Thông tư 84/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
56
lượt xem
1
download

Thông tư 84/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 84/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 84/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   µi C h Ý n h  s è   BT 84/1999/TT­B T C  n g µ y 01  th¸ng 7 n¨ m  1999 H í ng  d É n  x © y  d ù n g  d ù  to¸n n g © n  s¸ch n h µ  n íc n¨ m  2000 Thùc  Ön  hi ChØ   Þ  è  th s 17/1999/CT­ TTg  µy  th¸ng 6  ng 30    n¨m  1999   cña  ñ íng Ch Ý nh  ñ  Ò   ©y  ùng  Õ   ¹ch  Th t   ph v x d k ho ph¸ttriÓn kinh tÕ      éi        ­ x∙h vµ  ù  d to¸n ng © n    s¸ch nhµ  íc n¨m    n  2000; Bé   µi chÝnh  íng  Én    T  h d c«ng    t¸c ®¸nh    ×nh  ×nh  ùc  Ön  ©n  gi¸t h th hi ng s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   1999  µ  ©y  ùng   vx d dù to¸nng ©n    s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2000    nh sau: A­ T æ  c h ø c ® i Ò u  h µ n h  v µ  ® ¸ n h gi¸ × nh h × n h    t th ù c hi Ö n  n g © n  s¸ch n h µ  n í c n¨ m  1 99 9 I­ æ  c h ø c ® i Ò u  h µ n h  n g © n  s¸ch 6 th¸ng c u èi  m  1999:  T n¨ K Õt qu¶  ùc  Ön  Ö m   ô  th hi nhi v kinh  Õ  x∙ héi vµ  ©n  t ­      ng s¸ch  µ  íc 6  nh n   th¸ng ®Ç u     n¨m cho  Êy:M ét  è  th   s chØ      iÓn kinh tÕ  tiªuph¸ttr     quan  äng ®ang   tr   cã  Òu  íng ch÷ng  ¹ hoÆc   ùc hiÖn  Êp  víi ïng kú    chi h   l i th   th so    c   c¸cn¨m  ícnh    tr   gi¸ trÞ tæng    s¶n îng  l c«ng  nghiÖp, kim  ¹ch  Êt khÈu, nhËp  Èu,.. NhiÒu    ng xu     kh   . m Æt   µng  h s¶n  Êt  xu trong  íc t¨ng nhng    ô  ã  n    tiªuth kh kh¨n  ån  t kho  ín.Thu  l  ng©n  s¸ch  th¸ng ®Ç u   6    n¨m  t thÊp  víidù  ®¹   so    to¸n vµ  Êp  ¬n  cïng  ú    th h c¶  k n¨m  1998.C«ng    iÓn khaidù      ©n    t¸ctr     to¸nching s¸ch ë  ét  è  é   µ  a  ­   m s B v ®Þ ph ¬ng  cßn  Ë m,    ch c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¬  tr x d c b¶n  éc  Õ   ¹ch  thu k ho n¨m 1999  khèil ng ®¹tthÊp,tiÕn ®é     ©n    ù     î         gi¶ing c¸c d ¸n vay  ®∙inícngoµichË m;  ét  u        m sè  ¬ng  ×nh m ôc    iÓnkhairÊtchË m... ch tr   tiªutr      § Ó   ¾c  ôc  ím  ÷ng  ån t¹  kh ph s nh t  i trªn,   cÇu    é   µ    a  ¬ng  yªu  c¸c B v c¸c ®Þ ph c¨n  vµo  ôc    Öm   ô  cø  m tiªunhi v ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi vµ  ù   i     ­ x∙ h   d to¸n thu,chi      ng©n  s¸ch  ∙  îc Nhµ   íc giao  n¨m,  Ëp  ®®  n  c¶  t trung  ùc  Ön    Ön  th hi c¸c bi ph¸p  ®iÒu  µnh  ∙      u   h ® ®Ò ra ®Ç n¨m; Nh÷ng      gi¶iph¸p ChÝnh  ñ  ∙  Õt ®Þnh  ¹    ph ® quy   ti NghÞ   quyÕt  è  s 08/1999/NQ­CP   µy  ng 09/07/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò     c Ch ph v gi¶i ph¸p ®iÒu  µnh  ùc hiÖn  Öm   ô  th¸ngcuèin¨m    h th   nhi v 6      1999;chó  äng m ét  è    tr   s biÖn ph¸p sau:   1.V Ò     thu: ­    Tæ chøc  ùc  Ön  th hi døt  iÓ m   ® c«ng    Õt  t¸cquy to¸n thuÕ  µ  Óm       v ki tra quyÕt to¸n n¨m    1998, xö  ý thu    l  døt  iÓ m     ® c¸c kho¶n  ån  ng    t ®ä c¸c n¨m  íc tr   chuyÓn sang  theo quyÕt to¸nthuÕ.     
 2. 2 ­ Thùc  Ön  µn  Êtc«ng    Êp  sè    hi ho t   t¸cc m∙  cho  i îng  ép  Õ; th«ng  ®è t n thu   qua c«ng    µy, phÊn  u   t¸cn   ®Ê qu¶n  ý100%   è  i  îng  l  s ®è t s¶n  Êt kinh doanh  xu     trªn®Þa  µn,chÊ m     ×nh  ¹ngthÊtthu vÒ   i t ng nép  Õ.   b  døt t tr       ®è  î   thu ­ H íng  Én    d doanh nghiÖp  trong c«ng    Õ       Ðp    n,  ö    t¸ck to¸nghi ch ho¸ ®¬ s dông    n, qu¶n  ýho¸ ®¬n  ho¸ ®¬   l    tr¸nhsaisãt,chèng    n    © ng  Çn  û      ho¸ ®¬ gi¶.N d t  lÖ    kª khaithuÕ, m ë         sæ s¸ch kÕ       i îng  ép  theo  ¬ng    to¸n c¸c ®è t n   ph ph¸p  ùc tr   tiÕp.G ¾ n   Çn  Óm    íi íng dÉn    ph ki trav   h  doanh  nghiÖp  µm  ètc«ng    Õ   l t  t¸ck to¸n,  viÖc    kª khailËp  ê khaithuÕ. Gióp  ,®«n  c    t      ®ì   ®è doanh  nghiÖp    kª khaithuÕ    ®óng    nh  ña  Ët. qui®Þ c Lu ­ C«ng    khai c¸c quy  ×nh,thñ  ôc kª     tr   t   khai,th«ng    b¸o,nép  Õ, miÔn     thu   gi¶m  Õ, hoµn  Õ    äi  i t ng nép  Õ  Õt,t¹othuËn  îcho  thu   thu ®Ó m ®è  î   thu bi     l i c«ng  t¸cvµ  èng  î dông    ch l i trong c«ng      t¸cqu¶n  ý.Thùc  Ön  l  hi c«ng    µn  Õ  t¸cho thu kÞp  êitheo  ng  Ët,®¶m   th   ®ó Lu   b¶o  nhanh  än  µ  g v kh«ng  ©y  Òn  µ    g phi h cho ®èi t ng nép  Õ.  î   thu ­ TËp    trung khaith¸ch Õt  ån         ngu thu,kh«ng  á  ãt kh«ng    Êtthu. bs  ®Ó th     TËp trung vµo  ÷ng  ån  cã  Ó    nh ngu thu  th khaith¸ct¨ng thu,nh: thuÕ  ö  ông        sd ®Êt n«ng  nghiÖp, thuÕ   µ  t, phÝ   µ  Ö  Ý,  Õ     nh ®Ê   v l ph thu thu  Ëp,  nh khu  ùc  v thuÕ  c«ng th ng nghiÖp vµ  dÞch vô ngoµi èc doanh, thu kh¸c ng©n  ¬  qu s¸ch,v.v . .. 2.V Ò     chi: § Ó   ñ  ng   ch ®é trong  iÒu  µnh  ©n   ® h ng s¸ch  Ëp  t trung  nguån lùc   cho nh÷ng  Ö m   ô  ∙  îcbè  Ý trong dù    u   nhi v ® ®   tr     to¸n®Ç n¨m  µ  Ö m   ô    v nhi v chiquan  träng ®ét  Êt ph¸tsinh vµ  ñ  ng  i phã  íi ×nh  ×nh    xu       ch ®é ®è   v  t h thiªntaib∙o lôtcã        thÓ x¶y    ra,c«ng    iÒu  µnh  ©n  t¸c® h ng s¸ch  th¸ng cuèin¨m  6      1999  Ëp  t trung   thùc hiÖn    Ön    c¸cbi ph¸p: ­ Hoµn  µnh  ím    ñ  ôc ®Ó   ã  cø    th s c¸c th t   c c¨n  thanh  to¸n vµ  Êp    c ph¸tt¹m    øng cho  èil ng  ∙  ùc hiÖn  kh  î ® th   theo    nh;  ùc hiÖn  qui®Þ th   øng  íc tõ 40­ tr     50%   gi¸trÞ khèil ng      î cßn  ¹ cña  Õ   ¹ch  li   k ho n¨m 1999    y  ®Ó ®È nhanh  Õn    ©y  ti ®é x dùng  ¬  c b¶n. Hoµn    chØnh  å  ¬    h s ®Ó thanh      iÓ m   to¸ndøt ® trong quý  I   II /1999  khèil ng nî x©y  ùng  ¬   î     d c b¶n  n¨m 1996­ 1997 theo  ñ  ¬ng  ña  Ýnh  ñ. ch tr c Ch ph   Th¸o  ì  Þp  êikhã  gk th   kh¨n  íng  ¾ c   v m (gi¶iphãng  Æt     m b»ng, thñ  ôc  µnh    th chÝnh,vèn  i øng... ®Ó   y    ®è     ®È nhanh  Õn ®é     ©n  ån  èn  ) ti   gi¶i ng ngu v ODA. ­  Èn  ¬ng  iÓn  Kh tr tr khai thùc  Ön  ån  èn      hi ngu v bæ sung  cho  c¸c c«ng  tr×nh giao th«ng,thuû  î  tÕ,gi¸odôc;cho  ¬ng  ×nh cung  Êp  ícs¹ch ë        l iy      ,   ch tr   c n    miÒn  ói,vïng  ©u, vïng    n  s   xa;cho  ¬ng  ×nh gi¶iquyÕt  Öc  µm, did©n  ù ch tr     vi l     t  do  µ    iÓnkinhtÕ    éic¸cx∙biªngiícha  îcbè  ÝtrongdiÖn  v ph¸ttr     x∙h           i ®   tr     1000    x∙ ® Æc   Ötkhã  bi   kh¨n.
 3. 3 ­ §Èy    nhanh  Õn    ùc hiÖn  µ  Êp  ti ®é th   v c ph¸tkinh phÝ   y     Þp  êi     ®Ç ®ñ k th   cho    ¬ng  ×nh m ôc    ∙  ã  Õ   ¹ch  µ  ∙  îc bè  Ý trong dù    c¸c ch tr   tiªu® c k ho v ® ®   tr     to¸n ®Ç u  n¨m,  Æc   Öt lµ ch¬ng  ×nh    i  ® bi     tr xo¸ ®ã gi¶m  Ìo vµ  ¬ng  ×nh    ngh   ch tr ph¸t tr ÓnkinhtÕ    éi1000    Æc   Öt  ã  i    x∙h   x∙® bi  kh kh¨n. ­C¸c  é  µ  a  ¬ng  ñ  ng  iÒu  µnh    B v ®Þ ph ch ®é ® h theo dù      ©n    to¸nching s¸ch  ®∙  îc Ch Ýnh  ñ  ®  ph giao;kh«ng      bæ sung  µidù    ngo   to¸n cho    n  Þ      c¸c ®¬ v ë c¶ Trung  ng  µ    ¬ v c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng. Thùc  Ön  ¬  hi nghiªm  tóc viÖc  ÷ l¹    gi   i10%   ù  d to¸n chi th ng      ê xuyªn  (kh«ng  Ó    ¬ng)  ña  ©n  k chi l c ng s¸ch  µ  íc theo  ñ  ¬ng  ña  èc  éi vµ  Ýnh  ñ    ñ  ng    nh n   ch tr c Qu h   Ch ph ®Ó ch ®é c¸c nhiÖ m   ô    v chiquan  äng ®ét  Êt ph¸tsinh nh:kh ¾c  ôc  Ëu  tr   xu        ph h qu¶  thiªntai   , cøu  i  µ  ÷ng  Ö m   ô  quan  äng míi ph¸tsinh ®Ç u   ®ã v nh nhi v  tr         n¨m  a  è  Ý ch b tr   kinhphÝ...   ­ § Ó   ¶m    ® b¶o  iÒu  µnh  ©n  ® h ng s¸ch nhµ  íc theo  ng  ù    µ  ÷   n  ®ó d to¸nv gi   ® îcmøc  éiching©n    b    s¸ch ®∙  îcQuèc  éiquyÕt  nh,  ©n   ®  h  ®Þ ng s¸ch Trung    ­ ¬ng  Ï kh«ng    s  bæ sung  µidù    ngo   to¸ncho    é   µ    a   ¬ng; c¸c ®Þa   c¸c B v c¸c ®Þ ph    ph¬ng  ph¶ic¨n cø  µo      v kh¶  n¨ng    ©n  thu ng s¸ch ®Ó   iÒu  µnh    ©n   ® h ching s¸ch: +  èivíi   a  ¬ng  ã  §     ®Þ ph c¸c c kh¶ n¨ng    ©n  thu ng s¸ch vîtdù    Çn  tiªn     to¸nc u    bæ  sung  èn  v cho   c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh tÕ      éi®Þa  ¬ng,   ­ x∙h   ph   c¸c c«ng  ×nh hoµn  µnh    tr   th trong n¨m    1999  ç  î h tr  s¶n  Êt ­ kinh doanh    xu       ph¸t tr Ón,t¨ngquü  ù  ÷tµichÝnh; kh«ng  îcbæ   i    d tr       ®   sung    chiqu¶n  ýhµnh  Ýnh, l  ch   mua  ¾ m   öa  ÷a  ÷ng  s s ch nh trangthiÕtbÞ  a  Êp  Õt.     ch c thi +  èivíi   a  ¬ng,m ét  è  §     ®Þ ph c¸c   s kho¶n    ã  thu c kh¶  n¨ng  ôtso  íi ù  h   v   to¸n, d   cÇn  ph¶i khaith¸cphÊn  u        ®Ê t¨ng thu    ån  ã    c¸c ngu c kh¶  n¨ng t¨ng ®Ó   ¶m     ® b¶o  t dù      u   ®¹   to¸nthu ®Ç n¨m  îcgiao;®ång  êicÇn  ñ  ng  ¾p  Õp  ¹ ®    th   ch ®é s x l  i c¸ckho¶n      chicho  ïhîp víi ån    ©n  ph       ngu thu ng s¸ch ®Þa  ¬ng    ¬  ë  ¶m     ph trªnc s ® b¶o  kinh  Ý   ph cho  c¸c  Ö m   ô  nhi v ph¸t tr Ón    i kinh  Õ  x∙ héi quan  äng    t ­      tr nh nhiÖ m   ô    u      iÓn n«ng  v chi®Ç tph¸ttr   nghiÖp  n«ng  th«n,gi¸odôc    o  ¹ovµ     ­ ®µ t   khoa  äc,. . h . II­  §¸nh gi¸ × nh h × n h  th ù c hi Ö n  n g © n  s¸ch  h µ  n íc   t n n¨ m  1999 lµ m  c ¬  s ë  x © y  d ù n g  d ù  to¸n thu, chi n¨ m  2000: 1.V Ò     ©n    thu ng s¸ch nhµ  íc:   n C¨n  vµo  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  th¸ng ®Ç u   cø  t h th   6    n¨m, ®¸nh    Õt    gi¸k qu¶    thu n¨m 1999    ¬  ë  Ých  ùc  ùc hiÖn    Ön  trªnc s t c th   c¸c bi ph¸p  Ên  u  µn  µnh  ph ®Ê ho th vµ  µn  µnh  îtmøc   ù    îc giao  ¹  ho th v  d to¸n®   ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 70/1998/Q§­BTC   ngµy 26/12/1998  ña  é   ëng  é   µi chÝnh; trong    Ëp  Ëp  c B tr BT    ®ã t t trung  ©n  ph tÝch  ét  è  Ên    m s v ®Ò sau:  
 4. 4 ­ X¸c  nh  â sè  Òn thuÕ    ®Þ r   ti   n¨m 1998 chuyÓn  sang (trong ®ã       t¸chriªng   thuÕ doanh    µ  Õ  îtøc);sè  ∙    îctrong n¨m  thu v thu l   i   ® thu ®     1999;sè  ån ®äng      t  ­ nªu  â nguyªn nh©n  µ  Ön  r    v bi ph¸p  ö  ý. x l  Trªn c¬  ë  ,    nh  è      s ®ã x¸c ®Þ s ph¸tsinh  trong n¨m    1999; sè  ∙    ® thu  îc trong n¨m  µ  ù  Õn  è  ®    v d ki s ph¸tsinh n¨m      1999  chuyÓn  sang n¨m  2000. ­  è   Õ     Þ gia  S thu gi¸tr   t¨ng ph¶i hoµn      ph¸tsinh    trong n¨m 1999; sè  ∙   ® hoµn cho    c¸c doanh nghiÖp trong n¨m    1999; dù  Õn  è    ki s ph¶ihoµn  ña      c n¨m 1999  chuyÓn  sang  n¨m 2000. ­  ©n   Ých  Ph t c¸c nguyªn  ©n     ng  n   Õt  nh t¸c ®é ®Õ k qu¶  ùc  Ön    th hi thu 1999;t×nh  ×nh  ùc hiÖn  víi Õ   ¹ch c¸cchØ    Ò     h th   so    ho     k tiªuv s¶n îng s¶n  È m   l  ph chñ  Õu  y s¶n  Êtvµ    ô,gi¸thµnh,gi¸b¸n.. xu   tiªuth        . ­ Ph ©n  Ých    t ¶nh  ëng  ña  Õ   ,  Ýnh  h c ch ®é ch s¸ch bæ     sung,söa  æi  i    ® ®è víi ån      a  µn.  ngu thu trªn®Þ b 1.1.§èivíi      doanh  nghiÖp  µ   íc: Nh n §¸nh    ×nh  ×nh  µ  Öu  gi¸t h v hi qu¶  ¹t®éng  ho   s¶n  Êtkinh doanh  ña  õng  xu     ct doanh  nghiÖp,t×nh  ×nh    ép  ©n    h thu n ng s¸ch Nhµ   íc.Ph ©n  Ých    Õu  è   n  t c¸c y t  t¨ng gi¶m    thu  : ThÞ   êng, gi¸c¶  µ    Õu  è chñ  nh   tr     v c¸c y t  quan  trong    c«ng    t¸c qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp bao  å m:  g qu¶n  ý®Ç u  ,qu¶n  ýlao ®éng, tiÒn ¬ng, l  t  l      l   doanh      Ý, qu¶n  ývèn  µ  µis¶n. §ång  êinghiªncøu  Õn  Þ   thu,chiph   l  v t    th     ki ngh c¸c biÖn    ph¸p nh»m   ©ng  n cao  Öu  hi qu¶  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt kinh doanh,t¨ng su        thu cho  ©n    ng s¸ch Nhµ   íctrong n¨m    n    2000  µ    v c¸cn¨m  í . ti 1.2. Thu Õ   i  íikhu  ùc    ®è v   v c«ng  ¬ng  th nghiÖp, dÞch  ô    v ngoµi quèc    doanh  (NQD): ­ §èivíi   i t ng nép  Õ        ®è  î   c¸c thu GTGT   theo ph¬ng    ph¸p khÊu  õ:   tr   C«ng    t¸c híng  Én, kiÓm     «n  c  nép  i  íiviÖc  Ýnh  Õ  µ  khainép  d   tra,® ®è thu  ®è v   t thu v kª    thuÕ  ña    i îng  ép  Õ; Ph ©n   Ých  Öu  c c¸c ®è t n thu   t hi qu¶  ña  Öc  c vi qu¶n  ý c¸c l    ®èi îng  ép  Õ  t n thu theo  ¬ng ph ph¸p  Êu  õkhichuyÓn    i îng  µy  õ kh tr     c¸c ®è t n t   chicôc    ôc    lªnc qu¶n  ý. l ­ Qu¶n  ýthu ®èi  íic¸c ®èi t ng nép  Õ    l    v      î   thu GTGT   theo  ¬ng  ph ph¸p  ùc tr   tiÕp:Ph ©n    theo    ¹  é  µ hé    hailo i l   thu theo  ¬ng  h ph ph¸p    kª khaivµ  é      h thu theo   ph¬ng  ph¸p  n  nh     ¸nh    Ê ®Þ ®Ó ® gi¸;Qua  c«ng    ¨ng  ý  Êp  sè  Õ  t¸c ® kc m∙  thu ®¸nh    gi¸møc   ®é qu¶n  ýthu vÒ   é: sè  é  ∙  ùc hiÖn    l     h   h ® th   kª khai®¨ng  ý  Õ    k thu vµ  îc cÊp  sè  Õ  víisè  é  ùc hiÖn  ®  m∙  thu so    h th   kinh doanh; sè  é  ∙  îc cÊp      h®®  ®¨ng  ý  k kinh  doanh. Cã   Õ   ¹ch      k ho ®Ó chuyÓn  Çn    é  d c¸c h thu  theo  ¬ng  ph ph¸p trùctiÕp sang         thu theo ph¬ng    ph¸p khÊu  õ, ö  ông    n    Þgia   tr   d s ho¸ ®¬ gi¸tr     t¨ng,tr c tiªnlµ c¸c hé    í         kinh  doanh  ã  a   iÓ m   è  nh,  c ®Þ ® c ®Þ kinh doanh    c¸c m Æt   µng  éc tliÖu s¶n  Êt,cã  h thu      xu   doanh    ín. thu l
 5. 5 §¸nh    gi¸ møc     ®é qu¶n  ý vÒ   l  doanh  è  víidoanh  è  ùc  Õ  s so    s th t kinh   doanh; t×nh  ×nh  khai,®iÒu    h kª    chØnh  doanh  è, gi¸trÞ gia t¨ng,thu  Ëp  s         nh chÞu  Õ  µ  Õ  ña    i  îng;møc     iÒu  thu v thu c c¸c ®è t   ®é ® chØnh  doanh  è, thuÕ  s  GTGT   µ  Õ  i víi õng nhã m   Æt   µng. v thu ®è     t  m h 1.3.  èivíi  §     doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi: c v ®Ç tn   ­Tæng  îp ®¸nh    Ò:  è îng doanh    h  gi¸v S l   nghiÖp  u    ícngoµi, è  ∙  ­ ®Ç tn     ®® s îccÊp  Êy  Ðp, sè  ∙  i  µo    gi ph   ® ® v s¶n  Êt kinh doanh,sè  xu       doanh  nghiÖp  ang  ® x©y  ùng, sè  d   doanh  nghiÖp  a  iÓn khai;lo¹  ×nh  ch tr    i h s¶n  Êt kinh  xu   doanh;  diÖn  Ých  t,m Æt   íc® îccÊp  Êy phÐp  ö  ông;diÖn  Ých,tiÒn cho    t ®Ê   n    gi   sd   t     thuª ®Êt;diÖn  Ých,gi¸trÞ gãp  èn    t     v b»ng  Òn  ö  ông  t;vèn;lao ®éng; qui quy sd ®Ê         m«   µ  Öu  v hi qu¶  s¶n  Êt kinh doanh;viÖc  Êp  µnh  Üa  ô  Õ  i víi xu       ch h ngh v thu ®è     Nhµ   íc;nh÷ng  ã  n  kh kh¨n,thuËn  î trong qu¸  ×nh thùc hiÖn    Ët  thuÕ    l i   tr     c¸c Lu   míi, .cña  õng ®¬n  Þ. . .t  v ­ Ph ©n   Ých      t c¸c nguyªn  ©n  Én  n     n  Þ  Þ   ótgiÊy  Ðp   nh d ®Õ c¸c ®¬ v b r   ph hoÆc   kh«ng  ¹t®éng    ù  Õn  u   ho   nh d ki ®Ç n¨m. ­§¸nh    ©n  Ých  Ò     i víi   µ  Çu,nhµ  Çu  ô.   gi¸,ph t v thu ®è     nh th   c¸c th ph 1.4.§èivíi      khu  ùc  v s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp: ­ Trªn c¬  ë  µn  Ön sæ   é  Õ  ö  ông  t      s ho thi   b thu s d ®Ê n«ng nghiÖp tæng  îp h  sè  i t ng,diÖn  Ých  t  ®è  î   t ®Ê n«ng  nghiÖp  ∙  ® qu¶n  ýthu thuÕ  víi Ön  Ých  l    so   di t canh    ¬  Êu  ¹ng  t  t¸c, c h c ®Ê theo  Ët sö  ông  t  Lu   d ®Ê n«ng nghiÖp,cña  n  Þ.   ®¬ v   §èi chiÕu  íikÕt    v  qu¶ thu  ép  n n¨m  1999, ®¸nh    Õt    gi¸k qu¶  Ò   v chØ   o    ®¹ thu thuÕ  ö  ông  t  sd ®Ê n«ng  nghiÖp    a  µn. trªn®Þ b ­ §èivíi      doanh  nghiÖp  µ   ícph¶it¸chriªngc¸cchØ      µnh  ét  Nh n         tiªutrªnth m phÇn  µ  ã    Õtc¸cdoanh  v c chiti     nghiÖp  iÓ m   ã  è    ín. ® c s thu l 1.5.Thu Õ   µ  t,tiÒn cho    t:   nh ®Ê     thuª®Ê ­ Tæ     chøc  tæng  îp diÖn  Ých  t  ∙  Ëp  é    h  t ®Ê ® l b ®Ó qu¶n  ýthu so  íi Ü   l    v   qu ®Êt      a  µn  ë trªn®Þ b qu¶n  ý. l ­ Sè     doanh  nghiÖp,diÖn  Ých  t  µ  Òn    t ®Ê v ti thuª®Êt    kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  thu;yªu  Çu  ©n  Ých  â    c ph t r nguyªn  ©n  nh (do  a  ý  îp  ng  ch k h ®å thuª ®Êt, do      ®¬n  Þ  v kh«ng  ö  ông  Õt  Ön  Ých  µ    sd h di t v c¸cnguyªn nh©n    kh¸c). 1.6.C¸c  ån    õ®Êt  µ    µ:   ngu thu t   v b¸n nh §¸nh    gi¸¶nh  ëng  ña  Öc  h c vi ban  µnh  ét  è  Ýnh  h m s ch s¸ch nh»m   y   ®È nhanh  Õn ®é   Êp  Êy  Òn  ë  ÷u  µ  , quyÒn  ö  ông  t  :NghÞ   ti   c gi quy s h nh ë   sd ®Ê nh   ®Þnh  è  s 25/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ  CP c Ch ph ban  µnh  µy  h ng 19/4/1999  Ò   ñ v th   tôc chuyÓn  quyÒn   ë h÷u mua   s b¸n  µ  ë;  nh NghÞ  ®Þnh  17/1999/N§  ña  c ChÝnh  ñ    nh  ô  Ó  õng  êng  îp chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t, ph qui®Þ c th t tr h  ® quy sd ®Ê  
 6. 6 chuyÓn  îng  ö  ông  t,cho  nh sd ®Ê   thuª,cho    thuªl¹ ®Êt,gãp  èn   i     v b»ng  Òn   quy sö  ông  t. d ®Ê 1.7.C¸c  ån    Ý   Ö  Ý    a  µn:   ngu thu ph ­l ph trªn®Þ b ­ §¸nh    Õt    gi¸k qu¶  iÓn khaithùc hiÖn  tr       NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/1999/N§­   CP ngµy 30/01/1999 cña ChÝnh  phñ  vµ  Th«ng t è  54/1999/TT­  s BTC  ngµy  10/5/1999 cña  é  µichÝnh  Ò   Ý   Ö  Ý  éc ng©n    BT  v ph ­l ph thu   s¸ch Nhµ   íc.   n ­ T×nh  ×nh    ép  Ý    Ö  Ý  ña    n  Þ, tæ    h thu n ph ­ l ph c c¸c®¬ v   chøc  éc Trung  thu   ¬ng,tØnh,huyÖn, x∙phêng  ã    Ý    Ö  Ý: sè    è  îcphÐp    ¹         c thu ph ­ l ph   thu,s ®   ®Ó l i, sè  ép  ©n  n ng s¸ch. 2.V Ò     ©n    ching s¸ch Nhµ   íc:   n 2.1.V Ò     ©y  ùng  ¬    chix d c b¶n: TËp    trung tiÕn  µnh    Ðt,ph©n  ¹    h so¸tx   lo i toµn  é  b c¸c  ù    d ¸n, c«ng  ×nh  ña  Õ   ¹ch  u    n¨m  tr c k ho ®Ç t 1999  ña  c c¸c  é, B  ngµnh  µ    a  ¬ng    ö  ývèn  v c¸c®Þ ph ®Ó x l   theo nguyªn t¾c:     ­ Bè   Ý vèn  íc h Õt    tr   tr   cho  ÷ng  ù    nh d ¸n,c«ng  ×nh  u     ôc  ô    tr ®Ç t ph v cho ph¸ttr Ónn«ng   i   nghiÖp  µ  v kinh tÕ    n«ng th«n (thuûlî  ª  iÒu).     i® ® , ­ Bè   Ý vèn    tr   cho  ù  nhã m   vèn  i  d ¸n  A,  ®è øng  ö  ông  sd ODA,    ù    c¸c d ¸n hoµn  µnh  th n¨m 1999. ­ C¸c  ù      d ¸n,c«ng  ×nh ®∙  ã  Õt  nh  u  ,nhng  Ðt  Êy  tr   c quy ®Þ ®Ç t  x th kh«ng  cã  Öu  hi qu¶  hoÆc   a  ùc  ù  Çn  Õtth×    Õt  nh  ch th s c thi   kiªn quy ®× ho∙n  µ  ¾t  vc gi¶m. C¨n  vµo    cø  c¸cnguyªn t¾c      ¸nh      trªn®Ó ® gi¸tæng  îp khèil ng thùc hiÖn  h   î     6 th¸ng ®Ç u     n¨m  µ  ù  Õn  ùc hiÖn  n¨m, sè  èn  ∙  v d ki th   c¶    v ® thanh    th¸ng to¸n6    ®Ç u  n¨m  µ  Êp  v c ph¸t,thanh    to¸n c¶    n¨m      nh  èil ng  ®Ó x¸c ®Þ kh  î ph¶ibè  Ý   tr   vèn thanh    to¸ntrong dù      to¸nn¨m  2000  i víi õng dù    ®è     t   ¸n,c«ng  ×nh. tr 2.2.§èivíic¸c kho¶n    ©y  ùng           chix d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh  tÕ      éi,c¸c c«ng  ×nh phóc  îx∙héi,ph¸ttr Ón quü  µ, ®Ç u      iÓn ­ x∙h     tr   l        i   i nh   t ph¸ttr   n«ng  nghiÖp  µ  v n«ng  th«n,chit¸  ¹oquü  õng  ña  ©n     i  t r c ng s¸ch ®Þa   ¬ng  õ   ph t  c¸c nguån  giao  Òn  ö  ông  t,tiÒn    thu  quy sd ®Ê   thuª®Êt,tiÒn      b¸n  µ    éc  nh ë thu së  ÷u  µ   íc,thu  õ ho¹t®éng    è  Õn  Õt,thuÕ  ö  ông  t  h Nh n   t     xæ s ki thi   sd ®Ê n«ng  nghiÖp  ång lóa,thuÕ  µinguyªn  õng;c¸c ®Þa   ¬ng  Çn  ¸nh    ô  Ó  tr     t  r    ph c ® gi¸c th kh¶ n¨ng  ùc hiÖn  õng  th   t kho¶n      iÒu  µnh    thu ®Ó ® h chicho  ï hîp;tr ng  îp ph     ê h   thu kh«ng  tdù    × cÇn  iÒu    ®¹   to¸nth   ® chØnh gi¶m   ¬ng  chit øng, chØ  ùc hiÖn    th   chikhithùc tÕ  ã           c thu ®Ó tr¸nhnîkhèil ng kh«ng  ã  ån      î   c ngu thanh  to¸n. 2.3.§èivíi   ¬ng  ×nh,m ôc  :       ch c¸c tr   tiªu  Trªn c¬  ë  ù      s d to¸nkinh phÝ  ∙  îc   ®®   giao vµ  Õn ®é   ùc hiÖn,c¬    ti   th     quan  ñ  ch qu¶n  ¬ng  ×nh quèc    Çn  ¸nh  ch tr   gia c ® gi¸khèi l ng     î c«ng  Öc  ùc  Ön  n¨m  vi th hi c¶  1999, khèi l ng     î c«ng  Öc  µ  vi v kinh   phÝ   ùc hiÖn  îc tõ khicã  ¬ng  ×nh m ôc    n   Õt  th   ®       ch tr   tiªu®Õ h n¨m  1999    õ ®Ó t  
 7. 7 ®ã   ã  Õn  Þ  ô  Ó  Ò   ¬  Õ   c ki ngh c th v c ch cho  ï hîp vµ  ã    lËp  ù      ph     c c¨n cø  d to¸nchi thùc hiÖn  ¬ng  ×nh n¨m    ch tr   2000.§èivíi ÷ng  ¬ng  ×nh m ôc    Õt  óc      nh ch tr   tiªuk th   vµo n¨m  2000  Çn    vµo  Ö m   ô  c c¨n cø  nhi v cßn  ph¶ithùc hiÖn  ña  ¬ng  ×nh     c ch tr   ®Ó   è  Ý vèn  b tr   cho  ï hîp ®¶m   ph     b¶o  ùc hiÖn  îcc¸c m ôc    ñ  Õu  ña  th   ®   tiªuch y c ch¬ng  ×nh  µo  tr v n¨m  2000; sau    n¨m  2000 c¸c  Ö m   ô  ña  ¬ng  ×nh nhi v c ch tr   chuyÓn  µo    êng  v chith xuyªn cña    é, ®Þa  ¬ng.   c¸cB   ph 2.4.§èivíi         kho¶n    êng  c¸c chith xuyªn:C¨n  vµo  ù    ©n    cø  d to¸nng s¸ch ® îc    giao ®Ç u     n¨m  µ    ån    îc ®Ó   ¹ chi,tiÕn    ùc hiÖn    Ö m   v c¸c ngu thu ®   l    i ®é th   c¸c nhi vô    ¸nh    ®Ó ® gi¸kh¶ n¨ng  ùc hiÖn  n¨m  th   c¶  cho    íit×nh  ×nh  ùc tÕ  ña  s¸tv   h th   c Bé, ®Þa   ¬ng, ®¬n  Þ. §¸nh      n¨m  Çn  ©n  Ých  â    õ nguån    ph   v  gi¸chic¶  c ph t r chit   ng©n  s¸ch cÊp    µ    õc¸cnguån    îc®Ó   ¹theo chÕ       ph¸tv chit     thu ®   l   i   ®é quy  nh, ®Þ   trong ®ã   ©n  Ých  â c¬  Êu    Ò   Òn l ng, c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng    ph t r   c chiv ti  ¬     ct ch  ¬ vµ    c¸c kho¶n    ¾t  éc  Ých theo ¬ng  chib bu tr   l (b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ, hi x∙h   hi y    kinh phÝ     c«ng  oµn,.. )c¸c kho¶n    ® .    , chinghiÖp  ô  êng  v th xuyªn  µ    v c¸c kho¶n  chi®ét  Êt hoÆc     xu   kh«ng  ã  Ýnh  Êt th ng  ct ch   ê xuyªn (mua  ¾ m,  öa  ÷a,. .   s s ch . ) ®Ó   µm    tÝnh    è  Ýn¨m  l c¨n cø  to¸nb tr   2000. B­ X © y  d ù n g  d ù  to¸n thu, hi n g © n  s¸ch N h µ  n í c   c n¨ m  2 0 00: I­ M ô c  tiªu,    yªu  Ç u  ® è i víi c  c«n g  t¸c © y   ù n g  d ù    x d to¸n thu, c hi  g © n   n s¸ch N h µ  n íc n¨ m  2000: 1.Yªu  Çu:   c ­ X ©y  ùng  ù        ©n    d d to¸nthu,ching s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  2000  Çn  c qu¸n  iÖt tr   ®Çy       ôc  tiªu, Ö m   ô    ®ñ c¸c m    nhi v c¸c NghÞ   Õt    (lÇn  cña  quy 4, 6  1)  Ban  Êp  ch hµnh Trung  ng  ¬ §¶ng  (Kho¸VIII   ôc      iÓn kinh tÕ      éikÕ   ¹ch   )m ; tiªuph¸ttr     ­ x∙h   ho   5  n¨m  1996  ­2000. ­ X ©y  ùng  ù    ©n    d d to¸nng s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  2000 ph¶it¸c®éng  Ých  ùc     t c gãp  Çn  óc ®Èy  ph th   s¶n  Êt kinh doanh    iÓn,t¨ng tÝch  ü,t¹onguån  xu     ph¸ttr     lu     thu    nh.  ång  êiph¶i c¨n  trªn c¬  ë    æn ®Þ § th     cø    s c¸c chØ     tiªus¶n  Êt  xu kinh   doanh, tr Öt®Ó   èng  Êtthu,®¶m    i  ch th     b¶o  Ýnh  t kh¶    µ  ñ  ng  thiv ch ®é cho    c¶ ng©n  s¸ch tvµ  ©n     ng s¸ch c¸ccÊp  Ýnh  Òn  a  ¬ng.    ch quy ®Þ ph 2.M ôc    tiªu: a. Dù       ©n    to¸nthu ng s¸ch Nhµ   ícph¶i® îcx©y  ùng    n     d theo  ng    Ët ®ó c¸c lu   thuÕ  µ  Õ       Ön  µnh;®ång  êitÝnh  n   Õu  èthùc hiÖn  ÷ng  v ch ®é thu hi h   th   ®Õ y t    nh chÝnh s¸ch  khuyÕn  Ých  Ých  ô vèn    ë   éng  kh t t  ®Ó m r s¶n  Êt ­ kinh doanh, xu         nh»m   åi dìng  ån  b  ngu thu  ©u  µi.Dù   l d   to¸n thu  Õ  Êt khÈu, nhËp  Èu    thu xu     kh
 8. 8 ph¶i tÝnh  n     Õu  è tiÕp  ôc thùc  Ön  Õn  ×nh    ®Õ c¸c y t  t  hi ti tr tham    gia AFTA,    xu thÕ  tham      chøc  giac¸ctæ  kinhtÕ   µichÝnh  èc  Õ  µ    ­t   qu t v khu  ùc. v X ©y  ùng  ù      d d to¸nthu NSNN  n¨m 2000 ph¶i®¶m     b¶o  ï hîp víitèc ®é   ph         t¨ngtr ng    ë kinh tÕ,chØ  è      ¬  ë  Ých  ùc     s gi¸,trªnc s t c khaith¸cm äi  ån    µ     ngu thu v chèng  Êtthu. th   b. Dù     to¸n chith ng      ê xuyªn  Çn  îc x©y  ùng    c ®  d ë møc   Çn  Õt,hîp  ý, c thi   l  tiÕtkiÖm;  ùc  Ön    th hi kho¸n    µnh  Ýnh  ù  chi h ch s nghiÖp. Tríc m ¾t      n¨m  2000  thùc  Ön  hi kho¸n    i  íic¸c ®¬n   Þ   µnh  Ýnh  µ  ét  è  n   Þ   ù  chi ®è v     vh ch vm s ®¬ v s nghiÖp  ã  iÒu  Ön.Bé  µichÝnh  èng  Êt víi   é  ªnquan  ×nh Thñ  c® ki   T   th nh     B li   c¸c tr   t ng  Õt  nh  ÷ng  é,  ¬  í quy ®Þ nh B c quan, ®¬n  Þ    v Trung  ng  ùc  Ön  ¬  Õ   ¬ th hi c ch kho¸n    õ n¨m  chit   2000; c¬    quan  µichÝnh  a   ¬ng  èng  Êt  íic¸c c¬  t  ®Þ ph th nh v     quan  ªnquan   ×nh  ñ   Þch  û   li   tr Ch t U ban  ©n   ©n   ïng  nh d c c¸ap  quyÕt  nh   ®Þ nh÷ng  n   Þ   ®Þa   ¬ng  ®¬ v do  ph qu¶n  ý thùc  Ön  ¬  Õ   l  hi c ch kho¸n    õ  chi t n¨m  2000  µm    lËp,ph©n    µ  iÒu  µnh  ù    ©n  l c¨n cø    bæ v ® h d to¸nng s¸ch cña    n     c¸c ®¬ vÞ  µy  n ngay  õ®Ç u   t  n¨m. TiÕp  ôc thùc hiÖn  tiªn®èi  íisù  t    u    v   nghiÖp    ôc  o  ¹o,khoa  äc  gi¸od ®µ t   h c«ng  Ö   ngh m«i  êng  tr theo NghÞ   Õt  quy Trung  ng    ¬ II(kho¸VIII   ùc hiÖn      )th   ; xo¸ bao  Êp  õng©n  c t  s¸ch Nhµ   íc®èi víi     n       doanh  c¸c nghiÖp,c¸cho¹t®éng       nghiªn  cøu khoa  äc,y  Õ, ®µo  ¹og ¾n   íiho¹t®éng  h  t   t  v    s¶n  Êt kinh doanh  ña    xu     c c¸c Tæng  c«ng      n  Þ  µy  ty,c¸c ®¬ v n ph¶itù trang tr¶i       kinh phÝ   ¹t®éng    ho   cho    c¸c ho¹t®éng  ù    s nghiÖp  õtr ng  îp ® Æc   Öttheo  Õt  nh  ña  ñ íng (tr   ê h   bi   quy ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ). ph Dù  to¸n chi®Ç u    ©y  ùng  ¬     tx d c b¶n  éc  èn  ©n  thu v ng s¸ch  µ   íc n¨m  Nh n   2000  ph¶ix©y  ùng    d theo  íng:u    èn  h   tiªnv cho   c¸c c«ng  ×nh träng ®iÓ m   ña  tr     c Nhµ   íc,vèn  i øng  n  ®è   cho    ù    ö  ông  èn  c¸cd ¸n s d v ODA   theo  Õn ®é   ∙  ý  Õt, ti   ® k k   tËp trung vèn    cho    c¸cc«ng  ×nh chuyÓn  Õp sÏhoµn  µnh  a  µo  ö  ông  tr   ti     th ® v sd trong n¨m,  è  Ý tr¶ nî vèn  ∙  îc t¹m  b tr       ®®  øng  ÷ng  nh n¨m  íc,c¸c c«ng  ×nh tr     tr   chuyÓn  Õp cã  Öu  ti   hi qu¶  õ n¨m  t  1999 chuyÓn  qua, sè  èn    v cßn  ¹ míibè  Ý l     tr   i cho    c¸cc«ng  ×nh míicã    iÒu  Ön  tr     ®ñ ® ki theo quy  nh.   ®Þ Bè   Ý dù  tr   phßng  theo  ng  ®ó møc     nh   ¹  qui ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 87/CP  ngµy  19/12/1996 cña  Ýnh  ñ.Bè  Ýdù  ÷tµichÝnh      Ch ph   tr   tr     ë møc  Çn  Õthîp c thi     lý. c.C © n   i ng©n    ®è   s¸ch Nhµ   íc:   n ­ Thu  Õ   µ  Ý   thu v ph ph¶i ®¶m     b¶o    êng  chi th xuyªn    ë møc   îp  ý,tiÕt h l    kiÖm   µ  ¶m   v® b¶o    î c¸c kho¶n  n   ¹n,tiÕp  ôc dµnh  û lÖ  Ých  ¸ng  tr¶n     ®Õ h   t  t   th ® cho  u      iÓnvµ  iÒu  ®Ç tph¸ttr   ® chØnh  ét  ícchÕ     Òn l ng. m b  ®é ti  ¬ ­ Béi ching©n      s¸ch Nhµ   ícph¶it ng    n   ¬ øng  íikh¶  v  n¨ng vay  ¾c  ¾n   ch ch trong níc vµ      vay  ®∙ingoµi níc.Kh«ng  u       vay  ¬ng  ¹i ngoµiníc,kh«ng    th m     ph¸t
 9. 9 hµnh  µ  v vay  ¾n  ¹n  ng h trong nícvíi   Êt cao    ï ®¾ p   éiching©n       i l∙su   ®Ó b   b    s¸ch  nhµ  íc.Møc  éichidíi   n  b       GDP. 5% d.§èivíi ©n       ng s¸ch cña  Ýnh  Òn  a  ¬ng    Êp:   ch quy ®Þ ph c¸cc + C¨n  sè  ù  Õn  ©n  cø  d ki ng s¸ch n¨m    2000  é   µi chÝnh  BT  th«ng      b¸o;c¨n cø  Õ     ©n  Êp  ch ®é ph c qu¶n  ýng©n  l  s¸ch hiÖn  µnh  µ  è      h v s bæ sung  n¨m 1999  tõ ng©n    s¸ch Trung  ng  ¬ cho  ©n  ng s¸ch tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng, x¸c ®Þnh  ån  ng©n     ngu thu  s¸ch  a   ¬ng  îc hëng    ©y  ùng  ù  ®Þ ph ®  ®Ó x d d to¸nching©n     s¸ch ®Þa  ¬ng    ph n¨m 2000. LËp  ù    ©n  d to¸nng s¸ch ®Þa  ¬ng    ph ph¶i®¶m     b¶o nguyªn t¾c:Tæng  è      s chikh«ng  îcvîtqu¸ tæng  è    ©n    ®     s thu ng s¸ch ®Þa   ¬ng  îchëng; u        ph ®    tiªnc¸c nhiÖ m   ô    u      iÓn,chigi¸odôc  o  ¹o, v chi®Ç tph¸ttr       ®µ t   khoa  äc  h c«ng  Ö     ngh m«i tr ng; bè  Ý dù  ê   tr   phßng  ©n  ng s¸ch ®Þa   ¬ng  ¶m     ph ® b¶o theo  ng  ®ó møc     quy ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  è  t  i ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph +  Õp  ôcthùc hiÖn  ¬  Õ   è  Ý    Ti t     c ch b tr  chicho  ét  è  ôc   ¬ng  m sm tiªut øng  íi v  toµn  é  b hoÆc   ét  Çn  ét  è  m ph m s kho¶n    ö dông  thu (s   100%   Õ  ö  ông  t  thu s d ®Ê n«ng nghiÖp  u      iÓnn«ng  ®Ç tph¸ttr   nghiÖp    ­ kinh tÕ    n«ng  th«n,tiÒn cho        thuª ®Êt, sö  ông  t    u    h¹  Çng,. . nh c¬  Õ   è  Ý ng©n   d ®Ê ®Ó ®Ç t t .  ) ch b tr   s¸ch    n¨m 1999. + C¨n  dù  cø  to¸n ng©n    s¸ch  µ   íc n¨m  Nh n   2000  Ýnh  ñ  Ch ph giao,thùc     hiÖn    nh  û lÖ  ©n  æn ®Þ t   ph chia c¸c nguån    ÷a ng©n     thu gi   s¸ch Trung  ng  µ    ¬v ng©n  s¸ch tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng; æn   nh      ph tr     ¬   ®Þ møc    bæ sung  õ t  ng©n  s¸ch Trung  ng  ¬ cho  ©n  ng s¸ch tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ cã  iÒu  ® chØnh  ét  Çn  m ph theo kh¶    n¨ng  ©n  ng s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m: §Ó  khuyÕn  Ých    a   ¬ng  kh c¸c ®Þ ph t¨ng cêng    qu¶n  ý thu,tõ n¨m  l      2000  ®èi  íic¸c tØnh, thµnh  è  ép  ©n  v      ph n ng s¸ch Trung  ng    ¬ n¨m  sau cao  ¬n    h n¨m tr c®èi víic¸c kho¶n    ©n  í        thu ph chia gi÷a ng©n      s¸ch Trung  ng  µ  ©n    ¬ v ng s¸ch  c¸c cÊp  Ýnh  Òn  a   ¬ng, ng©n    ch quy ®Þ ph   s¸ch  Trung  ng  Ï cÊp  ¹ 50%   è  ¬ s  li  s cao  ¬n  ãitrªncho  a  ¬ng.§èivíi îtdù      Õ  Êt nhËp  Èu, h n    ®Þ ph         to¸nthu thu xu   v kh   thuÕ    ô ® Æc   Öthµng  éi®Þa  µ  µng  Ëp  Èu  tiªuth   bi   n  vh nh kh (kh«ng  Ó   Õ    k thu gi¸ trÞ gia    t¨ng hµng  Ëp  Èu)  ùc  Ön  ëng  ô  Ó  µng    nh kh th hi th c th h n¨m  theo    quy ®Þnh  ña  Ët  ©n  c Lu ng s¸ch  µ   íc.C¸c  Nh n   kho¶n  ëng  îtthu    îc ®Ç u    th v  trªn®   t x©y  ùng  ë  ¹ tÇng  d c h  kinhtÕ    éicña  a  ¬ng.   x∙h   ®Þ ph Trªn c¬  ë      s c¸c kho¶n   bæ sung  ã  ôc    õ ng©n  cm tiªut   s¸ch Trung  ng      ¬ cho ng©n  s¸ch c¸ctØnh,thµnh  è    ùc hiÖn    Õ   ,  Ýnh       ph ®Ó th   c¸cch ®é ch s¸ch míicña     Nhµ   íctrong 3  n    n¨m  1997    ­ 1999,tÝnh  µo  Ö m   ô    ©n    v nhi v ching s¸ch ®Þa  ­   ph ¬ng n¨m  2000, x¸c ®Þnh  û lÖ  ©n     t   ph chia c¸c nguån  vµ  è       thu  s bæ sung    cho ng©n  s¸ch c¸ctØnh,thµnh  è       ph n¨m  2000.
 10. 10 C¨n  vµo  cø  kh¶ n¨ng chung  ña  c NSNN   µ  ån      ña  ©n  v ngu ®Ó chic ng s¸ch  ®Þa   ¬ng    ∙  ph nh ® nªu      trªn®Ó xem   Ðt,tÝnh    iÒu  x  to¸n® chØnh  ét  è  nh   m s ®Þ møc    Õ       chi,ch ®é chinh»m   íng dÉn    é, c¸c ®Þa   ¬ng  ã    bè  Ý h  c¸c B     ph c c¨n cø  tr   cho    Ünh  ùc  µ  ©n    ù  c¸c l v v ph bæ d to¸n cho    n  Þ  ùcthuéc  ï hîp  íi   c¸c ®¬ v tr   ph   v   nhiÖ m   ô      ©n  v thu,chi ng s¸ch  îc giao  é  µi chÝnh  ã  ®  (B T   c v¨n b¶n    nh   qui ®Þ riªngcho  Ên    µy).   v ®Ò n II­ h ÷ n g  n éi  u n g  ch ñ  y Õ u  c ñ a c«n g  t¸c Ë p d ù  to¸n thu, chi n g © n     N d  l s¸ch N h µ  n íc n¨ m  2000: 1.V Ò     ©n    thu ng s¸ch Nhµ   íc:   n 1.1.Khu  ùc    v doanh  nghiÖp  µ   íc:Yªu  Çu  Nh n   c ph¶itÝnh    ô  Ó  i   to¸nc th ®è   víi õng  n  Þ    a  µn   t ®¬ v trªn®Þ b qu¶n  ý;   l   tæng  îp ph¶it¸chriªngphÇn  µn  khi h       ho thuÕ; thuÕ    Þ gia t¨ng kh©u  Ëp  Èu, t¸chriªngcña  n  Þ    gi¸tr       nh kh       ®¬ v s¶n  Êt xu   vµ  n  Þ  ®¬ v kinhdoanh.   Riªng thµnh  è  µ   éi,thµnh  è  å   Ý     ph H n   ph H Ch Minh  µ  ét  è  a  ¬ng  v m s ®Þ ph cã  ôsë    tr   c¸c C«ng    tyhoÆc   Tæng  c«ng    ã    n  Þ  ùcthuéc h¹ch    tyc c¸c ®¬ v tr     to¸n phô  éc  thu ph¶i lËp  µ    v tæng  îp  ù  h d to¸n thu    bao  å m     n  Þ   ¹ch    g c¸c ®¬ v h to¸n phô  éc nµy. thu   a. V Ò  thuÕ  gi¸ Þ gia t¨ng: Ýnh  theo qui ®Þnh  t¹ Th«ng t è   tr  T i  s 89/1998/TT­ BTC  ngµy  27/6/1998, Th«ng  t sè  175/1998/TT­   BTC  ngµy  24/12/1998  ña  é  µichÝnh  íng dÉn    Õtthihµnh  Ët thuÕ    Þgia c BT  h  chiti     Lu   gi¸tr     t¨ng vµ      c¸c Th«ng   öa  æi, bæ   ts ®   sung  Th«ng   t175/1998/TT­ BTC,    c¸c Th«ng  thíng dÉn  Õ      thu GTGT   i víi   µnh  Æc   ï. ®è     ng c¸c ® th b. V Ò   Õ    ô ® Æc   Öt:TÝnh    thu tiªuth   bi   theo Th«ng   è  t s 168/1998/TT­ BTC   ngµy 21/12/1998 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  thi µnh NghÞ  ®Þnh  sè   h 84/1998/N§­   µy  CP ng 12/12/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     LuËt thuÕ    ô ® Æc   Öt.   tiªuth   bi c. Thu Õ   µinguyªn:TÝnh    t    thu theo Th«ng   è  t s 153/1998/TT­ BTC   µy  ng 26/11/1998  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn    µnh  c BT  h  thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 68/1998/N§­ CP   µy  ng 03/9/1998  ña  Ýnh  ñ    nh     Õtthihµnh  c Ch ph qui ®Þ chi ti     Ph¸p  Önh  l thuÕ  µinguyªn (söa ® æi). t      ­ Gi¸ tÝnh  Õ  µinguyªn:lµ gi¸b¸n  n  Þ   ña  µinguyªn  a       thu t        ®¬ v c t   (ch bao gå m   Õ  thu GTGT)  ¹  ¬i khaith¸ctµinguyªn.Trêng  îp  µinguyªn  ti   n        h t  khaith¸c    cha  ã    th× Ch Ýnh  ñ  c gi¸b¸n    ph quy  nh    Ýnh  Õ  µi ®Þ gi¸t thu t   nguyªn. Lu  : ý ­ Gi¸tÝnh  Õ  µinguyªn ®èi víinícthiªnnhiªndïng       thu t              ®Ó s¶n  Êt thuû  xu   ®iÖn  µgi¸b¸n  iÖn  ¬ng  È m,  i víi ç  µgi¸b¸n  ¹ b∙i (gi¸ a  ã  Õ  l    ® th ph ®è     l     t     g i 2    ch c thu GTGT).  
 11. 11 ­ Riªng ®èi víi Çu  á,  Ý  t,gi¸tÝnh  Õ  µinguyªn thùc hiÖn         d m kh ®è     thu t       theo  qui ®Þnh  t¹ LuËt dÇu  khÝ  vµ  §iÒu 47, NghÞ  ®Þnh  sè  84/CP  ngµy  i 17/12/1996 cña  Ýnh  ñ    nh    Õtthi µnh  Ët dÇu  Ý:   Ch ph qui®Þ chiti    h Lu   kh +    Ýnh  Õ  µinguyªn ®èi víidÇu    µgi¸FOB   ¹  êi®iÓ m   Gi¸t thu t        th« l     ti   th giao  nhËn  theo c«ng  è    ña  ¬  b gi¸c c quan  îcChÝnh  ñ  Öt Nam   û  Òn    ®  ph Vi   u quy trªn c¬  ë  s tham  kh¶o    èc  Õ. gi¸qu t +    Ýnh  Õ  µinguyªn ®èi víi Ý  Gi¸t thu t        kh thiªnnhiªnlµgi¸t¹ thêi®iÓ m             i giao  nhËn  theo c«ng  è    ña  ¬  b gi¸c c quan  îcChÝnh  ñ  Öt Nam   û  Òn    ®  ph Vi   u quy trªn c¬  ë  s tham  kh¶o    èc  Õ. gi¸qu t d. Thu Õ  thu  Ëp  nh doanh nghiÖp: TÝnh    theo Th«ng   sè  t 99/1998/TT­ BTC   µy  ng 14/7/1998  ña  é   µi chÝnh  íng  Én    µnh  c BT  h d thih NghÞ   nh   è  ®Þ s 30/1998/N§­   µy  CP ng 13/5/1998  ña  Ýnh  ñ    nh     Õtthihµnh  c Ch ph qui ®Þ chi ti     LuËt thuÕ    Ëp    thu nh doanh  nghiÖp. ­ Yªu  Çu  ¶m   c ® b¶o qu¶n  ý chÆt  Ï vµ  Ýnh  ù  l  ch   t d to¸n thuÕ     thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  i  íic¸c doanh  ®è v     nghiÖp  s¶n  Êt ­  xu   kinh doanh  ã  i® Æc   c l∙  , biÖt ®èi  íic¸c doanh    v    nghiÖp trong n¨m    1999  a  ã    ng  ch c l∙ nh kh¶  i n¨ng    n¨m 2000    ph¸tsinh l∙ do  µm  cã  Öu      l ¨n  hi qu¶. Trªn c¬  ë    nh    Õu  è chi i     s x¸c ®Þ c¸c y t    phÝ tæng  îp cña  h  doanh nghiÖp n¨m  1999,dù  Õn    Õu  è t¨ng,gi¶m      ki c¸cy t    chi phÝ n¨m  2000    Ýnh  Õ    Ëp  ®Ó t thu thu nh doanh  nghiÖp. §èi víic¸c     doanh  nghiÖp  ¹t ®éng  ho   s¶n  Êt  kinh  su ­  doanh  µng    h ho¸, dÞch  ô: xæ   è, ®iÖn,    v  s  xi m¨ng, bu  Ýnh  Ôn    ch vi th«ng  µ  ét  è  µng    vm sh ho¸ kh¸ccã    Ëp    thu nh cao  nép  Õ  do  thu GTGT   Êp  ¬n  víi Õ  th h so    thu doanh    íc thu tr   ®©y  × ngoµiviÖc  Ýnh  ép  Õ    Ëp  th     t n thu thu nh doanh  nghiÖp  µ  Õ    Ëp  v thu thu nh bæ  sung, n Õu  è  nhËp  thuÕ    s thu  do  GTGT   ép  Êp  ¬n  víithuÕ  n th h so    doanh  thu vÉn    cßn  ínth×  l   ph¶itÝnh  ép  Õp vµo  ©n    n ti   ng s¸ch Nhµ   íctheo  û lÖ      n  t   (%) tÝnh    Çn    Ëp  trªnph thu nh cßn  ¹ quy  nh  ¹ Th«ng   l i ®Þ ti  t175/1998/TT­ BTC   µy  ng 24/12/1998 cña  é  µichÝnh.   BT  1.2.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi: c v ®Ç tn   a. N ¾ m   ¾c  è  n  Þ   ∙  îc cÊp  Êy  Ðp    a   µn, nh÷ng    ch s ®¬ v ® ®   gi ph trªn®Þ b   ®¬n  Þ  ∙  i  µo  v ® ® v s¶n  Êt kinh doanh    chøc    µ  Ýnh      µo  xu     ®Ó tæ  thu v t to¸nghiv dù      to¸nthu,bao  å m: g ­Doanh    nghiÖp  ªndoanh,doanh  li     nghiÖp  100%   èn  ícngoµi; v n  ­C¸c  nícngoµicña  ¹t®éng  îp t¸ckinhdoanh;   bªn      ho   h     ­C¸c    doanh  nghiÖp  ¹ khu  Õ   Êt,khu  t  i ch xu   c«ng  nghiÖp; ­C¸c  ©n  µng  ªndoanh,chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµi;   ng h li      ng h n  ­ C¸c  chøc, c¸ nh©n  níc ngoµi ho¹t®éng  ¹  Öt Nam     tæ            ti Vi   kh«ng theo  LuËt §Çu   ícngoµi(nhµ  Çu).   tn     th
 12. 12 b.Ph¬ng    ph¸p tÝnh  Õ    Þgiat¨ngt ng  ùnh  i víi   thu gi¸tr      ¬ t   ®è     doanh  nghiÖp  Nhµ   íc.§èivíinhµ  Çu,nhµ  Çu  ô  ícngoµithùc hiÖn  Õ     Õ     n      th   th ph n       ch ®é k to¸n ViÖt Nam   ×  ùc hiÖn  ép  Õ    Þ gia t¨ng theo  ¬ng    th th   n thu gi¸tr       ph ph¸p  Êu  õ kh tr   quy  nh  ña  Ët thuÕ    Þ gia t¨ng;®èi víinhµ  Çu,nhµ  Çu  ô  íc ®Þ c Lu   gi¸tr          th   th ph n   ngoµikh«ng  ùc hiÖn  Õ     Õ     Öt Nam   × thùc hiÖn  ép  Õ      th   ch ®é k to¸nVi   th     n thu gi¸ trÞ gia t¨ng theo  ¬ng       ph ph¸p  ùctiÕp quy  nh  ¹  tr     ®Þ ti Th«ng   è  t s 169/1998/TT­ BTC   µy  ng 22/12/1998 cña  é  µichÝnh.   BT  c. Thu Õ   nhËp    thu  doanh nghiÖp: vÒ   Õ  Êt tÝnh    thu su   theo    nh  ¹ qui ®Þ t i §iÒu    Òu  t¹  Ët  Çu   íc ngoµi t¹  Öt Nam   µ  38, §i 43  i Lu § tn    i Vi   v kho¶n  §iÒu    3  10 LuËt thuÕ    TNDN. §èivíi µ  Çu,nhµ  Çu  ô  ícngoµithùc hiÖn  Õ     Õ     Öt    nh th   th ph n       ch ®é k to¸nVi   Nam   ×  Ýnh  th t theo  Th«ng   è  t s 99/1998/TT­ BTC   µy  ng 14/7/1998  ña  é   µi c BT  chÝnh;®èi víi µ  Çu  ícngoµikh«ng  ã      ®Ó     nh    Ëp       nh th n     c ®ñ c¨n cø  x¸c®Þ thu nh chÞu  Õ  µ  thu v kh«ng  ùc hiÖn  Õ     Õ     Öt Nam   ×  Õ    Ëp  th   ch ®é k to¸nVi   th thu thu nh doanh  nghiÖp  îc x¸c ®Þnh  ®   theo  û lÖ  Çn  t   ph tr¨m (%) theo doanh thu  Ýnh  t thuÕ  cña tõng ngµnh nghÒ  kinh doanh theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng t è  i  s 169/1998/TT­BTC   µy  ng 22/12/1998 cña  é  µichÝnh.   BT  d.§èivíi Òn thuªm Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón    Quy Õt  nh  è       ti     ®Ê   n  bi c¨n cø  ®Þ s 179/1998/Q§­ BTC   µy  ng 24/02/1998  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  Ò   Öc    c B tr BT  v vi ban hµnh b¶n quy  nh  Ò   Òn thuª®Êt,m Æt   íc,m Æt   Ón    ông  i víi   ®Þ v ti       n  bi ¸p d ®è    c¸c h×nh thøc ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam.   tn      i   e. Thu Õ   i víi µ  Çu:Rµ     ¹ c¸c c«ng  ×nh,dù    Þch  ô    ®è     nh th   so¸tl     i tr   ¸n,d v ph¶i   thuªnhµ  Çu,nhµ  Çu  ô  ícngoµi®ang  iÓn khaivµ      th   th ph n     tr     c¸c c«ng  ×nh,dù  tr   ¸n  Þch  ô  Ï tr Ón  d v s   i khai;c¸c  chøc, c¸  ©n   íc ngoµi ho¹t ®éng    tæ    nh n      kinh   doanh  ¹  Öt Nam   ti Vi   kh«ng  éc c¸c h×nh  thu     thøc theo  quy  nh  ¹ LuËt ®Ç u   ®Þ ti     t nícngoµit¹ ViÖtNam.     i   g. Thu Õ  chuyÓn thu  Ëp  ña  nh c c¸c  chøc  tæ  kinh  Õ, c¸  ©n   níc t   nh ra    ngoµi:  Trong  Ýnh    ©y  ùng  ù    Çn  ó    ét  è  iÓ m   t to¸nx d d to¸nc ch ý m s ® sau: ­ Thu  Ëp    nh chuyÓn    ícngoµicã  Ó  ra n     th b»ng  Òn hoÆc   ti   b»ng  Ön  Ët, hi v   s¶n  È m,  µng      Ëp  µ   µ  u    ícngoµithu ® îcdo  u    ph h ho¸;thu nh m nh ®Ç tn         ®Ç ttheo   LuËt §Çu   íc ngoµië  Öt Nam   Ó  sè  nhËp  îc hoµn  ¹ vµ  è      tn     Vi   (k c¶  thu  ®  l i s thu   nhËp  îc do  ®   chuyÓn  îng  èn)  Õu    nh v n chuyÓn  níc ngoµi (hoÆc   ÷  ¹ ra      gi l  i ngoµiViÖt Nam), ®Ó     Öt Nam   ng  ïng        ë Vi   nh d thanh    to¸nc«ng  î cho  n  c«ng    ty m Ñ,      chitiªucho V¨n phßng  idiÖn  ®¹   cho c«ng    Ñ   ¹  Öt Nam   u   ty m t i Vi   ®Ò ph¶i   chÞu  Õ  thu chuyÓn    Ëp    ícngoµi. thu nh ra n   ­ Sè  Õ    thu chuyÓn    Ëp    ícngoµiph¶inép  îcx¸c®Þnh  thu nh ra n       ®   b»ng  è  s thu nhËp    chuyÓn    ícngoµihoÆc   îccoilµchuyÓn    ícngoµihoÆc   è  ra n     ®      ra n     s thu  Ëp  µ   u    gi÷  ¹  nh nh ®Ç t l ingoµi l∙nh thæ   Öt      Vi Nam     Õ   Êt  Õ  (x) thu su thu chuyÓn  nhËp  thu  quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   è  t s 99/1998/TT­ BTC   µy  ng 14/7/1998  
 13. 13 cña  é   µi chÝnh. Møc  Õ  Êt ® îc ghivµo  Êy  Ðp  u    c¬  BT    thu su       gi ph ®Ç t do  quan  cã  Èm  Òn  Êp,sau    ã  th quy c  khic tho¶ thuËn  íi é  µichÝnh    v  T   B b»ng    v¨n b¶n. h. §èi víi ¹t ®éng  chuyÓn  nhîng vèn: TÝnh  theo Th«ng  t è   ho    s 99/1998/TT­BTC   µy  ng 14/7/1998  ña  é   µi chÝnh. Thu Õ   i  íiho¹t®éng  c BT    ®è v     chuyÓn  îng vèn  nh   bao  å m   Õ    Ëp  g thu thu nh doanh  nghiÖp  µ  Õ  v thu chuyÓn  îl  i nhuËn    ícngoµi. ra n     1.3. Thu Õ    i  íikhu  ùc    ®è v   v c«ng  ¬ng  th nghiÖp, dÞch  ô  µi quèc    v ngo   doanh: Rµ     ¹ vµ  ¾ m   ¾c    i t ng kinh doanh    a   µn. §¸nh    so¸tl   n i ch c¸c ®è  î     trªn®Þ b   gi¸ s¸tmøc     Êtthu  Ò     ®é th   v doanh  è  µ  i îng  s v ®è t kinh doanh    n¨m 1999      ®Ó x¸c ®Þnh  doanh  è  µ  i t ng kinhdoanh  s v ®è  î     n¨m  2000,gi¶m  Çn  ûlÖ  Êtthu.Cô     d t   th     thÓ    nh sau: a.V Ò   é:  h §èivíi   é      h kinh doanh  è  nh:  µ     ¹ c¸c hé  c¸c   c ®Þ R so¸tl     kinh doanh,® a    i     c¸c hé  a    Õ  µo  ch thu thu v qu¶n  ýthu thuÕ  l    m«n   µi.Trªn c¬  ë  è  é  b    s s h m«n   µivµ  b  c¸c bËc  Õ    thu m«n   µi dù  Õn  a  Õt    é  ã  a   iÓ m   b   ki ® h c¸c h c ®Þ ® kinh doanh  è    c ®Þnh  µo  Ýnh  Õ    Þgiat¨ngvµ  Õ    Ëp  vt thu gi¸tr       thu thu nh doanh  nghiÖp. ­ §èi víic¸c c«ng      Çn,         ty cæ ph c«ng    ty TNHH,  c«ng     ©n,  ty t nh HTX,    tæ s¶n  Êt:TÝnh    Õt®Õ n   õng  xu   chiti   t doanh nghiÖp, ® Æc   Öt lµ nh÷ng    bi     doanh  nghiÖp  ín. l b.V Ò   Õ:   thu ­ Thu Õ     Þgia t¨ng:Thu Õ     gi¸tr       GTGT   ¬  ë  c s kinh doanh    ph¶inép  îctÝnh    ®  theo  ét  m trong    ¬ng  hai ph ph¸p: ph¬ng    ph¸p  Êu  õ thuÕ   µ  ¬ng  kh tr   v ph ph¸p  tÝnh  ùctiÕp trªnGTGT. tr      +  ¬ng  Ph ph¸p  Êu  õthuÕ: §èivíic¸c doanh  kh tr          nghiÖp   ©n, c¸c c«ng  t nh    tycæ   Çn, hîp t¸cx∙,c¸ché    ph           kinh doanh  índïng    n    l  ho¸ ®¬ GTGT   Ýnh ¬ng  ù t t t  nh  i víi ®è     doanh nghiÖp  µ   ícnh  ∙  ×nh bµy    Nh n   ® tr   ë trªn. +  ¬ng  Ph ph¸p  Ýnh  ùctiÕp      Þ gia t¨ng:TÝnh  t tr   trªngi¸tr       theo Th«ng   è  ts 173/1998/TT­ BTC   µy  ng 22/12/1998 cña  é  µichÝnh.   BT  ­ C¨n  tÝnh  Õ   cø  thu GTGT   i  íihé    Ó  ®è v   c¸ th s¶n  Êt kinh  xu   doanh  ép  n thuÕ theo  ¬ng  ph ph¸p  Ýnh  ùctiÕp trªngi¸trÞ gia t¨ng lµgi¸trÞ gia t¨ng vµ  t tr                        thuÕ  Êt. su ­ Cã   Õ   ¹ch      k ho ®Ó chuyÓn  Çn    é  ép  Õ  d c¸c h n thu theo  ¬ng  ph ph¸p  ùc tr   tiÕp sang  ¬ng    ph ph¸p khÊu  õ.   tr ­Thu Õ     Ëp    thu nh doanh  nghiÖp:
 14. 14 +  èi víic¬  ë  §     s kinh doanh  ùc hiÖn  khai,nép  Õ    th   kª    thu GTGT   theo  ­ ph ¬ng ph¸p  Êu  õ:Ph¬ng  kh tr   ph¸p  Ýnh ¬ng  ù nh  i víidoanh  t t t   ®è     nghiÖp  µ   ­ Nh n íc. +  èi víic¬  ë  §     s kinh doanh  ùc hiÖn  khai,nép  Õ    th   kª    thu GTGT   theo  ­ ph ¬ng ph¸p  ùc tiÕp  Öc  khai tÝnh  Õ  tr   vi kª    thu c¨n  vµo  û lÖ  cø  t   thu  Ëp  Þu  nh ch thuÕ    trªndoanh    µ  Õ  Êt. thu v thu su 1.4.Thu Õ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp: Khi tÝnh     to¸n cÇn  ó    i  íi   ch ý ®è v   diÖn  Ých  t  t ®Ê t¨ng do  Ön  Ých  t  íi ® a  vµo  ö  ông,   Ön  Ých  t    di t ®Ê m     sd   di t ®Ê chuyÓn  õ1  ô  óalªn2,3  ô  óa. t  v l       v l 1.5.Thu  õho¹t®éng    è  Õn  Õt:   t    xæ s ki thi ­ Trªn c¬  ë  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  n¨m      s® gi¸t h th   thu  1999, ph©n  Ých  â   t r  nguyªn  ©n  ñ  nh ch quan, kh¸ch quan, trong ®ã   ã  Öc  µ   íc ¸p  ông  Ön          c vi Nh n   d bi ph¸p  èng  è    µ  cø  µo  ¹ng íiph¸thµnh, kh¶  ch s ®Ò v c¨n  v m l      n¨ng    ô,®iÒu  tiªuth   chØnh  ¬  Êu    Ð, gi¶m    Ý    µnh    Ýnh    c c gi¸v   chiph ph¸th ®Ó t thu n¨m  2000. ­ V Ò   Õ: Thùc  Ön    thu   h theo Th«ng   è  ts 18/1999/TT­ BTC   µy  ng 6/02/1999   cña  é   µi chÝnh. Ngoµi c¸c kho¶n  BT       thu  ©n  ng s¸ch  µ   íc theo  Ët  Õ  Nh n   Lu thu GTGT,  Ët thuÕ  nhËp  Lu   thu  doanh nghiÖp  µ    v c¸c kho¶n  Õ, thu  thu   kh¸c theo     quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc,c¸c C«ng      è  Õn  Õtcßn  ®Þ hi h c Nh n     ty Xæ s ki thi   ph¶i  nép  thªm  ét  Çn    Ëp  m ph thu nh cßn  ¹cña  l  i doanh nghiÖp  µo  ©n  v ng s¸ch Nhµ   ­   n ícdo  ùc hiÖn  ép  Õ    th   n thu GTGT   Êp  ¬n  víi ép  Õ  th h so    n thu doanh    íc®©y   thu tr   m µ   a  iÒu  ch ® chØnh    Õu  ècÊu  µnh  c¸cy t  th tronggi¸vР   è.     xæ s 1.6.Thu  Ý  µ  Ö  Ý:   ph v l ph ­ TÝnh    thu  i  íitÊtc¶    ¹  Ý   µ  Ö  Ý     a   µn  ®è v     c¸c lo iph v l ph trªn®Þ b qu¶n  ý, l  tæng  îp riªngphÝ   Ö  Ý  h    ­l ph Trung  ng,tØnh  µnh  è,huyÖn    ¬  th ph   x∙qu¶n  ý. l ­ TÝnh    Õt®èi víitÊtc¶    ¹  Ý    Ö  Ý  Trung  ng    chiti         c¸c lo i ph ­ l ph do  ¬ qu¶n  ý l  vµ    ¹ phÝ  Ö  Ý  c¸clo i   l ph tØnh  µnh  è  ã  è    Õm  ûtränglín. th ph c s thu chi t    ­  Ó   ¶m   §® b¶o  äi  ån  m ngu thu  ph¶i ® îc ph¶n     ¶nh  µo  v NSNN   theo    quy ®Þnh  ña  Ët NSNN,    Çu    n  Þ  íc®©y  îctrÝch m ét  û lÖ  Êt c Lu   yªu c c¸c®¬ v tr   ®    t   nh   ®Þnh    ôc  ô  ®Ó ph v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ýthu phÝ, lÖ  Ý   òng  l      ph c ph¶itæng  îp    h ®Çy    è    Ých l¹ vµ    õ nguån  µy  µo  ù        ña  n  Þ. ®ñ s thu tr     chit   i n v d to¸nthu,chic ®¬ v   ViÖc  n  Þ  îcgi÷ l¹ ®Ó     ®¬ v ®       i chi(sau    ùc hiÖn          ®ã th   ghithu,ghichi)hoÆc   n   ®¬ vÞ ph¶inép  µn  é  è    µo    to b s thu v NSNN   µ  v NSNN   ÏcÊp    y    s  ph¸t®Ç ®ñ cho  n   ®¬ vÞ theo  ù    îcduyÖt  d to¸n®   ph¶i® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.§èivíi      c th quy phª duy       c¸c ®¬n  Þ  îcgi÷ l¹ m ét  Çn  v ®      i ph hoÆc   µn  é  è        òng  to b s thu ®Ó chic ph¶i® îccÊp     cã  Èm  Òn    Öt dù      th quy phª duy   to¸nthu,chi. 1.7.§èivíi Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu, thuÕ    Þ gia t¨ng hµng       thu xu     nh kh   gi¸tr       nhËp  Èu,thuÕ      Æc   Ötdo    kh   tiªuthu ® bi   H¶i quan  thu:
 15. 15 C¨n  vµo    cø  c¸c quy  nh  ña  Ët  Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu  ®Þ c Lu thu xu     nh kh (söa  æi, bæ   ®   sung),LuËt  Õ    ô  Æc   Öt vµ  Ët  Õ    Þ gia   thu tiªuth ® bi   Lu thu gi¸tr     t¨ng,.  µ  ×nh  ×nh  .v t . h kinh doanh  Êt nhËp  Èu, c¬    xu   kh   quan    H¶i quan  ã  c tr¸ch  nhiÖ m   èihîp víic¸c Bé,  µnh  ã  ªnquan  µ    a   ¬ng  Ëp  ù    ph         ng c li   v c¸c ®Þ ph l d to¸n thu  Õ  Ëp  Èu, thuÕ  Êt khÈu, thuÕ    ô  Æc   Öt,thuÕ    Þ thu nh kh   xu     tiªuth ® bi   gi¸tr   gia t¨ng hµng  Ëp  Èu  µ    nh kh v c¸c kho¶n thu  ªnquan  n   ¹t®éng  Êt li   ®Õ ho   xu   nhËp  Èu. kh 1.8.§èi víic¸c kho¶n         thu vay  î vµ  Ön  îngoµi níc:C¨n  vµo    n   vi tr     cø  c¸c HiÖp  nh,  ®Þ cam   Õt  ∙  ý  µ    iÒu  k ® k v c¸c ® kho¶n  öa  æi, bæ   s®   sung  Õu  ã), (n c   c¨n cø  µo  Õn ®é   ùc hiÖn    ù    Ëp dù        v ti   th   c¸cd ¸n l   to¸nthu vay  îvµ  Ön  î µi n   vi tr  ngo   nícchitiÕttheo tõng dù            ¸n theo tõng Bé, ngµnh  µ  a  ¬ng.      v ®Þ ph 2.V Ò     ©n    ching s¸ch Nhµ   íc:   n C¸c  é,  a   ¬ng, c¸c ®¬n  Þ  ù    ©n  B ®Þ ph    v d to¸nng s¸ch c¸c cÊp  Ëp  ù       l d to¸n chi ng©n    s¸ch  µ   íc n¨m  Nh n   2000  ph¶i trong  ¹m    è  Óm     îc th«ng    ph vi s ki tra ®   b¸o;trªnc¬  ë  Õ   ,  nh      s ch ®é ®Þ møc       chi tiªutheo    nh,  qui ®Þ c¨n  khèi l ng cø   î   nhiÖ m   ô  îc giao,u    è  Ý cho  ÷ng  Ö m   ô  v®    tiªnb tr   nh nhi v quan  äng chñ  Õu,  tr   y tr Öt®Ó   ÕtkiÖm   èng    Ý.  ©y  ùng  ù  i  ti   ch l∙ng ph X d d to¸n chi ng©n     s¸ch 2000,  tõng lÜnh  ùc,tõng Bé, c¬    v      quan  Trung  ng,®Þa  ¬ng  ¬  ph ph¶iqu¸n tr Öt ñ  ­    i  ch tr ¬ng    éi ho¸,huy  ng  u    c¸c nguån  ùc cña    éi theo  Õ       x∙ h     ®é ®Ç t   l  x∙ h   ch ®é qui ®Þnh    ïng  ån  ùc ng©n  ®Ó c ngu l   s¸ch  µ  íc thùc  Ön  Öm   ô  ña  õng  nh n   hi nhi vc t lÜnh  ùc, ®¬n  Þ  îc tèth¬n. Cô   Ó  i  íim ét  è  Ünh  ùc  ñ  Õu    v  v®     th ®è v   sl v ch y nh sau: 2.1.§èivíi   u    ©y  ùng  ¬        ®Ç tx d chi c b¶n: ­  è   Ý chi ®Ç u     ©y  ùng  ¬  B tr     tx d c b¶n  Ëp  t trung  ph¶i ®¶m     b¶o  ×nh  ù tr t  sau:u    è  Ý ®ñ   èn  i øng    tiªnb tr   v ®è   cho    ù    u    c¸c d ¸n ®Ç t b»ng  ån  èn  ngu v ODA,  c¸c c«ng  ×nh träng ®iÓ m   ña  µ   íc vµ  ña  a   ¬ng, hoµn    è  èn    tr     c Nh n   c ®Þ ph   tr¶s v ®∙  îc t¹m  ®  øng  õ c¸c n¨m  íc,bè  Ý vèn  t    tr   tr   cho  èil ng  u    ©y  ùng  ¬  kh  î ®Ç t x d c b¶n  ∙  ùc hiÖn  ® th   trong n¨m    1999  a  ã  ån  ch c ngu thanh  to¸n,bè  Ývèn    tr   cho    c¸c c«ng  ×nh chuyÓn  Õp sÏhoµn  µnh  a  µo  ö  ông  tr   ti     th ® v sd trong n¨m    2000  µ    v c¸c c«ng  ×nh chuyÓn  Õp  ã  Öu  tr   ti c hi qu¶  õ n¨m t  1999 chuyÓn  qua. §èivíic¸c dù         ¸n ®Ç u    õ nguån    tt   vay  Ò   v cho  vay  ¹ th× chñ  ù    l    i d ¸n ph¶ichñ  ng  ù thu xÕp     ®é t     vèn  i øng  ®è   cho  ïhîp víi éidung  Öp  nh  ∙  ý  Õt  µ    ph         n hi ®Þ ® k k v c¸c quy  Õ   µi ch t   chÝnh  trong níc®Ó       kh«ng  ¶nh  ëng  n   Õn ®é   ùc hiÖn  ù  h ®Õ ti   th   d ¸n. ­ TiÕp  ôc bè  Ý ®Ç u    ël¹ cho  µnh  Çu  Ý  õ lînhuËn    t   tr   ttr     i ng d kh t     i sau  Õ  thu phÇn  ÖtnNm   îchëng  õli   Vi   ®  t   ªndoanh  Çu  Ý  Öt­X«  d kh Vi    theo tûlÖ  ñ  íng     Th tr   ChÝnh  ñ  ph quy  nh. ®Þ ­ TiÕp  ôc thùc hiÖn  ¬  Õ   è  Ý vèn  u       t    c ch b tr   ®Ç t cho   c¸c c«ng  ×nh  Õt  tr k cÊu  ¹ tÇng  h  kinh tÕ      éi,c¸c c«ng  ×nh phóc  îx∙héi,ph¸ttr Ón quü  µ    ­ x∙h     tr   l        i   i nh ë, ®Ç u      t cho n«ng  nghiÖp  µ  v n«ng  th«n,nhÊt lµ c¶it¹ogièng  Ët nu«i,c©y           v   
 16. 16 trång, t¸  ¹o quü   õng  ña  ©n     it   r c ng s¸ch  a   ¬ng  õ  ®Þ ph t c¸c nguån: thu    giao  quyÒn  ö  ông  t,tiÒn thuª®Êt,thu tõ xæ   è  Õn  Õt,   Òn  nhµ  sd ®Ê             s ki thi   ti b¸n  thu ë  éc  ë  ÷u  µ   íc,thu thuÕ  ö  ông  t  thu s h Nh n     sd ®Ê n«ng nghiÖp  ång lóa,thuÕ  tr     tµinguyªn rõng,.         .nh n¨m  . 1999. ­ TiÕp  ôc thùc hiÖn  ¬  Õ   è  Ý chithùc hiÖn    ù      iÓn h¹    t    c ch b tr       c¸c d ¸n ph¸ttr   tÇng  kinhtÕ     éitõnguån    Õ  µinguyªn nícthuû ®iÖn,chi®Ç u    ë   ­x∙h     thu thu t           ttr   l¹cho      i c¸ckhu  ùc  v kinh tÕ  öa  Èu  ∙  îcThñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh.   c kh ® ®   t  ph quy   2.2.Chi hç  î i  íiho¹t®éng      tr  ®è v     c«ng  ch, doanh  Ý  nghiÖp c«ng  ch    Ý thu kh«ng  ﮾ p   îcchi; îchç  î b  ®       tr  ® theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph 2.3.§èi víichidù  ÷Nhµ   íc:c¨n  vµo  Öm   ô  ù  ÷Nhµ   íc ® îc         tr   n   cø  nhi v d tr   n    giao,c¸cngµnh,c¸c®¬n  Þ  ã        v c tr¸chnhiÖm  ¸nh      nh    ® gi¸x¸c®Þ møc  ù  ÷cña  d tr   ngµnh, ®¬n  Þ  n     v ®Õ 31/12/1999,x©y  ùng  Õ   ¹ch    d k ho mua   µo, b¸n  trong v  ra    n¨m 2000;trªnc¬  ë    ù  Õn      s ®ã d ki møc    bæ sung  ù  ÷tõng  ¹  µng    Ët d tr   lo ih ho¸,v   t vµ  ©y  ùng  ù   x d d to¸n chidù  ÷Nhµ   íc chib¶o      tr   n    qu¶n  µng  h ho¸  ù  ÷cña  d tr   ngµnh,cña  n  Þ    ®¬ v n¨m  2000. 2.4.§èivíi   î     Æt   µng  Ýnh        tr  c¸cm chi gi¸ h ch s¸ch: ­ C¸c    kho¶n    î   î ícc¸c m Æt   µng  Ýnh  chitr  tr      gi¸, c h ch s¸ch ®èi víi Òn  ói      mi n  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 20/1998/N§­   îc tÝnh  CP ®   to¸n theo    Th«ng   ªn t li   Bé  è  s 11/1998/TT­LB/BTM­UBDTMN­BTC­BKH§T  µy  ng 31/7/1998. ­ C¸c    kho¶n    î   ÷ gièng  èc,trî   chÝ, nhµ  Êt b¶n,trî   chitr  gi   gi¸ g     b¸o  gi¸   xu     gi¸ ®iÖn ¶nh,.   ùc hiÖn  .th   . theo  Õ     Ön  µnh. C¸c  é, ®Þa   ¬ng, ®¬n  Þ  ch ®é hi h   B  ph   v cÇn  Ýnh    ü    î     ¬  ë    nh  â  è îng,gi¸thµnh,chiphÝ  t to¸nk chitr  trªnc s x¸c ®Þ gi¸ rsl        vËn chuyÓn, møc   î   ô  Ó    tr  c th cho  õng  Æt   µng  gi¸ t m h theo  ng  Õ       ®ó ch ®é quy ®Þnh. 2.5.§èivíi   µnh  Ýnh  ù       h chi ch s nghiÖp: ­ Bè  Ýchisù    tr     nghiÖp    ôc    o  ¹ovµ  gi¸od ­ ®µ t   khoa  äc  h c«ng  Ö  ngh m«i  ­tr êng: Dù     to¸n n¨m    2000  ùc  Ön  ng  th hi ®ó yªu  Çu  c NghÞ   Õt  quy Trung  ng    ¬ II ; ®èi víi ©n     ng s¸ch Nhµ   íctrªnph¹m    µn  èc:Bè   Ý chi(bao  å m   chi   n    vito qu   tr     g c¶    ®Ç u  ,chith ng  t    ê xuyªn,chitõ nguån  Ön  î vay  î..        vi tr  , n .cho    Ünh  ùc    ) c¸c l v gi¸o dôc    o  ¹on¨m  ­ ®µ t   2000  tmøc  ®¹   15%;  Ünh  ùc  l v khoa  äc,c«ng  Ö   µ    h  ngh v m«i tr ng  t2%;  i víi ©n  ê ®¹   ®è    ng s¸ch ®Þa   ¬ng    ph ph¶ibè  Ý u    ¶m     tr   tiªn® b¶o cho    2 lÜnh  ùc  µy  ã  èc ®é     iÓn cao  Êt trong ph¹m    ©n  v n c t   ph¸ttr   nh     ving s¸ch  ã  Ó  c th bè  Ý® îc. tr   ­ Bè   Ý chisù    tr     nghiÖp  tÕ, v¨n    y    ho¸ th«ng    tin,ph¸tthµnh    truyÒn  ×nh, h   thÓ  ôc  Ó  d th thao  ét  m c¸ch hîp lýtrªnc¬  ë  µ so¸tchÆt  ÏnhiÖ m   ô,ch¬ng         s r    ch   v  tr×nh ®Ó   ¶m    ® b¶o  ¹t®éng  Öu  ho   hi qu¶,bè  Ý®ñ     tr   kinh phÝ    ùc hiÖn      ®Ó th   c¸c chÝnh  s¸ch chÕ     ô  Ó  ∙  îcc¸ccÊp  ã  Èm  Òn    ®é c th ® ®     c th quy ban  µnh. h
 17. 17 ­ Bè   Ý chihµnh  Ýnh    tr     ch (qu¶n  ýNhµ   íc,§¶ng, ®oµn  Ó):TÝnh    l  n    th   to¸n ®óng  ®Þnh    møc   Õ         ch ®é chitiªutheo quy  nh,  iÖt®Ó   ÕtkiÖm   i  íi ®Þ tr   ti   ®è v   nh÷ng kho¶n      Õp kh¸ch,héinghÞ, ®oµn    oµn  µo,. . chinh ti        ra,® v . ­§èivíi ÷ng  Ö m  ô    ö  ông  õnguån  èn       nh nhi v chis d t  v vay,viÖn  î Çn    tr c ph¶i  lËp  ù  d to¸n chitiÕttheo  õng  ù  vµ  Ýnh      t d ¸n  t to¸n sè  èn  i    v ®è øng  Ýa  Öt ph Vi   Nam   Çn bè  Ýtheo cam   Õt  µ  Õ     c   tr     k v ch ®é quy  nh. ®Þ ­ Kinh  Ý  ¹t®éng  ña    ù    ph ho   c c¸cs nghiÖp  khoa  äc,y  Õ,®µo  ¹ocña    h  t   t  c¸c Bé   éc c¸c doanh  thu     nghiÖp  µ   íc® îch¹ch to¸nvµo    Ý  Nh n        chiph theo    nh   qui®Þ t¹ NghÞ   nh  è    i ®Þ s 27/1999/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 20    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph   tõ n¨m    2000 kh«ng    ç  îtõ ng©n  chih tr    s¸ch  µ   íc (trõtr ng  îp  Æc   Öt Nh n     ê h ® bi   theo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ).     c Th t   ph ­ N¨m     2000  Ï tæ  s   chøc  ùc hiÖn  th   kho¶n    êng  chith xuyªn ®èi  íim ét  è    v  s ®¬n  Þ  ù    Êp    íc15/8/1999,Bé  µichÝnh  èng  Êt víi   ¬  v d to¸nc I;tr     T  th nh     c quan  c¸c li   ªnquan  ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  tr Th t Ch ph quyÕt  nh;  ë   µi  Ýnh  V Ët    ®Þ S T ch ­  gi¸ thèng  Êt  íic¬  nh v   quan  ªnquan    a   ¬ng  ×nh  ñ   Þch  li   ë ®Þ ph tr Ch t UBND   tØnh  quyÕt  nh  ®Þ danh s¸ch nh÷ng  n  Þ  ù    Êp   ùc hiÖn  ¬  Õ     ®¬ v d to¸nc Ith   c ch kho¸n   ching©n    s¸ch tõn¨m     2000    ã    lËp,ph©n    µ  iÒu  µnh  ù    ®Ó c c¨n cø    bæ v ® h d to¸n ng©n  s¸ch ®èi víi   n  Þ  µy  ñ  ng  õ®Ç u         ®¬ v n ch ®é t   c¸c n¨m. ­ Trong    ×nh tÝnh    ù      ña    n  Þ  µnh  Ýnh  ù    qu¸ tr   to¸n d to¸n chic c¸c ®¬ v h ch s nghiÖp  Çn  Ýnh        u       Ö m  ô    õc¸cnguån    Ý, ct to¸nb¸o c¸o ®Ç ®ñ c¸cnhi v chit     thu ph   lÖ  Ý  µ    ph v thu kh¸c® îc®Ó   ¹chitheo chÕ       nh  Ön  µnh.     l    i   ®é qui®Þ hi h 2.6.§èivíi   ùc hiÖn    ¬ng  ×nh m ôc        th   chi c¸cch tr   tiªu: ­§èivíi   ¬ng  ×nh m ôc    èc          ch c¸c tr   tiªuqu gia:Trªn c¬  ë  ¸nh    Öu    s® gi¸hi qu¶,   khèil ng c«ng  Öc  µ   î   vi v kinh phÝ  ùc hiÖn    ¬ng  ×nh m ôc    èc      th   c¸c ch tr   tiªuqu gia ®Õ n   Õt  h n¨m   1999, dù   Õn  èi l ng    ki kh  î c«ng  Öc  Çn vi c ph¶i thùc  Ön      hi cho nh÷ng  n¨m  í vµ  t   n¨m  i 2000. §èivíich¬ng  ×nh m ôc         tr   tiªukh«ng cßn  µ ch¬ng  l  tr×nh m ôc    èc    õn¨m    tiªuQu gia t   2000  ph¶idù    µo    êng    to¸nv chith xuyªn cña      c¸c Bé  µ  a  ¬ng. v ®Þ ph 2.7.§èivíi     î kho¶n        tr¶n   chi vay  trong níccho  u      iÓn cña  ©n     ®Ç tph¸ttr   ng s¸ch ®Þa   ¬ng    ph theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  LuËt ng©n  3  8    s¸ch Nhµ   íc:   n  C¸c  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Çn  ñ  ng  µ      ¬c ch ®é r so¸tc¸c kho¶n  vay  n   ¹n ph¶itr¶®Ó   è  Ýtr¶nîtrong ph¹m      ©n  ®Õ h       b tr         viching s¸ch ®Þa  ¬ng    ph ® îchëng    theo qui®Þnh  ña  Ët ng©n     c Lu   s¸ch Nhµ   ícvµ        n   c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  h  LuËt. III­T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n:  
 18. 18 1. C¸c  é,  ¬  B c quan  µ   íc theo  Nh n   chøc  n¨ng  îc ph©n  ®  c«ng  ph¶i x©y    dùng    c¸c chØ    tiªukinh tÕ      éithuéc  Ünh  ùc  ô    ­ x∙h   l v ph tr¸chvµ    th«ng  b¸o  Þp  k thêicho  é   µichÝnh,c¸cBé, c¬    BT        quan  Trung  ng  µ    a  ¬ng  ícthêi ¬ v c¸c®Þ ph tr     ®iÓ m   Ëp  ù    ©n  l d to¸nng s¸ch Nhµ   íc ® îc quy  nh  ¹    b¶n  íng  Én    n    ®Þ t i v¨n  c¸c h d thihµnh  Ët ng©n    Lu   s¸ch  µ   íc (®∙ söa  æi, bæ   Nh n     ®   sung) ®Ó   µm  ¬  ë      l c s cho viÖc  Ëp dù    ©n  l   to¸nng s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  2000. 2. C¸c  é,  ¬    B c quan  Trung  ng  µ  û   ¬ v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc    Trung  ng    Th«ng   µy  µ  sè  Óm     Ò   ù        ¬ c¨n cø  tn v   ki trav d to¸nthu,chi ng©n  s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  2000  Bé  µichÝnh  do  T   th«ng  thùc hiÖn:híng dÉn  b¸o        th«ng  sè  Óm    chøc  b¸o  ki tra,tæ  th¶o luËn  µ    v tæng  îp dù    ©n  h   to¸nng s¸ch Nhµ     nícn¨m    2000 theo ®óng  éidung    n  quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn 3. Bé   µi chÝnh  Ï tæ    T  s   chøc  µm  Öc  íic¸c Bé,  ¬  l vi v     c quan Trung  ng  µ  ¬v c¸c ®Þa   ¬ng      ph ®Ó th¶o  Ën  Ò   ù    ©n  lu v d to¸n ng s¸ch n¨m    2000 trong kho¶ng    thêigian gi÷a th¸ng8  n           ®Õ 10/9/1999 (lÞchlµm  Öc  ô  Ó  Ïth«ng        vi c th s   b¸o sau).   Sau    èc  éi phª  Öt  ù  khiQu h  duy d to¸n ng©n    s¸ch  µ   íc n¨m  Nh n   2000, Bé    TµichÝnh  Ïtæ    s   chøc  µm  Öc  íi   é, c¬  l vi v   B   quan  c¸c Trung  ng  µ    a  ­ ¬ v c¸c ®Þ ph ¬ng  Ò   ù    ©n  v d to¸nng s¸ch n¨m    2000  íckhitr×nh ChÝnh  ñ, Uû   tr       ph   ban  êng  th vô  èc  éiph¬ng    ©n    ù    ©n  Qu h   ¸n ph bæ d to¸nng s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  2000. 4. Tæng   ôc    c Thu Õ,  Tæng   ôc  Çu    µ  c§ t v ph¸ttr Ón,Tæng   ôc   i   c Qu¶n  ýl  vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  v t  Nh n   idoanh  nghiÖp, Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng  ã    b Nh n   ¬ c nhiÖ m  ô  íng dÉn    ÕtTh«ng   µy    ùc hiÖn  µ  ©y  ùng,tæng  îp vh   chiti   tn ®Ó th   vx d   h  dù        ©n  to¸nthu,ching s¸ch Nhµ   ícthuéc lÜnh  ùc  îcgiao.   n    v ®  V Ò   Óu  É u   Ëp vµ      ù        ©n  bi m l   b¸o c¸o d to¸nthu,ching s¸ch n¨m    2000: ­ §èivíi   é, c¬        B   quan  c¸c Trung  ng  chøc  íng dÉn  i víi   n  Þ  ¬ tæ  h  ®è     ®¬ v c¸c trùcthuéc lËp vµ  c¸o lËp dù          b¸o      to¸nNSNN;    ¬  ë    trªnc s ®ã tæng  îp vµ      h   b¸o c¸o Bé  µichÝnh  ù    T  d to¸nNSNN  n¨m 2000  ña  é, c¬  c B   quan  Trung  ng  ¬ theo  ng  ®ó híng  Én  Óu  É u   µ  êigian  d bi m v th   quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   è  103/1998/TT­ ts   BTC   ngµy 18/7/1998 cña  é  µichÝnh.   BT  ­ §èivíic¸c ®Þa   ¬ng: § Ó   ã    tæng  îp,tr×nh Quèc  éidù           ph   c c¨n cø  h    h   to¸n thu,ching©n     s¸ch bao  å m   4  Êp  ©n    g c¶  c ng s¸ch (Trung ¬ng,tØnh,huyÖn, x∙)            tõ n¨m    2000, ®Ò   Þ  û     ngh U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph chØ  o  µ  íng ®¹ v h   dÉn  Ýnh  Òn  a  ¬ng  Êp  íi Ëp  ù        ©n  ch quy ®Þ ph c d   d to¸nthu,ching l s¸ch ®Çy      ®ñ theo c¸c biÓu m É u  ®∙ quy ®Þnh  t¹ Th«ng t è  103/1998/TT­ i  s BTC  ngµy  18/7/1998  ña  é   µi chÝnh  µ  c BT  v tæng  îp  ù  h d to¸n thu,chi ng©n       s¸ch 2000  cÊp    µ ¬ng  ¬ng  x∙v t ® theo  É u   Óu  nh  Ìm  m bi ®Ý k Th«ng   µy    tn ®Ó tæng  îp b¸o  h  c¸o Bé  µichÝnh.   T  5.Trong    ×nh x©y  ùng  ù    ©n    qu¸ tr   d d to¸nng s¸ch n¨m    2000  Õu  ã  ÷ng  n c nh chÝnh  s¸ch chÕ     íiban  µnh,Bé  µichÝnh  Ïcã  íng dÉn    ®é m   h   T  s  h   th«ng      b¸o bæ
 19. 19 sung    iÓnkhaithùc hiÖn,n Õu  ã  ÷ng  íng m ¾ c     Þ    é, ®Þa   khitr         c nh v  ®Ò ngh c¸cB   ph¬ng  ph¶n    Ò   é  µichÝnh    ö  ýkÞp  êi. ¸nh v B T   ®Ó x l   th Bi Ó u   è: 1 s c © n  ® è i n g © n  s¸ch c Ê p  x∙ n¨ m  2 0 00       §¬n  Þ: triÖu ®å ng         v    Thu S è  Chi S è  tiÒn tiÒn    Tæng  è      s thu         Tæng  è  s chi I.C¸c    kho¶n      ëng  thu x∙h 100% I.   u      iÓn   ®Ç tph¸ttr Chi II C¸c kho¶n thu ph©n  chia .   II C¸c    . kho¶n    êng  chith xuyªn theo tûlÖ        % cho x∙ II   IThu    . bæ sung II   ù   ID phßng .
 20. 20 B i Ó u   è: 2 s d ù  to¸n thu n g © n  s¸ch n¨ m  2 00 0  c ñ a n g © n  s¸ch c Ê p  x∙ §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   ¦ cthùc  Ön  Dù to¸nn¨m  í    hi         N éi dung          n¨m 1999   2000 Tæng  thu I.C¸c    kho¶n thu  © n   ng s¸ch    ëng  x∙ h 100%: 1. C¸c kho¶n  a  ép  µo  ch n v kho  ¹c  µ   íc (ghi b Nh n     thu,ghichi)    ­PhÝ, lÖ  Ý     ph ­§ãng  ãp  ña  ©n  ©n   g c nh d ­Thu  õquü  t    t  ®Ê c«ng  ch  µ  Ý v hoa  îc«ng  l  i s¶n ­Thu  õho¹t®éng    t    kinh tÕ  µ  ù    v s nghiÖp ­§ãng  ãp  ùnguyÖn   g t  ­ViÖn  î ùctiÕp cña  ícngoµi   tr    tr   n  ­Thu  Õt    ©n    k d ng s¸ch n¨m  íc   tr ­Thu    kh¸c 2.C¸c    kho¶n  ∙  ép  µo  ® n v Kho  ¹c Nhµ   íc: b  n  ­Thu Õ     m«n  µi b ­PhÝ, lÖ  Ý     ph ­§ãng  ãp  ña  ©n  ©n   g c nh d ­Thu  õquü  t    t  ®Ê c«ng  ch  µ  Ý v hoa  îc«ng  l  i s¶n ­Thu  õho¹t®éng    t    kinh tÕ  µ  ù    v s nghiÖp ­§ãng  ãp  ùnguyÖn   g t  ­ViÖn  î ùctiÕp cña  ícngoµi   tr    tr   n  ­Thu  Õt    ©n    k d ng s¸ch n¨m  íc   tr ­Thu    kh¸c II  . C¸c  kho¶n  thu  © n   ph chia theo  û  Ö    t l cho x∙: 1. C¸c    kho¶n    ©n  thu ph chiatheo  û lÖ      t   % theo    quy ®Þnh  chung ­Thu Õ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản