Thông tư 88/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
49
lượt xem
2
download

Thông tư 88/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 88/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 88/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé tµi chÝnh Sè 88/2003/TT-BTC ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2003 Híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 182/2003/Q§-TTg ngµy 5/9/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Ó ®Çu t mét sè c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi quan träng cña ®Êt níc Thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 182/2003/Q§-TTg ngµy 05/9/2003 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Ó ®Çu t mét sè c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi quan träng cña ®Êt níc, sau khi thèng nhÊt víi Ng©n hµng Nhµ níc, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. quy ®Þnh chung 1. Tõ n¨m 2003, Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®Ó huy ®éng vèn ®Çu t cho c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi quan träng cña ®Êt n íc, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. 2. KÕ ho¹ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ hµng n¨m do Bé tr ëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh trªn c¬ së tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh vµ nhu cÇu ®¸o nî tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Õn h¹n. 3. Toµn bé kho¶n vay tõ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ® îc tËp trung vµo Kho b¹c Nhµ níc ®Ó sö dông cho c¸c c«ng tr×nh thuéc danh môc ®· ® îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt; tuyÖt ®èi kh«ng ®îc sö dông vµo c¸c môc tiªu kh¸c. 4. Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®îc chuyÓn nhîng, tÆng, ®Ó l¹i thõa kÕ hoÆc sö dông ®Ó cÇm cè trong c¸c quan hÖ tÝn dông; tr¸i phiÕu b»ng ®ång ViÖt Nam ®îc niªm yÕt vµ giao dÞch trªn thÞ trêng chøng kho¸n tËp trung. Tuú ®iÒu kiÖn thùc tÕ, Nhµ níc cã thÓ mua l¹i tr¸i phiÕu tr íc khi ®Õn h¹n thanh to¸n. 5. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ theo nguyªn t¾c tù nguyÖn. Nhµ níc khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tÝch cùc tham gia mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Ó ®Çu t mét sè c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi quan träng cña ®Êt níc. II. quy ®Þnh cô thÓ 1. §¬n vÞ tiÒn tÖ ph¸t hµnh vµ thanh to¸n tr¸i phiÕu Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®îc ph¸t hµnh vµ thanh to¸n b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi. Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh b»ng ®ång tiÒn nµo th× ®îc thanh to¸n gèc, l·i b»ng ®ång tiÒn ®ã. Trêng hîp sè tiÒn thanh to¸n tr¸i phiÕu cã ngo¹i tÖ lÎ (díi
  2. 2 mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ) th× ®îc quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ b¸n ra do Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng trªn ®Þa bµn c«ng bè t¹i thêi ®iÓm gÇn nhÊt ®Ó chi tr¶ cho kh¸ch hµng. 2. H×nh thøc vµ mÖnh gi¸ tr¸i phiÕu 2.1. §èi víi ®ång ViÖt Nam: a) Chøng chØ kh«ng ghi tªn, cã ghi tªn ®Òu in tr íc mÖnh gi¸. MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu gåm: 100.000 ®ång, 200.000 ®ång, 500.000 ®ång, 1.000.000 ®ång, 2.000.000 ®ång, 5.000.000 ®ång, 10.000.000 ®ång, 20.000.000 ®ång, 50.000.000 ®ång, 100.000.000 ®ång. b) Ghi sæ. 2.2. §èi víi ngo¹i tÖ: H×nh thøc, lo¹i ngo¹i tÖ, mÖnh gi¸ tr¸i phiÕu do Bé tr ëng Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cho tõng ®ît ph¸t hµnh. 2.3. Chøng chØ tr¸i phiÕu do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh mÉu vµ giao cho Kho b¹c Nhµ níc TW tæ chøc in, qu¶n lý vµ sö dông trong toµn hÖ thèng. 3. Kú h¹n tr¸i phiÕu Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ cã kú h¹n 5 n¨m, 10 n¨m. Trêng hîp cÇn thiÕt, Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh ph¸t hµnh c¸c lo¹i tr¸i phiÕu ng¾n h¹n hoÆc dµi h¹n h¬n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn ®Çu t cña c¸c c«ng tr×nh vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña thÞ trêng. 4. L·i suÊt tr¸i phiÕu L·i suÊt tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c thÞ trêng, ®¶m b¶o ®ñ hÊp dÉn nhng kh«ng g©y x¸o trén mÆt b»ng l·i suÊt trªn thÞ tr- êng. Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh l·i suÊt tr¸i phiÕu trªn c¬ së trao ®æi víi Ng©n hµng Nhµ níc. L·i suÊt cña tõng ®ît ph¸t hµnh ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi tõng ph¬ng thøc ph¸t hµnh, cô thÓ nh sau: 4.1. Ph¸t hµnh theo ph¬ng thøc b¸n lÎ vµ ®¹i lý: Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh l·i suÊt cho tõng ®ît ph¸t hµnh. 4.2. Ph¸t hµnh theo ph¬ng thøc b¶o l·nh vµ ®Êu thÇu: Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh l·i suÊt trÇn trong tõng thêi kú. Tæng gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc ®iÒu hµnh l·i suÊt cña tõng ®ît ph¸t hµnh, ®¶m b¶o kh«ng vît qu¸ møc trÇn cho phÐp. Tuú theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ, Bé tr ëng Bé Tµi chÝnh cã thÓ quyÕt ®Þnh ph¬ng thøc ®Êu thÇu theo l·i suÊt hoÆc theo khèi lîng cho phï hîp. 5. §èi tîng mua tr¸i phiÕu 5.1. C¸c ®èi tîng tham gia mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ bao gåm: a) C«ng d©n ViÖt Nam ë trong níc vµ ngoµi níc; b) Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi; c) Ngêi níc ngoµi lµm viÖc, c tró ë ViÖt Nam; d) C¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp; e) Tæ chøc chÝnh trÞ; chÝnh trÞ - x· héi; chÝnh trÞ - x· héi - nghÒ nghiÖp; x· héi; x· héi - nghÒ nghiÖp;
  3. 3 f) C¸c tæ chøc thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ; g) Tæ chøc níc ngoµi ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam. C¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i ®iÓm d, e, f kh«ng ® îc sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp ®Ó mua tr¸i phiÕu. 5.2. ViÖc ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ chØ ¸p dông cho c¸c tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng theo LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông t¹i ViÖt Nam; ®îc phÐp kinh doanh ngo¹i hèi vµ cã tµi kho¶n ngo¹i tÖ më t¹i Ng©n hµng Nhµ níc. 5.3. Bé trëng Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ ®èi tîng ®îc mua tr¸i phiÕu cho tõng ®ît ph¸t hµnh. 6. Ph¬ng thøc ph¸t hµnh 6.1. B¸n lÎ qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc a) Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh theo ph¬ng thøc b¸n lÎ qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc ®îc thùc hiÖn b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi. b) ViÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ theo ph ¬ng thøc b¸n lÎ cã thÓ thùc hiÖn t¹i mét sè tØnh, thµnh phè lín, phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu huy ®éng vèn thùc tÕ. c) Tr¸i phiÕu b¸n lÎ qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc ®îc b¸n díi h×nh thøc ngang mÖnh gi¸. 6.2. §Êu thÇu qua Ng©n hµng Nhµ níc a) Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ ®îc ph¸t hµnh theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu qua Ng©n hµng Nhµ níc. Ng©n hµng Nhµ níc lµ ®¹i lý cho Bé Tµi chÝnh trong viÖc ph¸t hµnh vµ thanh to¸n tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ. b) Tr¸i phiÕu ®îc ph¸t hµnh ngang mÖnh gi¸, d íi h×nh thøc ghi sæ, do Ng©n hµng Nhµ níc ghi vµ qu¶n lý sæ s¸ch. c) ViÖc ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®îc thùc hiÖn díi 2 h×nh thøc ®Êu thÇu c¹nh tranh vµ kh«ng c¹nh tranh l·i suÊt. Tõng ®ît ph¸t hµnh, Bé Tµi chÝnh cã thÓ quy ®Þnh h×nh thøc ®Êu thÇu c¹nh tranh hoÆc kÕt hîp gi÷a c¹nh tranh vµ kh«ng c¹nh tranh l·i suÊt. Trêng hîp ¸p dông c¶ hai h×nh thøc ®Êu thÇu c¹nh tranh vµ kh«ng c¹nh tranh l·i suÊt th× khèi lîng tr¸i phiÕu ®Êu thÇu kh«ng c¹nh tranh l·i suÊt kh«ng vît qu¸ 30% tæng khèi lîng tr¸i phiÕu dù kiÕn ph¸t hµnh cña ®ît ®Êu thÇu ®ã. Tr - êng hîp khèi lîng ®Æt thÇu kh«ng c¹nh tranh l·i suÊt nhá h¬n hoÆc b»ng 30% th× ®îc x¸c ®Þnh b»ng khèi lîng ®Æt thÇu. d) Tæ chøc ®Êu thÇu: - Th«ng b¸o ®Êu thÇu: Tríc ngµy tæ chøc ®Êu thÇu Ýt nhÊt hai ngµy lµm viÖc, c¨n cø vµo ®Ò nghÞ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ cña Bé Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ níc göi th«ng b¸o ®Êu thÇu cho c¸c thµnh viªn thÞ tr- êng vµ c«ng bè trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. - C¸c thµnh viªn tham gia ®Êu thÇu kh«ng bÞ giíi h¹n vÒ khèi l îng tèi thiÓu tham gia ®Æt thÇu vµ kh«ng ph¶i nép tiÒn ký quü khi tham gia ®Æt thÇu.
  4. 4 - Tríc 13 giê cña ngµy më thÇu, c¸c thµnh viªn tham gia ®Êu thÇu ph¶i göi phiÕu ®Æt thÇu cho Ng©n hµng Nhµ níc. - Giê më thÇu quy ®Þnh lµ 13 giê 30 phót cña ngµy ®Êu thÇu. - X¸c ®Þnh khèi lîng vµ l·i suÊt tr¸i phiÕu ChÝnh phñ tróng thÇu: C¨n cø x¸c ®Þnh khèi lîng vµ l·i suÊt tr¸i phiÕu tróng thÇu bao gåm: khèi lîng, l·i suÊt ®Æt thÇu cña c¸c tæ chøc tham gia ®Êu thÇu; khèi l îng tr¸i phiÕu dù kiÕn ph¸t hµnh theo h×nh thøc c¹nh tranh vµ kh«ng c¹nh tranh l·i suÊt; l·i suÊt trÇn. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh khèi lîng vµ l·i suÊt tróng thÇu: + §èi víi c¸c ®èi tîng tham gia ®Êu thÇu theo h×nh thøc c¹nh tranh: Khèi lîng tr¸i phiÕu tróng thÇu ®îc xÐt chän theo l·i suÊt ®Æt thÇu tõ thÊp ®Õn cao, trong ph¹m vi l·i suÊt trÇn; T¹i møc l·i suÊt tróng thÇu cao nhÊt mµ khèi lîng tr¸i phiÕu ®Æt thÇu vît qu¸ khèi lîng tr¸i phiÕu dù kiÕn ph¸t hµnh theo h×nh thøc c¹nh tranh th× khèi lîng tr¸i phiÕu tróng thÇu ®îc ph©n chia cho mçi phiÕu ®Æt thÇu theo tû lÖ thuËn víi khèi lîng tr¸i phiÕu ®Æt thÇu t¹i møc l·i suÊt ®ã. L·i suÊt tróng thÇu cao nhÊt lµ l·i suÊt ph¸t hµnh ¸p dông chung cho mäi ®èi tîng tróng thÇu. + §èi víi c¸c ®èi tîng tham gia ®Êu thÇu theo h×nh thøc kh«ng c¹nh tranh l·i suÊt: Khèi lîng tr¸i phiÕu ph¸t hµnh cho c¸c ®èi tîng nµy ®îc ph©n chia theo tû lÖ thuËn víi khèi lîng tr¸i phiÕu ®Æt mua cña tõng ®èi tîng. L·i suÊt mua tr¸i phiÕu lµ l·i suÊt tróng thÇu ®îc x¸c ®Þnh qua ®Êu thÇu c¹nh tranh l·i suÊt. e) ChuyÓn tiÒn mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ tróng thÇu: - Trong ph¹m vi 2 ngµy lµm viÖc tiÕp theo ngµy ®Êu thÇu, c¸c ®¬n vÞ tróng thÇu ph¶i chuyÓn toµn bé tiÒn mua tr¸i phiÕu theo gi¸ b¸n ®· ® îc x¸c ®Þnh trong th«ng b¸o tróng thÇu vµo tµi kho¶n ngo¹i tÖ do Kho b¹c Nhµ n íc TW më t¹i Ng©n hµng Nhµ níc. - Ngµy ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®îc Ên ®Þnh vµo ngµy lµm viÖc thø 2 kÓ tõ sau ngµy ®Êu thÇu. Trong ngµy ph¸t hµnh, Ng©n hµng Nhµ níc b¸o Cã cho Kho b¹c Nhµ níc sè tiÒn thu b¸n tr¸i phiÕu ChÝnh phñ tõ c¸c tæ chøc tróng thÇu, ®ång thêi ghi Cã tµi kho¶n tr¸i phiÕu ChÝnh phñ cho c¸c tæ chøc tróng thÇu. - Trêng hîp c¸c thµnh viªn tróng thÇu lµm thñ tôc thanh to¸n chËm so víi ngµy quy ®Þnh, Ng©n hµng Nhµ níc trÝch tµi kho¶n ngo¹i tÖ cña ®¬n vÞ chuyÓn cho Kho b¹c Nhµ níc. NÕu sè d trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña c¸c thµnh viªn tróng thÇu kh«ng ®ñ ®Ó thanh to¸n th× phÇn kÕt qu¶ tróng thÇu ch a ®- îc thanh to¸n sÏ bÞ huû bá vµ ®¬n vÞ bÞ ph¹t 5% trªn sè tiÒn huû bá ®Ó chuyÓn nép ng©n s¸ch nhµ níc. f) Ban ®Êu thÇu tÝn phiÕu kho b¹c cã nhiÖm vô gióp Bé Tµi chÝnh vµ Ng©n hµng Nhµ níc trong viÖc tæ chøc vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng thÞ tr êng ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ. g) Ng©n hµng Nhµ níc híng dÉn cô thÓ quy tr×nh, thñ tôc ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ. 6.3. §Êu thÇu qua Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n
  5. 5 a) Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ®ång ViÖt Nam ® îc ph¸t hµnh theo ph- ¬ng thøc ®Êu thÇu qua Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n theo c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 55/2000/TT-BTC ngµy 9/6/2000 cña Bé Tµi chÝnh h íng dÉn viÖc ®Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ qua thÞ trêng giao dÞch chøng kho¸n tËp trung. b) C¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn ®Êu thÇu t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n cã thÓ tham gia ®Æt thÇu th«ng qua c¸c thµnh viªn ®Êu thÇu. c) C¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ®Êu thÇu kh«ng ph¶i nép tiÒn ký quü khi tham gia ®Æt thÇu. 6.4. B¶o l·nh vµ ®¹i lý ph¸t hµnh Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ®ång ViÖt Nam ®îc ph¸t hµnh theo ph¬ng thøc b¶o l·nh hoÆc ®¹i lý ph¸t hµnh theo c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 68/2000/TT-BTC ngµy 13/7/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chi tiÕt mét sè ®iÓm vÒ b¶o l·nh vµ ®¹i lý ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 13/2002/TT-BTC ngµy 5/2/2002 cña Bé Tµi chÝnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 68/2000/TT-BTC ngµy 13/7/2000 cña Bé Tµi chÝnh. 7. Thanh to¸n tr¸i phiÕu 7.1. Thanh to¸n gèc, l·i tr¸i phiÕu ®Õn h¹n a) TiÒn gèc tr¸i phiÕu ®îc thanh to¸n mét lÇn khi ®Õn h¹n b) TiÒn l·i tr¸i phiÕu ®îc thanh to¸n ®Þnh kú mét n¨m mét lÇn. c) §èi víi tr¸i phiÕu b¸n lÎ qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ n íc hoÆc tr¸i phiÕu niªm yÕt t¹i Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n nh ng kh«ng lu ký tËp trung, ®Õn h¹n thanh to¸n gèc hoÆc l·i mµ chñ së h÷u tr¸i phiÕu cha ®Õn thanh to¸n th× sè tiÒn gèc hoÆc l·i ®ã ® îc b¶o lu ®Ó hoµn tr¶ khi chñ së h÷u tr¸i phiÕu cã nhu cÇu thanh to¸n; kh«ng tÝnh l·i nhËp gèc vµ kh«ng tÝnh l·i trong thêi gian qu¸ h¹n thanh to¸n. 7.2. Mua l¹i tr¸i phiÕu tríc h¹n Trêng hîp cÇn thiÕt, Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh viÖc mua l¹i tr¸i phiÕu tríc h¹n cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña Ng©n s¸ch Nhµ n íc vµ môc tiªu cña chÝnh s¸ch tµi chÝnh Quèc gia. 7.3. Ph¬ng thøc thanh to¸n tr¸i phiÕu a) §èi víi tr¸i phiÕu b»ng ®ång ViÖt Nam - Tr¸i phiÕu kh«ng ghi tªn hoÆc ghi sæ lu ký tËp trung t¹i Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n: ViÖc thanh to¸n gèc, l·i tr¸i phiÕu ® îc thùc hiÖn t¹i c¸c tæ chøc lu ký tr¸i phiÕu. Tríc ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n gèc, l·i 1 ngµy, Bé Tµi chÝnh lµm thñ tôc chuyÓn vèn cho Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n ®Ó chuyÓn cho c¸c tæ chøc lu ký chi tr¶ trùc tiÕp cho chñ së h÷u tr¸i phiÕu. - Tr¸i phiÕu kh«ng ghi tªn, kh«ng lu ký tËp trung t¹i Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n: Chñ së h÷u tr¸i phiÕu ®îc tù do lùa chän n¬i thanh to¸n gèc, l·i t¹i c¸c ®¬n vÞ Kho b¹c Nhµ n íc hoÆc c¸c ®¹i lý thanh to¸n tr¸i phiÕu ChÝnh phñ. Kho b¹c Nhµ níc, c¸c ®¹i lý thanh to¸n øng vèn ®Ó thanh to¸n cho chñ së h÷u tr¸i phiÕu. §Þnh kú, Kho b¹c Nhµ níc, ®¹i lý thanh to¸n tæng hîp sè ®· thanh to¸n ®Ó ®Ò nghÞ Bé Tµi chÝnh hoµn tr¶ kÞp thêi sè ®· t¹m øng.
  6. 6 - Tr¸i phiÕu cã ghi tªn: ViÖc thanh to¸n gèc, l·i tr¸i phiÕu ®îc thùc hiÖn t¹i n¬i ph¸t hµnh. Kho b¹c Nhµ níc øng tån ng©n quü ®Ó thanh to¸n cho chñ së h÷u tr¸i phiÕu. §Þnh kú hµng th¸ng, Kho b¹c Nhµ n íc tæng hîp sè ®· thanh to¸n ®Ó ®Ò nghÞ Bé Tµi chÝnh hoµn tr¶ kÞp thêi sè ®· t¹m øng. b) §èi víi tr¸i phiÕu b»ng ngo¹i tÖ: - Ph¸t hµnh theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu qua Ng©n hµng Nhµ níc: ViÖc thanh to¸n gèc, l·i tr¸i phiÕu ®Õn h¹n ® îc thùc hiÖn th«ng qua Ng©n hµng Nhµ níc. Tríc ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n gèc, l·i 1 ngµy, Bé Tµi chÝnh lµm thñ tôc chuyÓn ngo¹i tÖ tõ nguån ngo¹i tÖ hiÖn cã hoÆc chuyÓn tiÒn ®ång ViÖt Nam mua ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Nhµ níc ®Ó chi tr¶ gèc, l·i cho chñ së h÷u tr¸i phiÕu. - Ph¸t hµnh theo ph¬ng thøc b¸n lÎ qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc: ViÖc thanh to¸n gèc, l·i tr¸i phiÕu ®Õn h¹n ®îc thùc hiÖn t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i ph¸t hµnh. Nguån ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n t¹i c¸c ®¬n vÞ Kho b¹c Nhµ n íc do Kho b¹c Nhµ níc TW chuyÓn vÒ. Trêng hîp, Bé Tµi chÝnh mua ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng Nhµ níc ®Ó thanh to¸n gèc, l·i tr¸i phiÕu ®Õn h¹n sÏ thùc hiÖn theo tû gi¸ trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm mua. 8. Xö lý c¸c trêng hîp mÊt, h háng tr¸i phiÕu 8.1. Trêng hîp tê tr¸i phiÕu kh«ng ghi tªn bÞ mÊt hoÆc bÞ tÈy xo¸, söa ch÷a, r¸ch n¸t, h háng kh«ng cßn gi÷ ®îc h×nh d¹ng, néi dung ban ®Çu th× kh«ng ®îc thanh to¸n. 8.2. Trêng hîp tê tr¸i phiÕu cã ghi tªn bÞ mÊt hoÆc bÞ r¸ch n¸t, h háng, chñ së h÷u tr¸i phiÕu ph¶i b¸o b»ng v¨n b¶n cho Kho b¹c Nhµ níc n¬i ph¸t hµnh. Thñ trëng ®¬n vÞ Kho b¹c Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, nÕu tê tr¸i phiÕu ®ã cha bÞ lîi dông rót tiÒn th× x¸c nhËn sÏ gi¶i quyÕt thanh to¸n khi ®Õn h¹n. NÕu tê tr¸i phiÕu ®ã ®· bÞ lîi dông th× thñ tr ëng ®¬n vÞ Kho b¹c Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra kÞp thêi, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 9. QuyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña chñ së h÷u tr¸i phiÕu 9.1. §îc Bé Tµi chÝnh ®¶m b¶o thanh to¸n ®Çy ®ñ, ®óng h¹n gèc vµ l·i tr¸i phiÕu b»ng ®ång tiÒn khi mua tr¸i phiÕu. 9.2. Chñ së h÷u tr¸i phiÕu ®îc quyÒn b¸n, tÆng, cho, ®Ó l¹i thõa kÕ, cÇm cè tr¸i phiÕu. 9.3. Chñ së h÷u tr¸i phiÕu b»ng ®ång ViÖt Nam cã thÓ mua b¸n, giao dÞch tr¸i phiÕu qua Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n. 9.4. Chñ së h÷u lµ tæ chøc tÝn dông ®îc giao dÞch tr¸i phiÕu trªn thÞ tr- êng tiÒn tÖ, chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. 9.5. C¸c kho¶n thu nhËp tõ l·i tr¸i phiÕu vµ chªnh lÖch mua b¸n tr¸i phiÕu ®èi víi ®èi tîng lµ c¸ nh©n ®îc miÔn thuÕ thu nhËp. 9.6. Chñ së h÷u tr¸i phiÕu cã thÓ göi tê tr¸i phiÕu t¹i Kho b¹c Nhµ níc ®Ó b¶o qu¶n. C¸c ®èi tîng lµ c¸ nh©n ®îc miÔn phÝ b¶o qu¶n t¹i Kho b¹c Nhµ níc.
  7. 7 9.7. Kh«ng ®îc dïng tr¸i phiÕu ®Ó thay thÕ tiÒn trong lu th«ng, nép thuÕ hoÆc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh víi Nhµ níc. 10. Qu¶n lý nguån thu ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ nguån thanh to¸n gèc, l·i tr¸i phiÕu 10.1. Toµn bé sè tiÒn thu vÒ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®îc tËp trung vµo Kho b¹c Nhµ níc ®Ó sö dông ®Çu t cho c¸c c«ng tr×nh thuéc danh môc ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt hoÆc ®¸o nî tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®· ph¸t hµnh cho c¸c c«ng tr×nh quan träng ®Õn h¹n. Kh«ng sö dông cho c¸c môc tiªu kh¸c. §èi víi kho¶n thu tõ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu b»ng ngo¹i tÖ, sau khi trõ c¸c kho¶n chi trùc tiÕp b»ng ngo¹i tÖ, Bé Tµi chÝnh b¸n cho Ng©n hµng Nhµ n íc ®Ó t¨ng dù tr÷ ngo¹i hèi cña Nhµ níc theo tû gi¸ trªn thÞ tr êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm b¸n; tiÒn ®ång ViÖt Nam do Ng©n hµng Nhµ níc tr¶ ®îc chuyÓn cho Bé Tµi chÝnh. 10.2. Nguån vèn ®Ó thanh to¸n l·i tr¸i phiÕu ChÝnh phñ hµng n¨m do ng©n s¸ch Trung ¬ng b¶o ®¶m vµ ®îc c©n ®èi trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m. Nguån vèn ®Ó thanh to¸n gèc tr¸i phiÕu ®îc bè trÝ tõ nguån ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ c¸c ®ît tiÕp theo hoÆc c©n ®èi mét phÇn vµo dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 10.3. Kho b¹c Nhµ níc tæ chøc qu¶n lý, h¹ch to¸n riªng tiÒn thu tõ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ thanh to¸n gèc tr¸i phiÕu. ViÖc thanh to¸n gèc tr¸i phiÕu trùc tiÕp tõ ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc thùc hiÖn th«ng qua tµi kho¶n nµy. 11. Chi phÝ ph¸t hµnh, thanh to¸n tr¸i phiÕu 11.1. Chi phÝ ph¸t hµnh vµ thanh to¸n tr¸i phiÕu ChÝnh phñ do ng©n s¸ch Trung ¬ng b¶o ®¶m vµ ®îc chi tr¶ cho tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t hµnh, thanh to¸n tr¸i phiÕu; cô thÓ nh sau: a) PhÝ ph¸t hµnh vµ thanh to¸n tr¸i phiÕu b¸n lÎ qua hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc b»ng 0,5% trªn gi¸ trÞ tr¸i phiÕu b¸n lÎ. Riªng viÖc ph¸t hµnh vµ thanh to¸n tr¸i phiÕu ®èi víi B¶o hiÓm x· héi, Kho b¹c Nhµ níc ®îc hëng møc phÝ lµ 0,2% trªn gi¸ trÞ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh. b) PhÝ tæ chøc ®Êu tr¸i phiÕu qua Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n b»ng 0,15% trªn tæng gi¸ trÞ tr¸i phiÕu tróng thÇu. Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n tho¶ thuËn víi c¸c thµnh viªn cã nhËn lÖnh ®Æt thÇu cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vÒ møc phÝ ®îc hëng, tèi ®a kh«ng qu¸ 0,05% trªn gi¸ trÞ tr¸i phiÕu tróng thÇu cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn ®Êu thÇu. c) PhÝ cho Tæ chøc lµm ®¹i lý ph¸t hµnh tr¸i phiÕu tèi ®a 0,1% sè tiÒn tr¸i phiÕu ®· b¸n cho c¸c nhµ ®Çu t. d) PhÝ cho Tæ chøc lµm ®¹i lý thanh to¸n tr¸i phiÕu b»ng 0,1% trªn sè tiÒn gèc, l·i thùc thanh to¸n. e) PhÝ cho Tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh ®îc hëng tèi ®a 0,2% trªn sè tiÒn tr¸i phiÕu nhËn b¶o l·nh ph¸t hµnh. f) PhÝ ph¸t hµnh, thanh to¸n tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ ®Êu thÇu qua Ng©n hµng Nhµ níc b»ng 0,1% gi¸ trÞ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh.
  8. 8 Trêng hîp ph¸t hµnh b»ng ngo¹i tÖ, chi phÝ ph¸t hµnh, thanh to¸n ® îc quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ h¹ch to¸n do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. 11.2. Chi phÝ in tr¸i phiÕu do ng©n s¸ch Trung ¬ng ®¶m b¶o vµ thanh to¸n trùc tiÕp cho tæ chøc in tr¸i phiÕu. 11.3. Chi phÝ chuyÓn tiÒn gèc, l·i tr¸i phiÕu vµo tµi kho¶n theo yªu cÇu cña chñ së h÷u tr¸i phiÕu, do chñ së h÷u tr¶ b»ng møc phÝ thanh to¸n qua ng©n hµng. III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy QuyÕt ®Þnh sè 182/2003/Q§- TTg ngµy 05/9/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Ó ®Çu t mét sè c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi quan träng cña ®Êt níc cã hiÖu lùc thi hµnh. 2. Kho b¹c Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm tÝnh to¸n lËp kÕ ho¹ch in tr¸i phiÕu theo c¬ cÊu mÖnh gi¸ hîp lý, cung cÊp ®Çy ®ñ cho c¸c ®¬n vÞ Kho b¹c Nhµ níc; trùc tiÕp tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ph¸t hµnh tr¸i phiÕu; tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n c¸c kho¶n thu tr¸i phiÕu; theo dâi vµ b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh kÕt qu¶ thùc hiÖn viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trong ph¹m vi toµn quèc. 3. Bé trëng c¸c Bé, Thñ trëng c¸c c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Tæng Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc vµ trùc thuéc Bé Tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ n íc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh Th«ng t nµy.
Đồng bộ tài khoản