Thông tư 89/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
63
lượt xem
4
download

Thông tư 89/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 89/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 89/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ Bé TµI CHÝNH Sè 89/2004/TT­BTC ngµy 03 th¸ng 9 n¨m 2004 H­ íng dÉn xö lý rñi ro vèn tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc Thi hµnh NghÞ ®Þnh 106/2004/N§­CP ngµy 01 th¸ng 4 n¨m   2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ   níc, Bé  Tµi chÝnh híng dÉn xö  lý  rñi ro vèn tÝn dông  ®Çu   t  ph¸t   triÓn   cña   Nhµ   níc   t¹i   Quü   Hç   trî   ph¸t   triÓn   nh  sau: I. QUY §ÞNH CHUNG 1. §èi tîng ¸p dông: 1.1. Chñ ®Çu t thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã c¸c dù  ¸n vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc hoÆc ®îc  Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn b¶o l∙nh tÝn dông  ®Çu t  (sau  ®©y  gäi chung lµ  c¸c dù  ¸n vay vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn  cña Nhµ  níc) gÆp khã  kh¨n vÒ  tµi chÝnh vµ  tr¶ nî  vay do  nguyªn nh©n kh¸ch quan bÊt kh¶ kh¸ng; gi¶i thÓ, ph¸ s¶n;  Nhµ níc ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch. 1.2. Doanh nghiÖp Nhµ  níc thuéc  ®èi tîng chuyÓn  ®æi  së  h÷u, tæ chøc s¾p xÕp l¹i, xö  lý  khã  kh¨n vÒ  tµi chÝnh   cã c¸c dù ¸n vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ n­ íc tõ Quü hç trî ph¸t triÓn. 1.3. Quü Hç trî ph¸t triÓn. 2. Ph¹m vi xö lý rñi ro:  2.1. Nî  qu¸ h¹n hoÆc toµn bé  d  nî  vay cña c¸c dù  ¸n  vay vèn tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc gÆp rñi ro  do   nguyªn  nh©n   kh¸ch   quan  bÊt  kh¶  kh¸ng;   gi¶i  thÓ,   ph¸   s¶n; Nhµ níc ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch. 2.2. ViÖc xö  lý  phÇn nî  qu¸ h¹n hay toµn bé  d  nî  vay  vèn   tÝn   dông   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   cña   Nhµ   níc   ®îc   xem   xÐt  tõng trêng hîp cô thÓ c¨n cø vµo møc ®é thiÖt h¹i, nguyªn  nh©n dÉn ®Õn rñi ro vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña chñ ®Çu t.  3. BiÖn ph¸p xö lý rñi ro:  3.1. Gia h¹n nî; 3.2. Khoanh nî; 3.3. MiÔn, gi¶m l∙i vay; 3.4. Xo¸ nî (gèc vµ l∙i);
  2. 2 4. Nguyªn t¾c xö lý rñi ro: 4.1. ViÖc xem xÐt, xö lý rñi ro chØ ®îc thùc hiÖn ®èi  víi c¸c dù  ¸n vay vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ  níc gÆp khã kh¨n do nguyªn nh©n kh¸ch quan thuéc ®èi t îng  vµ ph¹m vi nªu trªn. 4.2. ViÖc xem xÐt, xö lý rñi ro ph¶i g¾n víi ®èi tîng  vay vèn, møc  ®é  thiÖt h¹i trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ  cña Chñ   ®Çu   t (hoÆc ®¹i diÖn cña bªn vay vèn) cã x¸c nhËn cña c¬ quan   qu¶n lý Nhµ níc cã thÈm quyÒn.  4.3.   Mét   dù   ¸n   cã   thÓ   ®îc   ¸p   dông   ®ång   thêi   nhiÒu  biÖn ph¸p xö  lý  rñi ro. C¨n cø vµo kÕt qu¶ ph©n lo¹i nî  theo nguyªn nh©n dÉn  ®Õn rñi ro  ®Ó  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p  xö lý phï hîp theo quy ®Þnh. 4.4. C¸c kho¶n nî ®∙ ®îc xö lý theo quyÕt ®Þnh cña c¬  quan   Nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   kh«ng   thuéc   ®èi   tîng   ®iÒu  chØnh t¹i Th«ng t nµy. 5. Thêi ®iÓm xem xÐt xö lý rñi ro: 5.1.   Trêng   hîp   Chñ   ®Çu   t  lµ   doanh   nghiÖp   Nhµ   níc  thuéc diÖn chuyÓn  ®æi së  h÷u, tæ chøc s¾p xÕp l¹i, xö  lý  khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, viÖc xem xÐt xö lý rñi ro ® îc thùc  hiÖn vµo tríc thêi ®iÓm chuyÓn ®æi doanh nghiÖp. 5.2.  Trêng hîp  Chñ   ®Çu  t  gÆp  rñi ro do  nguyªn  nh©n  bÊt kh¶ kh¸ng; gi¶i thÓ, ph¸ s¶n; do Nhµ  níc  ®iÒu chØnh  chÝnh s¸ch, viÖc xem xÐt xö  lý  rñi ro  ®îc thùc hiÖn theo  ®ît trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ  cña Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn vµ  chÊp   thuËn cña Bé Tµi chÝnh. II. QUY §ÞNH Cô THÓ  1. Ph©n lo¹i nî theo nguyªn nh©n rñi ro: 1.1.   Do   nguyªn   nh©n   kh¸ch   quan   bÊt   kh¶   kh¸ng,   bao   gåm: a)   Chñ   ®Çu   t  gÆp   khã   kh¨n   do   thiªn   tai,   ho¶   ho¹n,  dÞch bÖnh, chiÕn tranh, tai n¹n bÊt ngê lµm cho dù ¸n vay  vèn bÞ thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n; b) Chñ   ®Çu t bÞ  chÕt, mÊt tÝch kh«ng cã  ngêi thõa kÕ  tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, kh«ng cßn tµi s¶n ®Ó  tr¶ nî sau khi ®∙ ¸p dông mäi biÖn ph¸p thu håi nî;   c) Chñ   ®Çu t  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ, ph¸ s¶n cña  c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn, sau khi thanh lý  tµi s¶n  theo quy ®Þnh kh«ng cßn nguån ®Ó tr¶ nî;
  3. 3 1.2. Do Nhµ  níc  ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch ¶nh hëng trùc  tiÕp ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña chñ ®Çu t dÉn  ®Õn t×nh tr¹ng  khã  kh¨n trong  qu¸  tr×nh  tr¶ nî  vay, cô  thÓ: a)   Dù   ¸n   bÞ   cÊm   s¶n   xuÊt,   tiªu   thô   s¶n   phÈm,   mÊt  nguån cung cÊp nguyªn liÖu; b) Dù  ¸n  ®∙  ®Çu t nhng bÞ   ®×nh chØ kh«ng  ®a vµo ho¹t  ®éng hoÆc ngõng ho¹t ®éng theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ   níc cã thÈm quyÒn; 1.3. Xö lý khã kh¨n vÒ tµi chÝnh do chuyÓn ®æi: Chñ   ®Çu t lµ  Doanh nghiÖp Nhµ  níc thuéc diÖn cæ phÇn  ho¸,   giao,   b¸n,   kho¸n   kinh   doanh,   cho   thuª   theo   quyÕt  ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc cã thÈm quyÒn. 