Thông tư 81/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:67

0
359
lượt xem
38
download

Thông tư 81/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 81/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 81/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ C ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   8 1 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 3   t h ¸ n g   8   n ¨ m  2 0 0 4   H í n g   d É n   t h i   h µ n h   N g h Þ   ® Þ n h   s è   1 4 7 / 2 0 0 4 / N § ­ C P   n g µ y  2 3 / 7 / 2 0 0 4   c ñ a   C h Ý n h   p h ñ   q u y   ® Þ n h   c h i   t i Õ t   t h i   h µ n h   P h ¸ p  lÖnh  thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao C¨n cø Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu  nhËp   cao   sè     35/2001/PL­UBTVQH10   ngµy   19/5/2001;   Ph¸p   lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña Ph¸p lÖnh thuÕ thu   nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao sè 14/2004/PL­UBTVQH11   ngµy 24/3/2004; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 147/2004/N§­CP ngµy 23/7/2004 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh ThuÕ thu   nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬   cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. PH¹M VI ¸P DôNG: 1. §èi tîng nép thuÕ: §èi tîng nép thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp  cao (díi ®©y gäi t¾t lµ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n) bao gåm: 1.1. C«ng d©n ViÖt Nam ë trong níc hoÆc ®i c«ng  t¸c, lao ®éng ë níc ngoµi cã thu nhËp; 1.2.   C¸   nh©n   lµ   ngêi   kh«ng   mang   quèc   tÞch   ViÖt   Nam  nhng ®Þnh c kh«ng thêi h¹n t¹i ViÖt Nam cã thu nhËp (sau  ®©y gäi lµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh c t¹i ViÖt Nam); 1.3. Ngêi níc ngoµi cã thu nhËp t¹i ViÖt Nam bao gåm: ­   Ngêi   níc   ngoµi   lµm   viÖc   t¹i   ViÖt   Nam   trong   c¸c  doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, v¨n ho¸, x∙ héi, c¸c  v¨n phßng ®¹i diÖn, c¸c chi nh¸nh c«ng ty níc ngoµi t¹i  ViÖt Nam; c¸c c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp t¹i ViÖt Nam; ­ Ngêi níc ngoµi tuy kh«ng hiÖn diÖn t¹i ViÖt Nam nh­ ng cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam. 2. Thu nhËp chÞu thuÕ: Thu   nhËp   chÞu   thuÕ   bao   gåm   thu   nhËp   thêng   xuyªn   vµ  thu nhËp kh«ng thêng xuyªn.
 2. 2 2.1. Thu nhËp thêng xuyªn gåm: 2.1.1. C¸c kho¶n thu nhËp díi c¸c h×nh thøc tiÒn l­ ¬ng, tiÒn  c«ng,  tiÒn thï lao,  bao  gåm  c¶ tiÒn  l¬ng  lµm  thªm giê, l¬ng ca 3, l¬ng th¸ng thø 13 (nÕu cã); tiÒn phô  cÊp; tiÒn trî cÊp thay l¬ng nhËn tõ quü b¶o hiÓm x∙ héi;  tiÒn ¨n tra, ¨n gi÷a ca (nÕu nhËn b»ng tiÒn); 2.1.2.   TiÒn   thëng   th¸ng,   quý,   n¨m,   thëng   ®ét   xuÊt  nh©n dÞp ngµy lÔ, tÕt, ngµy thµnh lËp ngµnh, thëng tõ c¸c  nguån, díi c¸c h×nh thøc: tiÒn, hiÖn vËt;  2.1.3.   Thu   nhËp   do   tham   gia   dù   ¸n,   hiÖp   héi   kinh  doanh,   héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   héi   ®ång   qu¶n   lý,   héi   ®ång  doanh nghiÖp; 2.1.4.   TiÒn   b¶n   quyÒn   sö   dông   s¸ng   chÕ,   nh∙n   hiÖu,  t¸c phÈm; thu nhËp vÒ tiÒn nhuËn bót; 2.1.5. C¸c kho¶n thu nhËp cña c¸c c¸ nh©n kh«ng thuéc  ®èi tîng nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh: thu nhËp tõ  dÞch vô khoa häc, kü thuËt, dÞch vô tin häc, dÞch vô t  vÊn, thiÕt kÕ, kiÕn tróc, ®µo t¹o; ho¹t ®éng biÓu diÔn,  tæ chøc biÓu diÔn; qu¶ng c¸o; ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao;  dÞch vô ®¹i lý; thu nhËp tõ hoa hång m«i giíi; dÞch vô  kh¸c;  2.1.6. C¸c kho¶n thu nhËp kh«ng tÝnh trong tiÒn l¬ng,  tiÒn c«ng  ®îc chi tr¶ hé nh  tiÒn  nhµ,  ®iÖn, níc;  riªng  tiÒn nhµ tÝnh theo sè thùc tÕ chi tr¶ hé nhng kh«ng vît  qu¸ 15% tæng thu nhËp chÞu thuÕ. Trêng hîp c¸ nh©n ë t¹i  trô së lµm viÖc th× thu nhËp chÞu  thuÕ  trong trêng  hîp  nµy c¨n cø vµo tiÒn thuª nhµ hoÆc chi phÝ khÊu hao tÝnh  theo tû lÖ gi÷a diÖn tÝch c¸ nh©n sö dông víi diÖn tÝch  cña   c¨n   nhµ   vµ   còng   ®îc   tÝnh   tèi   ®a   15%   tæng   thu   nhËp  chÞu thuÕ. Trêng hîp chøng tõ chi tr¶ tiÒn nhµ cã c¶ tiÒn  ¨n, tiÒn phôc vô th× sè thùc tÕ chi tr¶ hé chØ tÝnh trªn  tiÒn nhµ. 2.1.7. C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c mµ c¸ nh©n ®îc hëng tõ  c¬ quan chi tr¶ thu nhËp.  C¸c kho¶n thu nhËp trªn lµm c¨n cø x¸c ®Þnh thu nhËp  chÞu thuÕ lµ thu nhËp tríc khi khÊu trõ thuÕ thu nhËp c¸  nh©n (thu nhËp tríc thuÕ). Trêng hîp thu nhËp thùc nhËn  kh«ng bao gåm thuÕ thu nhËp c¸ nh©n (thu nhËp sau thuÕ)  th× ph¶i  quy ®æi thµnh thu nhËp tríc thuÕ (c«ng thøc qui  ®æi theo Phô lôc sè 1 kÌm theo Th«ng t nµy).  2.2. Thu nhËp kh«ng thêng xuyªn bao  gåm: 2.2.1. Thu nhËp vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ (trõ trêng  hîp biÕu, tÆng) bao gåm: ­ ChuyÓn giao c¸c ®èi tîng së h÷u c«ng nghiÖp: s¸ng  chÕ, gi¶i ph¸p h÷u Ých, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, tªn gäi, 
 3. 3 xuÊt xø hµng ho¸, thiÕt kÕ bè trÝ m¹ch tÝch hîp b¸n dÉn  vµ nh∙n hiÖu hµng hãa ®ang trong thêi h¹n ®îc ph¸p luËt  ViÖt Nam b¶o hé vµ ®îc phÐp chuyÓn giao. ­ ChuyÓn giao c¸c bÝ quyÕt vÒ c«ng nghÖ, kiÕn thøc d­ íi d¹ng ph¬ng ¸n c«ng nghÖ, c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, quy  tr×nh c«ng nghÖ, tµi liÖu thiÕt kÕ s¬ bé vµ thiÕt kÕ kü  thuËt,   c«ng   thøc,   th«ng   sè   kü   thuËt,   b¶n   vÏ,   s¬   ®å   kü  thuËt, phÇn mÒm m¸y tÝnh (®îc chuyÓn giao theo Hîp ®ång  chuyÓn   giao   c«ng   nghÖ),   th«ng  tin  d÷   liÖu  vÒ   c«ng  nghÖ  chuyÓn giao cã kÌm hoÆc kh«ng kÌm theo m¸y mãc thiÕt bÞ. ­ ChuyÓn giao c¸c gi¶i ph¸p hîp lý hãa s¶n xuÊt, ®æi  míi c«ng nghÖ. ­ Thùc hiÖn c¸c h×nh thøc dÞch vô hç trî  chuyÓn giao  c«ng nghÖ ®Ó bªn nhËn cã ®îc  n¨ng lùc c«ng nghÖ nh»m t¹o  ra s¶n phÈm vµ/hoÆc  dÞch vô víi chÊt lîng ®îc x¸c ®Þnh  trong Hîp ®ång bao gåm: + Hç trî trong viÖc lùa chän c«ng nghÖ, híng dÉn l¾p  ®Æt thiÕt bÞ, vËn hµnh thö c¸c d©y chuyÒn thiÕt bÞ nh»m  ¸p dông c«ng nghÖ ®îc chuyÓn giao; + T vÊn qu¶n lý c«ng nghÖ, t vÊn qu¶n lý kinh doanh,  híng   dÉn   thùc   hiÖn   c¸c   quy   tr×nh   c«ng   nghÖ   ®îc   chuyÓn  giao;  + §µo t¹o huÊn luyÖn, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ  qu¶n lý cña c«ng  nh©n, c¸n bé kü thuËt vµ c¸n bé qu¶n lý  ®Ó n¾m v÷ng c«ng nghÖ ®îc chuyÓn  giao. 2.2.2.   Tróng   thëng   xæ   sè   díi   c¸c   h×nh   thøc,   kÓ   c¶  tróng thëng khuyÕn m¹i. 3. T¹m thêi cha thu thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi c¸c  kho¶n  thu  nhËp  vÒ l∙i  tiÒn  göi ng©n hµng,  l∙i  tiÒn  göi  tiÕt kiÖm, l∙i tiÒn cho vay vèn, l∙i mua tÝn phiÕu, tr¸i  phiÕu,  kú phiÕu,  cæ phiÕu,  thu nhËp tõ ho¹t ®éng ®Çu t  chøng kho¸n, chªnh lÖch mua b¸n chøng kho¸n. 4. C¸c kho¶n thu nhËp kh«ng chÞu thuÕ bao gåm: 4.1. C¸c kho¶n phô cÊp do Nhµ níc ViÖt Nam quy ®Þnh  ¸p dông ®èi víi thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam: 4.1.1. Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm ®èi víi nh÷ng nghÒ  hoÆc   c«ng   viÖc   ë   nh÷ng   n¬i   cã   ®iÒu   kiÖn   ®éc   h¹i,   nguy  hiÓm; 4.1.2. Phô cÊp khu vùc, phô cÊp thu hót, phô cÊp ®Æc  biÖt ®èi víi nh÷ng n¬i xa x«i hÎo l¸nh, khÝ hËu xÊu, vïng  kinh tÕ míi, ®¶o xa ®Êt liÒn, vïng biªn giíi cã ®iÒu kiÖn  khã kh¨n (kh«ng bao gåm phô cÊp xa Tæ quèc cña ngêi níc  ngoµi);
 4. 4 4.1.3. Phô cÊp ®Æc thï cña mét sè ngµnh nghÒ theo quy  ®Þnh cña Nhµ níc;  4.1.4. Phô cÊp lu ®éng ¸p dông víi mét sè nghÒ hoÆc  c«ng viÖc ph¶i thêng xuyªn thay ®æi ®Þa ®iÓm lµm viÖc vµ  n¬i ë; 4.1.5. Phô cÊp chøc vô, phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®èi víi  c¸n bé, c«ng chøc; 4.1.6. Phô cÊp th©m niªn ®èi víi lùc lîng vò trang,  c¬ yÕu vµ h¶i quan; phô cÊp  an ninh quèc phßng; 4.1.7.   Phô cÊp  u ®∙i ®èi  víi c¸n  bé ho¹t  ®éng  c¸ch  m¹ng tríc n¨m 1945; 4.1.8.   C¸c   kho¶n   phô   cÊp   kh¸c   cã   nguån   chi   tõ   ng©n  s¸ch Nhµ níc; Møc chi c¸c kho¶n phô cÊp b»ng tiÒn ®îc x¸c ®Þnh theo  quy ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn vµ phï hîp víi chÕ ®é qu¶n  lý tµi chÝnh hiÖn hµnh. §èi víi ngêi níc ngoµi, sè tiÒn  phô   cÊp   ®îc   x¸c   ®Þnh   trªn   c¬   së   tiÒn   l¬ng   c¬   b¶n   ghi  trong hîp ®ång vµ møc phô cÊp do c¬ quan Nhµ níc cã thÈm  quyÒn quy ®Þnh chung cho mäi ®èi tîng. 4.2. TiÒn c«ng t¸c phÝ lµ c¸c kho¶n tiÒn tr¶ cho ph­ ¬ng tiÖn ®i l¹i, tiÒn thuª phßng ngñ cã chøng tõ hîp lý,  tiÒn lu tró theo chÕ ®é; trêng hîp kho¸n c«ng t¸c phÝ th×  chØ ®îc trõ nh÷ng chi phÝ trªn; 4.3. TiÒn ¨n ®Þnh lîng theo chÕ ®é quy ®Þnh ®èi víi  mét sè c«ng viÖc, mét sè nghÒ ®Æc biÖt; b÷a ¨n t¹i chç,  ¨n tra, ¨n gi÷a ca (trõ trêng hîp nhËn b»ng tiÒn); 4.4. C¸c kho¶n trî cÊp x∙ héi cña c¸c ®èi tîng hëng  chÝnh   s¸ch   x∙   héi   nh:   th¬ng   binh,   bÖnh   binh,   gia   ®×nh  liÖt sü, ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng; trî cÊp khã kh¨n  ®ét xuÊt, tiÒn trî cÊp hoÆc båi thêng tai n¹n lao ®éng,  bÖnh nghÒ nghiÖp, trî cÊp gi¶i quyÕt c¸c tÖ n¹n x∙ héi;  c¸c kho¶n trî cÊp kh¸c tõ ng©n s¸ch nhµ níc; 4.5. TiÒn båi thêng b¶o hiÓm do tham gia b¶o hiÓm con  ngêi vµ tµi s¶n;  4.6. Trî cÊp th«i viÖc, trî cÊp mÊt viÖc lµm theo chÕ  ®é Nhµ níc quy ®Þnh. Trêng   hîp   c¸   nh©n   ®îc   hëng   kho¶n   trî   cÊp   khi   th«i  viÖc t¹i mét ®¬n vÞ nµy ®Ó chuyÓn sang lµm viÖc ë mét ®¬n  vÞ kh¸c trong cïng mét C«ng ty, V¨n phßng C«ng ty ®a quèc  gia th× kh«ng ¸p dông quy ®Þnh nµy. 4.7.   Trî   cÊp   ®iÒu   ®éng   vÒ   c¬   së   s¶n   xuÊt   theo   quy  ®Þnh cña Nhµ níc, bao gåm c¶ trî cÊp chuyÓn vïng mét lÇn  cña ngêi níc ngoµi ®Õn c tró t¹i ViÖt Nam. 
 5. 5 4.8. TiÒn thëng vÒ c¶i tiÕn kü thuËt, s¸ng chÕ, ph¸t  minh, c¸c gi¶i thëng quèc tÕ, c¸c gi¶i thëng quèc gia do  Nhµ níc ViÖt Nam tæ chøc, c«ng nhËn; 4.9.   TiÒn   thëng   kÌm   theo   c¸c   danh   hiÖu   ®îc   Nhµ   níc  phong tÆng nh: Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, Anh hïng lùc lîng  vò trang Nh©n  d©n,  Anh hïng Lao ®éng,  Gi¸o  s, Nhµ  gi¸o  Nh©n d©n, Nhµ gi¸o  u tó, NghÖ sü Nh©n d©n, NghÖ sü  u tó  vµ c¸c danh hiÖu kh¸c ®îc Nhµ níc phong tÆng; tiÒn thëng  hoÆc chÕ ®é ®∙i ngé kh¸c tõ ng©n s¸ch Nhµ níc; 4.10. TiÒn nép vÒ b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ tõ  tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña ngêi lao ®éng. §èi víi ngêi níc  ngoµi ®∙ nép kho¶n tiÒn theo chÕ ®é b¾t buéc ë níc ngoµi  cã tÝnh chÊt nh  tiÒn b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ cña  ViÖt Nam th× ph¶i xuÊt tr×nh chøng tõ chøng minh. 4.11. Thu nhËp cña chñ hé kinh doanh c¸ thÓ, cña c¸c  c¸ nh©n ®∙ thuéc diÖn chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp;  4.12.   C¸c   lîi   Ých   ®îc   hëng   do   c¬   quan   chi   tr¶   thu  nhËp thanh to¸n nh: chi phÝ ®µo t¹o nh©n viªn tr¶ cho n¬i  ®µo t¹o, chi vРm¸y bay vÒ phÐp cña ngêi níc ngoµi   (lµ  ®èi tîng  nép  thuÕ),  häc phÝ cho con cña ngêi níc ngoµi  tr¶ trùc tiÕp cho c¸c c¬ së gi¸o dôc t¹i ViÖt Nam thuéc  c¸c cÊp gi¸o dôc tõ mÇm non ®Õn trung häc phæ th«ng. II. C¡N Cø TÝNH THUÕ C¨n  cø tÝnh  thuÕ  thu nhËp  lµ thu  nhËp chÞu  thuÕ  vµ  thuÕ suÊt. 1. Thu nhËp chÞu thuÕ bao gåm thu nhËp thêng xuyªn vµ  thu nhËp kh«ng thêng xuyªn. Thu nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh b»ng §ång ViÖt Nam.  Trêng hîp thu nhËp b»ng ngo¹i tÖ ph¶i ®îc quy ®æi ra §ång  ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng  ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc c«ng bè t¹i  thêi   ®iÓm  ph¸t   sinh   thu   nhËp.  Trêng  hîp  kiÓm   tra,   ph¸t  hiÖn c¬ quan chi tr¶ thu nhËp cha kª khai khÊu trõ thuÕ  thu nhËp c¸ nh©n hµng th¸ng th× tû gi¸ ngo¹i tÖ ®Ó tÝnh  quy   ®æi   thu   nhËp   ra   §ång   ViÖt   Nam   lµ   tû   gi¸   giao   dÞch  b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n  hµng Nhµ níc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm kiÓm tra. Trêng   hîp   thu   nhËp   b»ng   hiÖn   vËt   th×   thu   nhËp   chÞu  thuÕ ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø theo gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n hoÆc  gi¸ thÞ trêng cña s¶n phÈm cïng lo¹i (hoÆc t¬ng ®¬ng) t¹i  thêi ®iÓm ph¸t sinh thu nhËp.  1.1. Thu nhËp thêng xuyªn: 
 6. 6 1.1.1. §èi víi c«ng d©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh  c t¹i ViÖt Nam, thu nhËp thêng xuyªn chÞu thuÕ lµ sè tiÒn  cña tõng c¸ nh©n thùc nhËn tÝnh b×nh qu©n th¸ng trong n¨m  trªn 5 triÖu ®ång. Riªng ®èi víi ca sü nh diÔn viªn thanh nh¹c biÓu diÔn  c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt ca­nh¹c kÞch, c¶i l¬ng, tuång,  chÌo,   d©n   ca;   nghÖ   sü   xiÕc,   móa;   cÇu   thñ   bãng   ®¸;   vËn  ®éng viªn chuyªn nghiÖp cã x¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý  Nhµ níc chuyªn ngµnh, ®îc trõ 25% thu nhËp khi x¸c ®Þnh  thu nhËp chÞu thuÕ.  1.1.2. Trêng hîp c«ng d©n ViÖt Nam trong n¨m võa cã  thêi gian lµm viÖc ë trong níc, võa cã thêi gian lµm viÖc  ë níc ngoµi th× thu nhËp  chÞu  thuÕ b×nh qu©n  th¸ng  ®îc  x¸c ®Þnh b»ng tæng thu nhËp ph¸t sinh ë trong níc vµ ë n­ íc ngoµi chia cho 12 th¸ng, hoÆc x¸c ®Þnh theo thu nhËp  chÞu thuÕ b×nh qu©n th¸ng tÝnh cho thêi gian ë trong níc,  thêi gian ë níc ngoµi 1.1.3.   §èi víi  ngêi  níc ngoµi  ®îc  coi lµ c  tró t¹i  ViÖt Nam, thu nhËp thêng xuyªn chÞu thuÕ lµ tæng sè thu  nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam vµ thu nhËp ph¸t sinh t¹i níc  ngoµi,   ®îc   tÝnh   b×nh   qu©n  th¸ng   trong  n¨m  trªn   8  triÖu  ®ång.  Trêng hîp kª khai thu nhËp ë níc ngoµi thÊp h¬n thu  nhËp ë ViÖt Nam mµ kh«ng chøng minh ®îc th× lÊy thu nhËp  b×nh qu©n th¸ng trong thêi gian ë t¹i ViÖt Nam ®Ó lµm c¨n  cø tÝnh thuÕ cho thêi gian ë níc ngoµi. Th¸ng tÝnh thuÕ  quy íc lµ 30 ngµy. 1.1.4. §èi víi ngêi níc ngoµi ®îc coi lµ kh«ng c tró  t¹i ViÖt Nam,  thu  nhËp  chÞu thuÕ lµ tæng thu nhËp  ph¸t  sinh t¹i ViÖt  Nam,  kh«ng ph©n  biÖt  n¬i nhËn thu nhËp ë  ViÖt Nam hay ë níc ngoµi. Ngêi níc ngoµi ®îc coi lµ c  tró t¹i ViÖt Nam nÕu ë  t¹i ViÖt Nam tõ 183 ngµy trë lªn tÝnh cho 12 th¸ng liªn  tôc kÓ tõ khi ®Õn ViÖt Nam; ®îc coi lµ kh«ng c  tró t¹i  ViÖt Nam nÕu ë t¹i ViÖt Nam díi 183 ngµy, kÓ c¶ trêng hîp  kh«ng hiÖn diÖn t¹i ViÖt Nam nhng cã thu nhËp ph¸t sinh  t¹i ViÖt Nam. 1.2. Thu nhËp kh«ng thêng xuyªn: 1.2.1. §èi víi thu nhËp vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ lµ  kho¶n   thu   nhËp   cã   gi¸   trÞ   trªn   15   triÖu   ®ång   tÝnh   cho  tõng hîp ®ång, kh«ng ph©n biÖt sè lÇn chi tr¶; 1.2.2. §èi víi thu nhËp vÒ tróng thëng xæ sè díi c¸c  h×nh thøc, kÓ c¶ tróng thëng khuyÕn m¹i lµ kho¶n thu nhËp  cã gi¸ trÞ trªn 15 triÖu ®ång tÝnh cho tõng lÇn tróng th­ ëng vµ nhËn gi¶i thëng.
 7. 7 2. ThuÕ suÊt: 2.1. §èi víi thu nhËp thêng xuyªn: ThuÕ suÊt ®èi víi  thu nhËp thêng xuyªn ¸p dông theo BiÓu thuÕ luü tiÕn tõng  phÇn quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 1 Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ  sung mét sè §iÒu cña Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi  cã thu nhËp cao  nh sau: 2.1.1. §èi víi c«ng d©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh  c t¹i ViÖt Nam:  §¬n vÞ: 1000®  BËc Thu nhËp b×nh qu©n ThuÕ suÊt (%) th¸ng/ngêi 1  §Õn   5.000 0 2 Trªn 5.000   ®Õn   15.000 10 3 Trªn 15.000 ®Õn   25.000 20 4 Trªn 25.000 ®Õn   40.000 30 5 Trªn 40.000  40 2.1.2. §èi víi ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam vµ  c«ng d©n ViÖt Nam lao ®éng, c«ng t¸c ë níc ngoµi:    
 8. 8 §¬n vÞ: 1000®  BËc Thu nhËp b×nh qu©n ThuÕ suÊt (%) Th¸ng/ngêi 1 §Õn      8.000 0 2 Trªn     8.000   ®Õn    20.000 10 3 Trªn   20.000   ®Õn    50.000 20 4 Trªn   50.000   ®Õn    80.000 30 5    Trªn   80.000    40 ThuÕ thu nhËp ®èi víi thu nhËp thêng xuyªn ®îc tÝnh  theo ph¬ng ph¸p luü tiÕn tõng phÇn (Phô lôc sè 2 kÌm theo  Th«ng t nµy). 2.1.3.   §èi   víi   ngêi   níc   ngoµi   kh«ng   c  tró   t¹i   ViÖt  nam: ¸p dông thuÕ suÊt 25% tÝnh trªn tæng thu nhËp chÞu  thuÕ. 2.1.4. §èi víi c«ng d©n ViÖt Nam nÕu trong n¨m tÝnh  thuÕ võa cã thu nhËp ë trong níc, võa cã thu nhËp ë níc  ngoµi th× thuÕ suÊt ¸p dông ®èi víi thêi gian ë trong níc  theo   BiÓu   thuÕ   ®èi   víi   ngêi   ViÖt   Nam   (®iÓm   2.1.1   Môc  nµy), thêi gian ë níc ngoµi theo BiÓu thuÕ ®èi víi ngêi  níc ngoµi (®iÓm 2.1.2 Môc nµy). 2.2. §èi víi thu nhËp kh«ng thêng xuyªn: ThuÕ suÊt ®èi víi thu nhËp kh«ng thêng xuyªn ®îc ¸p  dông ®èi víi tæng thu nhËp chÞu thuÕ: 2.2.1.   ThuÕ   suÊt   5%   ®èi   víi   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   vÒ  chuyÓn giao c«ng nghÖ; 2.2.2.   ThuÕ   suÊt   10%   ®èi   víi   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   vÒ  tróng thëng xæ sè, tróng thëng khuyÕn m¹i.  III. K£ KHAI, THU NéP THUÕ 1. Tæ chøc qu¶n lý thu: 1.1. §èi víi trêng hîp x¸c ®Þnh ®îc c¬ quan chi tr¶  thu   nhËp,   viÖc   kª   khai,   nép   thuÕ   thu   nhËp   c¸   nh©n   ®îc  thùc hiÖn theo nguyªn t¾c khÊu trõ t¹i nguån.  Tæ chøc, c¸ nh©n chi tr¶ thu nhËp (gäi t¾t lµ c¬ quan  chi tr¶ thu nhËp) cã nghÜa vô khÊu trõ tiÒn thuÕ thu nhËp  c¸ nh©n ®Ó nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc tríc khi chi tr¶ thu  nhËp cho c¸ nh©n. C¬ quan  chi tr¶ thu nhËp bao gåm: ­ C¸c tæ chøc, c¸ nh©n chi tr¶ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng,  tiÒn thëng, tiÒn thï lao vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt tiÒn  l¬ng, tiÒn c«ng;
 9. 9 ­ C¸c c¬ quan qu¶n lý, tuyÓn chän, m«i giíi hoÆc cung  cÊp lao ®éng ë trong níc; ­ C¸c c¬ quan qu¶n lý, tuyÓn chän ®a ngêi ®i lµm viÖc  t¹i níc ngoµi: c¸c Bé, c¸c ngµnh, c¸c doanh nghiÖp .v.v. ­   C¬   quan   ngo¹i   giao,   c¸c   tæ   chøc   ®¹i   diÖn   cña   c¬  quan, doanh nghiÖp ViÖt Nam ë níc ngoµi; ­   C¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   nhËn   chuyÓn   giao   c«ng   nghÖ  hoÆc mua b¶n quyÒn; ­ C¸c tæ chøc chi tr¶ tróng thëng xæ sè, chi tr¶ th­ ëng khuyÕn m¹i vµ chi tr¶ thëng kh¸c; ­ C¸c tæ chøc, c¸ nh©n chi tr¶ vÒ cung cÊp dÞch vô; ­ C¸c nhµ thÇu; ­ C¸c tæ chøc, c¸ nh©n tæ chøc d¹y thªm, luyÖn thi,  tæ chøc biÓu diÔn, thi ®Êu thÓ dôc thÓ thao, tæ chøc héi  th¶o, nghiªn cøu ®Ò tµi khoa häc; ­ C¸c nhµ xuÊt b¶n, t¹p chÝ, b¸o, nhµ s¶n xuÊt phim,  b¨ng ®Üa h×nh, ©m thanh; ­ C¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cã chi tr¶ thu nhËp cho  ®èi tîng nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n. 1.2. §èi víi c¸c trêng hîp kh¸c ngoµi c¸c trêng hîp  nªu trªn th× c¸ nh©n tù ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ t¹i c¬  quan thuÕ. 2. §¨ng ký, cÊp vµ sö dông m∙ sè thuÕ: 2.1.   C¸   nh©n   cã   thu   nhËp   thêng   xuyªn   ®Õn   møc   chÞu  thuÕ ®îc cÊp m∙ sè thuÕ theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè  75/1998/Q§­TTg ngµy 4/4/1998  cña Thñ tíng ChÝnh  phñ quy  ®Þnh vÒ m∙ sè ®èi tîng nép thuÕ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn  hiÖn hµnh vÒ m∙ sè thuÕ. ViÖc ®¨ng ký ®Ó cÊp m∙ sè thuÕ  ®îc thùc hiÖn t¹i c¬ quan chi tr¶ thu nhËp hoÆc t¹i c¬  quan thuÕ: 2.1.1. §¨ng ký th«ng qua c¬ quan chi tr¶ thu nhËp: C¸  nh©n cã tr¸ch nhiÖm nép tê khai ®¨ng ký cÊp m∙ sè thuÕ  cho c¬ quan chi tr¶ thu nhËp. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp  tæng hîp tê khai ®¨ng ký cña tõng c¸ nh©n vµ nép cho c¬  quan thuÕ qu¶n lý ®Ó lµm thñ tôc cÊp m∙ sè thuÕ cho tõng  c¸ nh©n.  Trêng hîp c¸ nh©n cïng mét lóc nép thuÕ thu nhËp c¸  nh©n   qua   nhiÒu   tæ   chøc   chi   tr¶   thu   nhËp   th×   thùc   hiÖn  ®¨ng ký t¹i mét ®¬n vÞ chi tr¶ thuËn lîi nhÊt ®Ó ®îc cÊp  m∙ sè thuÕ, sau ®ã cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o m∙ sè thuÕ ®­ îc cÊp víi c¸c c¬ quan chi tr¶ kh¸c. 2.1.2.   §¨ng   ký   t¹i   c¬   quan   thuÕ:   C¸   nh©n   thùc   hiÖn  nép tê khai ®¨ng ký cÊp m∙ sè thuÕ cho c¬ quan thuÕ. 
 10. 10 2.2. M∙ sè thuÕ cÊp cho c¸ nh©n lµ m∙ sè duy nhÊt. M∙  sè thuÕ ®îc sö dông trong viÖc kª khai nép thuÕ vµ quyÕt  to¸n thuÕ. 3. Kª khai, nép thuÕ: 3.1. §èi tîng kª khai thuÕ:  ­ C¬ quan chi tr¶ thu nhËp cho c¸ nh©n cã thu nhËp  ®Õn møc ph¶i khÊu trõ thuÕ. ­ C¸ nh©n ®¨ng ký nép thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ, kÓ c¶  trêng hîp uû quyÒn cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®îc phÐp kinh  doanh dÞch vô t vÊn thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.2. N¬i kª khai thuÕ: 3.2.1. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt  kinh doanh thuéc c¬ quan thuÕ cÊp nµo qu¶n lý th× kª khai  nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n t¹i c¬ quan thuÕ ®ã. 3.2.2.   C¬   quan   chi   tr¶   thu   nhËp   kh«ng   cã   ho¹t   ®éng  s¶n xuÊt kinh  doanh  th× kª khai, nép thuÕ  t¹i  Côc  thuÕ  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng n¬i ®ãng trô së c¬  quan. 3.2.3. C¸ nh©n ®¨ng ký thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ th× kª  khai,  nép  thuÕ   t¹i   Côc   thuÕ   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung  ¬ng. C¸ nh©n liªn hÖ víi Côc thuÕ ®Þa ph¬ng ®Ó cã  híng dÉn vÒ ®¨ng ký, kª khai thuÕ vµ cïng lËp B¶n ghi nhí  gi÷a hai bªn theo mÉu sè 01/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng  t  nµy. C¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm nép tê khai ®¨ng ký thuÕ  theo mÉu sè 02a/TNTX (hoÆc mÉu sè 02b/TNTX) ban hµnh kÌm  theo Th«ng t nµy cho c¬ quan thuÕ ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ t¹m  nép hµng th¸ng. Thêi h¹n nép tê khai ®¨ng ký chËm nhÊt lµ  ngµy 25 cña th¸ng ph¸t sinh thu nhËp.  3.3. Thñ tôc kª khai, nép thuÕ:  3.3.1.   Kª khai  vµ nép thuÕ  ®èi  víi thu   nhËp  thêng  xuyªn:  3.3.1.1.   Kª   khai   vµ   nép   thuÕ   th«ng   qua   c¬   quan   chi  tr¶ thu nhËp: §èi víi c¬ quan chi tr¶ thu nhËp, viÖc kª khai, t¹m  nép thuÕ hµng th¸ng ®îc thùc hiÖn nh sau: ­   Thùc   hiÖn   khÊu   trõ   thuÕ   theo   BiÓu   thuÕ   luü   tiÕn  tõng   phÇn   ®èi   víi   kho¶n   chi   tr¶   thu   nhËp   cho   c¸   nh©n  thuéc sù qu¶n lý cña c¬ quan chi tr¶ thu nhËp; c¸ nh©n cã  ký hîp ®ång lao ®éng æn ®Þnh (kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n) vµ  c¸c trêng hîp ký hîp ®ång lao ®éng x¸c ®Þnh thêi h¹n, hîp  ®ång lao ®éng thêi vô. ViÖc lËp tê khai ®èi víi kho¶n thu  nhËp nµy ®îc thùc hiÖn theo mÉu sè 03a/TNTX ban hµnh kÌm  theo Th«ng t nµy.
 11. 11 ­ Thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ 10% trªn tæng thu nhËp ®èi  víi c¸c kho¶n chi tr¶ cho c¸ nh©n cã thu nhËp tõ 500.000  ®ång/lÇn trë lªn mµ kho¶n thu nhËp nµy cã ®îc tõ c¸c ho¹t  ®éng ®¹i lý hëng hoa hång, m«i giíi (kÓ c¶ tiÒn thëng);  tiÒn   nhuËn   bót,   tiÒn   gi¶ng   d¹y;   tiÒn   b¶n   quyÒn   sö  dông  s¸ng chÕ, nh∙n hiÖu, t¸c phÈm; tiÒn thï lao do tham gia  dù ¸n, hiÖp héi kinh doanh, héi ®ång qu¶n trÞ, héi ®ång  thµnh viªn; dÞch vô khoa häc, kü thuËt, dÞch vô tin häc,  dÞch vô t  vÊn, thiÕt  kÕ,  kiÕn  tróc, ®µo t¹o,  ho¹t  ®éng  biÓu diÔn, ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao vµ c¸c kho¶n tiÒn  chi tr¶ thuéc diÖn chÞu thuÕ kh¸c. Riªng ®èi víi c¸ nh©n lµ c«ng d©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n  kh¸c ®Þnh c  t¹i ViÖt Nam thuéc ®èi tîng ®îc trõ 25% thu  nhËp khi x¸c ®Þnh  thu  nhËp  chÞu thuÕ quy ®Þnh  t¹i  ®iÓm  1.1.1 Môc II cña Th«ng t nµy th× thu nhËp lµm c¨n cø khÊu  trõ 10% lµ kho¶n thu nhËp ®∙ trõ 25%. Cuèi th¸ng, c¬ quan chi tr¶ thu nhËp lËp Tê khai thuÕ  thu nhËp ®èi víi thu nhËp  thêng  xuyªn  cña c¸ nh©n theo  mÉu sè 3b/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy ®Ó tæng hîp  sè tiÒn thuÕ ®∙ khÊu trõ vµ nép vµo tµi kho¶n t¹m thu cña  c¬ quan thuÕ. Khi chi tr¶ thu nhËp, c¬ quan chi tr¶ cã  tr¸ch nhiÖm cÊp chøng tõ khÊu trõ thuÕ cho c¸ nh©n ®Ó lµm  c¨n cø kª khai, tæng hîp quyÕt to¸n cuèi n¨m.  ­ §èi víi kho¶n chi tr¶ thu nhËp cho c¸ nh©n lµ ngêi  níc ngoµi kh«ng c  tró t¹i ViÖt Nam th× c¬ quan chi tr¶  thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm khÊu trõ tiÒn thuÕ vµ lËp tê khai  theo mÉu sè 05/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy.  3.3.1.2. Kª khai, nép thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ: Hµng th¸ng, c¸ nh©n nép tê khai thuÕ thu nhËp c¸ nh©n  cho c¬ quan thuÕ theo  mÉu  sè 04/TNTX  ban hµnh  kÌm  theo  Th«ng t nµy. Trêng hîp c¸ nh©n x¸c ®Þnh thu nhËp æn ®Þnh  hµng th¸ng trong tê khai thuÕ ®Çu n¨m th× th¸ng ®Çu tiªn  nép tê khai theo mÉu sè 04/TNTX, c¸c th¸ng tiÕp sau kh«ng  cÇn nép tê khai nµy mµ nép thuÕ hµng th¸ng theo thêi h¹n  qui ®Þnh, trõ trêng hîp cã sù thay ®æi vÒ thu nhËp.  Trêng hîp c¬ quan qu¶n lý kh«ng trùc tiÕp chi tr¶ thu  nhËp, nhng  do chøc n¨ng, nhiÖm vô cã thùc hiÖn viÖc qu¶n  lý, kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc cã c¸  nh©n thuéc ®èi tîng nép thuÕ, nÕu ®¶m b¶o viÖc thu thuÕ  thu   nhËp   tËp   trung,   kÞp   thêi   vµ   ®îc   c¬   quan   thuÕ   chÊp  nhËn th× ®îc thu vµ nép thuÕ vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc theo  quy ®Þnh. 3.3.2  Kª khai, nép thuÕ ®èi víi thu nhËp kh«ng thêng  xuyªn:  ThuÕ   thu   nhËp   c¸   nh©n   ®èi   víi   thu   nhËp   kh«ng   thêng  xuyªn  nép  cho  tõng  lÇn ph¸t sinh thu nhËp.  C¬ quan  chi 
 12. 12 tr¶ thu nhËp thùc hiÖn khÊu trõ tiÒn thuÕ vµ cÊp biªn lai  thuÕ khi chi tr¶ cho ngêi cã thu nhËp.  C¬ quan chi tr¶ thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm lËp tê khai  nép thuÕ thu nhËp kh«ng thêng xuyªn theo mÉu sè 06/TNKTX  ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  nµy   cña   th¸ng   ph¸t   sinh   thu  nhËp vÒ sè ngêi, sè thu nhËp, sè tiÒn thuÕ ®∙ khÊu trõ,  sè tiÒn thï lao ®îc hëng, sè tiÒn thuÕ ph¶i nép ng©n s¸ch  nhµ níc. 3.4. Thêi h¹n kª khai, nép thuÕ: Thêi  h¹n  nép tê khai  cho  c¬ quan  thuÕ chËm  nhÊt  lµ  ngµy 10 vµ nép thuÕ vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc chËm nhÊt vµo  ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo th¸ng ph¸t sinh thu nhËp. ViÖc   x¸c   ®Þnh   ngµy   nép   thuÕ   thu   nhËp   ®îc   thùc   hiÖn  nh sau: §èi víi trêng hîp nép thuÕ b»ng chuyÓn kho¶n qua ng©n  hµng   th×   ngµy   nép   thuÕ   lµ   ngµy   ng©n   hµng,   tæ   chøc   tÝn  dông ký x¸c nhËn trªn giÊy nép tiÒn. §èi víi trêng hîp nép thuÕ b»ng tiÒn mÆt th× ngµy nép  thuÕ lµ ngµy c¬ quan kho b¹c nhËn tiÒn thuÕ hoÆc ngµy c¬  quan thuÕ cÊp biªn lai. 4. QuyÕt to¸n thuÕ: 4.1. Nguyªn t¾c quyÕt to¸n thuÕ: ­   QuyÕt   to¸n   thuÕ   ®èi   víi   thu   nhËp   thêng   xuyªn   ®îc  thùc hiÖn theo n¨m d¬ng lÞch. Cuèi n¨m hoÆc sau khi hÕt  h¹n hîp ®ång, c¬ quan chi tr¶ thu nhËp, c¸ nh©n tæng hîp  tÊt c¶ c¸c nguån thu nhËp, thu nhËp chÞu thuÕ trong n¨m  thùc hiÖn kª khai thuÕ thu nhËp vµ nép tê khai quyÕt to¸n  thuÕ;  ­ QuyÕt  to¸n  thuÕ  thu nhËp  t¹i  c¬ quan  chi tr¶  thu  nhËp ¸p dông ®èi víi c¸ nh©n trong n¨m chØ cã thu nhËp  duy nhÊt t¹i mét n¬i. ­ QuyÕt to¸n thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ ¸p dông ®èi víi c¸  nh©n trong n¨m cã thu nhËp tõ hai n¬i trë lªn, c¸ nh©n  ®¨ng ký nép thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ vµ c¸c trêng hîp kh¸c. 4.2. Néi dung quyÕt to¸n thuÕ: 4.2.1.   §èi víi ngêi ViÖt Nam vµ   c¸ nh©n kh¸c ®Þnh  c t¹i ViÖt Nam: C¸ nh©n tæng hîp toµn bé thu nhËp c¸c th¸ng trong n¨m  (kÓ   c¶   th¸ng   kh«ng   cã   thu   nhËp),   chia   cho   12   th¸ng   ®Ó  tÝnh thu nhËp  chÞu  thuÕ b×nh qu©n  th¸ng  lµm c¨n cø x¸c  ®Þnh   sè   thuÕ   ph¶i   nép   c¶   n¨m;   ®èi   chiÕu   víi   sè   ®∙   nép  hµng   th¸ng,   x¸c   ®Þnh   sè   thuÕ   cßn   thiÕu   ph¶i   nép   thªm  (hoÆc sè nép thõa ®îc tho¸i tr¶).
 13. 13 ­ Trêng hîp  trong  n¨m c¸  nh©n võa  cã thêi  gian  lµm  viÖc ë trong níc, võa cã thêi gian lµm viÖc ë níc ngoµi  th× ®îc lùa chän mét trong hai ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ díi  ®©y ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép: + Tæng hîp thu nhËp ph¸t sinh ë ViÖt Nam vµ thu nhËp  ph¸t sinh  ë níc ngoµi  ®Ó tÝnh  thu nhËp b×nh qu©n  th¸ng  lµm c¨n cø x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép theo biÓu thuÕ t¬ng  øng cho thêi gian ë ViÖt Nam vµ ë níc ngoµi;  +   X¸c   ®Þnh   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   b×nh   qu©n   th¸ng   cña  thêi gian ë trong níc ®Ó ¸p dông BiÓu thuÕ ®èi víi c«ng  d©n   ViÖt   Nam   vµ   c¸   nh©n   kh¸c   ®Þnh   c  t¹i   ViÖt   nam,   thu  nhËp b×nh qu©n th¸ng cña thêi gian ë níc ngoµi ®Ó ¸p dông  BiÓu thuÕ   ®èi víi ngêi níc ngoµi vµ c«ng d©n ViÖt Nam  lao ®éng, c«ng t¸c ë níc ngoµi. NÕu trong th¸ng cã sè ngµy ë ViÖt Nam vµ sè ngµy ë n­ íc ngoµi th× tÝnh b×nh qu©n sè thuÕ ph¶i nép cña mét ngµy  theo biÓu thuÕ t¬ng øng ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép cña  sè ngµy (cha ®ñ mét th¸ng) ë ViÖt Nam hay ë níc ngoµi.  Th¸ng tÝnh trßn lµ 30 ngµy. ­   Trêng   hîp   trong   n¨m   tÝnh   thuÕ   chØ   c«ng   t¸c,   lao  ®éng ë níc ngoµi th× x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép theo BiÓu  thuÕ     ®èi   víi   ngêi   níc   ngoµi   vµ   c«ng   d©n   ViÖt   Nam   lao  ®éng,   c«ng   t¸c   ë   níc   ngoµi.   Trêng   hîp   ®∙   nép   thuÕ   thu  nhËp ë níc ngoµi vµ cã chøng tõ nép thuÕ t¹i c¸c níc ®ã  th×   ®îc   trõ   sè   thuÕ   ®∙   nép   nhng   kh«ng   vît   qu¸   sè   thuÕ  ph¶i nép theo  BiÓu  thuÕ cña ViÖt Nam;  trêng hîp ®∙ nép  thuÕ thu nhËp ë c¸c níc ®∙ ký HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ 2  lÇn   víi   ViÖt   Nam   th×   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   cña   HiÖp  ®Þnh. 4.2.2.  §èi víi ngêi níc ngoµi: 4.2.2.1. X¸c ®Þnh thêi gian c tró: ­ ThuÕ  thu  nhËp ®èi  víi ngêi  níc ngoµi  ®îc  kª khai  quyÕt to¸n thuÕ theo tiªu thøc ®èi tîng c tró. C¸ nh©n cã  tr¸ch nhiÖm lËp B¶ng kª sè ngµy c  tró t¹i ViÖt Nam theo  mÉu sè 13a/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy ®Ó x¸c ®Þnh  thêi gian c  tró t¹i ViÖt Nam; trêng hîp ®∙ x¸c ®Þnh lµ  ®èi tîng c tró t¹i ViÖt Nam vµ lµm viÖc æn ®Þnh, liªn tôc  trong mét sè n¨m ë ViÖt Nam th× kh«ng kª khai theo mÉu  13a/TNTX   chØ   kª   khai   ®èi   víi   n¨m   mµ   cã   th¸ng   rêi   khái  ViÖt Nam.  ­ Thêi gian c tró cho n¨m tÝnh thuÕ ®Çu tiªn ®îc x¸c  ®Þnh b»ng c¸ch céng tÊt c¶ sè ngµy cã mÆt t¹i ViÖt Nam  trong ph¹m vi 12 th¸ng liªn tôc kÓ tõ ngµy ®Çu tiªn ®Õn  ViÖt   Nam   (ngµy   ®Õn,   ngµy   ®i   ®îc   tÝnh   lµ   01   ngµy);   n¨m  tÝnh thuÕ thø 2 (sau n¨m ®Çu tiªn) ®îc x¸c ®Þnh theo n¨m  d¬ng lÞch. NÕu kho¶ng thêi gian cña n¨m thø 2 thuéc n¨m 
 14. 14 tÝnh thuÕ ®Çu tiªn mµ c¸ nh©n cã thu nhËp ®∙ tÝnh thuÕ  theo ®èi tîng kh«ng c  tró, sang n¨m tÝnh thuÕ thø 2 c¸  nh©n thuéc ®èi tîng c  tró th× ®èi víi kho¶n thu nhËp ®∙  tÝnh thuÕ nµy, c¸ nh©n ®îc lùa chän quyÕt to¸n thuÕ theo  thuÕ suÊt ¸p dông ®èi víi  ®èi tîng kh«ng c tró hoÆc theo  BiÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn ®èi víi ®èi tîng c tró. Tr­ êng hîp n¨m tríc ®∙ x¸c ®Þnh c¸ nh©n thuéc diÖn c  tró,  th× thêi gian kÕ tiÕp cña n¨m sau còng ®îc x¸c ®Þnh lµ c  tró.  VÝ dô: ¤ng X vµo ViÖt Nam lÇn ®Çu tiªn vµ lµm viÖc cã  thu   nhËp   ph¸t  sinh   t¹i   ViÖt   Nam   tõ   01/5/2004.  N¨m  tÝnh  thuÕ ®Çu tiªn cña «ng X lµ 01/5/2004 ®Õn 30/4/2005. Gi¶  sö tõ 01/5/2004 ®Õn 31/12/2004 «ng cã mÆt t¹i ViÖt Nam lµ  150 ngµy, tõ 01/01/2005 ®Õn 30/4/2005 «ng cã mÆt t¹i ViÖt  Nam   lµ   32   ngµy.   Trong   n¨m   tÝnh   thuÕ   ®Çu   tiªn   «ng   X   cã  thêi gian ë t¹i ViÖt Nam lµ 182 ngµy nªn thuéc ®èi tîng  kh«ng   c  tró   t¹i   ViÖt   Nam,   vËy   «ng   X   nép   thuÕ   thu   nhËp  theo thuÕ suÊt 25% trªn thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam.  N¨m tÝnh thuÕ thø 2 ®îc tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch, gi¶  sö tõ 01/5/2005 ®Õn 31/12/2005 «ng X cã mÆt t¹i ViÖt Nam  lµ 160 ngµy, tæng sè ngµy cã mÆt t¹i ViÖt Nam trong n¨m  thø   2   lµ   32   ngµy   +   160   ngµy   =   192   ngµy,   nh  vËy   «ng   X  thuéc ®èi tîng c tró t¹i ViÖt Nam, thùc hiÖn kª khai nép  thuÕ theo BiÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn. Thu nhËp cña 32  ngµy ®∙ ¸p dông thuÕ suÊt 25%, «ng X  cã thÓ ®Ò nghÞ ®îc  quyÕt to¸n l¹i theo BiÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn. Khi   cÇn   x¸c   minh   thêi   gian   c  tró   t¹i   ViÖt   Nam,   c¬  quan   thuÕ   göi   phiÕu   x¸c   minh   thêi   gian   c  tró     (mÉu   sè  13b/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy) ®Õn c¬ quan c«ng  an ®Ó x¸c nhËn. 4.2.2.2. X¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép: Ngêi   níc   ngoµi   lµ   ®èi   tîng   c  tró   t¹i   ViÖt   Nam:   kª  khai tæng sè thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam vµ thu nhËp  ph¸t sinh ngoµi ViÖt Nam trong n¨m tÝnh thuÕ ®Ó tÝnh thu  nhËp b×nh qu©n th¸ng vµ quyÕt to¸n sè thuÕ ph¶i nép theo  quy   ®Þnh   t¹i   Môc   II   Th«ng  t  nµy.   §Ó   cã  c¬   së   x¸c   ®Þnh  ®óng thu nhËp  chÞu  thuÕ ë níc ngoµi,  c¸ nh©n ph¶i xuÊt  tr×nh chøng tõ chi tr¶ thu nhËp ë níc ngoµi, kÌm theo th x¸c nhËn thu nhËp hµng n¨m theo mÉu sè 12/TNCN ban hµnh  kÌm   theo   Th«ng   t  nµy;   trêng   hîp   c¸   nh©n   kª   khai   kh«ng  chÝnh x¸c thu nhËp ph¸t sinh t¹i níc ngoµi, c¬ quan thuÕ  phèi hîp víi c¬ quan thuÕ níc ngoµi n¬i chi tr¶ thu nhËp  ®Ó x¸c minh thu nhËp cña c¸ nh©n ë níc ngoµi.  ­ Trêng hîp c¸ nh©n lµ ®èi tîng c  tró t¹i ViÖt Nam  trong n¨m tÝnh thuÕ cã thu nhËp t¹i níc ngoµi vµ ®∙ nép  thuÕ   t¹i   níc   ngoµi   th×   ®îc   trõ   sè   thuÕ   ®∙   nép   ë   níc  ngoµi.   Sè   thuÕ   ®îc   trõ   kh«ng   vît   qu¸   sè   thuÕ   ph¶i   nép 
 15. 15 theo   biÓu   thuÕ   cña   ViÖt   nam   tÝnh   ph©n   bæ   cho   phÇn   thu  nhËp ph¸t sinh t¹i níc ngoµi. Tû lÖ ph©n bæ ®îc x¸c ®Þnh  b»ng tû lÖ gi÷a sè thu nhËp ph¸t sinh t¹i níc ngoµi vµ  tæng thu nhËp chÞu thuÕ. *  VÝ dô 1:  Trong n¨m 2005, «ng A lµ ®èi tîng c  tró  t¹i ViÖt Nam cã thu nhËp tõ tiÒn lµm c«ng trong 8 th¸ng  t¹i ViÖt Nam lµ 70.000.000 ®ång (trong ®ã 30.000.000 ®ång  nhËn ë ViÖt Nam vµ 40.000.000 ®ång nhËn ë níc ngoµi) vµ 4  th¸ng t¹i níc X lµ 50.000.000 ®ång. ¤ng A ph¶i nép thuÕ  t¹i X ®èi víi thu nhËp cã ®îc tõ níc X víi møc thuÕ suÊt  theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ níc X   lµ 20%. Trong trêng  hîp nµy, viÖc kª khai nép thuÕ vµ khÊu trõ sè thuÕ ®∙ nép  t¹i níc X cña ¤ng A ë ViÖt Nam nh sau: + Thu nhËp chÞu thuÕ b×nh qu©n th¸ng cña «ng A (theo  ph¸p luËt vÒ thuÕ cña ViÖt Nam) lµ: (70.000.000 ®ång + 50.000.000 ®ång) : 12 th¸ng =  10.000.000 ®ång/th¸ng + Sè thuÕ ph¶i nép mçi th¸ng (theo ph¸p luËt vÒ thuÕ  cña ViÖt Nam) lµ: (10.000.000 ®ång   ­   8.000.000®ång ) x 10% = 200.000  ®ång + Sè thuÕ ph¶i nép cho n¨m 2005 lµ:  200.000 ® x 12 th¸ng = 2.400.000 ®ång + Sè thuÕ thu nhËp ®∙ nép t¹i níc X   trong n¨m 2005  ®èi   víi   phÇn   thu   nhËp   ph¸t   sinh   t¹i   níc   X     (theo   LuËt  thuÕ cña níc X) lµ: 50.000.000 ®ång x 20%  = 10.000.000 ®ång + Sè thuÕ ®îc trõ tÝnh ph©n bæ cho phÇn thu nhËp ph¸t  sinh ë níc ngoµi theo tû lÖ ph©n bæ gi÷a thu nhËp ph¸t  sinh t¹i níc ngoµi  vµ tæng  thu nhËp chÞu thuÕ  t¹i  ViÖt  Nam lµ:  (50.000.000® /120.000.000®) x 2,4.000.000 ® = 1.000.000 ® Nh vËy sè thuÕ ®îc tÝnh khÊu trõ tèi ®a t¹i ViÖt Nam  ®èi víi thu nhËp ph¸t sinh ë níc ngoµi lµ 1.000.000 ®ång  (ë níc ngoµi «ng A ®∙ nép thuÕ lµ 10.000.000 ®ång). + Sè thuÕ thu nhËp thùc tÕ «ng A ph¶i nép t¹i ViÖt  Nam lµ: 2.400.000®   ­   1.000.000 ®   =  1.400.000 ® Trêng hîp «ng A ®∙ nép thuÕ ë níc ngoµi kh«ng ph¶i lµ  10.000.000 ®ång mµ lµ 500.000 ® (gi¶ sö thuÕ suÊt 1%) sè  thuÕ «ng A ph¶i nép t¹i ViÖt Nam lµ:  1.400.000® + (1.000.000® ­500.000®)  = 1.900.000 ®ång
 16. 16 * VÝ dô 2: Trong n¨m 2005, «ng B cã thu nhËp tõ tiÒn  lµm c«ng trong 12 th¸ng t¹i ViÖt Nam lµ 120.000.000 ®ång,  ngoµi ra cßn cã thu nhËp tõ l∙i tiÒn cho vay t¹i níc X lµ  10.000.000   ®ång.     ¤ng   B   ®∙   nép   thuÕ   t¹i   níc   X   ®èi   víi  kho¶n  thu  nhËp   nµy   theo   thuÕ   suÊt  20%.   Trong   trêng  hîp  nµy, viÖc kª khai nép thuÕ vµ khÊu trõ thuÕ ®∙ nép t¹i n­ íc X cña ¤ng B ë ViÖt Nam nh sau: +   Thu   nhËp   chÞu   thuÕ   cña   «ng   B   (theo   ph¸p   luËt   vÒ  thuÕ cña ViÖt Nam) lµ: 120.000.000 ®ång : 12 th¸ng = 10.000.000 ®ång/th¸ng +   Sè     thuÕ   thu   nhËp   «ng   B   ph¶i   nép   trong   n¨m   2005  (theo ph¸p luËt vÒ thuÕ cña ViÖt Nam) lµ: (10.000.000 ®   ­   8.000.000 ® ) x 10%  x 12 th¸ng =  2.400.000 ®ång + Sè thuÕ thu nhËp ®∙ nép t¹i níc X   trong n¨m 2005  ®èi víi thu nhËp tõ l∙i tiÒn vay (theo LuËt thuÕ cña níc  X): 10.000.000 ®ång x 20%  = 2.000.000 ®ång + Do  quy ®Þnh  ph¸p  luËt thuÕ  ViÖt  Nam t¹m  thêi  cha  thu thuÕ thu nhËp ®èi víi kho¶n thu nhËp tõ l∙i tiÒn cho  vay, vËy thu nhËp tõ l∙i tiÒn vay cña ¤ng B cã nguån ë n­ íc   X   kh«ng   tÝnh   vµo   thu   nhËp  chÞu   thuÕ   cña   «ng   B  t¹i  ViÖt Nam vµ t¬ng øng ¤ng B kh«ng ®îc khÊu trõ sè thuÕ ®∙  nép t¹i níc X  ®èi víi phÇn thu nhËp tõ l∙i tiÒn vay.  Do  ®ã sè thuÕ «ng B ph¶i nép t¹i ViÖt Nam lµ 2.400.000 ®ång. ­ Ngêi níc ngoµi kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam ®∙ nép thuÕ  khÊu trõ t¹i nguån th× kh«ng ph¶i quyÕt to¸n thuÕ. 4.3. Thñ tôc vÒ quyÕt to¸n thuÕ:  4.3.1. QuyÕt to¸n t¹i c¬ quan chi tr¶ thu nhËp:  ­ C¸ nh©n thuéc ®èi tîng quyÕt to¸n thuÕ t¹i c¬ quan  chi tr¶ thu nhËp lËp giÊy  uû quyÒn  quyÕt to¸n  thuÕ  thu  nhËp c¸ nh©n theo mÉu sè 09/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng  t nµy vµ nép cho c¬ quan chi tr¶ thu nhËp vµo th¸ng 1 cña  n¨m sau n¨m quyÕt  to¸n  hoÆc tríc khi kÕt thóc hîp ®ång  (®èi   víi   nh÷ng   c¸   nh©n   cã   hîp   ®ång   kÕt   thóc   tríc   ngµy  31/12   vµ   kh«ng   cßn   c¸c   kho¶n   thu   nhËp   ph¸t   sinh   trong  n¨m). Trªn c¬ së giÊy uû quyÒn quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp  c¸   nh©n,   c¬   quan   chi   tr¶   thu   nhËp   tæng   hîp   quyÕt   to¸n  thuÕ theo mÉu sè 10/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy),  lËp b¶ng kª chi tiÕt cña c¸c c¸ nh©n theo mÉu sè 11/TNTX  ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  nµy   vµ   göi   cho   c¬   quan   thuÕ  chËm nhÊt lµ ngµy 28 th¸ng 2 cña n¨m sau. ­ Trªn c¬ së tê khai quyÕt to¸n thuÕ, c¬ quan chi tr¶  thu nhËp ph¶i nép sè thuÕ cßn thiÕu vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc  chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 10 th¸ng 3 n¨m sau; trêng hîp sè 
 17. 17 thuÕ   ®∙   nép   lín   h¬n   sè   ph¶i   nép   th×   ®îc   bï   trõ   vµo   sè  thuÕ ph¶i  nép  cña  kú sau.  Trêng  hîp  kh«ng  ph¸t sinh  sè  thuÕ   ph¶i   nép   kú   sau   th×   c¬   quan   chi   tr¶   thu   nhËp   cÊp  biªn lai x¸c nhËn sè thuÕ ®∙ khÊu trõ trong n¨m cho c¸c  c¸ nh©n cã sè thuÕ nép thõa ®Ó tõng c¸ nh©n kª khai tê  khai thuÕ n¨m nép cho c¬ quan thuÕ, thùc hiÖn tho¸i tr¶  tiÒn thuÕ theo híng dÉn t¹i ®iÓm 5 môc nµy. 4.3.2. QuyÕt to¸n t¹i c¬ quan thuÕ:  C¸ nh©n thuéc ®èi tîng   quyÕt to¸n thuÕ t¹i c¬ quan  thuÕ ph¶i nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ n¨m theo mÉu sè 08/ TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t  nµy cho c¬ quan thuÕ nh  sau: ­ C¸ nh©n cã thu nhËp æn ®Þnh t¹i mét c¬ quan chi tr¶  thu nhËp nhng cã thu nhËp ph¸t sinh ë nh÷ng n¬i kh¸c th×  ®îc lùa chän nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ n¨m cho c¬ quan  thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i lµm viÖc chÝnh hoÆc c¬ quan thuÕ n¬i  cã thu nhËp ph¸t sinh nhiÒu nhÊt. ­ C¸ nh©n cã thu nhËp æn ®Þnh t¹i mét c¬ quan chi tr¶  thu nhËp, trong n¨m cã sù thay ®æi c¬ quan c«ng t¸c th×  nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ n¨m cho c¬ quan thuÕ ®Þa ph­ ¬ng n¬i ®ang lµm viÖc, trêng hîp kh«ng lµm viÖc tiÕp ë c¬  quan nµo th× nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ n¨m t¹i c¬ quan  thuÕ n¬i lµm viÖc cuèi cïng cña n¨m quyÕt to¸n. ­ C¸ nh©n ®∙ ®¨ng ký kª khai, nép thuÕ t¹i c¬ quan  thuÕ nµo th× nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ n¨m cho c¬ quan  thuÕ ®ã. Thêi   h¹n   nép   tê   khai   quyÕt   to¸n   thuÕ   n¨m   chËm   nhÊt  vµo   ngµy   28/2   n¨m   sau   hoÆc   chËm   nhÊt   lµ   30   ngµy   kÓ   tõ  ngµy kÕt thóc hîp ®ång ®èi víi c¸ nh©n cã hîp ®ång kÕt  thóc tríc ngµy 31/12 vµ kh«ng cßn c¸c kho¶n thu nhËp ph¸t  sinh trong n¨m;  Trªn c¬ së tê khai quyÕt to¸n thuÕ, c¸ nh©n ph¶i nép  sè thuÕ cßn thiÕu tríc ngµy 10 th¸ng 3 n¨m sau hoÆc chËm  nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc hîp ®ång, trêng hîp  cã sè thuÕ nép thõa th× sÏ ®îc tho¸i tr¶ tiÒn thuÕ theo  híng dÉn t¹i ®iÓm 5 Môc nµy. 5. Tho¸i tr¶ thuÕ: 5.1. §èi tîng ®îc tho¸i tr¶  thuÕ thu nhËp c¸ nh©n: ­ C¸ nh©n khi quyÕt to¸n thuÕ n¨m cã sè thuÕ thu nhËp  ®∙ t¹m nép trong n¨m lín h¬n sè ph¶i nép, trõ trêng hîp  c¸   nh©n   ®∙   ®îc   c¬  quan   chi   tr¶   thu   nhËp   bï   trõ   vµo   sè  thuÕ ph¶i nép cña kú sau. 
 18. 18 ­   C¸c   trêng   hîp   kh¸c   ®îc   tho¸i   tr¶   tiÒn   thuÕ   theo  quyÕt ®Þnh xö lý cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt. 5.2.  Hå s¬ ®Ò nghÞ tho¸i tr¶ tiÒn thuÕ bao gåm: ­ §¬n ®Ò nghÞ tho¸i tr¶ theo mÉu sè 15/TNCN ban hµnh  kÌm theo Th«ng t nµy; ­ Chøng minh nh©n d©n hoÆc hé chiÕu (b¶n photocopy). ­ Tê khai quyÕt to¸n thuÕ. ­ Chøng tõ khÊu trõ thuÕ thu nhËp, Biªn lai thuÕ thu  nhËp (b¶n chÝnh) ­ Chøng tõ x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kÕt thóc thêi gian lµm  viÖc nh: QuyÕt ®Þnh nghØ hu, QuyÕt ®Þnh th«i viÖc, Biªn  b¶n thanh lý   hîp ®ång, B¶ng kª x¸c ®Þnh ngµy c  tró ...  (nÕu cã). ­   GiÊy   uû   quyÒn   trong   trêng   hîp   uû   quyÒn   tho¸i   tr¶  tiÒn thuÕ (nÕu cã) 5.3. Thêi h¹n tho¸i tr¶ tiÒn thuÕ: C¬ quan ThuÕ tiÕp nhËn hå s¬, thùc hiÖn kiÓm tra hå  s¬; trong thêi h¹n 7 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ nÕu  c¸ nh©n kh«ng  thuéc  ®èi tîng  ®îc tho¸i tr¶ th× tr¶ lêi  b»ng v¨n b¶n vµ tr¶ l¹i hå s¬, trêng hîp thuéc ®èi tîng  ®îc tho¸i tr¶ thuÕ nhng hå s¬ cha lËp ®Çy ®ñ, ®óng quy  ®Þnh th× th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n yªu cÇu c¸ nh©n bæ sung  hå s¬.  Sau khi nhËn ®ñ hå s¬, c¬ quan thuÕ kiÓm tra sè liÖu,  x¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc tho¸i tr¶, ra QuyÕt ®Þnh tho¸i tr¶  tiÒn thuÕ cho ®èi tîng, ®ång thêi göi c¬ quan Kho b¹c lµm  thñ tôc tho¸i tr¶ cho c¸ nh©n.  Thêi h¹n gi¶i quyÕt tho¸i tr¶ thuÕ tèi ®a lµ 15 ngµy,  kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Çy ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh; trêng hîp  cÇn ph¶i x¸c minh hå s¬ th× thêi h¹n tèi ®a lµ 45 ngµy. Sè   ngµy   xem   xÐt   gi¶i   quyÕt   tho¸i   tr¶   tiÒn   thuÕ   thu  nhËp c¸ nh©n ®îc tÝnh theo ngµy lµm viÖc. 5.4. TiÒn tho¸i tr¶ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®îc sö dông  tõ Tµi kho¶n t¹m thu cña c¬ quan thuÕ. ViÖc qu¶n lý, sö  dông tµi kho¶n t¹m thu cña c¬ quan thuÕ thùc hiÖn theo h­ íng dÉn riªng cña Bé Tµi chÝnh. 6.  Biªn lai thuÕ thu nhËp vµ chøng tõ khÊu trõ thuÕ  thu nhËp:  Biªn   lai   thuÕ   thu   nhËp   mÉu   sè   CTT   10B   vµ   chøng   tõ  khÊu trõ thuÕ thu nhËp mÉu sè CTT 54 ban hµnh kÌm theo  Th«ng t  nµy, do Tæng côc ThuÕ in, ph¸t hµnh vµ cÊp cho  c¸c Côc thuÕ ®Ó tæ chøc thu thuÕ theo quy ®Þnh. 
 19. 19 Biªn lai thuÕ thu nhËp vµ chøng tõ khÊu trõ thuÕ thu  nhËp ®îc qu¶n lý theo c¸c quy ®Þnh vÒ in, ph¸t hµnh, qu¶n  lý sö dông Ên chØ thuÕ. IV. TR¸CH NHIÖM CñA C¸C Tæ CHøC, C¸ NH¢N  TRONG VIÖC THU NéP THUÕ THU NHËP 1. Tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n cã thu nhËp chÞu thuÕ: C¸ nh©n cã thu nhËp chÞu thuÕ ph¶i tù gi¸c ®¨ng ký,  kª khai thu nhËp chÞu thuÕ, nép thuÕ thu nhËp qua c¬ quan  chi tr¶ thu nhËp hoÆc trùc tiÕp t¹i c¬ quan thuÕ theo h­ íng dÉn t¹i Môc III Th«ng t  nµy. C¸ nh©n nép thuÕ chÞu  tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc  cña c¸c sè liÖu ®∙ kª khai. 2. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan chi tr¶ thu nhËp, tæ chøc  ®ãn tiÕp, qu¶n lý ngêi níc ngoµi vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý  Nhµ níc: 2.1. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm, nghÜa  vô vµ quyÒn lîi: ­ Chñ ®éng khai b¸o, ®¨ng ký kª khai víi c¬ quan thuÕ  ®Þa ph¬ng viÖc thu thuÕ thu nhËp cña c¸ nh©n theo ph¬ng  thøc khÊu trõ t¹i ®¬n vÞ m×nh; híng dÉn ngêi cã thu nhËp  chÞu thuÕ thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký m∙ sè thuÕ c¸ nh©n. ­ Hµng th¸ng, c¨n cø vµo danh s¸ch c¸ nh©n thuéc diÖn  nép thuÕ thu nhËp vµ sè thùc tÕ chi tr¶ thu nhËp cho c¸  nh©n,   thùc   hiÖn   viÖc   khÊu   trõ   tiÒn   thuÕ   thu   nhËp,   lËp  b¶ng tæng hîp kª khai nép thuÕ thu nhËp göi cho c¬ quan  thuÕ vµ nép tiÒn thuÕ vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc,  ­ Gi÷ sæ s¸ch chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc thu  thuÕ   thu   nhËp:   thu   nhËp   chÞu   thuÕ,   tÝnh   thuÕ,  khÊu   trõ  tiÒn thuÕ, khai b¸o thuÕ, kª khai thu nép, b¶o qu¶n biªn  lai thuÕ, tÝnh to¸n sè tiÒn thï lao ®îc hëng vµ nép tiÒn  thuÕ vµo ng©n s¸ch nhµ níc. ­ CÊp biªn lai thuÕ thu nhËp cho c¸ nh©n cã nhu cÇu  cÊp biªn lai vµ cÊp chøng tõ khÊu trõ thuÕ thu nhËp cho  c¸ nh©n ®Ó x¸c nhËn sè tiÒn thuÕ thu nhËp mµ c¬ quan chi  tr¶ ®∙ thùc hiÖn khÊu trõ. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp lµm  ®¬n göi c¬ quan thuÕ ®Ò nghÞ cÊp biªn lai thuÕ, chøng tõ  khÊu trõ thuÕ theo mÉu sè 07/TNCN ban hµnh kÌm theo Th«ng  t nµy; thùc hiÖn b¸o c¸o viÖc sö dông biªn lai, chøng tõ  hµng   th¸ng   víi   c¬   quan   thuÕ   vµo   ngµy   20   cña   th¸ng   sau  hoÆc vµo ngµy 20 cña th¸ng ®Çu quý sau nÕu trong quý chØ  sö   dông   hÕt   1   quyÓn   biªn   lai,   chøng   tõ   theo   mÉu   sè  14/TNCN ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. 
 20. 20 ­   Thùc   hiÖn   chÕ   ®é   b¸o   c¸o;   thanh   quyÕt   to¸n   tiÒn  thuÕ, biªn lai thu thuÕ, chøng tõ khÊu trõ thuÕ, tiÒn thï  lao ®îc hëng víi c¬ quan thuÕ vµ xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ c¸c  tµi liÖu liªn quan ®Õn thuÕ thu nhËp khi c¬ quan thuÕ yªu  cÇu. ­ C¬  quan chi  tr¶ thu  nhËp  ®îc  hëng kho¶n  tiÒn  thï  lao tÝnh trªn sè tiÒn thuÕ thu nhËp ®∙ khÊu trõ tríc khi  nép vµo NSNN ®Ó dïng vµo môc ®Ých trang tr¶i c¸c chi phÝ  cho viÖc tæ chøc thu nép thuÕ vµ khen thëng cho c¸ nh©n  cã thµnh tÝch trong viÖc tæ chøc thu nép theo tû lÖ nh  sau: + 0,5% (n¨m phÇn ngµn) ®èi víi sè thuÕ thu ®îc tõ thu  nhËp thêng xuyªn.  + 1% (mét phÇn tr¨m) ®èi víi sè thuÕ thu ®îc tõ kho¶n  thu nhËp kh«ng thêng xuyªn. 2.2. C¸c tæ chøc ®ãn tiÕp, qu¶n lý ngêi níc ngoµi cã  tr¸ch   nhiÖm   híng   dÉn   cho   ngêi   níc   ngoµi     khi   kÕt   thóc  nhiÖm   kú   c«ng   t¸c   ph¶i   hoµn   tÊt   thñ   tôc   vÒ   quyÕt   to¸n  thuÕ thu nhËp ®Ó ®îc cÊp biªn lai thuÕ tríc khi lµm thñ  tôc xuÊt c¶nh.  2.3. C¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc gåm: C¬ quan qu¶n lý  xuÊt nhËp c¶nh, c¬ quan cÊp giÊy phÐp lao ®éng cho ngêi  níc ngoµi, c¬ quan qu¶n lý lao ®éng vµ c¸c c¬ quan h÷u  quan kh¸c  cã tr¸ch  nhiÖm cung  cÊp  cho  c¬ quan  thuÕ  c¸c  th«ng tin liªn quan ®Õn thu nhËp chÞu thuÕ, ngêi nép thuÕ  khi c¬ quan thuÕ cã yªu cÇu. 3. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan thuÕ: ­ Phèi hîp víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vµ c¸c c¬  quan h÷u quan ®Ó tuyªn truyÒn, híng dÉn c¸c tæ chøc, c¸  nh©n, ®ång thêi kiÓm tra vµ yªu cÇu c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  chi tr¶ thu nhËp ®ãng  trªn  ®Þa bµn thùc hiÖn viÖc  ®¨ng  ký, kª khai thuÕ thu nhËp  theo  ph¬ng ph¸p khÊu  trõ  t¹i  nguån. ­ Tæ chøc cÊp m∙ sè thuÕ cho ®èi tîng nép thuÕ. ­ Híng dÉn,  kiÓm  tra c¬  quan chi  tr¶ thu  nhËp  thùc  hiÖn chÕ ®é ®¨ng ký, tæng  hîp  kª khai,  tÝnh thuÕ,  khÊu  trõ tiÒn thuÕ, nép tiÒn thuÕ vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ tæ  chøc kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp c¸ nh©n. ­   Thùc   hiÖn   cÊp   vµ   quyÕt   to¸n   biªn   lai   thu   thuÕ,  chøng  tõ   khÊu  trõ  thuÕ   thu   nhËp,   thanh   quyÕt   to¸n  tiÒn  thuÕ,  quyÕt  to¸n tiÒn  thï  lao  ®îc hëng  víi  c¬ quan  chi  tr¶ thu nhËp. ­ Tæ chøc viÖc thu thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp ®èi  víi trêng hîp c¸ nh©n ®¨ng ký nép thuÕ vµ c¸ nh©n nép tê 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản