Thông tư 89/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
45
lượt xem
6
download

Thông tư 89/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 89/1999/TT-BTC về việc thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 89/1999/TT-BTC

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 89/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 89/1999/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N QUY Đ NH V THU Đ I V I CÁC HÌNH TH C Đ U TƯ THEO LU T Đ U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Căn c vào Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam đư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 12/11/1996; Căn c vào các Lu t, Pháp l nh thu hi n hành c a nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam; Các Ngh đ nh c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành các Lu t, Pháp l nh thu ; Căn c Ngh đ nh s 12/CP ngày 18/2/1997 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c vào Ngh đ nh s 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph v ban hành quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao; Căn c Ngh đ nh s 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích đ u tư tr c ti p nư c ngoài; Căn c Ngh đ nh s 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p; Căn c Ngh đ nh s 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 c a Chính ph v t ch c, ho t đ ng c a t ch c tín d ng nư c ngoài, văn phòng c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Quy t đ nh s 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích đ u tư tr c ti p nư c ngoài; B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy đ nh v thu đ i v i các hình th c đ u tư theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam như sau: Ph n th nh t: NH NG QUY Đ NH CHUNG 1/ Thông tư này áp d ng đ i v i: - Các doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài đư c thành l p theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. - Ngân hàng liên doanh gi a ngân hàng Vi t Nam v i ngân hàng nư c ngoài. - Các doanh nghi p liên doanh đư c thành l p trên cơ s các Hi p đ nh ký gi a Chính ph C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c ngoài. N u Hi p đ nh
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. có các quy đ nh nghĩa v thu cho doanh nghi p liên doanh khác v i hư ng d n t i Thông tư này thì th c hi n theo quy đ nh c a Hi p đ nh đó. - Các bên nư c ngoài tham gia h p tác kinh doanh trên cơ s h p đ ng (g i t t là các bên nư c ngoaì h p doanh) theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Riêng đ i v i các bên ho t đ ng trên cơ s h p đ ng xây d ng-kinh doanh-chuy n giao (BOT), h p đ ng xây d ng-chuy n giao-kinh doanh (BTO), h p đ ng xây d ng- chuy n giao (BT) n u trong quy ch ho t đ ng do Chính ph ban hành có quy đ nh nghĩa v thu khác v i hư ng d n t i Thông tư này thì áp d ng theo các quy đ nh c a b n quy ch ho t đ ng. 2/ M t s đ nh nghĩa: - "Năm tính thu " là năm dương l ch b t đ u t ngày 1 tháng 1 và k t thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm. Trư ng h p doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các bên h p doanh đư c B Tài chính cho áp d ng năm tài chính 12 tháng khác v i năm dương l ch thì năm tính thu là năm tài chính mà các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các bên nư c ngoài h p doanh đư c phép áp d ng. - "Năm đ u tiên có thu nh p ch u thu " là năm tài chính đ u tiên doanh nghi p phát sinh thu nh p ch u thu , chưa bù tr s l đư c chuy n c a các năm trư c. - "H p đ ng giao d ch, mua bán không theo giá th trư ng" là các h p đ ng giao d ch, mua bán b nh hư ng b i các quan h thương m i không bình thư ng như giao d ch gi a các doanh nghi p liên k t mà trong đó các doanh nghi p này b ràng bu c v i nhau b i nh ng đi u ki n đư c đưa ra ho c áp đ t khác v i nh ng đi u ki n đư c đưa ra gi a các doanh nghi p đ c l p. Các Doanh nghi p đư c coi là liên k t trong các trư ng h p sau đây: (i) M t Doanh nghi p tham gia tr c ti p ho c gián ti p vào vi c đi u hành, ki m soát ho c góp v n pháp đ nh ho c v n c ph n vào m t Doanh nghi p khác. (ii) Hai Doanh nghi p cùng ch u s đi u hành, ki m soát tr c ti p hay gián ti p c a m t Doanh nghi p khác ho c hai Doanh nghi p cùng có m t Doanh nghi p khác tham gia góp v n. Ph n th hai: HƯ NG D N TH C HI N CÁC QUY Đ NH V THU I. THU THU NH P DOANH NGHI P: 1/ Đ i tư ng ch u thu : T t c các kho n thu nh p thu đư c t b t kỳ ho t đ ng kinh t nào c a doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, Ngân hàng liên doanh (dư i đây g i chung là các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài); bên nư c ngoài h p doanh thu c đ i tư ng ch u thu thu nh p doanh nghi p, bao g m:
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Thu nh p t ho t đ ng kinh doanh. - Thu nh p t các ho t đ ng khác. 2/ Đ i tư ng n p thu : Các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài, bên nư c ngoài h p doanh là đ i tư ng n p thu thu nh p doanh nghi p. Trư ng h p m t Công ty nư c ngoài đ u tư cùng m t lúc vào nhi u doanh nghi p ho c nhi u h p đ ng h p tác kinh doanh thì thu thu nh p doanh nghi p đư c tính riêng cho t ng doanh nghi p ho c t ng h p đ ng h p tác kinh doanh. 3/ Xác đ nh thu nh p ch u thu : Thu nh p = Doanh thu tính thu - T ng các kho n chi + Thu ch u thu nh p ch u thu trong h p lý, h p l trong nh p trong năm năm tính thu năm tính thu khác tính thu Khi xác đ nh thu nh p ch u thu các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đư c tr s l c a các năm trư c theo quy đ nh t i Đi u 37 Ngh đ nh s 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p. Vi c chuy n l đư c th c hi n b ng cách chuy n toàn b s l c a b t kỳ năm tính thu nào sang năm có thu nh p ti p theo năm phát sinh l và đư c dùng thu nh p c a nh ng năm ti p theo đ bù kho n l đó; ho c phân b đ u s l c a m t năm đ chuy n sang các năm phát sinh thu nh p theo d ki n c a doanh nghi p. Doanh nghi p ph i đăng ký v i cơ quan thu phương pháp th c hi n chuy n l c a doanh nghi p và th c hi n đúng phương pháp và th i gian chuy n l đã đăng ký. Th i gian chuy n l không quá 5 năm k t năm ti p theo năm phát sinh l . a) Doanh thu tính thu nh p ch u thu trong năm tính thu : Doanh thu tính thu nh p ch u thu c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh là toàn b ti n bán hàng, ti n cung c p d ch v (không có thu giá tr gia tăng) và các kho n thu khác c a doanh nghi p ho c bên nư c ngoài trong năm tính thu . Riêng các doanh nghi p n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tr c ti p trên giá tr gia tăng, doanh thu đ tính thu nh p ch u thu bao g m c thu giá tr gia tăng. M t s trư ng h p c th , doanh thu đ tính thu nh p ch u thu đư c xác đ nh như sau: * Đ i v i hàng hóa bán theo phương th c tr góp là doanh thu c a hàng hóa bán tính theo giá bán tr m t l n, không bao g m lãi tr ch m.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Đ i v i hàng hóa, d ch v dùng đ trao đ i, bi u, t ng, doanh thu đ tính thu nh p ch u thu theo giá bán c a s n ph m, hàng hóa, d ch v cùng lo i ho c tương đương trên th trư ng t i th i đi m trao đ i, bi u t ng. * Đ i v i s n ph m t dùng, doanh thu đ tính thu nh p ch u thu là chi phí đ s n xu t ra s n ph m đó. * Đ i v i gia công hàng hóa, doanh thu đ tính thu nh p ch u thu là ti n thu v gia công bao g m c ti n công, nhiên li u, đ ng l c, v t li u ph và chi phí khác ph c v cho vi c gia công hàng hóa. * Đ i v i ho t đ ng tín d ng là lãi ti n cho vay ph i thu trong năm tính thu . * Đ i v i ho t đ ng kinh doanh b o hi m và tái b o hi m, doanh thu đ tính thu nh p ch u thu là s ti n ph i thu v phí b o hi m g c, phí đ i lý giám đ nh, phí nh n tái b o hi m, thu hoa h ng tái b o hi m và các kho n thu khác. * Đ i v i H p đ ng h p tác kinh doanh theo hình th c chia s n ph m thì kho n thu v tiêu th s n ph m đư c tính như sau: + S n ph m đư c chia n u tiêu th t i th trư ng Vi t Nam thì các kho n thu đư c xác đ nh trên giá bán s n ph m t i th trư ng Vi t Nam. + S n ph m đư c chia xu t kh u ra nư c ngoài thì các kho n thu đư c xác đ nh trên cơ s giá xu t FOB t i các c a kh u Vi t Nam. Trư ng h p bên nư c ngoài không cung c p đư c giá tiêu th s n ph m ho c vi c tiêu th s n ph m không đư c th c hi n theo nguyên t c giao d ch mua bán theo giá th trư ng, thì kho n thu đư c xác đ nh theo các nguyên t c ch ng chuy n giá quy đ nh t i M c IV Ph n th ba c a Thông tư này. b) Các kho n chi h p lý, h p l trong năm Các kho n chi có liên quan đ n vi c hình thành thu nh p ch u thu trong năm tính thu c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh b t k áp d ng ch đ k toán nào, đư c xác đ nh bao g m các kho n sau đây: b1. Kh u hao và chi phí s a ch a tài s n c đ nh dùng cho s n xu t kinh doanh, cung ng d ch v . M c kh u hao tài s n c đ nh đư c xác đ nh trên cơ s doanh nghi p t đăng ký th i h n s d ng tài s n v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p phù h p v i quy đ nh t i Quy t đ nh s 1062 TC/QĐ/CSTC ngày 14/11/1996 c a B trư ng B Tài chính. Trư ng h p các doanh nghi p mu n đăng ký th i h n s d ng tài s n khác v i quy đ nh t i Quy t đ nh 1062/TC/QĐ/CSTC ph i đư c B Tài chính ch p thu n. Các kho n kh u hao tài s n c đ nh vư t m c quy đ nh c a B Tài chính; các kho n kh u hao c a các tài s n c đ nh đã trích kh u hao h t, các kho n kh u hao c a các tài s n c đ nh không dùng trong s n xu t kinh doanh như: tài s n c đ nh ch thanh lý ho c đem đi liên doanh đ thành l p liên doanh m i... không đư c tính vào các kho n chi phí khi xác đ nh thu nh p ch u thu .
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b2. Chi phí nguyên li u, v t li u, nhiên li u, năng lư ng, công c lao đ ng, hàng hóa th c t s d ng vào s n xu t, kinh doanh d ch v liên quan đ n doanh thu và thu nh p ch u thu trong năm. b3. Ti n lương, ti n công và các kho n mang tính ch t ti n lương ti n công; ti n ăn gi a ca và các kho n ph c p, tr c p tr cho ngư i lao đ ng Vi t Nam và nư c ngoài trên cơ s h p đ ng lao đ ng và ho c tho ư c lao đ ng t p th phù h p v i pháp lu t lao đ ng đ i v i các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài. b4. Chi phí nghiên c u khoa h c, công ngh ; chi sáng ki n c i ti n; chi b o v môi trư ng; chi phí b o qu n kho tàng, nhà c a, phòng cháy ch a cháy; chi phí cho giáo d c, đào t o, y t k c các kho n chi h tr y t , giáo d c cho bên ngoài như: đóng góp vào quĩ khuy n h c, giúp đ trư ng h c sinh tàn t t, h c sinh không nơi nương t a .... b5. Chi phí d ch v mua ngoài: - Đi n, nư c, đi n tho i, gi y, bút, m c, ti n thuê ki m toán, in n tài li u ph i có ch ng t , hóa đơn theo qui đ nh c a B Tài chính. - Chi phí b o hi m trách nhi m, b o hi m tài s n theo h p đ ng ký v i các Công ty b o hi m Vi t Nam ho c Công ty b o hi m khác đư c phép ho t đ ng h p pháp t i Vi t Nam (sau đây đư c g i là doanh nghi p b o hi m). Đ i v i lo i nghi p v b o hi m t nguy n mà theo t p quán qu c t , doanh nghi p tham gia b o hi m đư c quy n l a ch n nơi mua b o hi m ho c t i th i đi m phát sinh nhu c u b o hi m doanh nghi p b o hi m chưa đáp ng đư c nhu c u b o hi m phát sinh thì doanh nghi p tham gia b o hi m đư c tham gia b o hi m t i Công ty b o hi m nư c ngoài. Chi phí tham gia b o hi m đư c tính vào chi phí khi xác đ nh thu nh p ch u thu . - Đ i v i kho n chi phí thuê s a ch a l n tài s n c đ nh nh m khôi ph c năng l c c a tài s n đư c h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong năm. N u chi s a ch a phát sinh m t l n quá l n thì đư c phân b cho năm sau. Đ i v i nh ng tài s n c đ nh đ c thù, vi c s a ch a có tính chu kỳ thì doanh nghi p đư c trích trư c chi phí s a ch a l n vào chi phí s n xu t, kinh doanh trên cơ s d toán chi s a ch a l n c a doanh nghi p. N u kho n trích trư c th p hơn s th c chi s a ch a thì doanh nghi p đư c h ch toán thêm s chênh l ch vào chi phí; n u cao hơn thì h ch toán gi m chi phí trong năm. - Chi phí mua s m ho c tr ti n s d ng các tài li u k thu t, d ch v , k thu t; Chi phí chuy n giao công ngh , b n quy n, b ng sáng ch , nhãn hi u hàng hoá theo các h p đ ng chuy n giao công ngh , h p đ ng li-xăng đã đư c B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ho c cơ quan có th m quy n phê duy t. - Ti n thuê tài s n c đ nh đư c h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanh theo s ti n th c tr căn c vào h p đ ng thuê. Trư ng h p tr ti n thuê tài s n c đ nh m t l n cho nhi u năm thì ti n thuê đư c phân b d n vào chi phí s n xu t kinh doanh theo năm s d ng tài s n c đ nh. - Chi phí tư v n, chi phí thuê Công ty qu n lý theo h p đ ng thuê qu n lý đã đư c B K ho ch và Đ u tư ch p nh n và các chi phí d ch v thuê ngoài khác.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b6. Các kho n chi cho lao đ ng n theo qui đ nh c a pháp lu t; chi b o h lao đ ng, chi b o v cơ s kinh doanh, n p quĩ b o hi m xã h i, b o hi m y t cho ngư i lao đ ng thu c nghĩa v c a doanh nghi p, kinh phí công đoàn theo ch đ qui đ nh. b7. Các kho n l phí ngân hàng, các kho n tr lãi ti n vay trong ph m vi m c tr n lãi su t cho vay do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b đ i v i các kho n vay trong nư c; các kho n l phí Ngân hàng, lãi su t ti n vay tr theo h p đ ng tín d ng đã đư c Ngân hàng Nhà nư c ch p nh n đ i v i các kho n vay nư c ngoài. N u h p đ ng tín d ng chưa đư c Ngân hàng Nhà nư c ch p nh n thì lãi su t và phí đư c xác đ nh theo s th c t chi tr phù h p v i quy đ nh trong h p đ ng tín d ng nhưng không quá m c tr n lãi su t cho vay do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b . Đ i v i các Ngân hàng liên doanh là lãi su t, chi t kh u h p lý cho các kho n ti n g i, v n đi vay ho c các công c tài chính khác. Các kho n chi phí tr lãi ti n vay liên quan đ n v n pháp đ nh ho c v n đi u l (đ i v i ho t đ ng ngân hàng) đ u không đư c tính vào các kho n chi phí h p lý, h p l khi xác đ nh l i t c ch u thu . b8. Trích các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng công n khó đòi, d phòng gi m giá ch ng khoán t i doanh nghi p theo hư ng d n c a B Tài chính. b9. Tr c p thôi vi c cho ngư i lao đ ng theo ch đ hi n hành. b10. Chi phí liên quan tr c ti p đ n vi c lưu thông, tiêu th s n ph m ho c cung c p d ch v như chi phí b o qu n, đóng gói hàng hoá, chi phí b c x p, v n chuy n, thuê kho bãi, b o hành s n ph m, hàng hoá. b11. Chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ti p tân, khánh ti t, chi phí giao d ch, đ i ngo i, chi phí h i ngh và các lo i chi phí khác (bao g m c các kho n tài tr cho các ho t đ ng vì m c đích nhân đ o, t thi n cho các t ch c, cá nhân Vi t nam) ph i có ch ng t theo qui đ nh c a B Tài chính, g n v i k t qu kinh doanh, không vư t m c kh ng ch qui đ nh dư i đây: - Các ngành s n xu t, xây d ng v n t i m i thành l p đi vào s n xu t trong 2 năm đ u không quá 7% trên t ng s chi phí đã li t kê trên, sau đó không quá 5% trên t ng chi phí đã li t kê trên. - Đ i v i ho t đ ng kinh doanh thương nghi p, ăn u ng, d ch v trong 2 năm đ u m i thành l p không quá 7% trên t ng chi phí đã li t kê trên (tr giá mua vào c a hàng hóa bán ra), sau đó không quá 5% trên t ng chi phí đã li t kê trên (tr giá mua vào c a hàng hóa bán ra). - Đ i v i m t s ngành như: Đi n, khí đ t, khai thác và l c d u, kinh doanh xăng d u, Bưu chính vi n thông, hàng không ... trong hai năm đ u m i thành l p không quá 5% trên t ng s chi phí đã li t kê trên (đ i v i ho t đ ng thương nghi p tr giá mua vào c a hàng hóa bán ra), sau đó là 3% trên t ng s chi phí đã li t kê trên (đ i v i ho t đ ng thương nghi p tr giá mua vào c a hàng hóa bán ra).
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M t s trư ng h p đ c bi t, kho n chi phí này c n ph i có m c kh ng ch cao hơn so v i m c kh ng ch nêu trên thì ph i có s tho thu n c a B Tài chính b ng văn b n nhưng không vư t quá 7% trên t ng chi phí. b12. Ti n thuê nhà, thuê đ t ph i tr . Trư ng h p các doanh nghi p thuê nhà, thuê đ t tr ti n trư c nhi u năm thì chi phí thuê nhà, thuê đ t đư c phân b theo th i gian tr ti n trư c. b13. Các kho n thu , phí và l phí mang tính ch t thu ph i n p tr thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p và thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài. Riêng đ i v i các doanh nghi p n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tr c ti p bao g m c thu giá tr gia tăng. b14. Chi phí cho các phiên h p c a H i đ ng qu n tr doanh nghi p liên doanh phù h p v i Đi u l liên doanh và/ho c quy t ngh c a H i đ ng qu n tr . T t c các kho n chi phí nêu trên ph i có ch ng t h p l , b t kỳ kho n chi nào không có ch ng t ho c ch ng t không h p l đ u không đư c tính vào chi phí khi xác đ nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p. Các doanh nghi p không đư c h ch toán vào chi phí các kho n ti n ph t; các kho n chi không liên quan đ n doanh thu và thu nh p ch u thu như chi v đ u tư xây d ng cơ b n; các kho n chi do ngu n kinh phí khác đài th . c) Thu nh p khác: Thu nh p khác c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài h p doanh bao g m: c1. Lãi ti n g i ngân hàng, lãi cho vay (không k các doanh nghi p kinh doanh trong lĩnh v c tín d ng); lãi bán hàng tr ch m. c2. Chênh l ch v mua, bán ngo i t ; chênh l ch v mua, bán ch ng khoán; chênh l ch t giá (riêng chênh l ch t giá do đánh giá l i s dư ti n m t, ti n g i, ti n đang chuy n, các kho n n ph i thu, n ph i tr có g c ngo i t khác v i đ ng ti n đư c phép s d ng h ch toán thì không đưa vào thu nh p khác). c3. Thu nh p v quy n s h u và s d ng tài s n c a doanh nghi p bao g m c thu nh p do thanh lý tài s n. Đ i v i các trư ng h p tài s n c a doanh nghi p b t n th t, b h ng do nguyên nhân ch quan thì các kho n l liên quan t i tài s n đó không đư c h ch toán vào thu nh p khác mà ph i xác đ nh đ i tư ng b i thư ng theo ch đ . c4. Thu nh p t các kho n thu khó đòi đã xoá s k toán nay đòi đư c; các kho n n ph i tr không xác đ nh đư c ch n ; Các kho n thu nh p t ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a nh ng năm trư c b b sót m i phát hi n ra. c5. K t dư cu i năm các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng công n khó đòi, d phòng gi m giá ch ng khoán t i doanh nghi p. c6. Các kho n thu nh p thu đư c do góp v n c a doanh nghi p.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thu nh p thu đư c t các ho t đ ng kinh doanh nư c ngoài đư c tính vào thu nh p khác đ xác đ nh thu nh p ch u thu . Trư ng h p các kho n thu nh p đó đã n p thu thu nh p nư c ngoài thì doanh nghi p ph i xác đ nh s thu nh p trư c khi n p thu thu nh p nư c ngoài đ tính thu thu nh p theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p t i Vi t nam. Khi xác đ nh s thu thu nh p ph i n p doanh nghi p đư c tr s thu thu nh p đã n p nư c ngoaì nhưng s thu đư c tr không vư t quá s thu thu nh p tính theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t nam cho các kho n thu nh p đó. Các kho n thu nh p sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p thu đư c t ho t đ ng liên doanh, liên k t v i các doanh nghi p trong nư c ( bao g m c thu nh p t ho t đ ng chuy n như ng v n góp c a doanh nghi p) không tính vào thu nh p khác khi xác đ nh thu nh p ch u thu . c7. Các kho n thu nh p khác bao g m các kho n như ti n thư ng ph c v trong ngành ăn u ng, khách s n; thu nh p t bán ph li u, ph ph m (sau khi đã tr các kho n chi phí tiêu th ); quà bi u, quà t ng ... d) Phương pháp tính thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p đ i v i các doanh nghi p kinh doanh cho thuê tài s n thu ti n trư c nhi u năm: Các doanh nghi p ho t đ ng trong lĩnh v c cho thuê tài s n như cho thuê nhà, văn phòng ho c kinh doanh cơ s h t ng có thu trư c ti n thuê nhi u năm thì thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p đư c xác đ nh như sau: Thu nh p ch u = Thu nh p ch u thu + Thu nh p ch u thu t + Thu thu trong năm đ i v i doanh thu thu ho t đ ng khác trong nh p (A) ti n trư c (B) năm (C) khác Trong đó: * Thu nh p ch u = T ng _ Chi phí có liên quan + Chi phí khác đã trích thu đ i v i doanh doanh thu đ n vi c hình thành trư c c a các năm trư c thu thu ti n doanh thu ch u thu cho năm nay và chi phí trư c phát sinh trong năm d phòng phân b cho thu ti n trư c (B) (D) năm nay Trong đó chi phí liên quan đ n vi c hình thành doanh thu ch u thu phát sinh trong năm (D) đư c xác đ nh như sau: d.1. Chi phí kh u hao tài s n c đ nh: Đ i v i ho t đ ng kinh doanh cơ s h t ng ho c kinh doanh cho thuê nhà , văn phòng là kh u hao c a các tài s n liên quan tr c ti p t i di n tích cho thuê thu ti n m t l n. Các doanh nghi p có th đăng ký th i h n s d ng tài s n c đ nh phù h p v i quy đ nh t i đi m b1 nêu trên.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ i v i các trư ng h p cho thuê thu ti n trư c v i th i h n thuê ng n hơn th i h n s d ng doanh nghi p đã đăng ký v i cơ quan thu thì kh u hao tài s n đư c phân b theo th i h n thuê th c t . Trư ng h p trong năm tính thu có các h ng m c công trình chưa xác đ nh đư c các chi phí xây d ng th c t thì chi phí c a các h ng m c này đư c t m xác đ nh trên cơ s d toán chi phí theo gi i trình kinh t k thu t và phân b cho di n tích cho thuê thu ti n m t l n. Khi hoàn thành quy t toán công trình s tính toán l i chi phí xây d ng theo th c t . Trư ng h p chi phí xây d ng th c t nh hơn chi phí theo d toán thì chênh l ch đư c h ch toán vào thu nh p c a năm tài chính quy t toán công trình; trư ng h p ngư c l i thì doanh nghi p s d ng qu d phòng đ bù đ p và n u qu d phòng không đ bù đ p thì h ch toán tr vào thu nh p trong năm tài chính đó. d.2. Các chi phí khác trích trư c cho ph n doanh thu thu ti n trư c, c th : Chi phí khác phát = T ng các kho n chi phí khác phát x Di n tích cho x S năm sinh trích trư c sinh trong năm tính thu thuê thu ti n thu ti n cho doanh thu thu T ng s di n tích d ki n cho trư c trong trư c ti n trư c thuê c a d án năm d.3. Chi phí d phòng b ng 5% t ng s các chi phí nêu trên. Hàng năm, chi phí khác và chi phí d phòng c a các năm trư c phân b cho năm nay đư c bù tr v i chi phí phát sinh trong năm khi tính toán thu nh p ch u thu . Riêng các năm phát sinh l doanh nghi p đư c s d ng toàn b qu d phòng đ bù đ p. - Trư ng h p các doanh nghi p kinh doanh cơ s h t ng, cho thuê nhà, văn phòng đang trong th i gian đư c hư ng ưu đãi v thu thì thu nh p ch u thu c a doanh thu ti n trư c (B1) đư c xác đ nh như sau: B S năm S năm B1= x thu ti n - đư c mi n S năm thu ti n trư c trư c thu Trong đó: S năm đư c = S năm mi n thu theo - S năm tính t năm doanh mi n thu gi y phép đ u tư nghi p có thu nh p ch u thu Hai năm gi m thu đư c tính b ng m t năm mi n thu * Thu nh p t các ho t đ ng khác (C): Thu nh p t các ho t = Doanh thu đư c t - Chi phí phát + Thu nh p đ ng khác (C) các ho t đ ng khác sinh khác Trong đó:
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Chi phí không bao g m chi phí xây d ng cơ s h t ng. - Các chi phí khác phát sinh trong năm tính thu đư c xác đ nh như sau: Chi phí khác = T ng các kho n chi - Chi phí khác phát sinh trích trư c phát sinh trong phí khác phát sinh cho doanh thu thu ti n trư c năm tính thu trong năm tính thu S năm thu ti n trư c Trong th i gian mi n gi m thu thu nh p doanh nghi p, thu nh p t các ho t đ ng khác đư c x lý mi n gi m thu bình thư ng. Trư ng h p các ho t đ ng khác phát sinh l thì s l này đư c bù tr v i thu nh p t doanh thu thu ti n trư c đ xác đ nh thu nh p ch u thu trong năm. Phương pháp tính thu nh p ch u thu nêu trên đư c s d ng đ quy t toán thu đ i v i các doanh nghi p kinh doanh cơ s h t ng khu ch xu t, các doanh nghi p kinh doanh cơ s h t ng khu công nghi p, các doanh nghi p kinh doanh cho thuê văn phòng, nhà (không bao g m các doanh nghi p kinh doanh khách s n) k t năm tài chính 1999. Các năm 1998 tr v trư c th c hi n quy t toán thu theo quy đ nh t i Thông tư 74 TC/TCT ngày 20/10/1997 c a B Tài chính. 4/ Xác đ nh s thu ph i n p: S thu thu nh p doanh nghi p ph i = Thu nh p x Thu su t thu thu n p trong năm tính thu ch u thu nh p doanh nghi p. Trong đó: - Thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p đư c xác đ nh như quy đ nh t i đi m 3 nêu trên. - Thu su t thu thu nh p doanh nghi p đư c quy đ nh c th trong gi y phép đ u tư. Đ i v i các doanh nghi p đư c c p gi y phép đ u tư trư c ngày 1/1/1999 mà chưa đư c cơ quan c p gi y phép đ u tư đi u ch nh gi y phép đ u tư thì thu su t thu thu nh p doanh nghi p đư c xác đ nh b ng thu su t thu l i t c quy đ nh t i gi y phép đ u tư. Trư ng h p gi y phép đ u tư không quy đ nh thu su t thu thu nh p doanh nghi p thì áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p 25%. Trong quá trình ho t đ ng n u doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh không đ t các tiêu chu n đ đư c hư ng ưu đãi v thu su t thu thu nh p doanh nghi p và mi n gi m thu thu nh p doanh nghi p quy đ nh t i các Đi u 10 và 32 c a Ngh đ nh s 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998, Đi u 6 và 7 Ngh đ nh s 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph và Đi u 11 Quy t đ nh s 53/1999/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph thì doanh nghi p không đư c hư ng ưu đãi. Hàng năm doanh nghi p ph i báo cáo v i cơ quan c p gi y phép đ u tư và cơ quan thu qu n lý doanh nghi p v tình hình th c hi n các ch tiêu đ dư c hư ng ưu đãi và kê khai, n p thu thu nh p doanh nghi p theo thu su t phù h p v i đi u ki n doanh nghi p đ t đư c. Cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p ki m tra xác đ nh m c đ th c hi n các ch tiêu đ đư c hư ng ưu đãi thu thu nh p doanh nghi p
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hàng năm c a t ng doanh nghi p trên cơ s đó xác đ nh m c thu thu nh p ph i n p c a t ng doanh nghi p. Trư ng h p 3 năm liên t c doanh nghi p không đ m b o các đi u ki n đ hư ng các ưu đãi v thu su t và th i h n mi n gi m thu thu nh p doanh nghi p quy đ nh t i Gi y phép đ u tư, doanh nghi p ph i báo cáo ngay v i Cơ quan c p gi y phép đ u tư đ đi u ch nh l i m c thu su t và các ưu đãi ghi trong gi y phép đ u tư. 5/ Th t c đăng ký, kê khai, n p thu thu nh p doanh nghi p: a. Đăng ký thu thu nh p doanh nghi p: Các doanh nghi p có trách nhi m đăng ký thu thu nh p doanh nghi p cùng v i vi c đăng ký n p thu giá tr gia tăng v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p. Trư ng h p doanh nghi p có các Chi nhánh, c a hàng h ch toán ph thu c đóng t i đ a phương khác thì doanh nghi p ph i đăng ký thu v i cơ quan thu nơi có Chi nhánh, c a hàng. Doanh nghi p kê khai, n p thu thu nh p doanh nghi p t i cơ quan thu đ a phương nơi doanh nghi p đóng tr s chính. b. Kê khai thu thu nh p doanh nghi p: Ch m nh t vào ngày 25 tháng đ u tiên c a năm tài chính hàng năm doanh nghi p có trách nhi m kê khai và n p t khai thu t m n p c năm theo m u s 1 ban hành kèm theo Thông tư này cho cơ quan thu đ a phương nơi doanh nghi p đóng tr s chính. Căn c đ kê khai là k t qu s n xu t, kinh doanh c a năm tài chính trư c và kh năng kinh doanh c a năm ti p theo. Sau khi nh n đư c t khai, cơ quan thu ki m tra, xác đ nh s thu t m n p c năm và chia ra t ng quý đ thông báo cho doanh nghi p v s thu t m n p. Trư ng h p doanh nghi p không kê khai ho c kê khai không rõ căn c đ xác đ nh s thu t m n p c năm thì cơ quan thu có quy n n đ nh s thu t m n p. Trư ng h p trong năm có bi n đ ng l n v thu nh p ch u thu thì cơ quan thu đi u ch nh s thu t m n p. Vi c đi u ch nh đư c th c hi n theo đ ngh c a doanh nghi p sau khi doanh nghi p l p báo cáo taì chính 6 tháng đ u năm. c. N p thu thu nh p doanh nghi p: Các doanh nghi p t m n p thu thu nh p doanh nghi p 3 tháng m t kỳ b t đ u t ngày đ u tiên c a năm tính thu . Vi c t m n p thu đư c th c hi n theo thông báo n p thu c a cơ quan thu và ch m nh t không quá ngày cu i quý. K t thúc năm tính thu ho c k t thúc h p đ ng thì quy t toán theo th c t . Đ i v i các h p đ ng h p tác kinh doanh có th i h n dư i m t năm thì thu thu nh p doanh nghi p đư c n p thành 2 kỳ, kỳ th nh t t m n p vào gi a th i h n c a h p đ ng, h t h n h p đ ng s quy t toán theo th c t . Đ i v i các h p đ ng h p tác kinh doanh mà trong gi y phép đ u tư do cơ quan c p gi y phép đ u tư c p có quy đ nh phương pháp xác đ nh k t qu kinh doanh ho c
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. phương pháp tính thu thu nh p doanh nghi p riêng thì vi c tính thu đư c th c hi n theo quy đ nh t i gi y phép đ u tư. d. Quy t toán thu thu nh p doanh nghi p: Vi c quy t toán thu thu nh p doanh nghi p đư c ti n hành hàng năm theo quy đ nh t i Ph n th ba Thông tư này. 6/ Hoàn thu thu nh p doanh nghi p do tái đ u tư: a) Nhà đ u tư nư c ngoài đã góp đ v n pháp đ nh theo Gi y phép đ u tư dùng thu nh p đư c chia đ tái đ u tư vào các d án thu c lĩnh v c khuy n khích đ u tư trong 3 năm tr lên đư c B Tài chính hoàn l i m t ph n ho c toàn b s thu thu nh p doanh nghi p đã n p liên quan đ n s thu nh p tái đ u tư. M c hoàn thu thu nh p doanh nghi p do tái đ u tư như sau: - 100% n u đ u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10%. - 75% n u đ u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p 15%. - 50% n u đ u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p 20% Trư ng h p Nhà đ u tư nư c ngoài dùng thu nh p đư c chia đ tái đ u tư vào các d án đư c c p gi y phép đ u tư trư c ngày 23/11/1996 thì m c hoàn thu thu nh p doanh nghi p do tái đ u tư th c hi n như sau: - 100% n u đ u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p đ n 14%. - 75% n u đ u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p t 15% đ n 20%. - 50% n u đ u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p t 21% đ n dư i 25%. Trư ng h p Nhà đ u tư nư c ngoài dùng thu nh p đư c chia c a các năm trư c năm 1996 đ tái đ u tư t 3 năm tr lên và đã đư c B K ho ch và đ u tư c p gi y phép đi u ch nh ho c ra quy t đ nh đ ng ý cho phép tái đ u tư t i Vi t Nam trư c ngày 23/11/1996 thì m c hoàn thu thu nh p doanh nghi p là 100%. b) S thu thu nh p doanh nghi p hoàn tr cho ph n thu nh p tái đ u tư đư c xác đ nh như sau: Th = L x SxT -------------- 100%-S
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong đó: Th: là s thu thu nh p doanh nghi p đư c hoàn tr . L: Là s thu nh p đư c chia sau khi đã n p thu thu nh p doanh nghi p đem tái đ u tư. S: Là thu su t thu thu nh p doanh nghi p ghi trong gi y phép đ u tư. T: Là t l thu thu nh p doanh nghi p đư c hoàn tr . c) Th t c hoàn thu thu nh p doanh nghi p tái đ u tư: Đ nh n đư c s thu thu nh p doanh nghi p đã n p cho s thu nh p tái đ u tư, nhà đ u tư nư c ngoài ho c ngư i đư c u quy n ph i xu t trình đ y đ các ch ng t sau đây v i cơ quan thu đ a phương nơi đ t tr s đi u hành chính c a doanh nghi p: - Công văn ho c đơn xin hoàn thu thu nh p doanh nghi p do tái đ u tư. N i dung đơn ph i ghi rõ tên, đ a ch , s tài kho n c a đơn v , cá nhân nh n ti n hoàn thu thu nh p doanh nghi p đ tái đ u tư. - Cam k t v s d ng thu nh p đ tái đ u tư t 3 năm tr lên c a nhà đ u tư nư c ngoài. - Gi y phép đ u tư (b n sao công ch ng) ho c gi y phép đi u ch nh do cơ quan c p gi y phép đ u tư c p, trong đó quy đ nh rõ cho phép ch đ u tư dùng thu nh p đư c chia đ tái đ u tư. - Văn b n xác nh n bên nư c ngoài đã góp đ v n pháp đ nh c a H i đ ng qu n tr đ i v i các doanh nghi p liên doanh ho c xác nh n c a cơ quan ki m toán đ i v i các doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh. (B n chính ho c b n sao công ch ng). - T khai v thu nh p tái đ u tư (theo m u s 2 kèm theo). - Các ch ng t đã n p thu c a doanh nghi p (b n sao công ch ng) và xác nh n c a kho b c nhà nư c v s thu thu nh p doanh nghi p đã n p. Khi nh n đư c đ y đ các ch ng t nêu trên, cơ quan thu đ a phương ti n hành ki m tra, xác đ nh s thu thu nh p doanh nghi p đã n p c a doanh nghi p và tính s thu thu nh p doanh nghi p đư c hoàn tr cho ch đ u tư, r i g i h sơ xin hoàn thu thu nh p doanh nghi p v B Tài chính (V Ngân sách) đ B Tài chính xem xét ra quy t đ nh hoàn thu cho nhà đ u tư. Trong vòng 30 ngày k t ngày nh n đ h sơ, B Tài chính thông báo quy t đ nh c a mình cho nhà đ u tư. Trư ng h p nhà đ u tư không th c hi n tái đ u tư thì nhà đ u tư ph i n p tr ngân sách ph n thu thu nh p doanh nghi p đã đư c hoàn k c lãi tính t khi nhà đ u tư
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nh n đư c s ti n thu đư c hoàn t i khi nhà đ u tư hoàn tr Ngân sách s ti n thu đư c hoàn k trên (tính theo lãi su t ti n g i Ngân hàng) và b x lý theo pháp lu t. II/ THU CHUY N THU NH P RA NƯ C NGOÀI 1/ Đ i tư ng ch u thu : Thu nh p mà các t ch c kinh t ho c cá nhân nư c ngoài thu đư c do tham gia đ u tư v n dư i b t c hình th c nào quy đ nh trong Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ( bao g m c s thu thu nh p đư c hoàn tr cho s thu nh p tái đ u tư và thu nh p thu đư c do chuy n như ng v n) khi chuy n ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c gi l i ngoài Vi t Nam đ u là đ i tư ng ch u thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài. Đ i v i các trư ng h p bên nư c ngoài s d ng thu nh p đư c chia đ thanh toán công n cho Công ty m , ho c s d ng thu nh p đư c chia đ chi tiêu cho Văn phòng đ i di n c a Công ty m t i Vi t Nam, đ u coi là chuy n thu nh p ra nư c ngoài và bên nư c ngoài ph i n p thu chuy n thu nh p ra nưóc ngoài. T ch c kinh t nư c ngoài ho c cá nhân nư c ngoài có thu nh p chuy n ra nư c ngoài ph i kê khai và n p thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài. 2/ Xác đ nh s thu ph i n p: S thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài ph i n p đư c xác đ nh b ng s thu nh p chuy n ra nư c ngoài ho c đư c coi là chuy n ra nư c ngoài ho c s thu nh p mà nhà đ u tư gi l i ngoài lãnh th Vi t Nam nhân (x) thu su t thu chuy n thu nh p quy đ nh t i Gi y phép đ u tư. Trư ng h p, gi y phép đ u tư đư c c p không quy đ nh thu su t thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài thì thu su t thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 12 Ngh đ nh s 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph và Đi u 11 Quy t đ nh s 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph . 3/ Th t c n p thu : - Thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài thu theo t ng l n chuy n thu nh p ra nư c ngoài. Riêng trư ng h p các nhà đ u tư gi l i thu nh p ngoài Vi t Nam ho c thanh toán cho công ty m , chi tiêu cho Văn phòng Công ty m t i Vi t nam th c hi n vi c kê khai, thu n p hàng tháng. - Trư c khi chuy n thu nh p ra nư c ngoài ho c ch m nh t vào ngày 5 tháng sau đ i v i trư ng h p s d ng thu nh p vào các m c đích coi như chuy n thu nh p ra nư c ngoài, gi l i thu nh p ngoài lãnh th Vi t Nam; t ch c kinh t ho c cá nhân nư c ngoài ph i l p t khai thu n p cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p mà t ch c kinh t ho c cá nhân nư c ngoài đó đ u tư v n (m u s 3 kèm theo), đ ng th i n p s thu theo kê khai vào kho b c Nhà nư c. Trong vòng 5 ngày k t khi nh n đư c t khai, cơ quan thu ki m tra n u phát hi n có s sai sót trong t khai thu thì th c hi n phát hành thông báo s thu ph i n p cho nhà đ u tư nư c ngoài. Nhà đ u tư nư c ngoài có trách nhi m n p b sung s thu còn thi u vào kho b c nhà nư c theo thông báo c a cơ quan thu . Trư ng h p quá
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. th i h n quy đ nh n p t khai mà nhà đ u tư không n p t khai thu , cơ quan thu có quy n n đ nh s thu t m n p và phát hành thông báo thu và x lý ph t ch m kê khai. Kho b c Nhà nư c giao l i cho ngư i n p thu 1 liên ch ng t n p thu chuy n thu nh p đ làm th t c chuy n ti n ra nư c ngoài. Hàng năm, ch m nh t 90 ngày k t khi k t thúc năm tài chính các nhà đ u tư nư c ngoài ph i báo cáo cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p v s thu nh p đư c chia, tình hình s d ng thu nh p và n p thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài đ i v i s thu nh p đư c chia c a các năm trư c. Trư ng h p nhà đ u tư nư c ngoài đã n p thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài nhưng th c t không chuy n thu nh p ra nư c ngoài ho c không s d ng cho các m c đích coi như chuy n thu nh p ra nư c ngoài s đư c hoàn l i s thu đã n p. H sơ xin hoàn l i s thu đã n p bao g m: - Đơn xin hoàn l i s thu đã n p. N i dung đơn ph i ghi rõ lý do xin hoàn l i ti n thu đã n p; tên, đ a ch , s tài kho n c a nhà đ u tư xin đư c hoàn tr s thu đã n p. - B ng kê s ti n thu đã n p kèm theo các ch ng t n p ti n vào kho b c (b n sao) và xác nh n c a kho b c v s ti n thu đã n p (ghi rõ s thu đã n p vào chương, lo i, kho n, h ng theo quy đ nh c a m c l c Ngân sách). - Xác nh n c a cơ quan thu v s thu đã n p. H sơ xin hoàn thu g i v B Tài chính (V ngân sách) đ B Tài chính ki m tra ra quy t đ nh hoàn tr ti n thu đã n p. III. THU XU T KH U, THU NH P KH U T t c các hàng hoá mà doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các bên h p doanh đư c phép xu t kh u, nh p kh u qua biên gi i Vi t Nam, k c hàng hoá t th trư ng Vi t Nam bán cho các doanh nghi p trong khu ch xu t và hàng hoá cu các doanh nghi p trong khu ch xu t bán vào th trư ng Vi t Nam, đ u là đ i tư ng ch u thu xu t kh u, thu nh p kh u và ph i n p thu theo quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u. 1. Mi n, gi m thu xu t kh u, thu nh p kh u: a) Thu xu t kh u: Hàng hoá do các doanh nghi p và cá nhân trong nư c (bao g m c các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài) bán cho các doanh nghi p ch xu t đư c mi n thu xu t kh u theo quy đ nh t i Đi u 8 Quy t đ nh s 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph . Các doanh nghi p bán hàng cho các doanh nghi p ch xu t ch c n l p t khai hàng hoá xu t kh u g i Ha quan Khu ch xu t khi bán hàng hoá cho các doanh nghi p ch xu t. Cơ quan H i quan đóng d u "hàng mi n thu " vào t khai hàng hoá xu t kh u sau khi ki m hoá.
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) Thu nh p kh u: Ngoài các trư ng h p đư c mi n gi m thu quy đ nh t i Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các bên h p doanh còn đư c mi n, gi m thu theo Đi u 63 c a Ngh đ nh s 12/CP ngày 18/2/1997, Đi u 10 và 13 Ngh đ nh s 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph , Đi u 11 Quy t đ nh s 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph . - Th m quy n xét mi n thu đ i v i các trư ng h p đư c mi n thu theo Đi u 63 Ngh đ nh s 12/CP ngày 18/2/1997: Căn c vào Gi y phép đ u tư, gi i trình kinh t k thu t c a t ng d án, B Thương m i ho c cơ quan đư c u quy n xét duy t danh m c m t hàng nh p kh u mi n thu cho t ng doanh nghi p. Căn c danh m c m t hàng nh p kh u mi n thu đư c duy t, C c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo dõi vi c nh p kh u c a các doanh nghi p. Đ nh kỳ hàng quý các C c H i quan ph i t p h p báo cáo v B Tài chính và T ng c c H i quan kim ng ch xu t, nh p kh u và s lư ng các m t hàng xu t, nh p kh u ch y u c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài. - Th t c mi n gi m thu nh p kh u đ i v i các trư ng h p đư c mi n, gi m thu nh p kh u theo các Đi u 10 và 13 Ngh đ nh s 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph theo hư ng d n t i Thông tư s 63/1998/TT-BTC ngày 13/5/1998 c a B Tài chính. - Th t c mi n thu nh p kh u đ i v i nguyên li u s n xu t c a các d án s n xu t linh ki n, ph tùng cơ khí, đi n, đi n t theo quy đ nh t i Đi u 11 Quy t đ nh s 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph : Các d án s n xu t linh ki n, ph tùng thu c các ngành cơ khí, đi n, đi n t đư c mi n thu nh p kh u đ i v i nguyên li u s n xu t trong 3 năm k t năm b t đ u s n xu t. Trư ng h p doanh nghi p v a đư c ưu đãi theo quy đ nh t i Đi u 11 Quy t đ nh 53/1999/QĐ-TTg v a đư c ưu đãi theo quy đ nh t i Đi m 3 Đi u 10 Ngh đ nh s 10/1998/NĐ-CP c a Chính ph thì doanh nghi p đư c quy n l a ch n vi c hư ng ưu đãi theo m t trong hai quy đ nh đó. Đ i v i các doanh nghi p đang ho t đ ng đư c mi n thu nh p kh u đ i v i các lô nguyên li u nh p kh u theo các t khai H i quan m t ngày 10/4/1999 và đư c gi i h n trong vòng 3 năm (tính theo năm dương l ch) k t năm doanh nghi p b t đ u s n xu t. Th t c mi n thu nh p kh u như sau: + Gi y phép đ u tư do cơ quan có th m quy n c p trong đó có quy đ nh rõ doanh nghi p có ch c năng s n xu t linh ki n, ph tùng (b n sao). + Công văn g i B Thương m i ho c cơ quan đư c u quy n đ ngh đư c mi n thu nh p kh u nguyên li u đ s n xu t. + K ho ch s n xu t trong năm và d ki n s lư ng nguyên li u nh p kh u ph c v s n xu t.
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Căn c k ho ch s n xu t hàng năm c a doanh nghi p, B Thương m i ho c cơ quan đư c u quy n c p danh m c nguyên li u nh p kh u mi n thu cho doanh nghi p. Đ i v i các doanh nghi p đang ho t đ ng, danh m c nh p kh u mi n thu năm 1999 không bao g m s lư ng nguyên li u doanh nghi p đã nh p v theo các t khai H i quan l p trư c ngày 10/4/1999. Căn c danh m c nguyên li u nh p kh u mi n thu , C c H i quan t nh, thành ph theo dõi vi c nh p kh u c a doanh nghi p. 2. Kê khai và truy thu thu xu t, nh p kh u: - Trư ng h p doanh nghi p ch xu t mua hàng hoá, v t tư, nguyên li u t th trư ng n i đ a không đưa vào s n xu t, gia công mà xu t kh u ra nư c ngoài ph i n p thu xu t kh u theo bi u thu thu xu t kh u hi n hành. - Hàng hoá nh p kh u c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài ho c các bên nư c ngoài h p doanh đã đư c mi n thu nh p kh u trong các trư ng h p nói trên, n u s d ng vào m c đích khác v i m c đích đư c mi n thu nh p kh u, ho c như ng bán t i th trư ng Vi t Nam thì ph i đư c B Thương m i cho phép và ph i truy n p la s thu nh p kh u đã đư c mi n. Đ i v i hàng hoá nh p kh u t i th i đi m Lu t thu tiêu th đ c bi t chưa có hi u l c và đã đư c mi n thu nh p kh u, nhưng khi s d ng vào m c đích khác v i m c đích ban đ u, ho c như ng bán t i th trư ng Vi t Nam vào th i đi m Lu t thu tiêu th đ c bi t có hi u l c thì ngoài vi c ph i truy n p thu nh p kh u (theo thu su t hi n hành t i th i đi m truy n p) các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài ho c các bên nư c ngoài h p doanh ph i n p c thu tiêu th đ c bi t đ i v i các hàng hoá thu c di n ch u thu tiêu th đ c bi t. - Trong th i h n 2 ngày k t ngày s d ng vào m c đích khác v i m c đích đư c mi n thu nh p kh u, ho c như ng bán hàng hoá, các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài ho c các bên h p doanh có trách nhi m ph i khai báo vơí cơ quan H i quan t nh, thành ph nơi đ t tr s đi u hành chính c a doanh nghi p, ho c khai báo v i cơ quan H i quan nơi như ng bán hàng hoá, ho c khai báo v i cơ quan H i quan nơi doanh nghi p đăng ký t khai nh p kh u hàng hoá (theo m u s 4 kèm theo). Quá th i h n trên mà không khai báo thì doanh nghi p ho c các bên h p doanh s b x ph t tr n l u thu theo quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và Lu t thu tiêu th đ c bi t. Trư ng h p các doanh nghi p s n xu t linh ki n, ph tùng thu c các ngành cơ khí, đi n, đi n t đư c mi n thu nh p kh u đ i v i nguyên li u s n xu t trong 3 năm k t năm b t đ u s n xu t theo quy đ nh t i Đi m 2 Đi u 11 Quy t đ nh s 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph n u không s d ng h t vào s n xu t trong th i h n đư c hư ng ưu đãi ho c s d ng sai m c đích s b truy thu thu nh p kh u. Trong th i h n 2 ngày k t khi s d ng sai m c đích doanh nghi p ph i kê khai, truy n p thu nh p kh u theo quy đ nh. Hàng năm ch m nh t trong quý I doanh nghi p ph i báo cáo tình hình s lư ng nguyên li u nh p kh u mi n thu , s lư ng nguyên li u đã s d ng trong s n xu t, s
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lư ng nguyên li u đã s d ng vào các m c đích khác c a năm trư c v i B Thương m i, cơ quan H i quan và cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p. C c thu các t nh, thành ph ch u trách nhi m quy t toán tình hình nh p kh u và s d ng s nguyên li u đư c mi n thu nh p kh u c a các doanh nghi p. - Thu nh p kh u và thu tiêu th đ c bi t truy thu đư c xác đ nh trên cơ s các căn c tính thu g m thu su t, t giá, giá tính thu t i th i đi m như ng bán theo quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và Lu t thu tiêu th đ c bi t hi n hành. - Trong quá trình qu n lý thu thu các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các bên h p doanh, cơ quan qu n lý thu thu doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các bên h p doanh, cơ quan qu n lý thu thu doanh nghi p có trách nhi m giám sát vi c s d ng hàng hoá xu t nh p kh u đư c mi n thu , khi phát hi n các trư ng h p như ng bán hàng hoá đã đư c mi n thu thì ngoài vi c thu thu gía tr gia tăng theo quy đ nh t i Lu t thu gía tr gia tăng, C c trư ng c c thu t nh, thành ph đư c quy n ra quy t đ nh truy thu thu nh p kh u và ph t theo các quy đ nh t i Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u. IV. THU Đ I V I THU NH P T CHUY N NHƯ NG V N Các ch đ u tư nư c ngoài chuy n như ng ph n v n góp c a mình trong doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ho c h p đ ng h p tác kinh doanh theo quy đ nh t i đi u 34 Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, có thu nh p ph i th c hi n n p thu đ i v i thu nh p t chuy n như ng v n theo quy đ nh t i Thông tư này. Thu đ i v i thu nh p chuy n như ng v n bao g m thu thu nh p doanh nghi p và thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài. C th : 1. Thu thu nh p doanh nghi p: Thu nh p thu đư c t chuy n như ng v n là đ i tư ng ch u thu thu nh p doanh nghi p theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t nam. Thu thu nh p doanh = Thu nh p x Thu su t thu thu nh p doanh nghi p ph i n p ch u thu nghi p thu nh p chuy n như ng v n 1.1. Thu nh p ch u thu : Thu nh p = Giá tr - Giá tr ban đ u c a - Chi phí ch u thu ph n v n chuy n chuy n như ng như ng chuy n như ng Trong đó: + Giá tr chuy n như ng đư c xác đ nh là t ng giá tr th c t mà bên chuy n như ng thu đư c theo h p đ ng chuy n như ng. Trư ng h p h p đ ng chuy n như ng không quy đ nh giá thanh toán ho c giá thanh toán không đư c xác đ nh theo nguyên t c
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. giao d ch giá th trư ng gi a bên chuy n như ng và bên đư c chuy n như ng, cơ quan thu có quy n ki m tra và n đ nh giá tr thanh toán c a h p đ ng trên cơ s tham kh o gía c th trư ng và các h p đ ng chuy n như ng tương t . + Giá tr ban đ u c a ph n v n chuy n như ng đư c xác đ nh trên cơ s s sách, ch ng t k toán v v n góp c a ch đ u tư t i th i đi m chuy n như ng v n đã đư c h i đ ng qu n tr doanh nghi p liên doanh công nh n đ i v i doanh nghi p liên doanh, ho c k t qu ki m toán c a cơ quan ki m toán đ i v i doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, ho c các bên tham gia h p doanh công nh n phù h p v i Lu t pháp hi n hành c a Vi t Nam. Trư ng h p các ch đ u tư sau ti p t c chuy n như ng l i ph n v n góp c a mình, giá tr ban đ u c a ph n v n đem chuy n như ng t ng l n sau đó đư c xác đ nh b ng giá tr chuy n như ng c a h p đ ng chuy n như ng ngay trư c đó c ng v i giá tr th c t v n góp b sung thêm (nêú có) xác đ nh theo nguyên t c nêu t i kho n này. + Chi phí chuy n như ng là các kho n chi th c t liên quan tr c ti p đ n vi c chuy n như ng, theo ch ng t g c đư c cơ quan thu công nh n. Trư ng h p chi phí chuy n như ng phát sinh nư c ngoài thì các ch ng t g c đó ph i đư c m t cơ quan công ch ng ho c ki m toán đ c l p c a nư c có chi phí phát sinh xác nh n. Chi phí chuy n như ng bao g m: chi phí đ làm các th t c pháp lý c n thi t cho vi c chuy n như ng; các kho n phí và l phí ph i n p khi làm th t c chuy n như ng; các chi phí giao d ch, đàm phán, ký k t h p đ ng chuy n như ng... có ch ng t ch ng minh. 1.2. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p: - Thu su t thu thu nh p doanh nghi p đ i v i thu nh p chuy n như ng v n là 25%. - Trư ng h p nhà đ u tư nư c ngoài chuy n như ng v n cho các doanh nghi p nhà nư c c a Vi t Nam ho c cho các doanh nghi p mà trong đó nhà nư c n m c ph n chi ph i thì nhà đ u tư nư c ngoài đư c mi n thu thu nh p doanh nghi p. Vi c mi n thu thu nh p doanh nghi p đ i v i thu nh p chuy n như ng v n do cơ quan có th m quy n chu n y và ghi trong văn b n chu n y vi c chuy n như ng v n. - Trư ng h p nhà đ u tư nư c ngoài chuy n như ng v n cho các doanh nghi p Vi t Nam không ph i là các doanh nghi p nói trên thì đư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p. 1.3. Th t c kê khai, n p thu : Ch m nh t 5 ngày làm vi c k t ngày cơ quan có th m quy n chu n y vi c chuy n như ng v n, bên chuy n như ng v n ho c ngư i đư c u quy n (k c trư ng h p bên chuy n như ng v n đư c mi n thu thu nh p doanh nghi p đ i v i thu nh p chuy n như ng v n) ph i l p t khai thu thu nh p doanh nghi p chuy n như ng v n n p cho cơ quan thu đ a phương nơi qu n lý doanh nghi p mà bên chuy n như ng đ u tư v n (theo mâũ s 5 đính kèm) kèm theo h p đ ng chuy n như ng, quy t đ nh chu n y vi c chuy n như ng v n c a cơ quan có th m quy n, b n sao quy t đ nh thành l p doanh nghi p nh n v n chuy n như ng (n u là doanh nghi p Vi t Nam),
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ch ng nh n v n góp và các ch ng t g c c a các kho n chi phí; đ ng th i n p đ s thu ph i n p Kho b c nhà nư c và g i b n sao gi y n p ti n thu cho cơ quan chu n y vi c chuy n như ng v n. Trư ng h p phát hi n vi c kê khai, tính toán s thu ph i n p chưa chính xác, trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n đư c t khai, cơ quan thu ph i thông báo s thu ph i n p cho ngư i n p thu ho c yêu c u ngư i n p thu cung c p các tài li u c n thi t đ xác đ nh chính xác s thu ph i n p. 2. Thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài: Nhà đ u tư nư c ngoài có thu nh p t chuy n như ng v n, sau khi đã n p thu thu nh p chuy n như ng v n theo hư ng d n t i đi m 1 trên đây, khi chuy n thu nh p ra nư c ngoài ho c gi l i thu nh p t i nư c ngoài, ph i n p thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài theo hư ng d n t i kho n e, đi m 2, M c V, ph n B và M c V, Ph n C c a Thông tư s 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 c a B Tài chính. V. CÁC LO I THU VÀ NGHĨA V TÀI CHÍNH KHÁC Các lo i thu và các nghĩa v tài chính khác như thu giá tr gia tăng, thu tiêu th đ c bi t, thu môn bài, thu tài nguyên, ti n thuê m t đ t, m t nư c, m t bi n... áp d ng đ i v i các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các bên nư c ngoài h p doanh đư c th c hi n theo quy đ nh t i các văn b n pháp lu t hi n hành c a nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam. Ph n th ba: QUY T TOÁN THU VÀ KI M TRA TÌNH HÌNH N P THU T I Đ A PHƯƠNG I. QUY T TOÁN THU HÀNG NĂM K t thúc m i năm tài chính, các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài ho c Bên nư c ngoài h p doanh ph i l p báo cáo quy t toán thu g i cho cơ quan thu . Vi c quy t toán thu hàng năm đư c ti n hành theo n i dung quy đ nh dư i đây: 1/ Ch m nh t là sau 60 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính, doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh ph i n p báo cáo tình hình s n xu t kinh doanh, báo cáo k toán đã đư c ki m toán b i m t t ch c ki m toán đ c l p đư c phép ho t đ ng t i Vi t Nam, báo cáo quy t toán thu thu nh p doanh nghi p (theo m u s 6 đính kèm) và báo cáo quy t toán các kho n thu ph i n p trong năm ( theo m u s 7 đính kèm) cho cơ quan thu t i đ a phương nơi đ t tr s đi u hành chính. Trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày quy đ nh n p báo cáo quy t toán thu nêu trên các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh ph i n p s thu còn thi u theo báo cáo quy t toán vào Ngân sách Nhà nư c. N u sau 10 ngày chưa n p thì ngoài vi c n p đ s thu còn thi u, các doanh nghi p còn ph i n p ti n ph t n p ch m theo quy đ nh.
Đồng bộ tài khoản