Thông tư 87/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
46
lượt xem
3
download

Thông tư 87/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 87/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho dự án phát triển mía đường tỉnh Tây Ninh vay vốn cơ quan Phát triển Pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 87/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  87­1999/TT/BT C  n g µ y   th¸ng 7 n¨ m  1999  BT s 9  v Ò   Ö c h í ng d É n   ¬   h Õ  t µi vi cc  ch Ý n h  c h o  d ù  ¸n  h¸t tri Ó n  Ý a   ê n g  p m ® tØ n h  T © y  Ninh vay v è n  ¬  q u a n   h¸t tri Ó n P h¸p C P C¨n  Nghi ®Þnh  è  cø    s 87/CP  µy  ng 5/8/1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh   h Qui  Õ   ch qu¶n  ý vµ  ö  ông  ån  ç  îph¸ttr Ón chÝnh  l  s d ngu h tr   i   thøc (ODA)  µ   v NghÞ   nh   è  ®Þ s 90/1998/N§­   µy  CP ng 7/11/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh   h Quy  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    înícngoµivµ      l  v tr¶n       c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ã  ªnquan; h  c li   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 42/CP  µy  ng 16/7/1996 cña  Ýnh  ñ    Ch ph ban  µnh   h §iÒu  Ö  l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v NghÞ   nh  è  ®Þ s 92/CP  µy  ng 23/8/1997  cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi,bæ   Ch ph v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Òu  Ö  m s® c §i l qu¶n  ýl  ®Ç u    µ  ©y  ùng  µ      tv x d v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ã  ªnquan; h  c li   C¨n  Th«ng   li   Þch  è  cø  t ªnt s 06/1998/TTLT­ BKH­BTC   µy  ng 14/8/1998  cña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  µichÝnh  íng dÉn  ¬  Õ   B K ho   § tv B T   h  c ch qu¶n  ývèn  i  l  ®è øng cho    ¬ng  ×nh,dù  sö  ông  ån  ç  îph¸ttr Ón chÝnh  c¸c ch tr   ¸n  d ngu h tr   i   thøc  (ODA); C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 1077/Q§  µy  ng 1/12/1998  ña  ñ íng  Ýnh   c Th t Ch phñ    Öt Dù       iÓnm Ý a   êng  phª duy   ¸n ph¸ttr   ® tØnh  ©y  T Ninh; C¨n  Tho¶  cm ë   Ýn  ông  è  cø  í  t d s CVN  1026  E  ý  µy  02  k ng 3/6/1999  (sau  ®©y   äi lµ "Tho¶  c")cho  ù   ph¸ttr Ón m Ý a   êng  g    í  D ¸n   i   ® tØnh  ©y  T Ninh  (sau  ®©y   äi lµ "Dù    ý  ÷a  é   µi chÝnh  µ  ¬   g    ¸n")k gi B T   v C quan  Ph¸t tr Ón Ph¸p  íi  i   (d   ®©y  Õtt¾tlµ"AFD"). vi       C¨n  C«ng  cø  v¨n  è  s 493/CP­   µy  NN ng 15/5/1999  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph phª duyÖt Tho¶  cm ë   Ýn  ông  µ  ¬  Õ   í  t d v c ch cho  vay  ¹ vèn  l i vay AFD   dông    ¸p  cho Dù   ¸n. Bé   µi chÝnh  íng  Én  ¬  Õ   µichÝnh  i  íiDù   ph¸ttr Ón m Ý a   T  h d c ch t   ®è v   ¸n    i   ® êng tØnh  ©y  T Ninh  Uû   do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ©y  T Ninh  µm  ñ  ù      l ch d ¸n nh sau: I.  C¸c q ui ® Þ n h  c h u n g: 1. Nguån  èn    v vay  AFD     ùc  Ön  ù   lµ kho¶n  ®Ó th hi D ¸n    vay  î níc ngoµi n      cña  Ýnh  ñ. V×   Ëy, toµn  é  Òn  Ch ph   v   b ti vay  îc h¹ch    µo  ©n   ®  to¸nv Ng s¸ch nhµ    níc.Bé  µichÝnh  ã    T  c tr¸chnhiÖ m    îcho  Ýa  ícngoµikhi®Õ n   ¹n.   tr¶n   ph n      h 2. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ©y  T Ninh  µchñ  ù    µ  µc¬  l  d ¸n v l   quan  chøc  tæ  thùc  Ön  µn  é  ù     ã  hi to b D ¸n,c tr¸ch nhiÖ m   ö  ông  èn    sd v vay  AFD   u     ®Ç t ph¸t   tr Óntheo    ¹ch vµ  ã  Öu  i  quiho   c hi qu¶,phïhîp víi   iÒu  Ön    nh         ® c¸c ki qui®Þ trong  Tho¶  c®∙  ý  íi í  k v   AFD   µ  íng dÉn    n  Þ  ö  ông  èn  éc dù    µn  vh   c¸c ®¬ v s d v thu   ¸n ho tr¶Ng ©n     s¸ch  µ  íc theo  ng    nh  ¹  îp  ng  nh n   ®ó qui ®Þ tih ®å vay  ¹ ký  íiTæng   li v     côc  Çu     iÓnvµ      nh  ¹ Th«ng   µy. § tph¸ttr   c¸cqui®Þ t  i tn
  2. 2 3. Tæng   ôc  Çu     c§ tph¸ttr Ón chÞu   i   tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn  Öc    th   vi cho    vay l¹ vèn    i vay AFD,  qu¶n  ývµ    åinî vay  i víic¸c ®¬n  Þ  ùc hiÖn  ù     l   thu h     ®è       v th   D ¸n vµ  îchëng  Ý  ®  ph cho  vay  ¹nguån  èn  Ýn  ông  µ  íctheo qui®Þnh. l i vtd nh n      II.  C¸c q ui ® Þ n h  c ô  th Ó : 1.V Ò   chøc  iÒu  µnh  µ  ùc hiÖn  ù     tæ  ® h v th   D ¸n: Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ©y  T Ninh  ã  c tr¸chnhiÖm   øng  tæ    ® ra  chøc  µ  v ®iÒu  µnh  ùc hiÖn  µn  é  ù     ã    Ö m  ô  ô  Ó    h th   to b D ¸n,c c¸cnhi v c th nh sau: ­ Thµnh  Ëp    l Ban  qu¶n  ýDù   tØnh  íithµnh  Çn  l   ¸n  v  ph bao  å m   idiÖn  g ®¹   c¸c Së   Õ   ¹ch  µ  Çu , Së   µi chÝnh    Ët    ë     K ho v§ t  T   ­ V gi¸, N«ng  S nghiÖp  µ  v Ph¸t   tr Ón n«ng  i  th«n,Së     Giao  th«ng  Ën  , ôc  Çu   v t¶i  C § t Ph¸ttr Ón vµ    n  Þ    i   c¸c ®¬ v sö  ông  èn  d v vay  õ Dù     íi y  äilµ"c¸c®¬n  Þ  Óu  ù    å m   t   ¸n (d   ®© g       v Ti d ¸n")g C«ng  ty m Ý a   êng  ©y    ® T Ninh, C«ng    Ý a   êng    ty m ® Biªn Hoµ     ©y    ­T Ninh, C«ng      ty khaith¸cc«ng  ×nh thuû lîT ©y     tr      i Ninh,C«ng      tyqu¶n  ývµ  öa  ÷a  Çu  êng  l   s ch c d T ©y Ninh. ­  ©y   ùng  X d Quy  Õ   ch Ban  qu¶n  ý Dù   tØnh, trong      nh   â l   ¸n    ®ã x¸c ®Þ r  tr¸chnhiÖ m   õng  ©u    ©y  ùng  Õ   ¹ch (®Çu ,gi¶i ©n  èn    t kh nh x d k ho   t    ng v vay,vèn    ®èi øng),tæ      chøc  s¶n  Êt,tæ  xu   chøc  µivô  µ  ¹ch to¸nkÕ   t   v h     to¸n. . . ­ Tæ     chøc  Öc  Èm   nh  µ  vi th ®Þ v phª  Öt    ¹ng  ôc  u     ña    duy c¸c h m ®Ç t c c¸c ®¬n  Þ  Óu  ù    ¶m   v Ti d ¸n,® b¶o  ©n  ñ    tu th c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng  òng    ïhîp víi tv x d c nh ph       quy  ¹ch ®Ç u    îcduyÖt. ho   t®   ­ ChØ   o      ®¹ c¸c C«ng    Ý a   êng  ©y  ty m ® T Ninh, C«ng    Ý a   êng    ty m ® Biªn  Hoµ     ©y  ­T Ninh,C«ng      ty khaith¸cc«ng  ×nh  û  î T©y     tr thu l  i Ninh  µ  v C«ng   ty qu¶n  ývµ  öa  ÷a  Çu  êng  ©y  l   s ch c ® T Ninh  ý    îp ®ång  k c¸ch   vay  ¹ vèn  l i vay AFD   víiTæng   ôc  Çu     c§ tph¸ttr Ón hoÆc   ôc  Çu    i   C § tph¸ttr Ón ®Þa   ¬ng  îc uû   i   ph ®  quyÒn  íi y  äilµ"C¬  (d  ®© g     quan  u      iÓn")vµ  Þu  ®Ç tph¸ttr   ch tr¸chnhiÖ m     î   tr¶n   khi®Õ n   ¹n.   h 2.C¬   Õ     ch cho vay  ¹®èi víi ù   l       ¸n: i D Ch Ýnh  ñ  ph th«ng qua  é   µi chÝnh  BT  cho    n  Þ  Óu  ù  vay  ¹ c¸c ®¬ v Ti d ¸n  li  toµn  é  è  èn  b s v 23,78  iÖu EURO   tr   vay  ña  c AFD   µ  håi nî th«ng  v thu      qua  ¬   C quan  u      iÓn. ®Ç tph¸ttr §iÒu  Ön  ki cho  vay  ¹ ® îcqui®Þnh  l      i theo    îp phÇn  c¸c h   vay  ña  ù       c D ¸n nh sau: a) §èivíi îp phÇn         h vay  cho  ångm Ý a"  Þgi¸6,62 tr ÖuEURO "tr   tr      i   ­ Cho    C«ng    Ý a   êng  ©y  ty m ® T Ninh  µ  v C«ng    Ý a   êng  ty m ® Biªn Hoµ       ­ T ©y Ninh vay  ¹ b»ng  ng  Öt Nam   ñiro  Ò   èi®o¸ido  ©n   l i ®å Vi   (r   v h     Ng s¸ch nhµ    níc chÞu).C¨n  vµo  µy      cø  ng AFD   chuyÓn  èn  v cho  vay  µ    î  v ghi n cho  Ýa  ph ViÖt Nam,      c¸c C«ng    Ý a   êng  Ï nhËn  î víiC¬   ty m ® s  n     quan  u    ph¸ttr Ón ®Ç t  i  b»ng  ng  Öt  ®å Vi Nam   Ýnh    ¬  ë  Þ    èn  t trªn c s tr gi¸v vay  ùc  ót b»ng  ng  th r   ®å EURO     tiÒn  ng  Öt Nam   quira  ®å Vi   theo  û gi¸h¹ch    ¹itÖ    ng  Öt t    to¸nngo   ­ ®å Vi   Nam   Bé  µichÝnh  do  T   quy  nh  µng  ®Þ h th¸ng. ­ L∙isuÊt cho       vay  ¹ lµ 7%/n¨m, trong    ∙  li       ®ã ® bao  å m   Ý   g ph cho vay  ¹ l i cña  Ö   èng  h th Tæng   ôc  Çu   c§ t ph¸ttr Ón lµ 0,2%/n¨m  Ýnh    è    î gèc   i    t trªns d n  
  3. 3 cho vay  ¹   l iC¸c  . C«ng    Ý a   êng  ty m ® cho  é  h n«ng  ©n  ång m Ý a   d tr   vay  ¹ theo  l i møc    Êt tÝn  ông  ®∙i®Ç u      Ön  µnh  l∙ su   i d u    t   hi h 0,81%/th¸ng (hay    9,72%/n¨m)   vµ  ù chÞu  µn  é  ñiro  Ò   Ýn  ông. Chªnh  Öch    Êt (9,72%­7%)    t  to b r   v t d   l l∙ su   i c¸c C«ng    Ý a   êng  îcsö  ông      Ý  tym ® ® d ®Ó chiph cho  ¹t®éng  ho   cho vay  é  h n«ng  d©n,  Ëp  ü  ï ®¾ p   ñi    Ýn  ông, ®ång  êidµnh  ét  Çn  µm  ån  l qu b   r   ro t d   th   m ph l ngu tr¶nîvèn     vay cho    Ý  chiph nghiªncøu,®µo  ¹o,   Ý      t   ph qu¶n  ýchung  ña  ù   chi l  cD ¸n. ­ Thêi       gian cho    vay  ¹ lµ 12  l     n¨m, trong ®ã   ã  n¨m  n  ¹n  i     c 5  © h (trong thêi    gian ©n  ¹n      h c¸cC«ng    Ý a   êng  tym ® chØ ph¶itr¶l∙  a      ich ph¶itr¶vèn  ,    vay  èc). g   G èc  µ    v l∙vay  îctr¶vµo    µy  i ®   c¸c ng 15/4 vµ    15/10 hµng    n¨m  cho    c¸ckho¶n  ót r  vèn trongtõng thêikú  th¸ng,cô  Ó          6    th nh sau: +  èi víic¸c kho¶n  ótvèn  ùc hiÖn  §     r  th   trong thêigian  õ ngµy     t  16/10    n¨m tr c®Õ n   µy  í  ng 15/4 n¨m    sau  × thêigian ©n  ¹n cho    th       h  c¸ckho¶n  ótvèn  µy  µ r  n l  5 n¨m  Ýnh  õngµy  t t  15/4 n¨m    sau. +  èi víic¸c kho¶n  ótvèn  ùc hiÖn  §     r  th   trong thêigian  õ ngµy     t  16/4 ®Õ n     ngµy 15/10  trong n¨m,  ×  êigian  n   ¹n  th th   © h cho    c¸c kho¶n  ótvèn  µy  µ 5  r  n l  n¨m  Ýnh  õngµy  t t  15/10. ­ C¸c    C«ng    Ý a   êng  ã  Ó  ùctiÕp ® øng    tym ® c th tr     ra cho  vay  hoÆc  th«ng  qua  ©n   µng  Ng h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  Öt Nam   Vi   cho vay  ¹ l i ®èi víi é      n«ng  ©n  èng m Ý a   h d tr   theo    Êt cho  l∙su   i vay  é  h n«ng  ©n  èng  Êt  d th nh lµ0,81%/th¸ng(hay 9,72%/n¨m).       ­L∙i ¹tchË m          ph tr¶:10%/n¨m  (b»ng  møc    Êtcho  l∙su   i vay  ¹céng  l  i thªm    3% ph¹tchË m   .   tr¶) b) §èivíi   îp phÇn       h c¸c vay  u    ®Ç tcho  ¬  ë  ¹ tÇng,bao  å m   Çn    c s h    g ph vay cho "giao th«ng" trÞ gi¸11,33  iÖu EURO   µ  Çn        tr   v ph vay cho "thuû lî   Þ gi¸   i tr     " 5,83 tr ÖuEURO:  i   ­ Cho      c¸c C«ng    tyqu¶n  ývµ  öa  ÷a  Çu  êng  ©y  l   s ch c ® T Ninh  µ  v C«ng    ty khaith¸cc«ng  ×nh thuû  î T ©y     tr   l i Ninh vay  ¹ b»ng  ng  Öt Nam   l i ®å Vi   theo c¸ch  tÝnh  µ    ît ng  ùhîp phÇn  ångm Ý a". v ghin  ¬ t     "tr   ­ L∙i Êt cho     su   vay  ¹ lµ6%/n¨m, trong ®ã   ∙  l    i     ® bao  å m   Ý  g ph cho    ¹ cña  vail   i h Ö   èng  th Tæng   ôc  u    c ®Ç t ph¸ttr Ón lµ 0,2%/n¨m  Ýnh    è    î gèc     i    t trªns d n   cho vay  ¹ . li ­ Thêigian cho        vay  ¹ lµ22  l     n¨m, trong ®ã   ã  n¨m  n  ¹n  Ýnh  õngµy  i     c 8  ©ht t  ký  Tho¶  c.G èc  µ    í  v l∙vay  îctr¶vµo    µy  i ®   c¸cng 15/4 vµ   15/10 hµng    n¨m. ­ L∙iph¹tchË m            tr¶:9% n¨m  (b»ng  møc    Êt cho  l∙su   i vay  ¹ céng  l  i thªm    3% ph¹tchË m   .   tr¶) ­ §èivíic¸c hîp phÇn           "giao th«ng"vµ      "thuû lî "Ban    i , qu¶n  ýDù     l   ¸n tØnh  cÇn  ©y  ùng  µ  ×nh Uû   x d v tr   ban  ©n  ©n  nh d tØnh phª  Öt  ¬ng  vÒ     duy ph ¸n  c¸c nguån    Ý, lÖ  Ý  õ c¸c c«ng  ×nh ® îc®Ç u    thu ph   ph t     tr     ttheo  îp phÇn  µy  h  n hoÆc   tõ nguån  gi¸ntiÕp  µo    thu    v nguyªn  Öu hoÆc   li   s¶n  È m   ña    µ  ph c c¸c nh m¸y  ­ ® êng    ã  ån    î vèn  ®Ó c ngu tr¶n   vay.Tríc khitiÕn  µnh  ý  Õt  îp  ng       h k k h ®å vay  ¹ l i gi÷a c¸c ®¬n  Þ  Óu  ù    µ  ¬      v Ti d ¸n v C quan  u    ®Ç t ph¸ttr Ón,Uû     i   ban  ©n  ©n   nh d tØnh  ©y  T Ninh ph¶i cã    v¨n b¶n  cam   Õt  Ò   ©n  i  ån    î cho    kvc ®è ngu tr¶ n   c¸c doanh  nghiÖp  ãitrªn. n  Ngoµi l∙ suÊt    i vay  ¹  li ph¶i tr¶ theo    nh    y,  i  íitoµn  é     qui ®Þ trªn®© ®è v   b kho¶n vay AFD,    n  Þ  Óu  ù  ph¶ichÞu  äi  c¸c ®¬ v Ti d ¸n    m kho¶n  Ý   µiníc ph ngo    
  4. 4 ph¶itr¶cho     AFD   Õu  ã).C¸c  (n c   kho¶n  Ý  µy  Ïdo  ¬  ph n s   c quan  u      iÓn ®Ç tph¸ttr   th«ng    µ    b¸o v thu theo thùc tÕ      ph¶itr¶AFD.    3.H íng dÉn  i víi Öc  ótvèn:     ®è     vi r   a) Vèn  i øng:   ®è   Theo  Quy Õt ®Þnh  sè  1077/Q§­TTg  ngµy 1/12/1998 cña Thñ  t ng í  ChÝnh  ñ  × vèn  i øng  µ222  ®ång  îcbè  Ýtõvèn  ©n  ph th   ®è   l  tØ  ®   tr     Ng s¸ch ®Þa     ph¬ng  µ  ùhuy  ng  ña  v t  ®é c tØnh,vèn  ña  ©n  ù®Ç u  .   cd t  t Sau      n  Þ  Óu  ù  ®∙  Ýnh    ©n  i  khic¸c ®¬ v Ti d ¸n  t to¸n c ®è nhu  Çu  èn  i c v ®è   øng  õ c¸c nguån  t    theo Quy Õt  nh  u    ãi trªn,n Õu  Én  a    ×  ã  ®Þ ®Ç t n     v ch ®ñ th c thÓ  vay  èn  Ýn  ông  u    ®∙icña  µ   íc®Ó     vtd ®Ç tu    Nh n   bæ sung  cho    èn  i ®ñ v ®è   øng  µng  h n¨m theo  Õn ®é   ùc hiÖn  ù     Õ   ¹ch vèn  i øng  ti   th   D ¸n.K ho   ®è   ph¶i® îc    lËp  ïng víi Õ   ¹ch gi¶ing©n  èn  c     ho     k v vay  AFD.  Nhu  Çu  èn  i øng    c v ®è   bæ sung  tõ nguån  Ýn  ông  u    ãi trªn® îc chñ  ù  lµ Uû     td ®Ç t n       d ¸n    ban  ©n  ©n  nh d tØnh  T ©y  Ninh tæng  îp  µ  µm  Öc  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu    µ  é   µi chÝnh  h v l vi v   K ho v§ tv B T   (Tæng  ôc  Çu     iÓn)®Ó     nh  µ  ©n    Õ   ¹ch vèn  i øng  c§ tph¸ttr   x¸c®Þ v ph bæ k ho   ®è   cho  õng  a   ¬ng, ®¬n  Þ  ô  Ó  t ®Þ ph   v c th theo    nh  ¹  qui ®Þ ti Th«ng   ªntÞch  è  t li   s 06/1998/TTLT­ BKH­BTC   µy  ng 14/8/1998  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  vµ  é  c B K ho v§ t B Tµi chÝnh  íng dÉn  ¬  Õ     h  c ch qu¶n  ývèn  i  l  ®è øng  cho    ¬ng  ×nh,dù    c¸c ch tr   ¸n sö  ông  ån  ç  îph¸t tr Ón  Ýnh  d ngu h tr    i ch thøc  (ODA). C¨n  vµo  Õ   ¹ch   cø  k ho   ph©n    èn,c¸c®¬n  Þ  Óu  ù    iÓnkhaiký  Õt  µ  ùc hiÖn  îp ®ång  bæ v     v Ti d ¸n tr     k v th   h  tÝn  ông  u    ô  Ó  íi ¬  d ®Ç tc th v   quan  c cho vay  Ýn  ông. td b) Rót  èn    v vay AFD: ­ C¨n  vµo  cø  Tho¶  c vµ  Õn    ùc  Ön  ù     í   ti ®é th hi D ¸n,Ban  qu¶n  ý Dù     l   ¸n tØnh tæng  îp x©y  ùng  Õt  ¹ch gi¶ing©n  èn  h  d k ho     v vay AFD   µng  h n¨m  öicho  g  Bé  µichÝnh  µ  T  v AFD. ­ Tríc khithùc  Ön  ótvèn  Çn  u          hi r   l ®Ç tiªntheo  Õ   ¹ch  µng  k ho h n¨m    nªu trªn,Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ©y  T Ninh  µ  v Ban  qu¶n  ýDù   tØnh  Çn  öi l   ¸n  c g  cho  é  µichÝnh    BT  ®Ó chuyÓn cho    AFD     µiliÖu sau: c¸ct     + C«ng v¨n x¸c  Ën  Öc  µitrîhµng  nh vi t     n¨m  ña  c tØnh  i  íitoµn  é  ®è v   b phÇn  u    µ   ®Ç tm tØnh  ¶m   Öm  ® nhi cho  õng hîp phÇn  t   "giaoth«ng"vµ      "thuû lî    i " trong3    n¨m  ùc hiÖn  ù   th   D ¸n. +  C¸c b¶n  Õ   ¹ch,dù  ï       Æt  µng,hîp ®ång  k ho   tr  c¶,th ® gi¸ h    cung  Êp  Þch  cd vô,thiÕtbÞ... ªnquan  n     Þ  ótvãn  õng  Çn           li ®Õ ®Ò ngh r   t l ®Ó AFD  xem   Ðt x¸c x   nhËn  Öc  îcphÐp  ö  ông  Ýn  ông  vi ®   sd td theo c¸ctµiliÖu ®ã.        ­ C¸c  µng    µ  Þch  ô  îc tµitrî   h ho¸ v d v®     b»ng  èn  v vay AFD  ph¶icã  ån    ngu gèc  õPh¸p  t  hoÆc   ÖtNam. Vi   ­ Ban    qu¶n  ýDù     l   ¸n tØnh  µ    n  Þ  Óu  ù    ã  v c¸c®¬ v Ti d ¸n c tr¸chnhiÖm   ùc    th hiÖn  ng      nh  Ön  µnh  Ò   ñ tôcxÐt chän  µ  Çu,c¸ctµiliÖu ®ó c¸cqui®Þ hi h v th       nh th         ®Êu   Çu..  i  íic¸c h¹ng  ôc  u   õ cña  ù  vµ  öi c«ng  th .®è v     m ®Ç t   d ¸n  g   v¨n b¸o    c¸o cho  é  µichÝnh  ô  µichÝnh  i ngo¹i) µ/hoÆc  BT  (V T   ®è    v AFD   Õu  îcyªu cÇu. n ®   ­ M äi    thay ® æi    trong viÖc  ©n      Ý  µ  Õ   ¹ch  µichÝnh  ña    ph bæ chiph v k ho t  c Dù     ¸n kh¸cvíi    quy  nh  ¹ Phô  ôc2  ña  ®Þ t i l   c Tho¶  c®Ò u   í  ph¶i® îcBé  µichÝnh      T  vµ AFD   Êp  Ën  íc. ch thu tr ­Møc  u    õvèn    ®Ç tt   vay  AFD:
  5. 5 §èivíihîp phÇn  ång m Ý a   Ï® îcvay  èi®a   tr Öu ®ång       tr   s    t   8  i   cho  çi  Ðc  mh ta,t ng  ¬ng  íi70%    ¬ ® v  tæng    Ý   ång míi.Ph Çn  chiph tr     cßn  ¹ do    é  l i c¸c h n«ng    d©n  u    ®Ç tb»ng  èn  ùcã. v t  §èivíi   îp phÇn     h  c¸c giao th«ng  µ  û lîsÏ® îcvay  èi®a    v thu         i t   69,05%  tæng  chiphÝ   ©y  ùng, kh«ng  Ýnh  Êt cø  ¹  Õ  µo. Ph Çn    xd   t b   lo i thu n   cßn  ¹ do  l   tØnh  ù i t  ®Ç u    µ  îcghivµo  ©n  tv ®     ng s¸ch tØnh.   Møc   u    õ vèn  ®Ç t t   vay AFD   ãi trªn® îc ¸p  ông    Ëp  Õ   ¹ch    n     d khi l k ho gi¶i ng©n  µ    Þ    ©n  õng lÇn  v ®Ò ngh gi¶i ng t   theo tõng hîp phÇn       vay. Tuú theo yªu  Çu  ùc tÕ  ña  ù   vµ  c th   c D ¸n  theo    Þ   ña    n  Þ  ®Ò ngh c c¸c ®¬ v TiÓu  ù    Öc  ótvèn  d ¸n,vi r   vay  AFD   ã  Ó  îcthùc hiÖn  c th ®     theo m ét    trong c¸cph­    ¬ng thøc sau:   * T¸itµitrî     Ý  ∙  îcc¸c®¬n  Þ  Óu  ù              chiph ® ®     c¸c v Ti d ¸n chitr¶: Ph¬ng  thøc  µy  ñ  Õu  îcsö  ông  i víic¸c hîp phÇn  n ch y ® d ®è         "giao th«ng"     vµ  "thuû lî "   i. C¨n  vµo      n,  cø  c¸c ho¸ ®¬ chøng  õ kÌm  t  theo  i víi   ®è     kho¶n    ña    c¸c chic c¸c ®¬n  Þ  Óu  ù    é   µi chÝnh  Ï yªu  Çu  v Ti d ¸n,B T   s  c AFD   ótvèn  µn    µo  µi r  ho tr¶v t   kho¶n  ña  õng  n  Þ  Óu  ù    ct ®¬ v Ti d ¸n.C¸c  chøng  õ thanh    ã  Ó  íid¹ng  t  to¸nc th d   b¶n sao  ã    Ën  c x¸c nh sao  b¶n  Ýnh  ña    n  Þ  Óu  ù  vµ    â y  ch c c¸c ®¬ v Ti d ¸n  ghi r   ngµy thanh    to¸ncho  µ  Çu,nhµ  nh th   cung  Êp. c Riªng ®èi víi êng  îp ®Ò   Þ  ótvèn  µn         tr h  ngh r   ho tr¶cho      n  ã  Þ c¸cho¸ ®¬ c tr   gi¸díi    500 EURO,    n  Þ  Óu  ù    c¸c®¬ v Ti d ¸n chØ  Çn  öib¶ng  c g  sao          kª chitiªu®Ó Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  èi ngo¹i)lµm  ñ  ôc ®Ò   Þ   T  (V T   §    th t   ngh AFD   cho  ót r  vèn. N Õu  AFD   ã  cÇu, c¸c ®¬n  Þ  Óu  ù  hoÆc   c yªu     v Ti d ¸n  Ban qu¶n  ýDù     l   ¸n tØnh  ã  c tr¸ch nhiÖ m     cung  Êp    µiliÖu  Çn  Õtchøng  á r»ng      c c¸c t   c thi   t  c¸c chi phÝ    ∙  u    ã  Öu  trªn® ®Ç tc hi qu¶. Riªng ®èi víi Öc       vi thanh    èil ng x©y  ùng  ¬  to¸nkh  î   d c b¶n  µn  µnh  ho th theo  hîp ®ång  ©y  ¾p,trong bé  å  ¬    Þ  ótvèn  öicho  é  µichÝnh  ô    xl    h s ®Ò ngh r   g  BT  (V Tµi chÝnh  èi ngo¹i)cÇn  ã    §    c thªm  biªn b¶n    nghiÖm  thu  µ  Õu    ã    v phi gi¸c x¸c nhËn  ña  ¬   c C quan  u      iÓn. ®Ç tph¸ttr * Thanh    ùctiÕp cho  µ    to¸ntr     nh cung  Êp  µng    ch ho¸ hoÆc   Þch  ô: d v Ph¬ng  thøc  µy  ñ  Õu  dông  i  íic¸c hîp  ng  ©y  ¾p, cung  n ch y ¸p  ®è v     ®å x l  cÊp m¸y  ãc  ÕtbÞ, hîp ®ång   Ên.C¨n  c¸c hîp ®ång  ∙  ý  Õt  µ  îc m thi       tv   cø      ®kk v®   AFD   Êp  Ën  µitrîtheo  ch thu t     Tho¶  c,ho¸  n  ßi  Òn  ña  µ  Çu, nhµ  í  ®¬ ® ti c nh th   cung  Êp  c hoÆc  c«ng     Ên  µ    nghÞ   ótvèn  ty t v v ®Ò   r  theo  ¬ng  ph thøc thanh  to¸n trùc tiÕp  ña    n  Þ  Óu  ù    é   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  i     c c¸c ®¬ v Ti d ¸n,B T   (V T   ®è ngo¹i) Ïyªu cÇu       s AFD   thanh    ùctiÕp cho  µ  Çu,nhµ  to¸ntr     nh th   cung  Êp  c hoÆc   c«ng     Ên. tytv Riªng ®èi víi Öc       vi thanh    èil ng x©y  ùng  ¬  to¸nkh  î   d c b¶n  µn  µnh  ho th theo  hîp ®ång  ©y  ¾p,ngoµic¸c tµiliÖu trªn,   n  Þ  Óu  ù    Çn  öicho    xl           ®¬ v Ti d ¸n c g   c¸c Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  i Ngo¹i)biªnb¶n  T  (V T   ®è      nghiÖ m     µ  Õu    ã  thu v phi gi¸c x¸cnhËn  ña  ¬     c C quan  u      iÓn. ®Ç tph¸ttr * Rót  èn    v theo h×nh    thøc t¹m    øng  ªntiÕp: li   H×nh  thøc nµy  ñ  Õu    ông    ch y ¸p d cho  îp phÇn  ångm Ý a". h  "tr  
  6. 6 Trªn c¬  ë  Õ   ¹ch  ång m Ý a   µng    s k ho tr   h n¨m  C«ng    Ý a   êng  ©y  do  ty m ® T Ninh  µ  v C«ng    Ý a   êng  tym ® Biªn Hoµ     ©y    ­T Ninh  Ëp  µ  l v theo  nh  ®Þ møc    vay vèn  tr Öu ®ång/1hecta,Bé   µichÝnh  Ïyªu  Çu  8  i     T  s   c AFD   ótvèn  íi ×nh  r  d  h thøc  t¹m øng  ªntiÕp  µng  li   h n¨m cho  ï hîp  Çn  ång m Ý a", tiÒn  ¹m  ph   ph "tr     t øng  îc ®  chuyÓn  µo  ét  µikho¶n  Æc   Ötdo    v m t  ® bi   c¸c C«ng    ãitrªnm ë   ¹ m ét  ©n  tyn     t i   ng hµng  îcBé  µichÝnh  µ  ®  T  v AFD   Êp  Ën. ch nh Tõ  ú  ótvèn  haitrë®i,tr cm çi  Çn  ótvèn,c¸c C«ng    Ý a   êng  k r  thø        í   l r     tym ® sÏph¶ilËp  µ  öicho  é   µi chÝnh        vg  BT  ®Ó chuyÓn cho AFD   é  å  ¬  b h s tæng  îp h  c¸ch¹ng  ôc  ∙  îctµitrî ña  Çn  ¹m    m ®®      c l t øng  íc,bao  å m: tr   g +    ô  µi Sæ ph t  kho¶n  Æc   Ötcña  êikú  ótvèn  íc, ® bi   th   r   tr +  Miªu t¶h¹ng  ôc  u    îctµitrî    m ®Ç t®     , +  Tæng    Ý  ña  ¹ng  ôc, chiph c h m + C¸c th«ng    Ò   êi sö  ông  èn  èicïng,khÕ   c vay  î vµ  Ön  tinv ng   d v cu     í  n   di tÝch  ång m Ý a  ¬ng  tr   t øng, +  Ho¸  n, chøng  õ c¸ckho¶n    chñ  u    ®¬   t    chido  ®Ç tthanh    µ    Ën  to¸nv x¸cnh cña  ¬   C quan  u      iÓn®èi v¬Ý  Öc  ®Ç tph¸ttr     vi thanh    µy. to¸nn §èi víic¸c kho¶n  Ýn  ông       td cho  é  h n«ng  ©n  ã    Þ lính¬n  d c gi¸tr     25.000  EURO,    c¸c C«ng    Ý a   êng  Çn      Õn  Êp  Ën  íc cña  ty m ® c xin ý ki ch thu tr   AFD     Chi nh¸nh  µ   éi. HN Ngoµi ra, c¸c     C«ng    Ý a   êng  ã  ty m ® c tr¸ch nhiÖ m     cung  Êp  c cho AFD   (nÕu  îc yªu  Çu)    å  ¬, chøng  õ gèc  µ    µiliÖu kh¸c cã  ªnquan  ®  c c¸c h s   t  v c¸c t       li   ®Õ n   Öc  ö  ông  èn  vi s d v vay    Óm     i  Õu.§èi víilÇn  ótvèn  èi ®Ó ki tra,®è chi       r  cu   cïng cña  çi    m C«ng    Ý a   êng, c¸c hå  ¬,tµiliÖu nãitrªnph¶i® îcgöicho  tym ®     s           Bé   µi chÝnh  µ  T  v AFD   Ë m   Êt lµ 6  ch nh     th¸ng sau    Çn  ótvèn    îcthùc   khil r   ®ã ®     hiÖn. 4.Qu¶n  ýviÖc    l  cho  vay  ¹vµ    îvèn  l   tr¶n   i vay: C¸c  n  Þ  Óu  ù  cã  ®¬ v Ti d ¸n  tr¸chnhiÖ m   ý  îp  ng    k h ®å vay  ¹ víiC¬   l i   quan    ®Ç u      iÓntheo c¸c®iÒu  Ön  tph¸ttr      ki cho  vay  ¹ nªu    Çn  , ôc  trªn®©y,  l   ë ph i II m   2    thùc  Ön    î vèn  hi tr¶n   vay  y   ,  ng  ¹n  ®Ç ®ñ ®ó h theo  îp  ng  h ®å vay  ¹ ®∙  ý  µ  li k v   chÞu  tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   Öc  ö  ông  èn    tr       vi s d v vay  ng  ôc  ch. ®ó m ®Ý C¨n  nµy  ót vèn  ùc  Õ  ña  cø  r  th t c AFD     ghi trong b¶ng    µ  kª, v Th«ng  i tr  duyÖt  dù    Ò   è  èn  ótdo  ô   µi chÝnh  èingo¹ilËp    µm  ñ tôc y  to¸nv s v r   V T   §    ®Ó l th     ghithu      ©n     ghichiNg s¸ch nhµ  íc,C¬     n   quan  u    ®Ç t ph¸ttr Ón cã    i   tr¸chnhiÖ m     th«ng  cho    n  Þ  Óu  ù    è  èn  ùc rótvµ  ùc hiÖn  ý  Õ   c b¸o  c¸c ®¬ v Ti d ¸n s v th     th   k kh í   nhËn  î®èi víi è  èn  óttõng lÇn. n      v r   s   Tæng  ôc  Çu   c§ tPh¸ttr Ón chÞu   i   tr¸chnhiÖm   Óm    Öc  ö  ông  èn    ki travi s d v vay  µ  µis¶n  ×nh  µnh  õ nguån  èn  v t  h th t  v vay  ña  Ýnh  ñ, b¸o    c Ch ph   c¸o cho  é  B TµichÝnh  ×nh  ×nh    åivèn    t h thu h   cho  vay  ¹ . li 5.Ch Õ         ®é b¸o c¸o: §Þnh  ú  th¸ng m ét  Çn, Ban  k 6    l  qu¶n  ý Dù   tØnh  Ëp  îp  ×nh  ×nh  l   ¸n  tht h chung  Ò   iÓn khaitõng  îp phÇn  ña  ù       c¸o cho Bé   µi chÝnh  v tr     h  c D ¸n ®Ó b¸o      T  (Vô  µi chÝnh  èingo¹ivµ  T  §    Tæng  ôc  Çu   c§ tPh¸ttr Ón), é   Õ   ¹ch vµ  Çu    i   K ho   § B tvµ  ¬    c quan  ñ ch qu¶n  Ò   ×nh  ×nh  Õp nhËn, sö  ông  µ  µn    èn    vt h ti    d v ho tr¶v vay AFD,  èn  i øng. v ®è  
  7. 7 C¸c  n  Þ  Óu  ù  cã  ®¬ v Ti d ¸n  tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  c cho  é   µi chÝnh  µ  BT  v AFD  b¸o c¸o  Óm   ki to¸n hµng    n¨m  µ  äi  v m th«ng    tin kh¸c  Ò   ×nh  ×nh  µi vt h t  chÝnh  Õu  îcyªu cÇu  n ®   theo quy  nh  ¹ Tho¶  c.   ®Þ t i í Ban  qu¶n  ýDù     l   ¸n tØnh  ã  c tr¸chnhiÖm   Ëp vµ  öicho  é  µichÝnh  ô    l  g  BT  (V Tµi chÝnh  èingo¹ivµ    §    Tæng  ôc  Çu   c§ tPh¸ttr Ón)vµ    i   AFD   b¸o    c¸o tæng  îp h  vÒ   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  µ  c¸o quyÕt    µn  é  ù     Ë m   Êt lµ3  t h th   v b¸o    to¸nto b D ¸n ch nh     th¸ngsau    Õt  óc Dù     khik th   ¸n. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õnµy  ý.Trong    ×nh thùc tn c hi l   15  k t  k  qu¸ tr     hiÖn, n Õu   ã  íng  ¾ c,    Þ   û     cv m ®Ò ngh U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ©y  T Ninh, Ban    qu¶n  ýDù     l   ¸n tØnh,c¸c ®¬n  Þ  Óu  ù    µ    ¬     v Ti d ¸n v c¸c c quan  ã  ªnquan  c li   ph¶n  ¸nh kÞp  êivíi é  µichÝnh      th     T   B ®Ó xem   Ðt,gi¶i x     Õt. quy
Đồng bộ tài khoản