Thông tư 88/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
68
lượt xem
4
download

Thông tư 88/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư 88/2004/tt-btc', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 88/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 88/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 01 tháng 9 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 88/2004/TT-BTC NGÀY 01 THÁNG 09 NĂM 2004 V VI C S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 128/2003/TT-BTC NGÀY 22/12/2003 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 164/2003/N - CP NGÀY 22/12/2003 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU THU NH P DOANH NGHI P Căn c Lu t thu thu nh p doanh nghi p ư c Qu c h i khoá XI thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn c Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p và Ngh nh s 152/2004/N -CP ngày 06/08/2004 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính B Tài chính hư ng d n s a i, b sung m t s n i dung c a Thông tư s 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hư ng d n thi hành Ngh nh s 164/2003/N - CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p như sau: 1. o n th hai, m c III, ph n C ư c s a i như sau: "H gia ình, cá nhân kinh doanh có thu nh p t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t không n p thu thu nh p t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t theo hư ng d n t i Thông tư này mà n p thu theo quy nh c a Lu t thu chuy n quy n s d ng t hi n hành." 2. T i ti t 2.1.b, i m 2, M c VII, ph n C thay th c m t "t khai thu theo m u s 02D/TNDN" b ng c m t " t khai thu thu nh p t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t (m u s 02C/TNDN) ". 3. B sung ti t 5.3 vào i m 5, m c II, ph n D như sau: 5.3. i v i các h gia ình và cá nhân kinh doanh không th c hi n y ch k toán, hoá ơn, ch ng t làm d ch v i lý bán úng giá (ví d như: i lý b o hi m, bán th i n tho i di ng) hư ng hoa h ng thì ph i n p thu thu nh p doanh nghi p i v i hoa h ng i lý ư c hư ng. S thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong trư ng h p này ư c xác nh theo m c n nh là 5% tính trên hoa h ng (bao g m c các kho n nh n chi h tr t bên giao i lý) mà h gia ình và cá nhân kinh doanh
 2. ư c hư ng. Cơ s kinh doanh giao i lý có trách nhi m kh u tr s thu thu nh p doanh nghi p vào s ti n hoa h ng ph i tr cho h gia ình, cá nhân kinh doanh và n p vào Ngân sách nhà nư c." 4. G ch u dòng th nh t, i m 2, M c I, ph n E ư c s a i như sau: - ô th lo i c bi t và lo i 1: 100 ngư i" 5. M c II, ph n E ư c s a i, b sung như sau: 5.1. i m1 ư c s a i, b sung như sau: 5.1.1. Ti t 1.2, i m 1 ư c s a i, b sung như sau: 1.2. Thu su t 20% áp d ng i v i: cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư t i a bàn B; cơ s d ch v m i thành l p t d án u tư th c hi n trong Khu công nghi p." 5.1.2. Ti t 1.4, i m 1 ư c s a i, b sung như sau: 1.4. Thu su t 15% áp d ng i v i: cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư t i a bàn C; cơ s d ch v m i thành l p t d án u tư th c hi n trong Khu ch xu t; cơ s s n xu t m i thành l p t d án u tư th c hi n trong Khu công nghi p." 5.1.3. Ti t 1.5, i m 1 ư c s a i, b sung như sau: 1.5. Thu su t 10% áp d ng i v i: h p tác xã ư c thành l p t i a bàn C; cơ s kinh doanh m i thành l p thu c ngành ngh , lĩnh v c A và th c hi n t i a bàn C; cơ s kinh doanh phát tri n h t ng m i thành l p t d án u tư phát tri n h t ng Khu công nghi p, Khu ch xu t; doanh nghi p ch xu t m i thành l p trong lĩnh v c s n xu t không phân bi t trong hay ngoài Khu ch xu t; cơ s kinh doanh m i thành l p t d án c bi t khuy n khích u tư; cơ s khám ch a b nh, giáo d c, ào t o và nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài m i thành l p." 5.1.4. o n cu i i m 1 "Cơ s kinh doanh có các d án u tư s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ư c áp d ng các m c thu su t ưu ãi khác nhau thì cơ s kinh doanh ph i h ch toán riêng thu nh p theo t ng d án u tư. Trư ng h p không h ch toán riêng ư c thu nh p theo t ng d án u tư thì ph i n p thu theo m c thu su t cao nh t mà cơ s kinh doanh ang áp d ng." ư c thay b ng o n m i như sau: i v i cơ s kinh doanh ang ho t ng mà có d án u tư xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng quy mô, i m i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t thì m c thu su t áp d ng i v i ph n thu nh p tăng thêm do u tư mang l i như sau: - Trư ng h p d án u tư vào cùng ngành ngh , lĩnh v c, cùng a bàn v i tr s chính c a cơ s kinh doanh thì ph n thu nh p tăng thêm do d án u tư mang l i áp d ng theo m c thu su t mà cơ s kinh doanh ang áp d ng.
 3. - Trư ng h p d án u tư vào ngành ngh , lĩnh v c khác ho c a bàn khác v i tr s chính c a cơ s kinh doanh mà các ngành ngh , lĩnh v c ho c a bàn nêu trên thu c di n khuy n khích u tư thì m c thu su t ưu ãi áp d ng i v i ph n thu nh p tăng thêm do d án u tư mang l i xác nh căn c vào m c áp ng các i u ki n ưu ãi u tư c a d án. - Trư ng h p d án u tư vào ngành ngh , lĩnh v c khác ho c a bàn khác tr s chính c a cơ s kinh doanh mà các ngành ngh , lĩnh v c ho c a bàn nêu trên không thu c di n khuy n khích u tư thì ph n thu nh p tăng thêm do d án u tư mang l i ph i n p thu theo m c thu su t là 28%." 5.2. Ti t 2.1, i m 2 ư c s a i, b sung như sau: 2.1. Thu su t 10% ư c áp d ng trong 15 năm, k t khi h p tác xã và cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư b t u ho t ng kinh doanh. Trư ng h p c n c bi t khuy n khích cao hơn, B tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh th i gian áp d ng thu su t 10% trong su t th i gian th c hi n d án." 6. M c III, ph n E ư c s a i, b sung như sau: 6.1. i m 1 ư c s a i, b sung như sau: 6.1.1. B sung thêm ti t 1.13 v i n i dung như sau: 1.13. Cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư th c hi n t i Khu công nghi p, Khu ch xu t ư c mi n thu , gi m thu như sau: a. Mi n thu 02 năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 06 năm ti p theo i v i cơ s d ch v m i thành l p t d án u tư th c hi n trong Khu công nghi p; b. Mi n thu 03 năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 07 năm ti p theo i v i: cơ s d ch v m i thành l p t d án u tư th c hi n trong Khu ch xu t; cơ s s n xu t m i thành l p t d án u tư th c hi n trong Khu công nghi p; c. Mi n thu 04 năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 07 năm ti p theo i v i: cơ s kinh doanh phát tri n h t ng m i thành l p t d án u tư phát tri n h t ng Khu công nghi p, Khu ch xu t; doanh nghi p ch xu t trong lĩnh v c s n xu t không phân bi t trong hay ngoài Khu ch xu t." 6.1.2. Thay o n cu i t "Cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư và cơ s kinh doanh di chuy n a i m ư c mi n thu , gi m thu ...." cho n h t i m 1 b ng o n m i như sau: Cơ s kinh doanh ư c thành l p trong các trư ng h p dư i ây không ư c hư ng ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p theo di n cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư:
 4. - Cơ s kinh doanh ư c thành l p trong các trư ng h p chia, tách, sáp nh p, h p nh t theo quy nh c a pháp lu t; - Cơ s kinh doanh ư c thành l p do chuy n i hình th c doanh nghi p, chuy n i s h u (tr các trư ng h p c ph n hoá doanh và giao, bán doanh nghi p nhà nư c theo Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19/06/2002, Ngh nh s 103/1999/N -CP ngày 10/09/1999 và các Ngh nh s a i, b sung các Ngh nh trên c a Chính ph ). - Doanh nghi p tư nhân m i thành l p t ch h kinh doanh cá th v i ngành ngh kinh doanh và tr s kinh doanh như trư c ây. - Doanh nghi p tư nhân, công ty h p danh, công ty trách nhi m h u h n ho c h p tác xã m i thành l p mà ngư i i di n theo pháp lu t ho c ngư i có s v n góp cao nh t trong cơ s kinh doanh này ã tham gia ho t ng kinh doanh v i vai trò là ch doanh nghi p tư nhân, thành viên h p danh, ngư i i di n theo pháp lu t ho c ngư i có s v n góp cao nh t trong các cơ s kinh doanh ang ho t ng ho c ã gi i th nhưng chưa ư c 12 tháng tính t th i i m gi i th cơ s kinh doanh cũ n th i i m thành l p cơ s kinh doanh m i." 6.2. i m 2 ư c s a i, b sung như sau: 2. Cơ s kinh doanh có ho t ng trong các khu kinh t th i gian mi n thu , gi m thu do Th tư ng Chính ph quy t nh, nhưng t i a không quá 04 năm mi n thu , k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 09 năm ti p theo. Cơ s kinh doanh m i thành l p t d án c bi t khuy n khích u tư, cơ s khám ch a b nh, giáo d c, ào t o và nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài m i thành l p ư c mi n thu 04 năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p trong 09 năm ti p theo." 6.3. S a i, b sung o n u i m 4 như sau: 4. Cơ s s n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu thu c ngành ngh , lĩnh v c quy nh t i m c III, Danh m c A ngoài vi c ư c mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng d n t i i m 1, i m 2, i m 3, M c này, còn ư c ưu ãi thêm v thu thu nh p doanh nghi p như sau:". 7. i m 1, M c IV, Ph n E ư c s a i, b sung như sau: 1. Nguyên t c th c hi n mi n thu , gi m thu . 1.1. Các ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p nêu t i M c II, M c III, Ph n này ch áp d ng i v i cơ s kinh doanh có i u ki n ư c ưu ãi thu ; th c hi n y ch k toán, hoá ơn, ch ng t ; ã ăng ký thu và n p thu theo kê khai. 1.2. Trong cùng m t th i gian, n u có m t kho n thu nh p ư c mi n thu , gi m thu theo nhi u trư ng h p khác nhau thì cơ s kinh doanh t l a ch n trư ng h p ư c mi n thu , gi m thu có l i nh t theo ch quy nh và thông báo cho cơ quan thu bi t.
 5. 1.3. Trong th i gian ư c mi n thu , gi m thu , n u cơ s kinh doanh th c hi n nhi u ho t ng kinh doanh thì ph i theo dõi h ch toán riêng thu nh p c a ho t ng kinh doanh ư c mi n thu , gi m thu . Trư ng h p cơ s kinh doanh không h ch toán riêng ư c thì ph n thu nh p c a ho t ng kinh doanh ư c mi n thu , gi m thu ư c xác nh b ng (=) t ng thu nh p ch u thu nhân (x) v i t l ph n trăm (%) c a doanh thu ho t ng kinh doanh ư c mi n thu , gi m thu so v i t ng doanh thu c a cơ s kinh doanh trong kỳ tính thu . 1.4. Cơ s kinh doanh ang trong th i gian ư c hư ng ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p mà có s thay i hình th c doanh nghi p, chuy n i s h u, sáp nh p thêm cơ s kinh doanh khác vào theo quy nh c a pháp lu t thì ti p t c ư c hư ng ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p cho kho ng th i gian ưu ãi còn l i, n u v n áp ng các i u ki n ưu ãi u tư. 1.5. Năm mi n thu , gi m thu ư c xác nh phù h p v i Kỳ tính thu . Th i gian mi n thu , gi m thu ư c tính liên t c k t Kỳ tính thu cơ s kinh doanh b t u có thu nh p ch u thu (chưa tr s l các Kỳ tính thu trư c chuy n sang). Trư ng h p, Kỳ tính thu u tiên cơ s kinh doanh ã có thu nh p ch u thu , nhưng th i gian ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v chưa n 12 tháng thì cơ s kinh doanh có quy n ăng ký v i cơ quan thu tính th i gian mi n thu , gi m thu ngay Kỳ tính thu u tiên ó ho c tính t Kỳ tính thu ti p theo." 8. i m 3, Ph n I "T ch c th c hi n" ư c b sung như sau: 3. Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh ã ư c c p Gi y phép u tư; các cơ s kinh doanh trong nư c ã ư c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ti p t c ư c hư ng các ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p ghi trong Gi y phép u tư, Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. Trư ng h p m c ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p ghi trong Gi y phép u tư, Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư th p hơn m c ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p hư ng d n t i Thông tư này thì cơ s kinh doanh ư c hư ng các m c ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng d n t i Thông tư này cho kho ng th i gian ưu ãi còn l i (th i gian ưu ãi v thu theo Gi y phép u tư, Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư tr (-) th i gian ưu ãi v thu ã ư c hư ng n ngày 01/01/2004). Các cơ s kinh doanh trong nư c ã thành l p trư c ây có i u ki n ưu ãi u tư theo các văn b n quy ph m pháp lu t trư c ây, nhưng chưa ư c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư thì ư c hư ng ưu ãi v thu theo các i u ki n ưu ãi u tư trư c ây cho kho ng th i gian ưu ãi còn l i tính t ngày 01/01/2004 . Các cơ s kinh doanh trong nư c ã thành l p trư c ây không thu c di n ưu ãi u tư, nay có i u ki n ưu ãi u tư theo hư ng d n t i Thông tư này thì ư c hư ng ưu ãi v thu ãi theo hư ng d n t i Thông tư này cho kho ng th i gian ưu ãi còn l i tính t ngày 01/01/2004 . Các cơ s kinh doanh ang ư c mi n, gi m thu theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p ngày 10/05/1997, n u còn th i h n ư c mi n, gi m thu thì ti p t c ư c hư ng h t th i gian mi n, gi m thu còn l i.
 6. Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh h t th i h n ư c ưu ãi v thu su t theo Gi y phép u tư thì chuy n sang áp d ng thu su t 25%; trư ng h p ang n p thu thu nh p doanh nghi p theo thu su t 25% thì ti p t c ư c áp d ng thu su t 25% n h t th i h n c a Gi y phép u tư. Các cơ s kinh doanh trong nư c h t th i h n ưu ãi v thu su t chuy n sang áp d ng thu su t 28%; các cơ s kinh doanh trong nư c ang áp d ng thu su t 32% chuy n sang áp d ng thu su t 28%, k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành." 9. S a i m t s m u bi u ban hành kèm theo Thông tư s 128/2003/TT-BTC như sau: 9.1. Bãi b m u s 01/TNDN "B ng kê mua hàng hoá, d ch v c a t ch c, cá nhân không kinh doanh không có hoá ơn, ch ng t theo ch quy nh." và thay c m t "m u s 01/TNDN" t i ti t 2.2, i m 2, m c III, ph n B b ng c m t "m u s 04/GGT- B ng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá ơn ban hành kèm theo Thông tư s 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 158/2003/N -CP ngày 10/12/2003 c a Chính ph ." 9.2. S a i tên m t s ch tiêu và ph l c ban hành kèm theo T khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p (m u s 02 /TNDN) và ban hành T khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p (m u s 02 /TNDN) m i kèm theo Thông tư này. 10. T ch c th c hi n i v i d án u tư thành l p cơ s kinh doanh m i t ngày 01/01/2004 n ngày Thông tư này có hi u l c thi hành, n u áp d ng m c ưu ãi theo Thông tư s 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 c a B Tài chính cao hơn m c ưu ãi hư ng d n t i Thông tư này thì cơ s kinh doanh ư c hư ng ưu ãi theo Thông tư s 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 c a B Tài chính cho h t th i gian ưu ãi còn l i c a d án. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và áp d ng cho kỳ tính thu t năm 2004. Trương Chí Trung ( ã ký) Ngày nh n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T t khai NAM c l p - T do - H nh phúc M us 02 /TNDN
 7. T khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p [01] Kỳ tính thu : .. [02] Mã s thu : [03] Tên cơ s kinh doanh: [04] a ch tr s : [05] Qu n/Huy n: [06] T nh/Thành ph : [07] i n [08] Fax: [09] E- tho i mail: [10] Ngành ngh kinh doanh chính : ơn v tính: ng Vi t Nam STT Ch tiêu Mã s S ti n (1) (2) (3) (4) A K t qu kinh doanh ghi nh n theo báo cáo tài chính 1 Doanh thu bán hàng hoá và cung c p d ch v A1 Trong ó: - Doanh thu bán hàng hoá không thu c di n n p A2 thu thu nh p doanh nghi p - Doanh thu bán hàng hoá, d ch v xu t khNu A3 - Doanh thu chuy n quy n s d ng t, chuy n A4 quy n thuê t 2 Các kho n gi m tr doanh thu A5 a Chi t kh u thương m i A6 b Gi m giá hàng bán A7 c Giá tr hàng bán b tr l i A8 d Thu tiêu th c bi t, thu xu t khNu, thu giá tr A9 gia tăng theo phương pháp tr c ti p ph i n p 3 Doanh thu ho t ng tài chính A10 Trong ó: - Lãi ti n g i, lãi cho vay v n, lãi bán hàng tr ch m A11 - Lãi chênh l ch t giá h i oái th c t phát sinh A12 trong kỳ tính thu .
 8. - Lãi chênh l ch t giá h i oái do ánh giá l i các A13 kho n m c có ngu n g c ngo i t t i th i i m cu i năm tài chính. 4 Chi phí s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v A14 a Giá v n hàng bán A15 Trong ó: - Chi phí nguyên li u, v t li u, nhiên li u và hàng A16 hoá mua c a t ch c, cá nhân không kinh doanh ư c l p b ng kê theo quy nh. - Giá v n c a t chuy n quy n A17 b Chi phí bán hàng A18 Trong ó: - Chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, hoa h ng A19 môi gi i - Chi phí cho chuy n quy n s d ng t, chuy n A20 quy n thuê t c Chi phí qu n lý doanh nghi p A21 Trong ó: - Chi phí ti p tân, khánh ti t, h i h p, giao d ch i A22 ngo i - Chi cho lao ng n A23 - Chi phí qu n lý kinh doanh do công ty nư c A24 ngoài phân b - Chi phí cho chuy n quy n s d ng t, chuy n A25 quy n thuê t 5 Chi phí tài chính A26 Trong ó: - Chi phí lãi ti n vay dùng cho s n xu t, kinh doanh A27 - Chi phí cho chuy n quy n s d ng t, chuy n A28 quy n thuê t - L chênh l ch t giá h i oái do ánh giá l i các A29 kho n m c có ngu n g c ngo i t t i th i i m cu i năm tài chính. 6 L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh A30 Trong ó: L i nhu n t chuy n quy n s d ng t, A31
 9. chuy n quy n thuê t 7 Thu nh p khác A32 Trong ó: a Thu t như ng bán, thanh lý tài s n A33 b Thu nh p t các kho n n ph i tr không xác nh A34 ư c ch n c Thu các kho n ph i thu khó òi ã x lý xoá s nay A35 òi ư c d Các kho n thu ư c h ch toán vào chi phí h p lý A36 ã n p vào ngân sách nhà nư c nay ư c ngân sách nhà nư c hoàn l i Thu nh p t kinh doanh c a nh ng năm trư c b b A37 sót m i phát hi n ra e Thu nh p nh n ư c t ho t ng s n xu t, kinh A38 doanh nư c ngoài g K t dư cu i năm các kho n trích trư c chi không h t A39 8 Chi phí khác A40 Trong ó: Chi phí chuy n như ng, thanh lý tài s n A41 9 L i nhu n khác A42 10 T ng l i nhu n trư c thu thu nh p doanh nghi p A43 Trong ó: L i nhu n t ho t ng không thu c di n A44 n p thu thu nh p doanh nghi p B Xác nh thu nh p ch u thu theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p 1 i u ch nh tăng t ng l i nhu n trư c thu thu B1 nh p doanh nghi p a Chênh l nh i u ch nh tăng doanh thu B2 b Thu nh p liên quan n tiêu th hàng hoá, d ch v B3 không tính trong doanh thu c Chi phí kh u hao TSC vư t m c kh u hao theo B4 quy nh ho c không ư c trích kh u hao theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p d Chi phí nguyên li u vư t m c tiêu hao h p lý B5 Chi phí lãi ti n vay vư t m c kh ng ch theo quy B6 nh
 10. e Chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i vư t m c B7 kh ng ch theo quy nh g Các kho n trích trư c vào chi phí nhưng th c t B8 không chi h t h Chi phí không có hoá ơn, ch ng t theo ch quy B9 nh Trong ó: Chi phí chuy n quy n s d ng t, B10 chuy n quy n thuê t i Các kho n ph t vi ph m ch qu n lý Nhà nư c B11 k Chi phí không liên quan n doanh thu, thu nh p B12 ch u thu thu nh p doanh nghi p l Chi ti n lương, ti n công c a ch doanh nghi p tư B13 nhân, thành viên h p danh ch h cá th , cá nhân kinh doanh và ti n thù lao tr cho sáng l p viên, thành viên h i ng qu n tr c a công ty c ph n, công ty TNHH m Ti n lương ti n công do cơ s kinh doanh không B14 th c hi n úng ch h p ng lao ng. n Chi phí ti n ăn gi a ca vư t m c quy nh B15 0 Các kho n chi do ngu n kinh phí khác tài tr B16 p Chi trang ph c vư t m c quy nh B17 q Chi cho lao ng n vư t m c quy nh B18 r Chi qu n lý kinh doanh do công ty nư c ngoài B19 phân b vư t m c quy nh s S chưa hoàn nh p các kho n d phòng theo ch B20 quy nh t L chênh l ch t giá h i oái do ánh giá l i các B21 kho n m c có ngu n g c ngo i t t i th i i m cu i năm tài chính. v Các kho n i u ch nh làm tăng l i nhu n trư c thu B22 thu nh p doanh nghi p khác 2 i u ch nh gi m t ng l i nhu n trư c thu thu B23 nh p doanh nghi p a Các kho n n ph i tr ã xoá s tính vào thu nh p B24 ch u thu , nay ph i tr do ã xác nh ư c ch n b Chi phí c a ph n doanh thu i u ch nh tăng B25 c Thu nh p c a các ho t ng không thu c di n n p B26
 11. thu thu nh p doanh nghi p d Lãi chênh l ch t giá h i oái do ánh giá l i các B27 kho n m c có ngu n g c ngo i t t i th i i m cu i năm tài chính. Các kho n i u ch nh làm gi m l i nhu n trư c thu B28 khác 3 L t các năm trư c chuy n sang B29 Trong ó: L t chuy n quy n s d ng t, chuy n B30 quy n thuê t 4 T ng thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p B31 Trong ó: Thu nh p t chuy n quy n s d ng t, B32 chuy n quy n thuê t C T l thu nh p ch u thu trên doanh thu tính C1 thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p D Xác nh s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong kỳ tính thu 1 Thu thu nh p doanh nghi p ph i n p phát sinh D1 trong kỳ tính thu 2 Thu thu nh p doanh nghi p ã t m n p các quý D2 trong kỳ tính thu Trong ó: thu thu nh p t chuy n quy n s d ng D3 t, chuy n quy n thuê t 3 Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m trong D4 kỳ tính thu 4 S thu ã n p t i nư c ngoài ư c tr trong kỳ tính D5 thu 5 Thu thu nh p doanh nghi p còn ph i n p trong kỳ D6 tính thu 6 Thu thu nh p doanh nghi p ã n p th a trong kỳ D7 tính thu Ngoài các Ph l c s 01 n Ph l c s 14 ban hành kèm theo t khai này, chúng tôi g i kèm theo các tài li u sau: 1 ž H th ng báo cáo tài chính theo quy nh c a pháp lu t k toán 2 ž Gi y n p ti n ho c Biên lai n p thu TNDN c a các quý trong kỳ tính thu 3 ž Biên lai ho c ch ng t ch ng minh ã n p thu thu nh p t i nư c ngoài
 12. 4 ž B ng kê hàng hoá, d ch v mua vào hàng tháng theo m u s 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003. 5 ž B n ăng ký th i gian mi n thu , gi m thu theo hư ng d n t i i m 3.4, m c II, ph n E Thông tư này 6 ž Văn b n phân b chi phí qu n lý kinh doanh c a Công ty nư c ngoài cho cơ s thư ng trú t i VN 7 ž Văn b n tho thu n c a B Tài chính v kho n chi phí trích trư c tính vào chi phí h p lý. 8 ž Văn b n c a Chính ph cho tính vào chi phí h p lý các kho n chi t thi n, tài tr cho các oàn th , t ch c xã h i và ng h các a phương. 9 ž Danh m c các công trình, máy móc, thi t b u tư trong kỳ tính thu 10 ž Danh sách (tên, mã s thu , a ch ) các ơn v , chi nhánh tr c thu c cơ s kinh doanh h ch toán ph thu c báo s 11 ž Các văn b n khác liên quan n vi c xác nh doanh thu, chi phí và thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu . Chúng tôi xin cam oan là các s li u i n vào t khai thu này là chính xác, y và rõ ràng và xin ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t v s li u ã kê khai. -------- ngày------- tháng--------năm 200---- i di n theo pháp lu t c a cơ s kinh doanh (Ký tên, óng d u, ghi rõ h tên và ch c v ) (Ghi chú: ngh cơ s kinh doanh c k b n hư ng d n l p t khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p xác nh và chính xác các s li u ghi vào t khai này) PH L C Ban hành kèm theo T khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p PH L C S 1 Chuy n l theo quy nh t i i u 46 Ngh nh s 164/2003/N -CP Tên cơ s kinh doanh:............................................................................ Mã s thu :............................................................................................
 13. Kỳ tính thu :.......................................................................................... I. K ho ch chuy n l phát sinh các kỳ tính thu trư c: Kỳ tính S S l S l S l S l S l thu l chuy n chuy n chuy n chuy n chuy n phát phát sang Kỳ sang Kỳ sang Kỳ sang Kỳ sang Kỳ sinh l sinh tính thu tính thu tính thu tính thu tính thu 200.... 200.... 200... 200... 200... (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 200... 200... 200... 200... 200... II. Xác nh s l ư c chuy n trong kỳ tính thu : Kỳ tính S l S l ã chuy n S l chuy n S l còn ư c thu phát phát trong các Kỳ tính trong Kỳ tính chuy n sang các Kỳ sinh l sinh thu trư c thu này tính thu sau (1) (2) (3) (4) (5) 200.. 200... 200... 200... 200.... T ng c ng*: Chú ý: - Cơ s kinh doanh có phát sinh s l t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t ph i l p b ng k ho ch chuy n l và ch ư c chuy n vào thu nh p t ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t c a các kỳ tính thu sau. - * Dòng t ng c ng c a c t (4) t i M c II, Ph l c này là s li u ghi vào ch tiêu mã s B29 ho c mã s B30 (n u là b ng xác nh s l ư c chuy n trong kỳ tính thu c a ho t ng chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t) c a T khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p.
 14. PH L C S 2 S thu thu nh p doanh nghi p ph i n p phát sinh trong kỳ tính thu Tên cơ s kinh doanh:.............................................................................. Mã s thu :............................................................................................. Kỳ tính thu :............................................................................................ STT Lo i thu nh p Thu nh p ch u thu Thu Thu su t ph i n p (%) (1) (2) (3) (4) (5) 1. Thu nh p t ho t ng s n 28% xu t kinh doanh và các kho n thu nh p khác phát 25% sinh t i Vi t Nam, tr thu 20% nh p nêu t i i m 2 dư i ây 15% 10% 2 Thu nh p t chuy n quy n T ng thu nh p ch u thu : 28% s d ng t, chuy n quy n thuê t - Thu nh p còn l i trên chi 0% phí n 15% - Thu nh p còn l i trên chi 10% phí trên 15% n 30% - Thu nh p còn l i trên chi 15% phí trên 30% n 45% - Thu nh p còn l i trên chi 20% phí trên 45% n 60% - Thu nh p còn l i trên 25% 60% 3 Thu nh p t ho t ng s n 28% xu t kinh doanh nư c ngoài 25% 20% 15% 10% T ng c ng*:
 15. Chú ý: - Nh ng c t ch tiêu nào không có s li u thì b tr ng không ghi. - * Dòng t ng c ng c t (5) t i Ph l c này ư c ghi vào ch tiêu "Thu thu nh p phát sinh trong kỳ tính thu " (Mã s D1) t i T khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. PH L C S 3 Mi n, gi m thu TNDN i v i cơ s kinh doanh m i thành l p t d án u tư và cơ s kinh doanh di chuy n a i m theo quy nht i i u 36 Ngh nh s 164/2003/N -CP Tên cơ s kinh doanh:.............................................................................. Mã s thu :............................................................................................... Kỳ tính thu :............................................................................................. 1. i u ki n ưu ãi: M i thành l p: Cơ s s n xu t m i thành l p ngoài Khu công nghi p, Khu ch xu t D án u tư th c hi n t i Khu công nghi p, Khu ch xu t: Cơ s kinh doanh phát tri n h t ng Cơ s d ch v trong Khu ch xu t Cơ s s n xu t trong Khu công nghi p Doanh nghi p ch xu t trong lĩnh v c s n xu t D án u tư theo hình th c BOT, hình th c BTO, hình th c BT Ngành ngh thu c Danh m c A a bàn thu c Danh m c B a bàn thu c Danh m c C a bàn thu c ô th lo i c bi t và lo i 1 a bàn khác T ng s lao ng s d ng bình quân trong năm: ...........ngư i/năm
 16. S lao ng là ngư i dân t c thi u s :.... ngư i, chi m:...% t ng s lao ng Di chuy n a i m theo quy ho ch n a bàn thu c Danh m c B n a bàn thu c Danh m c C n a bàn khác 2. M c mi n, gi m thu : - Thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu ãi:.......% - Th i h n áp d ng thu su t ưu ãi...... năm - Th i gian mi n thu ....... năm - Th i gian gi m 50% s thu ph i n p.........năm. 3. Xác nh s thu ư c mi n, gi m trong kỳ tính thu : - Năm b t u ho t ng s n xu t kinh doanh:......; - Năm áp d ng thu su t ưu ãi th ......... tính t năm....... - Năm b t u có thu nh p ch u thu :........ - Năm ư c mi n thu th ....... tính t năm....b t u có thu nh p ch u thu ; - Năm ư c gi m 50% s thu ph i n p th ...... tính t năm.... - T ng thu nh p ch u thu ư c mi n thu ho c gi m thu :........................ ng - Thu su t thu TNDN ưu ãi ư c áp d ng:..............% - Thu thu nh p doanh nghi p ph i n p:................................................ ng - T l thu TNDN ư c mi n ho c gi m: ..........................% - Thu TNDN ư c mi n, gi m:............. ng * Chú ý: - T i ph n " i u ki n ưu ãi" n u cơ s kinh doanh thu c trư ng h p nào thì ánh d u (x) vào ô q ; nh ng i u ki n không áp ng thì b tr ng không ghi. - * Ch tiêu "Thu TNDN ư c mi n, gi m" t i Ph l c này ư c t p h p ghi vào ch tiêu "Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m trong kỳ tính thu (Mã s D4) c a T khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p.
 17. PH L C S 4 Mi n, gi m TNDN i v i cơ s kinh doanh ho t ng trong các khu kinh t ; cơ s kinh doanh m i thành l p t d án c bi t khuy n khích u tư;cơ s khám ch a b nh, giáo d c, ào t o và nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài m i thành l p theo quy nh t i i u 37 Ngh nh s 164/2003/N -CP Tên cơ s kinh doanh:...................................................................................... Mã s thu :...................................................................................................... Kỳ tính thu :.................................................................................................... 1. i u ki n ưu ãi: Cơ s kinh doanh có ho t ng trong khu kinh t Cơ s kinh doanh m i thành l p t d án c bi t khuy n khích u tư Cơ s khám ch a b nh, giáo d c, ào t o và nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài m i thành l p 2. M c mi n , gi m thu - Thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu ãi:.......% - Th i h n áp d ng thu su t ưu ãi:...... năm - Th i gian mi n thu :........ năm - Th i gian gi m 50% s thu ph i n p:........ năm 3. Xác nh s thu ư c mi n, gi m: - Năm b t u ho t ng s n xu t kinh doanh: .............; - Năm áp d ng thu su t ưu ãi th ........ tính t năm.............; - Năm d án u tư hoàn thành ưa vào s n xu t, kinh doanh:...........................; - Năm h ng m c u tư...... hoàn thành ưa vào s n xu t, kinh doanh:..............; - T ng nguyên giá TSC dùng cho s n xu t, kinh doanh trong kỳ tính thu :.....; - T ng giá tr TSC u tư m i ã ưa vào s n xu t kinh doanh:.............. ng - Năm b t u có thu nh p ch u thu :.............; - Năm ư c mi n thu th .....tính t năm........;
 18. - Năm ư c gi m 50% s thu ph i n p th ...... tính t năm........; - T ng thu nh p ch u thu ư c mi n thu , ho c gi m thu :........................ ng - Thu Thu nh p doanh nghi p ph i n p:...................................................... ng - T l thu TNDN ư c mi n, ho c gi m: ..........................% - Thu TNDN ư c mi n, gi m:................................................ ng * Chú ý: - T i ph n " i u ki n ưu ãi" n u cơ s kinh doanh thu c trư ng h p nào thì ánh d u (x) vào ô q; nh ng i u ki n không có thì b tr ng không ghi. - * Ch tiêu "Thu TNDN ư c mi n, gi m" t i Ph l c này ư c t p h p ghi vào ch tiêu "Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m trong kỳ tính thu (Mã s D4) c a T khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. PH L C S 5 Mi n, gi m thu TNDN i v i cơ s kinh doanh u tư xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng quy mô, i m i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t theo quy nh t i i u 38 Ngh nh s 164/2003/N -CP Tên cơ s kinh doanh:..................................................................................... Mã s thu :..................................................................................................... Kỳ tính thu :................................................................................................... 1. i u ki n ưu ãi: - Ngành ngh , a bàn u tư: Ngành ngh thu c Danh m c A. a bàn thu c Danh m c B a bàn thu c Danh m c C a bàn khác - D án u tư: L p t dây chuy n s n xu t m i u tư m r ng quy mô, i m i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t
 19. Trong ó, d án u tư bao g m các h ng m c u tư: - H ng m c u tư : .......................................... - H ng m c u tư:............................................ - H ng m c u tư:............................................ - Th i gian ăng ký b t u th c hi n mi n, gi m thu :.................... 2. M c mi n thu , gi m thu : - Th i gian ư c mi n thu ..........năm. - Th i gian ư c gi m 50% s thu ph i n p..........năm. 3. Xác nh s thu ư c mi n, gi m: - Năm d án u tư hoàn thành ưa vào s n xu t, kinh doanh:....................... - Năm h ng m c u tư hoàn thành ưa vào s n xu t, kinh doanh:................ - Năm th .......... ư c mi n thu tính t năm .........; - Năm th .......... ư c gi m 50% s thu ph i n p tính t năm.........; - T ng nguyên giá TSC dùng cho s n xu t, kinh doanh trong kỳ tính thu : - T ng giá tr TSC u tư m i ã ưa vào s n xu t kinh doanh:.............. ng - T ng thu nh p ch u thu ư c mi n thu , ho c gi m thu :...................... ng - Thu nh p tăng thêm do u tư mang l i ư c mi n ho c gi m:............... ng - Thu su t thu TNDN:................. % - Thu TNDN ph i n p:......................... ng - T l thu TNDN ư c mi n ho c gi m:.......% - Thu TNDN ư c mi n, gi m:........................ ng* Chú ý: - T i ph n " i u ki n ưu ãi" n u cơ s kinh doanh thu c trư ng h p nào thì ánh d u (x) vào ô q; nh ng i u ki n không có thì b tr ng không ghi. - * Ch tiêu "Thu TNDN ư c mi n, gi m" t i Ph l c này ư c t p h p ghi vào ch tiêu "Thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m trong kỳ tính thu " (Mã s D4) c a T khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p.
 20. PH L C S 6 Mi n, gi m thu TNDN i v i cơ s s n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu theo quy nh t i i u 39 Ngh nh s 164/2003/N -CP. Tên cơ s kinh doanh:......................................................................... Mã s thu :......................................................................................... Kỳ tính thu :....................................................................................... 1. i u ki n ưu ãi: Năm u th c hi n xu t khNu tr c ti p Xu t khNu m t hàng m i có tính năng kinh t -k thu t, tính năng s d ng khác v i m t hàng trư c ây. Xu t khNu ra th trư ng m t qu c gia m i có doanh thu xu t khNu t trên 50% t ng doanh thu. Duy trì th trư ng xu t khNu n nh v s lư ng ho c giá tr hàng hoá xu t khNu trong 3 năm liên t c.. u tư vào a bàn thu c Danh m c B u tư vào a bàn thu c Danh m c C 2. M c mi n, gi m thu : Mi n thu i v i ph n thu nh p có ư c do xu t khNu Gi m 50% s thu ph i n p i v i ph n thu nh p có ư c do xu t khNu Gi m 25% s thu ph i n p i v i ph n thu nh p có ư c do xu t khNu Gi m 20% s thu ph i n p i v i ph n thu nh p có ư c do xu t khNu 3. Xác nh s thu ư c mi n, gi m: - Thu nh p ch u thu có ư c do xu t khNu: ....................................... ng - Thu su t thu thu nh p doanh nghi p: ...........................................% - Thu TNDN c a ph n thu nh p có ư c do xu t khNu:.................... ng - Thu TNDN ư c mi n, gi m:......................................................... ng* Chú ý:
Đồng bộ tài khoản