intTypePromotion=1

Thông tư 87/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
62
lượt xem
3
download

Thông tư 87/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 87/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ lập, gửi báo cáo tài chính và báo cáo tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 87/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  87/1998/TT/BT C  n g µ y  25 th¸ng 6 n¨ m  1998 BT s q u y  ® Þ n h  ch Õ   é  l Ë p, g ö i b¸o  ® c¸o  µi h Ý n h  v µ  b¸o  t  c c¸o  t × nh  × n h   o ¹t ® é n g   ñ a c¸c n g © n  h µ n g  th¬ n g   ¹ i h h c m ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  ­ C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng  Õ   îcc«ng  è    cø  l k to¸nv Th k®  b theo  Önh  è  L s 06­ LCT/H§NN   µy  ng 20/5/1988  ña  éi  ng  µ   íc vµ  Òu  Ö  chøc  Õ   c H ®å Nh n   §i l tæ  K to¸nnhµ  ícban  µnh    n  h theo  NghÞ   nh  è  H§BT  µy  ®Þ s 25­ ng 18/3/1989 cña  éi    H ®ång  é  ëng  B tr (nay lµChÝnh  ñ);    ph ­C¨n  vµo    cø  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1141 TC/Q§/C§KT  µy  ng 1/11/1995 cña  é     B tr ng  é   µi chÝnh  Ò   Öc  ë BT  v vi ban  µnh  Õ     Õ   h Ch ®é k to¸n doanh    nghiÖp  µ  v Th«ng   è  TC/C§KT  íng dÉn  öa  æi,bæ   ts 10  "H   s®   sung  Õ     Õ     ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp"ngµy    20/3/1997 cña  é  µichÝnh;   BT  § Ó   ¸p  ® øng  cÇu  yªu  qu¶n  ýkinh tÕ,tµichÝnh  ï hîp víi® Æc   ïcña  l       ph       th   ng©n  µng, Bé   µi chÝnh  h   T  ban  µnh  h Th«ng    t quy  nh  Õ     Ëp  µ  öi ®Þ ch ®é l v g   b¸o  tµichÝnh  µ  c¸o    v b¸o  t×nh  ×nh  ¹t®éng  ña    ©n  µng  ¬ng  c¸o  h ho   c c¸c ng h th m¹inh    sau: I. è i tî ng ¸p d ô n g.  § §èit ng ¸p dông   î     Th«ng   µy  tn bao  å m: g 1. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i  èc  ng h th m qu doanh; ng©n   µng  ¬ng  ¹i      h th m cæ phÇn; Ng ©n  µng  ªndoanh  µ      h li   v Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµit¹ ViÖt Nam   ng h n   i    (gäichung  µ c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i);bao  å m   c¸c chinh¸nh;®¬n  Þ    l    h th m  g c¶        v trùcthuéc c¸cng©n  µng  ¬ng  ¹i.      h th m 2. Trong    Th«ng  nµy    Ö m   ô së  Ýnh  ña  ©n  µng  ¬ng  t kh¸ini "Tr   ch c ng h th m¹i" ® îc hiÓu  µ n¬i (®Þa  µn     l    b tØnh; thµnh  è)  ùc  Ön    ph th hi nghÜa  ô  ép  vn thuÕ  î tøc tËp  l    i trung cña  ©n  µng  µ  ï hîp  íi§iÒu  Ö  îc Ng ©n   µng    ng h v ph   v   l®   h nhµ  ícchuÈn  n  y. II.  C¸c n g © n  h µ n g  th¬ n g  m ¹ i v µ  c hi n h¸nh, ® ¬ n  v Þ  tr ù c thu é c c ã  tr¸ch n hi Ö m  l Ë p c¸c b¸o c¸o t µi h Ý n h  s a u:  c 1. B¸o  tµichÝnh    c¸o    quy  nh  ®Þ cho    ©n  µng  ¬ng  ¹i bao  å m   c¸c ng h th m  g c¸cbiÓu  É u       m b¸o c¸o; * B¶ng  ©n  i  µikho¶n  c ®è t   tæng  îp  h quy  æi  ng  Öt Nam   Ëc  I ® ®å Vi   (b II   ) bao  å m   c©n  i néib¶ng  g c¶  ®è     theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ  íc;   ®Þ c ng h nh n
 2. 2 *  Õt  K qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh: Theo  É u   è  BCTC/NHTM   ®Ýnh      m s 01­ ( kÌm); * ThuyÕt minh  c¸o tµichÝnh: Theo  É u   è  BCTC/NHTM   ®Ýnh  b¸o        m s 02­ ( kÌm). 2.  éi  N dung, ph¬ng    ph¸p  Ýnh  t to¸n,h×nh    thøc  ×nh  µy    tr b c¸c chØ     tiªu trong tõng    b¸o  quy  nh  c¸o  ®Þ trong Th«ng   µy  îc ¸p  ông  èng  Êt cho    tn ®   d th nh   c¸cng©n  µng  ¬ng  ¹ivµ        h th m   c¸cchinh¸nh;®¬n  Þ  ùcthuéc.   v tr   III.C ô c  thu Õ  c¸c tØ n h, th µ n h p h è  tr ù c thu é c Tru n g ¬ n g  c ã    tr¸ch n hi Ö m  l Ë p c¸c b¸o c¸o s a u v Ò  t × nh h × n h  h o ¹t ® é n g  c ñ a    c¸c n g © n  h µ n g  trªn ® Þ a  b µ n: 1. B¸o    c¸o  ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña    ©n  µng    a   µn    t h ho   c c¸c ng h trªn®Þ b thu thuÕ  ña    ôc  Õ  c c¸c C thu tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ bao  å m     g c¸c m Éu       b¸o c¸o sau: * B¸o c¸o  Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i trªn vt h ho   c c¸c ng h th m    ®Þa  µn:M É u   b  01/BC­   ®Ýnh  Ìm  CT ( k Th«ng   µy); tn * B¸o c¸o tæng  îp  ×nh  ×nh  Õt  ht h k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña    c c¸c ng©n  µng    a  µn:M É u   h trªn®Þ b   02/BC­ (®Ýnh  Ìm  CT  k Th«ng   µy); tn * B¸o    c¸o tæng  îp t×nh  ×nh  ån  èn  µ  ö  ông  èn  ña    ©n   h  h ngu v v s d v c c¸c ng hµng    a  µn:M É u   trªn®Þ b   03/BC­ (®Ýnh  Ìm  CT  k Th«ng   µy); tn * B¸o    ×nh  ×nh    c¸o t h huy  ng  èn  µ  ¹t®éng  Ýn  ông  ña    ©n   ®é v v ho   td c c¸c ng hµng  ¬ng  ¹itrªn®Þa  µn:M É u   th m    b  04/BC­   ®Ýnh  Ìm  CT ( K Th«ng   µy); tn * B¸o      c¸o tæng  îp t×nh  ×nh    î qu¸ h¹n  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i h  h d n     c c¸c ng h th m  trªn®Þa  µn:M É u     b  05/BC­   ®Ýnh  Ìm  CT ( k Th«ng   µy). tn 2. C¸c  É u   m quy  nh     îc lËp  ®Þ trªn ®   cho c¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i n¬i ng h th m   ®ãng  ô së  Ýnh  dông  èng  Êt  tr   ch ¸p  th nh cho    ôc  Õ  c¸c C thu tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng.     ¬ IV. Tr¸ch n hi Ö m, th êi ¹ n l Ë p v µ  g ö i b¸o c¸o:  h 1.§èivíi   ©n  µng  ¬ng  ¹i:       ng c¸c h th m a. TÊt  c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i vµ        c¶    h th m   c¸c chinh¸nh;®¬n  Þ  ùcthuéc    v tr   ®Ò u  ph¶i cã    tr¸ch nhiÖ m   Ëp  µ  öi b¸o    l vg  c¸o  µichÝnh  t  theo  ng  ®ó c¸c    quy ®Þnh  ¹ Th«ng   µy. t i tn b. B¸o    µichÝnh  îclËp  µ  öivµo  èim çi  ý  èith¸ng 3, th¸ng   c¸o t   ®  vg  cu   qu (cu        6,th¸ng9,th¸ng12  µng        h n¨m  Ó   õngµy  ¾t  u       Õ   k t  b ®Ç niªn®é k to¸n). Öc  Ëp   Vi l b¸o    µichÝnh  µng  c¸o t   h th¸ng chØ    ôc  ô  cÇu    ®Ó ph v yªu  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  l  ® h ho¹t®éng    s¶n  Êt kinh doanh, kh«ng  xu       ph¶i göi tí c¸c c¬      i   quan    qu¶n  ýkh¸c l    c¸cb¸o c¸o tµichÝnh         th¸ng. c. Thêi h¹n  öi b¸o      g  c¸o  µichÝnh  ý  µ trong vßng  ngµy  ña  t  qu l     15  c th¸ng  tiÕp theo vµ      trong vßng  ngµy  Ó   õsau  µy  Õt  óc niªn®é   Õ     30  k t  ng k th     k to¸n.
 3. 3 d.N¬i göib¸o c¸o tµichÝnh:            * Quy  nh  ®Þ cho  ©n  µng  ¬ng  ¹i quèc  ng h th m  doanh: B¸o    c¸o  µichÝnh  t  ph¶i® îclËp vµ u  ÷t¹ ng©n  µng  µ  öití c¬        l tr   i   h v g     quan:Côc  Õ, Côc  i   thu   qu¶n  ý l  vèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ doanh  v t  Nh n     i nghiÖp,Côc  èng      th kª tØnh,thµnh  è;   ph * Quy  nh   ®Þ cho  ©n  µng  ã  èn  u    níc ngoµi (ng©n  µng  ªn ng h c v ®Ç t     h li   doanh,chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµi):    ng h n   B¸o    µichÝnh  c¸o t   ph¶i® îclËp  µ u      vl tr÷t¹ ng©n  µng  µ  öitíc¬     i h v g     quan:Côc  Õ,Côc  èng    i   thu   th kª tØnh,thµnh  è;   ph * Quy  nh    ®Þ cho  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn: B¸o    µichÝnh  ng h th m   ph   c¸o t   ph¶i  ® îc lËp  µ u  ÷ t¹  ©n  µng  µ  öi tí  ¬    v l tr   i ng h v g   i quan: Côc  Õ, Côc  èng    c   thu   th kª tØnh;thµnh  è;   ph * C¸c    chinh¸nh  µ  n  Þ  ùcthuéc  ©n  µng  ¬ng  ¹i ngoµi viÖc  v ®¬ v tr   ng h th m    thùc hiÖn    quy  nh  µy  ®Þ n cßn  ph¶igöib¸o    µichÝnh  Ò   ôsë  Ýnh  ña      c¸o t   v tr   ch c ng©n  µng  ¬ng  ¹i®ã. h th m  2.§èivíi ôc  Õ         C thu c¸ctØnh,thµnh  è:   ph Hµng  ý,Côc  Õ    qu   thu c¸c tØnh;thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch   nhiÖ m  tæng  îp  h b¸o  t×nh  ×nh  ¹t®éng  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i c¸o  h ho   c c¸c ng h th m  cã  ôsë  Ýnh  ng    a  µn  tr   ch ®ã trªn®Þ b theo  Óu  É u   Bi m quy  nh  ¹ phÇn  m ôc   ®Þ ti   1  II  ITh«ng   µy  öi vÒ   é   µi chÝnh  tn g   B T   trong  êih¹n  ngµy  ña  th   20  c th¸ng ®Ç u     cña  ý  qu sau  µ  ngµy  Ó   õsau  µy  Õt  óc niªn®é   Õ   v 40  k t  ng k th     k to¸n. B¸o c¸o  ña  ôc  Õ  îc lËp  µ u  ÷ t¹  ôc  Õ  µ  öi vÒ   é   µi cC thu ®   v l gi   i C thu v g   B T   chÝnh: Tæng   ôc  Õ    c thu (01  é),Vô   µichÝnh    ©n  µng  µ  chøc  µi b   t  c¸c ng h v tæ  t  chÝnh    é). (01 b V. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n: 1. Th«ng   µy  ã    ùcthihµnh    tn c hiªul     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.M äi    15  k t  k  quy ®Þnh  kh¸c t¹   i Quy Õt  nh  ®Þ 1141 TC/Q§/C§KT  µy  ng 1/11/1995  ña  é   ëng  c B tr Bé   µi chÝnh  Ò   Öc  T  v vi ban  µnh  Õ     Õ   h ch ®é k to¸n doanh    nghiÖp  µ  v Th«ng  t sè  TC/C§KT  íng dÉn  öa  æi,bæ   10  "H   s®   sung  Õ     Õ     ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp"  ngµy  20/3/1997  ña  é   µi chÝnh  Én  ã  Öu  ùc thihµnh  i víic¸c ng©n  c BT  v c hi l     ®è       hµng  ¬ng  ¹i,kÓ   c¸cchinh¸nh  µ  n  Þ  ùcthuéc. th m   c¶      v ®¬ v tr   C¸c  quy  nh  íctr¸víi ®Þ tr       i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b 2.ViÖc  ö  ýviph¹m, khen  ëng    x l      th trong viÖc  ùc hiÖn    th   Th«ng   µy  u   tn ®Ò ® îc xö  ýtheo    l  quy  nh  ña  Ët  Õ  µ    b¶n  ®Þ c Lu thu v c¸c v¨n  ph¸p quy  Ön  µnh  hi h cña  µ   íc. Nh n 3.Côc  ëng  ôc  Õ      tr c thu c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸ch  nhiÖ m   iÓn khaithùc hiÖn  tr       Th«ng   µy  i víi   ©n  µng  ¬ng  ¹i,chi tn ®è     ng c¸c h th m   nh¸nh    ©n  µng  ¬ng  ¹itrªn®Þa  µn. c¸cng h th m    b 4. Tæng     gi¸m  c; gi¸m  c    ©n  µng  ¬ng  ¹i cã  ®è   ®è c¸c ng h th m   tr¸chnhiÖ m     tr Ónkhaithùc hiÖn  i      Th«ng   µy  íc¸cchinh¸nh;®¬n  Þ  ùcthuéc. tn t       i   v tr   5. Trong    ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  ã    qu¸ tr       c kh kh¨n  íng m ¾ c     Þ    v  ®Ò ngh c¸c ®¬n  Þ,c¬  v   quan  ph¶n    Ò   é  µichÝnh    ¸nh v B T   ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶i quy  
 4. 4 §¬n  Þ: v  M É u   è  s 01/BCTC/NHT .. . .... . . ..  . (Ban  µnh  h theo Th«ng   è    ts 87/1998/TT/BTC        µy      ng 25/6/1998 cña  é  µichÝnh)   BT  K Õ t q u ¶  h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h   Quý... . .. 19... . ..  n¨m  I.L∙i,   §¬n  Þ  Ýnh:. . . vt .. Ph Ç n       ç l ChØ   tiªu M∙  è s Quý   Quý   Luü   tr c í nµy kÕ 1   2    3   4   5    A.  Tæng  è    Ëp  s thu nh   01      ­Thu      l∙cho  i vay    01.1            ­Thu    Òn göi    l∙ti      i 01.2             ­Thu  õli     t   ªndoanh,li   Õt    ªnk   01.3           ­Thu    kinhdoanh  µng  ¹c,®¸  ý    v b   qu 01.4      ­Thu    kinhdoanh  ¹itÖ     ngo     01.5         ­ Thu    Ýn  Õu, tr¸ phiÕu    01.6    l∙ t phi     i i kho          b¹c  ­Thu  Þch  ô  ©n  µng    d v ng h   01.7                  ­Thu    kh¸c  01.8             B.  Tæng  è  Ý  Ý   s ch ph   02           ­Chi tr¶l∙tiÒn göi         i    02.1           ­Chi tr¶l∙tiÒn vay         i  02.2         ­Chi l ng     ¬   02.3      ­Chi b¶o  Ó m     éi    hi x∙h   02.4           ­Chi hao     mßn   TSC§    02.5         ­Chi nép  Õ:     thu   02.6           +) Thu Õ     doanh     thu       
 5. 5 +) Thu  ö  ông  èn    sd v NSNN          +) C¸c kho¶n    µ  Õ  thu v thu kh¸c (trõ        thuÕ  lî tøc kh«ng ® îc h¹ch to¸n i   vµo    Ý)  chiph ­Chi kh¸c       02.7         C.  îitøc tõ ho¹t®éng  L       kinh doanh    03         (01 ­02)    D.  Õ   îtøc ph¶inép  Thu l     i   04        E.  îi   L   sau  Õ     tøc thu (03 ­04) 05           Ch ó   : C¸c  ý   kho¶n    ép  Õ  chin thu trong m ôc  Tæng    Ý"  trªnlµsè  Õ    "B­ chiph nªu      thu ph¶i   nép trong kú; trong n¨m  ña  n   Þ        c ®¬ v theo  Ët thuÕ   lu   (kh«ng  îc h¹ch  ®  to¸n sè    ép  Õ    chi n thu b»ng    è  Õ  ∙  ép  µo  (=)s thu ® n v Tæng    Ý). chiph P h Ç n  II. × n h  h × n h  th ù c hi Ö n  n g h Ü a  v ô  v íi g © n  s¸ch N h µ  n í c  T  n §¬n  Þ  Ýnh:. . .... vt . . .... Sè     Sè   cßn ph¶i   Sè  ∙  ® Sè    cßn ph¶inép  nép  ú    k nép  ph¶inép    ChØ   tiªu kú  íc tr   nµy  trongkú  ®Õ n   èi   cu   (1) (2) nµy  kú  µy  n (3) (4=1+2­ 3) I.Thu Õ              1. Thu Õ  doanh thu (hoÆc       VAT)     2.Thu Õ     ô ® Æc   Öt   tiªuth   bi       3.Thu Õ   Êt,nhËp  Èu    xu   kh     4.Thu Õ   îtøc         l          i     5.Thu    èn          trªnv             6.Thu Õ   µi   t  nguyªn              7.Thu Õ   µ  t        nh ®Ê          8.TiÒn    t         thuª®Ê            9.C¸c  ¹ thuÕ    lo i   kh¸c              II  . C¸c  kho¶n  ph¶inép    kh¸c      1.C¸c    kho¶n  ô     ph thu       2.C¸c    kho¶n  Ý, lÖ  Ý  ph   ph     3.C¸c    kho¶n  ph¶inép    kh¸c                  Tæng  éng    c        
 6. 6 LËp  Óu  µy..   bi ng .th¸ng..n¨m  .   . 19... Ng êilËp biÓu     K Õ     ëng  to¸ntr Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è  (Ký,hä        tªn)    ý,hä     (K   tªn)     (Ký, ä  tªn, ®ãng   h   dÊu)   §¬n  Þ: v    É u   è  M s 02/BCTC/NHTM .. . .... . . ..  . (Ban  µnh  h theo Th«ng   è    ts 87/1998/TT/BTC      ngµy       25/6/1998 cña  é  µichÝnh)   BT  T h u y Õ t m i n h  b¸o c¸o t µi h Ý n h  c Quý...  n¨m  19... 1.§Æc   iÓ m   ¹t®éng  ña    ® ho   c doanh  nghiÖp 1.1.H×nh    thøc së  ÷u  èn:  h v 1.2.H×nh    thøc ho¹t®éng    1.3.LÜnh  ùc    v kinhdoanh:   1.4.Tæng  è    s c«ng  ©n  nh viªn:  Trong  :  ©n    ®ã Nh viªnqu¶n  ý: l 1.5.Nh÷ng    ¶nh  ëng  h quan  äng ®Õ n   ×nh  ×nh  tr   t h kinh doanh    trong n¨m    b¸o c¸o:   2.Ch Õ     Õ       ông  ¹ doanh    ®é k to¸n¸p d t  i nghiÖp 2.1.Niªn®é   Õ     ¾t ®Ç u... Õt  óc.. )     k to¸n(b    k th . 2.2.§¬n  Þ  Òn  Ö  ö  ông    v ti t s d trong ghichÐp  Õ     µ     k to¸nv nguyªn t¾c,ph­     ¬ng  ph¸p quy  æi    ng  Òn kh¸c.   ® c¸c®å ti   2.3.H×nh    thøc sæ   Õ       ông:   k to¸n¸p d 2.4.Ph¬ng    ph¸p ®¸nh    µis¶n  è  nh:   gi¸t   c ®Þ +  Nguyªn  ¾c  ¸nh    µi t® gi¸t  s¶n: +  ¬ng  Ph ph¸p  Êu  kh hao  dông: (Theo  ¸p    quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h hay theo  quy  nh  ®Þ riªngcña  Êp  ã  Èm  Òn).   c c th quy 2.5.Ph¬ng    ph¸p kÕ     µng  ån kho:   to¸nh t  +  Nguyªn  ¾c  ¸nh  t® gi¸ +  ¬ng  Ph ph¸p x¸c®Þnh  µng  ån kho  èikú.    h t  cu   +  ¬ng  Ph ph¸p  ¹ch    µng  ån kho    h to¸nh t  (kªkhaith ng    ê xuyªn hay  Óm       ki kª ®Þnh  ú) k
 7. 7 2.6.Ph¬ng    ph¸p  Ýnh      t to¸nc¸c kho¶n  ù  d phßng, t×nh  ×nh  Ých lËp  µ    h tr   v hoµn  Ëp  ù  nh d phßng. 3.Chi tiÕtsè        chØ    ñ  Õu  tiªuch y trong c¸cb¸o c¸o tµichÝnh          3.1.T×nh  ×nh    h t¨ng,gi¶m  µi   t  s¶n  è  nh: c ®Þ Theo  õng  ã m   t nh TSC§,  çi  ¹  m lo iTSC§   ÷u  ×nh; thuª tµichÝnh; v«  (h h        h×nh)tr×nh bµy    ét  Óu      trªnm bi riªng: §¬n  Þ  Ýnh:. . .... vt . . ... ChØ     tiªu §Êt  Nhµ   öa,vËt  Õn  c  ki .. . . . Tæng   tróc céng I.  Nguyªn    gi¸TSC§       1.Sè    u   ú    d ®Ç k       2.Sè      t¨ngtrong kú       Trong  :  ®ã       ­Mua  ¾ m   íi     s m        ­X ©y  ùng  íi     d m        3.Sè    gi¶m  trong kú        Trong  :    ®ã        ­Thanh  ý    l        ­Nh îng b¸n              4.Sè  èikú      cu          Trong  :      ®ã          ­Ch a  ö  ông      sd         ­§∙khÊu     hao  Õt  h      ­Chê    thanh  ý    l         II Gi¸trÞhao    .   mßn       1.D   u   ú    ®Ç k     2.T¨ng    trongkú            3.Gi¶m    trongkú            4.Sè  èikú        cu            II     Þcßn  ¹   IGi¸tr   . l    i     1.§Çu  ú      k         2.Cuèikú              Lý  t¨nggi¶m:.. . do    .. 3.2.T×nh  ×nh    Ëp  ña    h thu nh c c«ng  ©n  nh viªn: §¬n  Þ  Ýnh:. . ... vt . . ... Chi  tiªu K Õ   ¹ch ho Thùc  Ön hi
 8. 8 K ú   µy n K ú   íc tr 1.Tæng  ü ¬ng     qu l       Trong  :  ü  ¬ng  ®ã Qu l gi¸m  c  ®è     2.TiÒn  ëng      th        3.Tæng    Ëp      thu nh         4.TiÒn ¬ng  ×nh  ©n     l b qu       5.Thu  Ëp  ×nh  ©n     nh b qu                Lý  t¨ng,gi¶m: do      3.3.B¸o    ån  èn  µ  ö  ông  èn  ý:. . ...   c¸o ngu v v s d v qu . . ... §¬n  Þ:.. . . v .. Tû    gi¸quy  æi:1  ®   USD   =...VN§         ChØ            tiªu Sè ph¸tsinh  Sè  ü  Õ     lu k trong  ý  tõ  u   qu ®Ç n¨m A.  ån  èn  ¹t®éng  µis¶n  î)   Ngu v ho   (T   n         1.Vèn  ña  Ö   èng    c h th NHTM              1.1.Vèn  iÒu  Ö      ® l        1.2.C¸c  ü         qu           Trong  :        ®ã             +  Quü  dù  tr÷ ® Æc  biÖt (10%  lî nhuËn    i                   rßng)          +  ü   ù  ÷bæ   Qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö  v® l (10%  î l  i                     nhuËn rßng)   1.3.Vèn    kh¸c            2.Vèn    huy  ng    ®é         3.Vèn  i    ® vay                 3.1.Vay    trong níc                   ­B»ng  VN§                     ­B»ng  ¹itÖ    ngo          3.2.Vay  ícngoµi      n          Trong  :  î  i  ®ã N ® vay  ∙    ¹n       ® qu¸ h            4.Vèn    kh¸c                 B.  ö  ông  èn  µis¶n  ã)  Sd v (T   c        1.TiÒn  Æt   ©n  Õu  ¹ quü     m ng phi t  i        Trong  :        ®ã            
 9. 9      Òn  Æt     ­Ti m VN§  µ  ©n  Õu    v ng phi              Òn  Æt   ¹itÖ        ­Ti m ngo             2.D  îcho  n  vay         3.Vèn  em   i  ªndoanh      ® ® li           4.Mua  Ýn  Õu    t phi kho  ¹c   b        5.TiÒn  öit¹ c¸cTCTD   µ    g     i v NHNN             Trong  :  Òn göit¹ NHNN   ®ã ti       i       6.Tµis¶n  è  nh        c ®Þ          7.Sö  ông  èn   d v kh¸c             3.4.B¸o      Õtt×nh  ×nh    c¸o chiti   h huy  ng  èn  µ  ¹t®éng  Ýn  ông. ®é v v ho   td §¬n  Þ  Ýnh:. . . vt . .. Tû    gi¸quy  æi:1  ®   USD   =...VN§ ChØ   tiªu Sè ph¸tsinh    è  ü  Õ     S lu k trong  ý qu tõ  u   ®Ç n¨m A.  èn  V huy  ng  ña  Ö   èng  ®é c h th NHTM           1.TiÒn  öicña    chøc    g  c¸ctæ  kinhtÕ          1.1.Cã   ú  ¹n       k h              éi tÖ       ­N                 ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)            1.2.Kh«ng  ú  ¹n      k h             éi tÖ    ­N              ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)           1.3.TiÒn  öikh¸c     g          2.TiÒn  öitiÕtkiÖm     g           2.1.Cã   ú  ¹n       k h               éi tÖ         ­N                  ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)           2.2.Kh«ng  ú  ¹n     k h             éi tÖ       ­N                ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)              3.Ph¸thµnh  ú  Õu,tr¸phiÕu         k phi     i                            éi tÖ     ­N              ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)             B.  ¹t®éng  Ýn  ông    Ho   td       B.1.Cho    vay       
 10. 10 1.D   îph©n    n  theo thêigian                               1.1.Ng ¾ n   ¹n       h               éi tÖ        ­N                  ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)             1.2.Trung  µ  µih¹n     v d               éi tÖ     ­N               ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)                        2.D   îph©n    n  theo thµnh  Çn    ph kinhtÕ                      2.1.Cho    vay  doanh  nghiÖp  µ  íc   nh n                            éi tÖ       ­N                ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)           2.2. Cho  vay doanh nghiÖp ngoµi quèc              doanh          éi tÖ    ­N              ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)            2.3.Cho    vay    Ó  c¸th            éi tÖ     ­N              ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)             B.2.B¶o          l∙nh         1.B¶o      l∙nhvay  èn    v         Trong     ®ã ­B¶o    l∙nhvay  ícngoµi   n                         2.B¶o      l∙nhL/C                  3.5.T×nh  ×nh    îqu¸ h¹n quý..     h dn      .n¨m... , . §¬n  Þ:.. . . v . .. ChØ     tiªu   è  S ph¸t   Sè  ü  Õ   Tû   Ö  lu k l sinh trong  tõ  u   ®Ç %        quý  n¨m  A.    îcho  D n  vay    ¹n qu¸ h       1.Ph ©n    theo khu  ùc    v kinh tÕ            ­Quèc    doanh                     ­Ngoµiquèc      doanh                 ­T  ©n    Ó           nh c¸th              2.Ph ©n    theo thêigian             ­D   înhã m           n  1          ­D   înhã m           n  2          ­D   înhã m           n  3         
 11. 11 ­D   înhã m           n  4          B.    îqu¸ h¹n b¶o       D n      l∙nh        1. D   î qu¸ h¹n    n     b¶o    l∙nhvay trong n­       íc     Trong ®ã: ­ Sè  ®∙ tr¶  thay kh¸ch       hµng        2. D  nî qu¸ h¹n b¶o l∙nh vay níc       ngoµi       Trong ®ã: ­ Sè  ®∙ tr¶  thay kh¸ch       hµng       3.D   îqu¸ h¹n b¶o      n      l∙nhL/C              Trong ®ã: ­ Sè  ®∙ tr¶  thay kh¸ch       hµng        Ghi  ó:D   î    ¹n  ©n  ¹i ch   n qu¸ h ph lo   theo  êigian c¨n  vµo  th     cø  quy  Õ   ©n  ¹  î ban  ch ph lo i   n hµnh  Ìm  k theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 299/Q§­NH5   µy  ng 13/11/1996  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íc. n 3.6.T×nh  ×nh    h t¨ng,gi¶m      c¸ckho¶n  u    µo  n  Þ  ®Ç tv ®¬ v kh¸c: §¬n  Þ  Ýnh:. . ... vt . . ..      ChØ           tiªu Sè  T¨ng  Gi¶m     è  S   Õt  K ®Ç u   trong  trong  ú  k cuèi  qu¶  kú  kú  kú ®Ç u   ú k I.§Çu   ¾ n   ¹n     tng h      1.§Çu   µo  ªndoanh    tv li       2. §Çu  t vµo  chøng        kho¸n       3.§Çu     tkh¸c            II  Çu   µi h¹n     . § td            1.§Çu   µo  ªndoanh    tv li       2. §Çu  t vµo  chøng    kho¸n               3.§Çu     tkh¸c                            Tæng  éng    c        Lý  t¨ng,gi¶m: do    3.7.C¸c    kho¶n  ph¶ithu,ph¶itr¶:      Tæng  è  s tiÒn tranh     ChØ   tiªu Sè  u   ú ®Ç k Sè    ph¸tsinh  Sè  èikú cu   chÊp,m Êt    trong kú  
 12. 12 kh¶  n¨ng  thanh to¸n Tæng   Tr/®ã  T¨ng  Gi¶m Tæn Tr/®ã  sè sè    qu¸ g  è s sè    qu¸ h¹n h¹n     1. C¸c kho¶n  ph¶i   thu:         Chi tiÕt theo tõng  nhã m   ®èi   t ng; î  kh¸ch nîlín             2. C¸c kho¶n  ph¶i   tr¶:                  Chi tiÕt theo tõng  nhã m  ®èi t ng; ñ  î  ch nîlín                 Tæng  éng       c       Trong  : ®ã * Sè    ph¶ithu b»ng  ¹itÖ     ngo   (quy ra USD)     * Sè    ph¶itr¶b»ng  ¹itÖ     ngo   (quy ra USD)    * Lý  tranh chÊp,m Êt    do      kh¶  n¨ng  thanh  to¸n. 4. Gi¶ithÝch  µ      v thuyÕt minh  ét  è  ×nh  ×nh  µ  Õt    m st h v k qu¶  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt,kinhdoanh:(PhÇn  ùtr×nh bµy  ña  n  Þ) xu       t    c ®¬ v 5. Ph¬ng  íng s¶n  Êt kinh doanh    h  xu     trong kú  í   Çn  ù tr×nh bµy  ña    t i(Ph t   :   c ®¬n  Þ). v 6.C¸c  Õn  Þ:   ki ngh   µy... Ng   th¸ng..n¨m    . 199... K Õ     ëng  to¸ntr Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è    ý,hä     (K   tªn)   (Ký,hä    ng  Êu)      tªn, ®ã d   M É u  s è  0 1/B C­C T (Ban  µnh  h theo Th«ng   è    ts 87/1998/TT/BTC ngµy 25/6/1998 cña  é  µichÝnh)   BT  Côc  Õ  thu tØnh,thµnh  è   ph   éng  µ    éi chñ  C ho x∙h   ngh Üa  Öt  Vi Nam Sè:    éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc § l    do   ph   V/v b¸o c¸o t×nh  ×nh  ¹t             h ho     ®éng    ©n  µng  ¬ng  ¹i c¸cng h th m K Ý nh   öi: ­Tæng   ôc  Õ g   c thu
 13. 13 ­  ô   µi chÝnh   V t  c¸c  © n   µng   µ   chøc  µi ng h v tæ  t  chÝnh        é  µi chÝnh)      (B T     B¸o c¸o v Ò  t × nh h × n h  h o ¹t ® é n g  c¸c n g © n  h µ n g     trªn ® Þ a  b µ n Quý...  .n¨m  . 199... 1.T×nh  ×nh  ån  èn  µ  ö  ông  èn  ña    ©n  µng:   h ngu v v s d v c c¸cng h a. Tæng   ån  èn  ¹t®éng  ña    ©n  µng  t:. .tr Öu  ng  ngu v ho   c c¸c ng h ®¹ .  i ®å . (trong    èn  iÒu  Ö, vèn  ®ã v ® l  huy  ng,  èn  i  ®é v ® vay, vèn  ù      t bæ sung, vèn    kh¸c.. ) . b.T×nh  ×nh  ö  ông  èn  ña    ©n  µng:   h sd v c c¸cng h ­ D   î cho    n  vay  i  íic¸c thµnh  Çn  ®è v     ph kinh tÕ  t: .tr Öu ®ång,    ®¹ .  i   . trong  ®ã: +  Cho  vay  ¾n  ¹n (sè nîqu¸ h¹n,tûlÖ  Çn        î,c¸c®èi t ng ng h             ph tr¨m trªnd n      î   tËp  trung nîqu¸ h¹n,nguyªn nh©n  kh¸ch quan           do    hay  ñ  ch quan). + Cho  vay trung vµ  µih¹n  è nî qu¸ h¹n,tû lÖ  Çn    d  (s           ph tr¨m      î,c¸c trªnd n     ®èi t ng tËp   î   trung nîqu¸ h¹n,nguyªn nh©n  kh¸ch quan           do    hay  ñ  ch quan). ­Sè  èn  em   ãp  èn  ªndoanh,li   Õt,mua    Çn...  v® g v li     ªnk   cæ ph ­  Òn  Æt   ¹  ü, göi t¹  ©n  µng  µ  íc,c¸c tæ  Ti m ti qu     ing h nh n     chøc  Ýn  ông  td kh¸c. ­Sö  ông  èn   d v kh¸c. 2.T×nh  ×nh  ùc hiÖn      µichÝnh,kÕt    h th   thu chit     qu¶  kinhdoanh.   ­ Tæng   è    s thu,tæng  è    ña    ©n  µng    a   µn:.. tr Öu s chi c c¸c ng h trªn®Þ b  i  . ®ång. ­ K Õt    qu¶ kinh doanh  ∙  ç)cña    ©n  µng    a   µn...tr Öu (l il   , c¸c ng h trªn®Þ b  i  ®ång. 3.M ét  è  ån ®äng  µ    ¹m  ña    ©n  µng    a  µn:   st  v saiph c c¸cng h trªn®Þ b ­ C¸c  ©n  µng    ng h kh«ng  Êp  µnh  Õ   ,  Ó  Ö  Òn  Ö, tÝn  ông  ch h ch ®é th l ti t   d ng©n  µng  ña  µ   íc (vÒ  h c Nh n   huy  ng  èn, vÒ   Ýnh  ®é v   ch s¸ch    Êt,c¸c quy  l∙ su     i ®Þnh  ¶m   ® b¶o  toµn  an  trongkinh doanh,qu¶n  ýngo¹ihèi. .       l    .) ­C¸c  ©n  µng    ng h kh«ng  Êp  µnh  û  ËttµichÝnh,thu nép  ©n  ch h k lu        ng s¸ch  nhµ  íc(viÖc chÊp  µnh    Õ         n    h c¸c ch ®é chitiªutheo  Õ     µ  ícquy  nh, ch ®é nh n   ®Þ   nh chi vÒ   µis¶n, chi l ng, chi tr¶ l∙ huy  ng  èn, chi phÝ     t     ¬       i   ®é v   qu¶n  ý,chi l    kh¸c.. .  Öc  ¹ch    Õ     µ  ×nh  ×nh  Êp  µnh  Õ     . )vi h , to¸n k to¸n v t h ch h ch ®é b¸o  tµi c¸o    chÝnh  ña    ©n  µng. c c¸cng h ­ Nh Ën  Ðt,®¸nh    Õt    x  gi¸k qu¶  ¹t®éng  µ  ùc tr¹ngtµichÝnh  ña    ho   v th      c c¸c ng©n  µng. Ph ©n  Ých  â  h   t r nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan, nguyªn  ©n  ñ    nh ch quan  dÉn  n   ÷ng  ån ®äng  µ    ¹m  Ò   µi Ýnh  ña    ©n  µng. ®Õ nh t  v saiph v t   ch c c¸cng h
 14. 14 4. M ét  è  Õn  Þ  µ      s ki ngh v gi¶iph¸p  ö  ýnh÷ng  ån ®äng  µ    ¹m    x l  t  v saiph ®Ó gióp c¸cng©n  µng  ùc hiÖn  ng  Õ     µ  ícvµ  ¹t®éng     h th   ®ó ch ®é nh n   ho   kinhdoanh    cã  Öu  hi qu¶: ­  ÷ng  ån  ng,    ¹m  ña    ©n  µng  ∙  îc ®¬n   Þ   ö  ý Nh t ®ä sai ph c c¸c ng h ®®  v x l  theo thÈm  Òn  ña  × nh.   quy cm ­ KiÕn  Þ, ®Ò   Êt c¸cgi¶iph¸p víi é  Ò   Öc  ö  ýc¸ctån ®äng  µ    ngh   xu           v vi x l       B v saiph¹m  ña      c c¸cNHTM   îtthÈm  Òn  µ  v  quy v kh¶  n¨ng  ña  n  Þ,gå m: c ®¬ v   +  Ò   Þ     § ngh bæ sung  öa  æi  Õ     Ýnh  s® ch ®é ch s¸ch  Ò   Ýnh  v ch s¸ch    huy ®éng  èn,l∙suÊt,vÒ   Õ     µichÝnh  i víi ¹t®éng  ©n  µng. v    i   ch ®é t   ®è       ho ng h +  C¸c  Ên    ö  ýcô  Ó  Ò   v ®Ò x l   th v qu¶n  ýtµi Ýnh. l    ch     µy...   Ng  th¸ng..n¨m    . 199... C ôc  ëng  ôc  Õ   tr c thu tØnh, thµnh  è   ph        ý    ng  Êu).      (K tªn,®ã d C ôc  Õ   thu tØnh, thµnh  è...   ph            É u            M 02/BC­CT (Ban  µnh  h theo Th«ng   è    ts 87/1998/TT/BTC        ngµy         25/6/1998 cña  é  µichÝnh)   BT  B¸o c¸o t æ n g  h î p t × nh h × n h  k Õ t q u ¶  h o ¹t ® é n g     kinh d o a n h  c ñ a c¸c n g © n  h µ n g  trªn ® Þ a  b µ n Quý... . .. . . .n¨m    . 199... §¬n  Þ  Ýnh:. . ... vt . . ... ChØ     tiªu Tæng   NH'A' NH'B' NH....
 15. 15 sè   Tæng   è  A.  s thu  Ëp     nh        ­Thu      l∙cho  i vay            ­Thu    Òn göi     l∙ti       i     ­Thu  õli     t   ªndoanh,li   Õt      ªnk         ­Thu    kinhdoanh  µng  ¹c,®¸  ý    v b   qu       ­Thu    kinhdoanh  ¹itÖ      ngo           ­ Thu  itÝn  Õu, tr¸  Õu    l∙  phi   iphi kho     b¹c          ­Thu  Þch  ô  ©n  µng        d v ng h           ­Thu    kh¸c          B.  Tæng   è  Ý   Ý       s ch ph          ­Chi tr¶l∙tiÒn göi            i            ­Chi tr¶l∙tiÒn vay            i           ­Chi l ng              ¬               ­Chi b¶o  Ó m     éi       hi x∙h          ­Chi hao     mßn   TSC§              ­Chi nép  Õ:           thu              +) Thu Õ     doanh          thu            +) Thu  ö  ông  èn    sd v NSNN           +) C¸c kho¶n thu  µ  Õ   v thu kh¸c (trõ        thuÕ  îtøc kh«ng  îch¹ch    µo  l    i ®  to¸nv chiphÝ)    ­Chi kh¸c            C.  îitøc  õ  ¹t®éng  L   t ho   kinh  doanh       D.  Thu Õ   î  ph¶i nép      li tøc             E.  îitøc  L   sau  Õ     thu         G.  ép  © n   N ng s¸ch  µ   íc   Nh n         +) Thu Õ     doanh     thu        +) Thu  ö  ông  èn    sd v NSNN          +) Thu Õ   îtøc       l        i     +) C¸c    kho¶n  Õ  µ    thu v thu kh¸c          Ng êilËp biÓu     Ngµy...  th¸ng..n¨m    . 199...    ôc  ëng  ôc  Õ   C tr C thu           ý    ng  Êu)         (K tªn, ®ã d
 16. 16 Côc  Õ   thu tØnh, thµnh  è...   ph              É u              M 03/BC­CT (Ban   hµnh   theo   Th«ng   t   sè  87/1998/TT/BTC               µy  ng 25/6/1998  ña  é   µi  c BT chÝnh) B¸o c¸o t æ n g  h î p t × nh h × n h  n g u å n  v è n v µ  s ö  d ô n g  v è n c ñ a c¸c  n g © n  h µ n g  th¬ n g  m ¹ i trªn ® Þ a  b µ n  q u ý ... m...  n¨ §¬n  Þ:.. . v .. Tû    gi¸quy  æi:1USD   ®   =...VND         ChØ     tiªu  Tæng   è   s   NH(A)    NH(B)  A.  ån  èn  ¹t®éng  µis¶n  î) Ngu v ho   (T   n      1.Vèn  ña  Ö   èng    c h th NHTM              1.1.Vèn  iÒu  Ö        ® l           1.2.C¸c  ü         qu            Trong  :    ®ã         +  Quü  dù  tr÷ ® Æc  biÖt (10%  lî    i     nhuËn  rßng)      +  ü   ù  ÷bæ   Qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö  v® l     (5%  înhuËn  l i rßng)  1.3.Vèn    kh¸c      2.Vèn    huy  ng   ®é       3.Vèn  i    ® vay               3.1.Vay    trong níc                           ­B»ng  VN§               ­B»ng  ¹itÖ    ngo                       3.2.Vay  ícngoµi      n                    Trong  :  î  i  ®ã N ® vay  ∙    ¹n   ® qu¸ h           4.Vèn    kh¸c      B.  ö  ông  èn  µis¶n  ã)  Sd v (T   c        1.TiÒn  Æt   ©n  Õu  ¹ quü      m ng phi t  i                Trong  :     ®ã        
 17. 17      Òn  Æt     ­Ti m VN§  µ  ©n  Õu  v ng phi                  Òn  Æt   ¹itÖ      ­Ti m ngo                      2.D   îcho    n  vay      3.Vèn  em   i  ªndoanh      ® ® li                 4.Mua  Ýn  Õu    t phi kho  ¹c     b          5.TiÒn  öit¹ c¸cTCTD   µ    g     i v NHNN         Trong  :  Òn göit¹ NHNN    ®ã ti       i              6.Tµis¶n  è  nh        c ®Þ         7.Sö  ông  èn   d v kh¸c                     Ng êilËp biÓu     Ngµy...  th¸ng..n¨m    . 199...  Côc  ëng  ôc  Õ    tr C thu     ý    ng  Êu)   (K tªn, ®ã d Côc  Õ   thu tØnh, thµnh  è...   ph            É u            M 04/BC­CT (Ban  µnh  h theo Th«ng   è    ts 87/1998/TT/BTC         µy      ng 25/6/1998 cña  é  µichÝnh)   BT  B¸o c¸o t æ n g  h î p t × nh h × n h  h u y  ® é n g  v è n v µ   h o ¹t ® é n g  t Ý n d ô n g  c ñ a c¸c n g © n  h µ n g  trªn ® Þ a  b µ n  q u ý ...     n¨ m... §¬n  Þ  Ýnh:. . . vt .. Tû    gi¸quy  æi:1USD   ®   =...VND 
 18. 18 ChØ     tiªu Tæng   è s   NH(A)  NH(B)  A.  èn  V huy  ng  ña  Ö   èng  ®é c h th NHTM         1.TiÒn  öicña    chøc    g  c¸ctæ  kinhtÕ            1.1.Cã   ú  ¹n      k h              éi tÖ      ­N                ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)              1.2.Kh«ng  ú  ¹n     k h             éi tÖ     ­N              ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)           1.3.TiÒn  öikh¸c     g         2.TiÒn  öitiÕtkiÖm      g            2.1.Cã   ú  ¹n       k h              éi tÖ      ­N               ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)             2.2.Kh«ng  ú  ¹n     k h             éi tÖ        ­N                 ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)             3.Ph¸thµnh  ú  Õu,tr¸phiÕu          k phi     i                éi tÖ    ­N            ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)            B.  ¹t®éng  Ýn  ông     Ho   td         B.1.Cho    vay                       1.D   îph©n    n  theo thêigian               1.1.Ng ¾ n   ¹n       h               éi tÖ          ­N                    ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)             1.2.Trung  µ  µih¹n       v d                éi tÖ          ­N                           ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)              2.D   îph©n    n  theo thµnh  Çn    ph kinhtÕ             2.1.Cho    vay  doanh  nghiÖp  µ  íc    nh n                éi tÖ     ­N               ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)             2.2. Cho     vay doanh nghiÖp ngoµi quèc      doanh   
 19. 19      éi tÖ     ­N               ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)             2.3.Cho    vay    Ó    c¸th             éi tÖ           ­N                    ¹itÖ    ­Ngo   (quy ra VN§)                       B.2.B¶o        l∙nh   Ng êilËp biÓu     Ngµy...  th¸ng..n¨m    . 199...    ôc  ëng  ôc  Õ   C tr C thu     ý    ng  Êu)   (K tªn, ®ã d Côc  Õ   thu tØnh, thµnh  è...   ph          M É u             05/BC­CT (Ban   hµnh   theo   Th«ng   t   sè  87/1998/TT/BTC             µy  ng 25/6/1998  ña  é   µi  c BT chÝnh) B¸o c¸o t æ n g  h î p t × nh h × n h  d  n î q u¸ h ¹ n c¸c  n g © n  h µ n g  trªn ® Þ a  b µ n  q u ý ... m...  n¨ §¬n  Þ  Ýnh:. . . vt .. ChØ     tiªu   Tæng  è    s NH(A)  NH(B)   
 20. 20 A.    îcho  D n  vay    ¹n    qu¸ h               1.Ph ©n    theo khu  ùc    v kinh tÕ                   ­Quèc    doanh                 ­Ngoµiquèc      doanh           ­T  ©n    Ó      nh c¸th                 2.Ph ©n    theo thêigian                      ­D   înhã m        n  1                 ­D   înhã m        n  2        ­D   înhã m         n  3              ­D   înhã m         n  4             B.    îqu¸ h¹n b¶o      D n      l∙nh    1.D   îqu¸ h¹n b¶o      n      l∙nhvay  trong   íc  n       Trong  :   è  ∙    ®ã ­S ® tr¶thay kh¸ch hµng            2.D   îqu¸ h¹n b¶o      n      l∙nhvay  ícngoµi  n        Trong  :   è  ∙    ®ã ­S ® tr¶thay kh¸ch hµng            3.D   îqu¸ h¹n b¶o      n      l∙nhL/C              Trong  :   è  ∙    ®ã ­S ® tr¶thay kh¸ch hµng        Ng êilËp biÓu     Ngµy...  th¸ng..n¨m    . 199...    ôc  ëng  ôc  Õ   C tr C thu    (Ký    ng  Êu)     tªn, ®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2