Thông tư 89/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
54
lượt xem
5
download

Thông tư 89/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 89/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 89/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 89/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 9 năm 2004 THÔNG TƯ B TÀI CHÍNH S 89/2004/TT-BTC NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2004 HƯ NG D N X LÝ R I RO V N TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C Thi hành Ngh nh 106/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, B Tài chính hư ng d n x lý r i ro v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c t i Qu H tr phát tri n như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng: 1.1. Ch u tư thu c m i thành ph n kinh t có các d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ho c ư c Qu H tr phát tri n b o lãnh tín d ng u tư (sau ây g i chung là các d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c) g p khó khăn v tài chính và tr n vay do nguyên nhân khách quan b t kh kháng; gi i th , phá s n; Nhà nư c i u ch nh chính sách. 1.2. Doanh nghi p Nhà nư c thu c i tư ng chuy n i s h u, t ch c s p x p l i, x lý khó khăn v tài chính có các d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c t Qu h tr phát tri n. 1.3. Qu H tr phát tri n. 2. Ph m vi x lý r i ro: 2.1. N quá h n ho c toàn b dư n vay c a các d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c g p r i ro do nguyên nhân khách quan b t kh kháng; gi i th , phá s n; Nhà nư c i u ch nh chính sách. 2.2. Vi c x lý ph n n quá h n hay toàn b dư n vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ư c xem xét t ng trư ng h p c th căn c vào m c thi t h i, nguyên nhân d n n r i ro và kh năng tr n c a ch u tư. 3. Bi n pháp x lý r i ro: 3.1. Gia h n n ; 3.2. Khoanh n ;
  2. 3.3. Mi n, gi m lãi vay; 3.4. Xoá n (g c và lãi); 4. Nguyên t c x lý r i ro: 4.1. Vi c xem xét, x lý r i ro ch ư c th c hi n i v i các d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c g p khó khăn do nguyên nhân khách quan thu c i tư ng và ph m vi nêu trên. 4.2. Vi c xem xét, x lý r i ro ph i g n v i i tư ng vay v n, m c thi t h i trên cơ s ngh c a Ch u tư (ho c i di n c a bên vay v n) có xác nh n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. 4.3. M t d án có th ư c áp d ng ng th i nhi u bi n pháp x lý r i ro. Căn c vào k t qu phân lo i n theo nguyên nhân d n n r i ro áp d ng các bi n pháp x lý phù h p theo quy nh. 4.4. Các kho n n ã ư c x lý theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n không thu c i tư ng i u ch nh t i Thông tư này. 5. Th i i m xem xét x lý r i ro: 5.1. Trư ng h p Ch u tư là doanh nghi p Nhà nư c thu c di n chuy n i s h u, t ch c s p x p l i, x lý khó khăn v tài chính, vi c xem xét x lý r i ro ư c th c hi n vào trư c th i i m chuy n i doanh nghi p. 5.2. Trư ng h p Ch u tư g p r i ro do nguyên nhân b t kh kháng; gi i th , phá s n; do Nhà nư c i u ch nh chính sách, vi c xem xét x lý r i ro ư c th c hi n theo t trên cơ s ngh c a Qu H tr phát tri n và ch p thu n c a B Tài chính. II. QUY NNH C TH 1. Phân lo i n theo nguyên nhân r i ro: 1.1. Do nguyên nhân khách quan b t kh kháng, bao g m: a) Ch u tư g p khó khăn do thiên tai, ho ho n, d ch b nh, chi n tranh, tai n n b t ng làm cho d án vay v n b thi t h i v tài s n; b) Ch u tư b ch t, m t tích không có ngư i th a k tài s n theo quy nh c a pháp lu t, không còn tài s n tr n sau khi ã áp d ng m i bi n pháp thu h i n ; c) Ch u tư ã có quy t nh gi i th , phá s n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, sau khi thanh lý tài s n theo quy nh không còn ngu n tr n ; 1.2. Do Nhà nư c i u ch nh chính sách nh hư ng tr c ti p n ho t ng s n xu t, kinh doanh c a ch u tư d n n tình tr ng khó khăn trong quá trình tr n vay, c th :
  3. a) D án b c m s n xu t, tiêu th s n phNm, m t ngu n cung c p nguyên li u; b) D án ã u tư nhưng b ình ch không ưa vào ho t ng ho c ng ng ho t ng theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; 1.3. X lý khó khăn v tài chính do chuy n i: Ch u tư là Doanh nghi p Nhà nư c thu c di n c ph n hoá, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê theo quy t nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. 2. Bi n pháp x lý r i ro: Vi c x lý r i ro ư c căn c vào m c thi t h i và kh năng tài chính c a t ng ch u tư, c th : 2.1. Gia h n n Gia h n n là bi n pháp th c hi n i u ch nh th i h n ân h n, th i h n, kỳ h n tr n và m c tr n trong m i kỳ h n. Áp d ng cho trư ng h p d án b thi t h i do nguyên nhân nêu t i ti t a i m 1.1 nhưng ch u tư v n có kh năng tr n và các trư ng h p quy nh t i i m 1.2, i m 1.3, kho n 1, ph n II. 2.2. Khoanh n Khoanh n là bi n pháp t m th i chưa thu n g c trong m t th i gian nh t nh và không tính lãi trên s n g c ư c khoanh trong th i gian ó. Áp d ng cho trư ng h p d án b thi t h i do nguyên nhân nêu t i ti t a i m 1.1 nhưng ch u tư v n có kh năng tr n và các trư ng h p quy nh t i i m 1.2, i m 1.3, kho n 1, ph n II. 2.3. Mi n, gi m lãi ti n vay Mi n, gi m lãi ti n vay là bi n pháp mi n không thu ho c ch thu m t ph n n lãi quá h n ph i tr theo h p ng tín d ng ã ký gi a Qu H tr phát tri n và ch u tư. Áp d ng cho các trư ng h p quy nh t i kho n 1, ph n II. 2.4. Xoá n Xoá n là bi n pháp không thu n g c và n lãi (n u có) i v i ch u tư g p r i ro sau khi ã t n thu m i ngu n có kh năng thanh toán. áp d ng cho các trư ng h p quy nh t i ti t b, c và ti t a i m 1.1, kho n 1, ph n II nhưng ch u tư không còn kh năng tr n sau khi ã t n thu m i ngu n có kh năng thanh toán. Trư ng h p Ch u tư thu c i tư ng c ph n hoá nêu t i i m 1.3, kho n 1, ph n II thì ch th c hi n xoá n lãi và t ng s n lãi ư c xoá t i a b ng s l lu k n th i i m c ph n hoá.
  4. 3. H sơ x lý r i ro: 3.1. Gia h n n : Vi c ngh xem xét, i u ch nh th i h n ân h n; th i h n, kỳ h n tr n và m c tr n trong m i kỳ h n ư c th c hi n theo quy nh c a T ng giám c Qu h tr phát tri n. 3.2. Khoanh n : a) Văn b n ngh khoanh n c a ch u tư ho c ngư i i di n c a bên vay v n theo quy nh c a pháp lu t; b) Ý ki n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c c p trên theo phân c p qu n lý v ngh khoanh n c a ch u tư ( i v i ch u tư là Doanh nghi p Nhà nư c); c) Phương án t ch c l i s n xu t kinh doanh kh thi và k ho ch tr n sau khi ư c khoanh n c a Ch u tư có s ch p thu n c a Chi nhánh Qu H tr phát tri n. d) Báo cáo tài chính 2 năm g n nh t; ) H p ng tín d ng, kh ư c vay v n, b n i chi u dư n n th i i m ngh x lý có xác nh n c a Chi nhánh Qu H tr phát tri n. e) Trư ng h p ch u tư b thi t h i m t ph n tài s n, ph i có biên b n xác nh n thi t h i theo quy nh t i i m 3.4, kho n 3, ph n II. g) i v i trư ng h p ch u tư là Doanh nghi p Nhà nư c chuy n i s h u, ngoài nh ng h sơ trên c n g i kèm Quy t nh chuy n i s h u c a c p có thNm quy n; 3.3. Mi n, gi m lãi vay: a) Văn b n ngh mi n, gi m lãi ti n vay c a Ch u tư ho c ngư i i di n c a bên vay v n theo quy nh c a pháp lu t; b) ý ki n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c c p trên theo phân c p qu n lý v ngh mi n, gi m lãi vay c a ch u tư ( i v i ch u tư là Doanh nghi p Nhà nư c); c) Báo cáo tài chính doanh nghi p 2 năm g n nh t; d) H p ng tín d ng, kh ư c vay v n, b n i chi u xác nh n dư n n th i i m ngh x lý; ) Trư ng h p ch u tư b thi t h i m t ph n tài s n, ph i có biên b n xác nh n thi t h i theo quy nh t i i m 3.4, kho n 3, ph n II. 3.4. Xoá n :
  5. a) Văn b n ngh xoá n c a ch u tư ho c i di n c a bên vay v n theo quy nh c a pháp lu t. b) Ý ki n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c c p trên theo phân c p qu n lý v ngh xoá n c a ch u tư ( i v i ch u tư là Doanh nghi p Nhà nư c); c) Biên b n xác nh thi t h i do ch u tư l p, ghi rõ m c (s lư ng) và giá tr thi t h i có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n t i a phương vào th i i m x y ra thi t h i, c th : - i v i doanh nghi p: Xác nh n c a U ban nhân dân c p phư ng (xã) nơi x y ra thi t h i; xác nh n c a cơ quan có ch c năng c p t nh, thành ph (cơ quan phòng ch ng bão l t, cơ quan thú y, b o hi m... tuỳ t ng trư ng h p c th ); xác nh n c a S Tài chính; xác nh n c a Chi nhánh Qu H tr phát tri n; xác nh n c a u ban nhân dân t nh, thành ph . - i v i H p tác xã: Xác nh n c a U ban nhân dân c p phư ng (xã) nơi x y ra thi t h i; cơ quan ch c năng có liên quan c p qu n (huy n) (cơ quan phòng ch ng bão l t, cơ quan thú y, b o hi m... tuỳ t ng trư ng h p c th ); Chi nhánh Qu H tr phát tri n và U ban nhân dân c p qu n (huy n); - i v i tư nhân, cá th , h s n xu t kinh doanh: Xác nh n c a U ban nhân dân c p phư ng (xã); Công an phư ng (xã); Chi nhánh Qu H tr phát tri n. d) H p ng tín d ng, kh ư c vay v n, b n i chi u dư n n th i i m ngh x lý có xác nh n c a Chi nhánh Qu H tr phát tri n. ) Quy t nh gi i th c a c p có thNm quy n ho c Quy t nh tuyên b phá s n c a Toà án, báo cáo Quy t toán gi i th doanh nghi p (trư ng h p doanh nghi p gi i th ) ho c Quy t toán thanh lý tài s n (trư ng h p doanh nghi p phá s n). e) Các h sơ, gi y t ch ng minh ch u tư ã ch t, m t tích, b tai n n không còn kh năng lao ng có xác nh n c a cơ quan công an nơi qu n lý h sơ h khNu; xác nh n c a U ban nhân dân phư ng (xã) nơi ch u tư cư trú v vi c không còn tài s n tr n , không có ngư i th a k tài s n theo quy nh c a pháp lu t. g) i v i trư ng h p ch u tư là Doanh nghi p Nhà nư c chuy n i s h u, ngoài nh ng h sơ trên c n g i kèm Quy t nh chuy n i s h u c a c p có thNm quy n; 4. Trình t , th t c x lý r i ro 4.1. Ch u tư có các kho n n ngh x lý có trách nhi m l p b h sơ theo quy nh và g i n Chi nhánh Qu h tr phát tri n nơi giao d ch. 4.2. Chi nhánh Qu h tr phát tri n ki m tra, có ý ki n b ng văn b n v ngh x lý r i ro g i v Qu h tr phát tri n kèm theo b h sơ x lý n c a ch u tư.
  6. 4.3. Qu h tr phát tri n ki m tra, t ng h p các ngh c a Ch u tư và Chi nhánh Qu h tr phát tri n xem xét, x lý theo thNm quy n ho c xu t các bi n pháp x lý r i ro g i B Tài chính. 4.4. B Tài chính x lý theo thNm quy n ho c báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4.5. Căn c quy t nh x lý r i ro c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n, Qu h tr phát tri n hư ng d n và t ch c th c hi n theo quy nh. 5. ThNm quy n và trách nhi m x lý r i ro: 5.1. Qu H tr phát tri n: a) T ng Giám c Qu H tr phát tri n xem xét và quy t nh gia h n n iv i t ng d án t i a b ng 1/3 th i h n cho vay ã ghi trong H p ng tín d ng ký k t l n u tiên; t ng th i gian cho vay và th i gian gia h n n không vư t quá th i h n cho vay t i a i v i t ng lo i i tư ng theo quy nh. b) Qu H tr phát tri n báo cáo B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét gia h nn i v i các d án có t ng th i gian gia h n n và th i gian cho vay vư t quá th i h n cho vay t i a theo quy nh. c) Hư ng d n Ch u tư l p h sơ x lý r i ro theo quy nh; ki m tra h sơ x lý r i ro và t ng h p báo cáo B Tài chính; t ch c th c hi n các quy t nh x lý r i ro c a c p có thNm quy n. 5.2. B Tài chính: a) B trư ng B Tài chính t ch c thNm tra ngh x lý r i ro c a T ng Giám c Qu H tr phát tri n; trình Th tư ng Chính ph quy t nh gia h n n i v i các d án có t ng th i gian gia h n n và th i gian cho vay vư t quá th i h n cho vay t i a theo quy nh, khoanh n , mi n và gi m lãi vay, xoá n cho Ch u tư. b) Thông báo k t qu và hư ng d n Qu H tr phát tri n t ch c th c hi n x lý r i ro theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . c) xu t phương án x lý trư ng h p qu d phòng r i ro không bù p trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. III. NGU N X LÝ R I RO 1. Vi c trích, l p qu d phòng r i ro ư c th c hi n theo quy nh t i i u 20, Ngh nh 106/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 và hư ng d n c a B Tài chính. 2. Căn c vào quy t nh x lý r i ro c a Th tư ng Chính ph , Qu H tr phát tri n s d ng qu d phòng r i ro ã trích bù p cho các trư ng h p: a) N g c ư c xoá;
  7. b) Ph n chênh l ch thi u gi a dư n g c vay v n tín d ng u tư t i Qu H tr phát tri n n th i i m x lý r i ro v i kho n ti n thu h i ư c khi bán n . Trư ng h p qu d phòng r i ro không bù p, T ng Giám c Qu H tr phát tri n báo cáo B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 3. Kho n lãi không thu ư c do khoanh n và xoá n ư c ngân sách nhà nư c c p bù chênh l ch lãi su t theo quy nh hi n hành. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. T ng Giám c Qu H tr phát tri n hư ng d n, t ch c th c hi n theo quy nh t i Thông tư này. 3. Ch t ch H i ng qu n lý, T ng Giám c Qu H tr phát tri n, Ch u tư thu c m i thành ph n kinh t có d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản