Thông tư 87/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:42

0
45
lượt xem
3
download

Thông tư 87/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 87/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 87/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ C ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   8 7 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   3 1   t h ¸ n g   8   n ¨ m  2004 Híng dÉn thi hµnh thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu C¨n   cø   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu   ngµy   26/12/1991 vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña   LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 05/07/1993, ngµy   20/05/1998;   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   54/CP   ngµy   28/08/1993,   NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§­CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ   quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp   khÈu vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt   thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   101/2001/N§­CP   ngµy   31/12/2001   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña   LuËt H¶i quan vÒ thñ tôc h¶i quan, chÕ ®é kiÓm tra, gi¸m   s¸t h¶i quan; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2002/N§­CP ngµy 6/6/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi   víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo nguyªn t¾c cña HiÖp ®Þnh thùc   hiÖn §iÒu 7 HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§­CP ngµy 31/7/1998 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt th¬ng m¹i vÒ  ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu,  gia c«ng vµ ®¹i lý mua  b¸n hµng ho¸ víi níc ngoµi vµ NghÞ ®Þnh sè 44/2001/N§­CP   ngµy 2/8/2001 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu   cña NghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§­CP ngµy 31/7/1998 cña ChÝnh   phñ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§­CP ngµy 31/7/2000 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ®Çu t níc ngoµi  t¹i ViÖt Nam vµ NghÞ ®Þnh sè 27/2003/N§­CP ngµy 19/3/2003   cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh   sè 24/2000/N§­CP ngµy 31/7/2000; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§­CP ngµy 8/7/1999 cña   ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh   chi  tiÕt  thi  hµnh  LuËt  khuyÕn  khÝch   ®Çu t  trong níc (söa ®æi) vµ NghÞ ®Þnh sè 35/2002/N§­CP  ngµy 29/3/2002 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung danh môc A,   B   vµ   C   ban   hµnh   t¹i   Phô   lôc   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   51/1999/N§­CP ngµy 8/7/1999; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 66/2002/N§­CP ngµy 1/7/2002 cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   vÒ   ®Þnh   møc   hµnh   lý   cña   ngêi   xuÊt  c¶nh,   nhËp   c¶nh   vµ   quµ   biÕu,   tÆng   nhËp   khÈu   ®îc   miÔn  thuÕ;  Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ   nhËp khÈu nh sau:
 2. 2    A. PH¹M VI ¸P DôNG: I. §èi tîng chÞu thuÕ, ®èi tîng nép thuÕ: 1. §èi tîng chÞu thuÕ: Hµng hãa ®îc phÐp xuÊt khÈu, nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i  §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/08/1993 cña ChÝnh phñ  ®Òu lµ ®èi tîng chÞu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; trõ  nh÷ng trêng hîp ghi ë Môc II, PhÇn A  Th«ng t nµy. 2. §èi tîng nép thuÕ: Tæ chøc, c¸ nh©n xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ hoÆc  nhËn uû th¸c xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ thuéc ®èi tîng  chÞu thuÕ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, Môc I, PhÇn A Th«ng t nµy  lµ ®èi tîng nép thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. II. §èi tîng kh«ng chÞu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu: Hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu kh«ng thuéc diÖn chÞu  thuÕ xuÊt  khÈu,  thuÕ nhËp  khÈu  sau khi lµm thñ tôc h¶i  quan, bao gåm: 1. Hµng qu¸ c¶nh vµ mîn ®êng qua l∙nh thæ ViÖt Nam. 2. Hµng kinh doanh theo ph¬ng thøc chuyÓn khÈu.  3. Hµng hãa tõ níc ngoµi nhËp khÈu vµo khu chÕ xuÊt,  doanh nghiÖp chÕ xuÊt, kho b¶o thuÕ, kho ngo¹i quan; Hµng  hãa tõ khu chÕ xuÊt, doanh nghiÖp chÕ xuÊt, kho b¶o thuÕ,  kho ngo¹i quan xuÊt khÈu ra níc ngoµi; Hµng hãa ®a tõ khu  chÕ xuÊt, doanh nghiÖp chÕ xuÊt, kho b¶o thuÕ, kho ngo¹i  quan   nµy   sang  khu  chÕ  xuÊt,   doanh  nghiÖp   chÕ   xuÊt,   kho  b¶o   thuÕ,  kho  ngo¹i   quan   kh¸c  trong   l∙nh   thæ   ViÖt  Nam;  Hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ra vµo c¸c khu vùc ®îc phÐp miÔn  thuÕ theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 4. Hµng viÖn trî nh©n ®¹o.  B. C¡N Cø TÝNH THUÕ: C¨n cø ®Ó tÝnh thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu lµ sè  lîng  hµng  hãa, gi¸ tÝnh thuÕ  vµ thuÕ  suÊt  cña mÆt hµng  xuÊt khÈu, nhËp khÈu.
 3. 3 I. Sè lîng hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu: Sè lîng hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu lµm c¨n cø tÝnh  thuÕ   lµ   sè   lîng   tõng   mÆt   hµng   thùc   tÕ   xuÊt   khÈu,   nhËp  khÈu.  II. Gi¸ tÝnh thuÕ, tû gi¸ tÝnh thuÕ, ®ång tiÒn nép thuÕ: 1. Gi¸ tÝnh thuÕ ®îc tÝnh b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ®îc  thùc hiÖn nh sau: 1.1. §èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo hîp  ®ång mua b¸n hµng ho¸: 1.1.1.   §èi   víi   hµng   ho¸   xuÊt   khÈu:   lµ   gi¸   b¸n   cho  kh¸ch hµng t¹i cöa khÈu xuÊt (gi¸ FOB), kh«ng bao gåm phÝ  b¶o hiÓm (I) vµ chi phÝ vËn t¶i (F). C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh  gi¸ b¸n cho kh¸ch hµng lµ hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ víi  ®Çy   ®ñ   néi   dung   chñ   yÕu   cña   mét   b¶n   hîp   ®ång   theo   quy  ®Þnh   t¹i   LuËt   Th¬ng   m¹i   phï   hîp   víi   c¸c   chøng   tõ   hîp  ph¸p, hîp lÖ cã liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n hµng ho¸;  1.1.2. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu:  1.1.2.1.   Hµng   ho¸   nhËp   khÈu   theo   hîp   ®ång   mua   b¸n  hµng   ho¸   thuéc   ®èi   tîng   ¸p   dông   cña   Th«ng   t  sè  118/2003/TT/BTC ngµy 8/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  NghÞ   ®Þnh   sè   60/2002/N§­CP   ngµy   6/6/2002   cña   ChÝnh   phñ  quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng  ho¸   nhËp   khÈu   theo   nguyªn   t¾c   cña   HiÖp   ®Þnh   thùc   hiÖn  §iÒu 7 HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i th× gi¸  tÝnh   thuÕ   ®îc   x¸c   ®Þnh   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè  118/2003/TT/BTC nªu trªn. 1.1.2.2.   Hµng   ho¸   nhËp   khÈu   theo   hîp   ®ång   mua   b¸n  hµng ho¸ nhng kh«ng thuéc ®èi tîng ¸p dông cña Th«ng t sè  118/2003/TT/BTC  ngµy 8/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh  th× gi¸  tÝnh thuÕ lµ gi¸ thùc tÕ ph¶i thanh to¸n mµ ngêi mua ®∙  thanh  to¸n  hay sÏ ph¶i  thanh to¸n  cho  ngêi b¸n vÒ hµng  ho¸ nhËp khÈu. Tæng côc H¶i quan híng dÉn cô thÓ viÖc x¸c  ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ nªu t¹i ®iÓm nµy.  1.1.2.3. Mét sè trêng hîp ®Æc biÖt ®îc híng dÉn thªm  nh sau: 1.1.2.3.1. M¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®i  thuª   th×   gi¸   tÝnh   thuÕ   nhËp   khÈu   lµ   gi¸   thuª   m¸y   mãc,  thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i thùc ph¶i tr¶ theo hîp ®ång  ®∙ ký víi níc ngoµi phï hîp víi c¸c chøng tõ hîp ph¸p,  hîp lÖ cã liªn quan ®Õn viÖc ®i thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ,  ph¬ng tiÖn vËn t¶i.
 4. 4 1.1.2.3.2. M¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®a  ra níc ngoµi ®Ó söa ch÷a th× gi¸ tÝnh thuÕ khi nhËp khÈu  trë l¹i ViÖt Nam lµ chi phÝ söa ch÷a thùc ph¶i tr¶ theo  hîp ®ång ®∙ ký víi níc ngoµi phï hîp víi c¸c chøng tõ hîp  ph¸p,   hîp   lÖ   cã   liªn   quan   ®Õn   viÖc   söa   ch÷a   m¸y   mãc,  thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Gi¸   thuª   thùc   ph¶i   tr¶   hoÆc   chi   phÝ   söa   ch÷a   thùc  ph¶i tr¶ t¹i ®iÓm 1.1.2.3.1 vµ 1.1.2.3.2 nªu trªn nÕu cha  bao gåm chi phÝ vËn t¶i (F) vµ phÝ b¶o hiÓm (I) th× ph¶i  céng chi phÝ vËn t¶i vµ phÝ b¶o hiÓm ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh  thuÕ   nhËp   khÈu.   Trêng   hîp   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   ®îc   c¸c  doanh nghiÖp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam cung cÊp dÞch vô b¶o  hiÓm   vµ   vËn   t¶i   hµng   ho¸   th×   gi¸   tÝnh   thuÕ   nhËp   khÈu  kh«ng bao gåm kho¶n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi phÝ b¶o  hiÓm (I) vµ chi phÝ vËn t¶i (F). 1.1.2.3.3. Hµng ho¸ nhËp khÈu cã bao gåm hµng ho¸ b¶o  hµnh theo hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ (kÓ c¶ trêng hîp hµng  ho¸ göi sau) nhng gi¸ ghi trªn hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸  kh«ng tÝnh thanh to¸n riªng ®èi víi sè hµng ho¸ b¶o hµnh  th× gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ bao gåm c¶ trÞ gi¸ hµng ho¸ b¶o  hµnh. 1.1.2.3.4. Hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc ®èi tîng ®îc miÔn  thuÕ, t¹m miÔn thuÕ, ®∙ ®a vµo sö dông t¹i ViÖt Nam nhng  sau ®ã ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn  nhîng hoÆc thay ®æi môc ®Ých ®îc miÔn thuÕ, t¹m miÔn thuÕ  tríc ®©y, ph¶i nép thuÕ, th× gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®îc  x¸c   ®Þnh   trªn   c¬   së   gi¸   trÞ   cßn   l¹i   cña   hµng   ho¸   tÝnh  theo thêi gian sö dông vµ lu l¹i t¹i ViÖt Nam (tÝnh tõ  thêi ®iÓm nhËp khÈu ®Õn thêi ®iÓm tÝnh thuÕ) vµ ®îc x¸c  ®Þnh cô thÓ nh sau: ­ Khi nhËp khÈu lµ hµng ho¸ míi (cha qua sö dông): Thêi gian sö dông vµ lu l¹i t¹i Gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu  ViÖt Nam = (%) gi¸ hµng ho¸ míi  t¹i thêi ®iÓm tÝnh thuÕ Tõ   6   th¸ng   trë   xuèng   (®îc   tÝnh  90% trßn lµ 183 ngµy) Tõ   trªn   6   th¸ng   ®Õn   1   n¨m   (®îc  80% tÝnh trßn lµ 365 ngµy) Tõ trªn 1 n¨m ®Õn 2 n¨m 70% Tõ trªn 2 n¨m ®Õn 3 n¨m 60% Tõ trªn 3 n¨m ®Õn 5 n¨m 50% Tõ trªn 5 n¨m 40% ­ Khi nhËp khÈu lµ lo¹i hµng ho¸ ®∙ qua sö dông:
 5. 5 Thêi gian sö dông vµ lu l¹i  Gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu =  t¹i ViÖt Nam (%) gi¸ hµng ho¸ míi t¹i  thêi ®iÓm tÝnh thuÕ Tõ 6 th¸ng trë xuèng 60% Tõ trªn 6 th¸ng ®Õn 1 n¨m 50% Tõ trªn 1 n¨m ®Õn 2 n¨m 40% Tõ trªn 2 n¨m ®Õn 3 n¨m 35% Tõ trªn 3 n¨m ®Õn 5 n¨m 30% Tõ trªn 5 n¨m 20% 1.2. §èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu kh«ng theo  hîp   ®ång   mua   b¸n   hµng   ho¸   hoÆc   hîp   ®ång   kh«ng   phï   hîp  theo quy ®Þnh t¹i LuËt Th¬ng m¹i th× gi¸ tÝnh thuÕ xuÊt  khÈu, nhËp khÈu do Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng qui ®Þnh. Tæng  côc H¶i quan híng dÉn cô thÓ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh  thuÕ theo nguyªn t¾c phï hîp víi gi¸ giao dÞch trªn thÞ  trêng nh»m chèng gian lËn th¬ng m¹i qua gi¸.  2. Tû gi¸ tÝnh thuÕ: Tû gi¸ lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi  hµng hãa xuÊt  khÈu,  nhËp khÈu  lµ tû gi¸ giao dÞch  b×nh  qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn Ng©n hµng do Ng©n hµng  Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè ®îc ®¨ng trªn b¸o Nh©n d©n hµng  ngµy. Trêng hîp vµo c¸c ngµy kh«ng ph¸t hµnh b¸o Nh©n d©n  hµng ngµy (hoÆc cã ph¸t hµnh nhng kh«ng th«ng b¸o tû gi¸)  hoÆc th«ng tin kh«ng ®Õn ®îc cöa khÈu trong ngµy th× tû  gi¸   tÝnh   thuÕ   cña   ngµy   h«m   ®ã   ®îc   ¸p   dông   theo   tû   gi¸  tÝnh thuÕ cña ngµy liÒn kÒ tríc ®ã. §èi víi c¸c ®ång ngo¹i tÖ kh«ng cã giao dÞch trªn thÞ  trêng  ngo¹i   tÖ   liªn   Ng©n   hµng  th×  x¸c  ®Þnh   theo   nguyªn  t¾c tû gi¸ tÝnh chÐo gi÷a tû gi¸ ®ång ®« la Mü (USD) víi  ®ång   ViÖt   Nam   giao   dÞch   b×nh   qu©n   trªn   thÞ   trêng   liªn  Ng©n hµng vµ tû gi¸ gi÷a ®ång ®« la Mü víi c¸c ngo¹i tÖ  kh¸c trªn thÞ trêng Quèc tÕ do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam  c«ng bè.  3. §ång tiÒn nép thuÕ: ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®îc nép b»ng ®ång ViÖt  Nam. Trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ muèn nép thuÕ b»ng ngo¹i  tÖ th× ph¶i nép b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi do Ng©n  hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè. III. ThuÕ suÊt: 1. ThuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu: ThuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu ®îc quy ®Þnh cô thÓ cho tõng  mÆt hµng t¹i BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu.
 6. 6 2. ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu: ThuÕ   suÊt   thuÕ   nhËp   khÈu   gåm   thuÕ   suÊt  u   ®∙i,   thuÕ  suÊt  u ®∙i ®Æc biÖt vµ thuÕ suÊt th«ng thêng, cô thÓ nh  sau: 2.1.  ThuÕ  suÊt  u ®∙i lµ  thuÕ suÊt  ¸p dông  cho  hµng  hãa   nhËp   khÈu   cã   xuÊt   xø   tõ   níc   hoÆc   khèi   níc   cã   tháa  thuËn vÒ ®èi xö tèi huÖ quèc trong quan hÖ th¬ng m¹i víi  ViÖt   Nam.   Møc   thuÕ   suÊt  u   ®∙i   ®îc   quy   ®Þnh   cô   thÓ   cho  tõng mÆt hµng t¹i BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®∙i. §iÒu kiÖn ®Ó ®îc ¸p dông thuÕ suÊt u ®∙i: ­ Hµng hãa nhËp khÈu ph¶i cã giÊy chøng nhËn xuÊt xø  hµng ho¸ (C/O) tõ níc hoÆc khèi níc ®∙ cã tháa thuËn vÒ  ®èi xö tèi huÖ quèc trong quan hÖ th¬ng m¹i víi ViÖt Nam.  Níc   hoÆc   khèi   níc   ®ã   ph¶i   n»m   trong   danh   s¸ch   c¸c   níc  hoÆc khèi níc do Bé Th¬ng m¹i th«ng b¸o ®∙ cã tháa thuËn  vÒ ®èi xö tèi huÖ quèc trong quan hÖ th¬ng m¹i víi ViÖt  Nam; ­ GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa (C/O) ph¶i phï hîp  víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 2.2.   ThuÕ   suÊt  u   ®∙i   ®Æc   biÖt   lµ   thuÕ   suÊt   ®îc   ¸p  dông cho hµng hãa nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ níc hoÆc khèi  níc mµ ViÖt Nam vµ níc hoÆc khèi níc ®ã ®∙ cã tháa thuËn  u ®∙i ®Æc biÖt vÒ thuÕ nhËp khÈu theo thÓ chÕ khu vùc th­ ¬ng m¹i tù do, liªn minh thuÕ quan hoÆc ®Ó t¹o thuËn lîi  cho giao lu th¬ng m¹i biªn giíi vµ trêng hîp  u ®∙i ®Æc  biÖt kh¸c. ThuÕ suÊt  u ®∙i ®Æc biÖt ®îc ¸p dông cô thÓ  cho tõng mÆt hµng theo quy ®Þnh trong tháa thuËn. §iÒu kiÖn ®Ó ®îc ¸p dông thuÕ suÊt u ®∙i ®Æc biÖt: ­ Hµng ho¸ nhËp khÈu ph¶i cã giÊy chøng nhËn xuÊt xø  (C/O)   tõ   níc   hoÆc   khèi   níc   ®∙   cã   tháa   thuËn  u   ®∙i   ®Æc  biÖt vÒ thuÕ nhËp khÈu ®èi víi ViÖt Nam. GiÊy chøng nhËn  xuÊt xø hµng hãa (C/O) ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p  luËt hiÖn hµnh. ­ Hµng ho¸ nhËp khÈu ph¶i lµ nh÷ng mÆt hµng ®îc quy  ®Þnh cô thÓ trong danh môc hµng ho¸ ®îc hëng thuÕ suÊt u  ®∙i ®Æc biÖt cho tõng níc hoÆc khèi níc do ChÝnh phñ hoÆc  c¸c c¬ quan ®îc ChÝnh phñ uû quyÒn c«ng bè. ­   C¸c   ®iÒu   kiÖn   kh¸c   (nÕu   cã)   ®Ó   ®îc   ¸p   dông   thuÕ  suÊt  u ®∙i ®Æc biÖt thùc hiÖn theo quy ®Þnh cô thÓ t¹i  c¸c v¨n b¶n híng dÉn riªng cho tõng níc hoÆc khèi níc mµ  ViÖt Nam cã cam kÕt vÒ thuÕ suÊt u ®∙i ®Æc biÖt.  §èi víi c¸c trêng hîp cha xuÊt tr×nh ®îc (C/O) theo  ®óng quy ®Þnh khi lµm thñ tôc h¶i quan, c¬ quan H¶i quan  vÉn tÝnh thuÕ theo møc thuÕ suÊt  u ®∙i hoÆc thuÕ suÊt  u  ®∙i   ®Æc   biÖt   theo   cam   kÕt   vµ   kª   khai   cña   ®èi   tîng   nép 
 7. 7 thuÕ. Trong thêi h¹n 60 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng ký Tê khai  hµng ho¸ nhËp khÈu, ®èi tîng nép thuÕ ph¶i xuÊt tr×nh C/O  theo ®óng quy ®Þnh cho c¬ quan H¶i quan. Trêng hîp kh«ng  xuÊt   tr×nh   ®îc   C/O   theo   ®óng   quy   ®Þnh   th×   c¬   quan   H¶i  quan tÝnh l¹i thuÕ vµ xö ph¹t vi ph¹m theo quy ®Þnh hiÖn  hµnh. 2.3. ThuÕ suÊt th«ng thêng lµ thuÕ suÊt ®îc ¸p dông  cho hµng hãa nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ níc hoÆc khèi níc mµ  ViÖt Nam kh«ng cã tháa thuËn vÒ ®èi xö tèi huÖ quèc hoÆc  kh«ng cã tho¶ thuËn u ®∙i ®Æc biÖt vÒ thuÕ nhËp khÈu. ThuÕ suÊt th«ng thêng cao h¬n 50% (n¨m m¬i phÇn tr¨m)  so   víi   thuÕ   suÊt  u   ®∙i   cña   tõng   mÆt   hµng   quy   ®Þnh   t¹i  BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®∙i vµ ®îc tÝnh nh sau:    ThuÕ suÊt  = ThuÕ  + ThuÕ  x 50% th«ng th­ suÊt u  suÊt u  êng ®∙i ®∙i 2.4. Hµng hãa nhËp khÈu trong mét sè trêng hîp thuéc  diÖn ph¶i chÞu thuÕ bæ sung (theo §iÒu 1 LuËt söa ®æi, bæ  sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu  ngµy 20/5/1998).  ThuÕ   bæ   sung,   thuÕ   suÊt   theo   h¹n   ng¹ch   thuÕ   quan,  thuÕ tuyÖt ®èi ®îc thùc hiÖn theo v¨n b¶n híng dÉn riªng. C. K£ KHAI, §¡NG Ký HµNG HãA XUÊT KHÈU,   NHËP KHÈU Vµ NéP THUÕ: I. Kª khai hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu: Tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   hµng   hãa   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu  ph¶i kª khai ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c néi dung theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt, nép Tê khai hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu  vµ   nép/xuÊt   tr×nh   c¸c   hå   s¬   liªn   quan   cho   c¬   quan   H¶i  quan n¬i lµm thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸. II. Thêi ®iÓm tÝnh thuÕ vµ thêi h¹n th«ng b¸o thuÕ: 1. Thêi ®iÓm tÝnh thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu lµ  ngµy   ®èi   tîng   nép   thuÕ   ®¨ng   ký   Tê   khai   hµng   hãa   xuÊt  khÈu,  nhËp  khÈu víi c¬ quan H¶i quan theo  qui  ®Þnh  cña  LuËt H¶i quan. Trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ khai b¸o ®iÖn  tö th× thêi ®iÓm tÝnh thuÕ lµ ngµy c¬ quan H¶i quan cÊp  sè Tê khai tù ®éng tõ hÖ thèng (díi ®©y gäi t¾t lµ ngµy  ®¨ng ký Tê khai hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu).
 8. 8 ThuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu   ®îc   tÝnh   theo   thuÕ  suÊt, gi¸ tÝnh thuÕ, tû gi¸ tÝnh thuÕ t¹i ngµy ®¨ng ký Tê  khai   hµng   hãa   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu.   Qu¸   15   ngµy   kÓ   tõ  ngµy ®¨ng ký Tê khai hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu nhng  cha   cã   hµng   ho¸   thùc   xuÊt   khÈu,   thùc   nhËp   khÈu   th×   Tê  khai hµng  hãa  xuÊt  khÈu, nhËp  khÈu  ®∙ ®¨ng  ký kh«ng  cã  gi¸   trÞ   lµm   thñ   tôc   h¶i   quan   hµng   hãa   xuÊt   khÈu,   nhËp  khÈu. Khi cã hµng ho¸ thùc tÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®èi t­ îng nép thuÕ ph¶i lµm l¹i thñ tôc kª khai vµ ®¨ng ký Tê  khai hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu, thêi ®iÓm tÝnh thuÕ  lµ ngµy ®¨ng ký Tê khai lÇn sau. Trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ kª khai tríc ngµy ®¨ng ký  Tê   khai   hµng   ho¸   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   th×   tû   gi¸   tÝnh  thuÕ ®îc ¸p dông theo tû gi¸ t¹i ngµy ®èi tîng nép thuÕ  ®∙ kª khai, nhng kh«ng qu¸ 3 ngµy liÒn kÒ tríc ngµy ®¨ng  ký Tê khai hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu.   2.  Thêi h¹n  th«ng  b¸o thuÕ  ®îc thùc  hiÖn  cô thÓ nh  sau: Trong thêi h¹n 8 (t¸m) giê lµm viÖc kÓ tõ khi ®èi t­ îng   nép   thuÕ   ®¨ng   ký   Tê   khai   hµng   hãa   xuÊt   khÈu,   nhËp  khÈu,  c¬ quan  H¶i  quan  ph¶i th«ng  b¸o  cho  ®èi  tîng  nép  thuÕ vÒ sè thuÕ ph¶i nép. §èi   víi   nh÷ng   trêng   hîp   ph¶i   cã   gi¸m   ®Þnh   vÒ   tiªu  chuÈn kü thuËt, chÊt lîng, sè lîng, chñng lo¹i ®Ó ®¶m b¶o  chÝnh x¸c cho viÖc tÝnh thuÕ (nh  x¸c ®Þnh tªn mÆt hµng,  m∙ sè hµng ho¸ theo danh môc BiÓu thuÕ, chÊt lîng, sè l­ îng, tiªu chuÈn kü thuËt, t×nh tr¹ng cò, míi cña hµng hãa  nhËp khÈu....) th× c¬ quan H¶i quan vÉn ra th«ng b¸o sè  thuÕ ph¶i nép theo khai b¸o cña ®èi tîng nép thuÕ trong  thêi h¹n 8 (t¸m) giê lµm viÖc kÓ tõ khi ®èi tîng nép thuÕ  ®¨ng ký Tê khai hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu; ®ång thêi  ph¶i th«ng b¸o cho ®èi tîng nép thuÕ biÕt lý do ph¶i gi¸m  ®Þnh vµ nÕu kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh kh¸c so víi khai b¸o cña  ®èi tîng nép thuÕ dÉn ®Õn cã thay ®æi vÒ sè thuÕ ph¶i nép  th×   ®èi   tîng   nép   thuÕ   ph¶i   nép   thuÕ   theo   kÕt   qu¶   gi¸m  ®Þnh.  Sau khi cã kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh, nÕu cã thay ®æi vÒ sè  thuÕ ph¶i nép, c¬ quan H¶i quan ra th«ng b¸o ®iÒu chØnh  l¹i th«ng b¸o ban ®Çu trong thêi h¹n 8 (t¸m) giê lµm viÖc  kÓ tõ khi nhËn ®îc kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh. C¸c chi phÝ liªn  quan ®Õn viÖc gi¸m ®Þnh sÏ do c¬ quan H¶i quan chi tr¶  trong trêng hîp c¬ quan H¶i quan ®Ò nghÞ gi¸m ®Þnh hoÆc  sÏ do ®èi tîng nép thuÕ chi tr¶ trong trêng hîp ®èi tîng  nép thuÕ ®Ò nghÞ gi¸m ®Þnh.
 9. 9 III. Thêi h¹n nép thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu: 1. §èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu lµ 15 ngµy, kÓ tõ ngµy  ®èi tîng nép thuÕ nhËn ®îc th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan H¶i  quan vÒ sè thuÕ ph¶i nép. 2. §èi víi hµng ho¸ lµ vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu  ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu lµ 9 th¸ng (®îc  tÝnh trßn lµ 275 ngµy) kÓ tõ ngµy ®èi tîng nép thuÕ nhËn  ®îc th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan H¶i quan vÒ sè thuÕ ph¶i  nép. 2.1.   §iÒu   kiÖn   ®Ó   ®îc   ¸p   dông   thêi   h¹n   nép   thuÕ   9  th¸ng ®èi víi vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó trùc tiÕp  s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu, ph¶i cã: ­ B¶n  ®¨ng  ký vËt t, nguyªn  liÖu  nhËp  khÈu ®Ó  trùc  tiÕp s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu; ­ §èi tîng nép thuÕ kh«ng nî ®äng thuÕ qu¸ thêi h¹n  (t¹i   thêi   ®iÓm   nhËp   khÈu)   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt   thuÕ  xuÊt   khÈu,   thuÕ   nhËp   khÈu;   Trõ   trêng   hîp   nî   thuÕ   nhËp  khÈu qu¸ h¹n cña c¸c l« vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó  trùc tiÕp s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu, s¶n phÈm ®∙ thùc  xuÊt khÈu vµ ®èi tîng nép thuÕ ®∙ nép ®Çy ®ñ hå s¬ yªu  cÇu hoµn thuÕ trong thêi h¹n quy ®Þnh (bao gåm c¶ trêng  hîp c¬ quan H¶i quan cha lµm thñ tôc thanh quyÕt to¸n).   C¨n cø vµo hå s¬ quy ®Þnh, c¬ quan H¶i quan n¬i lµm  thñ tôc nhËp khÈu ra th«ng b¸o thêi h¹n nép thuÕ cho ®èi  tîng nép thuÕ lµ 9 th¸ng, ®ång thêi theo dâi viÖc nî thuÕ  cña ®èi tîng nép thuÕ ®Ó quyÕt to¸n sè nî thuÕ khi thùc  tÕ xuÊt khÈu s¶n phÈm. Mét sè trêng hîp ®Æc biÖt do chu kú s¶n xuÊt, dù tr÷  vËt t, nguyªn  liÖu cña doanh  nghiÖp  dµi h¬n 9 th¸ng nh  ®ãng tµu,  thuyÒn,  chÕ  t¹o  m¸y  mãc,  thiÕt bÞ c¬ khÝ th×  thêi h¹n nép thuÕ cã thÓ ®îc h¬n 9 th¸ng. §èi tîng nép  thuÕ cã v¨n b¶n gi¶i tr×nh ®Ó Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng xem  xÐt quyÕt ®Þnh tõng trêng hîp cô thÓ. 2.2. ChËm nhÊt ®Õn khi ®èi tîng nép thuÕ hÕt thêi h¹n  nép thuÕ ®îc ¸p dông lµ 9 th¸ng hoÆc h¬n 9 th¸ng, ®èi t­ îng nép thuÕ ph¶i lµm thñ tôc quyÕt to¸n sè nî thuÕ víi  c¬ quan H¶i quan. NÕu qu¸ thêi h¹n nép thuÕ mµ ®èi tîng  nép thuÕ míi xuÊt khÈu hoÆc kh«ng xuÊt khÈu s¶n phÈm theo  hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸ ®∙ ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i  quan th× bÞ xö lý ph¹t chËm nép thuÕ cô thÓ sau ®©y: ­   §èi   víi   phÇn   nguyªn   liÖu,   vËt   t  nhËp   khÈu   ®Ó   sö  dông vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm theo hîp ®ång xuÊt khÈu hµng  ho¸ ®∙ ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan, nhng s¶n phÈm kh«ng  xuÊt khÈu th× tÝnh ph¹t chËm nép thuÕ kÓ tõ ngµy thø 31 
 10. 10 tÝnh tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan H¶i quan  ®Õn ngµy thùc nép thuÕ.   ­   §èi   víi   phÇn   nguyªn   liÖu,   vËt   t  nhËp   khÈu   ®∙   sö  dông   vµo   s¶n   xuÊt   s¶n   phÈm   vµ   ®∙   thùc   xuÊt   khÈu   ngoµi  thêi h¹n nép thuÕ th× tÝnh ph¹t chËm nép thuÕ kÓ tõ ngµy  qu¸ thêi h¹n nép thuÕ theo th«ng b¸o cña c¬ quan H¶i quan  ®Õn ngµy thùc nép thuÕ. ­   §èi   víi   trêng   hîp   ®èi   tîng   nép   thuÕ   ®îc   ¸p   dông  thêi   h¹n   nép   thuÕ   9   th¸ng   hoÆc   h¬n   9   th¸ng   nhng   kh«ng  xuÊt   khÈu   s¶n   phÈm   hoÆc   xuÊt   khÈu   ngoµi   thêi   h¹n   nép  thuÕ, th× ®èi tîng nép thuÕ ph¶i nép thuÕ (trêng hîp xuÊt  khÈu s¶n phÈm ngoµi thêi h¹n nép thuÕ th× ph¶i nép thuÕ  khi hÕt thêi h¹n nép thuÕ ®îc ¸p dông vµ ®îc hoµn l¹i sè  thuÕ ®∙ nép khi s¶n phÈm thùc tÕ xuÊt khÈu) vµ bÞ xö ph¹t  nh  nªu trªn, ngoµi ra cßn bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  §èi tîng nép thuÕ kh«ng ®îc tiÕp tôc ¸p dông thêi h¹n  nép thuÕ 9 th¸ng (hoÆc h¬n 9 th¸ng) cña c¸c l« hµng sau  nÕu cßn nî thuÕ, nî ph¹t chËm nép vµ nî ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh; Khi nép xong tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t chËm nép vµ tiÒn  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  theo th«ng  b¸o cña c¬ quan  thu  thuÕ   th×   tiÕp   tôc   cho   hëng   thêi   h¹n   nép   thuÕ   9   th¸ng  (hoÆc   h¬n   9   th¸ng)   ®èi   víi   l«   hµng   nguyªn   liÖu,   vËt   t  nhËp khÈu ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu tiÕp  theo. 3. Trêng hîp hµng ho¸ kinh doanh theo ph¬ng thøc t¹m  xuÊt ­ t¸i nhËp hoÆc t¹m nhËp ­ t¸i xuÊt th× thêi h¹n nép  thuÕ lµ 15 ngµy kÓ tõ ngµy hÕt thêi h¹n cña c¬ quan cã  thÈm quyÒn cho phÐp t¹m xuÊt ­ t¸i nhËp hoÆc t¹m nhËp ­  t¸i xuÊt (¸p dông cho c¶ trêng hîp ®îc phÐp gia h¹n) theo  quy ®Þnh cña Bé Th¬ng m¹i.  4. §èi víi hµng ho¸ tiªu dïng ph¶i nép xong thuÕ tríc  khi nhËn hµng ho¸ (Danh môc hµng ho¸ tiªu dïng thùc hiÖn  theo qui ®Þnh cña Bé Th¬ng m¹i). Trõ c¸c trêng hîp cô thÓ  díi ®©y: 4.1. Trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ cã sù b¶o l∙nh vÒ sè  tiÒn thuÕ ph¶i nép th× thêi h¹n nép thuÕ lµ 30 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®èi tîng nép thuÕ nhËn ®îc th«ng b¸o thuÕ cña c¬  quan H¶i quan vÒ sè thuÕ ph¶i nép, víi ®iÒu kiÖn sau: ­ §èi tîng ®øng ra b¶o l∙nh ph¶i lµ tæ chøc tÝn dông  hoÆc c¸c tæ chøc kh¸c ®îc phÐp thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng  Ng©n hµng theo qui ®Þnh cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông vµ  LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt c¸c tæ chøc  tÝn dông. ­ Néi dung b¶o l∙nh ph¶i ghi râ tªn tæ chøc ®øng ra  b¶o l∙nh, tªn doanh nghiÖp ®îc b¶o l∙nh, sè tiÒn thuÕ ®îc 
 11. 11 b¶o l∙nh, thêi h¹n b¶o l∙nh vµ cam kÕt cña ®èi tîng ®øng  ra b¶o l∙nh. C¨n   cø   vµo   giÊy   b¶o   l∙nh   cña   tæ   chøc   ®øng   ra   b¶o  l∙nh, c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu ra th«ng  b¸o thêi h¹n nép thuÕ lµ 30 (ba m¬i) ngµy cho ®èi tîng  nép thuÕ t¬ng øng víi sè tiÒn thuÕ ®∙ ®îc b¶o l∙nh. Qu¸ thêi h¹n nép thuÕ theo th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan  H¶i quan mµ ®èi tîng nép thuÕ cha nép thuÕ theo qui ®Þnh,  c¬ quan H¶i quan ®Ò nghÞ tæ chøc ®øng ra b¶o l∙nh nép sè  tiÒn thuÕ vµo ng©n s¸ch Nhµ níc thay cho ®èi tîng ®îc b¶o  l∙nh theo  ®óng  qui ®Þnh cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông,  LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt c¸c tæ chøc  tÝn dông vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn. §ång thêi tæ  chøc ®øng ra b¶o l∙nh ph¶i nép tiÒn ph¹t chËm nép thuÕ kÓ  tõ ngµy ®èi tîng nép thuÕ nhËn ®îc th«ng b¸o thuÕ cña c¬  quan H¶i quan vÒ sè thuÕ ph¶i nép. NÕu qu¸ thêi h¹n nép  thuÕ 90 ngµy mµ tæ chøc ®øng ra b¶o l∙nh vÉn cha nép thuÕ  vµo ng©n s¸ch Nhµ níc th× c¬ quan H¶i quan cã quyÒn ®Ò  nghÞ c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp tæ chøc ®øng ra b¶o l∙nh  phong táa tµi kho¶n cña tæ chøc ®øng ra b¶o l∙nh cho ®Õn  khi thu ®ñ sè tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t. 4.2. Trêng hîp hµng ho¸ tiªu dïng nhËp khÈu phôc vô  trùc tiÕp cho an ninh, quèc phßng, nghiªn cøu khoa häc vµ  gi¸o dôc ®µo t¹o thuéc diÖn ®îc xÐt miÔn thuÕ nhËp khÈu  th× thêi h¹n nép thuÕ lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy ®èi tîng nép  thuÕ nhËn ®îc th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan H¶i quan vÒ sè  thuÕ ph¶i nép. 4.3. Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu n»m trong Danh môc  hµng ho¸ tiªu dïng theo qui ®Þnh cña Bé Th¬ng m¹i nhng lµ  vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt  th×   ®îc   ¸p   dông   thêi   h¹n   nép   thuÕ   lµ   30   ngµy   hoÆc   275  ngµy (®èi víi hµng ho¸ lµ vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó  trùc tiÕp s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu) kÓ tõ ngµy ®èi t­ îng nép thuÕ nhËn ®îc th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan H¶i quan  vÒ sè thuÕ ph¶i nép. Trªn c¬ së bé hå s¬, kÕt qu¶ kiÓm  tra l« hµng thùc tÕ nhËp khÈu vµ v¨n b¶n cam kÕt cña ®èi  tîng   nép   thuÕ   vÒ   viÖc   sö   dông   vËt   t,   nguyªn   liÖu   nhËp  khÈu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt, Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng  ra th«ng b¸o thuÕ theo quy ®Þnh. Trêng hîp ph¸t hiÖn cã  sù gian lËn th× ngoµi viÖc tÝnh ph¹t chËm nép thuÕ theo  thêi h¹n ph¶i nép thuÕ cña hµng ho¸ tiªu dïng nhËp khÈu,  ®èi   tîng   nép   thuÕ   cßn   bÞ   xö   lý   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt. 5.   §èi   víi   hµng   hãa   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   phi   mËu  dÞch; hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña c  d©n biªn giíi  th× ®èi tîng  nép  thuÕ  ph¶i nép xong thuÕ  tríc khi xuÊt  khÈu hµng  ho¸  ra níc ngoµi hoÆc  nhËp  khÈu hµng ho¸ vµo  ViÖt Nam.
 12. 12 6. §èi víi hµng hãa nhËp khÈu kh«ng thuéc diÖn thùc  hiÖn   nép   thuÕ  theo   qui   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   2,   3,   4  vµ   5  nªu  trªn, th× thêi h¹n nép thuÕ lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy ®èi t­ îng nép thuÕ nhËn ®îc th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan H¶i quan  vÒ sè thuÕ ph¶i nép. 7. Hµng hãa nhËp khÈu cã thêi h¹n nép thuÕ kh¸c nhau  th× ph¶i më Tê khai hµng hãa nhËp  khÈu  riªng theo  tõng  thêi h¹n nép thuÕ. 8/ Trêng hîp hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cßn trong  sù gi¸m s¸t cña c¬ quan H¶i quan, nhng bÞ c¬ quan Nhµ níc  cã thÈm quyÒn t¹m gi÷ ®Ó ®iÒu tra, chê xö lý th× thêi h¹n  nép thuÕ ®èi víi tõng  lo¹i  hµng ho¸ thùc hiÖn  theo  quy  ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ tÝnh tõ  ngµy c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cã v¨n b¶n cho phÐp  gi¶i to¶ hµng ho¸ ®∙ t¹m gi÷. D. MIÔN THUÕ, XÐT MIÔN THUÕ, GI¶M THUÕ:    I. MiÔn thuÕ: Tæ   chøc,   c¸   nh©n   khi   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   hµng   hãa  thuéc c¸c trêng hîp ®îc miÔn thuÕ theo qui ®Þnh t¹i §iÒu  12 NghÞ ®Þnh 54/CP ngµy 28/08/1993 cña ChÝnh phñ, gåm: 1. Hµng ho¸ viÖn trî kh«ng hoµn l¹i theo Dù ¸n viÖn  trî   hoÆc   HiÖp   ®Þnh   gi÷a   ChÝnh   phñ   ViÖt   Nam   víi   c¸c   tæ  chøc cña níc ngoµi hoÆc v¨n b¶n tháa thuËn viÖn trî hoÆc  th«ng   b¸o   viÖn   trî   (kÓ   c¶   trêng   hîp   hµng   ho¸   viÖn   trî  kh«ng  hoµn  l¹i do c¸c  ®¬n  vÞ tróng  thÇu nhËp khÈu  cung  cÊp cho Dù ¸n); 2. Hµng ho¸ t¹m nhËp ­ t¸i xuÊt; hµng ho¸ t¹m xuÊt ­  t¸i nhËp ®Ó tham dù héi chî, triÓn l∙m; 3. Hµng hãa lµ tµi s¶n di chuyÓn ®îc miÔn thuÕ theo  ®Þnh møc nh sau: ­ §èi víi tµi s¶n di chuyÓn cña tæ chøc, c¸ nh©n ngêi  níc ngoµi  khi ®îc phÐp vµo c«ng t¸c,  lµm  viÖc  t¹i ViÖt  Nam   thùc   hiÖn   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  Liªn   tÞch   sè  04/TTLB  ngµy 12/2/1996 vµ sè 04 BS/TTLB  ngµy 20/10/1996  cña Bé Th¬ng m¹i, Bé Ngo¹i giao, Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc  H¶i quan. ­ §èi víi hµng ho¸ lµ tµi s¶n di chuyÓn cña tæ chøc,  c¸ nh©n ViÖt Nam ®îc phÐp ®a ra níc ngoµi ®Ó kinh doanh  vµ lµm viÖc khi hÕt thêi h¹n chuyÓn vÒ níc ®îc miÔn thuÕ  ®èi víi nh÷ng tµi s¶n ®∙ ®a ra níc ngoµi nay ®a trë vÒ n­ íc.
 13. 13 ­ Mét sè mÆt hµng tiªu dïng (cô thÓ nh: « t«, xe m¸y,  ti vi, tñ l¹nh, ®iÒu hßa nhiÖt ®é, dµn ©m thanh ®ang sö  dông) cña gia ®×nh, c¸ nh©n ngêi ViÖt Nam ®ang ®Þnh c  ë  níc ngoµi, ngêi níc ngoµi ®îc phÐp ®Þnh c t¹i ViÖt Nam ®­ îc miÔn thuÕ nhËp khÈu mçi thø mét chiÕc cho mçi hé gia  ®×nh (hoÆc c¸ nh©n). 4.   Hµng   hãa   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   trong   tiªu   chuÈn  hµnh lý miÔn thuÕ cña kh¸ch xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh t¹i c¸c  cöa khÈu ViÖt Nam theo ®Þnh møc qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè  66/2002/N§­CP   ngµy   1/7/2002   cña   ChÝnh   phñ   qui   ®Þnh   vÒ  ®Þnh   møc   hµnh   lý   cña   ngêi   xuÊt   c¶nh,   nhËp   c¶nh   vµ   quµ  biÕu, tÆng nhËp khÈu ®îc miÔn thuÕ. 5. §èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña tæ chøc,  c¸ nh©n níc ngoµi ®îc hëng quyÒn u ®∙i, miÔn trõ t¹i ViÖt  Nam theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, vµ phï hîp víi  c¸c c«ng  íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ®∙ ký kÕt hoÆc tham gia  ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh vÒ quyÒn u ®∙i,  miÔn trõ dµnh  cho  c¬ quan  ®¹i  diÖn  ngo¹i giao,  c¬ quan  l∙nh sù vµ c¬ quan ®¹i diÖn cña tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt  Nam vµ híng dÉn t¹i c¸c Th«ng t Liªn tÞch sè 04/TTLB ngµy  12/2/1996 vµ sè 04 BS/TTLB ngµy 20/10/1996 cña Bé Th¬ng  m¹i, Bé Ngo¹i giao, Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc H¶i quan. 6. §èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®Ó phôc vô  gia c«ng xuÊt khÈu cho phÝa níc ngoµi theo hîp ®ång gia  c«ng ®∙ ký (Hîp ®ång gia c«ng theo ®óng quy ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh   sè   57/1998/N§­CP   ngµy   31/7/1998   cña   ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng xuÊt  khÈu, nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý mua b¸n hµng ho¸ víi  níc ngoµi), ®îc miÔn thuÕ ®èi víi c¸c trêng hîp: ­ Nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó gia c«ng; ­   VËt   t  tham   gia   vµo   qu¸   tr×nh   s¶n   xuÊt,   gia   c«ng  (giÊy, phÊn, bót vÏ, bót v¹ch dÊu, ®inh ghim quÇn ¸o, mùc  s¬n   in,   bµn   ch¶i   quÐt   keo,   khung   in   líi,   kÕp   tÈy,   dÇu  ®¸nh bãng...) nÕu doanh nghiÖp x©y dùng ®îc ®Þnh møc tiªu  hao; ­ Hµng ho¸ lµm mÉu phôc vô cho gia c«ng; ­ M¸y mãc, thiÕt bÞ nhËp khÈu phôc vô trùc tiÕp cho  gia c«ng ®îc tháa thuËn trong hîp ®ång gia c«ng. HÕt thêi  h¹n thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng ph¶i t¸i xuÊt, nÕu kh«ng  t¸i xuÊt th× ph¶i kª khai nép thuÕ; ­ S¶n phÈm gia c«ng xuÊt tr¶ (nÕu cã thuÕ xuÊt khÈu); ­ PhÕ liÖu, phÕ phÈm ®∙ tiªu huû díi sù gi¸m s¸t cña  c¬ quan H¶i quan; ­ S¶n phÈm hoµn chØnh do bªn thuª gia c«ng cung cÊp  ®Ó g¾n vµo s¶n phÈm gia c«ng hoÆc ®ãng chung víi s¶n phÈm 
 14. 14 gia c«ng thµnh mÆt hµng ®ång bé vµ xuÊt khÈu ra níc ngoµi  th× ®îc miÔn thuÕ nh nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu ®Ó gia  c«ng nÕu ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn: (i) §îc thÓ hiÖn trong  hîp ®ång gia c«ng hoÆc phô kiÖn hîp ®ång gia c«ng; (ii)  Trong b¶n ®Þnh møc sö dông nguyªn liÖu, vËt t  nhËp khÈu  vµo môc ®Ých gia c«ng ph¶i cã ®Þnh møc cña s¶n phÈm hoµn  chØnh nµy; (iii) §îc qu¶n lý nh  nguyªn liÖu, vËt t  nhËp  khÈu ®Ó gia c«ng. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp nhËn gia c«ng chÞu tr¸ch nhiÖm  vÒ viÖc sö dông nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu vµo môc ®Ých  gia c«ng;  ®Þnh  møc tiªu hao thùc tÕ nguyªn  liÖu, vËt t  nhËp khÈu ®Ó gia c«ng. Trêng hîp vi ph¹m sÏ bÞ xö lý theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ThiÕt   bÞ   m¸y   mãc,   nguyªn   liÖu,   vËt   t,   s¶n   phÈm   gia  c«ng do phÝa níc ngoµi thanh to¸n thay tiÒn c«ng gia c«ng  khi nhËp khÈu ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh. Quy   tr×nh   qu¶n   lý,   thanh   kho¶n   thuÕ   ®èi   víi   nguyªn  liÖu, vËt t nhËp khÈu vµ s¶n phÈm gia c«ng xuÊt khÈu thùc  hiÖn theo v¨n b¶n riªng cña Bé Tµi chÝnh vÒ thñ tôc h¶i  quan ®èi víi hµng  ho¸  nhËp  khÈu theo hîp ®ång  gia  c«ng  víi phÝa níc ngoµi.  7. M¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i do c¸c nhµ  thÇu níc ngoµi nhËp khÈu vµo ViÖt Nam theo ph¬ng thøc t¹m  nhËp ­ t¸i xuÊt ®Ó phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh, dù ¸n sö  dông   nguån   hç  trî  ph¸t   triÓn   chÝnh   thøc   (ODA)  ®îc   miÔn  thuÕ nhËp  khÈu  vµ thuÕ  xuÊt khÈu khi t¸i xuÊt.  Khi kÕt  thóc thêi  h¹n  thi  c«ng  c«ng tr×nh,  dù ¸n;  nhµ  thÇu  níc  ngoµi ph¶i t¸i xuÊt hµng ho¸ nªu trªn. NÕu kh«ng t¸i xuÊt  mµ thanh lý, chuyÓn  nhîng  t¹i  ViÖt  Nam ph¶i ®îc sù cho  phÐp cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn vµ ph¶i kª khai  nép thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh.  Riªng ®èi víi xe « t« díi 24 chç ngåi vµ xe thiÕt kÕ  võa chë ngêi, võa chë hµng t¬ng ®¬ng xe díi 24 chç ngåi  kh«ng ¸p dông h×nh thøc t¹m nhËp ­ t¸i xuÊt. C¸c nhµ thÇu  níc ngoµi cã nhu cÇu nhËp khÈu vµo ViÖt Nam ®Ó sö dông  ph¶i   nép   thuÕ   nhËp   khÈu   theo   quy   ®Þnh.   Khi   hoµn   thµnh  viÖc thi c«ng c«ng tr×nh c¸c nhµ thÇu níc ngoµi ph¶i t¸i  xuÊt ra níc ngoµi sè xe ®∙ nhËp vµ ®îc hoµn l¹i thuÕ nhËp  khÈu ®∙ nép. Møc hoµn thuÕ vµ thñ tôc hoµn thuÕ ®îc thùc  hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.11, Môc I, PhÇn E Th«ng t  nµy. Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh trªn  ®Ó tæ chøc thùc hiÖn viÖc gi¶i quyÕt miÔn thuÕ cho tõng  trêng hîp. Khi gi¶i quyÕt miÔn thuÕ ®èi víi c¸c trêng hîp  nªu t¹i ®iÓm 1, 2, 3, 5 vµ 7, c¬ quan H¶i quan ph¶i ra  quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ cho tõng trêng hîp vµ tæ chøc lu gi÷  hå s¬ theo quy ®Þnh. Khi cã quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ, c¬ quan 
 15. 15 H¶i quan ph¶i thanh kho¶n sè thuÕ nhËp khÈu ®îc miÔn vµ  ghi râ trªn Tê khai hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu: "Hµng  ho¸   miÔn   thuÕ   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè.....   ngµy.....  th¸ng..... n¨m..... cña.....". II. XÐt miÔn thuÕ: C¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   khi   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   hµng  hãa thuéc c¸c trêng hîp ®îc xÐt miÔn thuÕ ph¶i cã ®Çy ®ñ  c¸c hå s¬ theo quy ®Þnh sau: 1.   §èi   víi   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   chuyªn   dïng   phôc   vô  trùc tiÕp cho an ninh, quèc phßng, nghiªn cøu khoa häc vµ  gi¸o dôc, ®µo t¹o: 1.1. Hµng ho¸ nhËp khÈu chuyªn dïng phôc vô trùc tiÕp  cho an ninh, quèc phßng: ­ C«ng v¨n yªu cÇu xÐt miÔn thuÕ cña Bé chñ qu¶n; ­   Danh   môc   cô   thÓ   vÒ   sè   lîng,   chñng   lo¹i   hµng   ho¸  nhËp khÈu chuyªn dïng cho an ninh, quèc phßng do L∙nh ®¹o  Bé chñ qu¶n phª duyÖt ®∙ ®îc ®¨ng ký vµ thèng nhÊt víi Bé  Tµi chÝnh tõ ®Çu n¨m (chËm nhÊt ®Õn hÕt 31/03 hµng n¨m Bé  chñ qu¶n ph¶i ®¨ng ký kÕ ho¹ch nhËp khÈu); ­ Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®∙ lµm thñ tôc h¶i quan; ­ Th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan H¶i quan; ­ Hîp ®ång nhËp khÈu hoÆc uû th¸c nhËp khÈu (nÕu lµ  hµng ho¸ nhËp khÈu uû th¸c) hoÆc giÊy b¸o tróng thÇu kÌm  theo   hîp   ®ång   cung   cÊp   hµng   ho¸   (nÕu   lµ   hµng   ho¸   nhËp  khÈu   theo  h×nh   thøc   ®Êu   thÇu,  gi¸  thanh   to¸n   kh«ng   bao  gåm thuÕ nhËp khÈu). 1.2. Hµng ho¸ nhËp khÈu chuyªn dïng phôc vô trùc tiÕp  cho nghiªn cøu khoa häc: ­ C«ng v¨n yªu cÇu xÐt miÔn thuÕ cña ®¬n vÞ thùc hiÖn  ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc; ­ Hå s¬ ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc gåm: + QuyÕt ®Þnh phª duyÖt ®Ò tµi do c¬ quan Nhµ níc cã  thÈm quyÒn cÊp; + Danh môc hµng hãa cÇn nhËp khÈu ®Ó thùc hiÖn ®Ò tµi  do cÊp phª duyÖt ®Ò tµi duyÖt; ­ Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®∙ lµm thñ tôc h¶i quan; ­ Th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan H¶i quan; ­ Hîp ®ång nhËp khÈu hoÆc uû th¸c nhËp khÈu (nÕu lµ  hµng ho¸ nhËp khÈu uû th¸c) hoÆc giÊy b¸o tróng thÇu kÌm  theo   hîp   ®ång   cung   cÊp   hµng   ho¸   (nÕu   lµ   hµng   ho¸   nhËp 
 16. 16 khÈu   theo  h×nh   thøc   ®Êu   thÇu,  gi¸  thanh   to¸n   kh«ng   bao  gåm thuÕ nhËp khÈu). 1.3. Hµng ho¸ nhËp khÈu chuyªn dïng phôc vô cho gi¸o  dôc, ®µo t¹o: ­ C«ng v¨n yªu cÇu xÐt miÔn thuÕ cña ®¬n vÞ thùc hiÖn  c«ng t¸c gi¸o dôc, ®µo t¹o; ­   QuyÕt   ®Þnh   phª   duyÖt   dù   ¸n   ®Çu   t  trang   thiÕt   bÞ  phôc vô cho c«ng t¸c gi¸o dôc, ®µo t¹o do c¬ quan Nhµ níc  cã thÈm quyÒn cÊp; ­   Danh   môc   trang   thiÕt   bÞ   thuéc   dù   ¸n   do   cÊp   phª  duyÖt dù ¸n duyÖt; ­ Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®∙ lµm thñ tôc h¶i quan; ­ Th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan H¶i quan; ­ Hîp ®ång nhËp khÈu hoÆc uû th¸c nhËp khÈu (nÕu lµ  hµng ho¸ nhËp khÈu uû th¸c) hoÆc giÊy b¸o tróng thÇu kÌm  theo   hîp   ®ång   cung   cÊp   hµng   ho¸   (nÕu   lµ   hµng   ho¸   nhËp  khÈu   theo  h×nh   thøc   ®Êu   thÇu,  gi¸  thanh   to¸n   kh«ng   bao  gåm thuÕ nhËp khÈu). Trªn c¬ së hå s¬ quy ®Þnh, Tæng côc H¶i quan xem xÐt  vµ ra quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ ®èi víi trêng hîp 1.1; Côc H¶i  quan ®Þa ph¬ng xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ ®èi víi  trêng hîp 1.2, 1.3. C¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp  khÈu c¨n cø quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ cña Tæng côc H¶i quan,  Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng, kiÓm tra ®èi chiÕu víi hå s¬ gèc  l« hµng nhËp khÈu ®Ó thùc hiÖn viÖc thanh kho¶n sè thuÕ  nhËp khÈu ®îc miÔn vµ ghi râ trªn Tê khai hµng ho¸ nhËp  khÈu: "Hµng ho¸ miÔn thuÕ theo QuyÕt ®Þnh sè...  ngµy...  th¸ng...  n¨m... cña…”. 2. Hµng ho¸ nhËp khÈu cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t  níc ngoµi,  c¸c bªn hîp doanh  theo  LuËt ®Çu t  níc ngoµi  t¹i   ViÖt   Nam   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  24/2000/N§­CP ngµy 31/7/2000  cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi  tiÕt thi hµnh LuËt ®Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ NghÞ  ®Þnh   sè   27/2003/N§­CP   ngµy   19/3/2003   cña   ChÝnh   phñ   söa  ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§­CP  ngµy 31/7/2000 vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. Trêng hîp doanh nghiÖp ®îc hëng u ®∙i miÔn thuÕ nhËp  khÈu nhng kh«ng nhËp  khÈu  hµng ho¸ tõ níc ngoµi  mµ mua  l¹i hµng ho¸ ®∙ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu cña doanh nghiÖp  cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn hîp doanh ®îc phÐp chuyÓn  nhîng  t¹i  ViÖt   Nam   th×   doanh   nghiÖp   ®îc   phÐp   tiÕp   nhËn  hµng ho¸ ®ã ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp ®îc  miÔn thuÕ  nhËp  khÈu theo LuËt  ®Çu  t  níc ngoµi t¹i ViÖt  Nam vµ c¸c v¨n b¶n híng  dÉn  hiÖn  hµnh, ®ång  thêi  kh«ng  truy   thu   thuÕ   nhËp   khÈu   ®èi   víi   doanh   nghiÖp   ®îc   phÐp 
 17. 17 chuyÓn nhîng hµng ho¸. Nh÷ng hµng ho¸ nµy ph¶i tÝnh trõ  lïi (sè lîng, trÞ gi¸) trong danh môc hµng ho¸ miÔn thuÕ  ®îc c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt cho doanh  nghiÖp. 3.   Hµng   ho¸   nhËp   khÈu   cña   c¸c   nhµ   ®Çu   t  trong   níc  theo   LuËt   khuyÕn   khÝch   ®Çu   t  trong   níc   (söa   ®æi)   thùc  hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   51/1999/N§­CP   ngµy  8/7/1999   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi   hµnh  LuËt  khuyÕn  khÝch ®Çu t  trong níc (söa  ®æi)  vµ NghÞ  ®Þnh sè  35/2002/N§­CP   ngµy   29/3/2002   cña   ChÝnh   phñ   söa   ®æi,   bæ  sung   danh  môc  A,   B   vµ  C   ban   hµnh   t¹i   Phô   lôc   kÌm   theo  NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§­CP ngµy 8/7/1999 vµ c¸c v¨n b¶n  híng dÉn hiÖn hµnh. Trêng hîp doanh nghiÖp ®îc hëng u ®∙i miÔn thuÕ nhËp  khÈu nhng kh«ng nhËp  khÈu  hµng ho¸ tõ níc ngoµi  mµ mua  l¹i hµng ho¸ ®∙ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu cña doanh nghiÖp  trong  níc   ®îc   phÐp   chuyÓn   nhîng  t¹i  ViÖt   Nam   th×   doanh  nghiÖp ®îc phÐp tiÕp nhËn hµng ho¸ ®ã ®Ó t¹o tµi s¶n cè  ®Þnh cña doanh nghiÖp ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu theo LuËt  khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) vµ c¸c v¨n b¶n h­ íng   dÉn   hiÖn   hµnh,   ®ång   thêi   kh«ng   truy   thu   thuÕ   nhËp  khÈu ®èi víi doanh nghiÖp ®îc phÐp chuyÓn nhîng hµng ho¸.  Nh÷ng hµng ho¸ nµy ph¶i tÝnh trõ lïi (sè lîng, trÞ gi¸)  trong danh môc hµng ho¸ miÔn thuÕ ®îc c¸c c¬ quan Nhµ níc  cã thÈm quyÒn phª duyÖt cho doanh nghiÖp. 4. §èi víi hµng ho¸ lµ quµ biÕu, quµ tÆng:  Hµng ho¸ lµ quµ biÕu, quµ tÆng thuéc ®èi tîng ®îc xÐt  miÔn thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu lµ hµng ho¸ ®îc phÐp  xuÊt khÈu, nhËp khÈu, bao gåm c¸c trêng hîp vµ ®Þnh møc  xÐt miÔn thuÕ cô thÓ sau ®©y: 4.1. §èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu: ­   Hµng   ho¸   ®îc   phÐp   xuÊt   khÈu   cña   c¸c   tæ   chøc,   c¸  nh©n tõ ViÖt Nam ®Ó biÕu tÆng cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ë  níc ngoµi. ­ Hµng ho¸ cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®îc c¸c  tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam biÕu, tÆng khi vµo lµm viÖc, du  lÞch, th¨m th©n nh©n t¹i ViÖt Nam ®îc phÐp xuÊt khÈu ra  níc ngoµi. ­   Hµng   ho¸   cña   c¸c   tæ   chøc   ViÖt   Nam   ®îc   phÐp   xuÊt  khÈu ra níc ngoµi tham gia héi chî, triÓn l∙m, qu¶ng c¸o;  sau ®ã sö dông ®Ó biÕu, tÆng cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ë  níc ngoµi. ­ §èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®îc Nhµ níc cö ®i c«ng  t¸c, häc tËp ë níc ngoµi hoÆc ngêi ViÖt Nam ®i du lÞch ë  níc ngoµi th× ngoµi tiªu chuÈn hµnh lý c¸ nh©n xuÊt c¶nh  nÕu cã mang theo hµng ho¸ lµm quµ biÕu, tÆng cho c¸c tæ 
 18. 18 chøc,   c¸   nh©n   níc   ngoµi   còng   ®îc   hëng   theo   tiªu   chuÈn  ®Þnh møc xÐt miÔn thuÕ xuÊt khÈu hµng ho¸ quµ biÕu, quµ  tÆng. §Þnh   møc   hµng   ho¸   quµ   biÕu,   quµ   tÆng   ®îc   xÐt   miÔn  thuÕ xuÊt khÈu: TrÞ gi¸ l« hµng ho¸ kh«ng vît qu¸ 30 (ba  m¬i) triÖu ®ång ®èi víi tæ chøc vµ kh«ng vît qu¸ 1 (mét)  triÖu ®ång ®èi víi c¸ nh©n. 4.2. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu: 4.2.1.   Hµng   ho¸   lµ   quµ   biÕu,   quµ   tÆng   cña   c¸c   tæ  chøc, c¸ nh©n tõ níc ngoµi tÆng cho c¸c tæ chøc ViÖt Nam  cã trÞ gi¸ hµng ho¸ kh«ng vît qu¸ 30 (ba m¬i) triÖu ®ång  th× ®îc xÐt miÔn thuÕ. 4.2.2.   Hµng   ho¸   lµ   quµ   biÕu,   quµ   tÆng   cña   c¸c   tæ  chøc, c¸ nh©n tõ níc ngoµi tÆng cho c¸c c¸ nh©n ViÖt Nam  víi trÞ gi¸ hµng ho¸ kh«ng vît qu¸ 1 (mét) triÖu ®ång th×  ®îc xÐt miÔn thuÕ hoÆc trÞ gi¸ hµng ho¸ vît qu¸ 1 (mét)  triÖu ®ång nhng tæng sè thuÕ ph¶i nép díi 50.000 ®ång th×  ®îc xÐt miÔn thuÕ. Trêng hîp hµng ho¸ ghi göi tÆng cho c¸  nh©n nhng thùc tÕ lµ göi tÆng cho mét tæ chøc (cã v¨n b¶n  x¸c nhËn cña tæ chøc ®ã) vµ hµng ho¸ ®ã ®îc tæ chøc ®ã  qu¶n lý vµ sö dông th× møc miÔn thuÕ ®îc ¸p dông nh  quy  ®Þnh ®èi víi hµng ho¸ lµ quµ biÕu, quµ tÆng cña c¸c tæ  chøc, c¸ nh©n tõ níc ngoµi tÆng cho c¸c tæ chøc ViÖt Nam. 4.2.3. §èi víi hµng ho¸ cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc  ngoµi ®îc phÐp t¹m nhËp khÈu vµo ViÖt Nam ®Ó dù héi chî,  triÓn   l∙m   hoÆc   ®îc   nhËp   vµo   ViÖt   Nam   ®Ó   lµm   hµng   mÉu,  qu¶ng c¸o nhng sau ®ã kh«ng t¸i xuÊt mµ lµm quµ biÕu, quµ  tÆng, quµ lu niÖm cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam th×  ®îc xÐt miÔn thuÕ trong c¸c trêng hîp cô thÓ sau: ­ Nh÷ng hµng ho¸ dïng lµm tÆng phÈm, quµ lu niÖm cho  kh¸ch   ®Õn   th¨m   héi   chî,   triÓn   l∙m   cã   trÞ   gi¸   thÊp   tõ  50.000 (n¨m m¬i ngh×n) ®ång/1 vËt phÈm trë xuèng vµ tæng  trÞ gi¸ l« hµng nhËp khÈu dïng ®Ó biÕu, tÆng kh«ng qu¸ 10  (mêi) triÖu ®ång. ­ Nh÷ng hµng ho¸ lµ thiÕt bÞ lÎ, s¶n phÈm ®¬n chiÕc  mµ chñ hµng biÕu, tÆng cho c¸c tæ chøc trong níc ®Ó lµm  mÉu nghiªn cøu s¶n xuÊt kh«ng kÓ gi¸ trÞ cao hay thÊp. 4.2.4. Hµng ho¸ cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®­ îc phÐp nhËp khÈu vµo ViÖt Nam víi môc ®Ých ®Ó lµm gi¶i  thëng   trong   c¸c   cuéc   thi   vÒ   thÓ   thao,   v¨n   ho¸,   nghÖ  thuËt,...   ®îc   xÐt   miÔn   thuÕ   ®èi   víi   hµng   ho¸   dïng   lµm  gi¶i thëng cã trÞ gi¸ kh«ng qu¸ 2 (hai) triÖu ®ång/1 gi¶i  (®èi víi c¸ nh©n) vµ 30 (ba m¬i) triÖu ®ång/1 gi¶i (®èi  víi tæ chøc) vµ tæng trÞ gi¸ l« hµng nhËp khÈu dïng lµm  gi¶i thëng kh«ng qu¸ tæng trÞ gi¸ cña c¸c gi¶i thëng b»ng  hiÖn vËt.
 19. 19 4.2.5. §èi víi c¸ nh©n níc ngoµi ®îc phÐp nhËp c¶nh  vµo ViÖt Nam ngoµi tiªu chuÈn hµnh lý c¸ nh©n cßn ®îc xÐt  miÔn thuÕ sè hµng ho¸ mang theo cã trÞ gi¸ kh«ng qu¸ 1  (mét) triÖu ®ång ®Ó lµm quµ biÕu, tÆng, vËt lu niÖm cho  c¸c tæ chøc hoÆc c¸ nh©n ViÖt Nam. 4.2.6.   Hµng   ho¸   cña   c¸c   ®èi   tîng   ®îc   t¹m   miÔn   thuÕ  nhng kh«ng t¸i xuÊt mµ ®îc phÐp cña c¬ quan Nhµ níc cã  thÈm quyÒn ®Ó lµm quµ tÆng, quµ biÕu cho c¸c tæ chøc, c¸  nh©n ViÖt Nam th× ®Þnh møc hµng ho¸ quµ biÕu, quµ tÆng ®­ îc xÐt miÔn thuÕ lµ kh«ng vît qu¸ 30 (ba m¬i) triÖu ®ång  ®èi víi tæ chøc vµ kh«ng vît qu¸ 1 (mét) triÖu ®ång ®èi  víi c¸ nh©n. 4.2.7. Hµng mÉu cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tõ níc ngoµi  göi   cho   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   ViÖt   Nam   vµ   ngîc   l¹i   ®îc  thùc hiÖn theo ®Þnh møc xÐt miÔn thuÕ hµng ho¸ quµ biÕu,  quµ tÆng lµ kh«ng vît qu¸ 30 (ba m¬i) triÖu ®ång ®èi víi  tæ chøc vµ kh«ng vît qu¸ 1 (mét) triÖu ®ång ®èi víi c¸  nh©n. 4.3.  Hµng ho¸  lµ quµ  biÕu,  quµ tÆng  cã trÞ  gi¸ vît  qu¸ ®Þnh møc xÐt miÔn  thuÕ  theo quy ®Þnh trªn  th×  ph¶i  nép thuÕ ®èi víi phÇn vît. Trõ c¸c trêng hîp sau th× ®îc  xÐt miÔn thuÕ ®èi víi toµn bé trÞ gi¸ l« hµng: 4.3.1. C¸c ®¬n vÞ nhËn hµng quµ biÕu, quµ tÆng lµ c¬  quan hµnh  chÝnh  sù nghiÖp,  c¸c c¬ quan  ®oµn thÓ x∙ héi  ho¹t ®ång  b»ng  kinh phÝ ng©n s¸ch  cÊp  ph¸t,  nÕu ®îc c¬  quan chñ qu¶n cÊp trªn cho phÐp tiÕp nhËn ®Ó sö dông th×  ®îc xÐt miÔn thuÕ trong tõng trêng hîp cô thÓ. Trong tr­ êng hîp nµy ®¬n vÞ ph¶i ghi t¨ng tµi s¶n phÇn ng©n s¸ch  cÊp bao gåm c¶ thuÕ, trÞ gi¸ l« hµng quµ biÕu, quµ tÆng  vµ ph¶i qu¶n lý, sö dông theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh vÒ  qu¶n lý tµi s¶n c¬ quan tõ kinh phÝ ng©n s¸ch cÊp ph¸t.  4.3.2. L« hµng quµ biÕu, quµ tÆng mang môc ®Ých nh©n  ®¹o, tõ thiÖn, nghiªn cøu khoa häc. 4.3.3.   Ngêi   ViÖt   Nam   ®Þnh   c  ë   níc   ngoµi   göi   thuèc  ch÷a bÖnh vÒ cho th©n nh©n t¹i ViÖt Nam lµ gia ®×nh cã  c«ng   víi   c¸ch   m¹ng,   th¬ng   binh,   liÖt   sü,   ngêi   giµ   yÕu  kh«ng n¬i n¬ng tùa cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng.  4.4. TrÞ gi¸ hµng ho¸ lµ quµ biÕu, quµ tÆng ®îc x¸c  ®Þnh nh sau:  4.4.1.   §èi   víi   hµng   ho¸   xuÊt   khÈu:   lµ   trÞ   gi¸   ghi  trªn   ho¸   ®¬n   theo   ®óng   qui   ®Þnh   hiÖn   hµnh.   Trêng   hîp  kh«ng cã ho¸ ®¬n th× Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng x¸c ®Þnh trÞ  gi¸ hµng ho¸ dùa trªn khai b¸o cña chñ hµng phï hîp víi  trÞ gi¸ giao dÞch trªn thÞ trêng.
 20. 20 4.4.2.   §èi   víi   hµng   ho¸   nhËp   khÈu:   lµ   trÞ   gi¸   hµng  ho¸ nhËp khÈu cha cã thuÕ nhËp khÈu vµ ®îc x¸c ®Þnh theo  híng dÉn t¹i PhÇn B  Th«ng t nµy.  4.5. Thñ tôc hå s¬ xÐt miÔn thuÕ: Thñ tôc, hå s¬ xÐt miÔn thuÕ hµng ho¸ quµ biÕu, quµ  tÆng, hµng mÉu bao gåm: ­ C«ng v¨n yªu cÇu xÐt miÔn thuÕ cña tæ chøc, c¸ nh©n  ®îc biÕu, tÆng;  ­ Th«ng b¸o hoÆc quyÕt ®Þnh hoÆc tho¶ thuËn tÆng hµng  ho¸; giÊy th«ng b¸o hoÆc tho¶ thuËn göi hµng mÉu; ­ Tê khai hµng ho¸ xuÊt khÈu, hµng ho¸ nhËp khÈu ®∙  lµm thñ tôc h¶i quan; ­ Th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan H¶i quan; ­   GiÊy   x¸c   nhËn   cña   chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng   (®èi   víi  trêng hîp 4.3.3 nªu trªn);  Trêng   hîp   hµng   ho¸   lµ   quµ   biÕu,   quµ   tÆng   hoÆc   hµng  mÉu   do   c¸c   doanh   nghiÖp   kinh   doanh   trong   lÜnh  vùc  giao  nhËn vËn t¶i ®¶m nhËn vËn chuyÓn vµ lµm thñ tôc h¶i quan  th× ngoµi thñ tôc hå s¬ xÐt miÔn thuÕ nh  trªn, ph¶i cã  thªm giÊy  uû quyÒn  cña tæ chøc,  c¸ nh©n ®îc biÕu, tÆng  hoÆc   hµng   mÉu   cho   doanh   nghiÖp   vËn   t¶i   ®¶m   nhËn   vËn  chuyÓn vµ lµm thñ tôc h¶i quan. Trêng hîp hµng ho¸ cña c¸c ®èi tîng ®îc t¹m miÔn thuÕ  nhng kh«ng t¸i xuÊt mµ ®îc phÐp cña c¬ quan Nhµ níc cã  thÈm quyÒn ®Ó lµm quµ tÆng, quµ biÕu cho c¸c tæ chøc, c¸  nh©n ViÖt Nam th× thñ tôc, hå s¬ xÐt miÔn thuÕ bao gåm:  (i)   C«ng   v¨n   yªu   cÇu   xÐt   miÔn   thuÕ;   (ii)   Ho¸   ®¬n   hoÆc  phiÕu xuÊt kho vÒ l« hµng quµ biÕu, tÆng; (iii) B¶n giao  nhËn l« hµng biÕu, tÆng gi÷a ®èi tîng biÕu, tÆng vµ ®èi  tîng nhËn biÕu, tÆng. C¨n cø c¸c hå s¬ vµ quy ®Þnh trªn ®©y, Côc H¶i quan  ®Þa ph¬ng xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ cho c¸c l«  hµng quµ biÕu, tÆng cña tæ chøc c¸ nh©n níc ngoµi cho c¸  nh©n ViÖt Nam vµ ngîc l¹i. Riªng c¸c trêng hîp 4.3.1 vµ  4.3.2   nªu   trªn,   Tæng   côc   H¶i   quan   sÏ   xem   xÐt   xö   lý   cô  thÓ. Trªn c¬ së quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ, c¬ quan H¶i quan n¬i  lµm thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸ ph¶i thanh kho¶n sè thuÕ  ®îc miÔn vµ ghi râ trªn Tê khai hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp  khÈu: "Hµng ho¸ miÔn thuÕ theo QuyÕt ®Þnh sè... ngµy...  th¸ng... n¨m... cña...". 5.   §èi   víi   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   ®Ó   b¸n   t¹i   cöa   hµng  miÔn thuÕ: c¬ quan H¶i quan qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý  gi¸m s¸t hµng ho¸ nhËp khÈu ®Ó b¸n miÔn thuÕ quy ®Þnh t¹i  Quy chÕ vÒ cöa hµng kinh doanh  hµng miÔn thuÕ  ban  hµnh 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản