Thông tư 88/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
58
lượt xem
1
download

Thông tư 88/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 88/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất huy động vốn để cho vay theo kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước năm 1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 88/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  88/1998/TT­B T C   g µ y  25 th¸ng 6 n¨ m  1998 c n h í ng d É n  c Ê p  b ï chªnh l Ö ch l∙i Ê t h u y  ® é n g  v è n  su  ® Ó  c h o  vay theo k Õ  h o ¹ ch t Ý n d ô n g  ® Ç u  t  c ñ a  h µ  n íc n¨ m  1998 N C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 52/1998/Q§­ TTg  µy  ng 03/3/1998  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  iÓn khaikÕ   ¹ch  Ýn  ông  u    ph v vi tr     ho td ®Ç t n¨m 1998, Bé   µi   T chÝnh  íng  Én  Öc  Êp  ï chªnh  Öch    Êt huy  ng  èn    h d vi c b   l l∙ su   i ®é v ®Ó cho    vay theo kÕ   ¹ch tÝn  ông  u      ho   d ®Ç tn¨m 1998    nh sau: 1.§èit ng ¸p dông    î     §èi t ng  îc cÊp  ï chªnh  Öch    Êt theo  íng  Én  ¹   î ®   b  l l∙ su   i h d ti Th«ng   µy  µ tn l   c¸c ®¬n  Þ  îc giao nhiÖm   ô    v®    v qu¶n  ý,huy  ng  èn    l  ®é v ®Ó cho  vay  Ýn  ông  td ®Ç u    theo  Õ   ¹ch  µ  íc n¨m  t k ho nh n   1998  îc quy  nh   ¹  ®  ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 52/1998/Q§­ TTg  µy  ng 03/3/1998  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ, gå m   c Th t Ch ph   Tæng   ôc  c §Çu     iÓn,Ng ©n  µng  Çu   µ    iÓnViÖtNam. tph¸ttr   h § tv ph¸ttr     2.Ph¹m      vi,nguyªn t¾c  Êp  ï   cb ­ ChØ   Êp  ï chªnh  Öch    Êt ®èi  íic¸c kho¶n    c b  l l∙ su   i v    cho  vay  u    ®Ç t theo   kÕ   ¹ch tÝn  ông  u    ho   d ®Ç tn¨m  1998  Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   do  K ho   § tth«ng  danh  b¸o  m ôc  µ  Õ   ¹ch cho  v k ho   vay.Tæng  è  Òn cÊp  ï chªnh  Öch    Êt hµng      s ti   b  l l∙su   i n¨m ® îcthùc hiÖn      trong ph¹m    ù    ©n    vid to¸nng s¸ch Nhµ   íc®∙  îcphª  Öt      n  ®  duy cho m ôc    µy. tiªun ­ Sè   Òn  Êp  ï chªnh  Öch    Êt ® îc tÝnh    ti c b   l l∙ su     i to¸n trªnc¬  ë      s møc     î d n  cho vay  u    ùc tÕ    ®Ç t th   ph¸tsinh vµ  íimøc     Êt hoµ  ng  ña  Êtc¶      v  l∙ su   i ®å c t   c¸c nguån  èn, bao  å m   c¸c nguån  èn  v  g c¶    v kh«ng  ph¶itr¶l∙ (nÕu  ã).ViÖc         i c  huy ®éng  èn  v trong d©n      ®Ó cho  vay  Ýn  ông  u    td ®Ç t ph¶i®¶m     b¶o nguyªn  ¾c  t chØ huy  ng  ®é sau    ∙  ö  ông  Õt    ån  èn  khi® s d h c¸c ngu v kh«ng  ph¶itr¶l∙hoÆc        i l∙suÊtthÊp.   i   3.Ph¬ng    ph¸p cÊp  ï   b Sè   Òn  ti chªnh  Öch    Êt ® îc t¹m  Êp  ï hµng  ý  l l∙ su     i c b  qu theo  Õ   ¹ch;sè  k ho   tiÒn chªnh  Öch    Êt cÊp  ï chÝnh  l l∙ su   i b  thøc  n¨m  Ï ® îc x¸c ®Þnh  c¶  s      sau    khi kÕt  óc n¨m  µichÝnh. th   t  3.1.LËp  Õ   ¹ch cÊp  ïchªnh  Öch    Êt   k ho   b  l l∙su i ­ C¨n  chØ    Õ   ¹ch nguån  èn  Ýn  ông    cø  tiªuk ho   vtd n¨m 1998  îcph©n    ®  bæ vµ danh  ôc  m c«ng  ×nh cho  tr   vay  u    Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ®Ç t do  K ho v§ t th«ng    b¸o, ®¬n  Þ  îc giao  Ö m   ô  v®  nhi v cho vay  Ëp  Õ   ¹ch  l k ho huy  ng  èn  ®é v trong d©n     (trong ph¹m    ån  èn  îc ph©n      vi ngu v ®   bæ theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 52/1998/Q§­ TTg  µy  ng 03/3/1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ),l∙ suÊt huy  ng  ù  Õn  µ  c Th t   ph     i   ®é d ki v x¸c®Þnh  è    s chªnh  Öch    Êtdù  Õn    Þ  Êp  ïtheo c«ng  l l∙su   ki ®Ò ngh c b   i   thøc:                       TiÒn  Êp  ïchªnh   D   îcho       Êthuy            è  c b      n      L∙isu             S th¸ngcho     lÖch    Êt dù      =    l∙ su         vay  ×nh        ng  i b     x  ®é b.qu©n  ­ 0,81%           x  vay  îc ®  cÊp   (1)    
  2. 2    Õn   ki trong n¨m      ©n        qu th¸ng  theo th¸ng            bïtrong n¨m                                               Trong  : ®ã +    î cho  D n  vay  ×nh  ©n  b qu th¸ng lµ d  î cho      n  vay  ù  Õn  d ki theo  Õ   ¹ch k ho   tÝn  ông  u    d ®Ç tn¨m  1998  îctÝnh  ®  theo  ¬ng  ph ph¸p  ×nh  ©n  è  äc  ÷a b qu s h gi   sè    î®Ç u   dn  th¸ngvµ    îcuèith¸ng.   dn    +    Êt huy  ng  ×nh  ©n  L∙isu   ®é b qu th¸ng lµ l∙ suÊt hoµ  ng  ×nh  ©n       i   ®å b qu dù  Õn  ®îc tÝnh  ki (   theo  ¬ng  ph ph¸p  ×nh  ©n  b qu gia quyÒn)  ña  Êt c¶    c t   c¸c nguån  èn  Ó  nguån  v (k c¶  kh«ng  ph¶itr¶l∙       itrongph¹m    ån  èn  îcph©n  )   vingu v ®   bæ   theo kÕ   ¹ch 1998.   ho   ­ Trªn  ¬  ë  è  Òn  Êp  ï chªnh  Öch    Êt dù  Õn  îc x¸c ®Þnh   c s s ti c b  l l∙ su   ki ®     i theo c«ng  thøc    (1),Tæng   ôc  Çu   c§ t ph¸ttr Ón vµ  ©n   µng  Çu    µ      i   Ng h § t v ph¸t tr ÓnViÖtNam   Ëp kÕ   ¹ch ®Ò   Þ  Êp  ïl∙suÊtn¨m  i    l   ho   ngh c b     i   trong ®ã   ã    c chiara   tõng quý  öiBé  µichÝnh    g  T  theo ®óng  êih¹n    th   quy  nh  Ò   Ëp dù    ©n   ®Þ v l   to¸nng s¸ch  µ  íc ®Ó   µm  nh n   l c¨n  tæng  îp  µo  ù  cø  h v d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc hµng  nh n   n¨m  µ  Ðt t¹m  Êp  ïchªnh  Öch    Êthµng  ý. v x   c b  l l∙su   i qu ­ H¸ng  ý, vµo    qu   th¸ng cuèi quý, Bé   µi chÝnh  Ï c¨n  vµo  Õ   ¹ch       T  s  cø  k ho   cÊp  ï chªnh  Öch    µ  b  l l∙ v b¸o  t×nh  ×nh  ùc tÕ  ån  èn  i c¸o  h th   ngu v cho  vay,thùc     hiÖn cho vay  ý  íccña  n  Þ    Ðt t¹m  Êp  ï chªnh  Öch    Êt quý  qu tr   ®¬ v ®Ó x   c b   l l∙su   i theo  Õ   ¹ch  µ  ã  iÒu  k ho vc® chØnh  theo  Õn    ùc  Ön  ý  íc cña  n   ti ®é th hi qu tr   ®¬ vÞ. 3.2.X¸c  nh  è  Òn cÊp  ïchªnh  Öch    Êtthùc tÕ   ®Þ s ti   b  l l∙su   i   ­Sè  Òn chªnh  Öch    Êtthùc tÕ    ti   l l∙su   i   n¨m  îcx¸c®Þnh  ®   theo c«ng    thøc:                                       è     î             Sè   µy        S d n               ng d Σ        ùc tÕ  ña          î                       th c x  n   thùc tÕ   Sè  Òn cÊp    ti      L∙isuÊt                 õng                                 t kho¶n    vay trongn¨m    bïchªnh            huy  ng    ®é    lÖch    Êt =  l∙su    i thùc   tÕ               ­   0,81%     x  (2) thùc tÕ    n¨m       b/q th¸ng                                                 30                    Trong  : ®ã +    Êt huy  ng  ùc  Õ  ×nh  ©n  L∙isu   ®é th t b qu th¸ng lµ l∙ suÊt thùc  Õ  ×nh      i   tb qu©n  th¸ng (®îctÝnh      theo  ¬ng  ph ph¸p  ×nh  ©n    Òn)  ña    ån  b qu gia quy c c¸c ngu vèn  Ó  nguån  (k c¶  kh«ng  ph¶itr¶l∙       i trong ph¹m    ån  èn  îc ph©n    )   vingu v ®   bæ trong  Õ   ¹ch  Ýn  ông  u    1998. Trêng  îp  ©n   µng  Çu   vµ    k ho td ®Ç t   h Ng h § t ph¸t tr Ón ViÖt Nam   ö  ông  ån  èn  ½n  ã    i    sd ngu v s c ®Ó cho  vay  theo  Õ   ¹ch th× l∙ k ho       i suÊt huy  ng    ®é trong d©n  ïng    Ýnh    Êt huy  ng  ùc tÕ  ×nh  ©n     d ®Ó t l∙su   i ®é th   b qu
  3. 3 th¸ng ®Ó   Ýnh  Êp  ï lµ l∙ suÊt huy  ng  ×nh  ©n    t c b      i   ®é b qu trong n¨m  ña    ¹   c c¸c lo i   tiÒn göicã  ú  ¹n tõ1      k h     n¨m  ëlªn. tr   +    î cho  D n  vay  ùc tÕ  µd  î thùc tÕ  th   l   n     cho  vay  theo  danh  ôc  Bé  Õ   m do  K ho¹ch vµ  Çu    § tth«ng b¸o. ­ K Õt  óc n¨m  µichÝnh,Tæng  ôc  Çu     iÓnvµ  ©n  µng  Çu    th   t    c§ tph¸ttr   Ng h § tõ vµ    iÓn ViÖt Nam   Ëp  c¸o ®Ò   Þ  Êp  ï chªnh  Öch    Êt göi   ph¸ttr     l b¸o    ngh c b   l l∙su     i Bé  µichÝnh  T  theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   cña    ®Þ t i 4  Th«ng   µy. tn ­ Sau    Óm    é   µichÝnh  Ïx¸c ®Þnh  Ýnh    khiki tra,B T   s    ch thøc sè  Òn chªnh    ti   lÖch    Êt® îccÊp  ï.N Õ u   è  Òn ®∙  ¹m  Êp  ïtrong n¨m  á  ¬n  è  Òn  l∙su     i b  s ti   t c b     nh h s ti ® îc cÊp  ï thùc  Õ, Bé   µi chÝnh  Ï cÊp      b  t  T  s  bæ sung  Çn  ph chªnh  Öch  Õu. l thi   N Õ u   è  Òn ®∙  ¹m  Êp  ïtrong n¨m  ính¬n  è  Òn ® îccÊp  ïthùc tÕ,phÇn  s ti   t c b     l  s ti     b     chªnh  Öch  õa ph¶inép  µo  ©n  l th     v ng s¸ch nhµ  íc.   n 4.Ch Õ         ®é b¸o c¸o Tæng  ôc  Çu     iÓn vµ  ©n   µng  Çu   µ    iÓn ViÖt Nam   c§ tph¸ttr   Ng h § tv ph¸ttr     cã  tr¸chnhiÖ m  Ëp vµ  öiBé  µichÝnh  ÷ng        l  g  T  nh b¸o c¸o sau: a.B¸o    ý    c¸o qu bao  å m: g B¸o    ý  Ò   ×nh  ×nh  ùc tÕ  ån  èn,vèn  c¸o qu v t h th   ngu v   huy  ng  ®é trong d©n     ®Ó   cho  vay  u  ,d  î cho  ®Ç t  n   vay,sè    chªnh  Öch    Êt thùc tÕ,sè  Òn chªnh  l l∙su   i     ti   lÖch    Êt®∙  îct¹m  Êp  öitrong th¸ng®Ç u   ña  ý  l∙su   ®   c (g   i     c qu sau). b.B¸o      c¸o n¨m  öitrongvßng  ý   ña  g    qu Ic n¨m sau  å m: g +  ×nh  ×nh  ån  èn, huy  ng  èn  T h ngu v   ®é v trong  ©n     d ®Ó cho vay theo  danh  ôc  m chØ  nh. ®Þ + B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  c¸o t h th   cho  vay,d  î cho    n  vay    Õttheo  õng  (chiti   t kho¶n  vay). +  è  Òn chªnh  Öch    Êt®∙  ¹m  Êp  S ti   l l∙su   t c trongn¨m. i   +  è  Òn chªnh  Öch    Êtthùc tÕ    Þ  Êp  ïc¶  S ti   l l∙su   i   ®Ò ngh c b   n¨m. 5.  Êp   ï  C b chªnh  Öch  i Êt  l l∙ su cho    vay  Ýn  ông  u    tõ  ån  èn  td ®Ç t ngu v ng ¾n  ¹n. h ViÖc  Êp  ï chªnh  Öch    Êt cho  c b  l l∙su   i vay  õ nguån  èn  ¾n  ¹n  ña    t  v ng h c c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i theo  h th m  Quy Õt  nh  ®Þ 237/KTTH­Tym   µy  ng 20/9/1996  ña  c Thñ   íng  Ýnh  ñ  ùc  Ön  t Ch ph th hi theo  íng  Én  ¹  h d t iTh«ng   sè  TC/TCDN   t 55  ngµy  18/8/1997 cña  é  µichÝnh.   BT  6.Tæ     chøc  ùc hiÖn th   ­ Tæng  ôc  Çu     iÓnvµ  ©n  µng  Çu   µ    iÓnViÖtNam     c§ tph¸ttr   Ng h § tv ph¸ttr     cã tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn  ètviÖc  Ëp kÕ   ¹ch,x¸c®Þnh  Ýnh      tæ  th   t  l   ho    ch x¸c sè chªnh  Öch    Êt®Ò   Þ  Êp  ïvµ  öib¸o c¸o cho  é  µichÝnh  ng  l l∙su   ngh c b   g       i BT  ®ó néidung  µ  êih¹n quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   v th     ®Þ t i tn ­ C¸c      Tæ chøc  Ýn  ông  td kh¸c n Õu  îcThñ íng ChÝnh  ñ    ®  t  ph giao nhiÖ m     vô huy  ng  èn  µ  ®é v v cho  vay  theo kÕ   ¹ch tÝn  ông  u    ña  µ   íccòng    ho   d ®Ç tc Nh n   ® îcthùc hiÖn      theo quy  nh  ña    ®Þ c Th«ng   µy. tn ­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õngµy  ý,trong qu¸ 15  k t  k     tr×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c,    Þ   th hi n cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   é   µi k th   B T   chÝnh.
  4. 4
Đồng bộ tài khoản