intTypePromotion=1

Thông tư 89/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:48

0
89
lượt xem
9
download

Thông tư 89/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 89/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 89/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 89/1998/TT­B T C   g µy  27 th¸ng 6 n¨ m  1998 c n h íng d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h  sè   h 28/1998/N§­C P n g µ y 11 th¸ng 5 n¨ m  1998 cña  h Ý n h  p h ñ  q u y   Þ n h C ® c hi tiÕt   h µ n h  L u Ët thu Õ    trÞ gia t¨ng (GT G T) thi gi¸ C¨n  vµo  cø  LuËt thuÕ GTGT   02/1997/QH9  sè  ngµy  th¸ng  n¨m   10  5  1997; C¨n  vµo  cø  NghÞ  ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 5  11    n¨m 1998  cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    GTGT; Bé    TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  A. P h¹ m  vi ¸p d ô n g  thu Õ  G T G T I. èi tîng c h Þ u  thu Õ, ® èi tîng n é p  thu Õ  G T G T :  § 1.§èit      îng chÞu  thuÕ  GTGT: Theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  LuËt  2  thuÕ  GTGT   §iÒu  NghÞ   vµ  2  ®Þnh sè  28/1998/N§­   CP cña ChÝnh  phñ  th× ®èi îng  t chÞu  thuÕ GTGT     lµ hµng    ho¸, dÞch  dïng  vô  cho s¶n xuÊt,kinh doanh  tiªudïng  ViÖtNam,       ­     vµ    ë    trõc¸c®èi t îng kh«ng    chÞu thuÕ  t¹ Môc    nªu    i IIphÇn  Th«ng   A  tnµy. 2.§èit      îng nép  thuÕ  GTGT: Theo quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  LuËt  3  thuÕ GTGT   §iÒu  NghÞ   vµ  3  ®Þnh sè  28/1998/N§­   CP cña ChÝnh  phñ      c¸c tæ  th× tÊtc¶    chøc,c¸ nh©n  ho¹t®éng      cã    s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ  ViÖtNam,  ë    kh«ng ph©n  biÖt ngµnh    nghÒ, h×nh  thøc,tæ    chøc  kinh doanh    (gäichung    së  lµ c¬  kinh   doanh)  tæ  vµ  chøc, c¸    nh©n  kh¸c cã    nhËp  khÈu hµng  ho¸ chÞu  thuÕ    (gäi chung    lµngêinhËp    khÈu) ®Òu      îng nép    lµ®èi t   thuÕ GTGT. a.Tæ     chøc  s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  bao  vô  gåm: ­ Doanh    nghiÖp  nhµ    chøc  níc;tæ  kinh  cña  chøc  tÕ  tæ  chÝnh    trÞ,tæ  chøc chÝnh          chøc      chøc        trÞ ­ x∙ héi,tæ  x∙ héi,tæ  x∙ héi ­ nghÒ  nghiÖp, ®¬n    vÞ  trang nh©n  vò    d©n  c¸ctæ  vµ    chøc,®¬n  sù    vÞ  nghiÖp  kh¸c;hîp t¸cx∙;       ­ Doanh    nghiÖp   tnh©n, C«ng      tytr¸chnhiÖm     h÷u    h¹n,C«ng      tycæ phÇn  ® îcthµnh    ho¹t®éng    lËp vµ    theo ph¸p luËt;     ­ Doanh    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi vµ    bªn    níc ngoµi tham        gia hîp t¸ckinh doanh      theo LuËt ®Çu        tnícngoµit¹    iViÖt Nam;      c¸c c«ng      tynícngoµi   vµ  chøc    tæ  níc ngoµi ho¹t®éng      kinh doanh  ViÖt  ë  Nam   kh«ng  theo LuËt   ®Çu      tnícngoµit¹ ViÖtNam;    i   b. C¸    nh©n s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  bao  vô  gåm   nh÷ng ng­ êikinh doanh      ®éc    gia ®×nh, c¸cc¸ nh©n        lËp,hé          hîp t¸cvíinhau    ®Ó cïng s¶n    xuÊt,kinhdoanh      nhng  kh«ng h×nh thµnh  ph¸p nh©n    kinhdoanh.  
 2. 2 II. èi tîng k h « n g  c h Þ u  thu Õ  G T G T :  § Theo  quy ®Þnh   i§iÒu  LuËt  t¹  4  thuÕ GTGT, §iÒu  NghÞ   4  ®Þnh  sè  28/1998/N§­   CP cña  ChÝnh  phñ,c¸chµng        ho¸,dÞch  sau  vô  ®©y kh«ng thuéc  diÖn chÞu  thuÕ GTGT: 1. S¶n    phÈm   trång trät(bao      gåm   s¶n  c¶  phÇm  rõng trång),ch¨n    nu«i,   nu«i trång    thuû s¶n cha  chÕ  biÕn thµnh    c¸c s¶n phÈm  kh¸c hoÆc     chØ  s¬  chÕ th«ng  êng  th cña    chøc,c¸nh©n    c¸ctæ      tùs¶n  xuÊtvµ      b¸n ra. S¬  chÕ  th«ng  êng    th lµ viÖc  chÕ   s¬  g¾n     víiqu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra    s¶n  phÈm   trång trät ch¨n nu«i,     ,    nu«itrång thuû s¶n      i       mµ c¸clo¹ s¶n    phÈm  nµy qua  s¬  chÕ  cha    trëthµnh  i lo¹ s¶n    phÈm, hµng    ho¸ kh¸c. VÝ    dô:Ph¬i,sÊy    kh«,bãc            vá,t¸chh¹tc¸cs¶n  phÈm   n«ng  nghiÖp;íp®¸,       ípmuèi,ph¬ikh«          c¸,t«m  c¸cs¶n  vµ    phÈm   nu«itrång thuû s¶n        kh¸c. 2. S¶n phÈm  muèi  bao gåm: muèi s¶n xuÊt  níc biÓn, muèi      tõ      má tù nhiªn,  muèi tinh,    muèi i«t   . 3. Hµng    ho¸,dÞch  thuéc    vô  diÖn chÞu thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt kh«ng    ph¶inép    thuÕ          kh©u  gi¸trÞ gia t¨ngë  s¶n xuÊt,nhËp    khÈu, kinh doanh      dÞch  vô  chÞu  ®∙  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt; VÝ   1: C«ng    s¶n  dô    tyA  xuÊt thuèc l¸®iÕu, ph¶inép           thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt th×    C«ng      ty A kh«ng  ph¶i nép    thuÕ GTGT   ®èi    Æt   víim hµng  thuèc    l¸ ®iÕu  kh©u  ë  s¶n  xuÊt ®∙    nép  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt;c¸c c¬  kinh doanh      së    mua,    b¸n thuèc l¸®iÕu     ph¶inép    thuÕ  GTGT   Æt   m hµng thuèc l¸   . VÝ  2:C¬  kinh doanh  nhËp  dô    së    B  khÈu  îuph¶inép  r     thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt kh©u    nhËp khÈu th× kh«ng  ph¶i nép    thuÕ GTGT   kh©u  ë  nhËp  khÈu;  nhng    së  khic¬  nµy  b¸n  îu cho    r   c¸c ®èi îng kh¸c th×  së  t     c¬  ph¶itÝnh  nép    vµ  thuÕ thuÕ  GTGT       ®èi víis¶n phÈm  îub¸n ra. r     4. ThiÕtbÞ, m¸y        mãc, ph¬ng    tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng    thuéc lo¹ trong n­   i     íc cha    s¶n xuÊt ® îc mµ   së  dù  ®Çu        c¬  cã  ¸n  t nhËp khÈu    ®Ó lµm    tµis¶n  cè  ®Þnh  theo dù      ¸n ®ã. Trêng hîp  së  c¬  nhËp  khÈu  d©y  chuyÒn  thiÕtbÞ,    m¸y mãc ®ång  bé  thuéc diÖn    kh«ng chÞu thuÕ GTGT   nhng trong d©y    chuyÒn  ®ång  ®ã  bé  cã  c¶  ithiÕt bÞ,  lo¹    m¸y mãc  trong    s¶n  níc ®∙  xuÊt  îc th×  ®   kh«ng tÝnh thuÕ  GTGT   cho  d©y  c¶  chuyÒn thiÕtbÞ, m¸y      mãc ®ång  bé. Hå  x¸c ®Þnh  i s¬    lo¹ thiÕtbÞ,    m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn    t¶ichuyªn dïng    mµ   së  c¬  kinh  doanh  nhËp khÈu  kh«ng ph¶i nép    thuÕ  GTGT  kh©u  nhËp  khÈu gåm     i c¸clo¹ sau:   ­ Dù      ¸n ®Çu    îccÊp  thÈm  t®   cã  quyÒn phª duyÖt hoÆc  cÊp giÊy  phÐp  ®Çu    t(®èivíi   ¸n ®Çu  ).     dù    c¸c t ­ Hîp ®ång,  hoÆc   ph¬ng  nhËp  ¸n  khÈu x¸c ®Þnh   nguån  râ  gèc    n¬i nhËp khÈu  i lo¹ thiÕtbÞ, m¸y        mãc, ph¬ng    tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng nhËp      khÈu  lµm    tµis¶n  ®Þnh  cè  theo dù      ¸n ®Çu  .t ­ X¸c nhËn cña Bé,  quan  c¬  chñ qu¶n chuyªn  ngµnh hoÆc   quan  c¬  qu¶n    lýchuyªn ngµnh    cÊp tØnh  lo¹ thiÕtbÞ, m¸y  vÒ  i      mãc, ph¬ng    tiÖn vËn      t¶i
 3. 3 chuyªn dïng  së  c¬  nhËp khÈu lµm    tµis¶n  ®Þnh  cè  thuéc  i lo¹ trong níc cha      s¶n  xuÊt® îc.   C¬   nhËp  së  khÈu ph¶ilËp  göic¸c hå  trªncho  quan      vµ      s¬    c¬  H¶i quan  khikª khaithuÕ        GTGT   hµng nhËp khÈu    ®Ó lµm    x¸c ®Þnh  Æt   c¨n cø    m hµng  nhËp  khÈu kh«ng  chÞu thuÕ GTGT.  quan    C¬  H¶i quan    vµo  Æt   c¨n cø  m hµng  nhËp  khÈu  thùc tÕ  c¸c hå  cña  së    vµ    s¬  c¬  kinh doanh        ®Ó x¸c ®Þnh  thÓ  cô  m Æt   hµng  nhËp  khÈu  kh«ng  ph¶inép    thuÕ GTGT. 5. ChuyÓn    quyÒn  dông  sö  ®Êt thuéc diÖn chÞu thuÕ chuyÓn quyÒn  sö  dông ®Êt; 6. Nhµ  thuéc së    ë    h÷u Nhµ    Nhµ    cho  nícdo  nícb¸n  ngêi®ang    thuªtheo     quy ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  61/CP  sè  ngµy 5/7/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ mua  b¸n vµ    kinhdoanh    nhµ ë. 7.DÞch  tÝn    vô  dông  quü  vµ  ®Çu    tbao  gåm     ho¹t®éng cho vay vèn,cho    thuªtµichÝnh      cña    chøc  c¸c tæ  Ng©n  hµng, tÝn    dông, tµichÝnh, Quü        ®Çu    t vµ    ho¹t®éng  chuyÓn  nhîng vèn    theo ph¸p luËt.     . 8. B¶o hiÓm  nh©n  thä; b¶o    hiÓm  häc sinh; b¶o    hiÓm  vËt nu«i,c©y    trång vµ        c¸clo¹ b¶o  i hiÓm   kh«ng  nh»m   môc  ®Ých  kinhdoanh  b¶o    nh  hiÓm     x∙ héi,  b¶o hiÓm   tÕ,b¶o  y    hiÓm     lao®éng. 9. DÞch  kh¸m    vô  bÖnh, ch÷a bÖnh, phßng dÞch  bÖnh, ®iÒu  dìng søc  khoÎcho    ngêivµ    dÞch  thó y  vô    (kh«ng  bao gåm       c¸c ho¹t®éng  s¶n  xuÊt,chÕ    biÕn,kinh doanh  thuèc ch÷a      b¸n    bÖnh, phßng    bÖnh). 10. Ho¹t®éng      iÓn l∙m  thÓ      v¨n ho¸,tr   vµ  dôc  thÓ thao mang  tÝnh phong  trµo,quÇn    chóng, tæ    chøc  luyÖn tËp,thi®Êu       kh«ng  thu tiÒn hoÆc   b¸n  cã  vР tiÒn  thu  nhng kh«ng  nh»m  môc  ®Ých  kinh doanh: kho¶n  nµy  îc sö      thu  ®   dông  toµn  hay  bé  mét  phÇn      ®Ó b﮾p     chiphÝ    ho¹t®éng  cña  ®¬n    vÞ,phÇn  cßn    l¹ ph¶inép  i   toµn  vµo  bé  ng©n  s¸ch nhµ      níc theo chÕ      ®é tµichÝnh  Nhµ  nícquy    ®Þnh. Ho¹t®éng    biÓu  diÔn nghÖ  thuËt:chÌo,tuång,c¶il        ¬ng, ca, móa,      nh¹c,   kÞch, xiÕc, móa   ,tÊu  c¸c m«n       rèi  vµ    nghÖ  thuËt v¨n    ho¸ truyÒn thèng d©n  téc,c¸cho¹t®éng        biÓu diÔn nghÖ thuËtkh¸cvµ      dÞch  tæ  vô  chøc  biÓu diÔn  nghÖ  thuËt,kh«ng    ph©n biÖth×nh    thøc biÓu    diÔn,biÓu    diÔn  b¸n  thu  cã  vР tiÒn hay    kh«ng    thu tiÒn. S¶n  xuÊtphim    iphim    c¸clo¹   : nhùa,phim    video vµ    i   c¸clo¹ phim    kh¸c. Ho¹t ®éng    ph¸t hµnh  chiÕu    vµ  phim: ®èi      víiphim  nhùa, kh«ng    ph©n  biÖtchñ    i   ®Ò lo¹ phim; riªngphim      video chØ      lµphim    tµiliÖu,phãng      sù,khoa  häc. 11.D¹y    häc,d¹y nghÒ      bao gåm:        d¹y v¨n ho¸,ngo¹ing÷,tinhäc,d¹y móa,            h¸t,       ho¹,nh¹c,kÞch,xiÕc,thÓ  héi       dôc,thÓ    thao,nu«id¹y trÎ d¹y c¸c nghÒ          vµ      kh¸c nh»m     ®µo      t¹o,båi dìng n©ng cao  tr×nh    ®é v¨n ho¸,kiÕn    thøc chuyªn  m«n  nghÒ nghiÖp  cho    mçi ngêi. 12.Ph¸tsãng      truyÒn  thanh,truyÒn    h×nh  theo ch¬ng tr×nh,b»ng    nguån  tiÒn ng©n    s¸ch nhµ      níccÊp,do    chøc    c¸ctæ  kh¸ctµitrî       kh«ng    thu tiÒn. 13. In,xuÊt b¶n  ph¸thµnh: b¸o        vµ      (kÓ  ho¹t®éng  c¶    truyÒn trang b¸o),     t¹pchÝ, b¶n        tinchuyªn ngµnh,s¸ch chÝnh          trÞ,s¸ch gi¸okhoa,gi¸otr×nh,s¸ch             v¨n b¶n    ph¸p luËt(lµs¸ch inc¸cv¨n b¶n                ph¸p luËt,       NghÞ  c¸c quyÕt v.v.   .ph¶n  .
 4. 4 ¸nh  chñ  ¬ng,® êng    tr   lèichÝnh s¸ch cña    §¶ng  Nhµ  vµ  níc),  s¸ch inb»ng      tiÕng  d©n    técthiÓu sè;tranh,¶nh,¸p phÝch            tuyªntruyÒn,cæ       ®éng; intiÒn.     14. DÞch  phôc  c«ng    vô  vô  céng  vÖ  vÒ  sinh,tho¸tníc® êng        phè  khu  vµ  d©n    c; duy    tr×vên    thó,vên hoa, c«ng    viªn,c©y    xanh  êng  ® phè, chiÕu    s¸ng  c«ng  céng;dÞch  tang lÔ.   vô    ­ DÞch  phôc  c«ng    vô  vô  céng  vÖ  vÒ  sinh,tho¸tníc® êng        phè bao  gåm   c¸c ho¹t®éng        thu,dän, vËn    chuyÓn,  lý r¸cvµ  xö      chÊt phÕ     th¶i  ,kh¬i th«ng    cèng r∙nh,xö        lýnícth¶i , óng ngËp  êng  ® phè  khu  vµ  d©n c. ­ Duy    tr× vên  thó  ic¸c  t¹  c«ng viªn,vên    quèc gia bao gåm  ho¹t®éng    qu¶n    lý,ch¨m sãc,b¶o      vÖ chim, thó  c¸c c«ng    ë    viªn,vên      thó,vên quèc    gia; trångc©y,hoa  c¸cc«ng      ë    viªn, êng   ® phè. §èivíi       c«ng  c¸c viªn, vên thó.. cã  chøc  vР     tæ  . b¸n  thu tiÒn mµ     kho¶n   thu nµy  îcx¸c®Þnh    ®     lµmét  kho¶n  phÝ      lÖ  ®Ó b﮾p     chiphÝ    ho¹t®éng  qu¶n    lý c«ng viªn,vên      thó v.v.   . theo  . quy ®Þnh  cña Nhµ    kho¶n    nícth×  thu nµy còng  kh«ng ph¶inép    thuÕ GTGT. ­ Ho¹t®éng      dÞch  tang  bao  vô  lÔ  gåm     c¸c ho¹t®éng    cho thuª nhµ, xe      «t« phôc  tang lÔ    vô    cña  C«ng    tydÞch  tang lÔ;mai  vô      t¸ng,ho¶    t¸ng. 15. Duy      tu,söa ch÷a, x©y    dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, nghÖ     thuËt,   c«ng  tr×nh phôc  lîÝch    vô    i c«ng céng,c¬  h¹ tÇng  nhµ    së    vµ  t×nh nghÜa  b»ng  nguån  vèn ®ãng  gãp cña nh©n d©n  vèn  vµ  viÖn    trînh©n  ®¹o, kÓ   tr   c¶  êng  hîp ® îcNhµ        níccÊp  trî hç   mét phÇn vèn kh«ng    qu¸ 30%  tæng  vèn  sè  thùc chi     cho c«ng  tr×nh. 16.VËn    chuyÓn  hµnh kh¸ch c«ng    céng b»ng  buýtcña    xe    c¸cC«ng    tyxe  buýt ® îc thµnh      lËp  ho¹t®éng  vµ    theo quy  chÕ  cña  Giao  Bé  th«ng vËn    t¶i phôc  nhu  vô  cÇu  l¹ cña  ®i    i nh©n  d©n  trong néithµnh,néithÞ,trong c¸c khu                c«ng nghiÖp  hoÆc  gi÷a thµnh thÞ    víikhu c«ng  nghiÖp l©n cËn theo tuyÕn  ® êng,®iÓm         ®ç, thêigian ch¹y,gi¸vР   cÊp  thÈm        cícdo  cã  quyÒn quy ®Þnh. 17. §iÒu      tra,th¨m  ®Þa   dß  chÊt,®o    ®¹c,lËp    b¶n  thuéc lo¹  ®å    i ®iÒu    tra c¬  b¶n cña Nhµ    ng©n  níc,do  s¸ch Nhµ      níccÊp    ph¸tkinhphÝ      ®Ó thùc hiÖn;   18. Tíi tiªuníc phôc  s¶n    ,       vô  xuÊt n«ng    nghiÖp;níc s¹ch do  chøc,c¸       tæ      nh©n    tù khaith¸c®Ó       phôc  cho  vô  sinh ho¹të      n«ng  th«n,miÒn        nói,h¶i®¶o,  vïng s©u, vïng xa;       19. Vò    khÝ,  khÝ    tµichuyªn dïng phôc  quèc  vô  phßng, an    ninh  Bé  do  Quèc  phßng, Bé    x¸c ®Þnh  thÓ    Néi vô    cô  danh môc  trao ®æi, thèng  vµ      nhÊt  víi TµichÝnh.  Bé    20. Hµng  nhËp khÈu trong c¸c  êng  tr hîp sau kh«ng ph¶i nép thuÕ  GTGT   kh©u  ë  nhËp khÈu: a. Hµng    viÖn    trînh©n ®¹o,viÖn      trîkh«ng hoµn    l¹ bao  i gåm   viÖn    trîcña  c¸c tæ    chøc  quèc    tÕ,Nhµ    níc,ChÝnh  phñ,hiÖp    chøc      héi,tæ  phiChÝnh  phñ  níc ngoµicho      ChÝnh  phñ ViÖt Nam     hoÆc   cho    chøc  c¸c tæ  ®oµn  thÓ, hiÖp    héiViÖtNam       v.v. . . Hµng  viÖn    trînh©n  ®¹o,viÖn      trîkh«ng  hoµn    l¹ph¶icã  i   ®Çy  c¸cgiÊy ®ñ      têsau:   ­ GiÊy    x¸c nhËn hµng viÖn    trîcña  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn    c¬  ghi râ  quan,tæ    chøc  viÖn      trîlµhµng  , viÖn    trînh©n ®¹o,viÖn      trîkh«ng  hoµn  i l¹ .
 5. 5 ­ C¸c    giÊy    tê kh¸c cã  ªnquan    li   ®Õn  viÖc tiÕp nhËn    l« hµng (theo quy    ®Þnh      ®èi víihµng    ho¸ nhËp khÈu). b. Quµ   tÆng  cho c¸c  quan  c¬  nhµ    chøc  níc,tæ  chÝnh    chøc  trÞ,tæ  chÝnh          chøc      chøc        trÞ ­ x∙héi,tæ  x∙héi,tæ  x∙héi­ nghÒ  nghiÖp,®¬n  vò    vÞ  trangnh©n    d©n. C¬  quan, tæ    chøc    khi nhËn hµng  ho¸ nhËp  khÈu    lµ quµ tÆng thuéc  diÖn kh«ng  chÞu thuÕ  GTGT   ph¶icã    c«ng  hoÆc   v¨n  ®¬n    ®Ò nghÞ kh«ng  thu thuÕ  GTGT  (kÌm theo    c¸c giÊy    tê,thñ    ªnquan    tôc li   x¸c nhËn hµng    ho¸ nhËp  khÈu    lµquµ  tÆng)      ghirâ nguån  gèc,sè îng,chñng  i   l   lo¹  hµng    ho¸ nhËp  khÈu. c.§å    dïng  cña    chøc,c¸ nh©n    c¸c tæ      nícngoµitheo      tiªuchuÈn  miÔn    trõ ngo¹igiao;hµng      mang theo  ngêitrong tiªuchuÈn        hµnh    lýmiÔn  thuÕ; hµng      lµ ®å dïng cña    ngêiViÖtNam       ®Þnh  ë    c  nícngoµikhivÒ        nícmang  theo. Sè îng,chñng  i Æt   l   lo¹ m   hµng nhËp khÈu  trong c¸ctr     êng        hîp ghit¹ ®iÓm   i b,®iÓm   trªn®©y  îcx¸c®Þnh    c    ®     theo chÕ  Nhµ      ®é  nícquy ®Þnh. 21. Hµng    chuyÓn khÈu, qu¸    c¶nh, m în ® êng      qua ViÖt Nam;    hµng t¹m  nhËp khÈu,t¸ xuÊtkhÈu;hµng  xuÊtkhÈu,t¸ nhËp      i     t¹m        i khÈu;nguyªn vËtliÖu         nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt,gia c«ng      hµng xuÊt khÈu    theo    hîp ®ång s¶n xuÊt,   giac«ng        víi ngoµi. níc 22.Hµng      ho¸,dÞch  cung  vô  øng  cho     îng vµ  êng    c¸c®èi t   tr hîp sau  ®©y: ­ Hµng      ho¸,dÞch  cung  vô  øng    trùctiÕp cho    tÇu biÓn,m¸y    bay,tÇu    ho¶  hoÆc  ph¬ng  tiÖn vËn    t¶ikh¸c tõ ViÖt Nam   níc ngoµi hoÆc             ®i      tõ níc ngoµi  ®Õn   (qua)ViÖt Nam     tiÕp ®Õn         ®Ó ®i    nícngoµinh:cung      øng x¨ng,dÇu, níc       vµ    i c¸c lo¹  thùc phÈm,    bao  gåm   suÊt ¨n phôc  hµnh  c¶      vô  kh¸ch;cung    øng    c¸c dÞch  söa  vô  ch÷a, lµm      vÖ sinh ph¬ng    tiÖn vËn    t¶iquèc    tÕ; ho¹t®éng    vËn  chuyÓn  hµng  ho¸,hµnh    kh¸ch,hµnh        lý tõ ViÖt Nam   níc ngoµi vµ        ®i      tõ níc ngoµi®Õn     ViÖtNam.   ­ Hµng    ho¸ b¸n miÔn thuÕ  c¸c cöa  ë    hµng  miÔn thuÕ  i   t¹  s©n  c¸c bay,   bÕn  c¶ng,nhµ  quèc  vµ    ga  tÕ  cöa  khÈu    i biªngií . 23. ChuyÓn    giao c«ng nghÖ   îc x¸c ®Þnh  ®     theo quy ®Þnh  i t¹ Ch¬ng  I II  "ChuyÓn  giao  c«ng nghÖ"  cña    Bé luËt d©n   níc Céng    sù    hoµ      x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam   c¸c v¨n    vµ    b¶n híng dÉn    thihµnh. §èi víinh÷ng        hîp ®ång  chuyÓn giao  c«ng nghÖ   kÌm  cã  theo m¸y  mãc, thiÕtbÞ    th×  viÖc kh«ng    thu thuÕ  chØ  thùc hiÖn        ®èi víiphÇn      gi¸trÞc«ng  nghÖ  chuyÓn  giao. 24.Vµng    nhËp khÈu d¹ng  thái,   miÕng  c¸clo¹ vµng  vµ    i   cha  chÕ    t¸cthµnh  s¶n  phÈm,    mü nghÖ,  trangsøc  ®å    hay  s¶n  phÈm   kh¸c. Vµng  d¹ng  thái,   miÕng  c¸clo¹ vµng  vµ    i  cha  chÕ    îcx¸c®Þnh      t¸c®     phïhîp víi     quy  c¸c ®Þnh quèc tÕ. 25. S¶n    phÈm  xuÊt khÈu      lµ tµinguyªn kho¸ng s¶n khai th¸c cha      chÕ  biÕn  thµnh s¶n  phÈm  kh¸ccô    thÓ    díi®©y: ­DÇu       th«; ­Than    ®¸; ­§¸ phiÕn,c¸t,         ®Êt  hiÕm; ­§¸ quý;    
 6. 6 ­ Qu Æng  mangan, quÆng  thiÕc, quÆng  s¾t, quÆng  cê­r«m­mit,   quÆng ªmªnhÝt,quÆng  pa­ t   a­ ti . 26.Hµng      ho¸,dÞch  cña  vô  nh÷ng    c¸ nh©n  kinh doanh  møc      cã  thu nhËp  b×nh qu©n  th¸ng thÊp    h¬n møc ¬ng    l tèithiÓu  Nhµ   nícquy ®Þnh      ®èi víic«ng  chøc Nhµ     níc.Thu  nhËp  îc x¸c  ®   ®Þnh  b»ng  doanh  thu  ho¹t®éng  tõ    kinh  doanh  )chiphÝ      (­    hîp lýcña    ho¹t®éng kinhdoanh    ®ã. Tæ  chøc,c¸nh©n      s¶n  xuÊt,kinh doanh,nhËp        khÈu  hµng    ho¸,cung øng  dÞch  kh«ng  vô  thuéc diÖn  chÞu thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng kh«ng    ph¶i nép    thuÕ  GTGT  nhng còng kh«ng  îc khÊu    ®   trõhoÆc  hoµn  thuÕ  GTGT  ®Çu  vµo cña  hµng    ho¸,dÞch  nµy  kh©u  vô  ë  kh«ng chÞu thuÕ  GTGT. B. C¨n c ø  tÝnh thu Õ  v µ p h ¬ n g  p h¸p tÝnh thu Õ C¨n  tÝnh  cø  thuÕ  GTGT       lµgi¸tÝnh  thuÕ  thuÕ  vµ  suÊt. I.  Gi¸ tÝnh thu Õ  G T G T : Theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  LuËt thuÕ  7    GTGT   §iÒu  cña  vµ  6  NghÞ ®Þnh  sè  28/1998/N§­CP,    gi¸tÝnh thuÕ GTGT  cña  hµng    ho¸,dÞch  ® îcx¸c®Þnh  vô      cô  thÓ  sau: nh  1. §èivíi       hµng    ho¸,dÞch  do  së  vô  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  ra hoÆc       b¸n    cung  øng  cho   îng kh¸clµgi¸b¸n cha  thuÕ  ®èi t           cã  GTGT. 2. §èivíi       hµng    ho¸ nhËp khÈu      lµgi¸nhËp khÈu  i t¹ cöa    khÈu  céng      (+)víi thuÕ nhËp  khÈu;gi¸nhËp      khÈu    t¹ cöa  i khÈu lµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ GTGT   îc ®   x¸c®Þnh    theo c¸cquy      ®Þnh  gi¸tÝnh  vÒ    thuÕ hµng    ho¸ nhËp  khÈu. VÝ     së  dô: C¬  nhËp  khÈu    tiv nguyªn chiÕc,gi¸tÝnh  i       thuÕ  nhËp  khÈu    lµ 2.000.000 ®/chiÕc.   ­ThuÕ     suÊtthuÕ    nhËp  khÈu    lµ30%,  thuÕ  GTGT     lµ10%. ­ThuÕ     nhËp  khÈu  ph¶inép:   2.000.000®  30%   600.000® x  =  ­Gi¸tÝnh      thuÕ  GTGT   lµ: 2.000.000®  600.000®  2.600.000® +  =  ­ThuÕ     GTGT   ph¶inép:   2.000.000®  10%   260.000® x  =  Trêng    hîp hµng    ho¸ nhËp khÈu  îcmiÔn, gi¶m  ®     thuÕ  nhËp khÈu  gi¸ th×    tÝnh  thuÕ  GTGT       lµgi¸hµng    ho¸ nhËp  khÈu céng      víi thuÕ  (+) nhËp khÈu    x¸c ®Þnh  theo møc    thuÕ  ® îcmiÔn, gi¶m. ®∙      §èivíidÞch  do      vô  phÝa   nícngoµicung    øng cho     îng tiªudïng  c¸c ®èi t     ë  ViÖt Nam,      gi¸cha  thuÕ  cã  GTGT   îcx¸c ®Þnh  ®     theo    hîp ®ång; tr   êng      hîp hîp ®ång  kh«ng    x¸c ®Þnh  thÓ  thuÕ  cô  sè  GTGT   gi¸tÝnh  th×    thuÕ GTGT       lµ gi¸
 7. 7 dÞch  ph¶i thanh  vô    to¸n tr¶ cho      phÝa    níc ngoµi.VÝ       dô: C«ng      ViÖt ty A ë    Nam     thuªmét  C«ng    nícngoµithiÕtkÕ  tyë        x©y  dùng,gi¸thanh        to¸ntheo    hîp ®ång ph¶itr¶C«ng    nícngoµilµ100  iÖu ®ång  C«ng    ph¶itÝnh      tyë        tr   th×  tyA    vµ  nép thuÕ GTGT  10%       trªngi¸100  iÖu®ång. tr   3.Hµng      ho¸,dÞch  dïng      æi,sö  vô  ®Ó trao®   dông      néibé,biÕu,tÆng, gi¸       tÝnh  thuÕ GTGT   îc x¸c ®Þnh   ®     theo    gi¸tÝnh thuÕ cña hµng ho¸,dÞch    vô  cïng lo¹ hoÆc  ¬ng  ¬ng        i   t ® t¹ thêi®iÓm     i ph¸tsinh c¸cho¹t®éng        nµy. VÝ     dô: §¬n  A   vÞ  s¶n  xuÊt qu¹t®iÖn, dïng  s¶n        50  phÈm  qu¹t®Ó     trao  ®æi    së  lÊy s¾t  víic¬  B    thÐp (hoÆc  xuÊt dïng    cho    c¸c phßng, ban),gi¸b¸n        (ch cã  a  thuÕ)    lµ 400.000 ®/chiÕc. ThuÕ     GTGT   ph¶i nép    tÝnh    qu¹t trªn sè    xuÊttrao®æi      lµ: 400.000®/cx    50c  10%   2.000.000® x  =  4. Ho¹t ®éng      cho  thuª tµis¶n      bao gåm  cho thuª nhµ, xëng, kho        tµng,   bÕn, b∙i ph¬ng    ,   tiÖn vËn    chuyÓn; m¸y    mãc  thiÕtbÞ    v.v. .. Gi¸®Ó     tÝnh thuÕ GTGT       lµgi¸cho    thuªcha  thuÕ. Trêng    cã    hîp cho    thuª theo h×nh thøc    tr¶tiÒn thuªtõng  hoÆc     íctiÒn    kú  tr¶tr   thuªcho    mét    thêih¹n  thuªth× thuÕ      GTGT   tÝnh    tiÒn thuªtr¶tõng  hoÆc     íc,bao  trªnsè        kú  tr¶tr   gåm   c¶        chitr¶díih×nh thøc kh¸c nh    cho   thuªnhµ  thu tiÒn ®Ó   cã      hoµn  thiÖn,söa    ch÷a,n©ng    cÊp nhµ  cho    thuªtheo yªu cÇu      cña  thuª. bªn  Gi¸cho    thuªtµis¶n  c¸c bªn      do    tho¶ thuËn  îcx¸c ®Þnh  ®     theo    hîp ®ång.  Trêng    hîp ph¸p    quy  luËtcã  ®Þnh  khung      gi¸thuª® îcx¸c ®Þnh  vÒ  gi¸thuªth×          trongph¹m      vikhung    gi¸quy  ®Þnh. 5.§èivíi       hµng      ho¸ b¸n theo ph¬ng    thøc tr¶gãp,tÝnh        theo gi¸b¸n tr¶mét          lÇn cha  thuÕ  cã  GTGT  cña  hµng    (kh«ng  ho¸ ®ã  bao  gåm       l∙ tr¶gãp),kh«ng  i   tÝnh theo sè    tiÒn tr¶gãp      tõng kú.   VÝ     dô: C«ng    ty kinh doanh  m¸y    xe  b¸n  Honda  i xe  lo¹ 100cc,gi¸b¸n        tr¶ mét lÇn cha  thuÕ  cã  GTGT     tr   lµ 25  iÖu ®ång, gi¸tr¶gãp  th¸ng lµ 25  iÖu       6      tr   ®ång, céng        l∙ tr¶gãp  tr   i 0,3  iÖu ®ång  gi¸tÝnh  th×    thuÕ GTGT  tÝnh theo    gi¸ 25  iÖu®ång/chiÕc. tr   6. §èivíigia c«ng          hµng      ho¸,gi¸tÝnh thuÕ        lµ gi¸gia c«ng cha  thuÕ, cã    bao gåm:  tiÒn c«ng, tiÒn    nhiªn liÖu,®éng          lùc,vËt liÖu phô  c¸c chiphÝ  vµ      kh¸c®Ó       giac«ng. 7.§èivíi         ho¹t®éng  x©y  dùng  l¾p  Æt. vµ  ® ­ §èivíi        ho¹t®éng  x©y dùng,l¾p  Æt    ® trang thiÕtbÞ      cho   c¸cc«ng tr×nh  x©y dùng  (kh«ng ph©n biÖt cã    bao  thÇu hay kh«ng  bao thÇu   , nguyªn vËt t    liÖu)gi¸tÝnh      thuÕ GTGT       lµgi¸x©y  dùng,l¾p  Æt    ® cha  thuÕ  cã  GTGT. Trêng    hîp x©y  dùng,l¾p  Æt    ® c«ng  tr×nh thùc hiÖn      thanh    to¸ntheo ®¬n    gi¸vµ    tiÕn    ®é h¹ng  môc c«ng tr×nh,phÇn    c«ng viÖc hoµn thµnh bµn  giao  th× thuÕ    GTGT  tÝnh    trªnphÇn      gi¸trÞhoµn  thµnh  bµn giao. VÝ   1: C«ng    dô    tydÖt  Néi (gäilµBªn  thuªC«ng      Hµ        A)    tyXD s«ng  Hång  (gäilµbªn  thùc hiÖn      B)    x©y dùng  l¾p  Æt    ® më réng  xëng  s¶n xuÊt. Tæng  to¸nc«ng  dù    tr×nh cha  thuÕ    cã  GTGT     lµ200    tû,trong ®ã:   ­Gi¸trÞx©y        l¾p:80      tû  ­Gi¸trÞthiÕtbÞ  B          bªn  cung  cÊp  l¾p  Æt:  vµ  ® 120    tû
 8. 8 +  Bªn  sÏtÝnh  B    thªm  phÇn  thuÕ  GTGT   10%   b»ng   20    tû +  Tæng  tiÒn bªn  ph¶ithanh      sè    A    to¸nlµ: 220  tû Trêng  hîp bªn    A chÊp  nhËn thanh to¸n cho    bªn    B theo tõng h¹ng môc  c«ng tr×nh (gi¶®Þnh      phÇn  x©y nhµ xëng lµm xong  ícvµ  tr   thanh    íc)th× to¸ntr     khi bªn      A tÝnh  tiÒn    tr¶ phÇn x©y nhµ  tû    80  sÏ ph¶i céng    thªm 10%  thuÕ  GTGT     tr¶cho bªn  sè  B;  tiÒn ph¶ithanh    thuÕ      to¸ncã  GTGT       tû +  tû sÏlµ80    8    =  tû. 88  PhÇn      gi¸trÞ thiÕtbÞ    bªn  cung  B  cÊp, l¾p  Æt    ® còng    sÏthanh    to¸ntiÕp  vµ  còng  tÝnh  trªn. nh  Theo  dô  vÝ  trªn,  viÖc    kª khai,  nép  thuÕ  GTGT   cña    nh  mçi bªn  sau: +  Bªn  ­ThuÕ   B:   GTGT   ®Çu     ra b»ng:   20  tû ­ThuÕ     GTGT  ®Çu  vµo  tr¶khimua    ®∙      xim¨ng,  s¾t  thÐp,thiÕtbÞ...gi¶®Þnh            , lµ: 14  tû ­ThuÕ     GTGT  cßn ph¶inép      lµ:  6    tû + Bªn  ­NhËn  A:   bµn  giao nhµ    xëng,h¹ch to¸nt¨nggi¸trÞTSC§                ®Ó tÝnh  khÊu  hao    lµ200        tû(gi¸ kh«ng  thuÕ  trÞ cã  GTGT). ­ TiÒn    thuÕ GTGT   tr¶20    îckhÊu    ®∙    tû ®   trõvµo  thuÕ  ®Çu     ra cña  hµng  ho¸ b¸n ra hoÆc           ®Ò nghÞ hoµn  thuÕ  theo quy    ®Þnh. ­ §èi víiho¹t®éng          x©y dùng mét  c«ng tr×nh,h¹ng    môc c«ng  tr×nh cã  nhiÒu  ®¬n  tham    vÞ  gia x©y dùng, theo    h×nh thøc  hîp  ký  ®ång    trùc tiÕp    víi chñ c«ng  tr×nh hoÆc     nhËn thÇu    l¹ th«ng  i qua nhµ thÇu chÝnh  tõng  th×  nhµ  thÇu ph¶itÝnh,nép      thuÕ  GTGT       ®èi víiphÇn      gi¸trÞc«ng tr×nh nhËn    thÇu. VÝ   2: Còng  dô    theo  liÖu vÝ  1  sè    dô  nhng  trong tr   êng    nhiÒu  hîp cã  ®¬n  vÞ  tham    giax©y dùng c«ng tr×nh vµ  hîp ®ång      ký    víichñ c«ng  tr×nh nh    sau: ­Cã  nhµ    2  thÇu chÝnh  víi ký    C«ng    tydÖt  Néi lµC«ng    thùc hiÖn  Hµ      tyB    x©y dùng nhµ xëng,gi¸trÞ 80          tû;c«ng      tyC thùc hiÖn    cung cÊp  l¾p  Æt   vµ  ® thiÕtbÞ    120    tû.Nhng C«ng        hîp ®ång    tyC l¹ ký    i víiC«ng    cung  tyD:  cÊp  thiÕt   bÞ 110 tû. ThuÕ   GTGT   tÝnh    trªndoanh    thu tõng c«ng      tynhËn  thÇu  sau: nh  +  C«ng    80    10%     tû,gi¸cã  tyB:  tûx  =  8      thuÕ  GTGT    88    =   tû +  C«ng    120    10%     12      thuÕ  tyC:  tûx  =    tû,gi¸cã  GTGT     132  =   tû Céng:    tû 20    220  tû Nhng    khitÝnh  thuÕ GTGT   ph¶inép, C«ng    vµ      îckhÊu        tyB  C sÏ®   trõsè  thuÕ            gi¸trÞ gia t¨ng mµ tõng c«ng    nép  kh©u  íc.Gi¸ thanh    ty ®∙  ë  tr     to¸n cña  C«ng    cho  ty A  C«ng      C«ng      ty B vµ  ty C tÝnh    trªntoµn  gi¸trÞ c«ng  bé      tr×nh   nµy vÉn  b»ng 220    tû,trong ®ã  20      cã  tû thuÕ  GTGT   ë  dô    nh  vÝ  1. C«ng      tyC khix¸c ®Þnh      thuÕ  GTGT   ph¶inép    îckhÊu      sÏ®   trõthuÕ GTGT   ®Çu  vµo cña  thiÕtbÞ  C«ng        do  tyD cung  cÊp. 8. §èivíiho¹t®éng          kinh doanh    dÞch  hëng  vô  tiÒn c«ng    hoÆc  tiÒn hoa    hång  ®¹ilýmua,  nh      b¸n hµng  ho¸,®¹ilýtÇu        biÓn, dÞch  m«i  iuû      vô  gií   th¸c , xuÊt nhËp    khÈu  hëng hoa hång,gi¸tÝnh      thuÕ GTGT     lµtiÒn c«ng    hoÆc  tiÒn  hoa hång  îchëng  ®   cha    trõmét  kho¶n phÝ  tæn nµo    së    îctõ viÖc  mµ c¬  thu ®     thùc hiÖn      c¸c ho¹t®éng    nµy. Hµng    ho¸  ®¹ilýb¸n  vÉn  do      ra  ph¶itÝnh    thuÕ  GTGT         trªnb¸n gi¸ra.
 9. 9 9. §èivíiho¹t®éng          vËn  , t¶i bèc    xÕp    gi¸tÝnh thuÕ GTGT         lµ gi¸cícvËn  t¶i bèc    , xÕp  cha  thuÕ  cã  GTGT. Ho¹t®éng    vËn    t¶ibao gåm: vËn    t¶ihµng kh¸ch,hµng      ho¸ b»ng    c¸c ph­ ¬ng  tiÖn ® êng    s¾t,® êng    êng    bé,® thuû,® êng    hµng  kh«ng,® êng    èng v.v. . . §èi víiho¹t ®éng        vËn    t¶ihµng  kh«ng, tµu    biÓn, ® êng    s¾t..  ho¹t .cã    ®éng vËn    t¶iquèc  th×  tÕ  doanh  thu vËn    t¶iquèc  (doanh  tÕ  thu thu  îc tõ ®     ho¹t®éng    vËn    nícngoµivµ    t¶ië      tõ ViÖt Nam   nícngoµi)kh«ng    ®i      chÞu thuÕ  GTGT. 10.§èivíi       hµng    ho¸,dÞch  cã  vô  tÝnh  Æc     ® thïdïng    c¸c chøng    tem  tõ nh  bu chÝnh,vР     cícvËn    xæ   kiÕn  t¶i vР sè  , thiÕt.      .ghigi¸thanh        cã  . to¸nlµgi¸®∙  thuÕ GTGT       th× gi¸cha  thuÕ  îcx¸c®Þnh  sau: cã  ®     nh  Gi¸thanh    iÒnb¸n vÐ, b¸n tem...   to¸n(t         ) Gi¸cha  thuÕ    cã  GTGT   = 1  (%)  +  thuÕ  suÊtcña    hµng    ho¸,dÞch  ®ã vô  VÝ     dô: Mét  ®iÖn  bu  tØnh trong th¸ng 01/1999      b¸n 10.000 con tem, gi¸     mçi con    tem    lµ400®      th× gi¸kh«ng  thuÕ  thuÕ  cã  vµ  GTGT   cña  tem  sè  nµy  ­ ® îctÝnh  sau:   nh  ­Gi¸ghitrªntem  (gi¸   thuÕ) =          vР   cã  b¸n   10.000  400®  4.000.000® x  =  4.000.000 ­Gi¸cha  thuÕ      cã  GTGT   =    3.636.363 ® =      +  1  10% ­ThuÕ     GTGT   ph¶inép    10%   3.636.363®  10%   363.636® =  x  =  Ho Æc   b»ng:4.000.000 ®        ­3.636.363®  363.636® =  Gi¸tÝnh    thuÕ          ®èi víi lo¹ hµng    c¸c i ho¸,dÞch  theo quy  vô    ®Þnh    t¹ §iÒu  i 6  NghÞ  ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP bao gåm   kho¶n  c¶  phô  vµ  thu  phÝ  thªm  thu  ngoµigi¸hµng        ho¸,dÞch  mµ   së  vô  c¬  kinh doanh  îchëng.   ®   C¸c  kho¶n phô  thu  së  c¬  kinh doanh thu theo chÕ     ®é cña Nhµ     níc kh«ng  tÝnh vµo  doanh    thu cña  së  c¬  kinh doanh      th× thuÕ GTGT  kh«ng tÝnh  ®èi víi       kho¶n  c¸c phô    thu nµy. II. h u Õ  s u Êt thu Õ  G T G T :  T Theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  LuËt  8  thuÕ GTGT   §iÒu  NghÞ   vµ  7  ®Þnh sè  28/1998/N§­   CP cña  ChÝnh  phñ,thuÕ    suÊtthuÕ    GTGT   îc¸p dông  sau: ®     nh  1.ThuÕ     suÊt0%       ¸p dông      ®èi víihµng    ho¸ xuÊtkhÈu.   Hµng    ho¸ xuÊt khÈu    bao gåm   hµng    c¶  gia c«ng xuÊt khÈu. XuÊt      khÈu  bao  gåm  xuÊtra nícngoµi,        xuÊtvµo    khu chÕ  xuÊt. C¸c  êng    a  tr hîp ® hµng    níc ngoµi®Ó     i ho¸ ra      b¸n,gií thiÖu    s¶n phÈm   i t¹  c¸c héichîtr   nÕu  ®ñ    x¸c ®Þnh          iÓn l∙m  cã  c¨n cø    lµhµng    ho¸ xuÊt khÈu    còng  ® îc¸p dông      thuÕ suÊt0%.  
 10. 10 Hµng    ho¸ cña  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      xuÊt khÈu        ra nícngoµi® îc¸p       dông thuÕ suÊt 0%     ph¶icã    s¬, chøng      c¸c hå    tõ chøng minh    lµ hµng thùc tÕ    ®∙  xuÊtkhÈu,cô      thÓ  sau ®©y: ­ Hîp    ®ång  hµng    b¸n  ho¸ hoÆc     hîp ®ång  s¶n xuÊt,gia c«ng      hµng xuÊt  khÈu  víi   ký    ngoµi. níc ­ Ho¸    ®¬n  hµng  b¸n  hoÆc   xuÊt tr¶hµng        gia c«ng  cho    nícngoµi,doanh    nghiÖp chÕ xuÊt. ­ Tê    khaih¶i quan        vÒ hµng xuÊt khÈu  kiÓm         cã  tra,x¸c nhËn hµng ®∙  xuÊtkhÈu    cña  quan    c¬  h¶iquan. 2.Møc    thuÕ  suÊt5%         ®èi víihµng    ho¸,dÞch  vô: a. N íc s¹ch      phôc  s¶n  vô  xuÊt vµ    sinh ho¹tdo    së      c¸c c¬  s¶n  xuÊt,kinh    doanh    níc khaith¸ctõ nguån            níctù nhiªncung    cÊp cho    c¸c ®èi îng sö  t   dông  níc(trõnícs¹ch do    së            c¸cc¬  tùkhaith¸cë      n«ng  th«n,miÒn        nói, ®¶o, vïng  h¶i   s©u, vïng  ®Ó   xa  phôc  cho  vô  s¶n xuÊt vµ    sinh ho¹të      vïng    ®ã kh«ng  thuéc  diÖn chÞu  thuÕ  c¸clo¹ nícthuéc nhãm   vµ    i      thuÕ  suÊt10%).   b. Ph©n    bãn  bao gåm   ph©n  h÷u  vµ  c¬  ph©n  c¬    v«  nh:ph©n  l©n,ph©n    ®¹m  (urª) ph©n    , NPK,  ph©n  ®¹m   hçn    hîp,ph©n  phètph¸t, t¹tph©n       bå    , visinh  v.v. . . ­ Qu Æng     lµm nguyªn liÖu ®Ó     s¶n xuÊt ra    ph©n  bãn  quÆng   nh  Apati  t dïng ®Ó     s¶n  xuÊtph©n      l©n,®Êt    bïn lµm  ph©n    visinhv.v. .   . ­ C¸c  i   lo¹ thuèc trõs©u      bÖnh, thuèc diÖtd¸n,diÖtchuét,diÖtmèi,mät,                   c«n trïng,thuèc      trõnÊm,      trõcá, thuèc h¹n chÕ hoÆc  kÝch thÝch    ëng  t¨ng tr vËtnu«i,     c©y  trång,®iÒu    hoµ  ph¸ttr   sù    iÓncña  thùc vËtv.v. .     . c. ThiÕt bÞ,      m¸y mãc  dông  chuyªn dïng  vµ  cô    cho  tÕ  c¸c lo¹  y  nh    i m¸y  soi,chiÕu,chôp      dïng    ®Ó kh¸m, ch÷a    bÖnh, c¸c thiÕtbÞ        dïng    æ,  ®Ó m ®iÒu  trÞ vÕt  ¬ng, «t«    th   cøu  ¬ng, dông  ®o   th   cô  huyÕt      ¸p,tim,m¹ch, tiªm,truyÒn      m¸u  v.v. . . ­B«ng,b¨ng  sinhy      vÖ    tÕ. d. Thuèc    ch÷a bÖnh, phßng    bÖnh  bao  gåm     i c¸c lo¹  thuèc dïng    cho  ngêi   vµ    vËtnu«i. ®. Gi¸o cô    dïng    ®Ó gi¶ng    häc  d¹y vµ  tËp bao gåm     i   trùc c¸c lo¹ gi¸ocô    quan (m«  h×nh,h×nh    íckÎ,b¶ng,phÊn, compa    vÏ),     th     dïng    ®Ó gi¶ng    d¹y,häc  tËp  c¸c lo¹  vµ    i thiÕtbÞ,    dông  chuyªn dïng  cô    cho gi¶ng    d¹y,nghiªncøu, thÝ      nghiÖm. e.§å    ch¬icho      trÎem,  s¸ch khoa    häc   thuËt, ­kü   s¸ch v¨n häc      nghÖ  thuËt,   s¸ch phôc  thiÕu nhi,   vô      s¸ch ph¸p luËt,         s¸ch v¨n b¶n  trõ     ph¸p luËtlµs¸ch inv¨n             b¶n ph¸p  luËt,ChØ     thÞ, NghÞ     quyÕt  cña §¶ng, Nhµ      níc thuéc  diÖn kh«ng  chÞu  thuÕ quy ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu  LuËt thuÕ        i 13  4    gi¸trÞgiat¨ng. g. Kinh doanh    Æt   c¸c m hµng    lµ s¶n phÈm  trång trät  ,s¶n phÈm  ch¨n  nu«i,  s¶n  phÈm  nu«itrång thuû s¶n.       C¸c s¶n  phÈm  thuéc nhãm     nµy nÕu    lµs¶n phÈm  cha qua  chÕ  biÕn do  c¸ctæ    chøc,c¸ nh©n      s¶n xuÊt vµ    ra th× kh«ng    tùb¸n      chÞu thuÕ  GTGT   (theo  quy ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu  cña  i 1  4  LuËt thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng).
 11. 11 h. L©m     s¶n      (trõgç, m¨ng) cha    qua chÕ biÕn; thùc phÈm  ¬i sèng  l     t   vµ ­ ¬ng  thùc. ­ L©m   s¶n cha qua chÕ  biÕn      il©m   lµ c¸c lo¹  s¶n khai th¸c tõ      rõng    tù nhiªn nh: tre,luång, song, m©y,            nøa, méc     nhÜ, nÊm,    ,hoa, c©y  rÔ, l¸    lµm  thuèc,nhùa    c©y  c¸clo¹ l©m  vµ      i s¶n kh¸c. ­ Thùc phÈm   ¬i sèng      ithùc  t   lµ c¸c lo¹  phÈm  cha qua chÕ  biÕn hoÆc   chØ  chÕ  thÞtlîn, s¬  nh              thÞtbß, thÞtgµ, ngan,ngçng,t«m, c¸ t          ¬isèng  hoÆc   íp®¸,ph¬ikh«          ®Ó b¶o  qu¶n. ­ L¬ng    thùc bao    gåm  thãc,g¹o,ng«,khoai,s¾n,            lóa mú,      bét mú (kh«ng  bao  gåm     c¸cs¶n phÈm   qua  ®∙  chÕ  biÕn  mú,  nh  ch¸o,phë      ¨n liÒn.. ) .. i.S¶n    phÈm  b»ng  ®ay,      cãi,tre,nøa,      l¸lµ c¸c  is¶n  lo¹  phÈm   îc s¶n  ®   xuÊt,chÕ    biÕn    tõnguyªn liÖu chÝnh        lµ®ay, cãi,       nøa,l¸nh:th¶m  tre,      ®ay, sîi     ®ay, bao    ®ay, th¶m  dõa, chiÕu    s¬    s¶n xuÊt b»ng    ®ay, cãi,d©y      thõng,d©y    buéc lµm b»ng    trenøa, x¬    dõa; rÌm,mµnh      b»ng    tre,tróc,nøa, chæi        tre,nãn  l¸  , v.v. . . k. B«ng  chÕ   b«ng    s¬  tõ  trång trong      níc lµ b«ng  ® îc bá      ®∙    vá, h¹tvµ  ph©n  i lo¹ (b«ng    nhËp  khÈu  qua  chÕ,  ®∙  s¬  ph©n  i lo¹ kh«ng    thuéc nhãm     nµy). l.Thøc  gia sóc, gia cÇm   thøc  cho      ¨n        vµ  ¨n  vËt nu«i kh¸c bao      gåm   i lo¹  thøc    hoÆc   ¨n ®∙  cha  îcchÕ  ®   biÕn tæng    c¸m, b∙ kh«          hîp nh      l¹c, c¸,bét x­ bét ¬ng,v.v. .   . m. DÞch  khoa  vô  häc,kü    thuËtbao    gåm       c¸c ho¹t®éng  nghiªncøu,øng      dông,híng dÉn  khoa      vÒ  häc,kü    thuËtcô    thÓ  sau ®©y: ­ DÞch  ®ßi    thuËtcao  l¾p        vô  háikü    nh  r¸pthö,vËn hµnh    thö,phôc    håi, söa ch÷a hiÖu chØnh    im¸y  c¸clo¹   : mãc thiÕtbÞ, dông  thÝ      cô  nghiÖm,  ph¬ng  tiÖn ®o    kiÓm,  thiÕtbÞ    chuyªn dïng trong nghiªncøu          khoa häc  kü  vµ  thuËt; ­Xö    liÖu vµ    lýsè    tÝnh    to¸nthuéc c¸cch¬ng      tr×nh,®Ò       tµikhoa  häc; ­ LËp      c¸c luËn chøng kinh tÕ  thuËt,c¸c dù  nghiªncøu    kü      ¸n    kh¶    thivµ  tiÒn kh¶  ;   thi ­Ph©n    tÝch  mÉu     thö nghiÖm    vËtliÖu,kiÓm    nghiÖm  s¶n  phÈm; ­H íng dÉn  tæ      vµ  chøc  iÓnkhai¸p dông  thuËtmíivµo  tr       kü      s¶n  xuÊt. n. DÞch  trùc tiÕp    vô    phôc  s¶n  vô  xuÊt n«ng    nghiÖp bao gåm     c¸c ho¹t   ®éng  cÇy, bõa  nh    ®Êt s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp; ®µo,    ®¾p,    n¹o,vÐt kªnh,m ­   ¬ng, ao, hå      phôc  s¶n  vô  xuÊt n«ng    nghiÖp;nu«i,trång,ch¨m        sãc,phßng      trõ s©u, bÖnh; thu,h¸is¶n          phÈm  n«ng  nghiÖp; 3.Møc    thuÕ  suÊt10%         ®èi víihµng    ho¸,dÞch  vô: a. S¶n    phÈm  khaikho¸ng:dÇu      má,  khÝ ®èt (gas),quÆng     kim  i phi lo¹     , kim  ithan ®¸,c¸t,   lo¹   ,       sái,®Êt    sÐt,cao lanh,vµ    s¶n phÈm   khaikho¸ng kh¸c.     b. §iÖn  ¬ng  th phÈm   c¸c c¬  s¶n  do    së  xuÊt,kinh    doanh ®iÖn  b¸n    ra, kh«ng  ph©n  biÖtnguån    ®iÖn s¶n  xuÊtlµthuû ®iÖn,nhiÖt®iÖn            v.v.. c.S¶n    phÈm   ®iÖn    khÝ,®å  tö,c¬    ®iÖn; d.S¶n    phÈm     ho¸ chÊt,mü     phÈm; ®.      Sîi,v¶i,s¶n  phÈm   may  Æc,    m thªuren;
 12. 12 e.GiÊy  s¶n    vµ  phÈm   b»ng  giÊy; g. §êng, s÷a, b¸nh, kÑo,        c¸c lo¹          níc gi¶ikh¸tvµ    ithùc phÈm  chÕ  biÕn  kh¸c; h. S¶n    phÈm  gèm,    sø, thuû tinh,cao      su, nhùa, gç  s¶n    vµ  phÈm  b»ng  gç;xim¨ng,g¹ch,ngãivµ               vËtliÖu x©y  dùng kh¸c; i.  X©y  dùng,l¾p  Æt;   ® k.VËn      t¶i bèc  , xÕp; l.  DÞch  bu  vô  ®iÖn,bu    chÝnh,viÔn    th«ng; m. Cho    thuªnhµ,v¨n phßng,cöa        hµng,cöa    hiÖu,kho    tµng,bÕn  ,   b∙i nhµ    xëng,m¸y    mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn vËn  ;   t¶i n.DÞch  tvÊn    vô   ph¸p luËt;   o. Chôp,    in,phãng  ¶nh; in b¨ng, sang        b¨ng, cho    thuª b¨ng; sao      chôp;   quay  video,chiÕu    video; p.Uèn      tãc,may  quÇn    ®o  ¸o,nhuém,  giÆt      lµ,tÈy hÊp; q. C¸c  i   lo¹ hµng    ho¸,dÞch  kh¸c kh«ng  vô    quy ®Þnh  nhãm   ë  thuÕ suÊt  0%,  5%, 20%   Môc    ë  IIPhÇn  Th«ng   A  t nµy  c¸c m Æt   vµ    hµng chÞu thuÕ    tiªu thô ® Æc     biÖtph¶inép      thuÕ GTGT   kh©u  ë  kinh doanh  ¬ng    th nghiÖp    ¸p dông  thuÕ  suÊt10%.   4.Møc    thuÕ  suÊt20%         ®èi víihµng    ho¸,dÞch  sau: vô  a.Vµng,b¹c,®¸        quý  c¬  kinh doanh  do  së    mua  vµo,b¸n ra;     C¬   kinh doanh  së    vµng,b¹c,®¸      quý  ho¹t®éng    cã    gia c«ng,chÕ        t¸cc¸c s¶n  phÈm   vµng,b¹c,®¸      quý  kh«ng  h¹ch to¸nriªngdoanh    thuÕ        thu vµ  cña    ho¹t ®éng  nµy      th× ¸p dông  thuÕ suÊt20%           ®èi víiho¹t®éng    giac«ng,chÕ    t¸c. b.Kh¸ch    lÞch,¨n uèng;   s¹n,du      Kh¸ch    lÞch  îc x¸c ®Þnh   s¹n,du  ®     theo    tiªuchuÈn  c¬  do  quan qu¶n    lý chuyªn ngµnh    hoÆc  theo giÊy phÐp      kinh doanh.   Kinh  doanh    ¨n uèng  kh«ng  ph©n  biÖt¨n uèng      b×nh  d©n, cao    cÊp. c. Xæ   kiÕn    sè  thiÕtvµ    i   c¸c lo¹ h×nh    kh¸c nh:xæ   cµo, bãc,l« xæ sè      sè        t«; d.§¹ilýtµu biÓn;        ®. DÞch  m«i  i kh«ng  vô  gií   , ph©n biÖt h×nh    thøc  lÜnh  vµ  vùc ngµnh  nghÒ. Møc  thuÕ suÊt thuÕ    GTGT   quy ®Þnh    trªn®©y   îc¸p dông  ®     thèng nhÊt  theo  i lo¹ hµng    ho¸,dÞch        vô;®èi víicïng lo¹    ihµng    ho¸ kh«ng  ph©n  biÖthµng    nhËp  khÈu    víihµng s¶n xuÊt trong níc,kh©u        s¶n  xuÊt hay    kinh doanh  ¬ng    th nghiÖp. III.P h ¬ n g  p h¸p tÝn h thu Õ  gi¸    trÞ gia t¨ng.
 13. 13 ThuÕ   GTGT   së  c¬  kinh doanh    ph¶inép  îctÝnh    ®   theo mét trong haiph­     ¬ng ph¸p:ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ  ph¬ng  vµ  ph¸p tÝnh      trùctiÕp trªnGTGT.      Trêng  c¬  kinh doanh  hîp  së    thuéc ®èi îng  t nép  thuÕ theo  ph¬ng  ph¸p khÊu  trõthuÕ  ho¹t®éng    cã    kinh doanh    mua,  vµng,b¹c,®¸  b¸n      quý,ngo¹itÖ        th× c¬  së ph¶ih¹ch to¸nriªngho¹t®éng            kinh doanh    nµy    ®Ó tÝnh  thuÕ    trùctiÕp trªn     GTGT. §èit      îng ¸p dông  viÖc    vµ  x¸c ®Þnh thuÕ  ph¶inép    theo  tõng  ph¬ng  ph¸p  nh  sau: 1.Ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ: a.    îng  dông      §èi t ¸p  lµ c¸c ®¬n  vÞ,  chøc  tæ  kinh doanh, bao    gåm     c¸c doanh  nghiÖp  nhµ    níc,doanh  nghiÖp  ®Çu      tnícngoµi, doanh  nghiÖp   tnh©n,   c¸c c«ng        ty cæ phÇn, hîp      c¸c ®¬n    chøc    t¸cx∙ vµ    vÞ, tæ  kinh doanh    kh¸c,trõ     c¸c®èi t        îng ¸p dông  tÝnh  thuÕ  theo  ph¬ng  ph¸p tÝnh      trùctiÕp trªnGTGT         nãi t¹ ®iÓm   díi   i 2    ®©y. b.X¸c    ®Þnh  thuÕ  GTGT   ph¶inép:   Sè  thuÕ  GTGT   ph¶inép    b»ng    (=)thuÕ  GTGT   ®Çu       )thuÕ  ra trõ(­  GTGT   ®Çu   vµo. Trong  ®ã: * ThuÕ  GTGT   ®Çu   b»ng      ra  (=) gi¸tÝnh thuÕ cña hµng ho¸,dÞch    vô  chÞu thuÕ b¸n    ra nh©n      víi(x)thuÕ suÊt thuÕ    GTGT   cña hµng    ho¸,dÞch vô  ®ã. C¬   kinh doanh  së    thuéc ®èi îng  t tÝnh  thuÕ  theo  ph¬ng ph¸p  khÊu    trõ thuÕ    khib¸n  hµng    ho¸,dÞch  ph¶itÝnh  thu  vô    vµ  thuÕ  GTGT   cña  hµng    ho¸, dÞch  b¸n      vô  ra.Khi lËp  ho¸ ®¬n b¸n  hµng ho¸,dÞch    së    vô, c¬  kinh  doanh  ph¶ighi râ        gi¸b¸n  cha  thuÕ, thuÕ  cã    GTGT   tæng  tiÒn  vµ  sè  ngêi mua     ph¶i  thanh to¸n.Trêng    hîp ho¸ ®¬n  chØ       ghi gi¸thanh  to¸n,kh«ng        ghi gi¸cha  cã  thuÕ  thuÕ  vµ  GTGT     th× thuÕ  GTGT   cña hµng    ho¸,dÞch  b¸n    vô  ra ph¶itÝnh    trªngi¸thanh              to¸nghitrªnho¸ ®¬n, chøng    tõ. VÝ     dô: Doanh  nghiÖp  b¸n s¾t,thÐp,gi¸b¸n        cha  thuÕ  cã  GTGT   ®èi    víi s¾t    lµ:4.500.000 ®ång/tÊn;thuÕ  phi6        GTGT   10%  b»ng  450.000  ®ång/tÊn,   nhng    khib¸n  mét  ho¸ ®¬n  cã  sè    doanh nghiÖp  chØ      ghi gi¸b¸n    lµ 4.800.000  ®ång/tÊn th× thuÕ  GTGT  tÝnh trªn  doanh sè b¸n ® îc x¸c ®Þnh  b»ng:   4.800.000  ®/tÊn  10%   480.000  x  =  ®/tÊn thay  tÝnh      v×  trªngi¸cha  thuÕ  cã  b»ng 4.500.000 ®/T,doanh      nghiÖp mua  thÐp còng kh«ng  îckhÊu    ®   trõthuÕ  GTGT  ®Çu   vµo        ®èi víi ®¬n  ho¸ mua  kh«ng    ghithuÕ  GTGT   nµy. Riªng ®èi    víihµng ho¸,dÞch  ® Æc     îc dïng  i   vô  thï®   lo¹ chøng        tõ ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸®∙  thuÕ        cã  th×    gi¸cha  thuÕ  thuÕ  cã  vµ  GTGT   ®Çu   ® îc ra    x¸c®Þnh    theo ®iÓm   Môc     10  IPhÇn  cña  B  Th«ng   tnµy. * ThuÕ  GTGT  ®Çu  vµo b»ng    (=)tæng  thuÕ  sè  GTGT         ghitrªnho¸ ®¬n  GTGT  mua hµng    ho¸,dÞch  hoÆc   vô  chøng    tõ nép  thuÕ  GTGT  cña hµng    ho¸ nhËp khÈu. ThuÕ  GTGT  ®Çu  vµo  së  c¬  kinh doanh  îc tÝnh  ®   khÊu    trõ quy ®Þnh  nh  sau: +  ThuÕ  ®Çu   vµo  cña hµng    ho¸,dÞch  dïng  vô  vµo  s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ  GTGT     îckhÊu  th× ®   trõ.
 14. 14 +  ThuÕ  ®Çu  vµo cña hµng ho¸,dÞch  ® îc khÊu      vô    trõ ph¸tsinh    trong  th¸ng nµo  îckª khaikhÊu          ®       trõkhix¸c ®Þnh  thuÕ  sè  ph¶inép    cña th¸ng ®ã,    kh«ng  ph©n biÖt®∙    xuÊtdïng hay      cßn    ®Ó trong kho.   VÝ     dô: Mét  doanh nghiÖp  s¶n  A  xuÊt xim¨ng, trong th¸ng 01/1999            b¸n  ra 200 tÊn    xi m¨ng, gi¸mçi      tÊn 800.000 ®/T    (gi¸cha  thuÕ  cã  GTGT)  thuÕ  GTGT  ph¶i nép      lµ 10%     (gi¸ngêi mua     ph¶i thanh    to¸n b»ng    880.000 ®/tÊn);  còng trong th¸ng,doanh      nghiÖp  mua   ®∙  mét  vËt t   sè    , nguyªn  liÖu    ®Ó dïng  cho s¶n xuÊt,kinhdoanh        xim¨ng. C¨n  c¸c  cø  chøng  ho¸  tõ  ®¬n  GTGT  mua  nguyªn vËt liÖu, sè    thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  îcx¸c®Þnh  sau: ®     nh  Hµng    ho¸ dÞch  §¬n vÞ  S¶n îng l   Gi¸®¬n    Thµnh  ThuÕ   vô  mua  trong  tÝnh  mua  vÞ tiÒn     GTGT   th¸ng  ®Çu   vµo A        B   C    1     2      3       ­Clanhke       tÊn       100  0,5 tr®/T    50.000.000 5.000.000® ®  ­§iÖn      KW    5000    KW 700  ®/KW     3.500.000   350.000® ®  ­X¨ng,dÇu      tÊn    10  4    tr®/tÊn 40.000.000   4.000.000 ® ®    Céng         3.500.000 9.350.000®   ®   Gi¶ ®Þnh    i  ,nguyªn liÖu mua   c¸c lo¹  t  vËt     vµo  chØ  dïng    ®Ó s¶n xuÊt xi     m¨ng; thuÕ    GTGT  doanh  nghiÖp  ph¶inép    trong th¸ng 01/1999  îcx¸c ®Þnh      ®     nh  sau: +  thuÕ  Sè  GTGT   ®Çu     ra,tÝnh    xim¨ng  ra lµ: trªnsè    b¸n      (800.000 ®/T  200  x       x  T)  10%   16.000.000 ®   =    +  thuÕ  Sè  GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu      ®   trõlµ:9.350.000 ®   +  thuÕ  Sè  GTGT   cßn  ph¶inép    cña  th¸ng01/1999    lµ:     16.000.0000 ®      ­9.350.000 ®   6.650.000 ®   =    Trêng  hîp  së  c¬  kinh  doanh  mua   vËt  , hµng  t  ho¸ kh«ng  ho¸  cã  ®¬n,   chøng  hoÆc   ho¸  tõ  cã  ®¬n, chøng  nhng  tõ  kh«ng ph¶i lµ ho¸      ®¬n  GTGT   hoÆc     ho¸ ®¬n GTGT   nhng kh«ng    ghi riªngsè    thuÕ  GTGT   ngoµigi¸b¸n        th× kh«ng  îc khÊu    ®   trõthuÕ ®Çu  vµo, trõc¸c tr       êng  hîp  quy  cã  ®Þnh  riªng sau    ®©y: + Trêng    hîp hµng    ho¸,dÞch  mua  vô  vµo    i îcdïng  lµlo¹    ® chøng        tõ ghigi¸ thanh        cã  to¸nlµgi¸®∙  thuÕ  GTGT     së  îcc¨n cø  th× c¬  ®     vµo    cã  gi¸®∙  thuÕ  vµ  ph¬ng  ph¸p tÝnh  nªu  i®iÓm   môc     t¹  10  I phÇn    B cña Th«ng   nµy      t ®Ó x¸c ®Þnh    gi¸kh«ng  thuÕ  thuÕ  cã  vµ  GTGT  ®Çu  vµo  îckhÊu  ®   trõ. VÝ    dô:Trong    kú,C«ng    thanh    tyA  to¸ndÞch  ®Çu   vô  vµo  îctÝnh  ®   khÊu  trõlµlo¹ ® Æc         i thï:
 15. 15 Tæng     gi¸thanh to¸n 110  iÖu ®ång    thuÕ    tr   (gi¸cã  GTGT), dÞch  nµy    vô  chÞu  thuÕ suÊtlµ10%,  thuÕ      sè  GTGT   ®Çu  vµo  îckhÊu    ®   trõtÝnh  sau: nh   110  iÖu   tr   x  10%  = 10  iÖu®ång     tr    1  10%   +  Gi¸cha  thuÕ      cã  lµ100  iÖu®ång, thuÕ  tr     GTGT     tr   lµ10  iÖu®ång. + Trêng hîp  së  c¬  s¶n  xuÊt,chÕ     biÕn mua  nguyªn  liÖu    lµ n«ng  s¶n,  l©m  s¶n,thuû    s¶n cha qua chÕ biÕn cña ngêis¶n    xuÊt b¸n      ra kh«ng  ho¸ cã    ®¬n    îctÝnh  sÏ®   khÊu    trõthuÕ ®Çu  vµo  theo    (%)  tû lÖ  tÝnh        trªngi¸trÞ hµng  ho¸ mua    vµo: ­ 5%         ®èi víi s¶n phÈm  trång trät     thuéc c¸clo¹      i c©y    lÊy nhùa,lÊy mñ,        lÊy dÇu, mÝa  c©y, chÌ bóp ¬i,lóa,ng«, khoai,s¾n;      t         s¶n phÈm  ch¨n nu«ilµ gia         sóc,giacÇm;        c¸,t«m  c¸clo¹ thuû s¶n  vµ    i     kh¸c; ­ 3%     ®èi      i víic¸c lo¹ s¶n phÈm     lµ n«ng s¶n, l©m     s¶n kh«ng quy ®Þnh  trongnhãm   îckhÊu      ®   trõ(5%)    trªn®©y. VÝ  1:Doanh  dô    nghiÖp  s¶n  A  xuÊt® êng,mua      mÝa  cña ngêitrång mÝa       trùc tiÕp    b¸n (mÝa    lµ s¶n phÈm  trång    trätthuéc ®èi îng  t kh«ng  chÞu  thuÕ  GTGT). Trong    th¸ng cã    thu  mua  100 tÊn  mÝa,    gi¸200.000  ®/tÊn.Khi tÝnh      thuÕ  GTGT   ph¶inép, doanh      nghiÖp  ® îctÝnh  A    khÊu    trõthuÕ  ®Çu  vµo cña  mÝa   lµ: 200.000  ®/tÊn  100  x    1.000.000 ® x  tÊn  5% =    ViÖc tÝnh khÊu    trõthuÕ ®Çu  vµo      ®èi víinguyªn liÖu mua       vµo    lµ n«ng  s¶n,l©m    s¶n,thuû    s¶n    trªn®©y  kh«ng    ¸p dông        së  ®èi víi c¬  mua    c¸c ®Ó s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu,kinhdoanh  ¬ng        th nghiÖp,kinhdoanh        ¨n uèng. ­ Trêng    hîp hµng ho¸,dÞch  mua     vô  vµo dïng ®ång    thêicho  s¶n xuÊt,   kinh doanh    hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ          kh«ng  gi¸trÞgiat¨ngvµ  chÞu thuÕ  gi¸trÞgia t¨ngth× chØ  îckhÊu    thuÕ            ®   trõsè  ®Çu  vµo cña hµng    ho¸,dÞch vô  dïng cho    s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. C¬   kinh  së  doanh  ph¶i h¹ch    to¸n riªng thuÕ      ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõ vµ  kh«ng  îckhÊu    êng    ®   trõ;tr hîp kh«ng  h¹ch to¸nriªng® îcth× ® îckhÊu                trõtheo  tûlÖ    (%) gi÷a doanh  chÞu    sè  thuÕ GTGT   víi so   tæng doanh  b¸n ra. sè    VÝ   2: Nh  dô    dô    vÝ  1, doanh  nghiÖp  chØ  A  dïng ®iÖn  cho s¶n xuÊt xi     m¨ng    lµ4000  KW,  cßn 1000      KW lµ®iÖn   tiªudïng  cña khu  tËp thÓ CBCNVC   (c¬  h¹ch    së  to¸n riªng® îc sè      ®iÖn  dïng cho  bé  c¸n  CNV)  c¬  chØ  îc th×  së  ®   tÝnh khÊu    trõthuÕ  GTGT   ®Çu  vµo cña ®iÖn  dïng cho s¶n xuÊt xim¨ng, cô        thÓ  sau: nh  ­ThuÕ     GTGT   ®Çu   vµo  cña  ®iÖn  îckhÊu    ®   trõtrongth¸nglµ:     4.000    700  KW x  ®/KW   10%   280.000  x  =  ® thay v×    350.000    ë  dô  (trªn®©y). ® nh  vÝ  1    Trêng    së  hîp c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  hµng        c¶  ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ  GTGT   kh«ng  vµ  chÞu thuÕ GTGT   nhng kh«ng h¹ch    to¸nriªng® îcthuÕ      ®Çu   vµo  îckhÊu    thuÕ  ®   trõ,th×  ®Çu  vµo  îctÝnh  ®   khÊu    trõtheo    (%)  tû lÖ  doanh  sè cña  hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT   víitæng  so    doanh  cña  sè  hµng  ho¸,dÞch  b¸n ra.   vô   
 16. 16 VÝ   3:  dô  Trong  tÝnh  kú  thuÕ  mét  ë  doanh  nghiÖp  võa s¶n xuÊt    bia (mÆt hµng  chÞu thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt)vµ      nícngät (mÆt    hµng chÞu  thuÕ  GTGT)  chiphÝ  cã    mua  mét  lo¹     sè  i tdïng  vËt chung cho s¶n xuÊt hailo¹      i s¶n  phÈm  nµy nhng  kh«ng h¹ch to¸n ® îc riªng dïng        cho s¶n xuÊt tõng  is¶n  lo¹  phÈm     lµbao  nhiªu.  ThuÕ  ®Çu   vµo cña       c¸cvËttnµy  sau: nh  ­Tæng           gi¸trÞvËttmua  vµo    lµ1.500      tr(gi¸kh«ng  thuÕ  cã  GTGT). ­ ThuÕ     GTGT  ®Çu  vµo tæng  theo    hîp  ho¸ ®¬n GTGT  ®Çu  vµo    lµ 120  tr.     Doanh  hµng    ­ sè  ho¸ s¶n xuÊtb¸n ra:3.000    a  thuÕ        tr(ch cã  GTGT). Trong  ®ã: +  Doanh  hµng    sè  ho¸ thuéc diÖn    chÞu  thuÕ  GTGT     lµ:2.000  tr. + Doanh  hµng  sè  ho¸ thuéc diÖn kh«ng chÞu  thuÕ  GTGT     lµ 1.000    tr (®èivíim Æt       hµng chÞu thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt tÝnh    theo    c¬  s¶n  gi¸do  së  xuÊtb¸n    ra). +  ThuÕ   ®Çu     ra tÝnh        trªngi¸b¸n hµng  chÞu  thuÕ  GTGT     lµ:200  tr. ThuÕ  GTGT  ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõ cña    ivËt t     c¸c lo¹     nãi trªntÝnh nh  sau: +  X¸c ®Þnh    doanh  hµng    tû lÖ  sè  ho¸ chÞu  thuÕ  GTGT     trªntæng  doanh  sè  hµng  ra: b¸n  2.000  tr/3.000tr=      66,6% +  ThuÕ   ®Çu   vµo  îckhÊu   ¬ng  ®   trõt øng      (%)  víi lÖ  tû nµy  lµ: 120    66,6%  79,9 tr trx  =    +  ThuÕ   GTGT   ph¶inép    cña  s¶n  phÈm     nícngätlµ:   200     tr­79,9 tr=      120,1tr   * ThuÕ     ®Çu   vµo  cña    tµis¶n  ®Þnh  îckhÊu    sau: cè  ®   trõnh  §èi víic¬  kinh doanh  sè      së    cã  thuÕ  ®Çu  vµo cña    tµis¶n  ®Þnh  îc cè  ®   khÊu    kª  trõth×  khaikhÊu      trõthuÕ  ®Çu  vµo cña    tµis¶n  ®Þnh  ®èi    cè  nh  víi vËt t   ,hµng   ho¸ kh¸c.Trêng    thuÕ    hîp sè  ®Çu  vµo  cña    tµis¶n  ®Þnh    cè  lín,c¬  së  îc tÝnh  ®   khÊu    trõdÇn, nÕu  tÝnh  ®∙  khÊu    th¸ng mµ   thuÕ  trõ3    sè  cßn    l¹i cha  îc khÊu    ®   trõ vÉn cßn th× doanh nghiÖp  lµm  thñ    tôc yªu cÇu  quan  c¬  thuÕ    xÐt hoµn    thuÕ  l¹sè  i cha  îckhÊu  ®   trõ. VÝ   1: Trong  dô    n¨m, doanh    nghiÖp  më   X  réng  s¶n xuÊt mua     s¾m  m¸y  mãc  thiÕtbÞ        tû ®ång, thuÕ    míitrÞgi¸10      GTGT  ®Çu   vµo  tû ®ång. Sau    1      khi trõ vµo  thuÕ    sè  ph¶i nép    trong 3    th¸ng doanh    nghiÖp    X vÉn  cßn 600  iÖu tr   ®ång  cha  îc khÊu    ®   trõthuÕ  ®Çu  vµo, doanh    nghiÖp    thÓ  X cã  lµm thñ    tôc yªu cÇu  quan    c¬  thuÕ hoµn    thuÕ  l¹sè  i 600  iÖu®ång. tr   Riªng  ®èi    së  víic¬  kinh  doanh  thuéc  ®èi  îng  ®¨ng  nép  t ®∙  ký  thuÕ  GTGT   nhng    së  lµc¬  ®Çu      tmíi,cha  ph¸tsinh doanh    hµng, cha  cã      thu b¸n    cã  thuÕ  ®Çu   ®Ó   ra  tÝnh khÊu    trõ thuÕ  ®Çu  vµo cña  TSC§   ®Çu   , nÕu     t  thêi gian ®Çu      n¨m      îc xem   t tõ 1  trëlªn®   xÐt hoµn thuÕ  ®Çu  vµo  theo tõng n¨m  (tÝnh theo n¨m  d¬ng lÞch).Trêng  sè    hîp  thuÕ  GTGT     ph¸tsinh lín,c¬  cã      së  thÓ    ®Ò nghÞ   gi¶iquyÕt hoµn    thuÕ theo tõng quý.     VÝ   2:    s¶n  dô  C¬ së  xuÊt    dù  ®Çu   , tæng      A cã  ¸n  t  trÞ gi¸x©y l¾p    lµ 40.000  iÖu  tr ®ång  mua   vµ  m¸y mãc, thiÕtbÞ      lµ 15.000  iÖu ®ång.  tr   C«ng 
 17. 17 tr×nh ® îcthic«ng        trong 3    n¨m, n¨m    ®Çu   nhËp  m¸y mãc  thiÕtbÞ        trÞgi¸5.000  tr   iÖu®ång, thuÕ    GTGT   nép  kh©u  ë  nhËp  khÈu    lµ500  iÖu®ång  ®∙  tr   vµ  thùc   hiÖn  thanh    to¸ncho bªn  nhËn thÇu x©y  dùng        víigi¸trÞ x©y  l¾p hoµn  thµnh  lµ 1.000  iÖu ®ång      tr   (gi¸cha  thuÕ  cã  GTGT); thuÕ    GTGT   ®Çu  vµo  tÝnh    trªn gi¸trÞnhµ      xëng  nhËn  ®∙  bµn giao lµ100  iÖu®ång. Nh      tr     vËy,sè   thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  cña     tµis¶n  ®Þnh  vËt tvµ    cè  nhËp  khÈu    ph¸tsinh trong n¨m        lµ600  tr   iÖu ®ång.    sÏ ® îc hoµn  thuÕ  C¬ së      sè  GTGT   cña    tµis¶n  ®Çu   theo  t quy  ®Þnh  it¹ §iÒu  NghÞ  15  ®Þnh  28/1998/N§­   híng dÉn  i sè  CP vµ    t¹ phÇn    D cña  Th«ng   tnµy. 2.Ph¬ng    ph¸p tÝnh    thuÕ  GTGT     trùctiÕp trªngi¸trÞgiat¨ng.           a.§èit        îng ¸p dông  ph¬ng  ph¸p tÝnh      trùctiÕp trªngi¸trÞgiat¨nglµ:             ­C¸    nh©n  s¶n  xuÊt,kinh doanh        lµngêiViÖtNam;     ­ Tæ     chøc,c¸ nh©n        níc ngoµikinh doanh  ViÖt Nam       ë    kh«ng theo LuËt  ®Çu      t níc ngoµi t¹    i ViÖt Nam     cha thùc hiÖn ®Çy       ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn    vÒ kÕ  to¸n,ho¸    ®¬n  chøng      tõ ®Ó lµm  cø  c¨n  tÝnh  thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu    trõ thuÕ; ­C¬  kinhdoanh    së    mua,  vµng,b¹c,®¸  b¸n      quý,ngo¹itÖ.     b.X¸c    ®Þnh  thuÕ  GTGT   ph¶inép:   Sè  thuÕ  Gi¸trÞgiat¨ng              ThuÕ  suÊt  thuÕ GTGT   =  cña  hµng    ho¸, x  GTGT  cña hµng  ho¸, ph¶inép    dÞch  chÞu  vô  thuÕ            dÞch  ®ã vô  GTGT   Gi¸thanh      to¸ncña  Gi¸thanh      to¸ncña cña  hµng   =  ho¸, hµng    ho¸ dÞch vô    ­ hµng    ho¸ dÞch  mua vô  dÞch vô      b¸n ra            vµo ¬ng     t øng             (1)   (2) (1).Gi¸thanh        to¸ncña  hµng    ho¸,dÞch  b¸n        thùc tÕ  vô  ra lµgi¸b¸n    bªn  mua ph¶ithanh    to¸ncho    bªn    b¸n,bao gåm   thuÕ  c¶  GTGT   c¸c kho¶n  vµ    phô    thu,phÝ  thªm    thu  mµ bªn mua   ph¶itr¶.   (2).Gi¸ thanh      to¸n cña    hµng ho¸,dÞch  mua     vô  vµo  ¬ng  t øng  cña hµng ho¸,dÞch    vô  b¸n  ® îc x¸c  ra    ®Þnh  b»ng    hµng  gi¸trÞ  ho¸ dÞch  mua   vô  vµo    (gi¸mua  bao gåm   thuÕ  c¶  GTGT)    së  mµ c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  dïng      ®∙  vµo s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch vô  chÞu thuÕ  GTGT     b¸n ra. Gi¸trÞgiat¨ngx¸c®Þnh                ®èi víimét  ngµnh  sè  nghÒ  kinh doanh  sau:   nh  ­ §èivíiho¹t®éng          s¶n xuÊt,kinh doanh  hµng    chªnh      b¸n  lµsè  lÖch  gi÷a  doanh  b¸n    sè  víidoanh  vËt t   sè    , hµng  ho¸,dÞch  mua     vô  vµo dïng cho s¶n  xuÊt,kinh doanh. Trêng    së        hîp c¬  kinh doanh    kh«ng h¹ch    îcdoanh  to¸n®   sè  vËt t   ,hµng   ho¸,dÞch  mua   vô  vµo ¬ng  t øng    víidoanh  hµng  ra th×    sè  b¸n    x¸c ®Þnh  sau: nh  Gi¸ vèn    hµng b¸n  b»ng    ra  (=)Doanh  tån ®Çu     sè    kú,céng    (+)doanh sè  mua  trongkú,trõ(­        )doanh  tån cuèikú. sè      VÝ     dô: Mét  së  s¶n  c¬  A  xuÊt ®å      gç,trong th¸ng b¸n  îc150      ®   s¶n  phÈm,  tæng  doanh  b¸n    tr   sè  lµ25  iÖu®ång.
 18. 18 ­ Gi¸trÞ vËt t         ,nguyªn liÖu mua      ngoµi®Ó     s¶n  xuÊt 150    s¶n  phÈm     lµ19  tr   iÖu®ång, trong®ã:     +  Nguyªn    liÖu chÝnh  (gç):   14  iÖu. tr   +  VËt    dÞch  mua  liÖu vµ  vô  ngoµikh¸c:  5  iÖu.       tr ThuÕ  suÊt thuÕ    GTGT     lµ 10%, thuÕ GTGT   së  ph¶inép  îctÝnh  c¬  A    ®   nh  sau: +  GTGT   cña  s¶n  phÈm     b¸n ra: 25  iÖu®ång   tr   tr   ­19  iÖu®ång  6  iÖu®ång. =  tr   +  ThuÕ   GTGT   ph¶inép:   6  iÖu®ång  10%   0,6 tr   tr   x  =    iÖu®ång. ­§èivíi       x©y dùng,l¾p  Æt    chªnh    ® lµsè  lÖch gi÷a tiÒn thu vÒ        x©y  dùng,  l¾p  Æt   ® c«ng tr×nh,h¹ng    môc  c«ng tr×nh    ) chiphÝ      trõ(­    vËt t nguyªn liÖu,   chiphÝ    ®éng    lùc,vËn  , t¶i dÞch  vµ    vô  chiphÝ  kh¸c mua     ngoµi ®Ó     phôc vô  cho    ho¹t®éng  x©y  dùng,l¾p  Æt    ® c«ng tr×nh,h¹ng    môc  c«ng tr×nh. ­ §èivíi        ho¹t®éng vËn      chªnh  t¶i sè  lµ lÖch gi÷a tiÒn thu cícvËn  ,         t¶i bèc    xÕp    ) chiphÝ  trõ(­    x¨ng dÇu, phô    tïng thay thÕ  chiphÝ  vµ    kh¸c mua     ngoµi  dïng cho      ho¹t®éng vËn  . t¶i ­ §èivíi        ho¹t®éng kinh doanh      ¨n uèng    chªnh  lµsè  lÖch  gi÷a tiÒn thu vÒ        b¸n hµng  uèng, tiÒn  ¨n    phôc  vµ    vô  c¸c kho¶n  kh¸c trõ(­  thu      ) doanh  hµng  sè  ho¸,dÞch  mua    vô  ngoµidïng cho      kinhdoanh      ¨n uèng. ­ §èivíi           ho¹t®éng  c¸c kinh doanh    kh¸clµsè      chªnh lÖch  gi÷a tiÒn thu vÒ         ho¹t®éng    kinh doanh    ) doanh  hµng      trõ(­  sè  ho¸,dÞch  mua  vô  ngoµi®Ó     thùc   hiÖn    ho¹t®éng  kinh doanh    ®ã. Doanh  hµng    sè  ho¸,dÞch  b¸n    vô  ra quy  ®Þnh    trªn®©y   bao gåm   c¸c c¶    kho¶n phô    thu,phÝ thu thªm ngoµi gi¸b¸n    së      mµ c¬  kinh  doanh  îc hëng, ®     kh«ng  ph©n  biÖt®∙      thu tiÒn hay    cha    îctiÒn. thu ®   Doanh  hµng    sè  ho¸,dÞch  mua   vô  vµo  quy ®Þnh    trªn®©y  bao gåm  c¶  c¸c kho¶n    thuÕ  phÝ  tr¶ tÝnh  vµ  ®∙    trong    gi¸thanh to¸n hµng    ho¸,dÞch    vô  mua  vµo  hoÆc  hµng    ho¸ nhËp  khÈu. c. Ph¬ng    ph¸p    x¸c ®Þnh GTGT  lµm c¨n  tÝnh  cø  thuÕ GTGT  ph¶i nép    ®èi víi     tõng c¬  kinh doanh  sau:   së    nh  ­ §èivíi së        c¬  kinh doanh  thùc hiÖn    ®∙    ®Çy  viÖc  ®ñ  mua,  hµng    b¸n  ho¸, dÞch  cã    vô  ho¸ ®¬n,  chøng      tõ,ghichÐp    sæ s¸ch kÕ    GTGT   îc x¸c   to¸nth×  ®     ®Þnh    vµo    c¨n cø  gi¸mua,          gi¸b¸n ghitrªnchøng tõ. ­ §èi víic¬  kinh doanh  thùc hiÖn        së    ®∙    ®Çy       ®ñ ho¸ ®¬n,  chøng    tõ b¸n  hµng    ho¸,dÞch      vô,x¸c®Þnh  îc®óng  ®   doanh      thu b¸n hµng    ho¸,dÞch  theo  vô  ho¸ ®¬n  b¸n  hµng ho¸,dÞch  nhng    vô  kh«ng  ®ñ   cã  ho¸  ®¬n  mua  hµng    ho¸, dÞch  th×  vô  GTGT   îc x¸c  ®   ®Þnh  b»ng doanh thu  nh©n       lÖ  (x) víitû  (%)  GTGT   tÝnh    trªndoanh thu. ­        §èi víic¸ nh©n  (hé) kinh    doanh cha thùc hiÖn hoÆc   thùc hiÖn cha  ®Çy       ®ñ ho¸ ®¬n  mua, b¸n hµng    ho¸,dÞch  th×  quan  vô  c¬  thuÕ  cø  c¨n  vµo  t×nh h×nh  kinhdoanh    cña  tõng hé  ®Þnh    Ên  møc  doanh    thu tÝnh thuÕ;gi¸trÞ       gia t¨ng® îcx¸c ®Þnh          b»ng  doanh    ®Þnh  thu Ên  nh©n      (%)        víi lÖ  tû gi¸trÞ gia t¨ngtÝnh      trªndoanh  thu.
 19. 19 Tæng côc ThuÕ   híng dÉn      c¸c côc  ThuÕ     x¸c®Þnh    (%)  tû lÖ  GTGT   tÝnh  trªndoanh      thu lµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ GTGT         phï hîp víitõng ngµnh nghÒ kinh  doanh  hîp lýgi÷a c¸c®Þa  vµ          ph¬ng. IV. o¸ ® ¬ n  c h ø n g  tõ m u a  b¸n h µ n g  h o¸, Þ c h  v ô:  H  d C¸c  së  c¬  kinh doanh    ph¶ithùc hiÖn      ®Çy     ®ñ viÖc mua, b¸n hµng    ho¸, dÞch  cã    vô  ho¸ ®¬n, chøng      tõtheo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   1. C¬   kinh    së  doanh thuéc ®èi  îng  t nép  thuÕ GTGT  theo ph¬ng ph¸p  khÊu    trõthuÕ ph¶isö    dông    ho¸ ®¬n  GTGT     êng  ® îc dïng  (trõtr hîp    chøng    tõ ghigi¸thanh        cã      to¸nlµgi¸®∙  thuÕ  GTGT). Khi lËp      ho¸ ®¬n  hµng    b¸n  ho¸,dÞch    së  vô,c¬  kinh doanh    ph¶ighi®Çy      ®ñ, ®óng    c¸c yÕu    tè quy ®Þnh      trªnho¸ ®¬n  ghi râ:gi¸b¸n  vµ        cha  thuÕ, cã    phô    phÝ  thu vµ  tÝnh ngoµigi¸b¸n      (nÕu   cã),thuÕ  GTGT,  tæng    gi¸thanh    to¸n ®∙  thuÕ. cã  NÕu   së  c¬  kinhdoanh      b¸n hµng    ho¸,dÞch  kh«ng      vô  ghit¸chriªngdoanh    sè b¸n  thuÕ  vµ  GTGT,  chØ    ghichung    gi¸thanh    thuÕ  to¸nth×  GTGT  ®Çu     ra ph¶itÝnh        trªngi¸thanh  to¸n. C¬  kinh doanh  së    kh«ng  îctÝnh  ®   khÊu    trõthuÕ  GTGT   ®Çu   vµo      ®èi víi tr êng  hîp ho¸ ®¬n mua  hµng ho¸,dÞch  kh«ng      vô  ghi thuÕ GTGT     êng  (trõtr hîp hµng      ho¸,dÞch  ® Æc     îcdïng  vô  thï®   chøng        tõ ghigi¸thanh        to¸nlµ gi¸®∙  cã thuÕ GTGT). 2. C¸c  së    c¬  kinh doanh    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ    trùctiÕp trªngi¸trÞgia           t¨ng vµ    së    c¸c c¬  kinh doanh    hµng  ho¸,dÞch  kh«ng    vô  thuéc ®èi  îng  t chÞu  thuÕ  GTGT   dông    sö  ho¸ ®¬n th«ng  êng.Gi¸b¸n  th     hµng   ho¸,dÞch  ghitrªn vô      ho¸ ®¬n      lµ gi¸thùc thanh    to¸n ®∙  thuÕ    cã  GTGT  (®èivíihµng      ho¸,dÞch    vô  chÞu  thuÕ GTGT). 3. C¬  kinh doanh    së    muèn  dông    sö  ho¸ ®¬n, chøng    tõ kh¸c víi     mÉu  quy  ®Þnh  chung (kÓ  lo¹    c¶  i ho¸ ®¬n      tù ph¸thµnh) ph¶i®¨ng  víiBé        ký    Tµi chÝnh  (Tæng  côc ThuÕ)  chØ  îcsö  vµ  ®   dông    ® îcth«ng  b»ng    khi®∙    b¸o  v¨n b¶n  cho  sö  dông.Mäi  êng      tr hîp doanh  nghiÖp ®¨ng  sö  ký  dông  i   lo¹  ®¬n      ho¸ tù inph¶i  ®¶m   b¶o      c¸cnéidung,chØ        tiªughitrongho¸ ®¬n      theo mÉu     quy ®Þnh. 4.C¬  kinhdoanh      së    trùctiÕp b¸n lÎ      hµng    ho¸,cung øng  dÞch  cho  vô  ng­ êitiªudïng      hµng    ho¸,dÞch  cã      vô  gi¸trÞ thÊp   díimøc quy ®Þnh  ph¶ilËp      ho¸ ®¬n  th×  thÓ  cã  kh«ng  ph¶ilËp    ho¸ ®¬n. NÕu   së  c¬  kh«ng  lËp    ho¸ ®¬n    th× ph¶ilËp b¶ng            kª b¸n lÎtheo mÉu   05/GTGT   sè  ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng   tnµy  ®Ó  lµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ  GTGT;  êng    tr hîp ngêimua      yªu cÇu      lËp ho¸ ®¬n    b¸n hµng    th× ph¶ilËp ho¸ ®¬n        theo ®óng    quy ®Þnh. 5. C¬  kinh doanh    së    mua    Æt   c¸cm hµng    lµn«ng  s¶n,l©m    s¶n,thuû    s¶n  cña ngêi s¶n    xuÊt trùc tiÕp    b¸n  hoÆc   ra  ngêi kh«ng    kinh doanh b¸n, nÕu    kh«ng  ho¸ ®¬n  cã    theo  chÕ  quy  ®é  ®Þnh    th× ph¶ilËp b¶ng        kª hµng    ho¸ mua   vµo  theo mÉu   04/GTGT    sè  ban hµnh  kÌm  theo Th«ng     tnµy. C¬  kinh doanh  së    ph¶ithùc hiÖn      viÖc  qu¶n    dông    lý,sö  ho¸ ®¬n, chøng  tõtheo quy      ®Þnh  chÕ  ho¸ ®¬n, chøng    Bé    vÒ  ®é      tõdo  TµichÝnh ban hµnh. 
 20. 20 C. §¨ng k ý, kª k h ai, é p  thu Õ, q u y Õt to¸n thu Õ  n I.  §¨ng k ý n é p  thu Õ: 1. C¸c  së    c¬  kinh  doanh, kÓ   c¸c ®¬n    c¶    vÞ,    chi nh¸nh, cöa    hµng    trùc thuéc  së  c¬  kinh  doanh  chÝnh  ph¶i ®¨ng  nép    ký  thuÕ    víiCôc  thuÕ (hoÆc  Chi côc    thuÕ nÕu      lµ c¸ nh©n  kinh doanh) vÒ      ®Þa   ®iÓm  kinh doanh, ngµnh      nghÒ  kinh doanh,lao ®éng, tiÒn vèn,n¬inép                thuÕ  c¸c chØ    ªnquan  vµ    tiªuli   kh¸ctheo mÉu       ®¨ng  nép  ký  thuÕ  híng dÉn  vµ    cña  quan  c¬  thuÕ. §èivíi së        c¬  míithµnh      lËp,thêigian ®¨ng  nép    ký  thuÕ  chËm   nhÊt lµ10      ngµy  tõ ngµy  së  îc cÊp  kÓ    c¬  ®   giÊy chøng  nhËn ®¨ng  kinh doanh; tr ký      êng  hîp  së  c¬  cha  îc cÊp  ®   giÊy chøng nhËn  ®¨ng  kinh  ký  doanh  nhng  ho¹t cã    ®éng  kinhdoanh,c¬  ph¶i®¨ng  nép      së    ký  thuÕ  íckhikinh doanh. tr       C¸c  së  ®¨ng  nép  c¬  ®∙  ký  thuÕ  nÕu   thay  æi  cã  ® ngµnh nghÒ  kinh  doanh, s¸p    nhËp, gi¶ithÓ, ph¸        s¶n, hîp    nhÊt,chia,t¸ch hay  tæ        cã  chøc   c¸c cöa hµng,chinh¸nh      v.v.   .ph¶i®¨ng  bæ   .   ký  sung    quan  víic¬  thuÕ  chËm  nhÊt   lµ5    ngµy  íckhicã  thay ®æi  tr     sù    ®ã. 2. C¬  ho¹t®éng    së    s¶n  xuÊt ë    mét  ®Þa  sè  ph¬ng  (tØnh,thµnh    phè    trùc thuéc TW) nhng  trôsë, v¨n  cã      phßng  giao dÞch lµm  tôc b¸n  thñ    hµng  mét  ë  ®Þa ph¬ng  kh¸cth× c¬  b¸n      së  hµng  còng ph¶i®¨ng  nép    ký  thuÕ GTGT     víic¬  quan thuÕ ®Þa ph¬ng      n¬ib¸n hµng. 3. Nh÷ng  së  c¬  kinh  doanh  ¬ng  th nghiÖp, dÞch  cã      vô  chi nh¸nh cöa  hµng  c¸c ®Þa   ë    ph¬ng kh¸c nhau  tõng      th×  chinh¸nh,cöa    hµng ph¶i®¨ng    ký  nép  thuÕ    quan  víic¬  thuÕ ®Þa ph¬ng    Æt    n¬i® chinh¸nh,cöa    hµng. 4. C¬  x©y    së  dùng ph¶i®¨ng  nép    ký  thuÕ    quan  víic¬  thuÕ  ®Þa   ph¬ng  n¬i®ãng        trôsë,®ång    thêiph¶i®¨ng  víi quan    ký    c¬  thuÕ  ®Þa ph¬ng    n¬ix©y  dùng c«ng tr×nh. 5. C¬  thùc hiÖn  chÕ    së    c¬  kho¸n cho    tËp thÓ    c¸ nh©n  kinh doanh    theo  ph¬ng  thøc tù chÞu      tr¸chnhiÖm   kÕt    vÒ  qu¶ kinh doanh    thÓ,c¸ nh©n    th× tËp      nhËn  kho¸n ph¶itrùctiÕp ®¨ng              ký,kª khai,  nép thuÕ GTGT     quan  víic¬  thuÕ  n¬ikinhdoanh.     6. C¬   kinh doanh    së    thuéc  ®èi îng ¸p  t   dông  ph¬ng  ph¸p  tÝnh  thuÕ   trùc tiÕp trªngi¸trÞgia t¨ng,nÕu              thùc hiÖn  îc®óng, ®ñ      ®     c¸c®iÒu  kiÖn mua,  b¸n  hµng   ho¸,dÞch  cã  vô  ®Çy  ho¸ ®¬n,  ®ñ    chøng      tõ,ghichÐp  h¹ch      to¸nsæ kÕ  to¸n ®óng    chÕ  ®é,  khai,nép  kª    thuÕ  GTGT   ®óng  chÕ     tù  ®é vµ  nguyÖn  ®¨ng  thùc hiÖn  ký    h×nh  thøc nép    thuÕ  GTGT   theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ  th× ® îc¸p dông        tÝnh thuÕ  theo  ph¬ng  ph¸p khÊu      trõthuÕ. C¬  ph¶ilËp vµ    së      göib¶n    ®¨ng  nép  ký  thuÕ  (theo mÉu   08/GTGT     sè  ban  hµnh  kÌm theo  Th«ng  tnµy)cho  quan      c¬  thuÕ    së  n¬ic¬  ®¨ng  nép ký  thuÕ. C¬    quan  thuÕ   khinhËn  ® îc®¨ng  cña  së  tr¸chnhiÖm     ký  c¬  cã    kiÓm    tra,th«ng  kÞp    b¸o  thêicho  së  c¬  vÒ  viÖc  îc¸p dông  ®     hay  kh«ng  îc¸p dông  ®     nép  thuÕ  theo ph¬ng  ph¸p  khÊu  trõthuÕ    GTGT  (nªu râ lýdo        kh«ng  îc¸p dông) trong thêih¹n  ®           chËm   nhÊt lµ     30 ngµy,kÓ      tõ ngµy  nhËn  îc®Ò   ®   nghÞ  cña  së.C¬  chØ  îcthùc hiÖn  c¬    së  ®     nép  thuÕ  theo ph¬ng  ph¸p khÊu      îc c¬  trõkhi®   quan  thuÕ  th«ng  b¸o  cho    ¸p dông. Nh÷ng  nh©n  c¸  (hé) kinh    doanh thuéc ®èi  îng  t nép thuÕ theo ph¬ng  ph¸p  tÝnh    trùctiÕp trªnGTGT,      nÕu  quan  c¬  thuÕ    xÐt thÊy  ®ñ  cã  ®iÒu  kiÖn 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2