Thông tư 82/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
29
lượt xem
1
download

Thông tư 82/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 82/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 82/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 82/1997/TT/BT C  n g µy  11 th¸ng 11 n¨ m  1997  Ò   v viÖc h íng ® É n   thùc hi Ö n  ¸p d ô n g  gi¸ tÝnh thu Õ nhËp   hÈu   k theo hîp ® å n g   g o¹i n  th¬ n g C¨n  thÈm   cø  quyÒn  nguyªn  vµ  t¾c ®Þnh     gi¸tÝnh  thuÕ  quy  ®Þnh  i t¹  §iÒu    7, NghÞ  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy  8­ 28­ 1993  cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh    chi tiÕtthihµnh      LuËt  thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ    nhËp  khÈu  LuËt  vµ  söa  æi    ® bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu,  thuÕ  nhËp  khÈu.    §Ó kh¾c  phôc  t×nh tr¹ng víng  ¾c     m trong thùc  ph¸t sinh      tÕ    vÒ gi¸ tÝnh  thuÕ hµng  nhËp  khÈu  tõng    vµ  bícthùc hiÖn          phïhîp víith«ng  Quèc    TµichÝnh  lÖ  tÕ,Bé    híng dÉn    thùc hiÖn      ¸p dông    gi¸tÝnh thuÕ theo Hîp    ®ång  ngo¹ith   ¬ng  sau: nh  A. § èi tîng ¸p d ô n g: C¸c ®¬n    chøc,doanh  vÞ, tæ    nghiÖp  t c¸ch ph¸p  cã     nh©n  c¸c doanh  vµ    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi ® îc thµnh      lËp theo LuËt §Çu     t níc ngoµi t¹     i ViÖt Nam   îcc¬    ®   quan  Nhµ    nícViÖt Nam     cho phÐp    ho¹t®éng s¶n  xuÊt kinh     doanh  i t¹ ViÖt Nam   trùctiÕp nhËp    cã      khÈu  (hoÆc  th¸cnhËp  uû    khÈu) hµng    ho¸ b»ng    h×nh  thøc nhËp  khÈu chÝnh  ng¹ch,cã      hîp ®ång  mua  b¸n ngo¹ith   ­ ¬ng,thanh      to¸n100%         trÞgi¸l«hµng  qua Ng©n  hµng. B. Gi¸ tÝn h thu Õ  n h Ë p  k h È u: Quy ®Þnh    t¹ môc    i IITh«ng   72A  tsè  TC/TCT  ngµy  8­ 30­ 1993  cña  Tµi Bé    chÝnh híng dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy  8­ 28­ 1993  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ    nhËp  khÈu vµ  LuËt söa ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu. C. C¸c tr n g  hîp v µ ®i Ò u  ki Ö n ¸p d ô n g  gi¸ ê  tÝn h thu Õ  theo Hîp  ® å n g  m u a, b¸n n g o¹i  th¬ n g: I. §èi víi c¸c m Æt  hµng  kh«ng  thuéc danh  môc  m Æt  hµng Nhµ    nícqu¶n      lýgi¸tÝnh thuÕ,ph¶icã  c¸c®iÒu      ®ñ    kiÖn: Hîp  ®ång  mua    b¸n ngo¹ith   ¬ng    hîp ph¸p hîp lÖ;cô        thÓ: ­ Ph¶i cã    ®Çy       ®ñ néi dung chñ yÕu  cña mét  b¶n hîp ®ång theo  quy  ®Þnh   i§iÒu  LuËt  t¹  50  Th¬ng m¹i  îc Quèc      ®   héi níc Céng  hoµ      x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖtNam     th«ng  qua  ngµy  th¸ng5  10    n¨m 1997.Bao    gåm: +  Tªn  hµng: +  l Sè îng: +  Quy  c¸ch,chÊtl    îng: +    Gi¸c¶: +  Ph¬ng  thøc thanh    to¸n:
  2. 2 +  §Þa  ®iÓm   thêih¹n giao nhËn  vµ        hµng. ­ Riªng néidung  n¨m        thø  (ph¬ng thøc thanh    to¸n)yªu cÇu      ph¶ithÓ    hiÖn  râ trong hîp    ®ång  viÖc thanh    to¸n100%         gi¸trÞ l« hµng  nhËp khÈu  îc thùc ®     hiÖn  qua Ng©n  hµng.Kh«ng  îcthay ®æi    ®     h×nh  thøc thanh    ghitrong to¸n®∙      hîp ®ång    sau    nhËn  khi®∙  hµng  hoµn  vµ  thµnh        thñ tôcH¶i quan.Trêng      hîp cã  thay ® æi  ®iÒu    vÒ  kho¶n nµy  ph¶ikÞp    th×    thêib¸o      quan    c¸o víic¬  H¶i quan  ®Ó   quan    c¬  H¶i quan    x¸c®Þnh      l¹gi¸tÝnh  i thuÕ  nhËp  khÈu theo quy    ®Þnh. II        Æt   . víi m §èi c¸c hµng  thuéc Danh    môc  nhãm   Æt   m hµng  Nhµ    nícqu¶n  lýgi¸tÝnh      thuÕ, do     îng quy    c¸c ®èi t   ®Þnh  it¹ phÇn  nªu    A  trªnnhËp  khÈu    ®Ó lµm nguyªn  liÖu vËt t trùctiÕp  a         ® vµo  s¶n  xuÊt l¾p      r¸p,nÕu  gi¸ghi trªn cã        hîp ®ång    thÊp  h¬n    gi¸quy  ®Þnh  it¹ B¶ng   gi¸tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu    tèithiÓu  cña  Tµi chÝnh  cña  Bé    vµ  Tæng   côc    H¶i quan, ® îc xem       xÐt tÝnh thuÕ  theo  gi¸ghitrªnhîp ®ång          ngo¹ith   ¬ng    së  trªnc¬  doanh  nghiÖp  ®¨ng  víi ký    Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc  Trung  ¬ng, Côc    H¶i  quan  kiÓm     s¬  tra hå  theo quy    ®Þnh   díi®©y      ®Ó phª duyÖt tõng tr     êng    thÓ.Trêng    hîp cô    hîp doanh  nghiÖp  khiÕu    c¸ch gi¶i cã  n¹ivÒ      quyÕt cña  quan      c¬  H¶i quan  ®Þa  ph¬ng    th× doanh  nghiÖp  quyÒn  cã  khiÕu      quan  thÈm  n¹ilªnc¬  cã  quyÒn  cÊp    trªntheo  quy ®Þnh  cña  LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu. §iÒu  kiÖn    ®Ó xem    xÐt gåm: 1.Cã    ®Çy  c¸c®iÒu  ®ñ    kiÖn  quy  nh  ®Þnh    t¹ ®iÓm    trªn; i Inªu  2. Cã    d©y  chuyÒn  c«ng nghÖ  s¶n xuÊt s¶n    phÈm, thùc sù    ®Çu    cã  t vµ  ®ñ n¨ng    lùcs¶n  xuÊts¶n    phÈm   dïng nguyªn liÖu vËttnhËp  cã           khÈu  ®ã;  ph¶i  cã  kiÕn    ý  x¸c nhËn  cña  quan  c¬  chñ  quan  cÊp  trªn.Riªng    nghiÖp    c¸c xÝ  cã  vèn ®Çu      tnícngoµi® îcthµnh        lËp theo LuËt §Çu       tnícngoµit¹ ViÖt Nam       i     th× d©y chuyÒn  c«ng  nghÖ  s¶n xuÊt,l¾p      r¸p ph¶i ®¶m     b¶o    ®ñ ®iÒu  kiÖn  kü  thuËt,  chøc  n¨ng  s¶n xuÊtkinh doanh            phïhîp víi giÊy phÐp    ®Çu  .t 3. §¬n      vÞ, doanh nghiÖp nhËp  khÈu  uû    vµ  th¸cnhËp khÈu  kh«ng  nî cã    ®äng  thuÕ xuÊt nhËp    khÈu    qu¸ h¹n  x¸c nhËn  (cã    cña  quan    c¬  H¶i quan) vµ    thùc hiÖn      tètchÕ  sæ   ®é  s¸ch kÕ    to¸n,ho¸ ®¬n      chøng        tõ(cã x¸cnhËn  cña c¬  quan  thuÕ qu¶n      lýtrùctiÕp); 4. Hîp    ®ång  th¸cnhËp  uû    khÈu theo ®óng quy chÕ cña  Th¬ng    Bé  m¹i nÕu    êng    lµtr hîp nhËp  khÈu  th¸c. uû  C¸c  êng  tr hîp cung cÊp  vËt  , nguyªn  t  liÖu nhËp khÈu gi÷a    c¸c doanh  nghiÖp trong níc cã      h¹ch    to¸nkinh tÕ    ®éc  lËp (kÓ  c¸c ®¬n  trong cïng c¶    vÞ      mét Tæng  c«ng    ty hoÆc     Liªn hîp,. .víinhau  .    ) kh«ng  îc coilµ "trùctiÕp  a  ®         ® vµo s¶n xuÊt". VÒ         thñ tôckª khai,  ®¨ng  ký: +  Doanh nghiÖp nhËp khÈu,  doanh  nghiÖp  th¸c nhËp  uû    khÈu  ph¶i  ®¨ng  víiCôc  ký    H¶i quan ®Þa   ph¬ng    n¬i lµm thñ    tôc nhËp khÈu    vÒ viÖc  nhËp khÈu nguyªn liÖu,vËt   ®Ó     t trùc tiÕp  a    ® vµo  s¶n xuÊt,l¾p      r¸p cña  doanh nghiÖp. + Doanh  nghiÖp nhËp khÈu  nguyªn liÖu vËt t ®Ó            trùctiÕp ® a    vµo  s¶n  xuÊt sau    ® îc c¬    khi®∙    quan    H¶i quan  phª duyÖt cho  dông    ¸p  gi¸tÝnh  thuÕ  theo Hîp ®ång, ph¶ixuÊt tr×nh  kiÕn        ý  phª duyÖt cña  quan    c¬  H¶i quan  vµ  xuÊt tr×nh  s¬  hå  nhËp  khÈu  tõng  chuyÕn hµng  thÓ  cô  ngay sau    khi hµng  nhËp  khÈu    quan  víic¬  thuÕ trùc tiÕp    qu¶n    lý Doanh  nghiÖp    quan  ®Ó c¬ 
  3. 3 thuÕ theo    dâiqu¶n    lýlµm  cø    c¨n  x¸c ®Þnh    chiphÝ s¶n xuÊt trong gi¸thµnh        s¶n  phÈm   h¹ch to¸nsæ   vµ      s¸ch kÕ      to¸ncña  doanh nghiÖp. +      §èivíiphÇn  nguyªn liÖu vËt tnhËp         khÈu  thuéc Danh    môc  Æt   m hµng  Nhµ    níc qu¶n      lý gi¸tÝnh  thuÕ  ® îc tÝnh  ®∙    thuÕ theo        gi¸ghi trªnhîp  ®ång  thÊp h¬n    gi¸tÝnh  thuÕ    tèithiÓu  quy ®Þnh,  nÕu  kh«ng  a  ® vµo  s¶n  xuÊt trùc     tiÕp    mµ b¸n  chuyÓn  nhîng    l¹ cho    i c¸c doanh  nghiÖp hoÆc   ®¬n    chøc  vÞ, tæ  kh¸c th×    sau  ngµy  02  chuyÓn  nhîng,mua     b¸n,®¬n      vÞ, doanh  nghiÖp  ph¶i  khaib¸o    quan      víic¬  H¶i quan   n¬ilµm      thñ tôc nhËp khÈu    l«hµng  c¬  vµ  quan  thuÕ  ®Þa  ph¬ng  qu¶n    lý doanh  nghiÖp  îc biÕt vµ    ®     ®Ó tÝnh  i l¹ thuÕ    theo  quy ®Þnh  gi¸tÝnh  vÒ    thuÕ      t¹ thêi®iÓm   i chuyÓn  nhîng. II         Æt   I§èivíi m . c¸c hµng thuéc Danh    môc nhãm   Æt   m hµng Nhµ    nícqu¶n  lýgi¸tÝnh      thuÕ  gi¸ghitrªnhîp ®ång          cã          phïhîp víi chøng    ªnquan  c¸c tõli   ®Õn   viÖc mua  b¸n hµng, cao    h¬n    gi¸quy ®Þnh  it¹ B¶ng    gi¸cña  Tµi chÝnh  Bé    vµ  B¶ng    gi¸cña Tæng  côc    H¶i quan quy ®Þnh      th× gi¸tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu  îc ®   ¸p dông    theo gi¸ghitrªnhîp ®ång            mua    b¸n ngo¹ith   ¬ng. Trêng  hîp  ®èi    víihîp ®ång  mua  b¸n ngo¹ith   ¬ng  hîp ph¸p, hîp  ®ñ    lÖ  ®iÒu  kiÖn tÝnh  theo        ®ång  i gi¸ghi trªnhîp  t¹ ®iÓm     IInªu  I vµ    trªn,nhng      gi¸ mua  ghitrªnhîp ®ång  b¸n        ngo¹ith   ¬ng  møc      cã  gi¸qu¸ thÊp,qu¸ bÊt hîp lýth×             c¬ quan    H¶i quan  ®Þa   ph¬ng ph¶ikÞp    c¸o xiný    thêib¸o      kiÕn  Tæng  côc    H¶i quan  Bé    vµ  Tµi chÝnh    ý  ®Ó cã  kiÕn  chØ  ®¹o thùc hiÖn.ViÖc      xem     lý xÐt xö    tr êng  hîp nµy  theo nguyªn  t¾c  dông    ¸p  gi¸tÝnh thuÕ   tèithiÓu  do  vµ  Tæng   côc    H¶i quan    ra quyÕt ®Þnh    së    trªnc¬  thèng  nhÊt ý    kiÕn    TµichÝnh. víiBé    D. X ö  lý vi p h¹ m Trêng  hîp  ph¸thiÖn  sù    cã  gian   dèi trong hîp  ®ång  ngo¹ith   ¬ng; kh«ng    khaib¸o    quan      víic¬  H¶i quan    sù  khicã  thay ®æi    môc  ®Ých  dông  sö  nguyªn   liÖu     ® îc tÝnh  vËt t ®∙    thuÕ  theo        gi¸ghi trªnhîp  ®ång  ngo¹ith   ¬ng  hoÆc     vi ph¹m    c¸c quy  ®Þnh   iTh«ng   nµy  t¹  t th× ngoµi viÖc    truy thu      ®ñ thuÕ  nhËp  khÈu, thuÕ      tiªuthô  Æc   ® biÖt (nÕu    cã),sÏ bÞ  ph¹tvÒ       xö    hµnh    vi trèn lËu     thuÕ  theo quy  ®Þnh  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu, LuËt thuÕ      tiªuthô ® Æc       biÖt hiÖn    hµnh  theo    vµ  c¸c quy  ®Þnh  it¹ NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  4­ 17­ 1996  cña ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  ph¹tviph¹m  xö      hµnh chÝnh  trong  lÜnh vùc  thuÕ, Th«ng   45    t sè  TC/TCT  ngµy  8­ 01­ 1996  cña  Tµi chÝnh  Bé    h­ íng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  22/CP  trªn. sè  nªu  §èi víic¸c tr       êng  hîp  i   t¸  ph¹m    vi (tõ lÇn thø        hai trë lªn)th×  quan    c¬  H¶i quan kh«ng  cho  phÐp ®¬n    chøc,doanh  vÞ,tæ    nghiÖp  tiÕp tôc® îcthùc hiÖn          theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. E. T æ  c h ø c  thùc hi Ö n: Th«ng   nµy  hiÖu      t cã  lùc thihµnh    ngµy  th¸ng  n¨m  kÓ tõ  01  12  1997.  Nh÷ng  quy ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy ®Òu     b∙ibá. Tæng   côc H¶i quan  híng  dÉn    c¸c Côc  H¶i quan ®Þa  ph¬ng  theo    dâi qu¶n    thùc hiÖn    lývµ    tètviÖc  tÝnh thuÕ  theo          gi¸ghitrªnhîp ®ång, ph¸thiÖn      vµ  lýkÞp    êng      xö    thêitr hîp lîdông  i khaiman      trènthuÕ.
  4. 4 Hµng  th¸ng (ba  ¬i ngµy) Côc    m     H¶i quan  ®Þa  ph¬ng ph¶i tËp    hîp vµ  ®¸nh      êng    gi¸tÝnh  gi¸c¸c tr hîp ¸p    thuÕ theo          gi¸ghitrªnhîp ®ång ngo¹ith   ¬ng  ®Ó  b¸o c¸o Tæng   côc H¶i quan  Bé    vµ  Tµi chÝnh  (theo mÉu  b¸o c¸o ®Ýnh  kÌm). Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  víng  ¾c   cã  m cÇn ph¶n ¸nh kÞp      thêivÒ Bé  TµichÝnh  Tæng    vµ  côc    H¶i quan    ®Ó nghiªncøu    xem       xÐt bæ sung,söa    ®æi  phïhîp.  
  5. T æ n g  côc  ¶i quan H C é n g hoµ x∙ héi chñ ngh Ü a  Vi Öt N a m C ô c H ¶i quan..... §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:.. . ..... . . .... TØnh/thµnh phè..    . ngµy.. th¸ng..n¨m...   .   . B¸o c¸o t×nh h × n h  thùc  Ö n  ¸p gi¸ tÝnh thu Õ  theo hîp ® å n g hi   (Tõ  ngµy.. / ./   . ..  ®Õn ngµy.. / . ) . .. Sè  M Æt   hµng Sè, ngµy  Sè, ngµy  Sè ­     l Gi¸hîp Tªn      ®¬n  Tªn  ®¬n  NhËn    kiÕn  xÐt vµ  nghÞ  cña  Côc    H¶i TT (Tªn,Model,xuÊt       têkhai hîp ®ång     îng ®ång vÞ NK vÞ XK quan xø...) N¬i göi:   Côc  ëng  tr Côc  H¶i  quan ­Bé      TµichÝnh (Ký    tªn,®ãng  dÊu) ­Tæng    côc    H¶i quan ­Lu:  
Đồng bộ tài khoản