Thông tư 83/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
218
lượt xem
24
download

Thông tư 83/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 83/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 83/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

 1. T h«ng t   c ñ a   B é   n é i   v ô   S è   8 3 / 2 0 0 5 / T T ­ B N V   n g µ y   1 0   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 5  Híng dÉn söa ®æi, bæ sung chÕ ®é n©ng bËc l¬ng vµ c¸c  chÕ ®é phô cÊp l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc  C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  204/2004/N§­CP ngµy 14 th¸ng 12   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tiÒn l¬ng  ®èi víi c¸n   bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ  lùc lîng vò  trang (sau  ®©y   viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§­CP) Bé Néi vô vµ c¸c   Bé, ngµnh liªn quan ®∙ ban hµnh c¸c Th«ng t híng dÉn thùc   hiÖn chÕ   ®é  n©ng bËc l¬ng vµ  c¸c chÕ   ®é  phô  cÊp l¬ng  ®èi   víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc. §Õn nay trong qu¸ tr×nh   triÓn khai thùc hiÖn  ë  c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng  ®∙ ph¸t   sinh mét sè  víng m¾c, sau khi trao  ®æi  ý  kiÕn víi Bé  Tµi   chÝnh vµ  c¸c Bé, ngµnh liªn quan, Bé  Néi vô  híng dÉn söa   ®æi, bæ sung chÕ   ®é  n©ng bËc l¬ng vµ  c¸c chÕ   ®é  phô  cÊp   l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nh sau: I­ VÒ chÕ ®é n©ng bËc l¬ng ChÕ ®é n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn vµ n©ng bËc l¬ng tr­ íc thêi h¹n ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc quy ®Þnh  t¹i §iÒu 7 NghÞ   ®Þnh sè  204/2004/N§/CP  ®îc thùc hiÖn tõ  ngµy   01   th¸ng   10   n¨m   2004   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  03/2005/TT­BNV   ngµy   5   th¸ng   01   n¨m   2005   cña   Bé   Néi   vô  (sau ®©y viÕt t¾t lµ Th«ng t sè 03/2003/TT). Nay híng dÉn  söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÓm cña Th«ng  t  03/2005/TT  nh  sau: 1­   Bæ   sung   vµo   kho¶n   2   môc   I   vÒ   ®èi   tîng   kh«ng   ¸p  dông chÕ ®é n©ng bËc l¬ng nh sau: C«ng chøc cÊp x∙ lµ ngêi ®ang hëng chÕ ®é hu trÝ hoÆc  trî  cÊp mÊt søc lao  ®éng, ngoµi l¬ng hu hoÆc trî  cÊp mÊt  søc lao ®éng hiÖn hëng, hµng th¸ng ®îc tr¶ thªm tiÒn l¬ng  theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   6   §iÒu   8   NghÞ   ®Þnh   sè   204/2004/N§­CP. 2­ Bæ sung vµo  ®iÓm 1.2 kho¶n 1 môc II vÒ  thêi gian  ®îc tÝnh ®Ó xÐt n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn nh sau: Thêi gian c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®îc c¬ quan cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh b»ng v¨n b¶n cö  sang lµm viÖc t¹i  c¸c tæ chøc quèc tÕ, dù  ¸n, v¨n phßng ®¹i diÖn níc ngoµi  më t¹i ViÖt Nam mµ tiÒn l¬ng theo ng¹ch, bËc, chøc vô (kÓ  c¶   phô   cÊp   chøc   vô   l∙nh   ®¹o   vµ   phô   cÊp   th©m   niªn   vît  khung nÕu cã) do c¬  quan,  ®¬n vÞ  chi tr¶ (vÉn thuéc biªn  chÕ tr¶ l¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ).
 2. 2 3­ Bæ sung vµo cuèi  ®iÓm 1.1 kho¶n 1 môc III vÒ  c¸ch  tÝnh sè  ngêi thuéc chØ tiªu  ®îc n©ng bËc l¬ng tríc thêi  h¹n do lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c theo tû  lÖ  trong mét n¨m  kh«ng qu¸ 5% tæng sè  c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc  biªn chÕ tr¶ l¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ nh sau: Cø trong mçi 20 biªn chÕ tr¶ l¬ng (kh«ng tÝnh sè biªn  chÕ  d ra díi 20 ngêi sau khi lÊy tæng sè  biªn chÕ  tr¶ l­ ¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ chia cho 20), c¬ quan, ®¬n vÞ ® îc  x¸c ®Þnh cã 01 ngêi thuéc chØ tiªu ®îc n©ng bËc l¬ng tríc  thêi h¹n do lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c. C¨n cø vµo c¸ch tÝnh  nµy, vµo quý  IV hµng n¨m khi b¸o c¸o vÒ  kÕt qu¶ n©ng bËc   l¬ng   theo   mÉu   sè   1   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè  03/2005/TT, c¬  quan,  ®¬n vÞ  (bao gåm c¶ c¬  quan,  ®¬n vÞ  cã  díi 20 biªn chÕ  tr¶ l¬ng) b¸o c¸o c¬  quan qu¶n lý  cÊp   trªn trùc tiÕp  ®Ó  theo dâi vµ  kiÓm tra vÒ  sè  ngêi thuéc  chØ   tiªu   ®îc   n©ng   bËc   l¬ng   tríc   thêi   h¹n   do   lËp   thµnh  tÝch xuÊt s¾c trong n¨m sau liÒn kÒ  cña c¬  quan,  ®¬n vÞ  m×nh. C¬  quan qu¶n lý  cÊp trªn c¨n cø vµo tæng sè  biªn  chÕ d ra díi 20 ngêi theo b¸o c¸o cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ  trùc thuéc   ®Ó  giao  thªm sè  ngêi  ®îc n©ng bËc l¬ng  tríc  thêi h¹n do lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c (trong n¨m sau liÒn  kÒ) ngoµi sè  ngêi thuéc chØ tiªu theo tû  lÖ  kh«ng qu¸ 5%  cña c¬  quan,  ®¬n vÞ  trùc thuéc (trong  ®ã  u tiªn cho c¸c  ®¬n vÞ  cã  díi 20 biªn chÕ  vµ   ®¬n vÞ  hoµn thµnh tèt nhiÖm   vô c«ng t¸c), nhng ph¶i b¶o ®¶m tæng sè ngêi ®îc n©ng bËc  l¬ng tríc thêi h¹n do lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c  ë  c¸c c¬  quan, ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng vît qu¸ 5% tæng sè biªn chÕ  tr¶ l¬ng tÝnh theo b¸o c¸o cña tÊt c¶ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ   trùc thuéc. Riªng viÖc x¸c  ®Þnh sè  ngêi thuéc chØ tiªu  ®îc n©ng  bËc l¬ng tríc thêi h¹n do lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c tõ ngµy  01 th¸ng 10 n¨m 2004 cho  ®Õn hÕt n¨m 2005  ® îc tÝnh tû  lÖ  cña   5   quý   (quý   IV   n¨m   2004   vµ   c¶   n¨m   2005)   víi   tû   lÖ  kh«ng qu¸ 6,25% tæng sè  biªn chÕ  trong danh s¸ch chuyÓn   xÕp l¬ng cò  sang l¬ng míi cña c¬  quan,  ®¬n vÞ   ®∙  ®îc cÊp  cã thÈm quyÒn phª duyÖt (cø trong 16 ngêi ®îc x¸c ®Þnh cã  01 ngêi ®îc n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n do lËp thµnh tÝch  xuÊt s¾c). NÕu  ®Õn hÕt quý  I n¨m 2006, c¬  quan,  ®¬n vÞ  kh«ng thùc hiÖn hÕt sè  ngêi thuéc chØ tiªu  ®îc n©ng bËc  l¬ng tríc thêi h¹n theo tû lÖ 6,25% nµy (chØ tiªu cña quý  IV n¨m 2004 vµ  c¶ n¨m 2005) th×  kh«ng  ®îc tÝnh vµo chØ  tiªu cña n¨m 2006. Tõ   n¨m 2006  trë   ®i,  sè  ngêi  ®îc n©ng  bËc l¬ng tríc  thêi h¹n do lËp thµnh  tÝch  xuÊt s¾c  ®îc thùc hiÖn theo  ®óng tû  lÖ  quy  ®Þnh kh«ng qu¸ 5% tæng sè  biªn chÕ  tr¶ l ­ ¬ng cña c¬  quan,  ®¬n vÞ  (trêng hîp cã  thay  ®æi vÒ  biªn  chÕ   tr¶   l¬ng  so   víi   sè   ®∙   b¸o   c¸o   c¬  quan   qu¶n   lý   cÊp  trªn   tõ   20   ngêi   trë   lªn,   th×   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   tù   ®iÒu 
 3. 3 chØnh sè  ngêi thuéc chØ tiªu  ®îc n©ng bËc l¬ng tríc thêi  h¹n theo  ®óng c¸ch tÝnh tû  lÖ  kh«ng qu¸ 5% biªn chÕ  tr¶  l¬ng cña c¬  quan,  ®¬n vÞ  vµ  b¸o c¸o c¬  quan qu¶n lý  cÊp  trªn trùc tiÕp  ®Ó  theo dâi vµ  kiÓm tra). NÕu  ®Õn hÕt quý  I  ë  n¨m sau liÒn kÒ, c¬  quan,  ®¬n vÞ  kh«ng thùc hiÖn hÕt   sè  ngêi thuéc  chØ tiªu  ®îc n©ng  bËc  l¬ng tríc thêi  h¹n  cña n¨m  ®ã  (kÓ  c¶ sè  ngêi  ®îc c¬  quan qu¶n lý  cÊp trªn  giao thªm, nÕu cã) th×  kh«ng  ®îc tÝnh vµo chØ tiªu n©ng  bËc l¬ng tríc thêi h¹n do lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c cña c¸c  n¨m sau. 4­ Söa ®æi vÝ dô t¹i ®iÓm 1.2 kho¶n 1 môc III nh sau: VÝ  dô: ¤ng nguyÔn V¨n A, chuyªn viªn  ®∙ xÕp bËc3 hÖ  sè  l¬ng cò  2,34 tõ  ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2003  ®Õn ngµy 01  th¸ng 10 n¨m 2004  ®îc chuyÓn sang hÖ  sè  l¬ng míi lµ  3,00  bËc 3 ng¹ch chuyªn viªn (thêi gian xÐt n©ng bËc l ¬ng lÇn  sau ®îc tÝnh tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2003). Trong n¨m 2005  «ng A lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc hiÖn nhiÖm vô,  ®Õn ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2006 ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n 9 th¸ng (n©ng lªn bËc 4  hÖ sè l¬ng míi 3,33), th× thêi ®iÓm «ng A ®îc hëng bËc l­ ¬ng míi (bËc 4)  ®îc tÝnh kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2005  (thêi   ®iÓm   cßn   thiÕu   9   th¸ng   ®Ó   n©ng   bËc   l¬ng   thêng  xuyªn). Do «ng A  ®îc quyÕt  ®Þnh n©ng bËc l¬ng tríc thêi  h¹n vµo ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2006 (sau ngµy 01 th¸ng 7  n¨m 2005 lµ thêi ®iÓm ®îc tÝnh hëng bËc l¬ng míi) nªn «ng  A   ®îc   truy   lÜnh   tiÒn   l¬ng   vµ   truy   nép   b¶o   hiÓm   x∙   héi  phÇn   chªnh   lÖch   hÖ   sè  l¬ng  gi÷a   bËc   4  so   víi   bËc   3  lµ  0,33   (3,33   –   3,00)   tõ   th¸ng   7   n¨m   2005   ®Õn   hÕt   th¸ng  01n¨m 2006; thêi gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau cña «ng A  ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2005. 5­ Bæ sung vµo kho¶n 1 môc V vÒ  cã  hiÖu lùc thi hµnh   nh sau: B∙i bá  kho¶n 5 môc III vÒ  chÕ   ®é  n©ng bËc l¬ng thêng  xuyªn  ®èi víi c«ng chøc cÊp x∙ quy  ®Þnh t¹i Th«ng t liªn  tÞch sè 34/2004/TTLT­BNV­BTC­BL§TB&XH ngµy 14 th¸ng 5 n¨m  2004 cña Bé  Néi vô, Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng  binh   vµ   x∙   héi   híng   dÉn   thùc   hiÖn   NghÞ   ®Þnh   sè  121/2003/N§­CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ  chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x∙, phêng,  thÞ   trÊn   (®Ó   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè  03/2005/TT). II­ VÒ chÕ ®é phô cÊp chøc vô l∙nh ®¹o ChÕ   ®é  phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o  ®èi víi c¸n bé, c«ng  chøc, viªn chøc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 5 NghÞ   ®Þnh sè 
 4. 4 204/2004/N§­CP ®îc thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004  theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 02/2005/TT­BNV ngµy 05 th¸ng  01 n¨m 2005 cña Bé Néi vô (sau ®©y viÕt t¾t lµ Th«ng t sè  02/2005/TT).   Nay   híng   dÉn   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÓm   cña Th«ng t sè 02/2005/TT nh sau: 1­ Söa ®æi ®iÓm c2 kho¶n 2 môc II nh sau: NÕu th«i gi÷  chøc danh l∙nh  ®¹o do  ®îc kÐo dµi thªm  thêi gian c«ng t¸c khi  ®Õn  ®é  tuæi nghØ hu theo quy  ®Þnh  t¹i NghÞ ®Þnh sè 71/2000/N§­CP  ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2000   cña ChÝnh phñ hoÆc th«i gi÷ chøc danh l∙nh ®¹o ®Ó lµm thñ  tôc nghØ hu theo th«ng b¸o cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn mµ  vÉn thuéc biªn chÕ  tr¶ l¬ng cã   ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi cña  c¬  quan,  ®¬n vÞ  (sau  ®©y gäi chung lµ  th«i gi÷  chøc danh  l∙nh ®¹o), th× kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®îc chuyÓn  møc phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o theo hÖ  sè  cò  sang h ëng møc  phô   cÊp   chøc   vô   l∙nh   ®¹o   theo   hÖ   sè   míi   cña   chøc   danh  l∙nh  ®¹o  ®∙  ®¶m nhiÖm  t¹i  thêi   ®iÓm th«i gi÷  chøc  danh  l∙nh ®¹o cho ®Õn ngµy nhËn sæ hu (trêng hîp th«i gi÷ chøc  danh l∙nh  ®¹o tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 trë   ®i th×  h ­ ëng b¶o lu møc phô cÊp chøc vô l∙nh ®¹o theo hÖ sè míi kÓ  tõ  ngµy th«i gi÷  chøc danh l∙nh  ®¹o cho  ®Õn ngµy nhËn sæ  hu). 2­ Bæ sung vµo cuèi ®iÓm d2 kho¶n 2 môc II nh sau: NÕu so s¾p xÕp tæ chøc bé  m¸y c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ   ë   Trung  ¬ng  theo   NghÞ   ®Þnh   cña   ChÝnh   phñ   hoÆc   QuyÕt   ®Þnh   cña Thñ tíng ChÝnh phñ, th× tïy tõng trêng hîp cô thÓ, Bé  trëng,   Thñ   trëng   c¬   quan   ngang   Bé,   Thñ   trëng   c¬   quan  thuéc ChÝnh phñ  c¨n cø vµo t¬ng quan  ®éi ngò  c¸n bé  l∙nh  ®¹o thuéc  ph¹m  vi qu¶n  lý  xem  xÐt,  quyÕt  ®Þnh  cho  hëng  b¶o lu møc phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o (theo hÖ  sè  míi) cña   h¹ng cò  hoÆc vÞ  trÝ  cò  cña c¬  quan,  ®¬n vÞ   ®ã  vµ  göi b¸o   c¸o vÒ Bé Néi vô ®Ó theo dâi. 3­ Söa  ®æi  ®o¹n cuèi kho¶n 2 môc IV vÒ  viÖc ¸p dông  møc phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o  ®èi víi c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ   cã  quy  ®Þnh khung phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o t¹i b¶ng phô  cÊp   chøc   vô   l∙nh   ®¹o   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  204/2004/N§­CP nh sau: Trong  thêi  gian  cha cã   híng dÉn  vÒ  xÕp  h¹ng cña  Bé  qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc, t¹m thêi gi÷ møc phô cÊp chøc vô  l∙nh   ®¹o   theo   hÖ   sè   cò   hiÖn   hëng   (nÕu   cã).   Sau   khi   cã  quyÕt   ®Þnh   xÕp   h¹ng   tæ   chøc   (theo   NghÞ   ®Þnh   sè  204/2004/N§­CP) cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn (theo híng dÉn  vÒ  xÕp h¹ng tæ chøc cña bé  qu¶n lý  ngµnh, lÜnh vùc), th×  ®îc truy lÜnh phô  cÊp vµ  truy nép b¶o hiÓm x∙ héi phÇn  chªnh lÖch gi÷a møc phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o theo hÖ  sè  míi   so   víi   møc   phô   cÊp   chøc   vô   l∙nh   ®¹o   theo   hÖ   sè   cò  (nÕu cã) kÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. Trêng hîp gi÷ 
 5. 5 chøc danh l∙nh ®¹o sau ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn tríc  ngµy   cã   quyÕt   ®Þnh   xÕp   h¹ng   th×   ®îc   truy   lÜnh   phô   cÊp  chøc vô  vµ  truy nép b¶o hiÓm x∙ héi kÓ  tõ  ngµy gi÷  chøc  danh l∙nh ®¹o. Trêng hîp h¹ng míi cña tæ chøc ®îc xÕp cao h¬n so víi  h¹ng cò (sau ®©y gäi lµ n©ng h¹ng), th× trong kho¶ng thêi   gian tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn tríc ngµy cã  quyÕt  ®Þnh n©ng h¹ng ®îc truy lÜnh phô cÊp vµ truy nép b¶o hiÓm  x∙ héi gi÷a møc phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o theo hÖ  sè  míi  so   víi   møc   phô   cÊp   chøc   vô   l∙nh   ®¹o   theo   hÖ   sè   cò  cña  h¹ng cò; kÓ  tõ  ngµy cã  quyÕt  ®Þnh n©ng h¹ng  ®îc hëng phô  cÊp chøc vô l∙nh ®¹o theo hÖ sè míi cña h¹ng míi. Riªng c¸c trêng hîp gi÷  chøc danh l∙nh  ®¹o cã  quyÕt   ®Þnh   nghØ   hu   sau   ngµy   01   th¸ng   10   n¨m   2004   cña   cÊp   cã  thÈm   quyÒn   mµ   t¹i   thêi   ®iÓm   tÝnh   l¬ng   hu   cha   cã   quyÕt  ®Þnh xÕp h¹ng tæ chøc (theo NghÞ   ®Þnh sè  204/2004/N§­CP  ®Ó   ®îc hëng phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o theo hÖ  sè  míi) th×   kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 cho ®Õn tr íc ngµy nghØ hu  hµng th¸ng ®îc tÝnh hëng thªm hÖ sè 0,10 (®èi víi c¸c tr­ êng hîp ®ang hëng phô cÊp chøc vô l∙nh ®¹o cã hÖ sè cò tõ  0,30   trë   xuèng),   hëng  thªm   0,20   (®èi   víi   c¸c   trêng   hîp  ®ang hëng phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o cã  hÖ  sè  cò  tõ  0,35  trë  lªn)  ®Ó  tÝnh nép b¶o hiÓm x∙ héi vµ  lµm c¨n cø tÝnh  l¬ng hu. C¸c trêng hîp  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh nghØ hu  ®îc hëng  thªm phô cÊp chøc vô l∙nh ®¹o theo quy ®Þnh nµy kh«ng ®Æt  vÊn  ®Ò  tÝnh l¹i l¬ng hu (lµm l¹i sæ hu) sau khi cã  quyÕt  ®Þnh cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn xÕp h¹ng tæ chøc mµ  ngêi  ®ã ®∙ lµm viÖc tríc khi nghØ hu. 4­ §èi víi Chi côc thuéc Côc thuéc Tæng côc vµ c¸c tæ  chøc kh¸c mµ  t¹i b¶ng phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o ban hµnh  kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§­CP cã quy ®Þnh “Bé qu¶n   lý  ngµnh, lÜnh vùc quy  ®Þnh cô  thÓ  sau khi cã  tháa thuËn  cña liªn Bé  Néi vô  ­ Tµi chÝnh”, th×  trong thêi gian cha  cã quyÕt ®Þnh cô thÓ vÒ phô cÊp chøc vô l∙nh ®¹o (theo hÖ   sè  míi) cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn,  ®îc ¸p dông phô  cÊp  chøc vô  l∙nh  ®¹o nh  c¸c trêng hîp cã  quy  ®Þnh khung phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o híng dÉn t¹i kho¶n 3 môc II Th«ng t  nµy. 5­ §èi víi Ban qu¶n lý  Khu c«ng nghiÖp, Ban qu¶n lý  Khu kinh tÕ , Ban qu¶n lý khu kinh tÕ më, Ban qu¶n lý khu  kinh tÕ  cöa khÈu, Ban qu¶n lý  khu kinh tÕ  ­ th¬ng m¹i,  Ban qu¶n lý Khu c«ng nghÖ cao vµ c¸c Ban qu¶n lý khu kinh   tÕ cã tªn gäi  kh¸c (sau ®©y gäi chung lµ Ban qu¶n lý Khu  c«ng nghiÖp); thùc hiÖn viÖc xÕp h¹ng theo híng dÉn t¹i  Th«ng t sè 36/2005/TT­BNV ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé   Néi vô. Trong thêi gian cha cã v¨n b¶n cña Bé Néi vô ®ång   ý   ®îc xÕp h¹ng I, th×  c¸c chøc danh l∙nh  ®¹o Ban qu¶n lý   Khu c«ng nghiÖp hëng phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o theo h¹ng 
 6. 6 II quy  ®Þnh t¹i b¶ng phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o ban hµnh  kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§­CP. 6­ §èi víi héi vµ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë Trung  ­ ¬ng. a)   VÒ   xÕp   h¹ng   héi   vµ   c¸c   tæ   chøc   phi   ChÝnh   phñ   ë  Trung ¬ng: H¹ng  I (quy   ®Þnh  t¹i b¶ng  phô  cÊp  chøc  vô  l∙nh  ®¹o  ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   204/2004/N§­CP)   ®îc   ¸p  dông  ®èi víi c¸c héi  ë  Trung  ¬ng (kÓ  c¶ c¸c héi  ®∙  ®æi  tªn) quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 199/TCCP ngµy 06 th¸ng 5 n¨m  1994 cña Ban tæ chøc ­ C¸n bé  ChÝnh phñ  (nay lµ  Bé  Néi  vô) híng  dÉn  phô  cÊp  chøc  vô  l∙nh   ®¹o chuyªn  tr¸ch  cña  héi (sa  ®©y viÕt t¾t lµ  Th«ng t sè  199/TCCP) vµ  c¸c héi,  c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ   ë  Trung  ¬ng  ®îc Nhµ  níc giao  biªn chÕ  vµ   ®∙ cã  quyÕt   ®Þnh (hoÆc  v¨n b¶n tháa thuËn)  tríc ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn  ¸p dông møc phô cÊp chøc vô l∙nh ®¹o nh c¸c héi ë Trung ­ ¬ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 199/TCCP. Tõ   nay   viÖc   xÕp   h¹ng   I   ®èi   víi   héi   vµ   tæ   chøc   phi  ChÝnh phñ ë Trung ¬ng ®îc Nhµ níc giao biªn chÕ do Bé tr­ ëng   Bé   Néi   vô  trao   ®æi   ý   kiÕn  víi  c¸c  c¬   quan  cã   liªn  quan ë Trung ¬ng ®Ó xem xÐt, quyÕt ®Þnh . H¹ng II (quy  ®Þnh t¹i b¶ng phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o  ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   204/2004/N§­CP)   ®îc   ¸p  dông ®èi víi c¸c héi vµ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë Trung   ¬ng ®îc Nhµ níc giao biªn chÕ cßn l¹i. b) Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn  chÕ   Nhµ   níc   ®îc   cö   sang   gi÷   chøc   danh   l∙nh   ®¹o   chuyªn  tr¸ch héi vµ tæ chøc phi ChÝnh phñ ë Trung  ¬ng (h¹ng I vµ  h¹ng   II   míi)   vµ   ®∙   cã   quyÕt   ®Þnh   cña   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn xÕp l¬ng cò cña chøc danh Bé trëng vµ t¬ng ®¬ng trë  lªn hoÆc xÕp phô cÊp chøc vô l∙nh ®¹o (theo hÖ sè cò) cao   h¬n so víi quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  sè  199/TCCP, th×  héi vµ  tæ chøc phi ChÝnh phñ   ë  Trung  ¬ng cã  v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  c¬  quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý c¸n bé theo ph©n cÊp hiÖn hµnh  xem xÐt, quyÕt   ®Þnh chuyÓn  xÕp l¬ng  vµ  phô  cÊp chøc  vô  l∙nh ®¹o sang hÖ sè míi cho phï hîp. c)   Trêng   hîp   theo   §iÒu   lÖ   ho¹t   ®éng   cña   héi   vµ   tæ  chøc phi ChÝnh phñ   ë  Trung ¬ng cã  quy  ®Þnh vµ  cã  bÇu c¸c  chøc danh  Chñ  tÞch,  Phã  Chñ  tÞch,  Tæng  th  ký, Phã  Tæng  th  ký, th×  ¸p dông møc phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o  ®èi víi  chøc danh Tæng th ký thÊp h¬n 0,10 so víi phô cÊp chøc vô   l∙nh ®¹o cña chøc danh Phã Chñ tÞch; phô cÊp chøc vô l∙nh  ®¹o ®èi víi chøc danh Phã Tæng th ký thÊp h¬n 0,05 so víi  phô cÊp chøc vô l∙nh ®¹o cña chøc danh Tæng th ký.
 7. 7 7­ §èi víi héi vµ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë ®Þa ph ­ ¬ng. a) Héi vµ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi lµ cÊp tØnh) ®îc Nhµ n­ íc   giao   biªn   chÕ   th×   ¸p   dông   phô   cÊp   chøc   vô   l∙nh   ®¹o  theo quy  ®Þnh t¹i b¶ng phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o ban hµnh  kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§­CP. b)   Trêng   hîp   theo   §iÒu   lÖ   ho¹t   ®éng   cña   héi   vµ   tæ  chøc phi ChÝnh phñ   ë  cÊp tØnh cã  quy  ®Þnh vµ  cã  bÇu c¸c  chøc danh  Chñ  tÞch,  Phã  Chñ  tÞch,  Tæng  th  ký, Phã  Tæng  th ký, th×  ¸p dông phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o  ®èi víi chøc   danh Tæng th  ký, Phã  tæng th  ký  nh  nguyªn t¾c quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm c kho¶n 6 nªu trªn. c)   Trêng   hîp   theo   §iÒu   lÖ   ho¹t   ®éng   cña   héi   vµ   tæ  chøc phi ChÝnh phñ cã c¬ cÊu tæ chøc ®Õn huyÖn, quËn, thÞ  x∙ vµ  thµnh phè  thuéc tØnh (sau  ®©y gäi lµ  cÊp huyÖn) vµ  ®îc Nhµ níc giao biªn chÕ th× ¸p dông møc phô cÊp chøc vô   l∙nh ®¹o b»ng c¬ quan chuyªn m«n (cÊp phßng) thuéc Uû ban   nh©n d©n cïng cÊp. 8­ §èi víi b¶o hiÓm x∙ héi cÊp huyÖn, ®îc ¸p dông møc  phô cÊp chøc vô l∙nh ®¹o b»ng cÊp phßng thuéc Uû ban nh©n  d©n cïng cÊp. 9­ §èi víi c¸c chøc danh l∙nh ®¹o ë c¸c tæ chøc kh«ng  quy   ®Þnh   cô   thÓ   vÒ   møc   phô   cÊp   chøc   vô   l∙nh   ®¹o   hoÆc   kh«ng quy ®Þnh vÒ khung phô cÊp chøc vô l∙nh ®¹o t¹i b¶ng  phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  204/2004/N§­CP th× thùc hiÖn nh sau: a) §èi víi c¸c tæ chøc  ®îc thµnh lËp theo NghÞ   ®Þnh  cña ChÝnh phñ  hoÆc QuyÕt  ®Þnh cña Thñ  t íng ChÝnh phñ: Ty  tõng   trêng   hîp   cô   thÓ   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   xem   xÐt,  quyÕt  ®Þnh møc phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o (theo hÖ  sè  míi)  ®èi víi c¸c chøc danh l∙nh ®¹o tæ chøc ®ã cho phï hîp. b) §èi víi c¸c tæ chøc cßn l¹i ®îc thùc hiÖn nh sau: NÕu do Bé  trëng,Thñ  trëng c¬  quan  ë  Trung  ¬ng quyÕt  ®Þnh   thµnh   lËp   theo   ®óng   thÈm  quyÒn,   th×   Bé   tr ëng,   Thñ  trëng c¬  quan  ë  Trung ¬ng  ®ã  xem xÐt, quyÕt  ®Þnh víi møc  phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o (theo hÖ  sè  míi) cao nhÊt b»ng  møc phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o cña Phã  vô  tr ëng vµ  t¬ng  ®­ ¬ng thuéc Bé, c¬  quan  ë  Trung ¬ng  ®ã  (trõ  c¸c tæ chøc cã  tháa thuËn cña Bé trëng Bé Néi vô). NÕu do Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh  thµnh lËp theo  ®óng thÈm quyÒn, th×  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n cÊp tØnh  ®ã  xem xÐt, quyÕt  ®Þnh víi møc phô  cÊp chøc  vô  l∙nh  ®¹o (theo hÖ  sè  míi) cao nhÊt b»ng møc phô  cÊp  chøc vô l∙nh ®¹o cña Phã Gi¸m ®èc Së;
 8. 8 NÕu   do   Gi¸m   ®èc   Së,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp  huyÖn,   Thñ   trëng   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp  theo  ®óng  thÈm  quyÒn,  th×  Gi¸m   ®èc Së, Chñ  tÞch Uû  ban  nh©n d©n cÊp huyÖn, Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ ®ã xem xÐt,  quyÕt  ®Þnh víi møc phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o (theo hÖ  sè  míi) cao nhÊt b»ng møc phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o cña chøc  danh Trëng phßng trùc thuéc. III­ vÒ c¸c chÕ ®é phô cÊp kh¸c C¸c  chÕ   ®é   phô  cÊp  l¬ng   ®èi víi  c¸n bé,  c«ng  chøc,  viªn chøc quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§­CP  ®îc thùc hiÖn theo c¸c Th«ng t híng dÉn cña Bé  Néi vô  vµ  c¸c Th«ng t  liªn tÞch gi÷a Bé  Néi vô  víi c¸c Bé, ngµnh  liªn quan. Nay híng dÉn bæ sung viÖc thùc hiÖn mét sè chÕ  ®é phô cÊp nh sau: 1­ VÒ ®èi tîng kh«ng ¸p dông c¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng. C¸n bé  chuyªn tr¸ch vµ  c«ng chøc cÊp x∙ lµ  ng êi  ®ang  hëng chÕ   ®é  hu trÝ  hoÆc trî  cÊp mÊt søc lao  ®éng, ngoµi  l¬ng   hu   hoÆc   trî   cÊp   mÊt   søc   lao   ®éng   hiÖn   hëng,   hµng  th¸ng   ®îc tr¶ thªm tiÒn l¬ng  theo  quy  ®Þnh t¹i kho¶n  6  §iÒu 8 NghÞ   ®Þnh sè  204/2004/N§­CP, kh«ng thuéc  ®èi tîng  xÕp   l¬ng   theo   c¸c   thang   l¬ng,   b¶ng   l¬ng,   v×   vËy   kh«ng  thuéc  ®èi tîng ¸p dông c¸c chÕ   ®é  phô  cÊp l¬ng quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§/CP. 2­ VÒ chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc. ChÕ   ®é  phô  cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc  ®èi víi c¸n bé,  c«ng   chøc,   viªn   chøc   tõ   ngµy   01   th¸ng   10   n¨m   2004   ®îc  thùc   hiÖn   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè   05/2005/TT­BNV  ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé  Néi vô, nay h íng dÉn bæ  sung mét sè ®iÓm sau: a)  §èi víi  Ban qu¶n  lý  chî:  Hëng møc  phô  cÊp  tr¸ch  nhiÖm c«ng viÖc hÖ sè 0,1 vµ 0,2 tïy theo quy m« tõng chî   do Thñ trëng c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý xem xÐt, quyÕt  ®Þnh. b) §èi víi Ban qu¶n lý  nghÜa trang, h ëng møc phô  cÊp  tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc nh sau: §éi trëng vµ t¬ng ®¬ng: HÖ sè 0,2. Phã §éi trëng vµ tæ trëng: HÖ sè 0,1. c) §èi víi nhµ  gi¸o vµ  c¸n bé  qu¶n lý  gi¸o dôc c«ng  t¸c   t¹i   Trêng   chuyªn   biÖt   ®ang   hëng   møc   phô   cÊp   tr¸ch  nhiÖm c«ng viÖc hÖ sè 0,3 theo quy ®Þnh hiÖn hµnh th× vÉn  ®îc hëng phô cÊp chøc vô l∙nh ®¹o (nÕu cã).
 9. 9 d) §èi víi c¸n bé, viªn chøc thuéc biªn chÕ  tr¶ l ¬ng  cña   bÖnh   viÖn  Thèng   nhÊt   (thµnh   phè   Hå   ChÝ   Minh):  H ëng  møc phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc hÖ sè 0,2. 3­ VÒ chÕ ®é phô cÊp ®Æc biÖt. ChÕ   ®é  phô  cÊp  ®Æc biÖt tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004  ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 09/2005/TT­BNV  ngµy   05   th¸ng   01   n¨m   2005   cña   Bé   Néi   vô   híng   dÉn   thùc  hiÖn chÕ   ®é  phô  cÊp  ®Æc biÖt  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc,  viªn chøc vµ lùc lîng vò trang (sau ®©y viÕt t¾t lµ Th«ng  t sè 09/2005/TT).   Th«ng  t  sè  09/2005/TT   ®îc ban  hµnh trªn  c¬  së   c¸c  ®Þa bµn  ®∙  ®îc hëng phô  cÊp  ®Æc biÖt theo quy  ®Þnh t¹i  Th«ng t liªn Bé sè 02/LB­TT ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 1994 cña  Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  x∙ héi vµ  Bé  Tµi chÝnh híng  dÉn thùc hiÖn chÕ   ®é  phô  cÊp  ®Æc biÖt, Th«ng t liªn tÞch  sè 04/2001/TTLT­BL§TBXH­BTC ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2001 cña  Bé  Lao  ®éng – Th¬ng binh vµ  x∙ héi vµ  Bé  Tµi chÝnh híng  dÉn bæ sung c¸c x∙ ®îc ¸p dông chÕ ®é phô cÊp ®Æc biÖt vµ  c¸c v¨n b¶n tháa thuËn cña Bé Lao ®éng ­ Th ¬ng binh vµ x∙  héi   tõ   sau   ngµy   18   th¸ng   01   n¨m   2001   ®Õn   tríc   ngµy   01  th¸ng   10   n¨m   2004.   V×   vËy,   kÓ   tõ   ngµy   01   th¸ng   10   n¨m  2004 trë   ®i, khi cã  thay  ®æi  ®Þa giíi hµnh chÝnh hoÆc bæ  sung  ®Þa bµn hëng phô  cÊp  ®Æc biÖt th×  ¸p dông møc phô  cÊp ®Æc biÖt theo nguyªn t¾c sau: a) Trêng hîp  ®æi tªn  ®Þa danh  ®èi víi  ®Þa bµn  ®∙  ®îc  hëng phô  cÊp  ®Æc biÖt th×   ®îc gi÷  nguyªn møc phô  cÊp  ®Æc  biÖt hiÖn hëng. Theo ph¹m vi qu¶n lý, Thñ trëng Bé, ngµnh  ë  Trung  ¬ng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh cã  tr¸ch  nhiÖm b¸o c¸o (kÌm theo b¶n sao v¨n b¶n cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn vÒ viÖc ®æi tªn ®Þa danh) vÒ Bé Néi vô ®Ó theo   dâi. b)   Trêng   hîp   chia   t¸ch   hoÆc   s¸p   nhËp   ®Þa   giíi   hµnh   chÝnh  ®èi víi c¸c  ®Þa bµn  ®∙  ®îc hëng phô  cÊp  ®Æc biÖt,  th×  theo ph¹m vi qu¶n lý, Thñ  trëng Bé, ngµnh  ë  Trung  ­ ¬ng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ   møc   phô   cÊp   ®Æc   biÖt   ®èi   víi   c¸c   ®Þa   bµn   míi   ®îc   chia  t¸ch hoÆc s¸p nhËp (kÌm theo b¶n sao v¨n b¶n cña c¬  quan  cã  thÈm quyÒn  vÒ  viÖc  chia  t¸ch hoÆc s¸p nhËp   ®Þa  giíi  hµnh   chÝnh   vµ   tÝnh   to¸n   kinh   phÝ   t¨ng   thªm   do   viÖc   ®Ò  nghÞ ¸p dông phô cÊp ®Æc biÖt nµy) göi vÒ Bé Néi vô. C¨n cø ®Ò nghÞ cña Thñ trëng Bé, ngµnh ë Trung ¬ng vµ  cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, Bé Néi vô trao ®æi   ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan ®Ó xem   xÐt tr¶ lêi. Trong thêi gian cha cã  v¨n b¶n tr¶ lêi cña  Bé Néi vô th× gi÷ nguyªn møc phô cÊp ®Æc biÖt ®èi víi c¸c   ®èi tîng ®ang ®îc hëng.
 10. 10 c) Trêng hîp Bé, ngµnh hoÆc Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh   ®Ò   nghÞ   bæ   sung   ®Þa   bµn   hëng   phô   cÊp   ®Æc   biÖt   hoÆc   ®Ò  nghÞ  thay  ®æi (t¨ng hoÆc gi¶m) møc phô  cÊp  ®Æc biÖt  ®èi  víi c¸c ®Þa bµn ®∙ ®îc hëng phô cÊp ®Æc biÖt, th× Thñ tr­ ëng Bé, ngµnh  ë  Trung  ¬ng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp  tØnh cã  v¨n b¶n göi Bé  Néi vô  (trong v¨n b¶n gi¶i tr×nh  râ lý do ®Ò nghÞ; tÝnh to¸n kinh phÝ t¨ng thªm do viÖc ®Ò   nghÞ  nµy; tªn  ®Þa bµn  ®Ò  nghÞ  thªm, tªn  ®Þa bµn  ®Ò  nghÞ  thay  ®æi møc phô  cÊp, møc phô  cÊp cña c¸c  ®Þa bµn gi¸p  ranh ®∙ ®îc hëng, nÕu cã). C¨n cø ®Ò nghÞ cña Thñ trëng Bé, ngµnh ë Trung ¬ng vµ  cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, Bé Néi vô trao ®æi   ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan ®Ó xem   xÐt tr¶ lêi. Trong thêi gian cha cã  v¨n b¶n tr¶ lêi cña  Bé  Néi vô  th×  gi÷  nguyªn møc vµ   ®Þa bµn  ®∙  ®îc hëng phô  cÊp ®Æc biÖt. 4­ VÒ chÕ ®é phô cÊp khu vùc ChÕ   ®é  phô  cÊp khu vùc tõ  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004  ®îc   thùc   hiÖn   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè  11/2005/TTLT­BNV­BL§TBXH­BTC­UBDT   ngµy   05   th¸ng   01   n¨m  2005 cña Bé  Néi vô, Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  x∙ héi,  Bé  Tµi chÝnh vµ  Uû  ban D©n téc híng dÉn thùc hiÖn chÕ   ®é  phô cÊp khu vùc (sau ®©y viÕt t¾t lµ Th«ng t liªn tÞch sè  11/2005/TTLT). Th«ng t  liªn tÞch sè  11/2005/TTLT (®∙  ®îc  ®Ýnh chÝnh  t¹i C«ng v¨n sè  803/BNV­TL ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2005 cña  Bé  Néi vô)  ®îc ban hµnh trªn c¬  së  c¸c  ®Þa bµn  ®∙  ® îc h­ ëng phô  cÊp khu vùc theo quy  ®Þnh t¹i phô  lôc 1 ban hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   03/2001/TTLT­BL§TBXH­BTC­ UBDTMN ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2001 cña Bé  Lao  ®éng – Th¬ng  binh vµ  x∙ héi, Bé  Tµi chÝnh vµ  Uû  ban d©n téc vµ  miÒn  nói (nay lµ Uû ban d©n téc) híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô  cÊp khu vùc vµ  c¸c v¨n b¶n tháa thuËn cña Bé  Lao  ®éng ­  Th¬ng binh vµ x∙ héi tõ sau ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2001 ®Õn   tríc   ngµy   01   th¸ng   10   n¨m   2004.   V×   vËy,   kÓ   tõ   ngµy   01  th¸ng  10 n¨m 2004  trë   ®i,  khi  cã  thay®æi   ®Þa giíi  hµnh  chÝnh (®æi tªn, chia t¸ch, s¸p nhËp)  ®èi víi c¸c  ®Þa bµn  ®∙  ®îc hëng phô  cÊp khu vùc, th×   ®îc ¸p dông phô  cÊp khu  vùc theo nguyªn t¾c ¸p dông phô cÊp ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i  ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 3 môc III Th«ng t nµy. Trêng hîp Bé, ngµnh hoÆc Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  ®Ò  nghÞ  bæ sung  ®Þa bµn hëng phô  cÊp khu vùc hoÆc  ®Ò  nghÞ  thay  ®æi (t¨ng hoÆc gi¶m) møc phô  cÊp khu vùc, th×  thùc  hiÖn theo  ®óng híng dÉn t¹i kho¶n 1 môc III Th«ng t liªn  tÞch   sè   11/2005/TTLT.  C¨n  cø   ®Ò   nghÞ   cña   Thñ   tr ëng  Bé,  ngµnh   ë   Trung  ¬ng   vµ   cña   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp  tØnh, Bé  Néi vô  trao  ®æi  ý  kiÕn víi Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng  binh vµ  x∙ héi, Bé  Tµi chÝnh, Uû  ban d©n téc vµ  c¸c Bé, 
 11. 11 ngµnh liªn quan  ®Ó  xem xÐt tr¶ lêi. Trong thêi gian cha  cã  v¨n b¶n tr¶ lêi cña Bé  Néi vô  th×  gi÷  nguyªn møc vµ  ®Þa bµn ®∙ ®îc hëng phô cÊp khu vùc. IV­ hiÖu lùc thi hµnh 1­ Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2­ C¸c néi dung söa  ®æi, bæ sung vÒ  chÕ   ®é  n©ng bËc  l¬ng   vµ   c¸c   chÕ   ®é   phô   cÊp   l¬ng   ®èi   víi   c¸n   bé,   c«ng  chøc, viªn chøc quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy  ®îc ¸p dông kÓ  tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   c¸c   Bé,  ngµnh,   ®Þa   ph¬ng   ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   Néi   vô   ®Ó   nghiªn   cøu,  gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản