Thông tư 84/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:84

0
189
lượt xem
6
download

Thông tư 84/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 84/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 84/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé tµi chÝnh Sè 84/2003/TT-BTC ngµy 28 th¸ng 08 n¨m 2003 Híng dÉn thùc hiÖn thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo Danh môc hµng hãa nhËp khÈu C¨n cø LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sè 02/1997/QH9 ngµy 10/5/1997; NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 vµ NghÞ ®Þnh sè 76/2002/ N§-CP ngµy 13/9/2002 cña ChÝnh phñ; Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 vµ Th«ng t sè 82/2002/TT-BTC ngµy 18/9/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 vµ NghÞ ®Þnh sè 76/2002/N§-CP ngµy 13/9/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; C¨n cø Danh môc BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§-BTC ngµy 25/07/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc kª khai vµ tÝnh nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, Bé Tµi chÝnh hÖ thèng vµ ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy B¶n Danh môc hµng ho¸ vµ møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo danh môc hµng ho¸ cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i vµ híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1. B¶n Danh môc hµng ho¸ vµ møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (díi ®©y gäi t¾t lµ B¶n Danh môc) ®îc x©y dùng trªn c¬ së Danh môc hµng ho¸ cña BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§-BTC ngµy 25/07/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, do ®ã vÒ nguyªn t¾c viÖc ph©n lo¹i hµng ho¸ cña Danh môc nµy thùc hiÖn nh c¸ch ph©n lo¹i hµng ho¸ cña Danh môc BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§-BTC ngµy 25/07/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 2. B¶n Danh môc kh«ng ghi toµn bé tªn hµng ho¸ nh Danh môc BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i hiÖn hµnh mµ ghi tªn, møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ch¬ng hoÆc nhãm (4 sè) hoÆc ph©n nhãm (m· 6 sè, m· 8 sè) vµ/hoÆc môc “Riªng”. ViÖc ¸p dông ®îc thùc hiÖn nh sau: 2.1. Trêng hîp Danh môc nªu tªn vµ thuÕ suÊt cho ch¬ng kh«ng liÖt kª nhãm hoÆc ph©n nhãm cña ch¬ng th× toµn bé c¸c nhãm, ph©n nhãm trong ch¬ng ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· ghi cho ch¬ng ®ã. VÝ dô: T¹i ch¬ng 34, møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ghi t¬ng øng víi tªn ch¬ng t¹i cét thuÕ suÊt cña B¶n Danh môc lµ 10%, cã nghÜa lµ toµn bé c¸c mÆt hµng thuéc nhãm 4 sè, ph©n nhãm 6 sè vµ 8 sè cña ch¬ng 34 ®- îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 10%. 2.2. Trêng hîp ngoµi nªu tªn vµ thuÕ suÊt cho ch¬ng cßn nªu tªn vµ thuÕ suÊt cho môc “Riªng” cña ch¬ng, th× c¸c mÆt hµng thuéc môc “Riªng” ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· ghi cô thÓ t¹i môc “Riªng”, toµn bé c¸c mÆt hµng kh¸c thuéc nhãm 4 sè, ph©n nhãm 6 sè vµ 8 sè cßn l¹i cña ch¬ng ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ghi cho ch¬ng ®ã. VÝ dô: T¹i ch¬ng 11 “C¸c s¶n phÈm xay x¸t; malt; tinh bét; inulin; gluten lóa m×”, møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ghi t¬ng øng víi tªn ch¬ng t¹i cét
 2. 2 thuÕ suÊt cña B¶n Danh môc lµ 10% vµ môc “Riªng: Tõ g¹o, ng«, khoai, s¾n, bét m×”, møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ghi t¬ng øng t¹i cét thuÕ suÊt cña B¶n Danh môc lµ 5%, cã nghÜa lµ toµn bé c¸c mÆt hµng trong ch- ¬ng thuéc nhãm 4 sè, ph©n nhãm 6 sè, m· 8 sè (trõ s¶n phÈm tõ g¹o, ng«, khoai, s¾n, bét m×) ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 10%. C¸c mÆt hµng thuéc môc “Riªng” bao gåm c¸c s¶n phÈm tõ g¹o, ng«, khoai, s¾n, bét m× ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 5%. 2.3. Trêng hîp B¶n Danh môc nªu tªn nhãm 4 sè vµ møc thuÕ suÊt cho c¸c nhãm 4 sè th× møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña nhãm 4 sè ®îc ¸p dông cho toµn bé c¸c m· 6 sè vµ 8 sè thuéc nhãm 4 sè ®ã. VÝ dô: T¹i cét thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña nhãm 3707 cã ghi t- ¬ng øng lµ 10%, cã nghÜa lµ toµn bé c¸c mÆt hµng thuéc ph©n nhãm 6 sè vµ 8 sè cña nhãm 3707 ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 10%. 2.4. Trêng hîp B¶n Danh môc nªu tªn nhãm 4 sè, møc thuÕ suÊt cho nhãm 4 sè; môc riªng cña nhãm vµ møc thuÕ suÊt cho môc riªng th× trõ mÆt hµng ®îc ghi cô thÓ tªn vµ møc thuÕ suÊt cho môc riªng ®îc ¸p dông theo ®óng møc thuÕ suÊt gi¸ trÞ gia t¨ng cho mÆt hµng ®ã. C¸c mÆt hµng thuéc m· 6 sè vµ 8 sè cßn l¹i kh¸c cña nhãm ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt gi¸ trÞ gia t¨ng cña nhãm ®ã. VÝ dô: Nhãm 8524, møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ghi cho nhãm lµ 5% vµ môc “Riªng: ThÎ cã d¶i tõ thuéc m· sè 8524.60.00, møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ghi t¬ng øng lµ 10%, cã nghÜa lµ trõ mÆt hµng: ThÎ cã d¶i tõ thuéc m· sè 8524.60.00 ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 10%, toµn bé c¸c mÆt hµng cßn l¹i kh¸c cña nhãm 8524 ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 5%. 2.5. Trêng hîp ngoµi nªu tªn nhãm 4 sè, Danh môc cßn chi tiÕt vµ ghi møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho m· 8 sè vµ môc “Riªng”, th×: - MÆt hµng ®îc nªu cô thÓ tªn t¹i môc "Riªng" ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ghi cho mÆt hµng ®ã t¹i môc “Riªng”; - Møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ghi cho m· 8 sè ®îc ¸p dông cho toµn bé c¸c mÆt hµng thuéc m· 8 sè ®ã, trõ c¸c mÆt hµng ghi t¹i môc “Riªng”. VÝ dô: T¹i m· sè 8421.23.21 “Bé läc dÇu” dïng cho xe cã ®éng c¬ thuéc ch¬ng 87 cã ghi møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 5%, ®ång thêi cuèi nhãm 8421 cã ghi môc “Riªng: Bé läc dÇu hoÆc x¨ng dïng cho xe thuéc nhãm 8711” thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 10%, cã nghÜa lµ trõ Bé läc dÇu dïng cho xe thuéc nhãm 8711 ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 10%, tÊt c¶ c¸c mÆt hµng Bé läc dÇu kh¸c thuéc m· sè 8421.23.21 ®- îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 5%. 2.6. Mét sè trêng hîp do tiªu thøc ph©n biÖt gi÷a Danh môc BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i vµ nhãm hµng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh«ng ®ång nhÊt hoÆc lµ cha x¸c ®Þnh ®îc cô thÓ chÝnh x¸c mÆt hµng nµy cã ph¶i lµ ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hay kh«ng, th× trong Danh môc nµy t¹m thêi ghi møc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Ên ®Þnh t¹i cét thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. NÕu ®¬n vÞ xuÊt tr×nh ®îc giÊy tê chøng minh møc thuÕ suÊt ®îc ¸p dông hoÆc kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i
 3. 3 môc II, phÇn A vµ ®iÓm 2 môc II phÇn B cña Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh th× ®îc ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh nµy. VÝ dô 1: C¸c mÆt hµng thuéc nhãm 2206 ®îc ghi chung mét møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 10%. NÕu mÆt hµng nhËp khÈu trong nhãm 2206 ®îc x¸c ®Þnh lµ rîu th× kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng mµ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. VÝ dô 2: Møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· ghi t¬ng øng víi tªn nhãm 8524 “§Üa h¸t, b¨ng vµ c¸c lo¹i ®Üa, b¨ng kh¸c ®· ghi ©m thanh hoÆc ghi c¸c hiÖn tîng t¬ng tù kh¸c...” lµ 5%, môc “Riªng: ThÎ cã d¶i tõ thuéc m· sè 8524.60.00” lµ 10%, cã nghÜa lµ toµn bé b¨ng ®Üa ®· ghi ch¬ng tr×nh ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 5%. Trêng hîp doanh nghiÖp nhËp khÈu b¨ng ®Üa ®· ghi ch¬ng tr×nh thuéc lo¹i phim tµi liÖu, phãng sù, khoa häc... vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo qui ®Þnh t¹i §iÓm 10, Môc II, PhÇn A Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh nªu trªn th× kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. VÝ dô 3: Nhãm 9020 “ThiÕt bÞ thë vµ mÆt n¹ phßng khÝ kh¸c...”, møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· ghi t¬ng øng t¹i cét thuÕ suÊt cña B¶n Danh môc lµ 10%, cã nghÜa lµ toµn bé c¸c mÆt hµng thuéc nhãm nµy ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 10%. Trêng hîp c¸c thiÕt bÞ thuéc nhãm 9020 ®îc x¸c ®Þnh lµ thiÕt bÞ chuyªn dïng cho y tÕ theo qui ®Þnh t¹i §iÓm 2.19, Môc II, PhÇn B Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh nªu trªn th× thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng víi møc thuÕ suÊt lµ 5%. 2.7. C¸c mÆt hµng lµ ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hoÆc c¸c mÆt hµng kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc ký hiÖu b»ng dÊu (*) trong B¶n Danh môc nµy t¹i cét thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. VÝ dô 1: GiÊy b¹c (tiÒn giÊy) nhËp khÈu (thuéc nhãm 4907, m· sè 4907.00.20) kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. VÝ dô 2: Bia nhËp khÈu thuéc nhãm 2203 lµ ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nªn kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. VÝ dô 3: MÆt hµng m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ lo¹i sö dông cho con ngêi, l¾p trong xe cã ®éng c¬ (m· sè 8415.20.00) cã ghi dÊu (*) bªn c¹nh møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 5%, ®îc hiÓu lµ: + NÕu mÆt hµng cã c«ng suÊt trªn 90.000 BTU/h, thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 5%. + NÕu mÆt hµng cã c«ng suÊt tõ 90.000 BTU/h trë xuèng, thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, kh«ng ph¶i chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 3. Trêng hîp nhËp khÈu c¸c mÆt hµng: lèp, m¸y vi tÝnh díi h×nh thøc lèp ®i liÒn víi s¨m, yÕm; m¸y vi tÝnh ®i liÒn víi bé phËn lu gi÷ ®iÖn th× lèp, m¸y vi tÝnh cïng bé lu gi÷ ®iÖn ®i liÒn ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng t¬ng øng ghi t¹i cét thuÕ suÊt. NÕu ®¬n vÞ nhËp khÈu riªng lÎ tõng bé phËn (s¨m, yÕm, bé phËn lu gi÷ ®iÖn) th× c¸c bé phËn nµy ph¶i nép thuÕ theo møc thuÕ suÊt quy ®Þnh ®èi víi tõng mÆt hµng.
 4. 4 4. D©y giÒng vµ sîi ®Ó ®an líi ®¸nh c¸ bao gåm c¸c lo¹i sîi, d©y giÒng chuyªn dïng ®Ó ®an líi ®¸nh c¸, kh«ng ph©n biÖt nguyªn liÖu s¶n xuÊt ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 5%. 5. Nh÷ng mÆt hµng lµ ho¸ chÊt c¬ b¶n, dîc liÖu lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt thuèc ch÷a bÖnh, phßng bÖnh ®· ®îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc 1, 2 kÌm theo Th«ng t sè 122/2000/TT/BTC ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 5%. 6. Nh÷ng mÆt hµng cã ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh lµ chuyªn dïng cho an ninh quèc phßng th× kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm 19, môc II, phÇn A Th«ng t sè 122/2000/TT/BTC . 7. Møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë b¶n Danh môc ®îc sö dông lµm c¨n cø x¸c ®Þnh thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh trong níc. Trêng hîp møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo B¶n Danh môc kh¸c víi møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña c¸c mÆt hµng ®îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i Th«ng t sè 122/2000/TT/BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× kh«ng ®îc sö dông møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë B¶n Danh môc ®Ó kª khai vµ tÝnh thuÕ mµ ph¶i ¸p dông møc thuÕ suÊt theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 122/2000/TT/BTC ngµy 29/12/2000. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c Tê khai hµng hãa nhËp khÈu nép cho c¬ quan H¶i quan kÓ tõ 15 ngµy sau ngµy ®¨ng C«ng b¸o, thay thÕ cho Phô lôc sè 4 "BiÓu thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo Danh môc hµng hãa nhËp khÈu" ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Trong qu¸ tr×nh ¸p dông nÕu mÆt hµng ghi thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cha cô thÓ hoÆc kh«ng phï hîp th× c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ®Ó nghiªn cøu, bæ sung, ®iÒu chØnh.
 5. 5 BiÓu thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo danh môc hµng hãa nhËp khÈu (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 84/2003/TT-BTC ngµy 28/08/2003 cña Bé Tµi chÝnh) M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%) Ch¬ng 1 5 §éng vËt sèng Ch¬ng 2 ThÞt vµ c¸c phô phÈm d¹ng thÞt ¨n ®îc sau giÕt mæ 0201 ThÞt tr©u, bß, t¬i hoÆc íp l¹nh 5 0202 ThÞt tr©u, bß, ®«ng l¹nh 5 0203 ThÞt lîn, t¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh 5 0204 ThÞt cõu hoÆc dª, t¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh 5 0205 ThÞt ngùa, lõa, la, t¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh 5 0206 Phô phÈm ¨n ®îc sau giÕt mæ cña lîn, tr©u, bß, cõu, dª, ngùa, la, lõa, t¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh 5 0207 ThÞt vµ phô phÈm ¨n ®îc sau giÕt mæ, cña gia cÇm thuéc nhãm 01.05, t¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng 5 l¹nh 0208 ThÞt kh¸c vµ phô phÈm d¹ng thÞt ¨n ®îc sau giÕt mæ cña ®éng vËt kh¸c t¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng 5 l¹nh 0209 Mì lîn, kh«ng dÝnh n¹c, mì gia cÇm, cha nÊu ch¶y hoÆc chiÕt xuÊt c¸ch kh¸c, t¬i, íp l¹nh, ®«ng l¹nh, muèi, ng©m níc muèi, sÊy kh« hoÆc 5 hun khãi Riªng: Lo¹i hun khãi 10 0210 ThÞt vµ phô phÈm d¹ng thÞt ¨n ®îc sau giÕt mæ, muèi, ng©m níc muèi, sÊy kh« hoÆc hun khãi; bét mÞn vµ bét th« ¨n 5 ®îc tõ thÞt hoÆc tõ phô phÈm d¹ng thÞt sau giÕt mæ Riªng: ThÞt vµ c¸c bé phËn néi t¹ng ®· hun khãi; Bét lµm tõ thÞt vµ tõ c¸c bé phËn néi t¹ng dïng 10 lµm thùc phÈm Ch¬ng 3 C¸ vµ ®éng vËt gi¸p x¸c, ®éng vËt th©n mÒm vµ ®éng vËt thuû sinh kh«ng x¬ng sèng kh¸c 0301 C¸ sèng 5 0302 C¸, t¬i hoÆc íp l¹nh, trõ filª c¸ (fillets) vµ thÞt c¸ kh¸c thuéc nhãm 03.04 5 0303 C¸ ®«ng l¹nh, trõ filª c¸ (fillets) vµ c¸c lo¹i thÞt c¸ kh¸c thuéc nhãm 03.04 5 0304 Filª c¸ (fillets) vµ c¸c lo¹i thÞt c¸ kh¸c (b¨m hoÆc kh«ng b¨m), t¬i, íp l¹nh hoÆc ®«ng l¹nh 5 0305 C¸ sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi; c¸ hun
 6. 6 khãi, ®· hoÆc cha lµm chÝn tríc hoÆc trong qu¸ tr×nh hun khãi; bét mÞn, bét th« vµ bét viªn tõ c¸, thÝch hîp dïng lµm thøc ¨n cho ngêi 0305 10 00 - Bét mÞn, bét th« vµ bét viªn tõ c¸, thÝch hîp dïng lµm thøc ¨n cho ngêi 10 0305 20 00 - Gan vµ bäc trøng c¸, sÊy kh«, hun khãi, muèi hoÆc ng©m níc muèi 5 Riªng: Gan c¸ vµ trøng c¸ hun khãi 10 0305 30 00 - Filª c¸ (fillets), sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m trong níc muèi, nhng kh«ng hun khãi 5 - C¸ hun khãi, kÓ c¶ filª c¸ (fillets): 0305 41 00 - - C¸ håi Th¸i B×nh D¬ng (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou vµ Oncorhynchus rhodurus), c¸ håi §¹i T©y D¬ng (Salmo salar) vµ c¸ håi s«ng §a-nuýp (Hucho Hucho) 10 0305 42 00 - - C¸ trÝch (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 0305 49 00 - - Lo¹i kh¸c 10 - C¸ kh«, muèi hoÆc kh«ng muèi, nhng kh«ng hun khãi: 0305 51 00 - - C¸ tuyÕt (Gadus morhua, gadus ogac, Gadus macrocephal us) 5 0305 59 - - Lo¹i kh¸c: 0305 59 10 - - - V©y c¸ mËp 5 0305 59 90 - - - Lo¹i kh¸c 5 - C¸ muèi, kh«ng sÊy kh« hoÆc kh«ng hun khãi vµ c¸ ng©m níc muèi: 0305 61 00 - - C¸ trÝch (Clupea harengus, Clupea pallasii) 5 0305 62 00 - - C¸ tuyÕt (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 5 0305 63 00 - - C¸ træng (Engrulis spp) 5 0305 69 00 - - Lo¹i kh¸c 5 0306 §éng vËt gi¸p x¸c, ®· hoÆc cha bãc mai, vá, sèng, t¬i, íp l¹nh, ®«ng l¹nh, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi; ®éng vËt gi¸p x¸c cha bãc mai, vá, ®· hÊp chÝn hoÆc luéc chÝn trong níc, ®· hoÆc cha íp l¹nh, ®«ng l¹nh, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi; bét th«, bét mÞn vµ bét 5 viªn cña ®éng vËt gi¸p x¸c, thÝch hîp dïng lµm thøc ¨n cho ngêi Riªng: §éng vËt gi¸p x¸c cã mai, vá ®· hÊp chÝn hoÆc luéc chÝn; Bét th«, bét mÞn, bét viªn cña ®éng vËt gi¸p x¸c dïng lµm thùc phÈm cho ngêi 10 0307 §éng vËt th©n mÒm, ®· hoÆc cha bãc mai, vá, sèng, t¬i, íp l¹nh, hoÆc ®«ng l¹nh, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi; c¸c lo¹i ®éng vËt thuû sinh kh«ng x¬ng sèng, trõ ®éng vËt gi¸p x¸c hoÆc th©n mÒm, sèng, t¬i, íp l¹nh, ®«ng l¹nh, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi; bét th«, bét mÞn vµ bét viªn cña ®éng vËt thuû sinh kh«ng x¬ng 5
 7. 7 sèng, trõ ®éng vËt gi¸p x¸c, thÝch hîp dïng lµm thøc ¨n cho ngêi Riªng: Bét th«, bét mÞn, bét viªn cña ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng sèng díi níc, trõ ®éng vËt gi¸p x¸c, dïng lµm thùc phÈm cho ngêi 10 Ch¬ng 4 S÷a vµ c¸c s¶n phÈm tõ s÷a; trøng chim vµ trøng gia cÇm; MËt ong tù nhiªn; S¶n phÈm ¨n ®îc gèc ®éng vËt, cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 0401 S÷a vµ kem, cha c« ®Æc, cha pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c 10 0402 S÷a vµ kem, c« ®Æc hoÆc ®· pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c 10 0403 Buttermilk (phô phÈm thu ®îc tõ qu¸ tr×nh lµm b¬ s÷a), s÷a ®«ng vµ kem, s÷a chua, kephir vµ s÷a, kem kh¸c ®· lªn men hoÆc axit hãa, ®· hoÆc cha c« ®Æc hoÆc pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c hoÆc h¬ng liÖu, hoa qu¶, qu¶ h¹ch hoÆc 10 ca cao 0404 Whey, ®· hoÆc cha c« ®Æc hoÆc pha thªm ®- êng hoÆc chÊt ngät kh¸c; c¸c s¶n phÈm cã chøa c¸c thµnh phÇn s÷a tù nhiªn, ®· hoÆc cha pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c, cha ®îc chi tiÕt 10 hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 0405 B¬ vµ c¸c chÊt bÐo kh¸c vµ c¸c lo¹i dÇu chÕ tõ s÷a; chÊt phÕt b¬ s÷a (dairy spreads) 10 0406 Pho m¸t vµ s÷a ®«ng dïng lµm pho m¸t 10 0407 Trøng chim vµ trøng gia cÇm nguyªn vá, t¬i, ®· b¶o qu¶n hoÆc lµm chÝn 5 Riªng: Lo¹i ®· lµm chÝn 10 0408 Trøng chim vµ trøng gia cÇm ®· bãc vá, lßng ®á trøng, t¬i, sÊy kh«, hÊp chÝn hoÆc luéc chÝn trong níc, ®ãng b¸nh, ®«ng l¹nh hoÆc b¶o qu¶n c¸ch kh¸c, ®· hoÆc cha thªm ®êng hoÆc chÊt 10 ngät kh¸c 0409 MËt ong tù nhiªn 5 0410 S¶n phÈm ¨n ®îc gèc ®éng vËt, cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 10 Ch¬ng 5 C¸c s¶n phÈm gèc ®éng vËt, cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë c¸c ch¬ng kh¸c 0501 Tãc ngêi cha xö lý, ®· hoÆc cha röa s¹ch hoÆc gét tÈy; phÕ liÖu tãc 5 0502 L«ng lîn, l«ng lîn lßi, l«ng nhÝm vµ c¸c lo¹i l«ng dïng lµm bµn ch¶i kh¸c; phÕ liÖu tõ l«ng lîn 5 0503 L«ng ®u«i hoÆc bêm ngùa, phÕ liÖu tõ l«ng ®u«i hoÆc bêm ngùa, ®· hoÆc cha lµm thµnh líp, cã hoÆc kh«ng cã nguyªn liÖu phô trî 5 0504 Ruét, bong bãng vµ d¹ dµy ®éng vËt (trõ c¸), nguyªn d¹ng vµ c¸c m¶nh cña chóng, t¬i, íp l¹nh,
 8. 8 ®«ng l¹nh, muèi, ng©m níc muèi, sÊy kh« hoÆc 5 hun khãi Riªng: Lo¹i ®· hun khãi 10 0505 Da vµ c¸c bé phËn kh¸c cña loµi chim, cã l«ng vò hoÆc l«ng t¬, l«ng vò vµ c¸c phÇn cña l«ng vò (®· hoÆc cha c¾t tØa) vµ l«ng t¬, míi chØ röa s¹ch, khö trïng hoÆc xö lý ®Ó b¶o qu¶n; bét vµ 5 phÕ liÖu tõ l«ng vò hoÆc c¸c phÇn kh¸c cña l«ng vò Riªng: Bét tõ l«ng vò 10 0506 X¬ng vµ lâi sõng, cha xö lý, ®· khö mì, s¬ chÕ (nhng cha c¾t thµnh h×nh), xö lý b»ng axit hoÆc khö gelatin; bét vµ phÕ liÖu tõ c¸c s¶n phÈm trªn 5 Riªng: X¬ng vµ lâi sõng ®· xö lý b»ng axit hoÆc 10 khö gelatin 0507 Ngµ, mai ®éng vËt hä rïa, lîc c¸ voi (phiÕn sõng hµm trªn) vµ hµm r¨ng lîc c¸ voi, sõng, g¹c, mãng guèc, mãng, vuèt vµ má chim cha xö lý hoÆc ®· s¬ chÕ nhng cha c¾t thµnh h×nh; bét vµ phÕ 5 liÖu tõ c¸c s¶n phÈm trªn Riªng: Bét tõ ngµ, mai ®éng vËt hä rïa, lîc c¸ voi (phiÕn sõng hµm trªn) vµ hµm r¨ng lîc c¸ voi, sõng g¹c h¬u, mãng vuèt, má chim 10 0508 San h« vµ c¸c chÊt liÖu t¬ng tù, cha xö lý hoÆc ®· s¬ chÕ nhng cha gia c«ng thªm; mai, vá ®éng vËt th©n mÒm, ®éng vËt gi¸p x¸c hoÆc ®éng vËt da gai vµ mai mùc cha xö lý hoÆc ®· s¬ chÕ nh- ng cha c¾t thµnh h×nh; bét vµ c¸c phÕ liÖu tõ c¸c 10 s¶n phÈm trªn 0509 Bät biÓn thiªn nhiªn gèc ®éng vËt 10 0510 Long diªn h¬ng, h¬ng h¶i ly, chÊt x¹ h¬ng (tõ cÇy h¬ng vµ h¬u x¹), chÊt th¬m lÊy tõ c«n trïng c¸nh cøng; mËt ®· hoÆc cha sÊy kh«, c¸c tuyÕn vµ c¸c s¶n phÈm ®éng vËt kh¸c dïng ®Ó ®iÒu chÕ dîc phÈm, t¬i, íp l¹nh, ®«ng l¹nh hoÆc b¶o qu¶n 10 t¹m thêi díi h×nh thøc kh¸c 0511 C¸c s¶n phÈm ®éng vËt kh¸c cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c; ®éng vËt chÕt thuéc ch¬ng 1 hoÆc ch¬ng 3, kh«ng thÝch hîp lµm thùc phÈm 0511 10 00 - Tinh dÞch tr©u, bß 5 - Lo¹i kh¸c: 0511 91 - - S¶n phÈm tõ c¸, ®éng vËt gi¸p x¸c, ®éng vËt th©n mÒm, ®éng vËt thuû sinh kh«ng x¬ng sèng kh¸c; ®éng vËt thuéc ch¬ng 3 ®· chÕt: 0511 91 10 - - - §éng vËt thuéc ch¬ng 3 ®· chÕt 5 0511 91 20 - - - Bäc trøng c¸ 10 0511 91 30 - - - Trøng t«m biÓn 10 0511 91 40 - - - Bong bãng c¸ 10 0511 91 90 - - - Lo¹i kh¸c 10 0511 99 - - Lo¹i kh¸c: - - - Tinh dÞch gia sóc:
 9. 9 0511 99 11 - - - - Cña lîn, cõu hoÆc dª 10 0511 99 19 - - - - Lo¹i kh¸c 10 0511 99 20 - - - Trøng t»m 10 0511 99 90 - - - Lo¹i kh¸c 10 Ch¬ng 6 C©y sèng vµ c¸c lo¹i c©y trång kh¸c; cñ, rÔ vµ c¸c lo¹i t¬ng tù; cµnh hoa rêi vµ c¸c lo¹i cµnh l¸ trang trÝ 0601 Cñ, th©n cñ, rÔ cñ, th©n èng vµ th©n rÔ, ë d¹ng ngñ, d¹ng sinh trëng hoÆc ë d¹ng hoa; c©y vµ rÔ rau diÕp xo¨n, trõ c¸c lo¹i rÔ thuéc nhãm 12.12 5 0602 C©y sèng kh¸c (kÓ c¶ rÔ), cµnh gi©m vµ cµnh ghÐp; hÖ sîi nÊm 5 0603 Cµnh hoa vµ nô hoa dïng lµm hoa bã hoÆc ®Ó trang trÝ, t¬i, kh«, ®· nhuém, tÈy, thÊm tÈm 5 hoÆc xö lý c¸ch kh¸c Riªng: Lo¹i ®· nhuém, tÈy, thÊm tÈm hoÆc ®· chÕ biÕn ë møc cao h¬n lµ s¬ chÕ ®Ó b¶o qu¶n 10 0604 T¸n l¸, cµnh vµ c¸c phÇn kh¸c cña c©y, kh«ng cã hoa hoÆc nô, c¸c lo¹i cá, rªu ®Þa y dïng lµm nguyªn liÖu ®Ó lµm hoa bã hoÆc trang trÝ, t¬i, kh«, ®· nhuém, tÈy, thÊm tÈm hoÆc xö lý c¸ch 5 kh¸c Riªng: Lo¹i ®· nhuém, tÈy, thÊm tÈm hoÆc ®· chÕ biÕn ë møc cao h¬n lµ s¬ chÕ ®Ó b¶o qu¶n 10 Ch¬ng 7 Rau vµ mét sè lo¹i cñ, th©n cñ, rÔ ¨n ®îc 0701 Khoai t©y, t¬i hoÆc íp l¹nh 5 0702 Cµ chua, t¬i hoÆc íp l¹nh 5 0703 Hµnh, hµnh t¨m, tái, tái t©y, c¸c lo¹i rau hä hµnh, tái kh¸c, t¬i hoÆc íp l¹nh 5 0704 B¾p c¶i, hoa l¬, su hµo, c¶i xo¨n vµ c¸c lo¹i rau ¨n ®îc t¬ng tù, t¬i hoÆc íp l¹nh 5 0705 Rau diÕp, xµ l¸ch (lactuca sativa) vµ rau diÕp, xµ l¸ch xo¨n (cichorium spp), t¬i hoÆc íp l¹nh 5 0706 Cµ rèt, cñ c¶i, cñ c¶i ®á lµm rau trén (sa-l¸t), cÇn cñ, diÕp cñ, cñ c¶i ri vµ c¸c lo¹i cñ rÔ ¨n ®îc t¬ng tù, t¬i hoÆc íp l¹nh 5 0707 Da chuét vµ da chuét ri, t¬i hoÆc íp l¹nh 5 0708 Rau ®Ëu ®· hoÆc cha bãc vá, t¬i hoÆc íp l¹nh 5 0709 Rau kh¸c, t¬i hoÆc íp l¹nh 5 0710 Rau c¸c lo¹i (®· hoÆc cha hÊp chÝn hoÆc luéc chÝn trong níc), ®«ng l¹nh 5 Riªng: Lo¹i ®· luéc chÝn, hÊp chÝn 10 0711 Rau c¸c lo¹i ®· b¶o qu¶n t¹m thêi (vÝ dô: b»ng khÝ sunfur¬, ng©m níc muèi, ng©m níc lu huúnh hoÆc ng©m trong dung dÞch b¶o qu¶n kh¸c), 5 nhng kh«ng ¨n ngay ®îc 0712 Rau kh«, ë d¹ng nguyªn, c¾t, th¸i l¸t, vôn hoÆc ë d¹ng bét, nhng cha chÕ biÕn thªm 5
 10. 10 Riªng: Lo¹i ë d¹ng bét 10 0713 C¸c lo¹i rau ®Ëu kh«, ®· bãc vá qu¶, ®· hoÆc cha bãc vá h¹t hoÆc lµm vì h¹t 5 0714 S¾n, cñ dong, cñ lan, A-ti-s« Jerusalem, khoai lang, c¸c lo¹i cñ vµ rÔ t¬ng tù cã hµm lîng bét hoÆc i-nu-lin cao, t¬i, íp l¹nh, ®«ng l¹nh hoÆc kh«, ®· hoÆc cha th¸i l¸t hoÆc lµm thµnh d¹ng 5 viªn; lâi c©y cä sago Ch¬ng 8 Qu¶ vµ qu¶ h¹ch ¨n ®îc; vá qu¶ thuéc chi cam quýt hoÆc c¸c lo¹i da 0801 Dõa, qu¶ h¹ch Brazil, h¹t ®µo lén hét (h¹t ®iÒu), t- ¬i hoÆc kh«, ®· hoÆc cha bãc vá hoÆc lét vá 5 0802 Qu¶ h¹ch kh¸c, t¬i hoÆc kh«, ®· hoÆc cha bãc vá hoÆc lét vá 5 0803 Chuèi, kÓ c¶ chuèi l¸, t¬i hoÆc kh« 5 0804 Qu¶ chµ lµ, sung, v¶, døa, b¬, æi, xoµi vµ m¨ng côt, t¬i hoÆc kh« 5 0805 Qu¶ thuéc chi cam quýt, t¬i hoÆc kh« 5 0806 Qu¶ nho, t¬i hoÆc kh« 5 0807 C¸c lo¹i da (kÓ c¶ da hÊu) vµ ®u ®ñ, t¬i 5 0808 Qu¶ t¸o, lª vµ qña méc qua, t¬i 5 0809 Qu¶ m¬, anh ®µo, ®µo (kÓ c¶ xu©n ®µo), mËn 5 vµ mËn gai, t¬i 0810 Qu¶ kh¸c, t¬i 5 0811 Qu¶ vµ qu¶ h¹ch, ®· hoÆc cha hÊp chÝn hoÆc luéc chÝn trong níc, ®«ng l¹nh, ®· hoÆc cha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c 5 Riªng: Lo¹i ®· hÊp chÝn, luéc chÝn hoÆc ®· thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c 10 0812 Qu¶ vµ qu¶ h¹ch, ®îc b¶o qu¶n t¹m thêi (vÝ dô: b»ng khÝ sunfur¬, ng©m níc muèi, níc lu huúnh hoÆc dung dÞch b¶o qu¶n kh¸c) nhng kh«ng ¨n 5 ngay ®îc 0813 Qu¶ kh«, trõ c¸c lo¹i qu¶ thuéc nhãm 08.01 ®Õn 08.06; hçn hîp c¸c lo¹i qu¶ h¹ch hoÆc qu¶ kh« 5 thuéc ch¬ng nµy 0814 Vá c¸c lo¹i qu¶ thuéc chi cam quýt, hoÆc c¸c lo¹i da (kÓ c¶ da hÊu), t¬i, ®«ng l¹nh, kh« hoÆc b¶o qu¶n t¹m thêi trong níc muèi, níc lu huúnh hoÆc trong c¸c dung dÞch b¶o qu¶n kh¸c 5 Ch¬ng 9 Cµ phª, chÌ, chÌ Paragoay vµ c¸c lo¹i gia vÞ 0901 Cµ phª, rang hoÆc cha rang, ®· hoÆc cha khö chÊt ca-phª-in; vá qu¶ vµ vá lôa cµ phª; c¸c chÊt thay thÕ cµ phª cã chøa cµ phª theo tû lÖ nµo ®ã - Cµ phª cha rang: 0901 11 - - Cha khö chÊt ca-phª-in: 0901 11 10 - - - Arabica WIB hoÆc Robusta OIB 5 0901 11 90 - - - Lo¹i kh¸c 5
 11. 11 0901 12 - - §· khö chÊt ca-phª-in: 0901 12 10 - - - Arabica WIB hoÆc Robusta OIB 10 0901 12 90 - - - Lo¹i kh¸c 10 - Cµ phª ®· rang: 0901 21 - - Cha khö chÊt ca-phª-in: 0901 21 10 - - - Cha xay 10 0901 21 20 - - - §· xay 10 0901 22 - - §· khö chÊt ca-phª-in: 0901 22 10 - - - Cha xay 10 0901 22 20 - - - §· xay 10 0901 90 00 - Lo¹i kh¸c 10 Riªng: Vá qu¶ vµ vá h¹t cµ phª 5 0902 ChÌ, ®· hoÆc cha pha h¬ng liÖu 10 Riªng: ChÌ t¬i, ph¬i kh« cha chÕ biÕn cao h¬n 5 møc nµy 0903 ChÌ Paragoay 10 0904 H¹t tiªu thuéc chi Piper; c¸c lo¹i qu¶ chi Capsicum hoÆc chi Pimenta, kh«, xay hoÆc nghiÒn - H¹t tiªu: 0904 11 00 - - Cha xay hoÆc nghiÒn 5 0904 12 00 - - §· xay hoÆc nghiÒn 10 0904 20 00 - C¸c lo¹i qu¶ dßng Capsicum hoÆc dßng 5 Pimenta Riªng: C¸c lo¹i qu¶ dßng Capsicum hoÆc dßng Pimenta ®· rang, xay hoÆc nghiÒn 10 0905 Va-ni 5 Riªng: Lo¹i ®· rang, xay hoÆc nghiÒn 10 0906 QuÕ vµ hoa quÕ 0906 10 00 - Cha xay hoÆc nghiÒn 5 0906 20 00 - §· xay hoÆc nghiÒn 10 0907 §inh h¬ng (c¶ qu¶, th©n, cµnh) 10 0908 H¹t vµ vá, nhôc ®Ëu khÊu vµ b¹ch ®Ëu khÊu 5 Riªng: Lo¹i ®· rang, xay hoÆc nghiÒn 10 0909 Hoa håi, hoa håi d¹ng sao, h¹t c©y th× lµ, h¹t c©y rau mïi, c©y th× lµ Ai cËp hoÆc c©y ca-rum; h¹t c©y b¸ch xï (juniper berries) 5 Riªng: Lo¹i ®· rang, xay hoÆc nghiÒn 10 0910 Gõng, nghÖ t©y, nghÖ, l¸ rau th¬m, l¸ nguyÖt quÕ, ca-ry (curry) vµ c¸c lo¹i gia vÞ kh¸c 5 Riªng: Lo¹i ®· rang, xay hoÆc nghiÒn 10 Ch¬ng 10 Ngò cèc Riªng: Thãc, g¹o, ng«, lóa m× 1001 Lóa m× vµ meslin 1001 10 00 - Lóa m× durum 5 1001 90 - Lo¹i kh¸c: - - Dïng lµm thøc ¨n cho ngêi: 1001 90 11 - - - Meslin 10 1001 90 19 - - - Lo¹i kh¸c 5 - - Lo¹i kh¸c:
 12. 12 1001 90 91 - - - Meslin 10 1001 90 99 - - - Lo¹i kh¸c 5 1002 Lóa m¹ch ®en 10 1003 Lóa ®¹i m¹ch 10 1004 YÕn m¹ch 10 1005 Ng« 1005 10 00 - Ng« gièng 5 1005 90 - Lo¹i kh¸c: 1005 90 10 - - Lo¹i ®· rang në 10 1005 90 90 - - Lo¹i kh¸c 5 1006 Lóa g¹o 1006 10 - Thãc: 1006 10 10 - - §Ó lµm gièng 5 1006 10 90 - - Lo¹i kh¸c 5 1006 20 - G¹o løt: 1006 20 10 - - G¹o Thai Hom Mali 5 1006 20 90 - - Lo¹i kh¸c 5 1006 30 - G¹o ®· x¸t toµn bé hoÆc s¬ bé, ®· hoÆc cha ®¸nh bãng h¹t hoÆc hå: - - G¹o th¬m: 1006 30 11 - - - Nguyªn h¹t 5 1006 30 12 - - - Kh«ng qu¸ 5% tÊm 5 1006 30 13 - - - Trªn 5% ®Õn 10% tÊm 5 1006 30 14 - - - Trªn 10% ®Õn 25% tÊm 5 1006 30 19 - - - Lo¹i kh¸c 5 1006 30 20 - - G¹o lµm chÝn s¬ 10 1006 30 30 - - G¹o nÕp 5 1006 30 40 - - G¹o Basmati 5 1006 30 50 - - G¹o Thai Hom Mali 5 - - Lo¹i kh¸c: 1006 30 61 - - - Nguyªn h¹t 5 1006 30 62 - - - Kh«ng qu¸ 5% tÊm 5 1006 30 63 - - - Trªn 5% ®Õn 10% tÊm 5 1006 30 64 - - - Trªn 10% ®Õn 25% tÊm 5 1006 30 69 - - - Lo¹i kh¸c 5 1006 40 00 - TÊm 5 1007 Lóa miÕn 10 1008 KiÒu m¹ch, kª, h¹t c©y thãc chim; c¸c lo¹i ngò cèc kh¸c 1008 10 00 - KiÒu m¹ch 10 1008 20 00 - Kª 10 1008 30 00 - H¹t c©y thãc chim (hä lóa) 10 1008 90 00 - Ngò cèc kh¸c 10 Ch¬ng 11 C¸c s¶n phÈm xay x¸t; malt; tinh bét; inulin; 10 gluten lóa m× Riªng: Tõ g¹o, ng«, khoai, s¾n, bét m× 5 Ch¬ng 12 H¹t vµ qu¶ cã dÇu; c¸c lo¹i ngò cèc, h¹t vµ qu¶ kh¸c; c©y c«ng nghiÖp hoÆc c©y dîc
 13. 13 liÖu; r¬m, r¹ vµ c©y lµm thøc ¨n gia sóc 1201 §Ëu t¬ng ®· hoÆc cha vì m¶nh 5 1202 L¹c vá hoÆc l¹c nh©n cha rang, hoÆc cha chÕ biÕn c¸ch kh¸c, ®· hoÆc cha bãc vá hoÆc vì 5 m¶nh 1203 Cïi dõa kh« 5 1204 H¹t lanh, ®· hoÆc cha vì m¶nh 5 1205 H¹t c¶i dÇu, ®· hoÆc cha vì m¶nh 5 1206 H¹t híng d¬ng, ®· hoÆc cha vì m¶nh 5 1207 Qu¶ vµ h¹t cã dÇu kh¸c, ®· hoÆc cha vì m¶nh 5 1208 Bét mÞn vµ bét th« tõ c¸c lo¹i h¹t hoÆc qu¶ cã dÇu, trõ bét vµ bét th« tõ h¹t mï t¹t 10 1209 H¹t, qu¶, vµ mÇm dïng ®Ó gieo trång 5 1210 Hublong (hoa bia), t¬i hoÆc kh«, ®· hoÆc cha nghiÒn, xay thµnh bét mÞn hoÆc ë d¹ng bét viªn; phÊn hoa bia 1210 10 00 - Hublong cha nghiÒn hoÆc cha xay thµnh bét mÞn, hoÆc cha lµm thµnh bét viªn 5 1210 20 00 - Hublong ®· nghiÒn, ®· xay thµnh bét mÞn hoÆc ë d¹ng bét viªn; phÊn hoa bia 10 1211 C¸c lo¹i c©y vµ c¸c phÇn cña c©y (kÓ c¶ h¹t vµ qu¶) chñ yÕu dïng lµm níc hoa, lµm dîc phÈm hoÆc thuèc trõ s©u, thuèc diÖt nÊm, hoÆc c¸c môc ®Ých t¬ng tù, t¬i hoÆc kh«, ®· hoÆc cha 5 c¾t, nghiÒn hoÆc xay thµnh bét 1212 Qu¶ c©y minh quyÕt, rong biÓn vµ t¶o biÓn kh¸c, cñ c¶i ®êng vµ mÝa, t¬i, íp l¹nh, ®«ng l¹nh hoÆc kh«, ®· hoÆc cha nghiÒn; h¹t qu¶ vµ nh©n qu¶ vµ c¸c s¶n phÈm rau kh¸c (kÓ c¶ rÔ rau diÕp xo¨n cha rang thuéc loµi Cichorium intybus satibum) chñ yÕu dïng lµm thøc ¨n cho ngêi, cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 5 Riªng: Lo¹i ®· nghiÒn hoÆc xay thµnh bét 10 1213 R¬m, r¹ vµ trÊu tõ c©y ngò cèc, cha xö lý, ®· hoÆc cha b¨m, nghiÒn, Ðp hoÆc lµm thµnh 5 d¹ng viªn 1214 Cñ c¶i Thôy ®iÓn, cñ c¶i, rÔ cá kh«, cá, cá linh l¨ng, cá ba l¸, c©y hång ®Ëu, c¶i xo¨n, ®Ëu lu-pin, ®Ëu t»m vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù dïng lµm thøc ¨n cho gia sóc, ®· hoÆc cha lµm thµnh bét viªn 5 Ch¬ng 13 Nhùa c¸nh kiÕn ®á; g«m, nhùa c©y, c¸c chÊt nhùa vµ c¸c chÊt chiÕt xuÊt tõ thùc vËt kh¸c 10 Ch¬ng 14 Nguyªn liÖu thùc vËt dïng ®Ó tÕt bÖn; c¸c s¶n phÈm thùc vËt cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi 5 ë n¬i kh¸c Ch¬ng 15 Mì vµ dÇu ®éng vËt hoÆc thùc vËt vµ c¸c s¶n phÈm t¸ch tõ chóng; mì ¨n ®îc ®· ®îc chÕ
 14. 14 biÕn; c¸c lo¹i s¸p ®éng vËt hoÆc thùc vËt 10 Ch¬ng 16 C¸c chÕ phÈm tõ thÞt, c¸ hay ®éng vËt gi¸p x¸c, ®éng vËt th©n mÒm hoÆc ®éng vËt thuû 10 sinh kh«ng x¬ng sèng kh¸c Ch¬ng 17 §êng vµ c¸c lo¹i kÑo ®êng 10 Ch¬ng 18 Ca cao vµ c¸c chÕ phÈm tõ ca cao 1801 H¹t ca cao, ®· hoÆc cha vì m¶nh, sèng hoÆc ®· 5 rang Riªng: Lo¹i ®· rang 10 1802 Vá qu¶, vá h¹t, vá lôa vµ phÕ liÖu ca cao kh¸c 5 1803 Bét ca cao nh·o, ®· hoÆc cha khö chÊt bÐo 10 1804 B¬ ca cao, mì vµ dÇu ca cao 10 1805 Bét ca cao, cha pha thªm ®êng hay chÊt ngät 10 kh¸c 1806 S«c«la vµ chÕ phÈm thùc phÈm kh¸c cã chøa ca 10 cao Ch¬ng 19 ChÕ phÈm tõ ngò cèc, bét, tinh bét hoÆc s÷a; 10 c¸c lo¹i b¸nh Ch¬ng 20 ChÕ phÈm tõ rau, qu¶, qu¶ h¹ch hoÆc c¸c phÇn kh¸c cña c©y 10 Ch¬ng 21 C¸c chÕ phÈm ¨n ®îc kh¸c 10 Ch¬ng 22 §å uèng, rîu vµ giÊm 2201 Níc, kÓ c¶ níc kho¸ng tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o vµ níc cã ga, cha pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c hay h¬ng liÖu; níc ®¸ vµ tuyÕt 10 2202 Níc, kÓ c¶ níc kho¸ng vµ níc cã ga, ®· pha thªm ®êng hoÆc chÊt ngät kh¸c hay h¬ng liÖu, vµ ®å uèng kh«ng chøa cån kh¸c, kh«ng bao gåm níc qu¶ Ðp hoÆc níc rau Ðp thuéc nhãm 20.09 10 2203 Bia s¶n xuÊt tõ malt * 2204 Rîu vang lµm tõ nho t¬i, kÓ c¶ rîu vang cao ®é; hÌm nho trõ lo¹i thuéc nhãm 20.09 * 2205 Rîu vermourth vµ rîu vang kh¸c lµm tõ nho t¬i ®· pha thªm h¬ng vÞ tõ th¶o méc hoÆc chÊt th¬m * 2206 §å uèng ®· lªn men kh¸c (vÝ dô: vang t¸o, vang lª, vang mËt ong); hçn hîp cña ®å uèng ®· lªn men vµ hçn hîp cña ®å uèng ®· lªn men víi ®å uèng kh«ng chøa cån, cha ®îc chi tiÕt hay ghi ë n¬i 10 kh¸c 2207 Cån ª-ti-lÝch cha biÕn tÝnh cã nång ®é cån tÝnh theo thÓ tÝch tõ 80% trë lªn; cån ª-ti-lich vµ rîu m¹nh kh¸c, ®· biÕn tÝnh, ë mäi nång ®é 10
 15. 15 2208 Cån ª-ti-lÝch cha biÕn tÝnh cã nång ®é cån díi 80% tÝnh theo thÓ tÝch; rîu m¹nh, rîu mïi vµ ®å * uèng cã rîu kh¸c 2209 GiÊm vµ chÊt thay thÕ giÊm lµm tõ axit axetic 10 Ch¬ng 23 PhÕ liÖu vµ phÕ th¶i tõ ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm; thøc ¨n gia sóc ®· chÕ biÕn 5 Ch¬ng 24 Thuèc l¸ vµ nguyªn liÖu thay thÕ thuèc l¸ l¸ ®· chÕ biÕn 2401 L¸ thuèc l¸ cha chÕ biÕn; phÕ liÖu l¸ thuèc l¸ 5 2402 X× gµ, x× gµ xÐn hai ®Çu, x× gµ nhá vµ thuèc l¸ ®iÕu, chÕ biÕn tõ l¸ thuèc l¸ hoÆc tõ c¸c chÊt * thay thÕ l¸ thuèc l¸ 2403 Thuèc l¸ l¸ ®· chÕ biÕn vµ c¸c chÊt thay thÕ thuèc l¸ l¸ ®· chÕ biÕn kh¸c; thuèc l¸ "thuÇn nhÊt" hoÆc thuèc l¸ "hoµn nguyªn"; chiÕt xuÊt vµ tinh 10 chÊt thuèc l¸ Ch¬ng 25 Muèi; lu huúnh; ®Êt vµ ®¸; th¹ch cao, v«i vµ xi m¨ng 2501 Muèi (kÓ c¶ muèi ¨n vµ muèi ®· bÞ lµm biÕn tÝnh) vµ natri clorua tinh khiÕt, cã hoÆc kh«ng ë d¹ng dung dÞch níc hoÆc cã chøa chÊt chèng ®ãng b¸nh hoÆc chÊt lµm t¨ng ®é chÈy; níc * biÓn 2502 PirÝt s¾t cha nung 10 2503 Lu huúnh c¸c lo¹i, trõ lu huúnh th¨ng hoa, lu huúnh kÕt tña vµ lu huúnh d¹ng keo 10 2504 GraphÝt tù nhiªn 10 2505 C¸c lo¹i c¸t tù nhiªn, ®· hoÆc cha nhuém mµu, trõ c¸t chøa kim lo¹i thuéc ch¬ng 26 5 2506 Th¹ch anh (trõ c¸t tù nhiªn); quartzite, ®· hoÆc cha ®Ïo th« hoÆc míi chØ c¾t, b»ng ca hoÆc c¸ch kh¸c, thµnh khèi hoÆc tÊm h×nh ch÷ nhËt 5 (kÓ c¶ h×nh vu«ng) 2507 Cao lanh vµ ®Êt sÐt cao lanh kh¸c, ®· hoÆc cha 5 nung 2508 §Êt sÐt kh¸c (kh«ng kÓ ®Êt sÐt tr¬ng në thuéc nhãm 68.06), andalusite, kyanite vµ silimanite, ®· hoÆc cha nung; mullite; ®Êt chÞu löa (chamotte) 5 hay ®Êt dinas 2509 §¸ phÊn 5 2510 Canxi phosphat tù nhiªn, canxi phosphat nh«m tù nhiªn, vµ ®¸ phÊn cã chøa phosphat 5 2511 Bari sulfat tù nhiªn (barytes), bari carbonat tù nhiªn (witherite), ®· hoÆc cha nung, trõ bari oxit thuéc nhãm 28.16 10 2512 Bét hãa th¹ch silic (vÝ dô: ®Êt t¶o c¸t, tripolite vµ diatomite) vµ ®Êt silic t¬ng tù, ®· hoÆc cha nung, cã träng lîng riªng kh«ng qu¸ 1 10
 16. 16 2513 §¸ bät; ®¸ nh¸m; corundum tù nhiªn, garnet tù nhiªn vµ ®¸ mµi tù nhiªn kh¸c, ®· hoÆc cha qua 5 xö lý nhiÖt 2514 §¸ phiÕn, ®· hoÆc cha ®Ïo th« hay míi chØ c¾t, b»ng ca hoÆc c¸ch kh¸c, thµnh khèi hoÆc tÊm h×nh ch÷ nhËt (kÓ c¶ h×nh vu«ng) 5 2515 §¸ cÈm th¹ch, travectine, ecaussine, vµ ®¸ v«i kh¸c lµm tîng ®µi hoÆc ®¸ x©y dùng cã träng l- îng riªng tõ 2,5 trë lªn, th¹ch cao tuyÕt hoa, ®· hoÆc cha ®Ïo th« hoÆc míi chØ c¾t b»ng ca hay c¸ch kh¸c, thµnh c¸c khèi hoÆc tÊm h×nh ch÷ 5 nhËt (kÓ c¶ h×nh vu«ng) 2516 §¸ granit, pophia, bazan, ®¸ c¸t kÕt (sa th¹ch) vµ ®¸ kh¸c ®Ó lµm tîng ®µi hay ®¸ x©y dùng, ®· hoÆc cha ®Ïo th« hay míi chØ c¾t b»ng ca hoÆc c¸ch kh¸c, thµnh khèi hoÆc tÊm h×nh ch÷ 5 nhËt (kÓ c¶ h×nh vu«ng) 2517 §¸ cuéi, sái, ®¸ ®· vì hoÆc nghiÒn, chñ yÕu ®Ó lµm cèt bª t«ng hoÆc ®Ó r¶i ®êng bé hay ®êng s¾t, hoÆc ®¸ balat kh¸c, ®¸ cuéi nhá vµ ®¸ flin (®¸ löa tù nhiªn), ®· hoÆc cha qua xö lý nhiÖt; ®¸ d¨m v¶y, xØ tõ c«ng nghiÖp luyÖn kim hay phÕ liÖu c«ng nghiÖp t¬ng tù, cã hoÆc kh«ng kÌm theo c¸c vËt liÖu trong phÇn ®Çu cña nhãm nµy; ®¸ d¨m trén nhùa ®êng, ®¸ ë d¹ng viªn, m¶nh, bét, lµm tõ c¸c lo¹i ®¸ thuéc nhãm 25.15 hoÆc 5 25.16, ®· hoÆc cha qua xö lý nhiÖt 2518 §olomit, ®· hoÆc cha nung hoÆc thiªu kÕt, kÓ c¶ ®olomit ®· ®Ïo th« hay míi chØ c¾t b»ng ca hoÆc c¸c c¸ch kh¸c, thµnh c¸c khèi hoÆc tÊm h×nh ch÷ nhËt (kÓ c¶ h×nh vu«ng); hçn hîp 10 ®olomit d¹ng nÐn 2519 Magiª carbonat tù nhiªn (magiezit); magiª « xÝt nÊu ch¶y; magiª « xÝt nung tr¬ (thiªu kÕt), cã hoÆc kh«ng thªm mét lîng nhá « xÝt kh¸c tríc khi thiªu kÕt; magiª « xÝt kh¸c, tinh khiÕt hoÆc 10 kh«ng 2520 Th¹ch cao; anhydrit; plaster (tõ th¹ch cao nung hay canxi sulfat ®· nung), ®· hoÆc cha nhuém mµu, cã hoÆc kh«ng thªm mét lîng nhá chÊt xóc tiÕn hay chÊt øc chÕ 10 2521 ChÊt g©y ch¶y gèc ®¸ v«i; ®¸ v«i vµ ®¸ cã chøa canxi kh¸c, dïng ®Ó s¶n xuÊt v«i hay xi m¨ng 5 2522 V«i sèng, v«i t«i vµ v«i chÞu níc, trõ oxit canxi vµ hydroxit canxi thuéc nhãm 28.25 10 2523 Xi m¨ng Portland, xi m¨ng nh«m, xi m¨ng xØ (xèp), xi m¨ng super sulfat vµ xi m¨ng chÞu níc (xi m¨ng thuû lùc) t¬ng tù, ®· hoÆc cha pha mµu hoÆc ë d¹ng clanhke 10 2524 Ami¨ng (Asbestos) 10 2525 Mi ca, kÓ c¶ mi ca t¸ch líp; phÕ liÖu mi ca 10
 17. 17 2526 QuÆng steatit tù nhiªn, ®· hoÆc cha ®Ïo th« hoÆc míi chØ c¾t b»ng ca hay c¸c c¸ch kh¸c, thµnh c¸c khèi hoÆc tÊm h×nh ch÷ nhËt (kÓ c¶ 10 h×nh vu«ng); talc 2528 QuÆng borat tù nhiªn vµ tinh quÆng borat (®· hoÆc cha nung), nhng kh«ng kÓ borat t¸ch tõ níc biÓn tù nhiªn; axit boric tù nhiªn chøa kh«ng qu¸ 85% H3BO3 tÝnh theo träng lîng kh« 10 2529 Felspar, l¬xit (leucite), nepheline vµ nepheline syenite; fluorit (fluorspar) 10 2530 C¸c chÊt kho¸ng cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i 10 kh¸c Ch¬ng 26 QuÆng, xØ vµ tro 2601 QuÆng s¾t vµ tinh quÆng s¾t, kÓ c¶ pirit s¾t 10 ®· nung 2602 QuÆng mangan vµ tinh quÆng mangan, kÓ c¶ quÆng mangan chøa s¾t vµ tinh quÆng mangan chøa s¾t víi hµm lîng mangan tõ 20% trë lªn tÝnh theo träng lîng kh« 10 2603 QuÆng ®ång vµ tinh quÆng ®ång 10 2604 QuÆng niken vµ tinh quÆng niken 10 2605 QuÆng coban vµ tinh quÆng coban 10 2606 QuÆng nh«m vµ tinh quÆng nh«m 10 2607 QuÆng ch× vµ tinh quÆng ch× 10 2608 QuÆng kÏm vµ tinh quÆng kÏm 10 2609 QuÆng thiÕc vµ tinh quÆng thiÕc 10 2610 QuÆng crom vµ tinh quÆng crom 10 2611 QuÆng vonfram vµ tinh quÆng vonfram 10 2612 QuÆng uran hoÆc thori vµ tinh quÆng uran hoÆc tinh quÆng thori 10 2613 QuÆng molipden vµ tinh quÆng molipden 10 2614 QuÆng titan vµ tinh quÆng titan 10 2615 QuÆng niobi, tantali, vanadi hay ziricon vµ tinh quÆng cña c¸c lo¹i quÆng ®ã 10 2616 QuÆng kim lo¹i quý vµ tinh quÆng kim lo¹i quý 10 2617 C¸c quÆng kh¸c vµ tinh quÆng cña c¸c quÆng 10 ®ã 2618 XØ h¹t nhá (xØ c¸t) tõ c«ng nghiÖp luyÖn s¾t 5 hoÆc thÐp 2619 XØ, ®Þa xØ (trõ xØ h¹t), vôn xØ vµ c¸c phÕ th¶i kh¸c tõ c«ng nghiÖp luyÖn s¾t hoÆc thÐp 5 2620 Tro vµ cÆn (trõ tro vµ cÆn thu ®îc tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¾t hoÆc thÐp), cã chøa arsen, kim lo¹i hoÆc c¸c hîp chÊt cña chóng 5 2621 XØ vµ tro kh¸c, kÓ c¶ tro t¶o biÓn (t¶o bÑ); tro vµ cÆn tõ qu¸ tr×nh ®èt r¸c th¶i ®« thÞ 5 Ch¬ng 27 Nhiªn liÖu kho¸ng, dÇu kho¸ng vµ c¸c s¶n phÈm chng cÊt tõ chóng; c¸c chÊt chøa bi
 18. 18 tum; c¸c lo¹i s¸p kho¸ng chÊt 2701 Than ®¸; than b¸nh, than qu¶ bµng vµ nhiªn liÖu r¾n t¬ng tù s¶n xuÊt tõ than ®¸ 5 2702 Than non, ®· hoÆc cha ®ãng b¸nh, trõ than 5 huyÒn 2703 Than bïn (kÓ c¶ bïn r¸c), ®· hoÆc cha ®ãng b¸nh 5 2704 Than cèc vµ than nöa cèc, luyÖn tõ than ®¸, than non hoÆc than bïn, ®· hoÆc cha ®ãng b¸nh; muéi b×nh chng than ®¸ 5 2705 KhÝ than ®¸, khÝ than ít, khÝ m¸y ph¸t vµ c¸c lo¹i khÝ t¬ng tù, trõ c¸c lo¹i khÝ dÇu má vµ khÝ hydrocarbon kh¸c 10 2706 H¾c Ýn chng cÊt tõ than ®¸, than non hoÆc than bïn vµ c¸c lo¹i h¾c Ýn kho¸ng chÊt kh¸c, ®· hoÆc cha khö níc hay chng cÊt tõng phÇn, kÓ c¶ 10 h¾c Ýn t¸i chÕ 2707 DÇu vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c tõ chng cÊt h¾c Ýn than ®¸ ë nhiÖt ®é cao; c¸c s¶n phÈm t¬ng tù, cã khèi lîng cÊu tö th¬m lín h¬n cÊu tö kh«ng th¬m 10 2708 Nhùa chng (h¾c Ýn) vµ than cèc nhùa chng, thu ®îc tõ h¾c Ýn than ®¸ hoÆc h¾c Ýn kho¸ng chÊt 10 kh¸c 2709 DÇu má vµ c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng bitum, ë d¹ng th« 10 2710 DÇu cã nguån gèc tõ dÇu má vµ c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng bitum, trõ dÇu th«; c¸c chÕ phÈm cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c cã chøa tõ 70% khèi lîng trë lªn lµ dÇu cã nguån gèc tõ dÇu má hoÆc c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng bitum, nh÷ng lo¹i dÇu nµy lµ thµnh phÇn c¬ b¶n cña c¸c chÕ phÈm ®ã; dÇu th¶i 2710 11 - - DÇu nhÑ vµ c¸c chÕ phÈm: 2710 11 11 - - - X¨ng ®éng c¬ cã pha ch×, lo¹i cao cÊp * 2710 11 12 - - - X¨ng ®éng c¬ kh«ng pha ch×, lo¹i cao cÊp * 2710 11 13 - - - X¨ng ®éng c¬ cã pha ch×, lo¹i th«ng dông * 2710 11 14 - - - X¨ng ®éng c¬ kh«ng pha ch×, lo¹i th«ng dông * 2710 11 15 - - - X¨ng ®éng c¬ kh¸c, cã pha ch× * 2710 11 16 - - - X¨ng ®éng c¬ kh¸c, kh«ng pha ch× * 2710 11 17 - - - X¨ng m¸y bay 10 2710 11 18 - - - Tetrapropylene 10 2710 11 21 - - - Dung m«i tr¾ng (white spirit) 10 2710 11 22 - - - Dung m«i cã hµm lîng chÊt th¬m thÊp, díi 1% 10 2710 11 23 - - - Dung m«i kh¸c 10 2710 11 24 - - - Naphtha, reformate vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó pha chÕ x¨ng * 2710 11 25 - - - DÇu nhÑ kh¸c 10 2710 11 29 - - - Lo¹i kh¸c 10 2710 19 - - Lo¹i kh¸c: - - - DÇu trung (cã kho¶ng s«i trung b×nh) vµ c¸c
 19. 19 chÕ phÈm: 2710 19 11 - - - - DÇu ho¶ th¾p s¸ng 10 2710 19 12 - - - - DÇu ho¶ kh¸c, kÓ c¶ dÇu ho¸ h¬i 10 2710 19 13 - - - - Nhiªn liÖu ®éng c¬ tuèc bin dïng cho hµng kh«ng (nhiªn liÖu ph¶n lùc) cã ®é chíp ch¸y tõ 23 ®é C trë lªn 10 2710 19 14 - - - - Nhiªn liÖu ®éng c¬ tuèc bin dïng cho hµng kh«ng (nhiªn liÖu ph¶n lùc) cã ®é chíp ch¸y díi 23 ®é C 10 2710 19 15 - - - - Paraphin m¹ch th¼ng 10 2710 19 19 - - - - DÇu trung kh¸c vµ c¸c chÕ phÈm 10 - - - Lo¹i kh¸c: 2710 19 21 - - - - DÇu th« ®· t¸ch phÇn nhÑ 10 2710 19 22 - - - - DÇu nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt muéi than 10 2710 19 23 - - - - DÇu gèc ®Ó pha chÕ dÇu nhên 10 2710 19 24 - - - - DÇu b«i tr¬n dïng cho ®éng c¬ m¸y bay 10 2710 19 25 - - - - DÇu b«i tr¬n kh¸c 10 2710 19 26 - - - - Mì b«i tr¬n 10 2710 19 27 - - - - DÇu dïng trong bé h·m thuû lùc (dÇu 10 phanh) 2710 19 28 - - - - DÇu biÕn thÕ hoÆc dÇu dïng cho bé phËn 10 ng¾t m¹ch 2710 19 31 - - - - Nhiªn liÖu diesel dïng cho ®éng c¬ tèc ®é 10 cao 2710 19 32 - - - - Nhiªn liÖu diesel kh¸c 10 2710 19 33 - - - - Nhiªn liÖu ®èt kh¸c 10 2710 19 39 - - - - Lo¹i kh¸c 10 - DÇu th¶i: 2710 91 00 - - Chøa biphenyl ®· polyclo hãa (PCBs), terphenyl ®· polyclo hãa (PCTs) hoÆc biphenyl 10 ®· polybrom hãa (PBBs) 2710 99 00 - - Lo¹i kh¸c 10 2711 KhÝ dÇu má vµ c¸c lo¹i khÝ hydrocarbon kh¸c 10 2712 Vaz¬lin (Petroleum jelly); s¸p parafin, s¸p dÇu löa vi tinh thÓ, s¸p than c¸m, ozokerite, s¸p than non, s¸p than bïn, s¸p kho¸ng kh¸c vµ s¶n phÈm t¬ng tù thu ®îc tõ qui tr×nh tæng hîp hay qui tr×nh 10 kh¸c, ®· hoÆc cha nhuém mµu 2713 Cèc dÇu má, bitum dÇu má vµ c¸c cÆn kh¸c tõ dÇu cã nguån gèc tõ dÇu má hoÆc tõ c¸c lo¹i dÇu chÕ biÕn tõ c¸c kho¸ng bitum 10 2714 Bitum vµ asphalt, ë d¹ng tù nhiªn; ®¸ phiÕn sÐt dÇu hoÆc ®¸ phiÕn sÐt bitum vµ c¸t h¾c Ýn; 10 asphaltite vµ ®¸ chøa asphalt 2715 Hçn hîp chøa bitum cã thµnh phÇn chÝnh lµ asphalt tù nhiªn, bitum tù nhiªn, bitum dÇu má, kho¸ng chÊt hoÆc nhùa h¾c Ýn kho¸ng chÊt (vÝ 10 dô: matÝt cã chøa bitum, cut-backs) 2716 N¨ng lîng ®iÖn 10 Ch¬ng 28
 20. 20 Ho¸ chÊt v« c¬; c¸c hîp chÊt v« c¬ hay h÷u c¬ cña kim lo¹i quÝ, kim lo¹i ®Êt hiÕm, c¸c nguyªn tè phãng x¹ hoÆc c¸c chÊt ®ång vÞ I- C¸c nguyªn tè ho¸ häc 2801 Flo, clo, brom vµ iot 10 2802 Lu huúnh th¨ng hoa hoÆc kÕt tña; lu huúnh d¹ng 10 keo 2803 Carbon (muéi carbon vµ c¸c d¹ng kh¸c cña carbon cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c) 10 2804 Hydro, khÝ hiÕm vµ c¸c phi kim lo¹i kh¸c 10 2805 Kim lo¹i kiÒm hoÆc kim lo¹i kiÒm thæ; kim lo¹i ®Êt hiÕm, scandium vµ yttrium, ®· hoÆc cha pha trén hoÆc t¹o hîp kim víi nhau; thñy ng©n 10 II- Axit v« c¬ vµ c¸c hîp chÊt v« c¬ cã chøa oxy cña c¸c phi kim lo¹i 2806 Hydro clorua (hydrochloric acid); axit closulfuric 10 2807 Axit sulfuric; axit sulfuric bèc khãi (oleum) 0 2808 Axit nitric; axit sulfonitric 10 2809 Diphosphorous pentaoxide; axit phosphoric; axit polyphosphoric ®· hoÆc cha x¸c ®Þnh vÒ mÆt 10 ho¸ häc 2810 Oxit Boron; axit boric 10 2811 Axit v« c¬ kh¸c vµ c¸c hîp chÊt v« c¬ chøa oxy kh¸c cña c¸c phi kim lo¹i 10 III- hîp chÊt halogen vµ hîp chÊt sulfua cña phi kim lo¹i 2812 Halogenua vµ Oxit halogenua cña phi kim lo¹i 10 2813 Sulfua cña phi kim lo¹i; Phospho trisulfua th¬ng phÈm 10 IV- baz¬ vµ oxit v« c¬, hydroxit vµ peroxit kim lo¹i 2814 Amoniac, d¹ng khan hoÆc d¹ng dung dÞch níc 10 2815 Natri hydroxit (xót ¨n da); kali hydroxit (potash ¨n da); natri peroxit hoÆc kali peroxit 10 2816 Magie hydroxit vµ magie peroxit; oxit, hydroxit vµ peroxit cña stronti hoÆc bari 10 2817 KÏm oxit; kÏm peroxit 10 2818 Corundum nh©n t¹o ®· hoÆc cha x¸c ®Þnh vÒ mÆt hãa häc; nh«m «xit; nh«m hydroxit 10 2819 Crom oxit vµ hydroxit 10 2820 Mangan oxit 10 2821 S¾t oxit vµ s¾t hydroxit; chÊt mµu tõ ®Êt cã hµm lîng s¾t hãa hîp Fe2O3 chiÕm 70% trë lªn 10 2822 Coban oxit vµ hydroxit; coban oxit th¬ng phÈm 10 2823 Titan oxit 10 2824 Ch× oxit ; ch× ®á vµ ch× da cam 10 2825 Hydrazine vµ hydroxylamine vµ c¸c muèi v« c¬ cña chóng; c¸c lo¹i baz¬ v« c¬; c¸c oxit, hydroxit vµ peroxit kim lo¹i kh¸c 10 V- Muèi vµ muèi PEROXIT cña c¸c axit v« c¬ vµ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản