Thông tư 83-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
306
lượt xem
34
download

Thông tư 83-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 83-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 94-CP ngày 25-08-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 83-TC/TCT của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA T H « N G  T   C ñ A  B é  T µI C H Ý N H  S è  83­T C/T C T,  G µ Y  7­10­1994 N H íN G  D É N  T HI H µ N H   G H Þ  ® Þ N H  S è  94­C P  N G µ Y  25­8­1994 N  C ñ A  C H Ý N H  P H ñ  Q U Y  ® Þ N H  C HI TI Õ T   HI  µ N H  P H¸ P  L Ö N H   T H V Ò   H U Õ  N H µ, ® Ê T T ­ C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh   vÒ thuÕ  nhµ, ®Êt  ® îc Héi    ®∙    ®ång  Nhµ       níc níc Céng  hoµ      x∙ héichñ  nghÜa  ViÖt Nam     th«ng  qua ngµy  th¸ng 7  31    n¨m  1992  vµ Ph¸p  lÖnh  söa ®æi, bæ     sung mét  §iÒu  sè  cña Ph¸p  lÖnh    vÒ thuÕ  nhµ  ®Êt  îcUû  ®   ban  Thêng  Quèc    vô  héith«ng  qua  ngµy  th¸ng5  19    n¨m  1994; ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  94/CP  sè  ngµy  th¸ng 8  25    n¨m  1994  cña ChÝnh   phñ ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p lÖnh    vÒ thuÕ  nhµ ®Êt vµ  Ph¸p lÖnh  söa ®æi,bæ     sung  mét  §iÒu  sè  cña  Ph¸p lÖnh  thuÕ  vÒ  nhµ ®Êt; ­ Theo    quy ®Þnh  it¹ §iÒu  Ph¸p  1  lÖnh  thuÕ  nhµ ®Êt;“Trong    t×nh h×nh  hiÖn nµy,t¹m      thêicha    thu thuÕ  nhµ  cha  vµ  quy  ®Þnh  thuÕ  vÒ  nhµ”; ­Bé      TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn    thuÕ  ®Êt  sau: nh  I­PH¹M   ¸P    VI  DôNG 1­   îng  §èi t chÞu  thuÕ  ®Êt   lµ ®Êt   ë, ®Êt  x©y  dùng  c«ng  tr×nh  (kh«ng  ph©n  biÖt®Êt  giÊy phÐp    cã    hay  kh«ng  giÊy phÐp  dông). cã    sö  a) §Êt ë        lµ®Êt  thuéc khu    d©n  ë    c  c¸c thµnh  vµ thÞ  n«ng  th«n  bao  gåm:  ®Êt  x©y   ®∙  cÊt  nhµ  (kÓ  m Æt   c¶  s«ng, hå, ao, kªnh        r¹ch lµm    nhµ  næi  cè  ®Þnh),®Êt    lµm  vên,lµm      ao,lµm  êng    ® ®i,lµm  s©n, hay  trèng quanh    bá    nhµ,  trõdiÖn    tÝch  ®Êt  nép  ®∙  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp;kÓ  ®Êt  ® îc   c¶  ®∙    cÊp  giÊy phÐp, nhng      cha  x©y  dùng  nhµ  ë. b)  §Êt  x©y  dùng  c«ng  tr×nh, lµ    ®Êt  x©y  dùng  c¸c  c«ng  tr×nh  c«ng  nghiÖp,khoa    häc  thuËt,giao  kü    th«ng,thuû  inu«itrång thuû    lî ,     s¶n,v¨n ho¸,       x∙héi,     dÞch   vô,quèc  phßng,an   ninh vµ      c¸ckho¶nh  ®Êt  phô  thuéc (diÖn    tÝch  ao    hå, trång  c©y, bao    quanh  c«ng  tr×nh  kiÕn  tróc),kh«ng    ph©n  biÖt c«ng    tr×nh  x©y  ®∙  dùng  xong  ®ang  dông, ®ang  sö    x©y  dùng, hoÆc     ®Êt  ® îc ®∙    cÊp  giÊy phÐp    nhng  cha  x©y  dùng,hoÆc     dïng lµm      b∙i chøa   ,hµng  vËtt  ho¸... 2­   îng  §èi t nép  thuÕ  ®Êt  îc quy  ®   ®Þnh  i t¹  §iÒu   2  Ph¸p  lÖnh    vÒ thuÕ  nhµ  ®Êt      c¸c tæ  lµtÊtc¶    chøc,c¸ nh©n  quyÒn  dông      cã  sö  hoÆc     trùctiÕp sö    dông  ®Êt   ë,®Êt  x©y  dùng  c«ng  tr×nh,bao    gåm: ­ §Êt  îc uû    ®   quyÒn  qu¶n    lý,th×  chøc    tæ  c¸ nh©n  quyÒn  uû  ph¶i nép    thuÕ; ­  §Êt    bÞ tÝch  thu    lý theo  ®Ó xö    quyÕt  ®Þnh   cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn    khigiao ®Êt    cho    chøc,c¸ nh©n  dông  tæ  c¸c tæ      sö  th×  chøc,c¸ nh©n      qu¶n   lý®Êt  nµy  ph¶inép    thuÕ; ­ C¸n  c«ng    bé  nh©n   viªnchøc,qu©n    nh©n    (gäichung    lµCBCNVC)  mua  nhµ  ®Êt  (ho¸gi¸)mua       nhµ  ®Êt  (ho¸gi¸)tõ c¸c nguån          hoÆc   îcc¬  ®   quan, xÝ    nghiÖp, ®¬n  cÊp    vÞ  ®Êt  (ph©n  phèi,tr¶tiÒn      ®Õn    bï thiÖth¹i®Êt..           . ®Ó tù ) lµm  nhµ    ë, nay  nhµ  nµy  thuéc  h÷u  së  riªngcña    CBCNVC   th× CBCNVC   nµy  ph¶inép    thuÕ  ®Êt. b) C¸c  chøc,c¸nh©n  nhµ    tæ      cã  ®Êt  cho   thuª(kÓ  nhµ  c¶  ®Êt  cña    c¸cc¬  quan,xÝ    nghiÖp  c¬  vµ  quan  qu¶n   lýnhµ  ®Êt  ph©n  phèihoÆc     cho  CBCNVC  
 2. 2 thuª)th×  chøc,c¸ nh©n    tæ      cho   thuªnhµ  ®Êt  ph¶inép    thuÕ  ®Êt,cßn    ngêi®i    thuªhoÆc     ngêi® îcph©n      phèinhµ    ®Êt  kh«ng  ph¶inép    thuÕ  ®Êt,mµ     chØ    tr¶ tiÒn thuªcho      chñ  cho  thuª. thÓ:  Cô  ­ Tæ     chøc,c¸ nh©n      cho  chøc,c¸ nh©n  tæ      trong níc hay        níc ngoµithuª     nhµ, ®Êt    (kÓ  nhµ    c¶  trä,nhµ  kh¸ch,nhµ    nghØ,  kh¸ch  s¹n) th×  chøc, c¸   tæ      nh©n  cho   thuªph¶inép   thuÕ  ®Êt. ­C«ng    nghiÖp    ty,xÝ  qu¶n   lýnhµ,®Êt   cho    thuªnhµ  ®Êt,th× c«ng        ty,xÝ  nghiÖp  nµy    lµ®¬n  ph¶inép  vÞ    thuÕ  ®Êt. ­ C¬    quan,xÝ    nghiÖp,®¬n  lùcl     vÞ   îng quèc  phßng  ninh qu¶n    an    lýquü  nhµ  ®Êt  cho  CBCNVC   thuª,th×    chøc    c¸c tæ  nµy   lµ ®¬n  ph¶i nép  vÞ    thuÕ  ®Êt. c)Trong  êng      tr hîp cßn  sù  cã  tranh chÊp   hoÆc   cha    x¸c®Þnh  îcquyÒn  ®   sö dông  ®Êt, kÓ   tr   c¶  êng  hîp  lÊn  chiÕm     tr¸ phÐp  i (bao  gåm   phÇn  c¶  diÖn  tÝch  ®Êt  chiÕm  lÊn  thªm  ngoµikhu«n      viªncña  chøc,c¸ nh©n  tæ      qu¶n   lýcho  thuª®∙    nép  thuÕ  ®Êt),th× tæ      chøc,c¸nh©n      ®ang   trùctiÕp sö   dông  ®Êt  ph¶i   nép  thuÕ  ®Êt. ViÖc    nép  thuÕ  ®Êt  trong  êng  tr hîp  nµy  kh«ng  nghÜa    cã  lµ thõa nhËn    tÝnh   hîp ph¸p vÒ    quyÒn  dông  sö  ®Êt. d) Trêng    hîp bªn  ViÖt Nam     tham    nghiÖp  ªndoanh  îc Nhµ    gia xÝ  li   ®   níc cho gãp  vèn  ph¸p  ®Þnh  b»ng  quyÒn  dông  sö  ®Êt  theo  quy  ®Þnh  it¹ §iÒu  7  cña LuËt ®Çu        t níc ngoµit¹    i ViÖt Nam   tæ    th×  chøc  hoÆc   ngêi ®¹idiÖn      cho  bªn ViÖt Nam     dïng  ®Êt   ®Ó gãp  vèn   hîp ®ång  ký  ®∙  kÕt     îng nép  lµ®èi t   thuÕ  ®Êt. §èi víic¸c h×nh        thøc  ®Çu    níc ngoµi ho¹t®éng  t       theo  LuËt  ®Çu    níc t   ngoµit¹ ViÖtNam,      i    thuª®Êt  nép  ®∙  tiÒn thuªvµo      NSNN   c¬  do  quan  thuÕ  thu  theo chÕ  Nhµ      ®é  nícquy  ®Þnh, th× kh«ng      ph¶inép    tiÒn ®Êt    n÷a. e) C¬    quan  ngo¹igiao,tæ      chøc  quèc   tÕ,ngêinícngoµisö        dông  ®Êt   ë, ®Êt x©y  dùng  c«ng  tr×nh ph¶inép      thuÕ  ®Êt  theo  quy  ®Þnh  cña  Ph¸p  lÖnh  vÒ thuÕ  nhµ  ®Êt, trõtr     êng  §iÒu    hîp  íc quèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam   kÕt    ký  hoÆc   tham    quy  giacã  ®Þnh  kh¸c. 3­ Kh«ng      thu thuÕ  ®Êt   ë,®Êt  x©y  dùng  c«ng  tr×nh ®èi víi     : a) §Êt ® îcc¬        quan  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  c«ng  nhËn  chuyªn sö    dông  v× môc  ®Ých  c«ng  céng,phóc          lî x∙ héihoÆc     i tõ thiÖn  chung  kh«ng  môc  v×  ®Ých  kinh doanh    hoÆc   kh«ng  dïng        ®Ó ë, nh: ®Êt  lµm  êng    ® x¸,cÇu  cèng,   c«ng  viªn,  s©n  vËn  ®éng, ®ª    diÒu,c«ng    tr×nh thuû lî  êng      itr , häc (bao  gåm   c¶  nhµ    trÎ nhµ  , mÉu   gi¸o), bÖnh  viÖn  (bao  gåm   bÖnh    c¶  x¸,tr¹m    x¸,tr¹m  tÕ, y    phßng  kh¸m...   )nghÜa  , trang,nghÜa    ®Þa. b) §Êt ® îcc¬        quan  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  c«ng  nhËn  chuyªn dïng    vµo  viÖc  thê  cóng  chung  cña   c¸c t«n  gi¸o,cña    chøc      c¸c tæ  mµ kh«ng  môc  v×  ®Ých  kinh,hoÆc     kh«ng  dïng ®Ó             ë,nh:c¸cditÝch  lÞch sö,®×nh, chïa,®Òn,          miÕu,  nhµ  thê  chung  (kÓ  nhµ  c¶  thê  hä).Riªng    ®Òn,  miÕu,  nhµ  thê    t vÉn  ph¶inép    thuÕ  ®Êt. Trêng    dông  hîp sö  ®Êt  thuéc diÖn    quy  ®Þnh        ®iÓm   t¹otiÕta, b  nµy  vµo  môc  ®Ých  kinh doanh    hoÆc       ®Ó ë, th×  chøc  tæ  qu¶n    lý®Êt  ph¶inép    thuÕ  ®Êt phÇn  diÖn  tÝch  ®Êt  dông  sö  vµo  kinhdoanh    hoÆc     ®Ó ë. II­  C¨N  TÝNH   Cø  THUÕ   MøC   Vµ  THUÕ C¨n  tÝnh  cø  thuÕ  møc  vµ  thuÕ  îcthùc hiÖn  ®     theo quy ®Þnh  i t¹  §iÒu 6  Ph¸p lÖnh  thuÕ  vÒ  nhµ, ®Êt  §iÒu  NghÞ    vµ  6  ®Þnh  94/CP  sè  ngµy  th¸ng 25   
 3. 3 8 n¨m  1994  cña  ChÝnh  phñ   lµdiÖn  tÝch  ®Êt,h¹ng    ®Êt  møc  vµ  thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp  cña  mét  ®¬n  diÖn  vÞ  tÝch. 1­ §èivíi       ®Êt  thuéc thµnh    phè,thÞ    trÊn (díi   x∙,thÞ      ®©y    gäichung    lµ®«  thÞ). a)  DiÖn  tÝch  ®Êt  tÝnh  thuÕ    lµ toµn  diÖn  bé  tÝch  ®Êt  cña  chøc, c¸ tæ      nh©n  qu¶n    dông, bao  lýsö    gåm:  diÖn  tÝch  Æt   m ®Êt  x©y  nhµ   ë, x©y  c«ng  tr×nh,diÖn    tÝch  êng  l¹   ® ®i  idiÖn  , tÝch  s©n, diÖn    tÝch  bao  quanh  nhµ, bao    quanh  c«ng  tr×nh,diÖn    tÝch  hå  c¸c diÖn  ao  vµ    tÝch   ®Ó trèng trong ph¹m        vi ®Êt  îcphÐp  dông  ®   sö  theo giÊy cÊp      ®Êt  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn. Trêng    hîp cha  giÊy cÊp    cã    ®Êt   th× theo diÖn    tÝch  thùc tÕ  dông.   sö  b)  H¹ng  ®Êt      ®Ó x¸c ®Þnh  lÇn  sè  møc   thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  tÝnh  thuÕ  ®Êt  thuéc khu    vùc  thÞ    vµo    ®«  c¨n cø  c¸cyÕu    tèchñ  yÕu  sau: Lo¹i®«      thÞ:ViÖc  ph©n  i thÞ  îcvËn  lo¹ ®«  ®     dông  b¶ng  ph©n  i thÞ  lo¹ ®«    theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh  cña  ChÝnh  phñ. ­ §èivíi   thÞ          ®«  míih×nh  c¸c thµnh,cha  tªntrong b¶ng    cã      danh  môc  xÕp  h¹ng  thÞ,th× t¹m    ®«      thêis¾p  xÕp  sau: nh  + C¸c  thÞ    trôsë  ®«  n¬icã    UBND   tØnh  xÕp  vµo  thÞ  i ®«  lo¹ IV;   + C¸c  thÞ  ®«  kh¸c(trõthÞ     trÊn)xÕp    vµo  thÞ  i ®«  lo¹ V;   + ThÞ  trÊn. Lo¹i® êng    phè  hoÆc   khu  phè: Trong  mçi  i thÞ  îcchia thµnh    i êng  lo¹  ®«  ®     c¸c lo¹  ® phè  (hoÆc  khu  vùc)   nh sau: +  thÞ  i  îcph©n    4    êng  §«  lo¹ I®     tèi ®a  lo¹ ® i phè,hoÆc     khu  phè; +  thÞ  i   îcph©n    4    êng  §«  lo¹ II     ® tèi ®a  lo¹ ® i phè,hoÆc     khu  phè; +  thÞ  i I îcph©n    4  i êng  §«  lo¹ II ®       tèi ®a  lo¹ ®   phè,hoÆc     khu  phè; +  thÞ  i ® îcph©n    4  i êng  §«  lo¹ IV      tèi ®a  lo¹ ®   phè,hoÆc     khu  phè; +  thÞ  i ® îcph©n    3    êng  §«  lo¹ V      tèi ®a  lo¹ ® i phè,hoÆc     khu  phè; + ThÞ  trÊn ® îcph©n    2    êng      tèi ®a  lo¹ ® i phè,hoÆc     khu  phè. Tuú  t×nh  h×nh  thÓ, ë  cô    mçi    ®« thÞ  thÓ  cã  ph©n  lo¹  êng  sè  i ® phè  Ýt  h¬n  møc  trªn,  nhng  ph¶ixÕp    i êng    tõ lo¹  ® phè  bËc  cao    trëxuèng  theo  thø    tù 1,  v.v. . 2  . Riªng    ®èi    víithÞ   x∙,thÞ  trÊn  thuéc  c¸c  tØnh  miÒn     nói,h¶i ®¶o  phÝa  b¾c  T©y  vµ  Nguyªn    qu¸ nhá,nh÷ng  trÊn míih×nh    thÞ      thµnh  ®iÒu  kiÖn  sinh ho¹tkÐm   víi   trÊn kh¸c trong ®Þa      so    thÞ  c¸c       ph¬ng  thÓ  cã  xÕp  i êng  lo¹ ® phè    tõbËc  2. C¨n  ®Ó   cø  ph©n  i êng  lo¹ ®   phè  dùa  vµo  trÝcña  vÞ    ®Êt   ë,®Êt  x©y  dùng  c«ng  tr×nh tõng    khu  vùc    (lµtrung t©m,    cËn  trung t©m     hay  ven  ®«)    c¸c ®iÒu  kiÖn  thuËn    lîtrong SXKD,  i   trong sinh ho¹tv.v.        .Côc  thuÕ  phèihîp víiSë        x©y  dùng, c¬    quan  qu¶n    lýruéng  ®Êt  cïng cÊp      ®Ó ph©n    êng  c¸c ® phè  trong ®«    thÞ      i ra c¸c lo¹  kh¸c nhau, tr×nh UBND         tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc  Trung  ¬ng  quyÕt ®Þnh.   VÞ   trÝ®Êt: C¨n  vµo  i êng  cø  lo¹  ® phè  ® îc UBND   ®∙    tØnh, thµnh    phè  quyÕt  ®Þnh,  Chi côc    thuÕ  thùc hiÖn    ph©n  i trÝ ®Êt  thÓ  lo¹  vÞ    cô  trong tõng  i êng    lo¹  ® phè  ®Ó   xÕp   møc   thuÕ  ®Êt  tr×nh  UBND   quËn,  huyÖn   hoÆc   cÊp  ¬ng  ¬ng  t ® quyÕt ®Þnh.   Mçi lo¹ ® êng    i   phè  îcxÕp    theo 4  trÝ®Êt,cô thÓ  sau: ®   tèi ®a    vÞ        nh  VÞ     p  trÝ1:¸ dông      ®èi víi ®Êt  m Æt   ë  tiÒn. VÞ     ¸ dông  trÝ 2: p  ®èi    víi®Êt  trong  ngâ, hÎm    cña  êng  ® phè  ®iÒu  cã  kiÖn  sinhho¹tthuËn      t«hoÆc   ba      lî(xe «­   i xe  b¸nh  vµo  n¬iv.v. . . tËn    .)
 4. 4 VÞ     ¸ dông  trÝ 3: p  ®èi   víi®Êt  cña  nh÷ng  ®éc  hé  lËp nhng  ph¶i®i    qua  nhµ  Æt   m tiÒn,®Êt  trong hÎm    ë    cña  êng  ® phè  ®iÒu  cã  kiÖn  sinh ho¹tkÐm       h¬n  trÝ2  t«hoÆc   3  vÞ    («­   xe  b¸nh  kh«ng  vµo  îc. . . ® .) VÞ      p  trÝ 4: ¸ dông      ®èi víi®Êt  trong ngâ, trong hÎm        cña    c¸c ngâ, c¸c hÎm      thuéc vÞ          nªu    c¸cvÞ      trÝ2,vÞ trÝ3  trªnvµ    trÝcßn    l¹ kh¸cmµ   i   ®iÒu  kiÖn  sinh  ho¹trÊtkÐm.     Trong  mçi  i êng  lo¹ ® phè, kh«ng    nhÊt  thiÕtph¶i xÕp    vÞ        ®ñ 4  trÝ ®Êt,   mµ   ph¶i v¨n  cô    cø  thÓ  vµo  tõng  êng  ® phè    ®Ó xÕp,  thÓ cã  xÕp  vÞ    Ýt  trÝ h¬n, nhng    ph¶i xÕp    trÝ 1 ¬ng    tõ vÞ    t øng   víibËc  thuÕ  cao  nhÊt   trë xuèng.   Trong  cïng vÞ      trÝ ®Êt  nhng  ®iÒu  do  kiÖn  thuËn    kh¸c nhau,th×  thÓ  lîcã  i     cã  ® îc h¹    thÊp  møc   thuÕ  ®Êt      tèi®a b»ng  lÇn  2  møc   thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp  quy  ®Þnh  trong biÓu      díi ®©y        ®èi víi ®Êt  ®iÒu  l« cã  kiÖn  thÊp h¬n. VÝ    l«®Êt  îcxÕp  dô:2    ®   cïng vÞ    1    trÝsè  cña  êng  ® phè  i   lo¹  thuéc ®«  1,   thÞ  i   lo¹ I,theo    quy  ®Þnh  ph¶ichÞu    møc  thuÕ  ®Êt  b»ng  lÇn  32  møc  thuÕ sö    dông  ®Êt  n«ng  nghiÖp,nhng    trong ®ã  mét   ®Êt  vÞ      cã  l«  ë  trÝmøc  thuËn ®é  tiÖn kh«ng    b»ng        thÓ    l«kia,th× cã  ¸p dông  møc  thuÕ  ®Êt  b»ng  lÇn  31  hoÆc   30  møc  lÇn  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp. §èivíil« ®Êt          gi¸pranh  gi÷a c¸c lo¹  êng      i ® phè, ®Êt    gãc  cña  lo¹  êng  2  i ® phè, ®Êt      gi¸p ranh  gi÷a  trÝ mµ   nh÷ng  vÞ    cã  bËc  thuÕ  cao  thÊp  kh¸c nhau,     th× c¨n cø      vµo  møc  thuËn  ®é  tiÖn cña  trÝ®Êt      vÞ    Chi côc  ëng    tr Chi côc  thuÕ  ® îc®iÒu    chØnh  xÕp  vµ  vµo  bËc  thuÕ   phïhîp. c) Møc    thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  lµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ  ®Êt  thuéc   vïng ®«     thÞ    lµ møc   thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  cao  nhÊt trong vïng ® îc         ¸p dông  sau:   nh  ­ §èi       víi thµnh  phè   trùcthuéc Trung    ¬ng;thµnh    phè,thÞ      trôsë    x∙n¬icã    UBND   cÊp  tØnh  ®ãng  ¸p dông  th×    møc  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  cao  nhÊt trongtØnh,thµnh        phè   trùcthuéc Trung    ¬ng  ®ã. ­ C¸c    thÞ    x∙,thÞ  trÊn kh¸c ¸p dông        møc  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  cao  nhÊt tronghuyÖn, trongthÞ            x∙®ã. Riªng ®èi víi       x∙,thÞ  thÞ    trÊn miÒn        nói,h¶i®¶o    qu¸ nhá,míih×nh      thµnh,   ®iÒu  kiÖn  sinh ho¹tkÐm   víic¸c thÞ      so      trÊn kh¸c,cã      thÓ  dông  ¸p  møc   thuÕ  sö dông  ®Êt  n«ng  nghiÖp  cao  nhÊt ë      t¹ khu  i vùc  x∙,thÞ  thÞ    trÊn ®ã.   Sè  møc  lÇn  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  cao  nhÊt trongvïng ¸p dông          ®èi víi6  i thÞ      lo¹  ®«  (kÓ  thÞ  c¶  trÊn)vµ  vÞ      4  trÝ ®Êt  cña  tõng  i êng  lo¹ ® phè  theo c¸cbËc      thuÕ  sau: nh  B¶NG   PH©N     Bæ C¸C BËC   THUÕ  ®ÊT   THÞ   ®«  THEO     VÞ TRÝ   CñA   TõNG  LO¹I® êNG     PHè Lo¹i Lo¹i BËc thuÕ  theo  trÝ ®Êt  lÇn  vÞ    (sè  møc ®« thÞ ® êng thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp) phè VÞ    VÞ    VÞ    VÞ    trÝ trÝ 2 trÝ 3 trÝ 4 1 1 2 3 4 5 6 Lo¹iI   1 32 28 23 17 2 30 26 21 14 3 27 23 18 12 4 25 21 16  9 Lo¹iII   1 30 26 21 14
 5. 5 2 27 23 18 12 3 25 21 16  9 4 22 18 13  8 Lo¹iII   I 1 26 22 17 11 2 25 21 16 10 3 23 19 14  8 4 21 17 12  7 Lo¹iIV   1 19 17 13   8 2 18 16 11   7 3 17 14 9   6 4 14 11  7   5 Lo¹iV   1 13 11   9  7 2 12 10   8   6  3 11  8   7  5 ThÞ    1 13 11   8   5 trÊn   2 11  8   5   3 Trêng   hîp trong mét  thÞ  nh÷ng    ®«  cã  th«n,xãm       mµ ®iÒu  kiÖn  sinh ho¹t     nh  vïng  n«ng  th«n,chuyªn s¶n      xuÊt n«ng    nghiÖp  th×  dông  thuÕ  ¸p  thu  ®Êt  nh vïng ven  thÞ    ®«  theo híng dÉn        t¹ §iÓm   môc  i 2  nµy. 2. §èi víi®Êt          ë, ®Êt  x©y  dùng  c«ng  tr×nh thuéc  vïng  ven    ®« thÞ, ven    ®Çu   mèi  giao th«ng  ven      vµ  trôcgiao th«ng    chÝnh    x¸c®Þnh  sau: nh  a) Ph¹m      i   vic¸clo¹ ®Êt    nµy: ­ §Êt    khu  d©n  ë    c  c¸c vïng  ven    ®« thÞ  bao  gåm       c¸c x∙ hoÆc   th«n  (Êp)   tiÕp gi¸pvíi         thµnh  néi phè,néithÞ      x∙. ­ §Êt khu      d©n  ven  c  ®Çu   mèi  giao th«ng  trôc® êng    vµ    giao th«ng    chÝnh  kh«ng  n»m   trong    ®« thÞ  bao  gåm:  ®Êt  ven        ..    êng  ng∙ ba, ng∙ t .trôc ® giao   th«ng,bÕn    phµ, bÕn    c¶ng,s©n    bay  Trung  do  ¬ng  tØnh  vµ  hoÆc   thµnh  phè  trùcthuéc Trung      ¬ng  qu¶n  lý. ­ §Êt  khu  ¬ng    th m¹i,khu  lÞch  du  kh«ng  n»m   trong    ®« thÞ   lµ toµn  bé  diÖn  tÝch  n»m   trong khu  ¬ng      th m¹i,khu  lÞch    du  vµ  khu  d©n  g¾n     c  víikhu  th¬ng    m¹i,khu  lÞch theo quy  du      ®Þnh  cña  quan  c¬  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn. ­ §Êt    khu  c«ng  nghiÖp  kh«ng  n»m   trong ®«     thÞ    lµ ®Êt  nhµ  cã  m¸y, xÝ    nghiÖp  khu  vµ  d©n  g¾n    c  víikhu  c«ng  nghiÖp  theo quyÕt ®Þnh      cña  quan  c¬  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn. b) Møc    thuÕ  ®Êt  îcquy  ®   ®Þnh  sau: nh  +      §èivíi ®Êt  khu  d©n    c,®Êt  x©y  dùng  c«ng  tr×nh vïng ven  thÞ  i       ®«  lo¹ I,   lµdiÖn    tÝch  ®Êt  cña  toµn  x∙ngo¹ithµnh  m Æt   bé      cã  tiÕp gi¸ptrùctiÕp víi           ®Êt  néithµnh.Møc       thuÕ  ®Êt  b»ng  lÇn  2,5  møc  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  cña  h¹ng  ®Êt  cao  nhÊt trongx∙.     +      §èi víi®Êt  khu  d©n    c, ®Êt  x©y  dùng  c«ng  tr×nh  thuéc  vïng  ven  cña  ®«  thÞ  i ,lo¹  I lo¹  vµ  i     lo¹    i   i II II , IV  lo¹  lµ toµn  diÖn  V bé  tÝch  cña  th«n,Êp    cã  m Æt  tiÕp      gi¸ptrùctiÕp    víi®Êt   néithÞ,møc    thuÕ  ®Êt  b»ng  lÇn  2  møc  thuÕ  sö dông  ®Êt  n«ng  nghiÖp  cña  h¹ng  ®Êt  cao nhÊt trong th«n,Êp.       +      §èivíi ven  ®Çu   mèi  giao th«ng,trôc® êng        giao th«ng    chÝnh, ®Êt    khu  th¬ng  mai,khu  lÞch kh«ng    du    n»m   trong ®«    thÞ  møc  thuÕ  ®Êt  b»ng   1,5 lÇn  møc  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  cña  h¹ng ®Êt  cao  nhÊt trong vïng.    
 6. 6 3.§èivíi       ®Êt   ë,®Êt  x©y  dùng  c«ng  tr×nh thuéc vïng n«ng        th«n: a) DiÖn    tÝch  ®Êt  tÝnh  thuÕ   lµtoµn  diÖn  bé  tÝch  ®Êt  thùc tÕ    qu¶n    lýsö  dông  cña  chøc, c¸ nh©n  tæ      kh«ng  thuéc  diÖn  nép  thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp  bao  gåm:  DiÖn  tÝch  Æt   m ®Êt  x©y  nhµ    ë, x©y  c«ng  tr×nh  (chuång  tr¹   i ch¨n  , nu«i,bÕp,    s©n,   bÓ níc. .  . )®Êt  , lµm  êng    ® ®i, diÖn  tÝch  ®Êt    ®Ó trèng.. . X¸c  ®Þnh   diÖn  tÝch  ®Êt  tÝnh  thuÕ  n«ng  ë  th«n  ph¶i c¨n  vµo      cø  sæ ®Þa  chÝnh  Nhµ    nh÷ng    níc.ë  n¬icha  sæ   cã  ®Þa  chÝnh      së    th× trªnc¬  têkhai   nép  thuÕ  ®Êt, thuÕ  dông    sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  ý  vµ  kiÕn  cña  c¸n  ®Þa   bé  chÝnh,® îcUû      ban  nh©n  d©n      x∙x¸cnhËn. Trêng    nép  hîp hé  thuÕ  kh«ng    kª khaihoÆc       kª khaikh«ng    ®óng  thùc tÕ    th× c¬    quan  thuÕ  phèihîp víi quan        c¬  ®Þa  chÝnh  sù cã  tham    gia cña  ban  Uû  nh©n  d©n   x∙kiÓm     tra, ®Þnh  x¸c ®óng  diÖn  tÝch  ®Êt  chÞu  thuÕ. b) Møc    thuÕ  ®Êt  vïng n«ng  ë    th«n. §èi víi®Êt  ®Êt      ë,  x©y  dùng  c«ng  tr×nh  thuéc  vïng  n«ng  th«n  ®ång  b»ng, trung du, miÒn          nói,møc   thuÕ  ®Êt  b»ng  lÇn  1  møc   thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp      ghithu b×nh  qu©n  trong x∙.   4.  Ph©n     bæ thuÕ  ®Êt  ®èi   víinhµ  nhiÒu  tÇng  khu  vµ  tËp  thÓ  thuéc   nhiÒu  chøc,c¸nh©n  tæ      qu¶n    dông. lýsö  a. §èivíi®Êt        x©y  dùng  nhµ  nhiÒu  tÇng  mét  chøc  do  tæ  hoÆc    c¸ nh©n  qu¶n    dông  lýsö  th×  chøc  tæ  hoÆc     c¸ nh©n    ®ã ph¶inép   thuÕ  cho  toµn  bé  diÖn  tÝch  ®Êt  trong khu«n    viªn.Trêng    hîp  chøc  tæ  hoÆc    c¸ nh©n  nµy  cho  mét  chøc  tæ  hoÆc     c¸nh©n  kh¸cthuª,       ngêithuªkh«ng  th×     ph¶inép    thuÕ  ®Êt. b. Trong    mét  kho¶nh  ®Êt  nhiÒu  chøc,c¸ nh©n  cã  tæ      qu¶n    dông, lýsö    nguyªn t¾c      lµ:Tæng  diÖn  tÝch  ®Êt  chÞu  thuÕ  cña    chøc    c¸c tæ  c¸ nh©n  nµy  ph¶ib»ng    tæng  diÖn  tÝch  ®Êt  cña  kho¶nh  ®Êt  ®ã.  vËy  Do  mçi  chøc,c¸ tæ      nh©n  ngoµiviÖc    ph¶ikª khaidiÖn        tÝch  ®Êt  thùc tÕ  dông    sö  (bao  gåm   diÖn  tÝch  Æt   m ®Êt, nhµ      ë, c«ng  tr×nh  phô, trång    rau    diÖn  kÓ c¶  tÝch  ®Êt  lÊn  chiÕm   riªng)cßn    ph¶ikª    khaithªm    phÇn  diÖn  tÝch  ®Êt  dông  sö  chung   nh: ®Êt  lµm  êng  chung,s©n  ® ®i    chung,®Êt    x©y   c¸c c«ng  tr×nh sö    dông  chung  (x©y    tr¹m b¬m   níc, .  c¶  . .kÓ  diÖn  ) tÝch  trèng. bá  ViÖc  ph©n  chia phÇn    diÖn  tÝch  ®Êt  dông  sö  chung  c¸c tæ  do    chøc    c¸ nh©n  trong khu    tËp  thÓ   tù tho¶  thuËn  ph©n  bæ.  Trêng  hîp    chøc, c¸ c¸c tæ      nh©n  nµy  kh«ng    tù tho¶ thuËn  îcth× c¬    ®     quan  thuÕ      vµo  sÏc¨n cø  t×nh h×nh  thùc tÕ  dông      sö  ®Ó ph©n    thuÕ  bæ sè  ph¶inép    cho  tõng  chøc    tæ  c¸ nh©n  ph¶inép.   c. §èi víi®Êt  do        ë  nhiÒu  chøc, c¸ nh©n  tæ      qu¶n   lý nhng  kh«ng  thuéc   mét  kho¶nh,th× c¸ctæ        chøc    c¸ nh©n  nµy  ph¶inép    thuÕ  ®Êt  phÇn  diÖn  tÝch  ®Êt  thùc  sö  tÕ  dông  (kÓ  diÖn  c¶  tÝch  lÊn  chiÕm   thªm    ®Ó x©y  nhµ, trång     rau,lµm    c«ng  tr×nh phô    v.v. . .) d. §èivíi®Êt        x©y  nhµ  nhiÒu  tÇng,do   nhiÒu  chøc    tæ  c¸ nh©n  qu¶n   lý, sö dông  c¸c tÇng  ë    kh¸c nhau, th×        tõ tÇng  (lÇu  trë lªnkh«ng  5  4)      ph¶i nép    thuÕ  ®Êt.Tõ    tÇng  (lÇu 3) trëxuèng,viÖc  4          ph©n    bæ phÇn  diÖn  tÝch ®Êt  sö  dông  chung  còng    x¸c®Þnh  híng dÉn      ®iÓm   nh    t¹ tiÕtb  i nµy. Riªng    ph©n    hÖ sè  bæ thuÕ  ®Êt  cho   c¸c tÇng  (lÇu)®èi      víiphÇn  diÖn  tÝch  ®Êt  x©y  nhµ  nhiÒu  tÇng  (lÇu)nh    sau:      HÖ   c¸ctÇng        sè    (lÇu) Nhµ     TÇng  TÇng  2 TÇng  TÇng  1 (lÇu 1)   3 4 (lÇu   (lÇu  (lÇu 2)   3)
 7. 7 trÖt) 1  tÇng  (nhµ trÖt) 1 2  tÇng    (1 lÇu) 0,7 0,3 3  tÇng    (2 lÇu) 0,7 0,2 0,1 4  tÇng    (3 lÇu) 0,7 0,2 0,07 0,03 5.Gi¸thu thuÕ        ®Êt: ThuÕ  ®Êt thu b»ng  tiÒn theo    gi¸thãc thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp  cña  cuèin¨m  vô    liÒn tr     íc n¨m  thuÕ  b¸o  cho  Tµi chÝnh  thu  vµ  c¸o  Bé    (Tæng  côc  thuÕ) biÕt.   II   KHAI  IKª  . NéP   THUÕ   ®ÊT 1.Kª    khainép   thuÕ  ®Êt. Tæ   chøc   c¸ nh©n  ®ang    trùc tiÕp  dông  sö  ®Êt  tr¸chnhiÖm   khai cã    kª    t×nh  tr¹ng®Êt    quan    víic¬  thuÕ, theo    mÉu   thèng  nhÊt do  Tµi chÝnh      Bé    ph¸t hµnh  (mÉu  dÝnh  kÌm  theo Th«ng     tngµy). Tê  khai® îclËp thµnh  b¶n          2  göicho   Chi côc  thuÕ    ®Êt  n¬icã  chÞu  thuÕ  vµo th¸ng1   hµng  n¨m. Chi  côc  thuÕ  tr¸ch nhiÖm   chøc  cã    tæ  thu    khai nhanh  håi tê    chãng,   thuËn  tiÖn  tÝnh  thuÕ  vµ  sè  ph¶inép    cho  tõng   tê khai.Sau    îcthñ tr   khi®     ëng  c¬ quan  thuÕ   phª duyÖt møc    thuÕ  ph¶inép,mét      b¶n    têkhai® îcgöicho        ngêi  kª khainép      thuÕ  coilµth«ng    vµ      b¸o nép  thuÕ  1,1  lÇn    b¶n u    quan  l t¹ c¬  i thuÕ  lµm    lËp sæ   c¨n cø    thuÕ. §èi t nép   îng  thuÕ  ®Êt  nªu  i t¹ ®iÓm   môc    2  I cña  Th«ng   t nµy, ph¶ichñ      ®éng  ªnhÖ       li   víichicôc  thuÕ  quËn, huyÖn      ®Ó nhËn    tê khaivµ  khainép    kª    thuÕ  ®Êt. §èivíi     mét  tr sè  êng    thÓ  hîp cô  híng dÉn    thªm  sau: nh  ­ Mét  tæ    sè  chøc  hoÆc     c¸ nh©n  ®ang    trùctiÕp cã    quyÒn  dông  sö  ®Êt  ë nhiÒu  ®Þa   ®iÓm   kh¸c nhau, th×      ph¶i lËp      tê khai riªng cho      tõng    l« ®Êt  ë  tõng ®Þa    ®iÓm. ­ Tæ     chøc, c¸ nh©n      cho  thuª nhµ    ®Êt  (kÓ  tr c¶  êng  nhµ  hîp  ®Êt  c¬  do  quan  ph©n  phèicho    c«ng    c¸n bé  nh©n  viªn)th× tæ      chøc,c¸nh©n  ph¶ikÓ      ®ã    khaitoµn  diÖn    bé  tÝch  ®Êt  trong khu«n      viªncho  thuª. ­ Tæ     chøc,c¸ nh©n      chiÕm   dông  ®Êt    ë, ®Êt  x©y  dùng  c«ng  tr×nh (bao    gåm   tr c¶  êng    chiÕm  hîp lÊn  ®Êt    ra ngoµikhu«n      viªncña  chñ cho    thuªhoÆc   chñ  ph©n  phèi nhµ)    th×  ngêi ®ang      trùc tiÕp  dông  sö  ®Êt  ph¶i kª    khai nép    thuÕ  ®Êt.ViÖc      kª khainép    thuÕ  ®Êt  nµy  kh«ng  nghÜa    cã  lµthõa  nhËn  tÝnh  hîp ph¸p vÒ      quyÒn  dông sö  ®Êt. ­ §èivíi®Êt        x©y  dùng  nhµ  nhiÒu  tÇng  hoÆc   ®Êt trong khu    tËp thÓ  do  nhiÒu  chøc,c¸ nh©n  tæ      qu¶n    dông, th×  lýsö    tõng  chøc,c¸ nh©n  tæ      ph¶itù    kª khai nép    thuÕ. Tê    khai ph¶i ghi râ        phÇn  diÖn  tÝch  îc quyÓn  dông, ®   sö    diÖn  tÝch  chiÕm  lÊn  thªm,vµ    phÇn  diÖn  tÝch  ®Êt  dông  sö  chung  îcph©n  ®   bæ.  Riªng ®èi víi       nhµ  tõ tÇng  (lÇu3)trëxuèng  ë    4      ngoµiviÖc    ph¶ikª khainh        trªn,  cßn  ph¶ighirâ ë        tÇng  nµo  (®Ó   ¸p dông    ph©n    hÖ sè  bæ gi÷a c¸ctÇng).     ­ Nh÷ng  ®èi  îng  t kh«ng  ph¶i nép    thuÕ  ®Êt  quy  ®Þnh   i§iÒu  vµ  t¹  3  kho¶n  §iÒu  cña  1  13  Ph¸p  lÖnh    vÒ thuª nhµ    ®Êt  th×  chØ  ph¶i kª    khainép    thuÕ  phÇn  diÖn  tÝch  ®Êt  dông    sö  ®Ó kinh doanh    hoÆc     mµ   ®Ó ë  theo  quy  ®Þnh  ph¶inép    thuÕ  ®Êt. 2.Thñ      tôcnép  thuÕ.
 8. 8 ­ Chi  côc  thuÕ  c¨n  vµo    cø  tê khai ®∙  îc kiÓm       ®   tra,tÝnh  thuÕ,  chËm   nhÊt  hÕt  quý   I hµng  n¨m  ph¶ilËp    xong   sæ thuÕ  cña  tõng phêng, x∙ (hoÆc      th«n,xãm,      Êp, b¶n..   ph¶i® îcchicôc  ëng  duyÖt. . vµ  )       tr ký  ­ C¨n  vµo      cø  sæ thuÕ  ph¶inép      ghi trong th«ng    b¸o,®èi îng    t nép  thuÕ  ph¶ichñ    ®éng  thùc hiÖn    viÖc  nép  thuÕ  i     t¹  thu tiÒn  n¬i thuÕ  (theo híng dÉn      cña    Chi côc  thuÕ).Sè   thuÕ  n¨m c¶  nép  lµm  kú.Kú  2    ®Çu   nép  50%   thuÕ  sè  ph¶inép  n¨m  nép    c¶  vµ  chËm   nhÊt lµ ngµy  th¸ng 4. Kú  2      30      thø  nép  hÕt sè  thuÕ  cßn  ichËm   l¹   , nhÊt lµ ngµy  th¸ng 10. §èivíitr     31          êng    hîp ngêinép    thuÕ  tùnguyÖn    nép  lÇn      1  th× thu vµo  ®Çu. kú  ­  Riªng  ®Êt  thuéc  ë  vïng  n«ng  th«n  nép  thuÕ  mét  lÇn, thêih¹n      nép  chËm   nhÊt ngµy  th¸ng10.   31    ­ Khi thu      nhËn  tiÒn  thuÕ  ®Êt,ngêi thu      thuÕ  (kho    b¹c,thuÕ   vô, hay  uû  nhiÖm   thu)ph¶isö      dông      biªn laithuÕ  nhµ  ®Êt  Bé    do  Tµi chÝnh  ph¸thµnh.     Biªn laithu thuÕ          ghithµnh  li : ªn1  3  ªn    chuyÓn  li cho  quan  c¬  thuÕ, li   cÊp    ªn2  cho  ngêinép    thuÕ,li   l t¹ ngêithu thuÕ.   ªn3 u    i     ­§èivíi   nghiÖp        xÝ c¸c quèc  doanh  tæ  vµ  chøc  kinh tÕ    kh¸c,cã      tµikho¶n  tiÒn göit¹ ng©n      i   hµng  ®ang  thùc hiÖn    chÕ  tù nép  ®é    thuÕ  Bé    do  TµichÝnh  quy  ®Þnh,  cã  th×  thÓ  ®Õn   h¹n  kú  nép  thuÕ  Chi côc  do    thuÕ  th«ng    b¸o,chñ  ®éng  lµm  giÊy nép    tiÒn thuÕ    ®Êt  vµo  kho    b¹c Nhµ  níc. 3. ThuÕ     ®Êt  nép  vµo  kho   b¹c quËn, huyÖn    ®Êt    n¬i cã  chÞu  thuÕ, ghi     vµo  môc  theo  23  ch¬ng,lo¹     ikho¶n,h¹ng ¬ng  ,   t øng   víitõng   îng nép  ®èi t   thuÕ  cña  môc   lôcNSNN   quy  ®Þnh. 4. Sè    tiÒn  thuÕ  ®Êt  ®èi    víi®Êt  dïng  vµo  s¶n  xuÊt kinh doanh      cña    c¸c doanh  nghiÖp  nép  ®∙  vµo  ng©n  s¸ch Nhµ    îc coilµ yÕu        níc ®       tè chiphÝ, ® îc     trõkhix¸c®Þnh            lîtøc chÞu  i thuÕ. 5. Côc    thuÕ  thÓ  cã  tho¶ thuËn  quyÕt    vµ  ®Þnh  nhiÖm     uû  thu thuÕ  ®Êt.   Uû  nhiÖm   ph¶ithanh  thu    to¸n kÞp      thêitiÒn  thuÕ  thu  ®∙  theo  ®óng  chÕ     ®é uû  nhiÖm    thu.Nghiªm  cÊm   viÖc  chiÕm  dông  x©m     tiªutiÒn  thuÕ. Uû    nhiÖm   thu thuÕ    ®Êt  îc trÝch thïlao tõ 5%   ®           ®Õn       thuÕ  8% trªnsè  thùc thu nép      vµo  kho  b¹c  Nhµ   níc.Trong    néi thµnh  ®ã ë    thµnh  phè   Hµ Néi  thµnh  vµ  phè  Hå  ChÝnh  Minh:5%;        c¸cn¬ikh¸c:8%   ® îctrÝch tr       vµ      íckhinép  tiÒn thuÕ    vµo  kho  b¹c Nhµ    níc. Tæng   côc  thuÕ  chÞu  tr¸chnhiÖm     híng dÉn    ph©n  phèi,sö    dông  nguån  kinhphÝ      nãitrªn. IV.GI¶M    THUÕ,  MIÔN   THUÕ   ®ÊT Theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    Ph¸p  13, 14  lÖnh  thuÕ  vÒ  nhµ  ®Êt  §iÒu    vµ  9, 10, 11    NghÞ   ®Þnh   94/CP  sè  ngµy  th¸ng  n¨m  25  8  1994  viÖc  gi¶m  thuÕ,   miÔn  thuÕ  ®Êt  îcthùc hiÖn  sau: ®     nh  1.T¹m    miÔn thuÕ  ®Êt        êng    ®èi víi tr c¸c hîp sau ®©y: a.  §Êt  x©y dùng    c¬  trô së  quan  hµnh  chÝnh  nghiÖp  sù  Nhµ   níc,tæ    chøc      x∙héi,c«ng  tr×nh v¨n ho¸,®Êt        chuyªn dïng    vµo  môc  ®Ých  quèc  phßng  vµ  ninh. an  §Êt thuéc diÖn  miÔn      t¹m  thuÕ  ®iÓm   ë  nµy  nÕu  dông  sö  vµo  môc  ®Ých  kinhdoanh,hoÆc     th× ph¶inép      ®Ó ë      thuÕ ®Êt. b)  §Êt  thuéc  ë  vïng  cao, miÒn      ih¶i®¶o,    nói,biªn gií     , vïng s©u, vïng    xa  thuéc  diÖn  îc miÔn  ®   thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp  (theo LuËt  thuÕ  sö  dông  ®Êt  n«ng nghiÖp  quy ®Þnh);vïng ®Þnh      canh,®Þnh    c.
 9. 9 §Êt  ®èi    ë  víi®ång  bµo  x©y  dùng  vïng  kinh tÕ    îc miÔn    míi ®   thuÕ  ®Êt  trong5    n¨m  ®Çu   tõngµy  kÓ    ®Õn       ë,tõn¨m  6    ph¶inép  thø  trë®i    thuÕ  ®Êt. c)§Êt ë      cña    gia®×nh  ¬ng th binh h¹ng      1/4,h¹ng    gia®×nh    2/4;hé    liÖtsÜ  cã ngêi® îchëng      chÕ  trî ®é    cÊp  cña  Nhµ   níc;®Êt  x©y  nhµ  t×nh  nghÜa  cho  c¸c ®èi îng    t chÝnh  s¸ch      x∙ héi,®Êt  cña  ë  ngêi tµn      tËt,sèng  ®éc  th©n, ngêi     cha  ®Õn   tuæi thµnh    niªn vµ    ngêi giµ  ®¬n    c«  kh«ng   n¬i n¬ng  tùa  kh«ng  cã  kh¶  n¨ng  nép  thuÕ. Nh÷ng    ®èi  îng  t nµy  chØ   îc miÔn  ®   thuÕ  mét    duy  n¬i ë  nhÊt do    chÝnh  ®øng    hä  tªn. DiÖn  tÝch  ®Êt  ® îcmiÔn  ë    thuÕ    vµo  c¨n cø  diÖn  tÝch  ®Êt  thùc tÕ  dông    sö  cña  ®Ó   hé  lµm  nhµ    ë, c«ng  tr×nh phô, chuång        tr¹i ch¨n  nu«i,® êng      ®i,s©n  ph¬i.  . nhng  . kh«ng  îc qu¸  ®   møc   quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  54  §iÒu  cña  vµ  57  LuËt ®Êt    ®ai. 2­    §îc xÐt  gi¶m  thuÕ, miÔn    thuÕ  ®Êt  cho    ë  c¸c ®èi îng  t nép  thuÕ  cã  khã  kh¨n vÒ    kinh tÕ  bÞ    do  thiªntai      , n¹n  tai bÊt  ngê. NÕu         gi¸trÞ thiÖth¹ivÒ       tµis¶n      tõ 20%   ®Õn   50%   tæng        gi¸trÞ tµis¶n    (tµis¶n  ®Þnh,    cè  tµis¶n u  l ®éng  trªnl«®Êt  cã      chÞu  thuÕ) th×  îcxÐt gi¶m    ®     thuÕ  ®Êt  50%,  nÕu      gi¸trÞ thiÖth¹itrªn50%     îcxÐt miÔn        th× ®     thuÕ  ®Êt. 3­ Thñ        tôcxÐt gi¶m  thuÕ,miÔn    thuÕ  ®Êt  îcquy  ®   ®Þnh  sau: nh  a)    Tæ chøc    c¸ nh©n  thuéc  diÖn  îct¹m  ®   miÔn  thuÕ  ®Êt  nªu  i t¹ ®iÓm   1  môc   IV,ph¶ikª khaitæng        diÖn  tÝch  ®Êt  thùc tÕ    qu¶n    dông,diÖn  lýsö    tÝch  ®Êt  dông  sö  theo  tõng  môc  ®Ých        (trôsë, ë, kinh doanh    v.v. . cã    .   x¸c nhËn  ) cña  UBND   phêng, x∙ n¬i cã        ®Êt  chÞu  thuÕ  hoÆc   cña  quan  c¬  qu¶n   lýcÊp  trªn(nÕu    chøc)göi®Õn       lµtæ      Chi côc  thuÕ   trùctiÕp thu thuÕ, Chi côc          thuÕ  c¨n cø    vµo    têkhaicã      x¸cnhËn  cña    quan  c¸cc¬  trªn,  thùc hiÖn    kiÓm   tra, tÝnh  to¸nsè    thuÕ  îcmiÔn  sè  ®   vµ  thuÕ  cßn  ph¶inép.   b)    Tæ chøc,c¸ nh©n      thuéc ®èi t   îcxÐt     îng ®   gi¶m  thuÕ, miÔn    thuÕ  nªu  t¹  i®iÓm   môc  2  nµy, ngoµi viÖc      ph¶ikª    khainh      c¸c ®èi  t ë   îng  ®iÓm   cßn  1  ph¶igöi kÌm      theo  ®¬n   ®Ò nghÞ, gi¶itr×nh lýdo          gi¶m  hoÆc   miÔn  thuÕ, cã    x¸cnhËn    cña  UBND   phêng,x∙n¬icã        ®Êt  chÞu  thuÕ. Chi côc  thuÕ  cø    c¨n  tê khai,®¬n     ®Ò nghÞ  gi¶m  miÔn  thuÕ  kiÓm    tra, x¸c minh, kiÕn      nghÞ  møc   gi¶m, miÔn    thuÕ  cho  tõng  êng  tr hîp  tr×nh  UBND   huyÖn, quËn  cÊp ¬ng  ¬ng    vµ  t ® quyÕt ®Þnh.   4. ThÈm   quyÒn  xÐt  gi¶m  thuÕ,  miÔn  thuÕ  cña  ®iÓm   môc   2  nµy  do  UBND   huyÖn,  quËn  cÊp ¬ng  ¬ng  vµ  t ® quyÕt  ®Þnh  theo    ®Ò nghÞ  cña   Chi côc  ëng  tr Chi  côc  thuÕ.  Riªng  viÖc  xÐt  gi¶m,  miÔn   thuÕ  ®Êt  ®èi   víixÝ  nghiÖp  quèc  doanh  Trung  ¬ng,xÝ    nghiÖp  quèc  doanh  tØnh,thµnh    phè  qu¶n  lýdo    Côc  ëng  tr Côc  thuÕ  tØnh, thµnh    phè  quyÕt  ®Þnh  theo   ®Ò nghÞ  cña  Chi côc  ëng      tr Chi côc  thuÕ. V.  Lý  PH¹M   GI¶IQUYÕT   Xö  VI  Vµ    KHIÕU   N¹I 1. ViÖc  lýviph¹m      xö      vÒ thuÕ ®Êt  thÈm   vµ  quyÒn  lý vi ph¹m  xö      thùc  hiÖn theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu        Ph¸p  i 15,16,17,18  lÖnh  thuÕ  vÒ  nhµ ®Êt. Mçi  viph¹m  îcxö    vô    ®   lýph¶icã  s¬      hå  biªnb¶n    thÓ      ghicô  chitiÕttõng  viph¹m, cã  c¸cc¨n cø      ®ñ      ph¸p lý®Ó       kÕt  luËn  tÝnh  vÒ  chÊt møc  viph¹m,    ®é    trªnc¬  ®ã    së  quyÕt ®Þnh  lýtheo ®óng    xö      Ph¸p    luËthiÖn hµnh. 2.    VÒ khiÕu    gi¶iquyÕt  n¹ivµ    khiÕu    n¹ithùc  hiÖn theo quy ®Þnh   i t¹  §iÒu        Ph¸p  20, 21, 22, 23  lÖnh    vÒ thuÕ  nhµ ®Êt  theo  vµ  ®óng  quy ®Þnh  trongPh¸p    lÖnh  khiÕu    tèc¸o cña  n¹ivµ      c«ng d©n.
 10. 10 VI.Tæ     CHøC   THùC   HIÖN 1. Tæ     chøc    c¸ nh©n  thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ  ®Êt  ph¶ithùc hiÖn      nghiªm  chØnh    c¸c quy  ®Þnh  cña  Ph¸p  lÖnh  thuÕ  vÒ  nhµ  ®Êt.Mäi      viph¹m  thuÕ  vÒ  ®Êt    xö    sÏbÞ  ph¹ttheo quy   ®Þnh   t¹ §iÒu  Ph¸p  i 15  lÖnh  thuÕ  vÒ  nhµ  ®Êt. 2. C¬     quan  thuÕ   c¸c cÊp  nhiÖm   tuyªn truyÒn, híng  cã  vô      dÉn   c¸c tæ  chøc,c¸ nh©n      trong ph¹m      vi®Þa   ph¬ng  thùc hiÖn    ®óng  Ph¸p  lÖnh  thuÕ  vÒ  nhµ ®Êt  Ph¸p  vµ  lÖnh  söa  ®æi    bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña Ph¸p  lÖnh  thuÕ  vÒ  nhµ ®Êt.NghÞ    ®Þnh  94/CP  sè  ngµy  th¸ng8  25    n¨m  1994  cña ChÝnh  phñ  vµ  c¸cnéidung      híng dÉn      t¹ Th«ng   i tnµy. Trong  êng    tr hîp cÇn  thiÕtUBND       c¸c tØnh,thµnh    phè  thÓ  cã  thµnh  lËp  Ban  chØ  ®¹o  iÓn  tr khai thu    thuÕ  ®Êt  ®Þa   ë  ph¬ng, thµnh    phÇn  gåm     ®¹i diÖn  quan  c¬  thuÕ,ngµnh    x©y  dùng,ngµnh    ®Þa  chÝnh. 3. Th«ng     tnµy  thay thÕ    Th«ng   50­ tsè  TC/TCT  ngµy  9­ 30­ 1992  cña  Bé  TµichÝnh  nh÷ng    vµ  quy ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i Th«ng   tnµy  ®Òu     b∙i bá. 4.Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthi hµnh    tõngµy  1­ 1­ 1994. Trong  qu¸  tr×nh thùc  hiÖn, cã    nh÷ng  khã  kh¨n  víng  ¾c   m cÇn  b¸o    c¸o kÞp      thêivíichÝnh  quyÒn  ®Þa   ph¬ng  Bé    vµ  Tµi chÝnh    ®Ó híng  dÉn   gi¶i quyÕt. MÉU   1 Sè  Côc  thuÕ... .                  CéNG     HéI    . .                   . HOµ X∙  CHñ NGHÜA   VIÖT  NAM Chi côc    thuÕ... .                         .                        §éc  ­ Tù  ­ H¹nh  . lËp    do    phóc Tê  KHAI  NéP   THUÕ   ®ÊT ( p  ¸ dông      chøc) ®èi víitæ  I.PHÇN   Kª    Tù  KHAI 1.Tªn  chøc      tæ  kª khai: . ................................ . . ............................... 2.§Þa    chØ:.. . ......................................... . . ........................................ 3.Lo¹i®Êt:. . .........................................     . . ........................................ 4.VÞ      trÝ®Êt:. . ........................................ . . ........................................ 5.Tªn  chøc    tæ  qu¶n    dông  lýsö  ®Êt:. . ....................... . . ...................... Trong  ®ã  Tæng    hîp diÖn  (m2) tÝch  ®Êt  chÞu 
 11. 11 Sè ChØ   tiªu Tæng  sè thuÕ  ph©n    bæ theo tÇng    lÇu TT (m2) Sö dông  X©y  TÇng DiÖn  vµo kinh  dùng  tÝch doanh nhµ ë (m2) 1 2 3 6 4 5 7 1 Tæng  diÖn  tÝch ®Êt  2 sö dông Tæng  diÖn  tÝch ®Êt  chÞu  thuÕ Chóng      t«ixin cam  ®oan  liÖu kª khaitrªn®©y     sè          lµ ®óng  thËt,nÕu  sù    saixinchÞu        ph¹ttheo quy    ®Þnh  cña  Ph¸p  lÖnh  thuÕ  vÒ  nhµ ®Êt. Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m . . . Thñ  ëng  tr ®¬n vÞ (Ký    tªn,®ãng  dÊu) Ghi  chó:Cét    chØ      6, 7  ¸p dông      ®èi víi®Êt  x©y  dùng  nhµ  nhiÒu  tÇng  do  nhiÒu  chøc  tæ  qu¶n    dông. lýsö  II  . PHÇN   X¸C  ®ÞNH   CñA   QUAN   C¬  THUÕ DiÖn  tÝch  ®Êt  dông  sö  Møc thuÕ Tæng  thuÕ  sè  (m2) ph¶inép   DiÖn  Møc  Sè  lÇn  HÖ   sè  TÝnh  TÝnh  ChØ   tiªu Tæng  tÝch  thuÕ  chÞu  chÞu  b»ng  b»ng  sè chÞu  SD   ®Êt  thuÕ  thuÕ  thãc   tiÒn  thuÕ NN  (kg/ ®Êt ®Êt (kg) (®) m2) 1 2 3 4 5 6 7 8 Tæng  sè Trong  ®ã: TÇng  (lÇu) .. . ... . . ..
 12. 12 .. . ... . . .. .. . ... . . .. Céng 1.Sè    thuÕ  ®Êt  îcmiÔn  ®   (gi¶m.. . .®) .. 2.Sè    thuÕ  ®Êt cßn  ph¶inép    n¨m  199... .® . (ViÕtb»ng    ch÷.. . .................) . . ................. ­Kú  nép... . .   ícngµy.. . .   1  . . .®tr   , . .  . th¸ng.. .  ... n¨m... ­Kú  nép... . .   ícngµy.. . .   2  . . .®tr   , . .  . th¸ng.. .  ... n¨m... 3.§Þa    ®iÓm  nép  i . ...................... t¹ . ....................... Qu¸    thêih¹n      trªnmµ ®¬n  cha  vÞ  nép  thuÕ  sè  theo th«ng b¸o nµy    th× ph¶ichÞu      ph¹tchËm  nép  theo quy    ®Þnh  cña  Ph¸p  lÖnh  thuÕ  vÒ  nhµ,®Êt.     Ngµy...     .th¸ng..n¨m... . .   . . Ngµy...  .th¸ng..n¨m... . .   . . C¸n  kiÓm    bé  tratÝnh  thuÕ            Chi côc  ëng               tr  (Ký        tªn)   tªn, râ hä  ghi     (Ký            tªn,ghirâ hä  tªn   vµ  ®ãng  dÊu) MÉU   2 Sè  Côc  thuÕ... .    . .    .      CéNG     HéI          HOµ X∙  CHñ NGHÜA   VIÖT  NAM Chi côc    thuÕ... .                     §éc     do   .                       . lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc        Tê  KHAI  NéP   THUÕ   ®ÊT ( p  ¸ dông      ë  thÞ,ven  ®èi víihé  ®«    ®Çu   mèi  giao th«ng,   ven    êng  trôc® giao th«ng    chÝnh) I.PHÇN   Kª    Tù  KHAI 1.Hä      tªnngêikª khai: . ................................     . . ............................... 2.§Þa    chØ:.. . ......................................... . . ........................................ Hé  khÈu  êng    th tróngêinép    thuÕ:.. . ..................... . . .................... 3.Lo¹i®Êt:. . .........................................     . . ........................................ 4.VÞ      trÝ®Êt:. . ........................................ . . ........................................ 5.Hä      tªnchñ  qu¶n    dông  lýsö  ®Êt:. . ......................... . . ......................... DiÖn  tÝch ®Êt  dông sö  DiÖn  tÝch ®Êt  Sè (m2) chÞu  thuÕ TT ChØ   tiªu Sö dông  Sö  dông  TÇng DiÖn  Tæng sè chung  gi÷a riªngcña      (lÇu) tÝch c¸ché   hé  m×nh (m2)
 13. 13 1 2 3 4 5 6 7 Tæng  diÖn  tÝch ®Êt  sö dông Trong  ®ã: ­§Ó    ë ­    §Ó kinh  doanh T«i xin cam       ®oan  liÖu kª khaitrªn®©y     sè          lµ ®óng  thËt,nÕu      sù    saixin chÞu    ph¹ttheo quy    ®Þnh cña  Ph¸p  lÖnh  thuÕ  vÒ  nhµ ®Êt. X¸c nhËn  cña  UBND   phêng hoÆc   quan  lýdo    c¬  vÒ    tiªuchuÈn ® îcmiÔn    thuÕ... . .......... . . ......... .. . ........................ . . ....................... Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m... . . . Ngµy... .   . th¸ng.. . . . n¨m....   Ngêix¸cnhËn        Ngêikhai   (Ký        tªnvµ  tªn, râ hä    ®ãng  ghi dÊu) (Ký    ghirâ hä  tªnvµ      tªn) II  . PHÇN   X¸C  ®ÞNH   CñA   QUAN   C¬  THUÕ Møc thuÕ ®Êt Tæng  thuÕ  sè  ph¶inép   Tæng  ChØ   tiªu sè  diÖn  tÝch  Møc  ®Êt  thuÕ sö  Sè  lÇn  HÖ   sè  TÝnh  TÝnh b»ng  chÞu  dông  chÞu  chÞu  b»ng  thãc  tiÒn 
 14. 14 thuÕ ®Êt  thuÕ ®Êt thuÕ ®Êt (kg) (1000®) n«ng  nghiÖp  (kg/m2) 1 2 3 4 5 6 7 1.DiÖn    tÝch  södông  chung  ­ ® îcph©n    bæ 2.DiÖn    tÝch sö  dông  tiªng Céng 1.Sè    thuÕ  ®Êt  îcmiÔn  ®   hoÆc   gi¶m... . ........® . . ....... 2.Sè    thuÕ  ®Êt cßn  ph¶inép    n¨m  199... . ....... ® . ........ (ViÕtb»ng    ch÷.. . ......................... ® . . ......................... ) ­Kú  nép... . .   ícngµy.. . .   1  . . .®tr   , . .  . th¸ng.. .  ... n¨m... ­Kú  nép... . .   ícngµy.. . .   2  . . .®tr   , . .  . th¸ng.. .  ... n¨m... 3.§Þa    ®iÓm  nép  thuÕ  i . ...................... t¹ . ....................... Qu¸    nªu      thêih¹n  trªnmµ cha  nép  sè  ®ñ  thuÕ  theo  th«ng    b¸o nµy    th× ng­ êinép    thuÕ ph¶ichÞu      ph¹tchËm   nép  theo  quy  ®Þnh  cña Ph¸p  lÖnh  thuÕ  vÒ  nhµ,®Êt.     Ngµy...     .th¸ng..n¨m... . .   . . Ngµy...  .th¸ng..n¨m... . .   . . C¸n  kiÓm    bé  tratÝnh  thuÕ                       Chi côc  ëng tr  (Ký        tªn)   tªn, râ hä  ghi (Ký        tªn,ghirâ hä  tªn            vµ  ®ãng  dÊu) MÉU   3 Sè  Côc  thuÕ... .    . .    .              CéNG   HOµ   HéI  X∙  CHñ   NGHÜA   VIÖT  NAM Chi côc    thuÕ... . . . §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc
 15. 15       Tê  K H AI N é P  T H U Õ   Ê T ® ( p  ¸ dông      ë  ®èi víihé  n«ng  th«n) I.PHÇN   Kª    Tù  KHAI 1.Hä      tªnngêikª khai: . ................................     . . ............................... 2.§Þa    chØ:.. . ......................................... . . ........................................ Hé  khÈu  êng    th tróngêinép    thuÕ:.. . ..................... . . ..................... 3  trÝ:. . ........................................ VÞ  . ......................................... Thuéc    l«®Êt sè:. . ..    . . ..Sæ ®Þa  . . chÝnh  sè:. . ................... . . ................... 5.Hä      tªnchñ  qu¶n    dông  lýsö  ®Êt.. . ....................... . . ....................... Tæng  sè Trong  (m2) ®ã  Sè ChØ   tiªu diÖn  §Êt x©y  Sö    dông  §Êt sö    TT tÝch ®Êt nhµ  vµ  vµo  ë  kinh  dông  c¸cc«ng  doanh  vµo    s¶n  tr×nh  phin«ng  xuÊt     phô kh¸c nghiÖp n«ng  1 2 3 4 5 nghiÖp 6 1 Tæng  diÖn  tÝch  ®Êt   sö  2 dông  Tæng  diÖn  tÝch  ®Êt   ph¶i  chÞu thuÕ     cam   T«i   ®oan  liÖu  khaitrªnlµ ®óng  thËt,nÕu      sè  kª        sù    saixin chÞu  ph¹ttheo quy      ®Þnh cña Ph¸p  lÖnh  thuÕ  vÒ  nhµ ®Êt. X¸c nhËn  cña  UBND   phêng,x∙   hoÆc   quan  lýdo    c¬  vÒ    tiªuchuÈn ® îcmiÔn    thuÕ... . .......... . . ......... .. . ........................ . . ....................... Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m... . . . Ngµy... .   . th¸ng.. . . . n¨m....   Ngêix¸cnhËn        Ngêikhai     tªn,     tªnvµ  (Ký    râ hä    ®ãng  ghi dÊu) (Ký    ghi râ tªn vµ      hä  tªn)
 16. 16 II  . PHÇN   X¸C  ®ÞNH   CñA   QUAN   C¬  THUÕ Sè Møc  thuÕ  dông  sö  ®Êt    Tæng  thuÕ  NN sè  ph¶inép   ghi TT ChØ   tiªu thu b×nh    qu©n  trong x∙     TÝnh  b»ng  TÝnh  thãc (kg) b»ng    tiÒn  (kg thãc/m2)   (®) 1 2 3 4 5 1 Tæng  diÖn tÝch  ®Êt  dông sö  DiÖn tÝch ®Êt ë  2 sö dông vµo s¶n  xuÊt   n«ng  nghiÖp 3 DiÖn tÝch ®Êt ë  chÞu  thuÕ Céng 1.Sè    thuÕ ®Êt  îcmiÔn  ®   (hoÆc gi¶m).. . ........ ® . . ........ 2.Sè    thuÕ ®Êt cßn ph¶inép    n¨m 199... . ....... ® . ........ 3.Thêih¹n      nép  chËm  nhÊt ngµy.. .    . .th¸ng.. .n¨m  . .  . 199... . . 4.§Þa    ®iÓm   nép thuÕ  i . .......................... t¹ . .......................... Qu¸    thêih¹n      ® ¬ng  cha  trªnmµ   sù  nép  thuÕ  sè  theo th«ng b¸o nµy    th× ph¶ichÞu      ph¹tchËm  nép  theo quy    ®Þnh  cña Ph¸p  lÖnh  thuÕ  vÒ  nhµ ®Êt.   Ngµy...     .th¸ng..n¨m... . .   . . Ngµy...  .th¸ng..n¨m... . .   . . C¸n  kiÓm    bé  tratÝnh  thuÕ                       Chi côc  ëng tr  (Ký        tªn)   tªn, râ hä  ghi (Ký        tªn,ghirâ hä  tªn    ®ãng   vµ  dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản