intTypePromotion=1

Thông tư 82/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
63
lượt xem
2
download

Thông tư 82/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 82/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 82/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  82/1999/TT­B T C  n g µy  30 th¸ng 6 n¨ m  1999 C H íng d É n  thùc  Ö n  thu Õ    trÞ gia t¨ng ® èi víi hi gi¸   c¸c d ù  ¸n  ö  d ô n g  n g u å n  vèn  ç  trîp h¸t triÓn  s h   c h Ý n h  thøc (O D A) C¨n  LuËt thuÕ    cø  gi¸ trÞ gia t¨ng sè 02/1997/QH9  ngµy 10/5/1997;  NghÞ  ®Þnh   28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/5/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh   chitiÕtthihµnh        LuËt thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng;NghÞ    ®Þnh  102/1998/N§­   sè  CP ngµy 21/12/1998 cña ChÝnh  phñ söa ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña NghÞ   ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/5/1998 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh      chitiÕt thi  hµnh LuËt thuÕ    GTGT;  C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  87/CP  sè  ngµy  05/8/1997 cña    ChÝnh  phñ  ban hµnh  quy  chÕ  qu¶n    sö  lývµ  dông nguån  trî   iÓnchÝnh  hç   ph¸ttr   thøc (ODA);   Bé    Tµi chÝnh híng dÉn  viÖc    vÒ  thùc hiÖn    thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng(GTGT)  ®èi víi       ch¬ng  c¸c tr×nh,dù    dông    ¸n sö  nguån  vèn ODA   sau: nh  1. §èi víich¬ng        tr×nh,dù  sö    ¸n  dông  vèn ODA   îc Ng©n   ®   s¸ch Nhµ      níc ®Çu    ttoµn  hay  trî bé  hç    mét phÇn  vèn    ®èi øng: Chñ  ch¬ng  tr×nh,dù  khi lËp  to¸n ph¶i tÝnh      ¸n    dù      ®ñ thuÕ  GTGT     ph¸t sinh trong  qu¸  tr×nh ®Çu   , h×nh  t  thµnh  ch¬ng  tr×nh,dù  ®Ó     ¸n  Ng©n   s¸ch  Nhµ    níc cÊp  vèn  ®èi øng cho  ¸n,bao  dù    gåm:  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ®èi      víi hµng    ho¸,dÞch  nhËp  vô  khÈu  thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ GTGT     (trõhµng    ho¸ nhËp  khÈu   lµ ®èi îng  t kh«ng  thuéc diÖn  chÞu  thuÕ GTGT   nªu    díi®©y)  vµ  thuÕ    gi¸ trÞ gia  t¨ng ®èi      víihµng  ho¸, dÞch  thuéc    vô  ®èi  îng  t chÞu  thuÕ  GTGT   mua   i t¹ thÞ  êng  tr ViÖt nam.      Khi thanh  to¸n,chñ    ch¬ng tr×nh,dù      ¸n sö  dông  nguån  vèn    ®èi øng    tõNg©n  s¸ch Nhµ          níc®Ó tr¶thuÕ  GTGT. Hµng     ,m¸y  ho¸,vËt t  mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn vËn      t¶inhËp khÈu  b»ng  nguån  vèn  ODA  kh«ng  hoµn    dông  l¹ sö  i vµo  viÖc  ®Çu  ,h×nh  t  thµnh    c¸c ch­ ¬ng  tr×nh,dù  lµ ®èi  îng    ¸n    t kh«ng  thuéc  diÖn  chÞu  thuÕ  GTGT   theo quy  ®Þnh  it¹ kho¶n    20, §iÒu  cña  4  LuËt thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng.§èi víic¸c ch¬ng          tr×nh,dù      ¸n võa  dông  sö  vèn ODA   kh«ng  hoµn  ivõa  dông  l¹   , sö  vèn ODA  vay  u      ®∙idíid¹ng  Ng©n   s¸ch Nhµ    níc ®Çu    t toµn  hoÆc   trîmét  bé  hç    phÇn  vèn  ®èi øng,  nÕu   lÖ  tû  vèn  ODA   kh«ng  hoµn  il¹ chiÕm     trªn50%   tæng  vèn  sè  ®Çu    tcña  ¸n th× hµng    dù      ho¸ nhËp  khÈu    ®Ó ®Çu  ,h×nh  t  thµnh  ¸n nµy    dù    lµ ®èi t    îng kh«ng  thuéc diÖn    chÞu  thuÕ GTGT. Hµng    ho¸ nhËp  khÈu  b»ng nguån  vèn ODA  vay  ®∙ilµ m¸y  u      mãc, thiÕt  bÞ, ph¬ng    tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng    trong níccha      s¶n xuÊt ® îcdo      chñ  ®Çu    t trùctiÕp nhËp      khÈu, sö    dông  vµo viÖc ®Çu  ,h×nh  t  thµnh ch¬ng  tr×nh,dù      ¸n lµ ®èi îng    t kh«ng  thuéc  diÖn chÞu  thuÕ GTGT  theo    qui ®Þnh   ikho¶n    t¹  4, §iÒu  cña  4  LuËt thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng.  C¬  quan    h¶i quan  c¨n  hå  nhËp  cø  s¬  khÈu hµng  ho¸ cña chñ ch¬ng  tr×nh,dù    danh    ¸n vµ  môc  m¸y mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng      tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng    trong níc ®∙      s¶n  xuÊt ® îc ban      hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  214/1999/Q§­ sè  BKH  ngµy  26/4/1999  cña  KÕ   Bé  ho¹ch  §Çu   ®Ó   vµ  t thùc hiÖn  kh«ng    thu thuÕ GTGT   ®èi      víic¸c m¸y  mãc, thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn vËn    t¶ichuyªn dïng  nhËp  khÈu    nãitrªn.
  2. 2 Ng©n  s¸ch Nhµ      níc®¶m   b¶o  cÊp vèn    ®èi øng   ®Ó chñ ch¬ng  tr×nh,dù    ¸n nép thuÕ GTGT   hoÆc   thùc hiÖn      ghi thu      ghi chiqua  Ng©n  s¸ch Nhµ    níc theo híng dÉn  i t¹ Th«ng   06/1998/TTLT­ BKH     t sè    ­ BTC  ngµy 14/8/1998 cña  li   KÕ   ªnBé  ho¹ch vµ    §Çu   Bé    tvµ  TµichÝnh. 2. §èi víich¬ng        tr×nh,dù  sö    ¸n  dông vèn ODA  theo  chÕ   c¬  vay  i   l¹ tõ Ng©n s¸ch Nhµ    níc: Chñ  ch¬ng tr×nh,dù          ¸n tùlovèn   ®Ó nép  thuÕ GTGT     ph¸tsinh trong qu¸       tr×nh ®Çu  , h×nh  t  thµnh  ch¬ng  tr×nh,dù      ¸n,bao  gåm: thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng  ®èi    víihµng  ho¸,dÞch  nhËp    vô  khÈu  thuéc ®èi  îng  t chÞu  thuÕ GTGT    (trõ hµng    ho¸ nhËp  khÈu   lµ ®èi îng  t kh«ng  thuéc diÖn chÞu  thuÕ GTGT   nªu    díi ®©y)  thuÕ          vµ  gi¸trÞ gia t¨ng ®èi    víihµng    ho¸,dÞch  thuéc  vô  ®èi îng  t chÞu  thuÕ GTGT   mua    tr t¹ thÞ  êng  i ViÖtnam.   Hµng    ho¸ nhËp  khÈu b»ng  nguån  vèn ODA  kh«ng hoµn    m¸y  l¹ vµ  i mãc,  thiÕtbÞ, ph¬ng      tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng    trong níccha      s¶n  xuÊt ® îc,sö      dông  ®Ó  ®Çu  ,h×nh  t  thµnh  ch¬ng tr×nh,dù       îng kh«ng    ¸n,lµ®èi t   thuéc diÖn    chÞu  thuÕ  GTGT.  Chñ  ch¬ng  tr×nh,dù  göi hå  nh híng    ¸n    s¬  dÉn  ®èi    víich¬ng  tr×nh,dù      ¸n nªu  i t¹ ®iÓm   Th«ng   1  tnµy    quan    ®Ó c¬  h¶iquan    n¬ichñ  ch¬ng  tr×nh,dù  nhËp    ¸n  khÈu  hµng ho¸  thùc hiÖn kh«ng thu thuÕ GTGT   ®èi    víi hµng    ho¸ nhËp khÈu    nãitrªn. 3. ThuÕ           gi¸trÞ gia t¨ng ®èi      chøc, c¸ nh©n    víic¸c tæ      (nhµ thÇu) cung    cÊp  hµng   ho¸,dÞch  cho  vô  ch¬ng tr×nh,dù    dông    ¸n sö  vèn  ODA: 3.1.Tæ     chøc, c¸ nh©n        níc ngoµi (nhµ    thÇu    níc ngoµi)ký    hîp  ®ång    víi chñ ch¬ng  tr×nh,dù        ¸n ®Ó cung  cÊp hµng   ho¸,dÞch  cho  vô  ch¬ng  tr×nh,dù    ¸n sö    dông  vèn ODA   nép thuÕ GTGT   theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   169/1998/ i tsè  TT/BTC  ngµy 22/12/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    chÕ    ®é thuÕ  dông  ¸p  ®èi      chøc, c¸  víic¸c tæ    nh©n    níc ngoµi ho¹t®éng      kinh  doanh  iViÖt  t¹  nam   kh«ng  thuéc c¸ch×nh      thøc ®Çu      ttheo LuËt ®Çu          tnícngoµit¹ ViÖtnam.     i   M¸y  mãc,  thiÕtbÞ,    ph¬ng  tiÖn vËn    c¸c nhµ  t¶ido    thÇu    níc ngoµinhËp    khÈu  theo h×nh  thøc  t¹m nhËp  i t¸ xuÊt ®Ó     phôc  thic«ng  vô    c«ng  tr×nh cña    c¸c ch¬ng    tr×nh,dù  sö    ¸n  dông  vèn ODA     lµ ®èi îng  t kh«ng  thuéc  diÖn  chÞu  thuÕ  GTGT.   C¬ quan   h¶iquan  thùc hiÖn    kh«ng    thu thuÕ GTGT   ®èi    víim¸y  mãc,  thiÕtbÞ,    ph¬ng  tiÖn vËn    c¸c nhµ  t¶ido    thÇu t¹m nhËp  khÈu   ®Ó phôc  vô    thic«ng.C¸c    thiÕtbÞ  trªnph¶it¸ xuÊt khihoµn    kÓ        i     thµnh c«ng  tr×nh,nÕu    nhîng b¸n  i   t¹  thÞ  êng  tr ViÖt nam     ph¶i® îcBé      Th¬ng    m¹i chÊp thuËn  chÞu  vµ  thuÕ GTGT   theo qui®Þnh      cña LuËt thuÕ    GTGT. 3.2.Tæ     chøc, c¸ nh©n      ViÖt Nam     (nhµ thÇu ViÖt nam)  hîp    ký  ®ång    víi chñ ch¬ng  tr×nh,dù        ¸n ®Ó cung  cÊp  hµng    ho¸,dÞch  cho  vô  ch¬ng  tr×nh,dù    ¸n  dông  sö  vèn ODA   nép thuÕ GTGT  theo quy ®Þnh  cña LuËt thuÕ  GTGT   vµ      c¸cv¨n b¶n  híng dÉn    hiÖn hµnh. 4.ThuÕ     GTGT           ®èi víi hîp ®ång  c¸c cung  cÊp  hµng    ho¸,dÞch  vµ  vô  x©y  l¾p  cho   c¸cch¬ng  tr×nh,dù    dông    ¸n sö  vèn  ODA   tróng thÇu  ký  ®∙    vµ  kÕt  íc tr   ngµy 01/01/1999. §Ó  viÖc  iÓn khaithùc hiÖn    tr       c¸c ch¬ng tr×nh,dù  sö    ¸n  dông  vèn ODA   cã    ®ång  tróng thÇu  ký  c¸c hîp  ®∙    vµ  kÕt  íc ngµy  tr   01/01/1999  theo ®óng    víi kÕ ho¹ch,thêigian vµ        kh«ng  lµm  thay ®æi      gi¸thÇu  duyÖt  vÒ  ®∙  th×  nguyªn   t¾c,chÝnh    s¸ch thuÕ    ®èi      ®ång  víic¸c hîp  nµy  îc ¸p  ®   dông ¬ng    t tù theo    c¸c møc  thuÕ  h×nh  ®∙  thµnh      tõthêi®iÓm   31/12/1998 trëvÒ  íc.Cô      tr   thÓ  sau: nh 
  3. 3 4.1.§èivíi           hîp ®ång  îcmiÔn  c¸c ®   thuÕ doanh    thu theo quyÕt ®Þnh      cña  c¬  quan  thÈm   cã  quyÒn,    c¸c hîp ®ång  nhµ  thÇu    níc ngoµi ® îc miÔn      thuÕ  doanh        thu tõ ho¹t®éng  cung cÊp  hµng    ho¸,dÞch  cho    vô  c¸c ch¬ng  tr×nh,dù    ¸n sö    dông  vèn ODA  theo cam  kÕt    t¹ HiÖp  i ®Þnh  vay,kÓ      tõngµy  01/01/1999   chñ  ch¬ng  tr×nh,dù  thanh      ¸n  to¸ncho  nhµ  thÇu    së    trªnc¬  gi¸cña  ®ång  hîp  ®∙ tróngthÇu.   Nhµ  thÇu cung cÊp hµng  hãa, dÞch  ® îc miÔn    vô    thuÕ  doanh thu nªu  trªn,ph¸thµnh      ho¸ ®¬n b¸n hµng    ®Ó yªu cÇu  chñ ch¬ng tr×nh,dù  thanh    ¸n  to¸n,kh«ng    ph¶i nép    thuÕ GTGT   kh«ng  îc khÊu    vµ  ®   trõ thuÕ  GTGT  ®Çu   vµo ¬ng  t øng    víidoanh    thu cung cÊp hµng    ho¸,dÞch  cho    vô  c¸cch¬ng tr×nh,  dù    trªn. ¸n nªu    4.2.§èi víic¸c hîp          ®ång  kh«ng  îc miÔn  ®   thuÕ  doanh        thu:kÓ tõ ngµy  01/01/1999 møc  thuÕ  GTGT   ®Çu         ra ®èi víihµng    ho¸,dÞch  thuéc ®èi t   vô     îng chÞu  thuÕ GTGT   cung  cÊp cho chñ ch¬ng  tr×nh,dù  ® îc x¸c ®Þnh    ¸n      b»ng  møc  thuÕ doanh    ® îckÕt  thu ®∙    cÊu trong gi¸thÇu      theo BiÓu    thuÕ doanh thu  cña LuËt thuÕ    Doanh      thu tõ31/12/1998 trëvÒ  íc.     tr   Nhµ  thÇu cung  cÊp  hµng  ho¸, dÞch  nép    vô  thuÕ  GTGT   theo  ph¬ng  ph¸p khÊu    trõph¶ih¹ch      to¸nriªngsè    thuÕ  GTGT  ®Çu   vµo,thuÕ    GTGT   ®Çu   ra ®èi      víidoanh    thu cung  cÊp  hµng  hãa, dÞch  cho    vô  ch¬ng  tr×nh,dù      ¸n sö  dông  vèn ODA     ®Ó khÊu    trõ.Trêng  hîp kh«ng  h¹ch  to¸n riªng ® îc sè        thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  th× thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  îc khÊu    ®   trõtÝnh  theo    trªn tû lÖ    doanh  cña  sè  hµng  ho¸,dÞch  cung    vô  cÊp cho ch¬ng  tr×nh,dù  sö    ¸n  dông  vèn ODA   víitæng  so    doanh  cña  thu  hµng   ho¸,dÞch  b¸n    vô  ra.Trêng   hîp sè  thuÕ GTGT   ®Çu  vµo    lính¬n  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu   th×  chøc  ra  tæ  cung  cÊp  hµng    ho¸,dÞch  cho    vô  c¸cchñ ch¬ng  tr×nh,dù      ¸n kh«ng  îcbïtrõvíi thuÕ  ®         sè  GTGT   ph¶i nép    cña  hµng  ho¸,dÞch  cung    vô  cÊp cho    c¸c ®èi  îng  t kh¸c vµ   kh«ng  îchoµn    thuÕ  ®   l¹sè  i GTGT     lính¬n  ®ã.  VÝ   1: N¨m   dô    1997, nhµ    thÇu   t vÊn  ký  ®ång    B  hîp  víichñ  ¸n  ®Ó   dù  A  cung cÊp dÞch vô t  vÊn víi  trÞ hîp ®ång  lµ 1.000.0000 USD. §Õn   gi¸ 31/12/1998  chñ  ¸n  thanh  dù  ®∙  to¸n lµ 500.000      USD, phÇn      ®ång  gi¸trÞ hîp  ph¶i thanh    to¸n theo    hîp ®ång nhËn  thÇu  ký  ®∙  trong n¨m    1999    lµ 500.000  USD.    cÇu  Khi yªu  chñ  ¸n thanh  dù    to¸n,nhµ    thÇu   tvÊn nép thuÕ  GTGT   theo  ph¬ng  ph¸p khÊu      dông      trõsÏsö  ho¸ ®¬n  GTGT   ghitrªnho¸ ®¬n  sau: vµ        nh  ­Gi¸trÞdÞch  :480.000        vô   USD   ­ ThuÕ     GTGT    :20.000 USD  (500.000  4%       x  ­ lµ thuÕ suÊt thuÕ    doanh  thu ®èi víi         ho¹t®éng   tvÊn) ­Tæng        gi¸trÞthanh  to¸n:  500.000  USD VÝ   2: t dô   ¬ng    vÝ  1  tù nh  dô  nhng  nhµ thÇu   t vÊn    C nép thuÕ GTGT   theo ph¬ng    ph¸p trùctiÕp,khiyªu cÇu            chñ  ch¬ng tr×nh,dù      ¸n thanh  to¸n,nhµ    thÇu  dông  sö  ho¸ ®¬n  b¸n hµng  ghi trªn ho¸  vµ      ®¬n     gi¸trÞ thanh to¸n lµ     500.000 USD. 4.3.§èivíi       hµng    ho¸ nhËp  khÈu    ®Ó ®Çu  ,h×nh  t  thµnh  ch¬ng  tr×nh,dù    ¸n: ­ Chñ    ch¬ng  tr×nh,dù      ¸n nhËp khÈu hµng      ho¸ ®Ó ®Çu  ,h×nh  t  thµnh  dù  ¸n theo    ®ång  tróng thÇu  ký  c¸c hîp  ®∙    vµ  kÕt  íc ngµy  tr   01/01/1999    sÏ kh«ng  ph¶i nép    thuÕ  GTGT  kh©u nhËp khÈu. Chñ    ch¬ng  tr×nh,dù  göi hå    ¸n    s¬ 
  4. 4 hµng    ho¸ nhËp khÈu  i quan    tí c¬    h¶iquan      ®Ó x¸c ®Þnh ®èi  îng  t kh«ng ph¶i   nép  thuÕ  GTGT  bao  gåm: +  C«ng      v¨n ®Ò nghÞ  cña  chñ  ch¬ng  tr×nh,dù    ¸n; + QuyÕt  ®Þnh  ®Çu    tcña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn (chñ  ch¬ng tr×nh,dù    ¸n xuÊttr×nh b¶n        gèc,c¬    quan    h¶iquan u  l b¶n  sao  dÊu  cã  c«ng chøng);  + Hîp ®ång  nhËp khÈu hµng  ho¸    x¸c ®Þnh  nguån  râ  gèc  hµng  ho¸ vµ  ®Þa  ®iÓm  giao nhËn hµng    ho¸ (chñ ch¬ng  tr×nh,dù  xuÊt tr×nh b¶n    ¸n      gèc,  c¬  quan    h¶iquan u  l b¶n  sao  dÊu  cã  c«ng  chøng); + C¸c giÊy tê kh¸c cã  ªnquan        li   ®Õn   viÖc  nhËp  khÈu  hµng    ho¸ (theo qui     ®Þnh      ®èi víihµng    ho¸ nhËp  khÈu). C¬  quan    h¶i quan    n¬i nhËp khÈu hµng  ho¸ c¨n  hå  nhËp  cø  s¬  khÈu  hµng    ho¸ cña chñ ch¬ng tr×nh,dù        ¸n ®Ó thùc hiÖn    kh«ng    thu thuÕ  GTGT  vµ  qu¶n    lýtheo dâihµng        ho¸ nhËp khÈu kh«ng ph¶inép    thuÕ GTGT  cña    c¸cch­ ¬ng tr×nh,dù    dông    ¸n sö  vèn ODA.  Th«ng  t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy    ký. C¸c    néi dung kh¸ckh«ng    híng dÉn      t¹ Th«ng   i tnµy,thùc hiÖn      theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng  i tsè    89/1998/TT­BTC     ngµy 27/6/1998  Th«ng   175/1998/TT­ vµ  tsè  BTC  ngµy  24/12/1998 cña  TµichÝnh  c¸cv¨n b¶n    Bé    vµ      híng dÉn    hiÖn hµnh. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    chøc,c¸ c¸c tæ      nh©n      TµichÝnh    b¸o c¸o Bé    ®Ó xem     xÐt,quyÕt ®Þnh.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2