2. BiÖn ph¸p xö lý rñi ro: ViÖc xö  lý  rñi ro  ®îc c¨n cø vµo møc  ®é  thiÖt h¹i vµ  kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña tõng chñ ®Çu t, cô thÓ: 2.1. Gia h¹n nî Gia h¹n nî lµ biÖn ph¸p thùc hiÖn ®iÒu chØnh thêi h¹n   ©n h¹n, thêi h¹n, kú  h¹n tr¶ nî  vµ  møc tr¶ nî  trong mçi  kú h¹n. ¸p dông  cho trêng hîp  dù  ¸n bÞ   thiÖt  h¹i do nguyªn  nh©n nªu t¹i tiÕt a  ®iÓm 1.1 nhng chñ   ®Çu t  vÉn cã  kh¶  n¨ng tr¶ nî  vµ  c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1.2,  ®iÓm  1.3, kho¶n 1, phÇn II. 2.2. Khoanh nî  Khoanh nî  lµ  biÖn ph¸p t¹m thêi cha thu nî  gèc trong  mét thêi gian nhÊt  ®Þnh vµ  kh«ng tÝnh l∙i trªn sè  nî  gèc  ®îc khoanh trong thêi gian ®ã.  ¸p dông  cho trêng hîp  dù  ¸n bÞ   thiÖt  h¹i do nguyªn  nh©n nªu t¹i tiÕt a  ®iÓm 1.1 nhng chñ   ®Çu t   vÉn cã  kh¶  n¨ng tr¶ nî  vµ  c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1.2,  ®iÓm  1.3, kho¶n 1, phÇn II. 2.3. MiÔn, gi¶m l∙i tiÒn vay  MiÔn, gi¶m l∙i tiÒn vay lµ  biÖn ph¸p miÔn kh«ng thu   hoÆc chØ thu mét phÇn nî  l∙i qu¸ h¹n ph¶i tr¶ theo hîp  ®ång tÝn dông ®∙ ký gi÷a Quü Hç trî ph¸t triÓn vµ chñ ®Çu   t. ¸p dông cho c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, phÇn   II. 2.4. Xo¸ nî
  4. 4 Xo¸ nî  lµ  biÖn ph¸p kh«ng thu nî  gèc vµ  nî  l∙i (nÕu  cã)  ®èi víi chñ   ®Çu t  gÆp rñi ro sau khi  ®∙ tËn thu mäi  nguån cã kh¶ n¨ng thanh to¸n.  ¸p dông cho c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i tiÕt b, c vµ  tiÕt a  ®iÓm 1.1, kho¶n 1, phÇn II nhng chñ   ®Çu t  kh«ng  cßn kh¶ n¨ng tr¶ nî  sau khi  ®∙ tËn thu mäi nguån cã  kh¶  n¨ng thanh  to¸n. Trêng hîp Chñ   ®Çu t  thuéc  ®èi tîng  cæ  phÇn ho¸ nªu t¹i  ®iÓm 1.3, kho¶n 1, phÇn II th×  chØ thùc  hiÖn xo¸ nî  l∙i vµ  tæng sè  nî  l∙i  ®îc xo¸ tèi  ®a b»ng sè  lç luü kÕ ®Õn thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸.  3. Hå s¬ xö lý rñi ro: 3.1. Gia h¹n nî:  ViÖc   ®Ò   nghÞ   xem   xÐt,   ®iÒu   chØnh   thêi   h¹n   ©n   h¹n;  thêi h¹n, kú h¹n tr¶ nî vµ møc tr¶ nî trong mçi kú h¹n ®­ îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña Tæng gi¸m  ®èc Quü  hç  trî  ph¸t triÓn. 3.2. Khoanh nî:  a) V¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  khoanh nî  cña chñ   ®Çu t hoÆc ngêi  ®¹i diÖn cña bªn vay vèn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b)  ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  níc  cÊp trªn theo ph©n cÊp qu¶n lý  vÒ   ®Ò  nghÞ  khoanh nî  cña  chñ ®Çu t (®èi víi chñ ®Çu t lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc); c) Ph¬ng ¸n tæ chøc l¹i s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi  vµ kÕ ho¹ch tr¶ nî sau khi ®îc khoanh nî cña Chñ ®Çu t cã  sù chÊp thuËn cña Chi nh¸nh Quü Hç trî ph¸t triÓn. d) B¸o c¸o tµi chÝnh 2 n¨m gÇn nhÊt; ®) Hîp  ®ång tÝn dông, khÕ  íc vay vèn, b¶n  ®èi chiÕu  d  nî   ®Õn   thêi   ®iÓm   ®Ò   nghÞ   xö   lý   cã   x¸c   nhËn   cña   Chi  nh¸nh Quü Hç trî ph¸t triÓn. e) Trêng hîp chñ ®Çu t bÞ thiÖt h¹i mét phÇn tµi s¶n,  ph¶i   cã   biªn   b¶n   x¸c   nhËn   thiÖt   h¹i   theo   quy   ®Þnh   t¹i  ®iÓm 3.4, kho¶n 3, phÇn II. g) §èi víi trêng hîp chñ ®Çu t lµ Doanh nghiÖp Nhµ n­ íc chuyÓn  ®æi së  h÷u, ngoµi nh÷ng hå  s¬  trªn cÇn göi kÌm  QuyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi së h÷u cña cÊp cã thÈm quyÒn; 3.3. MiÔn, gi¶m l∙i vay: a)  V¨n b¶n  ®Ò  nghÞ   miÔn,  gi¶m l∙i  tiÒn  vay cña  Chñ  ®Çu t  hoÆc ngêi  ®¹i diÖn cña bªn vay vèn theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt; b)  ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  níc  cÊp trªn theo ph©n cÊp qu¶n lý  vÒ   ®Ò  nghÞ  miÔn, gi¶m l∙i  vay cña chñ   ®Çu t (®èi víi chñ   ®Çu t lµ  Doanh nghiÖp Nhµ  níc);
  5. 5 c) B¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp 2 n¨m gÇn nhÊt; d) Hîp  ®ång tÝn dông, khÕ  íc vay vèn, b¶n  ®èi chiÕu  x¸c nhËn d nî ®Õn thêi ®iÓm ®Ò nghÞ xö lý; ®) Trêng hîp chñ ®Çu t bÞ thiÖt h¹i mét phÇn tµi s¶n,  ph¶i   cã   biªn   b¶n   x¸c   nhËn   thiÖt   h¹i   theo   quy   ®Þnh   t¹i  ®iÓm 3.4, kho¶n 3, phÇn II. 3.4. Xo¸ nî: a) V¨n b¶n ®Ò nghÞ xo¸ nî cña chñ ®Çu t hoÆc ®¹i diÖn  cña bªn vay vèn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b)  ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  níc  cÊp trªn theo ph©n cÊp qu¶n lý  vÒ   ®Ò  nghÞ  xo¸ nî  cña chñ   ®Çu t (®èi víi chñ ®Çu t lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc); c) Biªn b¶n x¸c  ®Þnh thiÖt h¹i do chñ   ®Çu t lËp, ghi  râ  møc  ®é  (sè  lîng) vµ  gi¸ trÞ  thiÖt h¹i cã  x¸c nhËn cña   c¬  quan cã  thÈm quyÒn t¹i  ®Þa ph¬ng vµo thêi  ®iÓm x¶y ra  thiÖt h¹i, cô thÓ : ­ §èi víi doanh nghiÖp: X¸c nhËn cña Uû  ban nh©n d©n  cÊp phêng (x∙) n¬i x¶y ra thiÖt h¹i; x¸c nhËn cña c¬ quan  cã chøc n¨ng cÊp tØnh, thµnh phè (c¬ quan phßng chèng b∙o   lôt,   c¬   quan   thó   y,   b¶o   hiÓm...   tuú   tõng   trêng   hîp   cô  thÓ); x¸c nhËn cña Së  Tµi chÝnh; x¸c nhËn cña Chi nh¸nh  Quü Hç trî ph¸t triÓn; x¸c nhËn cña uû ban nh©n d©n tØnh,  thµnh phè. ­ §èi víi Hîp t¸c x∙: X¸c nhËn cña Uû  ban nh©n d©n  cÊp phêng (x∙)   n¬i x¶y ra thiÖt h¹i; c¬  quan chøc n¨ng  cã   liªn   quan   cÊp   quËn  (huyÖn)  (c¬  quan   phßng   chèng   b∙o   lôt,   c¬   quan   thó   y,   b¶o   hiÓm...   tuú   tõng   trêng   hîp   cô  thÓ); Chi nh¸nh Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn vµ  Uû  ban nh©n d©n  cÊp quËn (huyÖn); ­ §èi víi t nh©n, c¸ thÓ, hé s¶n xuÊt kinh doanh: X¸c  nhËn cña Uû  ban nh©n d©n cÊp phêng  (x∙);  C«ng an phêng  (x∙); Chi nh¸nh Quü Hç trî ph¸t triÓn. d) Hîp  ®ång tÝn dông, khÕ  íc vay vèn, b¶n  ®èi chiÕu  d  nî   ®Õn   thêi   ®iÓm   ®Ò   nghÞ   xö   lý   cã   x¸c   nhËn   cña   Chi  nh¸nh Quü Hç trî ph¸t triÓn. ®)   QuyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   cña   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   hoÆc  QuyÕt   ®Þnh   tuyªn   bè   ph¸   s¶n   cña   Toµ   ¸n,   b¸o   c¸o   QuyÕt  to¸n gi¶i thÓ  doanh nghiÖp (trêng hîp doanh nghiÖp gi¶i  thÓ)   hoÆc  QuyÕt   to¸n   thanh   lý  tµi  s¶n  (tr êng  hîp  doanh  nghiÖp ph¸ s¶n). e) C¸c hå  s¬, giÊy tê  chøng minh chñ   ®Çu t  ®∙ chÕt,  mÊt tÝch, bÞ  tai n¹n kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao  ®éng cã  x¸c  nhËn cña c¬  quan c«ng an n¬i qu¶n lý  hå  s¬  hé  khÈu; x¸c  nhËn cña Uû  ban nh©n d©n phêng (x∙) n¬i chñ   ®Çu t  c  tró 
  6. 6 vÒ  viÖc kh«ng cßn tµi s¶n  ®Ó  tr¶ nî, kh«ng cã  ngêi thõa  kÕ tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. g) §èi víi trêng hîp chñ ®Çu t lµ Doanh nghiÖp Nhµ n­ íc chuyÓn  ®æi së  h÷u, ngoµi nh÷ng hå  s¬  trªn cÇn göi kÌm  QuyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi së h÷u cña cÊp cã thÈm quyÒn; 4. Tr×nh tù, thñ tôc xö lý rñi ro 4.1. Chñ ®Çu t cã c¸c kho¶n nî ®Ò nghÞ xö lý cã tr¸ch   nhiÖm lËp bé hå s¬ theo quy ®Þnh vµ göi ®Õn Chi nh¸nh Quü   hç trî ph¸t triÓn n¬i giao dÞch. 4.2. Chi nh¸nh Quü  hç  trî  ph¸t triÓn kiÓm tra, cã   ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n vÒ   ®Ò  nghÞ  xö  lý  rñi ro göi vÒ  Quü  hç  trî ph¸t triÓn kÌm theo bé hå s¬ xö lý nî cña chñ ®Çu t. 4.3. Quü  hç  trî  ph¸t triÓn kiÓm tra, tæng hîp c¸c  ®Ò  nghÞ cña Chñ ®Çu t  vµ Chi nh¸nh Quü hç trî ph¸t triÓn ®Ó  xem xÐt, xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p  xö lý rñi ro göi Bé Tµi chÝnh. 4.4. Bé  Tµi chÝnh xö  lý  theo thÈm quyÒn hoÆc b¸o c¸o  Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 4.5. C¨n cø quyÕt  ®Þnh xö  lý  rñi ro cña c¸c c¬  quan  qu¶n lý Nhµ níc cã thÈm quyÒn, Quü hç trî ph¸t triÓn híng  dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh. 5. ThÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm xö lý rñi ro: 5.1. Quü Hç trî ph¸t triÓn:  a)   Tæng   Gi¸m   ®èc   Quü   Hç   trî   ph¸t   triÓn   xem   xÐt   vµ  quyÕt  ®Þnh gia h¹n nî   ®èi víi tõng dù  ¸n tèi  ®a b»ng 1/3   thêi h¹n cho vay  ®∙ ghi trong Hîp  ®ång tÝn dông ký  kÕt  lÇn ®Çu tiªn; tæng thêi gian cho vay vµ thêi gian gia h¹n  nî   kh«ng   vît   qu¸   thêi   h¹n   cho   vay   tèi   ®a   ®èi   víi   tõng  lo¹i ®èi tîng theo quy ®Þnh. b) Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh tr×nh  Thñ  tíng ChÝnh phñ  xem xÐt gia h¹n nî   ®èi víi c¸c dù  ¸n  cã tæng thêi gian gia h¹n nî vµ thêi gian cho vay v ît qu¸  thêi h¹n cho vay tèi ®a theo quy ®Þnh. c) Híng dÉn Chñ ®Çu t lËp hå s¬ xö lý rñi ro theo quy  ®Þnh; kiÓm tra hå  s¬  xö  lý  rñi ro vµ  tæng hîp b¸o c¸o Bé   Tµi chÝnh; tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt  ®Þnh xö  lý  rñi ro  cña cÊp cã thÈm quyÒn. 5.2. Bé Tµi chÝnh:  a) Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh tæ chøc thÈm tra  ®Ò  nghÞ  xö  lý  rñi ro cña Tæng Gi¸m  ®èc Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn; tr×nh  Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh gia h¹n nî   ®èi víi c¸c dù  ¸n cã  tæng thêi gian gia h¹n nî  vµ  thêi gian cho vay v ît  qu¸   thêi   h¹n   cho   vay   tèi   ®a   theo   quy   ®Þnh,   khoanh   nî,  miÔn vµ gi¶m l∙i vay, xo¸ nî cho Chñ ®Çu t. 
  7. 7 b)   Th«ng   b¸o   kÕt   qu¶   vµ   híng   dÉn   Quü   Hç   trî   ph¸t  triÓn tæ chøc thùc hiÖn xö  lý  rñi ro theo quyÕt  ®Þnh cña  Thñ tíng ChÝnh phñ. c) §Ò  xuÊt ph¬ng ¸n xö  lý  trêng hîp quü  dù  phßng rñi  ro kh«ng ®ñ bï ®¾p tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt  ®Þnh. III. NGUåN Xö Lý RñI RO 1. ViÖc trÝch, lËp quü  dù  phßng rñi ro  ®îc thùc hiÖn  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 20, NghÞ   ®Þnh 106/2004/N§­CP ngµy  01 th¸ng 4 n¨m 2004 vµ híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 2. C¨n cø vµo quyÕt  ®Þnh xö  lý  rñi ro cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ, Quü Hç trî ph¸t triÓn sö dông quü dù phßng rñi  ro ®∙ trÝch bï ®¾p cho c¸c trêng hîp: a) Nî gèc ®îc xo¸; b)  PhÇn chªnh  lÖch  thiÕu  gi÷a  d  nî  gèc vay  vèn tÝn  dông  ®Çu t t¹i Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn  ®Õn thêi  ®iÓm xö  lý   rñi ro víi kho¶n tiÒn thu håi ®îc khi b¸n nî. Trêng hîp quü  dù  phßng rñi ro kh«ng  ®ñ  bï   ®¾p, Tæng  Gi¸m  ®èc Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn b¸o c¸o Bé  trëng Bé  Tµi  chÝnh tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh.  3. Kho¶n l∙i kh«ng thu ®îc do khoanh nî vµ xo¸ nî ®îc  ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cÊp   bï   chªnh   lÖch   l∙i   suÊt   theo   quy  ®Þnh hiÖn hµnh. IV. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. Tæng Gi¸m  ®èc Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn híng dÉn, tæ  chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3.  Chñ  tÞch  Héi  ®ång  qu¶n  lý, Tæng  Gi¸m   ®èc Quü  Hç  trî ph¸t triÓn, Chñ ®Çu t thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã  dù  ¸n vay vèn tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh Th«ng t nµy.
Đồng bộ tài khoản