Thông tư 88/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:57

0
87
lượt xem
6
download

Thông tư 88/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 88/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 88/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦  c ñ a   B é   T µ i     c h Ý n h   S è   8 8 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   0 1   t h ¸ n g   0 9   n ¨ m  2004 vÒ viÖc Söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 128/2003/TT­BTC  ngµy 22/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh  NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp C¨n cø LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc Quèc héi  kho¸ XI th«ng qua ngµy 17 th¸ng 06 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­CP ngµy 22 th¸ng 12  n¨m 2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ NghÞ ®Þnh sè 152/2004/N§­CP   ngµy   06/08/2004   cña   ChÝnh   phñ   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè  ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­CP ngµy 22 th¸ng 12 n¨m   2003  cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ   thu nhËp doanh nghiÖp;  C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   01   th¸ng   07  n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   néi   dung cña Th«ng t  sè 128/2003/TT­BTC ngµy 22/12/2003 híng  dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­CP   ngµy 22 th¸ng   12   n¨m   2003     cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi   hµnh   LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh sau: 1. §o¹n thø hai, môc III, phÇn C ®îc söa ®æi nh sau: “Hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   kinh   doanh   cã   thu   nhËp   tõ  chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt kh«ng nép  thuÕ thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn  thuª ®Êt theo híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy mµ nép thuÕ theo  quy   ®Þnh   cña   LuËt   thuÕ   chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   hiÖn  hµnh.” 2. T¹i tiÕt 2.1.b, §iÓm 2, Môc VII, phÇn C thay thÕ  côm tõ “tê khai thuÕ   theo mÉu sè 02D/TNDN”       b»ng côm  tõ “ tê khai  thuÕ thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt,  chuyÓn quyÒn thuª ®Êt (mÉu sè 02C/TNDN) ”. 3.   Bæ   sung   tiÕt   5.3   vµo   §iÓm   5,   môc   II,   phÇn   D   nh  sau: “5.3. §èi víi c¸c hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n kinh doanh  kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ  lµm   dÞch   vô   ®¹i   lý   b¸n   ®óng   gi¸   (vÝ   dô   nh:   ®¹i   lý   b¶o  hiÓm,   b¸n     thÎ   ®iÖn   tho¹i   di   ®éng)   hëng   hoa   hång   th×  ph¶i nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi hoa hång ®¹i  lý ®îc hëng. Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong 
 2. 2 trêng hîp nµy   ®îc x¸c ®Þnh theo møc Ên ®Þnh lµ 5% tÝnh  trªn   hoa hång (bao gåm c¶ c¸c kho¶n nhËn chi hç trî tõ  bªn giao ®¹i lý) mµ hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n kinh doanh ®îc  hëng.   C¬ së kinh doanh giao ®¹i lý cã tr¸ch nhiÖm khÊu  trõ   sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµo sè tiÒn hoa hång  ph¶i tr¶ cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n kinh doanh vµ nép vµo  Ng©n s¸ch nhµ níc.”  4. G¹ch ®Çu dßng thø nhÊt, §iÓm 2, Môc I, phÇn E ®îc  söa ®æi nh sau: “­ ë ®« thÞ lo¹i ®Æc biÖt vµ lo¹i 1: 100 ngêi” 5.   Môc   II,   phÇn   E   ®îc   söa   ®æi,   bæ   sung   nh sau: 5.1. §iÓm1®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: 5.1.1. TiÕt 1.2, §iÓm 1 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “1.2.   ThuÕ   suÊt     20%   ¸p   dông   ®èi   víi:   c¬   së   kinh  doanh míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t  t¹i ®Þa bµn B; c¬ së  dÞch vô míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn trong Khu  c«ng nghiÖp.” 5.1.2. TiÕt 1.4, §iÓm 1 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “1.4.   ThuÕ   suÊt     15%   ¸p   dông   ®èi   víi:   c¬   së   kinh  doanh míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn  C; c¬ së  dÞch vô míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn trong Khu  chÕ   xuÊt;  c¬   së   s¶n   xuÊt   míi   thµnh   lËp   tõ  dù   ¸n   ®Çu   t  thùc hiÖn trong Khu c«ng nghiÖp.”  5.1.3. TiÕt 1.5, §iÓm 1 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “1.5. ThuÕ suÊt 10% ¸p dông ®èi víi:  hîp t¸c x∙ ®îc  thµnh lËp t¹i ®Þa bµn C; c¬ së kinh doanh míi thµnh lËp  thuéc ngµnh nghÒ, lÜnh vùc A vµ thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn C;  c¬ së kinh doanh ph¸t triÓn h¹ tÇng míi thµnh lËp tõ dù  ¸n   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   h¹   tÇng   Khu   c«ng   nghiÖp,   Khu   chÕ  xuÊt; doanh nghiÖp chÕ xuÊt míi thµnh lËp trong lÜnh vùc  s¶n xuÊt kh«ng ph©n biÖt trong hay ngoµi Khu chÕ xuÊt; c¬  së   kinh   doanh   míi   thµnh   lËp   tõ   dù   ¸n   ®Æc   biÖt   khuyÕn  khÝch ®Çu t; c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ  nghiªn   cøu   khoa   häc   cã   vèn   ®Çu   t  níc   ngoµi   míi   thµnh  lËp.” 5.1.4. §o¹n cuèi §iÓm 1 “C¬ së kinh doanh cã c¸c dù  ¸n ®Çu t  s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô   ®îc ¸p  dông   c¸c   møc   thuÕ   suÊt  u   ®∙i   kh¸c   nhau   th×   c¬   së   kinh  doanh ph¶i h¹ch to¸n riªng thu nhËp theo tõng dù ¸n ®Çu  t. Trêng hîp kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc thu nhËp theo tõng  dù ¸n ®Çu t th× ph¶i nép thuÕ theo møc thuÕ suÊt cao nhÊt  mµ c¬ së kinh doanh ®ang ¸p dông.” ®îc thay   b»ng ®o¹n  míi nh sau: 
 3. 3 “§èi víi c¬ së kinh doanh ®ang ho¹t ®éng mµ cã dù ¸n  ®Çu t  x©y dùng d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi, më réng quy m«,  ®æi   míi   c«ng   nghÖ,   c¶i   thiÖn   m«i   trêng  sinh   th¸i,   n©ng  cao n¨ng lùc s¶n xuÊt th× møc thuÕ suÊt ¸p dông ®èi víi  phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t mang l¹i nh sau: ­ Trêng hîp dù ¸n ®Çu t  vµo cïng   ngµnh nghÒ, lÜnh  vùc, cïng ®Þa bµn víi trô së chÝnh cña c¬ së kinh doanh  th×  phÇn thu nhËp t¨ng thªm do dù ¸n ®Çu t mang l¹i  ¸p  dông     theo   møc   thuÕ   suÊt   mµ   c¬   së   kinh   doanh   ®ang   ¸p  dông. ­ Trêng hîp dù ¸n ®Çu t vµo ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kh¸c  hoÆc ®Þa bµn kh¸c víi trô së chÝnh cña c¬ së kinh doanh  mµ c¸c ngµnh nghÒ, lÜnh vùc hoÆc  ®Þa bµn nªu trªn thuéc  diÖn khuyÕn khÝch ®Çu t th× møc thuÕ suÊt u ®∙i  ¸p dông  ®èi víi phÇn thu nhËp t¨ng thªm do dù ¸n ®Çu t  mang l¹i  x¸c ®Þnh c¨n cø vµo møc ®é ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn  u ®∙i  ®Çu t cña dù ¸n. ­ Trêng hîp dù ¸n ®Çu t vµo ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kh¸c  hoÆc ®Þa bµn kh¸c trô së chÝnh cña c¬ së kinh doanh   mµ  c¸c   ngµnh   nghÒ,   lÜnh   vùc   hoÆc     ®Þa   bµn   nªu   trªn   kh«ng  thuéc diÖn khuyÕn khÝch ®Çu t th× phÇn thu nhËp t¨ng thªm  do dù ¸n ®Çu t mang l¹i ph¶i nép thuÕ theo møc thuÕ suÊt  lµ 28%.” 5.2. TiÕt 2.1, §iÓm 2 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau:  “2.1. ThuÕ suÊt 10% ®îc ¸p dông trong 15 n¨m, kÓ tõ  khi hîp t¸c x∙ vµ c¬ së kinh doanh míi thµnh lËp tõ dù ¸n  ®Çu   t  b¾t   ®Çu   ho¹t   ®éng   kinh   doanh.   Trêng   hîp   cÇn   ®Æc  biÖt   khuyÕn   khÝch  cao  h¬n,   Bé  tµi  chÝnh   tr×nh  Thñ  tíng  ChÝnh   phñ   quyÕt   ®Þnh   thêi   gian   ¸p   dông   thuÕ   suÊt   10%  trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n.” 6. Môc III, phÇn E ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: 6.1. §iÓm 1 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: 6.1.1. Bæ sung thªm tiÕt 1.13 víi néi dung nh sau:   “1.13. C¬ së kinh doanh míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t thùc   hiÖn   t¹i   Khu   c«ng   nghiÖp,   Khu   chÕ   xuÊt     ®îc   miÔn  thuÕ,  gi¶m thuÕ nh sau: a. MiÔn thuÕ 02 n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ  vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho 06 n¨m tiÕp theo ®èi víi  c¬   së   dÞch   vô   míi   thµnh   lËp   tõ   dù   ¸n   ®Çu   t  thùc   hiÖn  trong Khu c«ng nghiÖp; b. MiÔn thuÕ 03 n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ  vµ   gi¶m   50%   sè   thuÕ   ph¶i   nép   cho   07   n¨m   tiÕp   theo   ®èi  víi: c¬ së dÞch vô míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn  trong Khu chÕ xuÊt; c¬ së s¶n xuÊt míi thµnh lËp tõ dù ¸n  ®Çu t thùc hiÖn trong Khu c«ng nghiÖp;
 4. 4 c. MiÔn thuÕ 04 n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ  vµ   gi¶m   50%   sè   thuÕ   ph¶i   nép   cho   07   n¨m   tiÕp   theo   ®èi  víi: c¬ së kinh doanh ph¸t triÓn h¹ tÇng míi thµnh lËp tõ  dù ¸n ®Çu t  ph¸t triÓn h¹ tÇng Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ  xuÊt; doanh nghiÖp chÕ xuÊt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kh«ng  ph©n biÖt trong hay ngoµi Khu chÕ xuÊt.” 6.1.2.     Thay   ®o¹n   cuèi     tõ   "C¬   së   kinh   doanh   míi  thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t  vµ c¬ së kinh doanh di chuyÓn  ®Þa ®iÓm ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ ...." cho ®Õn hÕt ®iÓm  1 b»ng ®o¹n míi nh sau: “C¬ së kinh doanh ®îc thµnh lËp trong c¸c trêng hîp  díi   ®©y   kh«ng     ®îc   hëng  u   ®∙i   vÒ   thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp theo diÖn c¬ së kinh doanh míi thµnh lËp tõ dù ¸n  ®Çu t: ­ C¬ së kinh doanh ®îc thµnh lËp trong c¸c trêng hîp  chia,   t¸ch,   s¸p   nhËp,   hîp   nhÊt   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt; ­ C¬ së kinh doanh  ®îc thµnh lËp do chuyÓn ®æi h×nh  thøc doanh nghiÖp, chuyÓn ®æi së h÷u (trõ c¸c trêng hîp  cæ phÇn ho¸ doanh vµ giao, b¸n doanh nghiÖp nhµ níc theo  NghÞ ®Þnh sè 64/2002/N§­CP ngµy 19/06/2002,  NghÞ ®Þnh sè  103/1999/N§­CP ngµy 10/09/1999  vµ c¸c NghÞ ®Þnh söa ®æi,  bæ sung c¸c NghÞ ®Þnh trªn cña ChÝnh phñ). ­ Doanh  nghiÖp   t  nh©n míi  thµnh  lËp tõ  chñ hé kinh  doanh c¸ thÓ   víi ngµnh nghÒ kinh doanh vµ trô së kinh  doanh nh  tríc ®©y. ­   Doanh   nghiÖp   t  nh©n,   c«ng   ty   hîp   danh,   c«ng   ty  tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hoÆc hîp t¸c x∙ míi thµnh lËp mµ ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt hoÆc ngêi cã sè vèn gãp cao nhÊt  trong   c¬   së   kinh   doanh   nµy   ®∙   tham   gia   ho¹t   ®éng   kinh  doanh víi vai trß lµ chñ doanh nghiÖp t nh©n, thµnh viªn  hîp danh,  ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p  luËt  hoÆc ngêi cã sè  vèn   gãp   cao   nhÊt   trong   c¸c   c¬   së   kinh   doanh   ®ang   ho¹t  ®éng hoÆc ®∙ gi¶i thÓ nhng cha ®îc 12 th¸ng tÝnh tõ thêi  ®iÓm   gi¶i thÓ c¬ së kinh doanh cò ®Õn thêi ®iÓm thµnh  lËp c¬ së kinh doanh míi." 6.2. §iÓm 2 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “2. C¬ së kinh doanh cã ho¹t ®éng trong c¸c khu kinh  tÕ thêi gian miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ do Thñ tíng ChÝnh phñ  quyÕt ®Þnh, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 04 n¨m miÔn thuÕ, kÓ tõ  khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép  cho 09 n¨m  tiÕp theo. C¬   së   kinh   doanh   míi   thµnh   lËp   tõ   dù   ¸n   ®Æc   biÖt  khuyÕn khÝch ®Çu t, c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, gi¸o dôc, ®µo  t¹o   vµ   nghiªn   cøu   khoa   häc   cã   vèn   ®Çu   t  níc   ngoµi   míi  thµnh   lËp   ®îc   miÔn   thuÕ   04   n¨m,   kÓ   tõ   khi   cã   thu   nhËp 
 5. 5 chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép trong 09 n¨m tiÕp  theo.” 6.3. Söa ®æi, bæ sung ®o¹n ®Çu §iÓm 4 nh sau:  “4. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh hµng xuÊt khÈu thuéc  ngµnh   nghÒ,   lÜnh   vùc   quy   ®Þnh   t¹i   môc   III,   Danh   môc   A  ngoµi viÖc ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  theo híng dÉn t¹i ®iÓm 1, ®iÓm 2, ®iÓm 3, Môc nµy, cßn ®­ îc u ®∙i thªm vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh sau:”. 7.   §iÓm   1,   Môc   IV,   PhÇn   E   ®îc   söa   ®æi,   bæ   sung   nh  sau: "1. Nguyªn t¾c thùc hiÖn  miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ. 1.1. C¸c u ®∙i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nªu t¹i  Môc II, Môc III, PhÇn nµy chØ ¸p dông ®èi víi c¬ së kinh  doanh cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc  u ®∙i thuÕ; thùc hiÖn ®Çy ®ñ  chÕ ®é kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ; ®∙ ®¨ng ký thuÕ vµ nép  thuÕ theo kª khai.  1.2. Trong cïng mét thêi gian, nÕu cã mét kho¶n thu  nhËp ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ theo nhiÒu trêng hîp kh¸c  nhau th× c¬ së kinh doanh tù lùa chän  trêng hîp ®îc miÔn  thuÕ, gi¶m thuÕ cã lîi nhÊt theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ th«ng  b¸o cho c¬ quan thuÕ biÕt. 1.3.   Trong thêi gian ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ, nÕu  c¬ së kinh doanh thùc hiÖn nhiÒu ho¹t ®éng kinh doanh th×  ph¶i theo dâi h¹ch to¸n riªng thu nhËp cña ho¹t ®éng kinh  doanh   ®îc   miÔn   thuÕ,   gi¶m   thuÕ.   Trêng   hîp   c¬   së   kinh  doanh   kh«ng   h¹ch   to¸n   riªng   ®îc   th×   phÇn   thu   nhËp   cña  ho¹t   ®éng   kinh   doanh   ®îc   miÔn   thuÕ,   gi¶m   thuÕ   ®îc   x¸c  ®Þnh b»ng (=) tæng thu nhËp chÞu thuÕ nh©n (x) víi tû lÖ  phÇn tr¨m (%) cña doanh thu ho¹t ®éng kinh doanh ®îc miÔn  thuÕ,   gi¶m   thuÕ   so   víi   tæng   doanh   thu   cña   c¬   së   kinh  doanh trong kú tÝnh thuÕ. 1.4. C¬ së kinh doanh ®ang trong thêi gian ®îc hëng u  ®∙i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp mµ cã sù thay ®æi h×nh  thøc doanh nghiÖp, chuyÓn ®æi së h÷u, s¸p nhËp thªm c¬ së  kinh   doanh   kh¸c   vµo     theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt     th×  tiÕp tôc ®îc hëng u ®∙i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho  kho¶ng thêi gian u ®∙i cßn l¹i, nÕu vÉn ®¸p øng c¸c ®iÒu  kiÖn u ®∙i ®Çu t. 1.5.   N¨m   miÔn   thuÕ,   gi¶m   thuÕ   ®îc   x¸c   ®Þnh   phï   hîp  víi     Kú   tÝnh   thuÕ.   Thêi   gian   miÔn   thuÕ,   gi¶m   thuÕ   ®îc  tÝnh liªn tôc kÓ tõ Kú tÝnh thuÕ   c¬ së kinh doanh b¾t  ®Çu cã thu nhËp chÞu thuÕ (cha trõ sè lç c¸c Kú tÝnh thuÕ  tríc chuyÓn sang). Trêng hîp, Kú tÝnh thuÕ ®Çu tiªn c¬ së  kinh doanh ®∙ cã thu nhËp chÞu thuÕ, nhng thêi gian ho¹t  ®éng s¶n xuÊt,  kinh doanh  hµng  ho¸, dÞch vô cha ®Õn 12  th¸ng th× c¬ së kinh doanh cã quyÒn ®¨ng ký víi c¬ quan 
 6. 6 thuÕ   tÝnh   thêi   gian   miÔn   thuÕ,   gi¶m   thuÕ   ngay   Kú   tÝnh  thuÕ ®Çu tiªn ®ã hoÆc tÝnh tõ Kú tÝnh thuÕ  tiÕp theo.” 8. §iÓm 3, PhÇn I "Tæ chøc thùc hiÖn" ®îc bæ sung nh  sau: “3. C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn n­ íc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®∙ ®îc cÊp  GiÊy phÐp ®Çu t; c¸c c¬ së kinh doanh trong níc ®∙ ®îc  cÊp GiÊy chøng nhËn  u ®∙i ®Çu t  tiÕp tôc ®îc hëng c¸c  u  ®∙i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ghi trong GiÊy phÐp ®Çu  t, GiÊy chøng nhËn  u ®∙i ®Çu t. Trêng hîp møc  u ®∙i vÒ  thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   ghi   trong   GiÊy   phÐp   ®Çu   t,  GiÊy chøng nhËn  u ®∙i ®Çu t  thÊp h¬n møc  u ®∙i vÒ thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp híng dÉn t¹i Th«ng t nµy th× c¬ së  kinh doanh ®îc hëng  c¸c møc u ®∙i vÒ thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy cho kho¶ng thêi gian  u ®∙i cßn l¹i (thêi gian u ®∙i vÒ thuÕ theo GiÊy phÐp ®Çu  t, GiÊy chøng nhËn u ®∙i ®Çu t trõ (­) thêi gian u ®∙i vÒ  thuÕ ®∙ ®îc hëng ®Õn ngµy 01/01/2004). C¸c c¬ së kinh doanh trong níc ®∙ thµnh lËp tríc ®©y  cã ®iÒu kiÖn  u ®∙i ®Çu t  theo c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt tríc ®©y, nhng cha ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn u ®∙i ®Çu  t  th× ®îc hëng  u ®∙i vÒ thuÕ theo c¸c ®iÒu kiÖn   u ®∙i  ®Çu t tríc ®©y cho kho¶ng thêi gian u ®∙i cßn l¹i tÝnh tõ  ngµy 01/01/2004 . C¸c c¬ së kinh doanh trong níc ®∙ thµnh lËp tríc ®©y  kh«ng thuéc diÖn  u ®∙i ®Çu t, nay cã ®ñ ®iÒu kiÖn  u ®∙i  ®Çu t theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy th× ®îc hëng u ®∙i vÒ  thuÕ ®∙i theo  híng dÉn t¹i Th«ng  t  nµy cho kho¶ng  thêi  gian u ®∙i cßn l¹i tÝnh tõ ngµy 01/01/2004  . C¸c   c¬   së   kinh   doanh   ®ang   ®îc   miÔn,   gi¶m   thuÕ   theo  LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ngµy 10/05/1997, nÕu cßn  thêi h¹n ®îc miÔn,  gi¶m thuÕ th× tiÕp  tôc  ®îc hëng  hÕt  thêi gian miÔn, gi¶m thuÕ cßn l¹i. C¸c  doanh  nghiÖp  cã vèn  ®Çu t  níc  ngoµi  vµ bªn níc  ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh hÕt thêi h¹n  ®îc  u ®∙i vÒ thuÕ suÊt theo GiÊy phÐp ®Çu t  th× chuyÓn  sang ¸p dông thuÕ suÊt 25%; trêng hîp ®ang nép thuÕ thu  nhËp doanh nghiÖp theo thuÕ suÊt 25% th× tiÕp tôc ®îc ¸p  dông thuÕ suÊt 25% ®Õn hÕt thêi h¹n cña GiÊy phÐp ®Çu t.  C¸c c¬ së kinh doanh trong níc hÕt thêi h¹n u ®∙i vÒ thuÕ  suÊt chuyÓn  sang ¸p dông thuÕ  suÊt  28%; c¸c c¬ së kinh  doanh trong níc ®ang ¸p dông thuÕ suÊt 32% chuyÓn sang ¸p  dông thuÕ suÊt 28%, kÓ tõ ngµy Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc  thi hµnh.” 9. Söa ®æi mét sè mÉu biÓu ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 128/2003/TT­BTC nh sau:
 7. 7 9.1.   B∙i   bá   mÉu   sè   01/TNDN   “B¶ng   kª   mua   hµng   ho¸,  dÞch vô cña tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng  kinh doanh  kh«ng  cã  ho¸ ®¬n, chøng tõ theo chÕ ®é quy ®Þnh.” vµ thay côm tõ  “mÉu sè 01/TNDN”  t¹i tiÕt  2.2,  ®iÓm 2, môc III, phÇn B  b»ng côm tõ  “mÉu sè 04/GGT­ B¶ng kª thu mua hµng ho¸ mua  vµo   kh«ng   cã   ho¸   ®¬n   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè  120/2003/TT­BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003 cña  ChÝnh phñ.”  9.2. Söa ®æi tªn mét sè chØ tiªu vµ phô lôc ban hµnh  kÌm theo Tê khai quyÕt to¸n   thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  (mÉu sè   02§/TNDN) vµ ban hµnh Tê khai quyÕt to¸n   thuÕ  thu   nhËp   doanh   nghiÖp   (mÉu   sè     02§/TNDN)   míi   kÌm   theo  Th«ng t nµy.  10. Tæ chøc thùc hiÖn §èi víi dù ¸n ®Çu t thµnh lËp c¬ së kinh doanh míi tõ  ngµy   01/01/2004   ®Õn   ngµy   Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   thi  hµnh, nÕu ¸p dông møc u ®∙i theo Th«ng t sè 128/2003/TT­ BTC ngµy 22/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh cao h¬n møc u ®∙i h­ íng dÉn t¹i Th«ng t  nµy th× c¬ së kinh doanh ®îc hëng  u  ®∙i theo Th«ng t  sè 128/2003/TT­BTC ngµy 22/12/2003  cña  Bé Tµi chÝnh cho hÕt thêi gian u ®∙i cßn l¹i cña dù ¸n. Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy   ®¨ng   c«ng   b¸o   vµ   ¸p   dông   cho   kú   tÝnh   thuÕ   tõ   n¨m  2004.  
 8. 8 Céng hoµ x∙  héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc MÉu sè  02§/TNDN Ngµy nhËn tê  Tê khai quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh  khai nghiÖp [01] Kú tÝnh thuÕ:……………….. [02 M∙ sè thuÕ: ] [03 Tªn   c¬   së   kinh  ] doanh:  [04 §Þa chØ trô së: ] [05 QuËn/HuyÖn: [06] TØnh/Thµnh phè: ] [07 §iÖn  [08] Fax: [09]   E­ ] tho¹i mail: [10 Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh : ] §¬n   vÞ   tÝnh:   ®ång   ViÖt  Nam STT ChØ tiªu M∙ sè Sè  tiÒn (1) (2) (3) (4) A KÕt   qu¶   kinh doanh ghi nhËn theo b¸o c¸o tµi  chÝnh 1 Doanh thu b¸n hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô A1 Trong ®ã: ­ Doanh thu b¸n hµng ho¸ kh«ng thuéc diÖn  A2 nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ­   Doanh   thu   b¸n   hµng   ho¸,   dÞch   vô   xuÊt  A3 khÈu ­   Doanh   thu   chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt,  A4 chuyÓn quyÒn thuª ®Êt 2 C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu A5 a ChiÕt khÊu th¬ng m¹i A6 b Gi¶m gi¸ hµng b¸n A7 c Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i A8 d ThuÕ   tiªu   thô   ®Æc   biÖt,   thuÕ   xuÊt   khÈu,  A9
 9. 9 thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc  tiÕp ph¶i nép 3 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh  A10 Trong ®ã: ­ L∙i tiÒn göi, l∙i cho vay vèn, l∙i b¸n  A11 hµng tr¶ chËm ­ L∙i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ  A12 ph¸t sinh trong kú tÝnh thuÕ. ­ L∙i chªnh lÖch   tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh  A13 gi¸   l¹i   c¸c   kho¶n   môc         cã   nguån   gèc  ngo¹i tÖ t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh. 4 Chi   phÝ   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hµng   ho¸,  A14 dÞch vô a Gi¸ vèn hµng b¸n A15 Trong ®ã: ­   Chi   phÝ   nguyªn   liÖu,   vËt   liÖu,   nhiªn  A16 liÖu vµ hµng ho¸ mua cña tæ chøc, c¸ nh©n  kh«ng kinh doanh ®îc lËp b¶ng kª theo quy  ®Þnh. ­ Gi¸ vèn cña ®Êt chuyÓn quyÒn A17 b Chi phÝ b¸n hµng A18 Trong ®ã: ­ Chi phÝ qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, khuyÕn m¹i,  A19 hoa hång m«i giíi ­   Chi   phÝ   cho   chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt,  A20 chuyÓn quyÒn thuª ®Êt  c Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp A21 Trong ®ã: ­  Chi   phÝ  tiÕp   t©n,   kh¸nh   tiÕt,   héi  häp,  A22 giao dÞch ®èi ngo¹i ­ Chi cho lao ®éng n÷ A23 ­ Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh do c«ng ty ë  A24 níc ngoµi ph©n bæ  ­   Chi   phÝ   cho   chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt,  A25 chuyÓn quyÒn thuª ®Êt 5 Chi phÝ tµi chÝnh A26 Trong ®ã: ­ Chi phÝ l∙i tiÒn vay dïng cho s¶n xuÊt,  A27
 10. 10 kinh doanh ­   Chi   phÝ   cho   chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt,  A28 chuyÓn quyÒn thuª ®Êt ­ Lç chªnh lÖch   tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh  A29 gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc                   cã nguån  gèc   ngo¹i   tÖ   t¹i   thêi   ®iÓm   cuèi   n¨m   tµi  chÝnh. 6 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh A30 Trong   ®ã:   Lîi   nhuËn   tõ   chuyÓn   quyÒn   sö  A31 dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt 7 Thu nhËp kh¸c A32 Trong ®ã: a Thu tõ nhîng b¸n, thanh lý tµi s¶n A33 b Thu   nhËp   tõ   c¸c   kho¶n   nî   ph¶i   tr¶   kh«ng  A34 x¸c ®Þnh ®îc chñ nî c Thu   c¸c   kho¶n   ph¶i   thu   khã   ®ßi   ®∙   xö   lý  A35 xo¸ sæ nay ®ßi ®îc d C¸c   kho¶n   thuÕ   ®îc  h¹ch   to¸n   vµo  chi   phÝ  A36 hîp lý ®∙ nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc nay ®­ îc ng©n s¸ch nhµ níc hoµn l¹i ® Thu nhËp tõ kinh doanh cña nh÷ng n¨m tríc  A37 bÞ bá sãt míi ph¸t hiÖn ra e Thu   nhËp   nhËn  ®îc   tõ  ho¹t   ®éng  s¶n   xuÊt,  A38 kinh doanh ë níc ngoµi g KÕt   d  cuèi   n¨m   c¸c   kho¶n   trÝch   tríc   chi  A39 kh«ng hÕt  8 Chi phÝ kh¸c A40 Trong   ®ã:   Chi   phÝ   chuyÓn   nhîng,   thanh   lý  A41 tµi s¶n 9 Lîi nhuËn kh¸c A42 10 Tæng   lîi   nhuËn   tríc   thuÕ   thu   nhËp   doanh  A43 nghiÖp Trong   ®ã:   Lîi   nhuËn   tõ   ho¹t   ®éng   kh«ng  A44 thuéc diÖn nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp B X¸c   ®Þnh   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   theo   LuËt   thuÕ   thu   nhËp  doanh nghiÖp 1 §iÒu   chØnh   t¨ng   tæng   lîi   nhuËn   tríc   thuÕ  B1 thu nhËp doanh nghiÖp a Chªnh lÖnh ®iÒu chØnh t¨ng doanh thu B2
 11. 11 b Thu nhËp liªn quan ®Õn tiªu thô hµng ho¸,  B3 dÞch vô kh«ng tÝnh trong doanh thu c Chi   phÝ   khÊu   hao   TSC§   vît   møc   khÊu   hao  B4 theo   quy   ®Þnh   hoÆc   kh«ng   ®îc   trÝch   khÊu  hao theo LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp d Chi   phÝ nguyªn liÖu vît møc tiªu hao hîp  B5 lý ® Chi   phÝ   l∙i   tiÒn   vay   vît   møc   khèng   chÕ  B6 theo quy ®Þnh e Chi   qu¶ng   c¸o,   tiÕp   thÞ,   khuyÕn   m¹i…   vît  B7 møc khèng chÕ theo quy ®Þnh g C¸c kho¶n trÝch tríc vµo chi phÝ nhng thùc  B8 tÕ kh«ng chi hÕt h Chi   phÝ   kh«ng   cã   ho¸   ®¬n,   chøng   tõ   theo  B9 chÕ ®é quy ®Þnh  Trong   ®ã:   Chi   phÝ   chuyÓn   quyÒn   sö   dông  B10 ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt i C¸c kho¶n ph¹t vi ph¹m chÕ ®é qu¶n lý Nhµ  B11 níc  k Chi phÝ kh«ng liªn quan ®Õn doanh thu, thu  B12 nhËp chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp l Chi   tiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng   cña   chñ   doanh  B13 nghiÖp t  nh©n, thµnh viªn hîp danh chñ hé  c¸ thÓ, c¸ nh©n kinh doanh vµ tiÒn thï lao  tr¶ cho s¸ng lËp viªn, thµnh viªn héi ®ång  qu¶n trÞ cña c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty TNHH m TiÒn   l¬ng   tiÒn   c«ng   do   c¬   së   kinh   doanh  B14 kh«ng  thùc   hiÖn   ®óng   chÕ  ®é  hîp   ®ång   lao  ®éng. n Chi phÝ tiÒn ¨n gi÷a ca vît møc quy ®Þnh B15 0 C¸c   kho¶n   chi  do   nguån   kinh  phÝ   kh¸c   tµi  B16 trî p Chi trang phôc vît møc quy ®Þnh B17 q Chi cho lao ®éng n÷  vît møc quy ®Þnh B18 r Chi   qu¶n   lý   kinh   doanh   do   c«ng   ty   ë   níc  B19 ngoµi ph©n bæ  vît møc quy ®Þnh s Sè   cha  hoµn   nhËp   c¸c  kho¶n  dù   phßng   theo  B20 chÕ ®é quy ®Þnh t Lç chªnh lÖch  tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸  B21 l¹i   c¸c   kho¶n   môc   cã   nguån   gèc   ngo¹i   tÖ  t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh.
 12. 12 v C¸c   kho¶n   ®iÒu   chØnh   lµm   t¨ng   lîi   nhuËn  B22 tríc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp kh¸c 2 §iÒu   chØnh   gi¶m   tæng   lîi   nhuËn   tríc   thuÕ  B23 thu nhËp doanh nghiÖp a C¸c kho¶n  nî ph¶i tr¶ ®∙ xo¸ sæ tÝnh vµo  B24 thu   nhËp   chÞu   thuÕ,   nay   ph¶i   tr¶   do     ®∙  x¸c ®Þnh ®îc chñ nî b Chi phÝ cña phÇn doanh thu ®iÒu chØnh t¨ng  B25 c Thu   nhËp   cña   c¸c   ho¹t   ®éng   kh«ng   thuéc  B26 diÖn nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp d L∙i   chªnh   lÖch     tû   gi¸   hèi   ®o¸i   do   ®¸nh  B27 gi¸   l¹i  c¸c   kho¶n   môc  cã   nguån   gèc  ngo¹i  tÖ t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh.  ® C¸c   kho¶n   ®iÒu   chØnh   lµm   gi¶m   lîi   nhuËn  B28 tríc thuÕ kh¸c 3 Lç tõ c¸c n¨m tríc chuyÓn sang B29 Trong ®ã: Lç tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt,  B30 chuyÓn quyÒn thuª ®Êt 4 Tæng   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   thu   nhËp   doanh  B31 nghiÖp Trong ®ã: Thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông  B32 ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt C Tû lÖ thu nhËp chÞu thuÕ trªn doanh thu ®Ó  C1 tÝnh   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp D X¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i  nép trong kú tÝnh thuÕ 1 ThuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   ph¶i   nép   ph¸t  D1 sinh trong kú tÝnh thuÕ 2 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®∙ t¹m nép c¸c  D2 quý trong kú tÝnh thuÕ Trong ®ã: thuÕ thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö  D3 dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt 3 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m  D4 trong kú tÝnh thuÕ 4 Sè thuÕ ®∙ nép t¹i níc ngoµi ®îc trõ trong  D5 kú tÝnh thuÕ 5 ThuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   cßn   ph¶i   nép  D6 trong kú tÝnh thuÕ 6 ThuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   ®∙   nép   thõa  D7
 13. 13 trong kú tÝnh thuÕ § Ngoµi c¸c Phô lôc sè 01 ®Õn Phô lôc sè 14 ban hµnh kÌm  theo tê khai nµy, chóng t«i göi kÌm theo c¸c tµi liÖu  sau: 1 HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt kÕ to¸n 2 GiÊy nép tiÒn hoÆc Biªn lai nép thuÕ TNDN cña c¸c  quý trong kú tÝnh thuÕ 3 Biªn lai hoÆc chøng tõ chøng minh ®∙ nép thuÕ thu  nhËp t¹i níc ngoµi 4 B¶ng kª hµng ho¸, dÞch vô mua vµo hµng th¸ng theo  mÉu   sè   04/GTGT   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè  120/2003/TT­BTC ngµy 12/12/2003. 5 B¶n ®¨ng ký thêi gian miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ theo h­ íng dÉn t¹i ®iÓm 3.4, môc II, phÇn E Th«ng t nµy 6 V¨n b¶n ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý kinh doanh cña C«ng  ty  ë níc ngoµi cho c¬ së thêng tró t¹i VN  7 V¨n   b¶n   tho¶   thuËn   cña   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ   kho¶n   chi  phÝ trÝch tríc tÝnh vµo chi phÝ hîp lý. 8 V¨n b¶n cña ChÝnh phñ cho tÝnh vµo chi phÝ hîp lý  c¸c kho¶n chi tõ thiÖn, tµi trî cho c¸c ®oµn thÓ,  tæ chøc x∙ héi vµ ñng hé c¸c ®Þa ph¬ng. 9 Danh   môc   c¸c   c«ng   tr×nh,   m¸y   mãc,   thiÕt   bÞ   ®Çu   t trong kú tÝnh thuÕ  10 Danh   s¸ch   (tªn,   m∙   sè   thuÕ,   ®Þa   chØ)   c¸c   ®¬n   vÞ,  chi nh¸nh trùc thuéc c¬ së kinh doanh h¹ch to¸n phô  thuéc b¸o sæ 11 C¸c v¨n b¶n kh¸c liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh doanh  thu,   chi   phÝ   vµ   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   trong   kú   tÝnh  thuÕ.
 14. 14 Chóng t«i xin cam ®oan lµ c¸c sè liÖu ®iÒn vµo tê khai  thuÕ nµy lµ chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ râ rµng vµ xin chÞu hoµn  toµn tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sè liÖu ®∙ kª  khai.                                                  ­­­­­­­­ ngµy­­­­­­­ th¸ng­­­­­­­­ n¨m  200­­­­ §¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c¬ së  kinh doanh (Ký tªn, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn vµ  chøc vô) (Ghi chó: §Ò nghÞ c¬ së kinh doanh   ®äc kü b¶n híng dÉn  lËp tê khai quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®Ó x¸c  ®Þnh  ®ñ vµ chÝnh x¸c c¸c sè liÖu ghi vµo tê khai nµy)   
 15. 15 Phô lôc Ban hµnh kÌm theo Tê khai quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp Phô lôc  sè 1 ChuyÓn lç theo quy ®Þnh t¹i  §iÒu 46  NghÞ ®Þnh sè  164/2003/N§­CP Tªn   c¬   së   kinh  doanh:................................................... ......................... M∙   sè  thuÕ:.................................................... ........................................ Kú   tÝnh  thuÕ:.................................................... ...................................... I. KÕ ho¹ch chuyÓn lç ph¸t sinh c¸c kú tÝnh thuÕ tríc:  Kú tÝnh  Sè  Sè lç  Sè lç  Sè lç  Sè lç  Sè lç  thuÕ  lç  chuyÓn  chuyÓn  chuyÓn  chuyÓn  chuyÓn  ph¸t  ph¸t  sang Kú  sang Kú  sang Kú  sang Kú  sang Kú  sinh lç sinh tÝnh thuÕ tÝnh thuÕ tÝnh thuÕ tÝnh thuÕ tÝnh thuÕ  200.... 200.... 200... 200... 200... (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 200... 200... 200... 200... 200... II. X¸c ®Þnh sè lç ®îc chuyÓn trong kú tÝnh thuÕ:   Kú tÝnh  Sè lç  Sç lç ®∙  Sè lç  chuyÓn  Sè lç cßn ®îc  thuÕ  ph¸t  chuyÓn trong  trong Kú tÝnh  chuyÓn sang  ph¸t  sinh c¸c Kú tÝnh  thuÕ nµy c¸c Kú tÝnh  sinh lç thuÕ tríc thuÕ sau (1) (2) (3) (4) (5) 200.. 200... 200... 200... 200....
 16. 16 Tæng  céng*: Chó ý: ­ C¬ së kinh doanh cã ph¸t sinh sè lç tõ ho¹t ®éng  chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt ph¶i lËp  b¶ng kÕ ho¹ch chuyÓn lç vµ chØ ®îc chuyÓn vµo thu nhËp tõ  ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt  cña c¸c kú tÝnh thuÕ sau. ­ * Dßng tæng céng cña cét (4) t¹i Môc II, Phô lôc  nµy lµ sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu m∙ sè B29 hoÆc m∙ sè  B30 (nÕu lµ b¶ng x¸c ®Þnh sè lç ®îc chuyÓn trong kú tÝnh  thuÕ cña ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn  thuª   ®Êt)   cña   Tê   khai   quyÕt   to¸n   thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp. Phô lôc sè 2 Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép ph¸t sinh trong kú  tÝnh thuÕ Tªn   c¬   së   kinh  doanh:................................................... ...........................   M∙   sè  thuÕ:.................................................... ......................................... Kú   tÝnh  thuÕ:.................................................... ........................................ STT Lo¹i thu nhËp Thu nhËp chÞu thuÕ ThuÕ  ThuÕ  suÊt ph¶i  (%) nép (1) (2) (3) (4) (5) 1.  Thu   nhËp   tõ   ho¹t  28% ®éng   s¶n   xuÊt   kinh  25% doanh   vµ   c¸c   kho¶n  20% thu   nhËp   kh¸c   ph¸t  15% sinh   t¹i   ViÖt   Nam,  10% trõ   thu   nhËp   nªu  t¹i ®iÓm 2 díi ®©y Tæng thu nhËp chÞu  28% thuÕ: ­ Thu nhËp cßn l¹i  0% trªn   chi   phÝ   ®Õn  15%
 17. 17 2 Thu   nhËp   tõ   chuyÓn  ­ Thu nhËp cßn l¹i  10% quyÒn   sö   dông   ®Êt,  trªn   chi   phÝ   trªn  chuyÓn   quyÒn   thuª  15% ®Õn 30% ®Êt ­ Thu nhËp cßn l¹i  trªn   chi   phÝ   trªn  15% 30%  ®Õn  45% ­ Thu nhËp cßn l¹i  trªn   chi   phÝ   trªn  20% 45% ®Õn 60% ­ Thu nhËp cßn l¹i  25% trªn 60%  28% Thu   nhËp   tõ   ho¹t  25% 3 ®éng   s¶n   xuÊt   kinh  20% doanh ë níc ngoµi 15% 10% Tæng céng*: Chó ý: ­   Nh÷ng   cét   chØ   tiªu   nµo   kh«ng   cã   sè   liÖu   th×   bá  trèng kh«ng ghi. ­ * Dßng tæng céng cét (5) t¹i Phô lôc nµy ®îc ghi  vµo chØ tiªu "ThuÕ thu nhËp ph¸t sinh trong kú tÝnh thuÕ"  (M∙   sè   D1)   t¹i   Tê   khai   quyÕt   to¸n   thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp.
 18. 18 Phô lôc sè 3 MiÔn, gi¶m thuÕ TNDN ®èi víi c¬ së kinh doanh míi thµnh  lËp tõ dù ¸n ®Çu t vµ  c¬ së kinh doanh di chuyÓn ®Þa ®iÓm theo quy ®Þnht¹i §iÒu  36  NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­CP Tªn   c¬   së   kinh  doanh:................................................... ........................... M∙   sè  thuÕ:.................................................... ........................................... Kú   tÝnh  thuÕ:.................................................... .........................................   1.  §iÒu kiÖn    u ®∙i:    Míi thµnh lËp:   C¬   së   s¶n   xuÊt   míi   thµnh   lËp   ngoµi   Khu   c«ng  nghiÖp, Khu chÕ xuÊt   Dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i Khu c«ng nghiÖp, Khu  chÕ xuÊt:  C¬ së kinh doanh ph¸t triÓn h¹ tÇng  C¬ së dÞch vô trong Khu chÕ xuÊt  C¬ së s¶n xuÊt trong Khu c«ng nghiÖp  Doanh nghiÖp chÕ xuÊt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt   Dù ¸n ®Çu t theo h×nh thøc BOT, h×nh thøc BTO, h×nh  thøc BT  Ngµnh nghÒ thuéc Danh môc A  §Þa bµn thuéc Danh môc B  §Þa bµn thuéc Danh môc C  §Þa bµn thuéc ®« thÞ lo¹i ®Æc biÖt vµ lo¹i 1  §Þa bµn kh¸c   Tæng   sè   lao   ®éng   sö   dông   b×nh   qu©n   trong  n¨m: ...........ngêi/n¨m   Sè   lao   ®éng   lµ   ngêi   d©n   téc   thiÓu   sè:....   ngêi,  chiÕm:...% tæng sè lao ®éng 
 19. 19  Di chuyÓn ®Þa ®iÓm theo quy ho¹ch  §Õn ®Þa bµn thuéc Danh môc B  §Õn ®Þa bµn thuéc Danh môc C  §Õn ®Þa bµn kh¸c 2. Møc miÔn, gi¶m thuÕ: - ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp u ®·i : . . . . . . . % - Thêi h¹n ¸p dông thuÕ suÊt u ®·i . . . . . . n¨m - Thêi gian miÔn thuÕ. . . . . . . n¨m - Thêi gian gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép. . . . . . . . . n ¨m. 3. X¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc miÔn, gi¶m trong kú tÝnh thuÕ: - N¨m b¾t ®Çu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: . . . . . . ; - N¨m ¸p dông thuÕ suÊt u ®·i thø. . . . . . . . . tÝnh tõ n¨m.. . . . . . - N¨m b¾t ®Çu cã thu nhËp chÞu thuÕ: . . . . . . . . - N¨m ® miÔn thuÕ thø. . . . . . . îc tÝnh tõ n¨m.. . . b¾t ®Çu cã thu nhËp chÞu thuÕ; - N¨m ® gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép thø. . . . . . îc tÝnh tõ n¨m.. . . - Tæng thu nhËp chÞu thuÕ ® îc miÔn thuÕ hoÆc gi¶m thuÕ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ®ång - ThuÕ suÊt thuÕ TNDN u ®·i ®îc ¸p dông: . . . . . . . . . . . . . . % - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ®ång - Tû lÖ thuÕ TNDN ®îc miÔn hoÆc gi¶m: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % - ThuÕ TNDN ® miÔn, gi¶m:. . . . . . . . . . . . . îc ®ång * Chó ý: - T¹ i phÇn "§ iÒu kiÖn u ®·i" nÕu c¬ së kinh doanh thuéc tr êng hîp nµo th× ®¸nh dÊu (x) vµo «  ; nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng ®¸p øng th× bá trèng kh«ng ghi . - * ChØ t i ªu "ThuÕ TNDN ®îc miÔn, gi¶m" t¹ i Phô lôc nµy ®îc tËp hîp ®Ó ghi vµo chØ t i ªu "ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ® miÔn, gi¶m îc trong kú tÝnh thuÕ (M· sè D4) cña Tê khai quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.
 20. 20 Phô lôc sè 4 MiÔn, gi¶m TNDN ®èi ví i c¬ së kinh doanh ho¹t ®éng trong c¸c khu kinh tÕ; c¬ së kinh doanh míi thµnh lËp tõ dù ¸n ® biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t ;c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, gi¸o Æc dôc, ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc cã vèn ®Çu t níc ngoµi míi thµnh lËp theo quy ®Þnh t¹ i §iÒu 37 NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP Tªn c¬ së kinh doanh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M· sè thuÕ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kú tÝnh thuÕ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. §iÒu kiÖn u ®·i:  C¬ së kinh doanh cã ho¹t ®éng trong khu kinh tÕ  C¬ së kinh doanh míi thµnh lËp tõ dù ¸n ® biÖt Æc khuyÕn khÝch ®Çu t  C¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc cã vèn ®Çu t níc ngoµi míi thµnh lËp 2. Møc miÔn , gi¶m thuÕ - ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp u ®·i: . . . . . . .% - Thêi h¹n ¸p dông thuÕ suÊt u ®·i: . . . . . . n¨m - Thêi gian miÔn thuÕ:.. . . . . . . n¨m - Thêi gian gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép:. . . . . . . . n¨m 3. X¸c ®Þnh sè thuÕ ® miÔn, gi¶m: îc - N¨m b¾t ®Çu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: . . . . . . . . . . . . . ; - N¨m ¸p dông thuÕ suÊt u ®·i thø . . . . . . . . tÝnh tõ n¨m... . . . . . . . . . . ; - N¨m dù ¸n ®Çu t hoµn thµnh ® vµo s¶n xuÊt, kinh a doanh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; - N¨m h¹ng môc ®Çu t . . . . . . hoµn thµnh ® vµo s¶n a xuÊt, kinh doanh:. . . . . . . . . . . . . . ; - Tæng nguyªn gi¸ TSC§ dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú tÝnh thuÕ:. . . . . ; - Tæng gi¸ trÞ TSC§ ®Çu t míi ®· ® vµo s¶n xuÊt kinh a doanh:. . . . . . . . . . . . . .®ång

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản