6. 6 ­ L¬ng  cÊp  bËc  vµ  chøc  vô: Kho  b¹c Nhµ  níc c¨n cø  vµo  m ôc100,101,102 trong dù    ©n        to¸nph bæ theo  ôc  ôcng©n  m l  s¸ch nhµ  íc®Ó     n  kiÓm    µ  so¸tv thanh    to¸ncho  n  Þ. ®¬ v ­  èi víiphÇn ¬ng  §   l t¨ng thªm  õ nguån    t  thu  ù  s nghiÖp  ña  n   Þ   µ  c ®¬ v v nguån  kinh phÝ  ÕtkiÖm    êng    ti   chith xuyªn,Kho  ¹c Nhµ   ícc¨n cø  µo  ¬ng    b  n     v ph ¸n chitr¶tiÒn l ng  îcduyÖt         ¬ ®   ®Ó thanh    to¸ncho  n  Þ, ®¶m   ®¬ v   b¶o  tæng  ü  qu l ng  îc duyÖt  ¬ ®  kh«ng  îtqu¸  lÇn  víimøc   Òn ¬ng  èithiÓu  v  3  so    ti l t  chung    do nhµ  ícquy  nh  ®èivíi n  Þ  ù®¶m   n  ®Þ (    ®¬ v t   b¶o  ét  Çn    Ý)  µ  m ph chiph v kh«ng  ­ v îtqu¸ 3,5 lÇn  ®èivíi n  Þ  ¶m         (    ®¬ v ® b¶o  µn  é  to b kinhphÝ).   3.2/§èivíic¸c kho¶n           chimua   ¾ m   Ët t  öa  ÷a  êng  s v  , s ch th xuyªn tµis¶n     cè  nh  ùc hiÖn  ®Þ th   theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 3.3/§èivíi ÷ng       nh kho¶n    chiqu¶n  ýhµnh  Ýnh,nghiÖp  ô  l  ch   v chuyªn m«n     vµ  ÷ng  nh kho¶n    chikh¸c:trong ph¹m    ån      vingu kinh phÝ  ña  n  Þ, Kho  ¹c   c ®¬ v   b  Nhµ   ícthùc hiÖn    n    chitheo    Þ  ña  ñ   µikho¶n.Chñ   µikho¶n  Þu  ®Ò ngh c Ch t     t  ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   Õt ®Þnh      ña  × nh.   tr       quy   chitiªuc m 3.4/§èivíiviªctrÝch lËp  µ  ö  ông    ü  ña  n  Þ, Kho  ¹c Nhµ            vsd c¸c qu c ®¬ v   b  níc thùc  Ön    hi theo  c¸c quy  nh   ¹  iÒu  vµ  iÒu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i® 17  ® 18  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh    c Ch ph v ch ®é t   ¸p dông cho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã c thu. 4­ C Êp      ph¸tkinhphÝ  ©n    ng s¸ch nhµ  íc:   n §èi víiphÇn     kinh  Ý   ©n   ph ng s¸ch  µ   íc ®¶m   nh n   b¶o  ¹t ®éng  êng  ho   th xuyªn  ®¬n  Þ  ¶m   ( v® b¶o  ét  Çn  m ph kinh phÝ),c¬      quan  µichÝnh  Êp  t  c b»ng  h¹n møc  kinh  Ý   µo  ôc  ph v m 134    (chikh¸c).Kho  ¹c  µ   íc thùc  Ön  Êp    b Nh n   hi c ph¸tcho  n  Þ   µ  ¹ch    ®¬ v v h to¸n theo  ôc  ôc ng©n    m l  s¸ch  µ  íc (nÕu  ∙    nh n   ® x¸c ®Þnh  îc néi dung  ®   chi)  êng  îp  a    nh  îc néi dung    .Tr h ch x¸c ®Þ ®   chi,Kho  ¹c b  Nhµ   ícthùc hiÖn  n    thanh    to¸ncho  n  Þ  µ  ¹m  êih¹ch    µo  ôc  ®¬ v v t th   to¸nv m 134,  ®ång  êiyªu  Çu  n  Þ    nh  â  ôc      ¹ch  th   c ®¬ v x¸c ®Þ rm chi®Ó h to¸n thùc chitheo       m ôc  ôcng©n  l  s¸ch nhµ  íctr ckhithùc hiÖn    n   í      thanh    Çn  to¸nl sau. 5           ©n  ­Ghi thu­ghiching s¸ch nhµ  íc:   n §èivíi       kho¶n    Ý, lÖ  Ý  éc ng©n  c¸c thu ph   ph thu   s¸ch nhµ  íc,khÊu    n  hao  µi t  s¶n  è  nh,  c ®Þ thanh  ý tµis¶n  è  nh   µ    l    c ®Þ v c¸c kho¶n  thu kh¸c thuéc  ©n     ng s¸ch nhµ  íc ®Ó   ¹ cho  n  Þ      n  li  ®¬ v chitheo quy  nh,  nh  ú  µng  ý  n   ®Þ ®Þ kh qu ®¬ vÞ ph¶ilËp    b¸o c¸o    Õtc¸c kho¶n  ùc thu,thùc chitheo  ôc  ôc ng©n   chiti     th        m l  s¸ch nhµ  ícgöic¬    n     quan  µichÝnh    ùc hiÖn      ©n  t  ®Ó th   ghithu ng s¸ch nhµ  íc   n  vµ      ghichicho  n  Þ. C¨n  cø  chøng  õ ghithu,ghiching©n  ®¬ v      t          s¸ch nhµ  íc   n  do  ¬  c quan  µichÝnh  t  chuyÓn  n,  ®Õ Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  ¹ch to¸nthu, b  n    h    ching©n    s¸ch nhµ  íc.   n 6­ Xö  ýchuyÓn    l  kinhphÝ  èin¨m     cu   : §èi víinh÷ng     kho¶n  kinh  Ý   ©n   ph ng s¸ch  µ   íc cÊp  ¶m   nh n   ® b¶o  ¹t ho   ®éng  êng  th xuyªn,c¸ckho¶n    ù     thu s nghiÖp  èin¨m  cu   kh«ng  ö  ông  Õt  n   sd h ®¬ vÞ  îcchuyÓn  ®  sang n¨m  sau    Õp tôcsö  ông.C¨n  vµo    Þ  ña  ®Ó ti     d   cø  ®Ò ngh c ®¬n  Þ,  v Kho  ¹c  µ   íc thùc  Ön  b Nh n   hi chuyÓn  ¹n  h møc   kinh  Ý   µ  è   tµi ph v s d   kho¶n  Òn  öi cho  n  Þ    ∙  íng  Én    iÓ m   m ôc    i  íi®¬n  Þ  ti g   ®¬ v nh ® h d ë® 4  II®è v   v thùc hiÖn    kho¸n biªnchÕ   µ     v kinhphÝ    qu¶n  ýhµnh  Ýnh  ña  l  ch c Th«ng   µy. tn  
  7. 7 I V/ æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1/Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   tn c hi l   15  k t  k 2/ Thñ  ëng    é, c¬    tr c¸c B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,Chñ   thu   ph   tÞch UBND     Êp, Thñ  ëng    ¬  c¸c c   tr c¸c c quan  µnh  Ýnh  µ  íc thùc  Ön  h ch nh n   hi kho¸n biªnchÕ   µ     v kinh phÝ  qu¶n  ýhµnh  Ýnh, ®¬n  Þ  ùc hiÖn  Õ         l  ch   v th   ch ®é tµichÝnh    ông    ¸p d cho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã    ¬  c thu,c quan  µichÝnh,Kho  ¹c T    b  Nhµ   íccã  n   tr¸chnhiÖ m  chøc  íng dÉn,thùc hiÖn    tæ  h      Th«ng   µy. tn
Đồng bộ tài khoản