intTypePromotion=1

Thông tư 84/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
232
lượt xem
11
download

Thông tư 84/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 84/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí y tế dự phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 84/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 84 /2000/TT- BTC ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2000 Híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, sö dông phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 51/1998/N§- CP ngµy 18/7/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc ph©n cÊp, qu¶n lý, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc ; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/01/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; - C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 21/2000/Q§/BTC ngµy 21/02/2000 cña Bé tr- ëng Bé Tµi ChÝnh vÒ viÖc ban hµnh biÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng; - Sau khi thèng nhÊt víi Bé Y tÕ, Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, sö dông phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng nh sau: I/ Nh÷ng quy ®Þnh chung: 1/ PhÝ vµ lÖ phÝ y tÕ dù phßng lµ mét kho¶n thu cña ng©n s¸ch Nhµ n- íc nh»m môc ®Ých bï ®¾p mét phÇn chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn qu¶n lý Nhµ níc, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n kü thuËt vµ viÖc tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng. 2/ Nguån thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng ph¶i ®îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. Hµng n¨m, ®¬n vÞ tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng ph¶i lËp dù to¸n thu, chi vµ ®îc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn phª duyÖt. 3/ §èi tîng, møc thu, tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña chÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc nguån ng©n s¸ch Nhµ níc; Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh ; QuyÕt ®Þnh sè 21/2000/Q§- BTC ngµy 21/2/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh biÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng. 4/ §¬n vÞ tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng ®îc trÝch 90% tæng sè tiÒn phÝ vµ 40% tæng sè tiÒn lÖ phÝ thùc tÕ thu ®îc ®Ó sö dông cho c¸c néi dung chi quy ®Þnh t¹i th«ng t nµy. Sè cßn l¹i ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, môc vµ tiÓu môc cña môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh. II/ Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ: 1/ Néi dung chi: Sè thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng ®îc trÝch ®Ó l¹i, ®¬n vÞ chi theo nh÷ng néi dung sau:
  2. 2 1.1/ Chi cho c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n kü thuËt cña c«ng t¸c y tÕ dù phßng vµ thu phÝ, lÖ phÝ: - Chi mua thuèc, ho¸ chÊt, v¾c xin, sinh phÈm xÐt nghiÖm, chÈn ®o¸n; chi mua ®éng vËt, m«i trêng, tiªu b¶n phôc vô c«ng t¸c kiÓm ®Þnh, kh¶o nghiÖm v¾c xin, sinh phÈm, ho¸ chÊt; c¸c mÉu xÐt nghiÖm c¸c yÕu tè m«i trêng lao ®éng, xÐt nghiÖm níc, kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi; - Chi mua s¾m trang phôc phï hiÖu ®èi víi c¸n bé kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi; - Mua thiÕt bÞ vµ dông cô kü thuËt phôc vô trùc tiÕp cho: nghiªn cøu, ®iÒu tra, xÐt nghiÖm, khö trïng, chÈn ®o¸n, kh¶o s¸t, xÐt nghiÖm m«i trêng lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, kiÓm tra chÊt lîng níc, kiÓm tra vÖ sinh trêng häc vµ vÖ sinh m«i trêng t¹i c¸c ®Þa ®iÓm c«ng céng, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn v¾c xin, sinh phÈm, ho¸ chÊt. - Chi b¶o dìng, söa ch÷a thiÕt bÞ, dông cô; - Chi cho c«ng t¸c phßng chèng dÞch bÖnh: gi¸m s¸t vÖ sinh m«i trêng, vÖ sinh trêng häc, níc uèng, vÖ sinh lao ®éng, søc khoÎ ngêi lao ®éng, kiÓm ®Þnh ho¸ chÊt, kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi (®i ®iÒu tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t). 1.2/ Chi thêng xuyªn ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng: - Chi tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cho lao ®éng hîp ®ång (nÕu cã); - Chi c¸c kho¶n ®ãng gãp cho ngêi lao ®éng hîp ®ång thuéc tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö dông lao ®éng theo chÕ ®é quy ®Þnh (BHXH, BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn); - Chi thï lao cho c«ng chøc, viªn chøc ®¶m nhËn thªm c«ng viÖc thu phÝ, lÖ phÝ ngoµi chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc giao tuú theo møc ®é tham gia c«ng viÖc cña tõng ngêi (kÓ c¶ phô cÊp lµm thªm giê); - In Ên ( mua ) c¸c mÉu biÓu, hå s¬,sæ s¸ch, giÊy chøng nhËn phôc vô c«ng t¸c thÈm ®Þnh, cÊp sè ®¨ng ký, v¨n phßng phÈm, th«ng tin liªn l¹c; - Chi phÝ thÈm ®Þnh hå s¬, ho¹t ®éng cña Héi ®ång thÈm ®Þnh; héi chÈn; gi¸m ®Þnh bÖnh nghÒ nghiÖp. 1.3/ Chi gi¸o dôc truyÒn th«ng phôc vô cho c«ng t¸c y tÕ dù phßng. 1.4/ TrÝch quü khen thëng cho c«ng chøc, viªn chøc vµ ngêi lao ®éng hîp ®ång thùc hiÖn thu, nép phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng. Møc trÝch quü khen thëng b×nh qu©n mét n¨m cho mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn; 1.5/ Chi båi dìng kiÕn thøc cho c¸n bé y tÕ dù phßng; 1.6/ Chi kh¸c phôc vô c«ng t¸c y tÕ dù phßng. 1.7/ Mét sè møc chi cô thÓ theo phô lôc ®Ýnh kÌm. 2- LËp vµ ChÊp hµnh dù to¸n thu, chi phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng: 2.1/ Hµng n¨m, c¬ së y tÕ dù phßng tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm lËp dù to¸n thu, chi theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh göi c¬ quan chñ qu¶n xÐt duyÖt, tæng hîp göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp vµ Kho b¹c Nhµ níc n¬i më tµi kho¶n giao dÞch.
  3. 3 2.2/ C¨n cø vµo dù to¸n thu - chi ®· ®îc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn phª duyÖt, lÖnh chuÈn chi cña thñ trëng ®¬n vÞ, Kho b¹c Nhµ níc thanh to¸n vµ kiÓm so¸t c¸c néi dung chi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2.3/ §¬n vÞ tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng ph¶i më tµi kho¶n thu phÝ, lÖ phÝ t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch. §Þnh kú tõ 7 ®Õn 10 ngµy, c¸c ®¬n vÞ tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng ph¶i nép sè tiÒn thu ®îc vµo tµi kho¶n t¹m gi÷ tiÒn phÝ, lÖ phÝ cña ®¬n vÞ më t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch. §èi víi trêng hîp thu phÝ, lÖ phÝ b»ng ngo¹i tÖ, Kho b¹c Nhµ níc sÏ c¨n cø vµo tû gi¸ trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n Hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm nép ngo¹i tÖ vµo Kho b¹c Nhµ níc ®Ó quy ®æi ra tiÒn ®ång ViÖt Nam. 2.4/ C¸c kho¶n chi sai, ngoµi dù to¸n ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Òu ph¶i xuÊt to¸n, thu håi nép ng©n s¸ch; ngêi ra lÖnh chi sai ph¶i båi hoµn c«ng quü vµ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.5/ Sè thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng ®îc ®Ó l¹i sö dông ®Òu ph¶i thùc hiÖn thñ tôc ghi thu, ghi chi vµo ng©n s¸ch Nhµ níc qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc. Thñ tôc vµ tr×nh tù ghi thu, ghi chi nh sau: - ViÖc ghi thu, ghi chi ph¶i tiÕn hµnh hµng quý. ChËm nhÊt lµ ngµy 15 cña th¸ng ®Çu quý sau, c¸c ®¬n vÞ tæng hîp sè thùc thu, chi tõ nguån thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng ( chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc) cña quý tríc, göi Kho b¹c Nhµ níc n¬i më tµi kho¶n giao dÞch x¸c nhËn ®Ó lµm c¨n cø ghi thu, ghi chi. - Sau khi cã x¸c nhËn cña Kho b¹c Nhµ níc, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé, ngµnh Trung ¬ng qu¶n lý göi vÒ Bé, ngµnh chñ qu¶n ®Ó tæng hîp göi Bé Tµi chÝnh lµm thñ tôc ghi thu, ghi chi ng©n s¸ch Trung ¬ng; c¸c ®¬n vÞ thuéc ®Þa ph¬ng göi c¬ quan chñ qu¶n tæng hîp göi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ ®Þa ph¬ng lµm thñ tôc ghi thu, ghi chi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. 3/ QuyÕt to¸n thu, chi phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng: 3.1/ C¸c ®¬n vÞ, tæ chøc ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng ph¶i më ®Çy ®ñ sæ s¸ch kÕ to¸n, ghi chÐp, h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n thu, chi phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng theo QuyÕt ®Þnh sè 999/TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé Trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ QuyÕt ®Þnh sè 144/BYT/Q§ ngµy 31/01/1997 cña Bé Trëng Bé Y tÕ vÒ viÖc ban hµnh hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n sù nghiÖp y tÕ. 3.2/ §¬n vÞ, tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n t×nh h×nh thu vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng göi c¬ quan chñ qu¶n xÐt duyÖt tæng hîp vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n chung göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp thÈm ®Þnh vµ ra th«ng b¸o duyÖt quyÕt to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3.3/ Trêng hîp sè tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ ®îc ®Ó l¹i ®¬n vÞ sö dông, cuèi n¨m nÕu cha sö dông hÕt th× ph¶i nép sè cßn l¹i vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. Tr- êng hîp ®Æc biÖt, chuyÓn sè d sang n¨m sau ph¶i ®îc Bé trëng Bé Tµi chÝnh (®èi víi kho¶n thu phÝ lÖ phÝ y tÕ dù phßng cña ng©n s¸ch Trung - ¬ng) vµ chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n (®èi víi kho¶n thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng ®Þa ph¬ng) quyÕt ®Þnh.
  4. 4 3.4/ C¬ quan chñ qu¶n cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú (hoÆc ®ét xuÊt) c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cã thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng nh»m ®¶m b¶o thu, chi ®óng quy ®Þnh. III/ §iÒu kho¶n thi hµnh: C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc ¸p dông kÓ tõ ngµy 07 th¸ng 3 n¨m 2000. C¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ sö dông phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng tr¸i víi th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
  5. 5 Phô lôc Møc chi ®èi víi mét sè néi dung chi cña ho¹t ®éng y tÕ dù phßng vµ tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ (Ban hµnh theo Th«ng t sè 84/TT-BTC ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn qu¶n lý vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng) TT Néi dung chi §¬n vÞ Sè tiÒn tÝnh 1 Båi dìng c¸n bé trong biªn chÕ ®i lu ®éng ®/ngêi/ngµy 6.000 2 Båi dìng c¸n bé ®i gi¸m s¸t, ®iÒu tra, phßng chèng ®/ngêi/ 8.000 dÞch bÖnh, vÖ sinh m«i trêng, vÖ sinh c«ng céng, ngµy vÖ sinh trêng häc, vÖ sinh lao ®éng, phun ho¸ chÊt phßng chèng dÞch. 3 Båi dìng c¸n bé trùc tiÕp kh¸m, ph¸t hiÖn bÖnh t¹i æ 15.000 4 dÞch ®/ngêi/ngµy 15.000 Båi dìng c¸n bé ®i tiªm chñng phßng dÞch trong c¸c ®/ngêi/ngµy 5 ®ît tiªm chñng hoÆc ph¸t thuèc ®iÒu trÞ c¸c bÖnh x· 3.000 héi. ®/mÉu Båi dìng c¸n bé trùc tiÕp xÐt nghiÖm m¸u, bÖnh phÈm cã nguy c¬ bÞ l©y nhiÔm HIV/AIDS, xÐt 6 nghiÖm m¸u, huyÕt t¬ng,huyÕt thanh,bÖnh phÈm, ®/ngêi/ngµy c¸c chÊt dÞch kh¸c cña c¬ thÓ nh»m môc ®Ých ph¸t hiÖn dÞch, bÖnh. 6.000 Båi dìng c¸n bé thùc hiÖn kiÓm ®Þnh ho¸ chÊt, v¾c 15.000 7 xin,sinh phÈm ®/mÉu 1.500 - Trong phßng thÝ nghiÖm 8 - Thùc ®Þa ®/mÉu 30.000 Båi dìng c¸n bé thùc hiÖn kiÓm tra, ®Þnh lo¹i, xÐt nghiÖm trªn c¸c lo¹i ®éng vËt, c«n trïng... 9 Båi dìng c¸n bé thùc hiÖn c¸c xÐt nghiÖm trªn kÝnh ®/chØ tiªu hiÓn vi ®iÖn tö, xÐt nghiÖm PCR,c¸c xÐt nghiÖm cã nguy c¬ bÞ l©y nhiÔm phßng x¹. 1.000 Båi dìng c¸n bé xÐt nghiÖm mÉu ®Êt,níc,kh«ng khÝ, 1.500 thùc phÈm cung øng cho tÇu thuû, tµu thuû, tµu bay: 3.000 - XÐt nghiÖm c¶m quan 10.000 10 -XÐt nghiÖm ho¸ lý ®/ngêi/ngµy 15.000 - xÐt nghiÖm vi sinh 11 - XÐt nghiÖm ®éc chÊt. ®/ngêi/ngµy 20.000 Båi dìng c¸n bé ®i lÊy mÉu xÐt nghiÖm, lµm xÐt nghiÖm, ®o ®¹c t¹i thùc ®Þa. 12 Båi dìng c¸n bé kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi thùc hiÖn ®/thi hµi 50.000 viÖc x«ng h¬i, ®Æt måi bÉy, diÖt chuét, diÖt c«n 13 trïng, khö trïng, khö khuÈn. ®/ngêi/ngµy 15.000 Båi dìng c¸n bé kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi kiÓm tra xö 14 lý thi hµi ®/ngµy 20.000 Båi dìng c¸n bé kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi kiÓm tra xö lý bu kiÖn, bu phÈm. 15 KiÓm tra y tÕ c¸c s¶n phÈm ®Æc biÖt ( vi khuÈn,vi ®/ngêi/ngµy 15.000 16 rót y häc,c¸c s¶n phÈm sinh y häc,c¸c m«,c¸c tæ chøc ®/ngêi/ngµy
  6. 6 c¬ thÓ,m¸u vµ c¸c thµnh phÇn cña m¸u ngêi). KiÓm tra vÖ sinh trªn c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i 30.000 Båi dìng c¸n bé kiÓm tra, gi¸m s¸t kiÓm dÞch y tÕ 20.000 17 c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®/mÉu 20.000 18 - Tµu thuû ®/ngêi/hå - Ph¬ng tiÖn kh¸c ( tµu ho¶, « t«, thuyÒn, tµu bay...) s¬ Båi dìng c¸n bé thùc hiÖn t¹o mÉu,®Þnh lo¹i vÐc t¬ Båi dìng c¸n bé trong Héi ®ång ®äc tµi liÖu thÈm 80.000 ®Þnh ho¸ chÊt 50.000 - Trung ¬ng: + Chñ tÞch,th ký héi ®ång 50.000 + Uû viªn héi ®ång 30.000 19 - §Þa ph¬ng + Chñ tÞch, th ký héi ®ång ®/ngêi/hå +Uû viªn s¬ Båi dìng c¸n bé trong Héi ®ång ®äc tµi liÖu thÈm 150.000 ®Þnh v¾c xin, sinh phÈm 250.000 Níc ngoµi 80.000 20 + Hå s¬ tiÕng ViÖt hoÆc tiÕng Anh díi 300 trang 3.000 21 + Hå s¬ tiÕng Anh tõ 300 trang trë lªn 50.000 Trong níc ®/bÖnh 22 Båi dìng c¸n bé kh¸m vµ ph¸t hiÖn bÖnh nghÒ nh©n 10.000 nghiÖp ®/lÇnhéi Båi dìng c¸n bé tham gia héi chÈn ph¸t hiÖn ca bÖnh chÈn vµ bÖnh nghÒ nghiÖp Båi dìng c¸n bé nh÷ng ngµy ®¶m nhiÖm thªm c¸c ®/ngêi/ngµy c«ng viÖc liªn quan ®Õn thu phÝ, lÖ phÝ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2